ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ISHØJFORSYNING. Regulativ for vandforsyning. Side 1 af 19"

Transkript

1 Regulativ for vandforsyning Side 1 af 19

2 Indholdsfortegnelse Forord Indledende bestemmelser Ishøj Forsynings styrelse Ret til forsyning med vand Forsyningsledninger Stikledninger Opretholdelse af tryk og forsyning Vandforsyning til brandslukning Vandinstallationer Generelt vedrørende vandinstallationer Vandinstallationer m.v. i jord Vandinstallationer i bygninger Afregningsmålere Vandspild Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt Anlægsbidrag Driftsbidrag Betaling af anlægs- og driftsbidrag Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug Straffebestemmelser Ikrafttrædelse Side 2 af 19

3 Forord Dette regulativ beskriver forholdet mellem Ishøj Forsyning og kunder, der modtager vand herfra. Regulativet beskriver hvilke forventninger kunderne kan have til Ishøj Forsyning, samt hvilke forpligtigelser man har som kunde. Side 3 af 19

4 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september 2009 med senere ændringer. Regulativet udleveres gratis ved henvendelse til Ishøj Forsyning, eller kan ses og downloades på hjemmesiden Regulativet er godkendt af Ishøj Byråd den 2. november Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk Bestemmelserne om vandmålere og betaling efter målt forbrug har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelser nr. 525 af 14. juni 1996 om betaling for vand efter målt forbrug m.v. på ejendomsniveau og nr. 837 af 27. november 1998 om individuel afregning efter målt vandforbrug, jf. vandforsyningslovens 55, stk. 5 og Bestemmelser om offentliggørelse af det leverede vands kvalitet m.v. har hjemmel i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, jf. vandforsyningslovens 55, stk Bestemmelserne om installationsarbejders udførelse ved autoriserede vvs-installatører har hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer (autorisationsloven). 1.6 Bestemmelserne om kontrol med og indgreb i målere har hjemmel i Økonomi og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 med senere ændringer om måleteknisk kontrol med målere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, jf. lovbekendtgørelse nr. 992 af 8. december 2003 af lov om erhvervsfremme. 1.7 Bestemmelserne om brandværnsforanstaltninger er i overensstemmelse med kravene fastsat i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 765 af 3. august 2005 med senere ændringer om risikobaseret kommunalt redningsberedskab, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10, juni 2009 om beredskab 1.8 I dette regulativ angiver betegnelsen ejer grundejeren, når en bestemmelse ikke specifikt nævner, at ejerlejlighedsforhold eller specielle forhold, som nævnt under , også er omfattet af den pågældende bestemmelse. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om at ejerforeningen er forpligtet over for vandforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter regulativets bestemmelser. Side 4 af 19

5 Med betegnelsen bruger forstås en person, som ikke ejer den til Ishøj Forsyning tilsluttede ejendom, herunder eksempelvis lejeren af en lejlighed, beboeren af en andelslejlighed eller en ejendom, forpagteren af en erhvervsvirksomhed, ejeren af en ejerlejlighed når ejerforeningen efter det ovenstående betragtes som ejer og beboeren af en tjenestebolig. 1.9 Ved individuel afregning efter målt forbrug angiver betegnelsen ejendom mindst to udlejnings- eller andelsenheder beliggende på et eller flere matrikelnumre, der i følge notering i matriklen skal holdes forenet. Betegnelsen enhed angiver den enkelte udlejnings- eller andelsenhed i en ejendom. Betegnelsen bruger omfatter den kontraktmæssige indehaver af retten til at benytte en enhed Ved hovedanlæg forstås i dette regulativ Ishøj Forsynings vandværksanlæg til indvinding og behandling af drikkevand, Ishøj Forsynings indvindingsanlæg, råvandsledninger, vandbehandlingsanlæg, pumpeanlæg, herunder trykforøgeranlæg til særlige trykzoner i ledningsnettet, målerbrønde til import og eksport af vand og til sektionering af ledningsnettet, vandbeholderanlæg samt hovedledninger til transport af færdigbehandlet vand til forsyningsnettet. Ved forsyningnet forstås ledningssystemet til transport af færdigbehandlet vand til forsyning af ejendomme gennem direkte tilsluttede stikledninger. Ved stikledning forstås ledningen fra forsyningsledningen til grænsen af vedkommende grund (skel), herunder en eventuel afspærringsanordning på stikledningen Ved vandinstallationer forstås alle installationer indenfor skel, som er omfattet af Norm for vandinstallationer, DS 439. Ledningsinstallationer i jord indenfor skel, der forbinder stikledninger med husinstallationer benævnes jordledninger Ved afregningsmålere forstås vandmålere, der ejes af og afregnes med Ishøj Forsyning Ved fordelingsmålere forstås vandmålere, der er installeret på privat initiativ, og som ikke afregnes med Ishøj Forsyning Ejeren af en ejendom, der får vand fra Ishøj Forsyning, skal underrette eventuelle brugere af ejendommen om deres forpligtelser efter regulativet, men ejeren er i alle forhold ansvarlig over for Ishøj Forsyning, jf. dog Side 5 af 19

6 2 Ishøj Forsynings styrelse 2.1 Ishøj Forsyning er et selskab, der er 100 % ejet af Ishøj Kommune. 2.2 Beslutninger som ved regulativet er henlagt til Ishøj Forsyning, træffes ligeledes af Ishøj Forsyning. Myndighedsafgørelser, som efter lovgivningen er henlagt til Ishøj Kommune som tilsynsmyndighed, træffes af Ishøj Byråd. 2.3 Takster for anlægsbidrag, driftsbidrag (abonnement) og for etablering af midlertidige vandleverancer m.v. fastsættes af Ishøj Forsyning, men skal godkendes af Ishøj Byråd. De godkendte takster kan ses på Ishøj Forsynings hjemmeside: 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger 3.1 Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Ishøj Forsynings naturlige forsyningsområde i henhold til vandforsyningsplanen, har - med mindre andet er aftalt med Ishøj Forsyning - kun ret til at modtage vand til almindeligt husholdningsforbrug, til institutioner, til almindeligt landbrug (dog ikke til vanding af landbrugsafgrøder) og anden erhvervsvirksomhed, som benytter vand i mindre omfang, jf Indlæggelsen af og forsyningen med vand sker på de vilkår, som er fastsat i regulativet og mod betaling efter godkendte takster. 3.2 Ishøj Forsyning bestemmer i hvilket omfang, der kan leveres vand til erhvervsvirksomheder, som benytter vand i større omfang og vand til sprinkleranlæg til brandslukningsformål, jf. dog bestemmelserne i bekendt gørelse om risikobaseret kommunalt redningsberedskab. Ishøj Forsyning fastsætter i hvert enkelt tilfælde vilkårene for en sådan levering. 3.3 Etablering af vandindlæg fra Ishøj Forsyning som reserve for en ejendoms eget vandforsyningsanlæg, kan normalt ikke forventes tilladt. Ishøj Forsyning kan dog i undtagelsestilfælde tillade etableringen på særlige vilkår. 3.4 Vandforbruget skal aftages på en sådan måde, at trykstød ikke forekommer, og således at pludselige og unødvendige variationer undgås. 4.1 Forsyningsledninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning bestemmer hvornår forsyningsledninger skal anlægges, jf. dog vandforsyningslovens 29 og Vandforsyningsledninger må ikke anlægges i strid med den vedtagne vandforsyningsplan. Side 6 af 19

7 5 Stikledninger 4.3 Hvis forsyningsledninger fremføres over privat grund, skal Ishøj Forsyning sikre retten til deres anlæg, benyttelse og vedligeholdelse ved en deklaration, der skal tinglyses på de respektive ejendomme. Omkostningerne til tinglysning afholdes af Ishøj Forsyning. 5.1 Stikledninger med eventuelle afspærringsanordninger anlægges af, vedligeholdes af og tilhører Ishøj Forsyning. Alt arbejde med stikledninger udføres af Ishøj Forsynings personale, jf. bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. 5.2 Det tilstræbes, at hver ejendom skal have sin særskilte stikledning, dvs at der i almindelighed kun vil blive anlagt én stikledning til hver ejendom. Ishøj Forsyning afgør den endelige placering af stikledningen. Stikledningen skal dog normalt indlægges fra forsyningsledningen i den gade eller vej, hvortil ejendommen har facade (adgangsvej). I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske dog ske gennem en fælles stikledning. Vilkårene herfor fastsættes i en deklaration, der skal være godkendt af Ishøj Forsyning, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning. Hvis en stikledning fremføres over privat grund, skal Ishøj Forsyning sikre retten til dens anlæg, benyttelse og vedligeholdelse ved en deklaration, der skal tinglyses på den/de respektive ejendomme. Omkostningerne til tinglysning afholdes af Ishøj Forsyning. 5.3 Ishøj Forsyning kan omlægge en stikledning, hvis en ejendom udstykkes, hvis der på en ejendom foretages om- eller tilbygningsbygningsarbejder eller lignende, som indebærer, at stikledningsdimensionen bør ændres. I så fald må ejendommens ejer afholde omkostningerne til omlægningen, samt eventuelle yderligere anlægsbidrag, jf Tilsvarende gælder, hvis ejeren selv ønsker stikledningen omlagt. 5.4 Ishøj Forsyning kan afbryde stikledningen til en ubenyttet ejendom ved forsyningsledningen for ejerens regning. 5.5 Ejere af ejendomme skal omgående give Ishøj Forsyning meddelelse om indtrufne eller formodede fejl, herunder utætheder ved stikledninger og stophaner. Brugeren af et vandanlæg skal omgående anmelde enhver fejl til ejeren og til Ishøj Forsyning. Side 7 af 19

8 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 6.1 Ishøj Forsyning skal til enhver tid tilstræbe at opretholde tilfredsstillende forsyningsforhold og opretholde et vandtryk, der gør almindeligt vandforbrug muligt i samtlige tilsluttede ejendomme, jf. dog Ishøj Forsyning har dog ingen pligt til at opretholde noget mindste tryk i forsyningsledningsnettet ud for de enkelte ejendomme. 6.2 Ved aflukning af vandledninger skal der normalt gives ejere eller deres repræsentanter et rimeligt varsel, men Ishøj Forsyning kan ved ledningsbrud og andre særlige forhold foretage aflukninger uden varsel. 6.3 Enhver kunde må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper, der måtte opstå ved svigtende levering som følge af mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure, eller ved ledningslukninger, reparationer og udskylning af ledninger m.v. 6.4 Enhver kunde må, uden at have krav på erstatning, tåle de ulemper og eventuelle udgifter, der måtte opstå i forbindelse med forbigående forringet vandkvalitet, hvor vandet ikke kan bruges til sædvanlige formål. 6.5 Ishøj Forsyning kan, uden at der kan gøres krav på erstatning herfor, træffe beslutning om indskrænkning af vandforbruget eller visse dele af det, herunder om indskrænkning med hensyn til vanding af haver m.v., når driften af Ishøj Forsynings vandforsyning eller hensynet til vandforekomsterne gør det nødvendigt. Ishøj Byråd kan pålægge Ishøj Forsyning at træffe en sådan bestemmelse. 7 Vandforsyning til brandslukning 7.1 Etablering og vedligeholdelse af brandhaner på forsyningsledninger skal ske efter anvisning fra Ishøj Kommune og udgifterne hertil afholdes af Ishøj Kommune. Kommunen kan forlange, at forsyningsledninger af hensyn til deres funktion ved brandslukning anlægges med større ledningsdimension end ellers nødvendigt. Merudgifterne hertil afholdes af Ishøj Kommune. Ved omlægning af en forsyningsledning afholder Ishøj Kommune omkostningerne til flytning og tilslutning af brandhaner på forsyningsledningen. 7.2 Bortset fra indsats ved brand m.v. og andre nødstilfælde må ingen bruge vand fra brandhaner, medmindre Ishøj Forsyning har givet tilladelse hertil. Side 8 af 19

9 8 Vandinstallationer 8.1 Generelt vedrørende vandinstallationer Vandinstallationer etableres af, vedligeholdes af og tilhører grundejeren, jf. dog 9.4 og 9.6 angående afregningsmålere. Alle udgifter vedrørende vandinstallationer afholdes af grundejeren, jf. dog 9.6 og 9.15, 4. punktum angående afregningsmålere. Udgiften til omlægning af vandinstallationer, herunder jordledninger, som følge af en nødvendig omlægning af en forsynings- og/eller stikledning afholdes af ejeren Inden iværksættelse af vandinstallationsarbejder, som er omfattet af autorisationsloven, skal der indhentes tilladelse hertil fra Ishøj Kommune Byggesagskontoret i overensstemmelse med de bestemmelser, der er fastsat i byggeloven og Bygningsreglement 2008 med tilhørende tillæg. Arbejder med nyanlæg og væsentlige ændringer af vandinstallationer fra installationsgenstande, vandvarmere, vandbehandlingsanlæg, regnvandsanlæg med mere, hvor svigtende tilbagestrømningssikring kan udgøre en risiko for forurening, skal færdigmeldes til Ishøj Forsyning Arbejder med vandinstallationer, herunder med jordledninger og vandmålere, må kun udføres af autoriserede vvs-installatører, jf. dog Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse nr af 8. december 2003 med senere ændringer om undtagelser fra krav om autorisation som vvs-installatør til udførelse af simple arbejder med vand- og sanitetsinstallationer (udskiftning) og nr af 8. december 2003 om undtagelse fra krav om autorisation for så vidt angår gas- og vandforsyningsvirksomheder og ejere af afløbsanlæg. Installationer for vand skal udføres i henhold til gældende regler i bygningsreglementet og de for vandinstallationer gældende normer og forskrifter, herunder særligt DS 439, medmindre Ishøj Kommune har godkendt andet. Der skal ved nybyggeri samt ved væsentlige ændringer af installationen eller i anvendelsen af installationen etableres en tilbagestrømningssikring i overensstemmelse med DS/EN 1717, med mindre andet er aftalt med Ishøj Kommune Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vandinstallationer, skal enten være a) Godkendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (VA-godkendt) medmindre det pågældende produkt er undtaget ifølge de til enhver tid gældende bestemmelser om godkendelsesordningen, eller b) Omfattet af en af Erhvervs- og Byggestyrelsen godkendt godkendelseseller kontrolordning, f.eks. en DS-certificeringsordning. Side 9 af 19

10 8.1.5 Vandinstallationer skal benyttes og vedligeholdes på en sådan måde, at der ikke er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller på anden måde voldes ulemper. Hvis det konstateres eller må formodes, at der er utætheder, herunder utæthed på jordledning, eller andre fejl, skal ejeren sørge for at vandinstallationerne straks gennemgås og i fornødent omfang bringes i orden. Brugere skal straks anmelde konstaterede eller formodede fejl til ejeren og Ishøj Forsyning. Hvis fejlen har betydning for ejendommens vandforbrug, skal ejeren underrette Ishøj Forsyning om forholdet Ishøj Forsyning kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som Ishøj Forsyning finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring. Sådanne foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller ændres uden tilladelse fra Ishøj Forsyning. Ishøj Forsyning kan forlange dokumentation for, at den eller de krævede ændringer er udført Ejeren har pligt til at holde ubenyttede vandinstallationer aflukket og tømt for vand. Ishøj Forsyning kan forlange, at vandinstallationer i ubenyttede bygninger afbrydes på forskriftsmæssig måde. Ishøj Forsyning kan alternativt forlange, at der er et årligt minimumsforbrug på installationen Forsømmer ejeren de forpligtelser som efter ovenstående samt efter nedenstående 8.2.1, 8.3.1, 9.2, 1. punktum, 9.3, 3. punktum, 9.8 og 9.16 påhviler ham med hensyn til vandinstallationerne, kan Ishøj Kommune i sin egenskab af tilsynsmyndighed efter forudgående påbud lade arbejdet udføre på ejerens bekostning, jf. vandforsyningslovens Vandinstallationer m.v. i jord Ved ombygning af en ejendom kan Ishøj Forsyning forlange at jordledningen ændres, hvis det anses for nødvendigt af hensyn til ejendommens kommende vandforbrug. Udgiften hertil, samt eventuelt øget anlægsbidrag til Ishøj Forsyning, jf. 5.3 og 12.8, afholdes af ejeren Målerbrønde skal udføres således at vandmåleren holdes frostfri. Brønden skal være forsynet med et forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning vedligeholdes, holdes ren og så vidt muligt tør. Side 10 af 19

11 8.2.3 Efter en reparation på en jordledning kan Ishøj Forsyning forlange at jordledningen tæthedsprøves for det maksimalt forekommende tryk, dog mindst 600 kpa målt på installationens laveste punkt. Tæthedsprøvningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko I forbindelse med udskiftning af vandmålere eller vandledninger kan Ishøj Forsyning foretage tæthedsprøve af jordledninger for Ishøj Forsyning regning, men for ejerens risiko. Eventuelle reparationer på jordledningen skal foretages af en autoriseret vvs-installatør og sker for ejerens egen regning og risiko. 8.3 Vandinstallationer i bygninger 9 Afregningsmålere Finder Ishøj Forsyning at trykforholdene i en ejendom kan forventes at blive utilfredsstillende, og dette kan henføres til særlige forhold vedrørende den pågældende ejendom, kan Ishøj Forsyning forlange, at der efter nærmere angivne forskrifter skal opstilles et trykforøger/reduktionsanlæg i forbindelse med ejendommens vandinstallationer. Opstilling foranstaltes af ejeren og for dennes regning En fordelingsmåler skal overholde de generelle bestemmelser for vandinstallationer jf og skal placeres således, at den er let at aflæse og udskifte. 9.1 De generelle bestemmelser for vandinstallationer jf finder tilsvarende anvendelse for installationer til forbrugsmåling. 9.2 Ejere af ejendomme der er tilsluttet Ishøj Forsyning, har pligt til at installere målere til brug for afregning af ejendommenes samlede vandforbrug. Der må kun anbringes én afregningsmåler på hver ejendom, medmindre der er truffet aftale med Ishøj Forsyning om andet. Afregningsmåleren og dennes placering må ikke ændres uden Ishøj Forsynings godkendelse. Plomber ved målere og ventiler må kun brydes af Ishøj Forsynings personale eller af Ishøj Forsyning dertil bemyndigede personer. 9.3 Afregningsmåleren anbringes i målerbrønd på jordledningen umiddelbart indenfor ejendommens skel. Hvor dette ikke kan lade sig gøre, kan måleren efter aftale med Ishøj Forsyning, placeres i bygning umiddelbart efter jordledningens indføring og sådan, at den er beskyttet mod frost, utilsigtet opvarmning, mekaniske ydre påvirkninger og korrosion. Måleren skal uanset placering til stadighed være let at aflæse og udskifte. Side 11 af 19

12 9.4 Afregningsmålere stilles til rådighed af Ishøj Forsyning og forbliver Ishøj Forsynings ejendom. Afregningsmålere anbringes på ejerens bekostning. 9.5 Ishøj Forsyning har til enhver tid ret til at aflæse afregningsmålere. 9.6 Afregningsmålere vedligeholdes af Ishøj Forsyning og for dennes regning. Ishøj Forsyning er berettiget til når som helst for egen regning at udskifte og kontrollere målere. 9.7 Afregningsmåleres størrelse og type bestemmes af Ishøj Forsyning ud fra de oplysninger, som ejeren har givet om vandinstallationerne, vandforbruget til erhvervsvirksomheder m.v. 9.8 Hvis vandforbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 9.7 således at afregningsmåleren ikke længere er tilpasset vandforbruget, kan Ishøj Forsyning forlange målerinstallationen ændret, så måleren kan udskiftes med en måler af passende størrelse. Udgifter hertil afholdes af ejeren. 9.9 Ejer er erstatningspligtig over for Ishøj Forsyning i alle tilfælde, hvor en afregningsmåler er bortkommet eller er blevet beskadiget, f.eks. ved vold, brand, frost m.v. Ejer og bruger må tåle de ulemper, der er forbundet med at vandtilførslen afbrydes ved udskiftning af målere. Hvis Ishøj Forsyning kører forgæves til en aftale om et målerskift eller plombering af en vandmåler, eller ejer/bruger gentagne gange ikke har reageret på en henvendelse om at bestille tid til målerskift, vil Ishøj Forsyning fremsende en regning med et ekspeditionsgebyr. Ekspeditionsgebyrets størrelse og øvrige forhold omkring ekspeditionsgebyret, fremgår af Ishøj Forsynings takstblad, som kan ses på hjemmesiden Opdager ejeren, at der er utætheder eller fejl ved en afregningsmåler, skal han straks give Ishøj Forsyning meddelelse herom. Brugere af en ejendom skal straks melde konstaterede fejl til ejeren Ejere og brugere må ikke foretage indgreb i afregningsmålere, bryde plomben eller på nogen måde påvirke målernes korrekte funktion. Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler. Omkostninger til eftersyn og istandsættelse eller udskiftning af en måler som følge af indgreb jf. ovennævnte afholdes af ejeren Beslutning om at overgå fra fælles til individuel afregning med Ishøj Forsyning skal meddeles skriftligt til Ishøj Forsyning. Side 12 af 19

13 10 Vandspild 9.13 For ejendomme hvor der er indgået aftale med Ishøj Forsyning om individuel afregning efter målt forbrug, overgår ejerens ansvar, rettigheder og pligter efter 9.3, 9.9, 9.10, 9.11 og 9.15 til brugeren af enheden Afregningsmålere, der anvendes som grundlag for betaling af driftsbidrag, skal opfylde de krav og underkastes den måletekniske kontrol, der er fastsat af Økonomi- og Erhvervsministeriet om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af koldt vand Ejer kan ved skriftlig henvendelse til Ishøj Forsyning forlange at få kontrolleret afregningsmålerens nøjagtighed. Måleren anses for at vise rigtigt, når dens visning ligger indenfor de maksimalt acceptable grænser for måleunøjagtighed, som er fastsat af Økonomi og Erhvervsministeriet i Måleteknisk Vejledning. Hvis målerens visning ligger inden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af den, der har ønsket afprøvningen. Hvis målerens visning ligger uden for de acceptable grænser for måleunøjagtighed, afholdes omkostningerne til prøvningen mv. af Ishøj Forsyning. Efter forhandling med ejeren foretager Ishøj Forsyning en skønsmæssig nedsættelse eller forhøjelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor Ishøj Forsyning skønner, at fejlvisningen har fundet sted Omkostninger til reparation af utætheder eller skader på installationer i jord eller i bygning som forekommer i forbindelse med målerudskiftning afholdes af ejer Vand fra Ishøj Forsyning må, bortset fra indsats under brand m.v. eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde, end den benyttelse som Ishøj Forsyning har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt. Rindende vand må ikke bruges til køleformål, medmindre Ishøj Forsyning har givet særlig tilladelse hertil Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra vandinstallationer før afregningsmåleren, kan vandspildet forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige driftsbidrag. Størrelsen af vandspildet vil i så fald blive fastsat ved Ishøj Forsynings skøn efter forhandling med ejeren. Side 13 af 19

14 11 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt 12 Anlægsbidrag 11.1 For at kunne kontrollere vandforbruget, efterse at vandinstallationer holdes i god og forskriftsmæssig stand, at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse og udskiftning af vandmålere, skal Ishøj Kommune i sin egenskab af tilsynsmyndighed mod forevisning af legitimation have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer, jf. vandforsyningslovens 64. I det omfang lovgivningen tillader det, kan Ishøj Kommune lade sin kompetence ifølge vandforsyningslovens 64 delegere til Ishøj Forsyning herunder således, at Ishøj Forsyning foretager tilsynsbesøg i praksis på Ishøj Kommunes vegne. Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang Enhver ejer og bruger af en ejendom som er tilsluttet Ishøj Forsyning, skal på forlangende give Ishøj Forsyning alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse Ishøj Forsyning har pligt til at etablere et kontrolsystem til overvågning af nøjagtigheden af Ishøj Forsynings målere til forbrugsafregning og er forpligtet til at bekendtgøre kontrolsystemets indhold over for de tilsluttede kunder, ligesom kunderne skal orienteres, hvis der foretages ændringer i kontrolsystemet Ishøj Forsyning har pligt til at stille den nødvendige information om forsyning af vand og om drikkevandets kvalitet til rådighed for kunderne. Mindst 1 gang om året skal Ishøj Forsyning offentliggøre opdaterede oplysninger om Ishøj Forsynings adresse, telefonnummer, faxnummer, e-postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner, en generel beskrivelse af drikkevandets kvalitet, herunder værdier for almindelige parametre og værdier for parametre af særlig lokal betydning. overskridelser af gældende kvalitetskrav for drikkevand Anlægsbidraget omfatter et bidrag til Ishøj Forsynings hovedanlæg, et bidrag til forsyningsledningsnettet og et bidrag til stikledning. Bidragene fremgår af Ishøj Forsynings hjemmeside: Når en ejendom, der ikke tidligere har fået vand fra Ishøj Forsyning, bliver tilsluttet, skal der betales et anlægsbidrag til Ishøj Forsyning Bidraget til forsyningsledningsnettet skal betales hvad enten den ledning, som ejendommen tilsluttes, er nyanlagt eller ældre Hvis en ejendom, der tidligere har fået vand fra en ældre forsyningsledning, sluttes til en ny forsyningsledning, betales ikke anlægsbidrag medmindre andet følger af Side 14 af 19

15 12.5 Når et udstykningsforetagende ønsker forsyningsledninger anlagt, kan Ishøj Forsyning forlange at udstykningsforetagendet betaler anlægsbidrag til hovedanlægget og til forsyningsledningsnettet for de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen. Ishøj Forsyning kan forlange at der stilles forudgående sikkerhed for betalingen, og at betalingen sker så snart forsyningsledningerne er anlagt Når et udstykningsforetagende har ønsket forsyningsledninger anlagt og der i den forbindelse anlægges stikledninger til de ejendomme, der fremkommer ved udstykningen, kan Ishøj Forsyning forlange at udstykningsforetagendet betaler bidrag til stikledningerne. Ishøj Forsyning kan forlange, at der stilles forudgående sikkerhed for betalingen, og at betalingen sker så snart stikledningerne er anlagt For levering af vand til midlertidigt forbrug, f.eks. byggebrug, kan Ishøj Forsyning fastsætte et administrationsbidrag, et anlægsbidrag samt et afbrydelsesbidrag til dækning af de udgifter, der er forbundet med etablering og reetablering af den midlertidige leverance Hvis forudsætningerne for et fastsat og betalt anlægsbidrag til hovedanlæg og forsyningsledningsnet ændres som følge af senere omeller tilbygning eller en ændret anvendelse af ejendommen, kan Ishøj Forsyning forlange, at ejeren betaler den forøgelse af bidragene, der svarer til ændringen. Betaling for ændring af stikledning, se Ishøj Forsyning kan forlange nyt anlægsbidrag i forbindelse med væsentlig nyinvestering i vandforsyningsanlægget Ved udstykning af ejendomme i Ishøj Forsynings naturlige forsyningsområde, er Ishøj Forsyning ikke forpligtet til at overtage eksisterende private vandinstallationer, herunder ledningsnet. Overtagelse af eksisterende vandinstallationer kræver, at Ishøj Forsyning modtager dokumentation for, at installationer og ledningsnet er anlagt forskriftsmæssigt korrekt, har tilstrækkelig dimensionering til forsyning af de pågældende ejendomme, og i øvrigt lever op til Ishøj Forsyning standarder for vandinstallationer og ledningsnet, herunder for materialevalg, alder, lækage mv. Etablerer Ishøj Forsyning nye forsynings- og stikledning, frem for at overtage eksisterende installationer og ledningsnet, skal ejeren selv bekoste tilslutning til det nye ledningsnet, samt opgravning eller afblænding af de på stamparcellen eksisterende private vandinstallationer. Ishøj Forsyning vil opkræve et anlægsbidrag pr. boligenhed. Side 15 af 19

16 13 Driftsbidrag 13.1 For alt leveret vand betales et driftsbidrag bortset fra vand til brandslukningsformål m.v. under indsats og afprøvninger af brandhaner. Driftsbidraget omfatter et bidrag pr. m3 vand og en fast pris pr. måler. Driftsbidrag kan forlanges betalt fra den dag, hvor Ishøj Forsyning har påbegyndt leveringen af vand til ejendommen. Bidragene fremgår af Ishøj Forsynings hjemmeside: For ejendomme, hvor forsyningsmulighed efter ejers ønske er etableret, men hvor der ikke forefindes vandinstallationer, kan der forlanges driftsbidrag, der alene omfatter en fast pris pr. måler For vand leveret til midlertidig brug, f.eks. byggebrug, betales driftsbidrag efter Ishøj Forsyning kan dog bestemme, at der i stedet betales et fast bidrag For sprinkleranlæg, overrislingsanlæg og andre anlæg til brandslukningsformål, som normalt ikke medfører noget vandforbrug, opkræves et driftsbidrag, der alene omfatter et fast årligt abonnement For vandspild forårsaget af brud på skjulte vandinstallationer i ejendomme til boligformål, kan ejeren af en ejendom anmode Ishøj Forsyning om refusion, jf. bestemmelserne herom i lovbekendtgørelse nr. 639 af 21. august 1998 om afgift af ledningsført vand med senere ændringer Er en afregningsmåler bortkommet, blevet beskadiget eller er der konstateret utætheder eller fejl ved måleren, fastsættes driftsbidraget af Ishøj Forsyning efter forhandling med ejeren/brugeren af en enhed bl.a. ud fra et skønnet vandforbrug i det tidsrum, hvor målingen skønnes at have været i uorden. 14 Betaling af anlægs- og driftsbidrag 14.1 Anlægsbidrag og driftsbidrag på ejendomsniveau Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer som Ishøj Forsyning har foretaget eller ladet foretage efter 5.3, 5.4 eller 8.1.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom. For restancer på bidrag har restanceinddrivelsesmyndigheden udpantningsret, jf. lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved manglende betaling inden for den fastsatte frist, kan Ishøj Forsyning lukke for vandet. Lukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage inden lukningen foregår. Ishøj Forsyning kan kræve et gebyr for afbrydelse og retablering af vandforsyningen. Gebyrer herfor fremgår af Ishøj Side 16 af 19

17 Forsynings hjemmeside: Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen, tillige med renter beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, vil genåbning finde sted I tilfælde, hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens 19. Med mindre andet fremgår af skødet, påhviler bidrag for tilslutning af den faste ejendom til Ishøj Forsyning (anlægsbidrag) ejeren af grunden, hvorimod bidrag mv. der vedrører levering af vand til ejendommens vandinstallationer (driftsbidrag), påhviler ejeren af bygningen Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift. I tilfælde af forsinket betaling kan der fordres renter, jf. lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 om renter ved forsinket betaling m.v. med senere ændringer Driftsbidrag for ejendomme som er omfattet af 2 i bekendtgørelse om individuel afregning efter målt forbrug Hvis følgende forudsætninger er opfyldt har Ishøj Forsyning pligt til at foretage individuel afregning af driftsbidrag: - den enkelte enheds samlede forbrug af koldt og varmt vand kan måles med én måler - den enkelte enhed skal være forsynet med én selvstændig vandledning - vandtilførslen til den enkelte enhed skal være udført med stophane, således at Ishøj Forsyning har umiddelbar adgang til stophanen udenfor enheden. Den individuelle afregning skal påbegyndes senest 5 måneder efter, at Ishøj Forsyning har modtaget skriftlig anmodning herom fra ejeren. Ved overgang fra fælles til individuel afregning af driftsbidrag skal Ishøj Forsyning underrette ejendommens ejer og de enkelte brugere om tidspunktet for overgangen Driftsbidrag skal på opkrævningen opføres med særlige poster for hver art af afgift Når forudsætningerne i er opfyldt, og der er etableret et direkte kundeforhold mellem en bruger af en enhed og Ishøj Forsyning, bortfalder udpantningsretten for brugers driftsbidrag. Betaler en bruger ikke driftsbidraget inden for den fastsatte frist, kan Ishøj Forsyning lukke for vandet. Lukning vil blive varslet senest 5 arbejdsdage Side 17 af 19

18 15 Straffebestemmelser inden lukningen foregår. Ishøj Forsyning kan kræve et gebyr for afbrydelse og retablering af vandforsyningen. Gebyrer herfor fremgår af Ishøj Forsynings hjemmeside: Ved en brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale driftsbidrag, kan Ishøj Forsyning kræve betaling af et depositum til sikkerhed for brugerens forpligtelser over for Ishøj Forsyning. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års driftsbidrag for enheden. Når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og eventuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lovbekendtgørelse nr. 743 af 4. september 2002 med senere ændringer om renter ved forsinket betaling m.v., er betalt, eller hvis der stilles betryggende sikkerhed for betalingen, skal genåbning finde sted. Ved fraflytning af en enhed hæfter brugeren for betaling af driftsbidrag m.v. indtil måleraflæsning er foretaget. Eventuelt indbetalt depositum mod regnes i slutopgørelsen vedrørende driftsbidrag m.v Ejendommens ejer skal med 14 dages skriftligt varsel underrette Ishøj Forsyning om ny brugers overtagelse af en enhed. Ved manglende underretning hæfter ejendommens ejer for enhedens driftsbidrag Når en ny bruger overtager en enhed, skal Ishøj Forsyning åbne for vandet Ejendommens ejer hæfter for driftsbidrag i enheder hvor der ingen bruger er, for fællesforbrug samt for eventuelt spild fra vandinstallationer uden for enhederne Overtrædelse af bestemmelserne i 1.13, 4.2, 5.1, 5.5, 7.2, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 2. punktum, 8.1.7, 1. punktum, 8.2.2, 9.2, 1. punktum, 9.3, 9.10, 10.1, 11.1, 2. punktum, 11.2, 11.4 og , 2. punktum straffes efter vandforsyningslovens 84 med bøde. På samme måde straffes den der i strid med 11.1, 1. punktum modvirker adgang til en ejendom, samt den der i strid med , 1. punktum gentagne gange undlader at underrette om en ny brugers overtagelse af en enhed Med bøde efter vandforsyningslovens 84 straffes endvidere den, der overtræder bestemmelser fastsat af Ishøj Forsyning i medfør af 6.5, 8.1.6, 1. punktum, 8.1.7, 2. punktum, 8.2.1, og 9.8. Side 18 af 19

19 16 Ikrafttrædelse 15.3 Den, der uden at være berettiget dertil, udfører arbejde ved vandinstallationer og ledninger m.v. som er omfattet af bestemmelserne i 2, nr. 3 i lovbekendtgørelse nr. 988 af 8. december 2003 (autorisationsloven), straffes med bøde efter lovens 25. På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som efter loven ikke er berettiget til det Ejere og brugere som foretager indgreb i målere, der er omfattet af bestemmelserne i Økonomi- og Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr af 17. oktober 2006 om kontrol med vandmålere, der anvendes til måling af forbrug af varmt og koldt vand, bryder plomben eller på anden måde påvirker målerens korrekte funktion, straffes med bøde efter bekendtgørelsens 27. På samme måde straffes den der overtræder regulativets Dette regulativ erstatter det tidligere Vandforsyningsregulativ udfærdiget ved Ishøj Byråd den 6. november Regulativet træder i kraft den 02. november Foranstående er vedtaget af Ishøj Forsyning som Regulativ for vandforsyning den 14. september Med henblik på at sikre, at regulativet er i overensstemmelse med lovgivningen i øvrigt har Ishøj Byråd godkendt regulativet den 02. november Bestemmelser i senere lovændringer vil være gældende, uanset der ikke er overensstemmelser med dette regulativ. En lovændring kan umiddelbart indarbejdes i regulativet. Regulativet kan til enhver tid erstattes af et nyt regulativ, der er udarbejdet i medfør af vandforsyningsloven. Side 19 af 19

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK

REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK REGULATIV FOR LIME VANDVÆRK Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE AF

Læs mere

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning

Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning 1 Regulativ for Lyngby-Taarbæk Kommunes Vandforsyning Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 5 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 6 5 STIKLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ for vandforsyning

Regulativ for vandforsyning Regulativ for vandforsyning Gentofte Kommune og Gladsaxe Kommune 2011 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bemærkninger 2 2. Vandforsyningens styrelse 4 3. Ret til forsyning med vand 4 4. Forsyningsledninger

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

Regulativ for håndtering af drikkevand

Regulativ for håndtering af drikkevand Regulativ for håndtering af drikkevand Aarhus Vand A/S Kunde og Administration Teknisk Kundeservice Aarhus Vand A/S 2010 Side 2 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 4 2 Vandforsyningens

Læs mere

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010

Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010 Regulativ for Skive Vand A/S (Vandforsyning) November 2010-1 - Indholdsfortegnelse: Side 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE 5 3. RET TIL FORSYNING MED VAND 6 4. FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Regulativ for Svendborg Vand A/S

Regulativ for Svendborg Vand A/S Regulativ for Svendborg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger. 5 5 Stikledninger...... 6

Læs mere

BOGENSE VANDFORSYNING

BOGENSE VANDFORSYNING REGULATIV for BOGENSE VANDFORSYNING OG OTTERUP VANDVÆRK i NORDFYNS KOMMUNE Gældende fra 1. juni 2009 Indhold 1. Indledende bestemmelser 1 2. Vandforsyningens styrelse 3 3. Ret til forsyning med vand 3

Læs mere

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk

REGULATIV for ST. LIHME Vandværk REGULATIV for ST. LIHME Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR ST. LIHME VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver

Læs mere

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING

REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING REGULATIV FOR SILKEBORG KOMMUNES VANDFORSYNING 01.01.2007 Regulativ for Silkeborg Kommunes Vandforsyning side Indhold 2 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 3 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER...

Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... Regulativ for Nr. Lyngby Vandværk Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 4 5 STIKLEDNINGER... 5 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk

Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Regulativ for den kommunale vandforsyning Taastrup Vandværk Høje-Taastrup Kommune Regulativ for Taastrup Vandværk Side 2 af 24 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 Vandforsyningens styrelse...

Læs mere

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18

REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011. Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 2011 Stationsvej 35, Brejning, 7080 Børkop CVR. 15 89 10 18 REGULATIV FOR BREJNING VANDVÆRK 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om

Læs mere

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Vandregulativ 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Lemvig Vand og Spildevand A/S styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune

Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Vandforsyningsregulativ for Læsø Kommune Gældende fra: 01.06.07 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 1 Indledende bestemmelser. 3 2 Vandforsyningens styrelse 5 3 Ret til forsyning med vand 6 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune

Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Fælles normalregulativ for private almene vandforsyninger i Haderslev Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

Regulativ for Egtved Vandværk

Regulativ for Egtved Vandværk Regulativ for Egtved Vandværk 1 Indledende bestemmelser 1.1 - Regulativet Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24.

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 GRUNDLAGET FOR REGULATIVET...3 2 DEFINITIONER... 4 3 VANDFORSYNINGENS ORGANISATION...5 4 RET TIL FORSYNING MED VAND...6 5 FORSYNINGSLEDNINGER...7 6 STIKLEDNINGER...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE

Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE Regulativ for I/S Ulsted Grundejerforenings vandværk på Fur INDHOLD SIDE 1 Indledende bestemmelser 2 2 Vandforsyningens styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 3 5 Stikledninger

Læs mere

REGULATIV for Bølling Vandværk

REGULATIV for Bølling Vandværk REGULATIV for Bølling Vandværk 16 Ikrafttrædelse REGULATIV FOR BØLLING VANDVÆRK Dette regulativ træder i kraft den 01.01.2011. Samtidig ophæves det tidligere regulativ. Regulativet kan til enhver tid

Læs mere

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune

Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Natur og Miljø Dato: 07.10.2008 Fællesregulativ for private, almene vandforsyninger i Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS

Regulativ. for. Lakolk Vandværk ApS Regulativ for Lakolk Vandværk ApS Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Vandforsyningsregulativ

Vandforsyningsregulativ Vandforsyningsregulativ Mammen Bys Vandværk www.mammen-vand.dk VIBORG KOMMUNE Revideret 2014.01 Normalregulativ for private vandforsyninger i Viborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS

Læs mere

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD.

Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Fælles regulativ for almene private vandværker i Aarhus Kommune FORORD. Dette regulativ beskriver forholdet mellem almene private vandværker i Aarhus Kommune og forbrugere, der modtager vand herfra. Regulativet

Læs mere

Regulativ for Håndtering af drikkevand

Regulativ for Håndtering af drikkevand Regulativ for Håndtering af drikkevand Forord Dette regulativ vedrører Egedal Forsynings regler for håndtering og levering af drikkevand. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Vandforsyningsanlægget

Læs mere

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune

Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Gældende fra 1/1-2010 Vesthimmerlands kommune Regulativ for Aars Vand Amba. Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Regulativ NK-Vand A/S

Regulativ NK-Vand A/S Regulativ NK-Vand A/S Oktober 2011 NK-Vand A/S Ved Fjorden 18 4700 Næstved Telefon 5578 5170 CVR 29189625 vand@nk-forsyning.dk www.nk-forsyning.dk INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 2 2

Læs mere

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk

Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Normalregulativ for Jægerspris Vandværk Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 2 3. Ret til forsyning med vand... 2 4. Forsyningsledninger... 3 5. Stikledninger... 3 6.

Læs mere

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899.

Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Tune Vandværk A.m.b.a. Stiftet den 15 November 1899. Regulativ for Tune Vandværk A.m.b.a Indhold. Side. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER. 1-2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3-4

Læs mere

Regulativ for Mosebølle Vandværk

Regulativ for Mosebølle Vandværk Regulativ for Mosebølle Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 2 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 3 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Regulativ for Assens Vandværk

Regulativ for Assens Vandværk Regulativ for Assens Vandværk April 2013 Indhold 1 Indledende bestemmelser... 1 2 Vandforsyningens styrelse... 2 3 Ret til forsyning med vand... 3 4 Forsyningsledninger... 3 5 Stikledninger / jordledninger...

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune

Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Regulativ for vandværkerne i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 6 3 Ret til forsyning med vand 7 4 Forsyningsledninger 8 5 Stikledninger 8 6 Opretholdelse

Læs mere

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993

REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 REGULATIV For Andelsselskabet Karlslunde By s vandværk Januar 1993 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i Bekendtgørelse nr. 337 af 4 juli 1985 af lov om vandforsyning

Læs mere

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007

REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 REGULATIV FOR VANDFORSYNINGEN THISTED KOMMUNE 2007 Erstatter tidligere regulativer for Hanstholm, Thisted og Sydthy Kommune Indholdsfortegnelse: 1 Indledende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse

Læs mere

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S

Vandforsyningerne. Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S Vandforsyningerne Almindelige Leveringsbestemmelser for Brøndby Vandforsyning A/S og Vallensbæk Vandforsyning A/S 5. marts 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser...3 2 Definitioner og grundlæggende

Læs mere

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S

Regulativ for TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser 2 2 TÅRNBYFORSYNINGS styrelse 3 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger 4 5 Stikledninger 5 6 Opretholdelse af tryk og forsyning 5 7 Vandforsyning

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009

Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune. December 2009 Fællesregulativ for almene vandværker i Silkeborg Kommune December 2009 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE

FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE FÆLLESREGULATIV FOR ALMENE PRIVATE VANDVÆRKER I AARHUS KOMMUNE 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Halsnæs Kommunale Vandforsyning

Halsnæs Kommunale Vandforsyning Halsnæs Kommunale Vandforsyning Regulativ for vandforsyningen Indhold Regulativ for vandforsyningen... 1 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3. Ret til forsyning med vand...

Læs mere

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune

Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Dok.nr. 660989 Sagsnr. 589884 Ref. Louise Riis Petersen Regulativ for vandforsyninger i Varde Kommune Godkendt af Varde Byråd den 21. december 2009 Gylling Haahr Borgmester Max Kruse Kommunaldirektør Regulativ

Læs mere

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s

Regulativ. Christiansfeld Vand a/s Regulativ for Christiansfeld Vand a/s Adresse: Kolding Åpark 1, st. tv, 6000 Kolding Tlf.: 7636 3636 CVR 32767923 EAN 5798005316008 E-mail: kontakt@kspv.dk www.christiansfeldvand.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Regulativ. for. vandforsyning. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Regulativ for vandforsyning ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra januar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S styrelse... 4 3 Ret

Læs mere

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S

Regulativ for drikkevand. Sønderborg Vandforsyning A/S Regulativ for drikkevand Sønderborg Vandforsyning A/S November 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for Esbjerg Vand A/S

Regulativ for Esbjerg Vand A/S Regulativ for Esbjerg Vand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser.................................... side 03 2. Vandforsyningens styrelse................................... side 05 3. Ret

Læs mere

Oksbøl sogns Vandforsyning

Oksbøl sogns Vandforsyning Oksbøl sogns Vandforsyning Regulativ Leveringsbetingelser 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 4 2 Vandforsyningens styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6 4 Forsyningsledninger.

Læs mere

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S

Regulativ for. Thisted Drikkevand A/S Regulativ for Thisted Drikkevand A/S Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a

R E G U L A T I V FOR. HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a R E G U L A T I V FOR HELSINGE VANDVÆRK s.m.b.a April 2011 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Vandforsyningsregulativ 2007 for Skov Hastrup Vandværk Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE...2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND...3 4 FORSYNINGSLEDNINGER...3 5 STIKLEDNINGER...4

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Almindelige Leveringsbestemmelser for Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 4 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a.

Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Regulativ for Vandcenter Djurs A.m.b.a. Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 5 4 Forsyningsledninger... 5 5 Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk

Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ulfborg Vandværk 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. med senere ændringer, af

Læs mere

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE

NORMALREGULATIV. for. Private almene Vandforsyninger SORØ KOMMUNE NORMALREGULATIV for Private almene Vandforsyninger i SORØ KOMMUNE 2010 Regulativet omfatter følgende vandforsyninger: Bjernede Vandværk Dianalund Vandværk Dybendal Vandværk Døjringe Vandværk Fjenneslev

Læs mere

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1.

1.2 Bestemmelserne om fastsættelse af anlægs- og driftsbidrag har hjemmel i vandforsyningslovens 53, stk. 1. REGULATIV FOR Børkop Vandværk A.m.b.A 1. Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af Lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 935 af 24. september

Læs mere

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold

FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010. Indhold REGULATIV FOR HORNBÆK VANDVÆRK, A.M.B.A 2010 Indhold kap. 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 OPRETHOLDELSE AF TRYK OG FORSYNING... 4 7 VANDFORSYNING TIL BRANDSLUKNING... 5 8 VANDINSTALLATIONER... 6 8.1 GENERELT

Læs mere

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a.

Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. Regulativ Hørup og Høruphav Vandværk A.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 stk. 4, i lov om vandforsyning mv. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune

Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Fællesregulativ for almene vandforsyninger i Næstved Kommune Gældende fra den 15. januar 2009. Indholdsfortegnelse: 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER

1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lov nr. 299 af 8. juni 1978 om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven) jf. lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985, som

Læs mere

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger

Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr Normalregulativ for private vandforsyninger Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2003 Normalregulativ for private vandforsyninger Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 5 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 9 3 RET TIL FORSYNING MED VAND 11 4 FORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune

Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune Vandforsyningsregulativ for almene vandværker i Favrskov Kommune 2 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 6 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 6 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 7 5

Læs mere

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her

Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA. Regulativ for Guderup Vandværk. Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Vedtægter for Guderup-Stevning Vandværk AMBA Vedtægter for Guderup -Stevning Vandværk AMBA klik her Regulativ for Guderup Vandværk Klik på de enkelte afsnit for at læse mere. 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21

Regulativ. Kvarmløse Tølløse Vandværk. For. Regulativ 1 af 21 Regulativ For Kvarmløse Tølløse Vandværk Regulativ 1 af 21 Indhold Indhold... 2 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandværkets styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4. Forsyningsledninger...

Læs mere

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011

TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 TEKNISKE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER OG GRUNDLÆGGENDE BESTEMMELSER... 4 3. TILSLUTNING OG FORSYNING MED VAND...6 4. HOVEDFORSYNINGSLEDNINGER

Læs mere

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune

Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Arbejdsgruppens udkast 22.09.2011 Standard for regulativer for almene vandforsyningsanlæg i Aalborg Kommune Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED

Læs mere

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling)

Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a. (Regulativet følger til enhver tid DVF anbefaling) Kregme Vandværk. A.m.b.a. Thorsvej 13, 3300 Frederiksværk Tlf. 47771365 mobil 20221365 se- nr. DK 31249651. e-mail: kregme.vand@mail.dk www.kregmevandværk.dk Normalregulativ for Kregme Vandværk A.m.b.a.

Læs mere

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk

Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune. tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Regulativ for vandværkerne i Thisted Kommune tiltrådt af Sdr. Ydby Vandværk Indholdsfortegnelse Side 1 Indledende bestemmelser 1 2 Vandforsynings styrelse 2 3 Ret til forsyning med vand 3 4 Forsyningsledninger

Læs mere

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER

FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER FÆLLESREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDVÆRKER GULDBORGSUND KOMMUNE AUGUST 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Vandforsyningens styrelse... 5 3. Ret til forsyning med vand... 5 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk

Indholdsfortegnelse. Regulativ for. Slimminge Vandværk Regulativ for Slimminge Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 4 4. Forsyningsledninger... 5 5. Stikledninger...

Læs mere

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S

Regulativ for Godthåb Vandværk I/S Regulativ for Godthåb Vandværk I/S 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 3. RET TIL FORSYNING MED VAND... 4. FORSYNINGSLEDNINGER... 5. STIKLEDNINGER... 6.

Læs mere

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune

Regulativ. for. almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Regulativ for almene vandforsyninger i Hillerød Kommune Hillerød Juli 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser... 3 2 Vandforsyningens styrelse... 4 3 Ret til forsyning med vand... 4 4 Forsyningsledninger...

Læs mere

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS

Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Regulativ for Vandforsyningen i Hørsholm Vand ApS Indhold 1 GRUNDLAG FOR REGULATIVET 2 DEFINITIONER 3 VANDFORSYNINGENS STYRELSE 4 RET TIL FORSYNING MED VAND 5 FORSYNINGSLEDNINGER 6 STIKLEDNINGER 7 OPRETHOLDELSE

Læs mere

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE

NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE NATUR OG MILJØ REGULATIV FOR VANDVÆRKERNE I ODSHERRED KOMMUNE 1 Indhold Indledning 3 1 Definitioner og grundlæggende bestemmelser 3 2 Vandforsyningens styrelse 4 3 Ret til forsyning med vand 5 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune

Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Fællesregulativ for almene Private Vandværker i Århus Kommune Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse Forord 1 Indledende bestemmelser 2 Vandværkets styrelse 3 Ret til forsyning med vand 4 Forsyningsledninger

Læs mere

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a.

Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Forslag Tekniske Leveringsbestemmelser Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 3 3. Tilslutning og forsyning

Læs mere

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Regulativ for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Regulativ for Andelsselskabet Ejby Vandværk 1. Indledende bestemmelser. 2 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 4, i lov om vandforsyning m.v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP A/S Forsyning Ballerup december 2009 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR VANDFORSYNING FRA FORSYNING BALLERUP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER...

Regulativ for Stenhøj vandværk I/S 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE RET TIL FORSYNING MED VAND FORSYNINGSLEDNINGER STIKLEDNINGER... Regulativ for Stenhøj vandværk I/S Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 1 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 2 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 3 4 FORSYNINGSLEDNINGER... 3 5 STIKLEDNINGER... 4 6 OPRETHOLDELSE

Læs mere

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013

Strøby Egede Vandværk. Regulativ 2013 Strøby Egede Vandværk Regulativ 2013 Indhold side 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER........................... 2 2 VANDFORSYNINGENS STYRELSE......................... 3 3 RET TIL FORSYNING MED VAND.........................

Læs mere

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning

Regulativ. Sønderborg Kommunes Vandforsyning Regulativ Sønderborg Kommunes Vandforsyning d. 1. juli 2007 Regulativ for Sønderborg Kommunes Vandforsyning Indholdsfortegnelse: Side 1. Indledende bestemmelser... 2 2. Vandforsyningens styrelse... 4 3.

Læs mere

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S

Juli 2011. Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Juli 2011 Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Regulativ for levering af vand fra Hjørring Vandselskab A/S Indhold side 1 Indledende bestemmelser... 2 2 Hjørring Vandselskabs styrelse...

Læs mere

1 Indledende bestemmelser

1 Indledende bestemmelser Indholdsfortegnelse side 1. Indledende bestemmelser........................................ 2 2. Vandforsyningens styrelse........................................ 3 3. Ret til forsyning med vand.......................................

Læs mere

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s

Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Regulativ for drikkevand 2015 - Haderslev Vand a/s Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens organisation 4 3. Ret til forsyning med vand 5 4. Forsyningsledninger 6 5. Stikledninger

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009

Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Fællesregulativ for private vandværker i Egedal Kommune 2009 Kontaktudvalget for private vandværker i Egedal Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser s. 3 2 Vandforsyningens styrelse s. 7

Læs mere

Regulativ for drikkevand for

Regulativ for drikkevand for Regulativ for drikkevand for Vesthimmerlands Vand A/S vandværker 2013 Indhold 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 3 2 VESTHIMMERLANDS VANDS A/S STYRELSE... 4 3 RET TIL FORSYNING MED VAND... 4 4 FORSYNINGSLEDNINGER...

Læs mere

Regulativ Vordingborg Vand A/S

Regulativ Vordingborg Vand A/S Regulativ Vordingborg Vand A/S Færgegårdsvej 3-4760 Vordingborg - Tlf 5535 3700 - Fax 5535 3701 www.vordingborgforsyning.dk E-mail: kontakt@vordingborgforsyning.dk Vordingborg Forsyning omfatter følgende

Læs mere

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune

Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Fælles normal regulativ for private vandværker i Lemvig Kommune Bonnet Vandværk, Bækmarksbro Vandværk, Fabjerg Vandværk, Fåre Vandværk, Gjellerodde Vandværk, Houe Vandværk, Højtoft Vandværk, Kærmark Vandværk,

Læs mere

REGULATIV FAXE VANDVÆRK

REGULATIV FAXE VANDVÆRK REGULATIV For FAXE VANDVÆRK s.m.b.a. 1. Indledende bestemmelser. 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985 om vandforsyning m.v. af Fakse Byråd efter forhandling

Læs mere

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD

REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD REGULATIV FOR STRUER FORSYNING VAND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser 2. Vandforsyningens styrelse 3. Ret til forsyning med vand 4. Forsyningsledninger 5. Stikledninger 6. Opretholdelse af tryk og

Læs mere

Regulativ for HTK Vand A/S

Regulativ for HTK Vand A/S Regulativ for HTK Vand A/S Høje-Taastrup Kommune Regulativ for HTK Vand A/S Side 2 af 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledende bestemmelser..... 3 2 HTK Vands styrelse... 5 3 Ret til forsyning med vand... 6

Læs mere

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012

REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 REGULATIV FOR ASKØ STRANDVIG VANDVÆRK 2012 1 Indledende bestemmelser 1.1 Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55, stk. 2, i lov om vandforsyning m. v. (vandforsyningsloven), jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5.

Indhold 1. Indledende bestemmelser... 1 2. Vandforsyningens styrelse... 3 3. Ret til forsyning med vand... 3 4. Forsyningsledninger... 4 5. Regulativ for Asserbo By Vandværk a.m.b.a. Halsnæs Vand A/S Halsnæs Vandforsyning a.m.b.a. Kregme Vandværk a.m.b.a. Andelsselskabet Liseleje Vandværk St. Havelse Strand Vandværk a.m.b.a. Vinderød Skov

Læs mere

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK

REGULATIV KLEJTRUP VANDVÆRK REGULATIV For AndelsSelskabet KLEJTRUP VANDVÆRK Regulativ for KLEJTRUP VANDVÆRK AnS 1. Indledende bestemmelser 1.1. I dette regulativ er udfærdige. i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4.7.1985

Læs mere

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune

Fællesregulativ. for. almene vandværker. i Bramsnæs Kommune Fællesregulativ for almene vandværker i Bramsnæs Kommune 1. Indledende bestemmelser. 1.1. Dette regulativ er udfærdiget i medfør af 55 i lovbekendtgørelse nr. 337 af 4. juli 1985 om vandforsyning m.v.

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE

NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE NORMALREGULATIV FOR PRIVATE ALMENE VANDFORSYNINGER SKANDERBORG KOMMUNE Natur og Miljø Servicecenter Ry Knudsvej 34 8680 Ry April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser 3 2. Vandforsyningens

Læs mere

Fællesregulativ for private vandværker

Fællesregulativ for private vandværker 2012 Fællesregulativ for private vandværker i Slagelse Kommune Vandrådet for almene vandværker i Slagelse Kommune Fællesregulativ for private vandforsyninger i Slagelse Kommune INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Natur og vand 2008 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune

Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune 1 Natur og vand 2009 Regulativ for private almene vandværker i Svendborg Kommune Bjerreby Vandværk Bøsøre Vandværk Gudbjerg Vandværk Gudme Vandværk Hesselager Kirkebys Vandværk Hesselager Stationsbys Vandværk

Læs mere