Referat af generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamling"

Transkript

1 Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl ca.), Th-31, Th-22, Th-9, Th-36, O-7 og Th Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen havde peget på Lars Sjørslev, som blev valgt som dirigent. Jette Glavind blev valgt som referent. Lars Sjørslev takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel. 2. Formandens beretning (skriftlig beretning er udsendt sammen med dagsorden). Formanden henviste til den udsendte, skriftlige beretning samt til foreningens hjemmeside, som løbende opdateres af vores webmaster Morten Fischer-Nielsen, T-22. Sidstnævnte fik en stor tak for sit arbejde, og fik overrakt en gave. Bestyrelsens arbejde tager udgangspunkt i ønsket om at bevare områdets særpræg med grønne arealer og luft mellem husene og med forventning om, at grundejerne er indstillet på at overholde deklarationerne. Der blev udtrykt ros til bestyrelsen for arbejdet med overtrædelser af deklarationer og til forvaltningen af dispensationsansøgninger. Vi har for nylig oplevet en ændret procedure i forbindelse med en dispensationsansøgning vedrørende afstand til naboskel fra en grundejer, hvor kommunen meddelte afslag, inden bestyrelsen var blevet involveret. Sagen blev dog genoptaget, efter at bestyrelsen havde taget kontakt til kommunen, og vi forventer at blive involveret fremover, inden endelig stillingtagen til en dispensationsansøgning. Områdets vejtræer er ikke vedligeholdt, og to udgåede træer på Thorsvej er blevet anmeldt til kommunen. Vejtræer, som udgør et problem for den enkelte grundejer, skal man kontakte kommunen om, inden man begynder at beskære. Vedligeholdelse af fællesarealerne: Der blev rejst kritik af græsslåningen ud over den uheldige episode, hvor firmaet pludselig sprøjtede rundt om vejtræer og lysmaster på trods af, at det fremgik af kontrakten, at der skulle kantklippes i stedet. Derudover bliver der ikke kørt ordentlig ud til kanterne, og der bliver ikke slået på de smalle passager, som hører til fællesarealerne. 1

2 3. Drøftelse af kommunens forslag om overdragelse af fællesarealerne til grundejerforeningen (tilskødning). På generalforsamlingen i 2010 gav kommunens advokat forsamlingen det indtryk, at proceduren vedrørende en eventuel tilskødning ville gå hurtigt. Dette har ikke været tilfældet. Bestyrelsen havde lavet en opgørelse over de væsentligste kontakter mellem Sorø Kommune og grundejerforeningen se bilag 1. Det fremgår heraf, at noget af dét, der bl.a. har taget tid, har været kommunens forsøg på at tilfredsstille bestyrelsens ønske om at få løst to problemer, hvis vi skal overtage fællesarealerne: A. Det skal være obligatorisk at være medlem af grundejerforeningen for grundejere på Odinsvej (som det er for grundejere på Thorsvej). B. Vi er nødt til at have formelle muligheder, så vi kan sikre, at alle grundejere betaler vedligeholdelsesbidrag uanset betalingsevne eller vilje. Ad A: Kommunens advokat har ikke kunnet finde hjemmel til at ændre deklarationerne, således at medlemskab blev obligatorisk for alle. Ad B: Kommunen har i løbet af foråret 2011 politisk behandlet og bevilget et forslag om at betale udgiften til tinglysning af ejerpantebrev på alle parceller på Thorsvej og Odinsvej. Der kan dog kun blive tale om frivillighed i forhold til et ejerpantebrev, og det har været bestyrelsens opfattelse, at en sådan ordning ikke kunne bruges. Forsamlingen gav udtryk for, at man ikke var indstillet på frivilligt at få tinglyst et ejerpantebrev på kr. på hver grund som sikkerhed for betaling af vedligeholdelsesbidrag. Der blev rejst tvivl om hele det retlige grundlag for en tilskødning, og det blev påpeget, at kommunen ikke har præsenteret grundejerne for, hvilket retligt grundlag, et tilbud om tilskødning bygger på. Mindre ændringer i en tinglyst deklaration eller servitut vil kunne foretages i enighed. Det blev foreslået, at bestyrelsen trak sig ud af forhandlingerne med kommunen, hvilket forsamlingen dog ikke var enig i, men det blev tilkendegivet fra bestyrelsens side, at man ville høre kommunen om det retlige grundlag. Det er fortsat bestyrelsens holdning, at en uvildig advokat skal gennemgå materialet, inden bestyrelsen eventuelt indgår aftale med kommunen om overtagelse af fællesarealerne. Det er i øvrigt blevet afklaret i forløbet, at kommunen ikke kan tvinge grundejerne til at overtage fællesarealerne. Det er derfor muligt, at vi ender med en helt anden konstruktion end det foreliggende forslag. Målet er at få vores fællesarealer vedligeholdt, så de både er til at bruge og til at holde ud at se på. 4. Regnskab (revideret regnskab blev omdelt på generalforsamlingen og vedlægges som bilag). Regnskabet blev godkendt. 2

3 Regnskabet for perioden 1. oktober 2010 til 30. september 2011 viser et underskud på ca kr., hvorfor foreningens formue er reduceret med et tilsvarende beløb til godt kr. Regnskabet er uddelt på generalforsamlingen i printet form (uden underskrifter), men forelå på generalforsamlingen i underskrevet og revideret stand uden revisionsbemærkninger. Baggrunden for underskuddet er primært en forøgelse af udgifterne til container. Antallet af ton er steget fra sidste år med 3,5 ton, hvilket måske skyldes den våde sommer (prisen pr. ton er 300 kr. plus moms.). Derudover er prisen pr. container steget fra 750 kr. ekskl. moms i begyndelsen af sidste regnskabsår til nu 900 kr. ekskl. moms. Vi bruger 12 containere om året.). Denne oplysning gav anledning til en diskussion af, om vi skulle undersøge, om vi kan få opgaven løst billigere med en tilsvarende kvalitet. Bestyrelsen ville drøfte dette. Vedligeholdelsesbidraget på kr. årligt, som opkræves sammen med ejendomsskatten og anvendes til græsslåning og til anden vedligeholdelse af fællesarealerne er ikke foreslået forhøjet. Udgiften til græsslåning er ca kr. Indtægterne er kr. årligt, og der er derfor et overskud på ca kr. i Det samlede beløb til anden vedligeholdelse på ca kr. forventes udbetalt inden årets udgang og vil skulle anvendes til anden vedligeholdelse af f.eks. rondeller m.m. 5. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen havde indstillet, at kontingentet i 2010/11 fastholdes på 250 kr. Generalforsamlingen foreslog på baggrund af underskuddet i det forløbne regnskabsår, at kontingentet blev forhøjet. Det blev vedtaget at forhøje kontingentet til 275 kr. Kasseren gjorde opmærksom på, at man skal huske, at kontingentet skal betales via netbank eller direkte til kassereren ikke via girokort, da girokontoen er blevet nedlagt for at spare gebyr. 6. Indkomne forslag Der var ikke modtaget forslag til drøftelse på generalforsamlingen. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Tina Hyldegaard og Jette Glavind var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen for to år. Lone Faliu og Flemming Hjorth var på valg som suppleanter og blev genvalgt for to år. Ifølge foreningens vedtægter er der én suppleant i bestyrelsen, men bestyrelsen har de sidste ti år med generalforsamlingens accept haft to suppleanter, som begge har deltaget i bestyrelsesmøderne. Dette har givet en bedre og mere dynamisk arbejdsform. 8. Valg af revisorer Jørgen Jørgensen (O-19) og Peter Folmar (O-2) blev begge genvalgt. 9. Eventuelt 3

4 Mogens Krog T-9 orienterede om Legepladsgruppens arbejde. Forudsætningen for planerne har været, at fællesarealerne blev tilskødet grundejerforeningen, hvorfor spørgsmålet om etablering af legeplads på kommunens ejendom ikke er indgået i drøftelserne. Gruppen har haft en konsulent ude, og har overvejet placering på et område i nærheden af sneglen. Der er en del regler om sikkerhed, og etablering af et krævet faldunderlag vil være specielt dyrt. Gruppen har derfor fokus på at etablere noget for små børn f.eks. et stativ og tre gynger. Udgiften vil være ca kr. plus omkostningerne til byggesagen, løbende vedligeholdelse, ansvarsforsikring og lovpligtigt, årligt tilsyn. Finansiering vil skulle være fondsmidler plus eventuelt et overskud ved at få lavet noget af den anden vedligeholdelse i samarbejde som kommunen f.eks. udtynding af fælles hegn, hvor flisen sælges. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for ønsket om en legeplads. Det blev foreslået, at gruppen undersøgte, hvor mange børn, der er i bebyggelsen i aldersgruppen for at sikre, at behovet er der. Der blev kort taget hul på en diskussion om anvendelsen af fællesarealerne nu og i tilfælde af tilskødning uden at blev konkluderet noget. Bestyrelsen har i nogen tid arbejdet med en velkomstpjece til nye grundejere, som i starten skal uddeles til alle og derefter til nye grundejere (i det omfang, bestyrelsen bliver opmærksom på disse). Der blev omdelt en kladde, og mødedeltagerne blev opfordret til at give bestyrelsen tilbagemeldinger pr. mail. Formanden takkede forsamlingen for en god generalforsamling og overrakte dirigenten en gave med tak for indsatsen. Referent: Referat godkendt: For bestyrelsen: Jette Glavind Tina Hyldegaard Mogens Krog Lars Sjørslev Generalforsamlingens dirigent: 4

5 Bilag 1: Korrespondance mellem Sorø Kommune og Klyngehusenes Grundejerforening siden generalforsamling oktober 2010 Generalforsamling (Mandat: Fortsatte forhandlinger med kommunen Klar afgrænsning, klare rammer for tilskødning, overgangsløsning med brug af opsparede midler. Egen adv. på, når det endelige materiale foreligger. Ekstraordinær generalforsamling inden underskrift af skøde. 17. oktober 2010 Vi mailer kommunen om resultatet af generalforsamlingen. 22. oktober 2010 Svar fra kommunen, som vil gå i gang med et entydigt kort m.m. 15. november 2010 Vi mailer om afklaring vedr. opkrævning af vedligeholdelsesbidrag (græsslåning af fællesarealer). 8. december 2010 Vi rykker. 10. december 2010 Kommunen opkræver vedligeholdelsesbidrag som vanligt med 1000 kr. i december 2010 Vi skriver til kommunen om tilskødning kommunen regner med svar i januar. 2. marts 2011 Modtager kopi af kommunens sagsfremstilling om bevilling af ekstra kr. til pantstiftelse. 6. marts 2011 Vi mailer om påtaleretten, hvor vi kun vil have den på de tilskødede arealer. 8. marts 2011 Sagen i kommunens Teknik og Miljøudvalget og efterfølgende i Byrådet d. 30. marts. 12. april 2011 Mails frem og tilbage vedr. græsslåningskontrakt kontrakt godkendt d. 13. april maj 2011 Vi rykker i mail for vores opsparing til anden vedligeholdelse, og beder om udbetaling inden 1. juli. 26. maj 2011 Brev fra kommunens adv. Per Andersen 30. maj 2011 Bekræftelse fra kommunen på, at vi får pengene. 30. maj 2011 Vi får landmålerkort fra kommunen. 22. juni 2011 Vi skriver til kommunen samt skellinjer (brev på hjemmesiden) 23. juni 2011 Mail fra kommunen om, at pengene kommer snart. 19. juli 2011 Foreløbigt svar fra kommunen med spørgsmål til noget af dét, vi har skrevet i brevet d. 23. juni. 21. august 2011 Mail til kommunen rykker for pengene og supplerer vores svar af 23. juni. 23. august 2011 Mail fra kommunen nu ser det ud, som om Per Andersen svarer i løbet af ugen. 2. september 2011 Mail fra kommunen om, at Per Andersen nu er sygemeldt. 7. oktober 2011 Opr. til kommunen. Der er ingen tvivl om, at vi får de kr. til anden vedligeholdelse. 5

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker.

Referat af. Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. 14. maj 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Holmstrup Bakker. Sted/dato: Skjoldhøjkirkens lokaler d. 10. april 2013 Fremmøde: 31 husstande var repræsenteret heraf 1 via fuldmagt.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken.

Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Referat af generalforsamlingen d. 29. marts 2012 i Grundejerforeningen Rønneholtparken. Valg af dirigent. Formand Lars Bacher bød velkommen, og foreslog at Ole Simonsen L 52 blev valgt til dirigent på

Læs mere

Referat af Generalforsamling 28. april 2008

Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Referat af Generalforsamling 28. april 2008 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge. Generalforsamling 28. april 2008 Den 28. april 2008 blev der i Skanderborg Kirkecenter,

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere

Årets gang i Grundejerforeningen.

Årets gang i Grundejerforeningen. Årets gang i Grundejerforeningen. 2010 2010 i Grundejerforeningen: Kalenderåret nærmer sig sin afslutning og for Bestyrelsen er det derfor naturligt, at gøre status for året der er ved at rinde ud. Vores

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011.

Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Referat fra Generalforsamling 2011 i Sebber Borgerforening afholdt 23. november 2011. Generalforsamlingen havde 52 deltagere. Formanden Hanne Gerges bød velkommen 1: Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse

Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Mødelokalet, Nørrevangskirken, Slagelse d. 21. marts 2013 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 2013 Dato: Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 19.00 Sted: Mødelokalet, Nørrevangskirken, Referat: Kenneth Juul Antal stemmeberettigede til stede: Der var fremmødt

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

Grundejerforeningen Salvig

Grundejerforeningen Salvig Til Medlemmerne Grundejerforeningen Salvig Orø Orø, d. 15. marts 2015 Indkaldelse til generalforsamling og sammenfatning af bestyrelsens forslag: Vedlagt finder I indkaldelsen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Graffitiafrensning starter oktober 2014

Graffitiafrensning starter oktober 2014 Graffitiafrensning starter oktober 2014 Generalforsamlingen besluttede at lade bestyrelsen iværksætte en graffitifjernelsesordning for facaderne i Lyngbyvejskvarteret. Derfor er der nu lavet en aftale

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008.

Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Referat fra generalforsamling i Haveforeningen Kalvebod. 26. april 2008. Udsendt dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 3. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere