Dig og din puls Lærervejleding

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dig og din puls Lærervejleding"

Transkript

1 Dig og din puls Lærervejleding Indledning I det efterfølgende materiale beskrives et forløb til matematik C, hvori eleverne skal måle hvilepuls og arbejdspuls og beskrive observationerne matematisk. Materialet er skrevet til Excel-regneark. Forløbet skal afvikles i samarbejde med enten idrætslæreren, biologilæreren eller lærerne i naturvidenskabeligt grundforløb. Det er vigtigt, at eleverne udover den matematiske behandling af talmaterialet også får gode faglige forklaringer på, hvad det er de har målt. Det er biologi- og idrætslærerens ansvar at fortælle om puls og hvilepuls og arbejdspuls. Materialet falder i flere dele 1. måling og statistisk bearbejdning af hvilepuls 2. måling og matematisk bearbejdning af arbejdspuls (lineær regression) 3. sammenligning af to måleserier (test af hypotese) Ved tilrettelæggelsen kan man godt udvælge dele af materialet. Vi vil foreslå at man vælger en af nedenstående modeller a) kun punkt 1 b) punkt 1 og 2 c) punkt 1 og 3 d) alle punkter Om måleudstyr Til punkt 1 kan man nøjes med et stopur, men det går hurtigere hvis man har pulsmålere til rådighed. Til punkt 2 skal man bruge en kondicykel med effektmåler. Hvis man ikke har sådan en cykel til rådighed, må man snakke med idræt eller biologi, hvad man kan gøre i stedet. Del 1: Måling og statistisk bearbejdning af hvilepuls Formål for matematik De opsamlede data skal bearbejdes statistisk og repræsenteres på forskellig vis. Det er vigtigt at eleverne får tid til selv at arbejde med regnearket (dvs brug af formler og tegning af diagrammer). Nogle elever vil få brug for tastevejledninger, andre vil ikke, derfor er tastevejledningerne lagt bagerst i elevmaterialet. Middelværdier og histogrammer Alle elever i klassen skal måle deres hvilepuls ved at tage 5 pulsmålinger. Vær opmærksom på at hvilepulsen skal tages efter at eleven har været liggende helt stille i ca 10 min. Det kræver en overvejelse om hvordan denne måling tilrettelægges bedst. Vi har tænkt, at en elev i hver gruppe skal måle pulsen på de andre gruppemedlemmer på skift indtil alle har fået målt pulsen 5 gange. De 5 eller 6 pulsmålere måles til sidst i en fælles Dig og din puls lærervejledning Side 1 af 5

2 ekstra runde. Man skal være opmærksom på at idræts og biologilærere nok forbinder noget andet med hvilepuls end det vi måler på denne måde. De vil sikkert kræve, at pulsen måles om morgenen inden man står ud af sengen og på fastende mave. Man kan overlade til biologilæreren at diskutere hvorfor der er forskel på målingerne i de forskellige situationer. Resultatet skal indlægges i et fælles regneark (én maskine i lokalet, hvor alle data lægges ind). Dette regneark distribueres til alle grupper (brug konferencesystem eller ). Alle måledata kan tegnes ind i et histogram. Hvis Excel på skolen har dataanalysepakken installeret, er det den letteste måde at tegne histogrammet på. Vær opmærksom på hvilken metode du ønsker eleverne skal bruge og ret eventuelt i tastevejledningen på dette punkt så den passer til klassen. For at Excel kan tegne histogrammet skal den have data og intervaller, det er vigtigt at eleverne selv overvejer hvilke oplysninger programmet skal bruge inden de kaster sig ud i at tegne, så er det ikke så mystisk, hvad der foregår under indtastningen Eleverne skal overveje hvad de kan se ud af dette histogram. Dette kan danne grundlag for en snak om typeinterval, største og mindste målinger og variationer i målingerne. Spredning Der er mulighed for at eleverne får en forståelse af hvad normalfordelingen er. På dette sted er det muligt at se på normalfordelingen. Den kan indføres som et histogram med en pæn klokkeform og en s-formet sumkurve. Spredningen skal kun indføres som et tal, der beskriver hvor meget tallene varierer. Et mål for, hvor bredt histogrammet er, så at sige. Spredningen beregnes af Excel med funktionen STDAFV. Eleverne kan tælle, hvor stor en procentdel af tallene, der ligger højst 2 spredninger fra gennemsnittet. Det skulle gerne være ca 95 %. Denne tommelfingerregel kan kanoniseres, for den er rygraden i at lave sikkerhedsintervaller og også ved test hvilket kommer i del 3. Bemærk at sandsynlighedspapiret er dødt! De fleste programpakker (dog ikke Excel, ØV) har helt standard normalfordelingsplot med som facilitet. Histogrammer over middelværdierne Eleverne skal tegne et histogram over middelværdierne, og overveje hvad de kan se i det nye histogram. Her skal eleverne se at variationer i den enkelte elevs puls er elimineret, men også at middelværdien er uændret. Spredningen er sikkert blevet lidt mindre Dig og din puls lærervejledning Side 2 af 5

3 I regnearket skal eleverne lave kolonner, hvor den målte puls fratrækkes elevens egen middelværdi. Regnearket ser således ud: Navn måling 1 måling 2 måling 3 måling 4 måling 5 middelværdi Peter ,8 Søren ,8 Martin ,4 Anne ,4 Louise ,2 Camilla ,4 måling 1 måling 2 måling 3 måling 4 måling 5-0,8-1,8 0,2 2,2 0,2-0,8 0,2 2,2-1,8 0,2-0,4 0,6-0,4 1,6-1,4-1,4-0,4 1,6-0,4 0,6-3,2 0,8 0,8 1,8-0,2-0,4-1,4-0,4 1,6 0,6 Den vandrette sum af disse tal giver selvfølgelig 0 for hver enkelt elev. Nu skal eleverne igen tegne histogrammer, og de skal overveje hvad de kan se ud af det nye histogram. Dette histogram afbilder hvor meget den enkelte elevs puls varierer i forhold til elevens middelpuls uafhængig af om eleven har høj eller lav middelpuls. Histogrammet bliver forhåbentlig normalfordelt med middelværdien 0 og en meget lille spredning sammenlignet med de første histogrammer. Det er vigtigt at overveje, hvilke variationskilder, der er i de to histogrammer. Det er nu vigtigt at eleverne får samlet op og overvejet hvad det er de har fundet ud af. Det vil være en god idé at eleverne her afleverer en delrapport med regnearket og besvarelserne af de opgaver der er i del 1. Afslutning på 1. del Efter at have gennemført første del af dette forløb kan man slutte forløbet eller fortsætte med del 2 eller del 3. Man kan også vælge at fortsætte med statistikken og indføre kummelerede frekvenser, sumkurver og fraktiler. Det hele kan afsluttes med en lidt mere præcis beskrivelse af hvad man forstår ved en normalfordeling. Det falder uden for rammerne af dette forløb at beskrive disse emner, men vi kan henvise til al gængs litteratur for gymnasiet eller HF-fællesfag. Den forståelse eleverne har opnået af statistik ved at arbejde med dette konkrete eksempel bør inddrages i form af opgaver der tager udgangspunkt i de data eleverne selv har fremskaffet her. Del 2: Måling og matematisk bearbejdning af arbejdspuls (Lineær regression) Formål for matematik Der skal laves lineær regression over de opsamlede data og den lineære sammenhæng skal indføres Dig og din puls lærervejledning Side 3 af 5

4 Lineær regression Nu skal der udvælges mindst to piger og to drenge (én med lav hvilepuls, og én med høj) det kan være en god idé at vælge én elev fra hver gruppe. Disse elever skal have målt pulsen under arbejdsbelastning. Eleverne kører på kondicykler med skiftende belastning (biologi eller idræt råder på de fleste skoler over kondicykler med effektudlæsning). For hver elev foretages mindst 5 målinger med forskellig effekt, og pulsen måles (vent til den har stabiliseret sig ved den nye belastning). Snak med biologi/idrætslæreren om hvordan passende arbejdsbelastninger vælges der findes tabeller over max arbejdsbelastninger. Hvis ikke arbejdsbelastningen er tilpasset elevens kondition mm, kan man risikere at pulsen holder sig konstant. Nu har eleverne altså samhørende værdier af puls og effekt. Data skal tegnes ind i en graf med effekten på x-aksen og pulsen på y-aksen. Der skal tegnes grafer, en for hver elev, men gerne i samme koordinatsystem. Ved brug af lineær regression skal bedst rette linje bestemmes, og grafernes forskrift skal bestemmes. Dette giver anledning til at arbejde med lineære funktioner hvad er skæringen med y-aksen, og hvad siger hældningen noget om? Er der sammenhæng mellem elevens kondition og grafens hældning (kvalitativt)? Begrebet kondition skal behandles med forsigtighed den biologiske definition på konditionstal hænger IKKE på pulsmålinger, men på iltoptagelsen i blodet. Denne del af materialet kan også danne grundlag for en rapport i naturvidenskabeligt grundforløb eller biologi, hvis forløbet laves tværfagligt med disse fag. Denne del af forløbet kan være indledningen til en mere formaliseret snak om lineære funktioner. Som ovenfor i statistikdelen, falder det også her uden for rammerne af dette forløb at beskrive den matematiske gennemgang af lineære funktioner. Den videre behandling af lineære funktioner bør være med udgangspunkt i konkrete eksempler, og Øvelse 17 danner derfor en fint indledning til arbejdet. Bemærk at en puls på 200 slag/min falder langt uden for modellen, og at eleverne derfor må overveje modellens begrænsninger. Del 3: Test Formålet med del 3 er at lade eleverne arbejde med statistiske tests uden de meget tunge matematiske notationer. Det er vigtigt, at eleverne forstår at en test grundlæggende er at lade data be- eller afkræfte en hypotese. Hypotesen er her om pigers og drenges hvilepuls er ens, men sidste øvelse inddrages andre problemstillinger. Eleverne skal nu udregne middelværdier for pigernes og drengenes hvilepuls hver for sig, og gøre sig nogle overvejelser over, om man deraf kan konkludere at deres hvilepuls er ens (altså acceptere hypotesen). Eleverne skal nu udregne test-størrelse Z og på baggrund af denne afgøre om hypotesen forkastes eller godkendes. Hvorfor Z beregnes efter den givne formel og hvor formlen kommer fra falder uden for dette forløbs rammer Dig og din puls lærervejledning Side 4 af 5

5 I øvelse 21 er det meningen at eleverne skal tænke over spørgsmål om generaliserbarhed af en undersøgelse (ekstern validitet). Man bør aldrig forvente de samme resultater i en anden gruppe, hvis denne ikke er sammenlignelig med den undersøgte gruppe. Man hører ofte i nyhedsmedierne at En amerikansk undersøgelse viser,.. Kan konklusionerne fra undersøgelsen overføres til danske forhold? Eleverne skal altså overveje om de nævnte grupper må formodes at have en pulsfordeling der ligner klassens fordeling. Den sidste øvelse 22 har til formål at vise eleverne at den test de har lavet på hvilepulsen for piger og drenge svarer til en analyse der anvendes og beskrives jævnligt i pressen. Øvelsen skal give eleverne et grundlag for kritisk at kunne vurdere statistiske analyser i pressen. Det vil være oplagt at finde andre lignende aktuelle eksempler i forlængelse af dette, og se på ligheder og forskelle mellem hvilepulstesten og de nye eksempler. Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium o ghf-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium o ghf-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU Dig og din puls lærervejledning Side 5 af 5

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt?

Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projekt 8.3 Hvordan undersøges om et talmateriale normalfordelt? Projektet drejer sig om at udvikle en metode, til at undersøge om et givet talmateriale med rimelighed kan siges at være normalfordelt.

Læs mere

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp.

Løs nu opgaverne i a) brug alt materialet her samt evt. regnearkene i Fronter som hjælp. Udarbejdet af Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Indhold Introduktion til materialet. s. 2 Introduktion til chi i anden test. s. 4 Et eksempel hastighed og ulykker på motorveje s. 8 Sådan udregnes

Læs mere

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen

Matema10k. Matematik for hhx C-niveau. Arbejdsark til kapitlerne i bogen Matema10k Matematik for hhx C-niveau Arbejdsark til kapitlerne i bogen De følgende sider er arbejdsark og opgaver som kan bruges som introduktion til mange af bogens kapitler og underemner. De kan bruges

Læs mere

Mobiltelefoner og matematik

Mobiltelefoner og matematik Mobiltelefoner og matematik Forord og lærervejledning Mobiltelefonen er blevet et meget vigtigt kommunikationsredskab i de sidste år. Mange af skolens elever har i dag en mobiltelefon, som de ofte bruger.

Læs mere

9 Statistik og sandsynlighed

9 Statistik og sandsynlighed Side til side-vejledning 9 Statistik og sandsynlighed Faglige mål Kapitlet Statistik og sandsynlighed tager udgangspunkt i følgende faglige mål: Deskriptorer: kunne gennemføre og beskrive en statistisk

Læs mere

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring

matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring matx.dk Undersøgelsesdesign Statistik Dennis Pipenbring 7. april 2011 Indhold 1 Undersøgelsesdesign 5 1.1 Kausalitet............................. 5 1.2 Validitet og bias......................... 6 1.3

Læs mere

1gma_tændstikopgave.docx

1gma_tændstikopgave.docx ulbh 1gma_tændstikopgave.docx En lille simpel opgave med tændstikker Læg 10 tændstikker op på en række som vist Du skal nu danne 5 krydser med de 10 tændstikker, men du skal overholde 3 regler: 1) når

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning

Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Undervisningsforløb om befolkningssammensætning Svend Runge Nielsen Indhold 1 Præsentation 2 2 Lærerens udviklingsmål 2 3 Intentionerne for elevernes udbytte af forløbet 2 4 Beskrivelse for forløbet 3

Læs mere

Normalfordelingen. Erik Vestergaard

Normalfordelingen. Erik Vestergaard Normalfordelingen Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematiksider.dk Erik Vestergaard, 008. Billeder: Forside: jakobkramer.dk/jakob Kramer Side 7: istock.com/elenathewise Side 8: istock.com/jaroon

Læs mere

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER

SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER SUPPLERENDE AKTIVITETER GYMNASIEAKTIVITETER De supplerende aktiviteter er ikke nødvendige for at deltage i Masseeksperimentet, men kan bruges som et supplement til en undervisning, der knytter an til Masseeksperimentet

Læs mere

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49

Noter i statistik. Indholsfortegnelse. 2 - Beskrivende statistik. 3 - Fordelinger. 4 - Variation. 1 of 117 05/02/10 13.49 Noter i statistik Thomas Bendsen 2008 VIA University College Bioanalytikeruddannelsen Indholsfortegnelse 1 - Introduktion 1.1 - Introduktion 1.2 - Brug af disse sider 1.3 - Analysenavne 1.4 - DANAK 1.5

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG

SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG SKRIFTLIGHED I DE N TURVIDENSKABELIG FAG Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1. FORMLER... 4 2. FIGURFORKLARING... 5 3. FIGURFREMSTILLING... 7 4. ORDFORKLARING... 8 5. REGRESSION... 9 6. SAMMENHÆNGE I

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

Evaluering. Matematik på hhx 1/16

Evaluering. Matematik på hhx 1/16 Evaluering af Matematik på hhx Sommeren 2008 1/16 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 4 Omsætningstabeller... 4 A-niveau... 4 B-niveau... 4 Årets prøve i tal... 5 Matematik A... 5

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

TALKUNNEN. Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest. Allan C. Malmberg MI 140 ISBN 87-7701-630-0

TALKUNNEN. Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest. Allan C. Malmberg MI 140 ISBN 87-7701-630-0 TALKUNNEN 2 Allan C. Malmberg Tre test: Modeltest Forskelstest Sammenhængstest MI 140 ISBN 87-7701-630-0 INFA A Matematik - 1998 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

Statistik. Ib Michelsen

Statistik. Ib Michelsen Statistik Ib Michelsen Ikast 2007 Forsidebilledet Collage (IM) med hjælp fra Danmarks statistik, Volsted Plantage Jagtkonsortium og Kriminalforsorgen Version 1.0 incl. Sandsynlighed 15-5-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Matematik Morgener - et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side

Eksperimenter med areal og rumfang. Aktivitet Emne Klassetrin Side VisiRegn ideer 5 Eksperimenter med areal og rumfang Inge B. Larsen ibl@dpu.dk INFA juli 2001 Indhold: Aktivitet Emne Klassetrin Side Vejledning til Areal og Rumfang 2 Red burhønsene. Vejledn. 3-7 Største

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling

Spørgeskemaundersøgelser og databehandling DASG. Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning. side 1 af 12 Spørgeskemaundersøgelser og databehandling Disse noter er udarbejdet i forbindelse med et tværfagligt samarbejde mellem matematik og samfundsfag

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken

Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Statistiknoter til TI-Nspire CAS version 3.1 Bjørn Felsager Revideret November 2011 329 Uafhængighed et eksempel på en rød tråd i statistikken Chi-i-anden-testen

Læs mere