Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken"

Transkript

1 Metodenotat 14. maj 2014 Datagrundlaget for Boligmarkedsstatistikken Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening og Finansrådet udgiver i fællesskab Boligmarkedsstatistikken, som bliver udarbejdet i samarbejde med e- nettet. e-nettet validerer og leverer statistikkens datagrundlag, der stammer fra Real-ViewTM databasen. Da et af statistikkens hovedformål er at afdække reelle markedspriser på ejendomme, indgår der kun frie handler i statistikken udbudt af professionelle udbydere, hvilket er defineret som handler med ejendomme, for hvilke der er kortlagt et udbudsforløb på Internettet, med en efterfølgende tilknyttet registrering i statens offentlige registre, om at ejendommen er handlet. Et af de unikke kendetegn ved statistikken er således, at man på transaktionsniveau har identificeret og fulgt ejendommene i alle salgsforløbets faser, fra ejendomsmæglerne udbyder ejendommene og indtil der er tinglyst skøde på disse. Udover at opgøre de frit realiserede handelspriser, foretager Boligmarkedsstatistikken også sammenligninger af realiserede handelspriser og udbudte priser for de solgte ejendomme, hvilket ligeledes er et af Boligmarkedsstatistikkens unikke kendetegn. Boligmarkedsstatistikken offentliggøres p.t. 4 gange om året. Offentliggørelse sker almindeligvis omkring den 20. i måneden, ca. to og en halv måned efter kvartalsskiftet. Der offentliggøres gennemsnitlig pris pr. solgte m², antal handler, salgstider for solgte ejendomme, første udbudte pris og seneste udbudte pris (nedtagningspris), når ejendommen konstateres handlet. Data offentliggøres for hele landet, 5 regioner, 11 landsdele, 98 kommuner og på postnummerniveau. Datagrundlaget består af handler, som er foretaget i det pågældende kvartal, og der offentliggøres alene tal, såfremt disse baserer sig på mindst fem underliggende transaktioner. Registreringstidspunkt Boligmarkedsstatistikken bygger på indberetninger i det digitale tinglysnings-system (etl), hvor bl.a. salgspris og handelsdato registreres. For perioden fra 2004 til 2007 indeholder de offentlige registre misvisende data om tidspunktet for informationernes statistiske tilgængelighed, da Kommunalreformen i 2007 overskrev historiske data på de ejendomme, der på daværende tidspunkt skiftede kommuneog/eller ejendomsnummer. Det er, på grundlag af handler med ejendomme der ikke blev berørt af Kommunalreformen, beregnet, at der i perioden fra 2004 til 2006 var i gennemsnit 117 dage fra omregningsdatoen, hvilket typisk er sammenfaldende med handelsdatoen, til den dato, hvor informationen blev tilgængelig i de offentlige registre. For Boligmarkedssta-

2 tistikkens tidsmæssige stadfæstelse af handelsinformationens tilgængelighed, er der for perioden fra 2004 til 2007 anvendt denne forskydning. Ejendomstyper i Boligmarkedsstatistikken Statistikken baseres på finanstilsynets 3 ejendomskategorier parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse. Boligmarkedsstatistikkens grunddata Boligmarkedsstatistikken anvender en række definitioner, herunder følgende: m²-pris Vægtet etageareal Handelsdato Realiseret handelspris Første udbudspris Nedtagningspris Beregnes på baggrund af Finanstilsynets definition af vægtet etageareal (se herunder). Ved vægtet etageareal (vejet areal) forstås boligareal omregnet efter realkreditbranchens omregningsnøgle, der er aftalt med Finanstilsynet (se bilag A). Dato for underskrivelse af købsaftalen. Før 8/ = Kontant købesum / kontantomregnede købesum Efter 8/ = Købesum ifølge tingbog. Observeret udbudspris første gang en ejendom er sat til salg på Internettet. Den senest observerede pris på en ejendom som er sat til salg på Internettet. Udregning af gennemsnitlige m²-priser m²-prisen beregnes først for den enkelte ejendom og dernæst for henholdsvis postnummer og kommune som helhed ved summering af de enkelte m2-priser, delt med antal handler i alt. Der offentliggøres ikke m²-priser på postnummer- og kommuneniveau, hvis der er mindre end fem handler i den omhandlede periode. 2

3 Løbende korrektion for de seneste 4 kvartaler Tallene i Boligmarkedsstatistikken genberegnes løbende et år tilbage i tid, hvorefter tallene i statistikken betragtes som endelige. Analyser har vist at en handel typisk tinglyses tæt på overtagelsesdatoen, og at ejendomme med en længere overtagelsestid i gennemsnit har en højere m²-pris end ejendomme med kortere overtagelsestid. Tinglysningsmønstret betyder dermed, at den gennemsnitlige m²-pris i datagrundlaget stiger over tid, fordi data i Boligmarkedsstatistikken bl.a. er baseret på data, der fødes af det elektroniske tinglysningssystem etl. I tidligere udgaver af Boligmarkedsstatistikken, blev de foreløbigt publicerede priser opgjort på grundlag af alle handler, der på beregningstidspunket var tinglyst. Eftersom de dyrere ejendomme har en gennemsnitligt længere overtagelsestid, opstod der i statistikken en systematisk undervurdering af priserne i de foreløbige tal, dvs. de første af de tal, der blev publiceret i Boligmarkeds-statistikken, der ved hver publicering genberegner data et år tilbage i tid. Den metode, der fra og med udgivelsen af tal for 1. kvartal 2014 anvendes i Boligmarkedsstatistikken (den nuværende version), kompenserer for skævheden i tinlysningsmønsteret, jf. bilag B. Det sker ved, at midlertidige m²-priser, dvs. de m²-priser der publiceres i statistikken i perioden indtil tallene efter et år er endelige, beregnes på grundlag af den forrige periode med samme forventede procentuelle andel af det endelige antal handler. De endelige tal, dvs. de tal der er beregnet efter et års genberegninger (af midlertidige tal), vil svare til de endelige tal for den hidtidige beregningsmetode, og vil dermed ikke være korrigerede. Den nye beregningsmetode har en forventelig mindre bias, hvad angår prisudviklingen for de foreløbige perioder, altså indtil tallene publiceres som endelige. Vægtning med boligbestanden m²-priserne i Boligmarkedsstatistikken tager udgangspunkt i den aktuelle boligbestand i den beregnede periode for hver ejendomskategori i den enkelte kommune. De enkelte kommuner vægter dermed med samme forhold, når der beregnes tal for henholdsvis landsdele, regioner og på landsplan. I den tidligere version af Boligmarkedsstatistikken indgik kommuner uden handler med de seneste m²-priser i den pågældende kommune. Hvis der eksempelvis ikke havde været nogle handler i en kommune i et år, ville den gennemsnitlige m²-pris, som indgik i beregningen af m²-prisen i landsdelen, være et år gammel. I denne version af Boligmarkedsstatistikken falder den pågældende kommune ud af vægtningsgrundlaget, hvis der er for få handler, og kommuner med for få handler kommer dermed ikke til at påvirke gennemsnits-beregningerne. Det betyder, at kommuner uden hand- 3

4 ler vil indgå i statistikken på samme måde, som hvis den pågældende kommune havde haft en prisudvikling svarende til den gennemsnitlige prisudvikling i landsdelen, hvor kommunen er beliggende. Validering af m²-priser I statistikken frasorteres ejendomme med særligt høje eller lave realiserede handelspriser, hvilket sker for at undgå, at atypiske ejendomme påvirker statistikken og for at imødegå tastefejl. I tidligere udgaver af Boligmarkedsstatistikken, blev disse valideringer gennemført med udgangspunkt i en nedre valideringsgrænse på kr pr. kvadratmeter, hvilken værdi var indeksfremskrevet fra 1992 og fremefter. Tilsvarende fandtes en øvre valideringsgrænse på kr pr. kvadratmeter i 1992-priser, der ligeledes var indeksfremskrevet, begge på baggrund af forrige års prisændringer målt på landsplan. Den nuværende version af Boligmarkedsstatistikken anvender tilsvarende filtre, der frasorterer åbenlyse fejl og afvigere, og herudover anvendes den statistiske standardafvigelse i hver gennemsnitlig beregning af m²-priser til at afgøre, hvilke observationer der skal udelades i beregningerne, hvilket sikrer, at de m²-priser der publiceres i statistikken så vidt muligt afspejler reelle markedspriser. P.t. anvendes følgende filtre til frasortering: Areal m2, nedre grænse 25 Areal m2, øvre grænse 750 Pris, nedre grænse Pris, øvre grænse m2-pris, nedre grænse m2-pris, øvre grænse Standardafvigelse beregnes: 4

5 Kun er værdier indenfor intervallet [-2:3], som indgår i beregningen af de gennemsnitlige m²-priser. Historiske data for ejendomspriser fra før og efter 2004 Et af Boligmarkedsstatistikkens unikke kendetegn er, at det er det samlede salgsforløb for de ejendomme, der indgår i statistikken, der er identificeret, herunder prisdannelsen undervejs i udbudsforløbet og frem til realiseret handel. Boligmarkedsstatistikken beskæftiger sig alene med udbudsdata fra 2004 og fremefter, hvorfor man skal skelne mellem tal, der er publiceret henholdsvis før og efter For perioden 1992 til 2003 medtages alle handler, der i de offentlige registre er registreret som frie handler udbudt af en professionel formidler, hvilket ikke må forveksles med Boligmarkedsstatistikkens definition af en fri handel, der er grundlaget fra 2004 og fremefter. M²priser for perioden før 2004 er indekseret, hvor m²-priserne for 1. kvartal 2004 er udgangspunktet for indekset, så der dermed ikke opstår nogen forskel i niveauet. Udregning af salgstid Salgstiden beregnes som den tid der medgår, fra 1. gang en ejendom sættes til salg til den dato, hvor købsaftalen er underskrevet. Ejendomme som tages af nettet, for igen at dukke op på nettet indenfor 90 dage, betragtes som værende en fortsættelse af samme salgsforløb. 5

6 Bilag A: Omregning af arealer i Boligmarkedsstatistikken Arealet bliver opgjort på baggrund af m²-registreringer i BBR-registret. Opgørelsen foregår jf. nedenstående vægte: Enhed Vægtning Stueetage samt øvrige fulde etager - Boligareal anvendt til boligformål 100 % Kælder - Godkendt til bolig 100 % - Ikke godkendt til boligformål 40 % Tagetage - Indrettet og godkendt til boligformål 90 % - Kun forberedt til udnyttelse 10 % Garage, carport og udhuse - Garage/udhus indbygget i husets stueplan 40 % - Garage/udhus fritliggende eller op af huset 25 % - Carport fritliggende eller indbygget i husets stueplan 10 % Udestue - Udestueareal 15 % Ejerlejlighed - Boligareal ifølge BBR-meddelelse 100 % 6

7 Bilag B: Beregning af korrektionsmekanismer Nedenfor er beskrevet den metode i Boligmarkedsstatistikken (BMS2012) der fra og med 1. kvartal 2014 er anvendt til korrektion af m²-priser, udbudspriser, udbudstider og antal handler. Metoden er udarbejdet med udgangspunkt i den problemstilling, som også Danmarks Statistik har adresseret i deres ejendomssalgsstatistik, og som har til formål at kompensere for det faktum, at tinglysnings-mønstret er forskelligt for ejendomme i forskellige priskategorier. Analyser, herunder hos Danmarks Statistik, har vist at en handel typisk tinglyses tæt på overtagelsesdatoen, og at dyrere ejendomme i gennemsnit har en længere overtagelsestid end mindre dyre ejendomme. Dette tinglysningsmønster betyder, at dyrere ejendomme kommer senere med i datagrundlaget end mindre dyre ejendomme, eftersom data i Boligmarkedsstatistikken bl.a. er baseret på data, der fødes af det elektroniske tinglysningssystem etl. Ved Boligmarkedsstatistikkens hidtidige metode, blev prisudviklingen opgjort på grundlag af alle handler, der på beregningstidspunket var tinglyst. Eftersom de dyrere ejendomme har en gennemsnitligt længere overtagelsestid, og følgelig tinglysningsorden, opstod der i statistikken en systematisk undervurdering af priserne i de foreløbige tal, dvs. de første af de tal, der blev publiceret i Boligmarkedsstatistikken, der ved hver publicering genberegner data et år tilbage i tid. Den nye metode, der er beskrevet i nærværende, bygger på den forudsætning, at skævheden i tinglysningsmønsteret for ejendomshandler med forskellig pris er stabilt over tid. Metoden der anvendes, korrigerer for skævheden i tinglysningsmønsteret, ved at statistikken, når der publiceres midlertidige m²-priser, dvs. i det år hvor statistikkens tal genberegnes og dermed ikke er endelige, beregner de midlertidige tal på grundlag af den forrige periode med samme forventede procentuelle andel af det endelige antal handler. De endelige tal, dvs. de tal der er beregnet efter et års genberegninger (midlertidige tal), vil svare til de endelige tal for den hidtidige beregningsmetode, og vil dermed ikke være korrigerede. Den nuværende beregningsmetode har en forventeligt en mindre usikkerhed, hvad angår prisudviklingen for de foreløbige periode, altså indtil tallene publiceres som endelige. Beregningsmetode for priser og salgstider I nærværende dokument beskrives korrektionen ud fra en fire kvartalers model. Beskrivelsen beskæftiger sig i det følgende alene med handelspriser, selvom første udbudspris, nedtagningspris og salgstider korrigeres efter eksakt samme metode. 7

8 I eksemplet beregnes 1. udgivelsen 2½ måned efter et afsluttet kvartal. Det vil eksempelvis sige, at 1. udgivelsen af tallene for 4. kvartal 2013 vil blive beregnet i marts 2014 se nedenstående tabel. I statistikken beregnes tallene fire gange hvert år, hvor den fjerde version af tallene er de endelige. Der laves altså 3 midlertidige beregninger og en endelig beregning, og det er tallene i de 3 midlertidige beregninger, som bliver korrigeret. Den aktuelle version af beregningerne kan beskrives som herunder. Lodret er det data perioder (dvs. objekt tid) og vandret er det observationsperiode, og hvor K1, eksempelvis, betyder den 4. og endelige version af 1.kvartalstallet: Observationsmåned Marts 2014 K (1. udgivelse) K (1.opsamling) Juni 2014 K (1. udgivelse) K (1. opsamling) September 2014 K (1. udgivelse) K (1. opsamling) December 2014 K (1. udgivelse) K (1. opsamling) K (2. opsamling) K (2. opsamling) K (2. opsamling) K (2. opsamling) K (3. opsamling) K (3. opsamling) K (3. opsamling) K (3. opsamling) Tilgængelige data K K K K K K K K K K Når der udsendes en statistik i juni 2014 vil salgspriserne for 1. kvartal 2014 være 1. udgivelsen, mens tallene for 4. kvartal 2013 er 2. udgivelsen og tallene for 3. kvartal 2013 vil være 3. udgivelsen. Tallene for 2. kvartal 2013 være de endelige tal. Hvis man nu eksempelvis i juni 2014 skal beregne første version af 1. kvartal 2014, da fås denne, som 2. udgivelsen af 4. kvartal 2013 opskrevet med prisudviklingen mellem 1. opsamlingen af 4.kvartal 2013 og 1. opsamlingen af 1. kvartal 2014: 8

9 På samme tidspunkt kan man beregne 2. udgivelsen af 4. kvartal 2013, hvor 3. udgivelsen af 3. kvartal 2013 opskrives med prisudviklingen mellem 2. beregningen af 3.kvartal 2013 og 2. beregningen af 4. kvartal 2013.: Herved kan beregningen af 1. kvartal 2014 via substitution omskrives til: Ved at bruge samme metode kan udtrykket udvides til den endelige udregning for 1. kvartal 2014: Derved bliver 1. udgivelsen for salgspriserne for 1. kvartal 2014 lig med den endelige pris for 2. kvartal 2013 opskrevet med den procentvise udvikling i hvert af de 3 efterfølgende kvartalers største sammenlignelige opsamling. Da man sammenligner ens opsamlinger vil salgsprisen være middelret, så længe der ikke sker ændringer i indberetningsmønstret. Da den endelige beregning, i eksemplet, ikke genberegnes, er denne blot den almindelige gennemsnitlige m2-pris for en given boligtype i et givent område. Hvis vi beskriver: - antallet af revisioner som R (i ovenstående eksempel 4) - perioden som t - udgivelsessnummeret som u 9

10 da kan den korrigerede m2-pris udtrykkes som:, for u < R Som note hertil, så offentliggøres (ved nye perioder) altid de opdaterede, bedst tilgængelige estimater for tidligere perioder, indtil den endelige forefindes, i hvilken sammenhæng resultatet fastlåses. Endelig opereres med en værdi kaldet kvalitetstallet, som er det laveste antal observerede handler brugt til produktsummen herover. Hvis denne er mindre end 5 (dvs. en eller anden periode havde under 5 (ukorrigerede) handler for dette område), da udelades alle resultater for det specifikke område. Beregningsmetode for antal handler Handelstal (antallet af handlede ejendomme) korrigeres efter en anden metode, hvor den aktuelle (ikke-endelige) værdi opskrives med en faktor, der bestemmes af indberetningsmønstret fra året før (dvs. stigningen sidste år fra den første version til den endelige version). Metoden benyttes for at sikre mod sæson i indberetningsmønstre. Opskrivningsfaktoren tvinges ind i intervallet [1:1,25], hvor begge tal er inklusive, for at forhindre at disse tal afviger for meget i antalsmæssigt tynde områder. Handelstallet undergår herudover ingen særskilt kvalitetskontrol. Hvis vi beskriver: - Antallet af revisioner R på et år (i ovenstående eksempel 4) - perioden som t - udgivelsessnummeret som u - Antal og Antal betyder henholdsvis korrigeret og ukorrigeret antal handler da kan det korrigerede antal handler udtrykkes som: 10

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal

homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16.juli 2015 HUSE homes kvartalsfokus Huspriserne mistede pusten i 2. kvartal homes husprisindeks viser, at priserne på landsplan faldt med 0,4 % fra maj til

Læs mere

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015

Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Punkt 4 Energitilsynets møde den 26. november 2013 Dato: 26. november 2013 Sag: 13/08889 Afd.: E&T Sagsbehandler: LVM Fastsættelse af mark-up på forsyningspligtige elprodukter for perioden 2014-2015 Sekretariatet

Læs mere

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri

Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev. maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri dd Opgørelse af udviklingen i udgifterne til undervisning i folkeskolen pr. elev maj 2010 Handicap og Socialpsykiatri Indhold 1. INDLEDNING... 3 RESUMÉ... 3 2. OM OPGØRELSEN... 6 3. PRÆSENTATION AF RESULTATER...

Læs mere

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker

En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker En håndbog om tælling af biblioteksbesøg i de danske folkebiblioteker Udarbejdet af DIOS A/S December 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE REGISTRERING AF ANTAL BIBLIOTEKSBESØG...1 BAGGRUNDEN FOR METODENS UDVIKLING...1

Læs mere

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller

Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed. af naboejendomme til store vindmøller Analyse vedrørende prisudvikling og salgbarhed af naboejendomme til store Februar 2015 Indholdsfortegnelse Baggrund 2 Formål 2 Metode 3 Resultater 4 Konklusion 11 1 Baggrund Bliver man stavnsbundet til

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER WORKING PAPER DECEMBER 2013 Administration, drift og vedligehold af lejligheder Udgifter til administration, drift og vedligeholdelse af lejligheder Marc Lund Andersen November

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag

Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag Rapport fra arbejdsgruppe om statistikgrundlag 1 482.102 Indholdsfortegnelse Side 2 Indledning... 3 1.0 Generelle betragtninger om statistikgrundlaget for reguleringsordningen... 4 1.1 Parternes generelle

Læs mere

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne

Liberaliseringen af bilsynsmarkedet. En evaluering set med forbrugernes øjne Liberaliseringen af bilsynsmarkedet En evaluering set med forbrugernes øjne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Maj 2014 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning og konklusion 3 2 Indledning og afgrænsning 5

Læs mere

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op

homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op Investeringsanalyse generelle markedsforhold 16. april 2015 EJERLEJLIGHEDER homes kvartalsfokus Projektsalg trækker ejerlejlighedspriserne markant op homes prisindeks for hele landet viser, at ejerlejlighedspriserne

Læs mere

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE

DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE DECEMBER 2013 JOBCENTER BALLERUP EFFEKTANALYSE AF VEJLEDNINGSTILBUD I BALLERUP KOMMUNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2013

Læs mere

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen

Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Detailomsætningsindekset og dankortomsætningen Resumé I dette notat beskrives en række vigtige faktorer, der skal tages i betragtning, når dankortomsætningen sammenlignes med detailomsætningsindekset.

Læs mere

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation

Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Analyse af danskernes boligøkonomiske situation Indledning Udviklingen på boligmarkedet har stor bevågenhed. Både fordi det direkte berører alle boligejerne, men samtidig er af stor betydning for hele

Læs mere

homes ejerlejlighedsprisindeks

homes ejerlejlighedsprisindeks Investeringsanalyse generelle markedsforhold 11. juni 2015 homes ejerlejlighedsprisindeks Aldrig har lejligheder været dyrere i København og Aarhus homes ejerlejlighedsprisindeks steg 2,2 % fra april til

Læs mere

Wismann Property Consult A/S

Wismann Property Consult A/S Vurdering 2008 1 af ejendommen tilhørende AB Randborg Beliggende på Randersgade 47 og Viborggade 25, 2100 København Ø Matr.nr. 1974 Udenbys Klædebo Kvarter, København 2 1. Rekvirent: AB Randborg Bente

Læs mere

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003

Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 24. januar 2006 L:\TEKST\FORLAG\ESH\Benchmarkinganalyse 1999-2003\rapport.doc/jp Benchmarkinganalyse af integrationen i kommunerne målt ved udlændinges beskæftigelse 1999-2003 af Leif Husted Eskil Heinesen

Læs mere

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob

December 2014 Analyserapport. Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob December 2014 Analyserapport Fleksjob født med progression Analyse af drivere og barrierer for progression i små fleksjob Indholdsfortegnelse Resume af centrale resultater 3 1. Indledning 6 1.1. Baggrund

Læs mere

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering

Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering SBi 2013:06 Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris Netværk for energirenovering Anders Rhiger Hansen Ole Michael Jensen

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck

Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt. Analyse af ældrecheck Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Bilag 343 Offentligt Analyse af ældrecheck Sammenfatning Følgende analyse af ældrechecken har Ældre Sagen foretaget på baggrund af tal fra 2007, der er de senest tilgængelige.

Læs mere

Boligselskabernes Landsforening

Boligselskabernes Landsforening Boligselskabernes Landsforening Økonomisk analyse vedrørende salg af almene boliger i Danmark? KPMG Consulting 18. november 2002 1 2 Indhold 1. Indledning og formål 5 2. Resumé af analysens resultater

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005

Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Provster og præster Lønniveau og lønudvikling 1997 2005 Kirkeministeriet Den Danske Præsteforening Akademikernes Centralorganisation Personalestyrelsen Februar 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne

IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Bestyrelsen og direktionen for Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 1092 København K 17. juni 2013 Ref. ls/mja/hkm/pl J.nr. 6250-0044 IRB risikovægte for erhvervs- og institutporteføljerne Finanstilsynet

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

econstor zbw www.econstor.eu

econstor zbw www.econstor.eu econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Olesen,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast

Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 78 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0040 December 2010 Udkast Forslag til Lov om ændring af tinglysningsafgiftsloven (Tilpasning til det digitale tinglysningssystem

Læs mere

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt

Indhold. Tekstafsnit. Tabeloversigt Indhold Tekstafsnit Bilag 1. Bilag 2. Bilag 3. Bilag 4. Bilag 5. Bilag 6. Bilag 7. 1.1. Særlige forhold ved offentliggørelsen marts 2011......................... 2 2.1. Månedlig indberetning af A indkomst,

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER

BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER BOLIGMARKED I FLERE HASTIGHEDER Niels Arne Dam, Tina Saaby Hvolbøl og Morten Hedegaard Rasmussen, Økonomisk Afdeling INDLEDNING OG SAMMENFATNING Boligpriserne stiger på landsplan, men boligmarkedet halter

Læs mere