Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl."

Transkript

1 Forslag til program: Statistiske undersøgelser på kirkegården 3. kl. Forberedelse: (Ca. 5-6 timer) 1) Forforståelse: Hvad ved I om kirkegårde? (fælles) Udfyld et tankekort Tankekort om kirkegårde (Word). Hvilke spørgsmål kunne I godt tænke jer at få svar på i forbindelse med kirkegårde? Spørgsmålene noteres ned til senere brug. 2) Forforståelse om levealder og brug af efternavne (fælles) Snak om følgende spørgsmål: Hvor gammel bliver man i dag? Se evt. Forventet levealder på Wikipedia. - Hvor gammel blev man i gamle dage? Hvad hedder man til efternavn i dag? - Hvad hed man i gamle dage? 3) Læreren informerer om indholdet i forløbet Statistiske undersøgelser på kirkegården. (fælles) Forberedelse i klassen: Først skal eleverne lære ord om statistik og regneark. Herefter skal de lære at gennemføre en undersøgelse og præsentere resultatet i et diagram i regneark. På kirkegården skal eleverne parvis lave to forskellige undersøgelser ved at kigge på gravsten. Den ene undersøgelse bygger på observationer af tal, den anden bygger på kategorier. 1. Lav en undersøgelse af levealderen i gamle dage (ud fra årstal i talintervaller) 2. Lav en undersøgelse af menneskers efternavne i gamle dage (ud fra efternavne som kategorier). 3. Eleverne skal lave en undersøgelse, som de selv finder på ud fra et undrespørgsmål. Efterbehandling i klassen: Eleverne efterbehandler deres svar vha. regneark og præsenterer og diskuterer svarene. 4) Arbejde med synlige læringsmål (fælles) - Præsenter Synlige læringsmål (Word) for eleverne. - Eleverne udfylder hver især, hvad de ved og kan nu, og hvor langt de gerne vil nå med hvert enkelt mål. - De synlige læringsmål benyttes fremadrettet, når der er arbejdet med et læringsmål (se Mål for læringsforløbet (Word)), og når forløbet er ved vejs ende. 5) At lave en undersøgelse (fælles) - Præsenter eleverne for provstiets kirker (se i Elevmaterialer Salling Provsti - 33 kirker og Skive Provsti - 15 kirker (PDF) - vælg ét af de to ark ud fra skolens beliggenhed i forhold til provstier).

2 - Fortæl eleverne, at de skal øve sig i at lave statistiske undersøgelser og diagrammer ud fra undersøgelser af provstiets kirker. - Snak om betydningen af ordene sogn og provsti - find evt. oplysninger på nettet om sogne i Skive Kommune. 6) Arbejd med ordforrådet i statistik og regneark (fælles) (Kopier ordforrådet til eleverne - se Ordforråd til statistik og regneark (PDF) under Elevmaterialer). - Hvad betyder ordene? - Tegn ordene. - Skriv ordene. - Leg quiz og byt med ordkortene med både billede og tekst (eleverne kan dække teksten - og dermed også bruge teksten som svarhjælp). 7) Fremgangsmåden i en statistisk undersøgelse modelleres for eleverne (fælles) - Eleverne arbejder i tomandsgrupper. Hver gruppe får en farvekopi af kirkerne i provstiet. - Eleverne byder ind med hvilke undersøgelser, man kan lave om kirkernes udseende ud fra, hvad de kan observere på kopiarket. - Læreren vælger én af idéerne som eksempel (der ligger regneark klar til senere brug under punkt 8 omhandlende kategorierne kirkernes farver, tårne og tag - se i Elevmaterialer). - Elever og lærer laver i fællesskab et passende skema til data - eleverne skriver i deres hæfte eller på arbejdsarket Optællingsark til undersøgelse af provstiets kirker i Elevmaterialer. - Søg evt. på nettet vedrørende kirketårnenes arkitektur. Tårnenes udformning var egnsbestemte og bestemt af den tid, de blev opført i. - Eleverne registrerer og tæller op. - Fælles opsamling på registrering og optælling. 8) Fremgangsmåden i at præsentere resultater vha. et diagram - læreren modellerer (fælles) - Resultaterne præsenteres i et Excel diagram: Hver gruppe har en computer til det følgende arbejde. Læreren modellerer på SMARTBoard - eleverne gentager processen. Giv eleverne Tastevejledning til eleverne (Word) som hjælp om nødvendigt (findes i Elevmaterialer). - Giv diagrammet titel og aksetitler (vælg Layout i menuen). - Gem det færdige diagram og print det. - Fælles snak om, hvilken viden man kan få ved at kigge på diagrammet. - Lad eleverne fortælle for hinanden to og to, hvordan man laver en undersøgelse for at repetere arbejdsgangen. 9) Eleverne laver selv nye undersøgelser ud fra kopiarket med provstiets kirker (parvis) - Benyt arbejdsarket Optællingsark til undersøgelse af provstiets kirker (Word) i Elevmaterialer. - Giv den fornødne støtte. Brug elevmanualen til diagrammer. Gem og print de færdige diagrammer.

3 - Bonusopgave: Lav undersøgelser af det andet provstis kirker og sammenlign med resultaterne fra dette provsti (print en farvekopi til eleverne af det andet provstis kirker - se i Elevmaterialer). 10) Eleverne fremlægger deres resultater (parvis) - Fremlæggelserne kan foregå vha. SMARTBoard. - Eleverne kan øve at fremlægge for en anden gruppe, så de alle får italesat arbejdsgangen. 11) De to fastlagte undersøgelser på kirkegården præsenteres (fælles) - De to undersøgelser er: a) Hvor gammel blev man her i byen i forskellige tidsperioder fra ? b) Hvad var de mest almindelige efternavne her i byen i forskellige tidsperioder fra ? - Snak med eleverne om, hvor vidt de får det sande svar ved at lave undersøgelser på kirkegården? - Lav aftaler: Hvem gør hvad? Lav tomandsgrupper og fordel arbejdsarkene til de to undersøgelser på kirkegården, så alle tidsintervaller bliver undersøgt - ét arbejdsark pr. undersøgelse pr. gruppe. (- Hvis en gruppe undersøger tidsperioden , undersøger eleverne både levealder og efternavne i perioden, så de bliver eksperter i perioden). - Aftal evt. på forhånd, hvor mange gravsten fra perioden, eleverne skal undersøge alt efter kirkegårdens størrelse, så diagrammerne bliver sammenlignelige ud fra samme antal svar. - Der er formuleret arbejdsark og regneark til syv perioder à 10 års varighed. Hver periode kan derfor undersøges af to grupper (se i Elevmaterialer). 12) Eleverne forbereder spørgsmål til kirkegårdsgraveren (fælles - parvis) - De allerede formulerede spørgsmål fra 1. lektion under punkt 1 læses op. Hvilke andre spørgsmål kunne I tænke jer at få svar på? Fx: Hvad laver en graver? Hvad ser man/finder man, når man graver på en kirkegård? Ved nogen, hvem der ligger begravet hvor, når gravstenene bliver fjernet???? - Skriv spørgsmålene ned i grupperne og tag dem med på kirkegården. 13) Lav en aftale med kirkegårdsgraveren (lærerens ansvar) - OBS: Der er IKKE på forhånd lavet aftaler med kommunens kirkegårdsgravere, så lav aftaler med dem, så I kan træffe dem på kirkegården i deres arbejdstid. - Lav en aftale med kirkegårdsgraveren om, hvornår I kan mødes på kirkegården - helst samme dag, som I laver jeres undersøgelser på kirkegården. - Fortæl graveren, at I gerne vil stille ham nogle spørgsmål om kirkegården og hans job. Varighed min. 14) Elevernes opførsel på kirkegården (fælles) - Fælles snak om, hvordan man opfører sig på en kirkegård.

4 På kirkegården (2 timer) Medbring: Blyant og Arbejdsark 1 + Arbejdsark 2 til at notere på, A-4 papir til egen undersøgelse, spørgsmål til graveren - evt. ipad, hvis der skal tages billeder. 1) Stil spørgsmål til graveren (fælles) Stil jeres spørgsmål til graveren, så I får noget mere viden om kirkegården i jeres by, ud fra hvad en kirkegårdsgraver kan fortælle jer. 2) Start med at indsamle resultater til de to undersøgelser (parvist) Hver enkelt gruppe undersøger den tildelte tidsperiode mht. levealder og efternavne. Gruppen har et arbejdsark til hver undersøgelse, hvor de noterer alle de indsamlede svar. Eleverne går rundt på kirkegården i deres grupper og noterer svar. Svarene skal bruges hjemme på skolen. - God idé: Noter svar til både levealder og efternavne på samme tid, da grupperne skal benytte gravsten fra den samme tidsperiode til begge undersøgelser. 3) Eleverne formulerer selv en undersøgelse (parvis) - Hvad kan man undre sig over på en kirkegård? Eleverne får et stykke papir til deres egen undersøgelse. De skal tænke over, hvilke svar, de også kan finde på en kirkegård. - Derefter stiller de det spørgsmål, som de vil finde svar på ved at lave en endnu en statistisk undersøgelse på kirkegården. - Eleverne laver et skema, som svarene kan skrives i. - Få grønt lys af læreren inden undersøgelsen påbegyndes. - Eleverne undersøger og noterer svarene på arbejdsarket. Hjemme på skolen (5-6 timer) 1) Opsamling på undersøgelserne og samtalen med kirkegårdsgraveren (fælles) - Fortalte kirkegårdsgraveren jer noget, som var spændende, interessant eller overraskende? - Hvad gik godt? Hvad gik ikke så godt? - Hvordan formulerer man spørgsmål til en statistisk undersøgelse? Er alle spørgsmål lige gode? 2) Eleverne behandler deres indsamlede data (lærerinfo) - Elevernes databehandling stilladseres med de klargjorte regneark: Excel regneark - Undersøgelse af levealder og Excel regneark - Undersøgelse af efternavne (- se i Elevmaterialer). - Der stilladseres evt. med elevmanualen til fremstilling af søjlediagrammer i Excel Tastevejledning til eleverne (Word) (se i Elevmaterialer). - Alle diagrammer for de udførte undersøgelser færdiggøres, inden fremlæggelserne påbegyndes.

5 2a) Undersøgelse af levealder (parvis) - Hver gruppe laver et diagram i Excel regneark for deres tidsperiode (se Excel regneark - Undersøgelse af levealder i Elevmaterialer). - Diagrammet navngives. - Det færdige diagram gemmes og printes. - Diagrammerne sættes op på væggen i kronologisk rækkefølge, så en udvikling i levealder bliver mere tydelig. Grupper, der har samme tidsperiode kan sætte deres diagram op under hinanden, så der bliver to rækker af diagrammer. På den måde kan eleverne også sammenligne to undersøgelser fra samme tidsperiode (- statistisk usikkerhed!). - Se evt. Dødsfald - Hovedtal (Danmarks Statistik). - I hvilket aldersinterval er der flest danskere, der dør nu om dage? 2b) Undersøgelse af efternavne (parvis) - Hver gruppe laver et diagram i Excel regneark ud fra de indsamlede efternavne (se Excel regneark - Undersøgelse af efternavne i Elevmaterialer). - Det kan give god mening at fremstille dette diagram ved at vælge Serie i rækker, idet diagrammet, der bygger på kategorier, så giver kolonnerne forskellige farver og tilhørende farvelabels med efternavne (se tastevejledning i materialer). - Diagrammet navngives. - Det færdige diagram gemmes og printes. - Diagrammerne sættes op på væggen i kronologisk rækkefølge for at afsløre, om der er en udvikling i menneskers efternavne over tid. Grupper, der har samme tidsperiode, kan sætte deres diagram op under hinanden, så der bliver to rækker af diagrammer. På den måde kan eleverne også sammenligne to undersøgelser fra samme tidsperiode. - Tjek de mest almindelige efternavne på nettet - Navne i hele befolkningen (Danmarks Statistik). Er det de samme efternavne, som tidligere, der er de mest almindelige? 2c) Øvrige undersøgelser (parvis) - Hver gruppe laver et diagram i Excel regneark med de indsamlede svar. Eleverne skal selv lave tabellen i regneark. - Diagrammet navngives. - Det færdige diagram gemmes (skal senere fremlægges vha. SMARTBoard). 2d) Bonusopgaver/udfordringsopgaver til de elever, som er færdige med at lave diagrammer (parvis) - Kan de gennemskue, hvorfor undersøgelsen i levealder slutter med perioden ? - Kan de undersøge de mest almindelige navne 2014 på nettet - både fornavne og efternavne? - Kan de tegne diagrammer i Excel ud fra tallene i Dødsfald Hovedtal fra Danmarks Statistik? 3) Fremlæggelse med brug af de faglige matematikord om statistik og regneark (fælles) - Nu skal eleverne fremlægge deres diagrammer og vise, at de har lært og kan bruge statistikord og ord om regneark, og at de kan gennemføre og præsentere en statistisk undersøgelse.

6 - Undersøgelse af levealder - Begynd med den tidligste periode - eleverne fremlægger parvis ved væggen i kronologisk rækkefølge. Tolkning af resultaterne? Hvor gammel blev man så i gamle dage? (En evt. udfordringsopgave - Begrebet gennemsnit introduceres - læreren modellerer, hvordan gennemsnitsalderen kan findes i regnearket. Eleverne forsøger selv at finde gennemsnitsalderen i deres periode. Er der sket en udvikling i løbet af de undersøgte perioder?) - Undersøgelse af efternavn - Begynd med den tidligste periode - eleverne fremlægger parvis ved væggen i kronologisk rækkefølge. Tolkning af resultaterne? Hvad hed man så til efternavn i gamle dage? - Hvorfor kan det være godt, at søjlerne er i farver, og der er labels til? - Hvilke efternavne har man i dag i jeres by? Er det de samme navne? Hvorfor? Hvorfor ikke? - Elevernes egne undersøgelser - Eleverne fremlægger deres undersøgelser og diagrammer vha. SMARTBoard. - Hvad betyder resultaterne? Evt. hvordan er det i dag? 4) Opsamling på de synlige læringsmål Eleverne farvelægger målene og sammenligner med deres egne opstillede mål for forløbet.

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven

SIDE 1 DANSK. Avisen i skolehaven SIDE 1 DANSK avisen i skolehaven DANSK Avisen i skolehaven SIDE 2 DANSK avisen i skolehaven DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN 3 DANSK AVISEN I SKOLEHAVEN INTRODUKTION Dette forløb kombinerer arbejdet med at fremstille

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven

MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Køb og salg i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK Køb og salg i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN MATEMATIK KØB OG SALG I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Køb og salg i skolehaven INTRODUKTION

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider

Lær at læse på fagportal. - greb og begreb om hjemmesider Lær at læse på fagportal - greb og begreb om hjemmesider Trin: Fag: Tid: 1. klasse kan også anvendes på 2. - 3. klassetrin Dansk N/T 10 lektioner Manchet For at eleverne kan få de nødvendige it-læsekompetencer,

Læs mere

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM)

Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Lærervejledning til Naturfagsmaraton (NFM) Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Forord... 2 Hvad er Naturfagsmaraton?... 2 Hvorfor NFM?... 2 Tidsplan for NFM... 3 Hjemmesiden, www.naturfagsmaraton.dk...

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. Aktiviteter til grunduddannelsen DEL DEL DEL. Grunduddannelse. Plan for. Materialeliste. Intro til grunduddannelsen BYDELSMOR Grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste Aktiviteter til grunduddannelsen AKTIVITETER til Bydelsmødrenes Grunduddannelsen For

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der skal i 10. klasse Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad du vil efter skolen:

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER MARS ER FOR TABERE Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet

Læs mere

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder

Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Simon - en elev i generelle læringsvanskeligheder Indhold og mål i undervisningen 1. observation: Klassen arbejder i dansk med gysergenren og forberedende skriveøvelser med henblik på at kunne skrive egne

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven

MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 1 MATEMATIK. Såning i skolehaven SIDE 1 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK Såning i skolehaven SIDE 2 MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN MATEMATIK SÅNING I SKOLEHAVEN SIDE 3 MATEMATIK Såning i skolehaven INTRODUKTION I dette forløb skal

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE

GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE GRUNDLOVEN 1915 LÆRERMATERIALE Kære lærer! Dette spil er udviklet til historieundervisningen i 7.-9. klassetrin. Spillet handler om Grundloven 1915 og har et særligt fokus på de mennesker i datiden, der

Læs mere

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen?

Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? BILAG 1 Ekspertinterviewguide Hvilken betydning har indførelsen ipads haft mht. mediestrategien og dit ansvar som driftsleder? Hvilke positive/negative konsekvenser har det haft for arbejdsgangen? Er der

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Stian Holes Garmanns hemmelighed

Stian Holes Garmanns hemmelighed Opgave- og aktivitetsbog til Stian Holes Garmanns hemmelighed Udarbejdet af Morten Torndahl ~ 1 ~ Indholdsfortegnelse Indledning 3 Garmanns hemmelighed 3 Trinmål 4 Bogens opbygning 5 Differentiering 5

Læs mere

Matematisk opmærksomhed

Matematisk opmærksomhed Tælle og systematisere tal. Tælle i trin på 5 og 10 Kender i nogle tal? Hvor mange forskellige tal kender I? (forskellen på tal og grundtal) Hvad kan I tælle til? Kender I nogle store tal? Kan I tælle

Læs mere

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade.

De enkelte tværfaglige opgaver, hvad skal du huske?: Materialer: Saks, lim, karton minimum A3, diverse aviser og blade. Udskolingen Tværfaglige opgaver Generelt: Idet opgaverne er tværfaglige har de bredt appel. De arbejder med alle fyrværkeri rådene. Opgaverne har generelt fokus på refleksion, perspektiverende tankevirksomhed,

Læs mere

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

talknuser TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN talknuser Oversigt over forløbet Forløbet kan variere alt efter, om du vælger, at eleverne skal arbejde med et eller to emner, og om du vælger innovations-delen til eller fra. Nedenfor skitseres et forløb

Læs mere

Indledende information

Indledende information Indskoling Café Indledende information Vi anbefaler at læse forløbet godt igennem i god tid, inden det påbegyndes. I det følgende er der lidt informationer, som kan være relevante at tage højde for i god

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM

LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM LÆRERVEJLEDNING TIL KLASSESÆTTET MOBBESTOP - BLAND DIG IKKE UDENOM Klassesættet Mobbestop - Bland dig ikke udenom indeholder materiale til, at klassen kan udarbejde sine egne samværsregler og øve sig på

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning

Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Naturfaglig tekst - Forløbsvejledning Af Tatjana Novovic Færdigheds- og vidensmål i forløbet Klik på billedet eller scroll ned i bunden af dokumentet for at se, hvilke mål forløbet opfylder. Niveau 5.

Læs mere

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer

Ny Nordisk Skole. Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Ny Nordisk Skole Inspiration til arbejdet med at følge jeres forandringer Hvorfor følge forandringerne i jeres pædagogiske praksis? 3 Undersøgelse af børns og unges perspektiver 4 Observationer af den

Læs mere