Referat Byrådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Byrådet 2014-2017"

Transkript

1 Referat Byrådet Mødedato: Mandag den 08. september Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho (A) Gitte Kondrup (A) Henrik Møller (A) Peter Poulsen (A) Thomas Horn (A) Christian Holm Donatzky (B) Anders Drachmann (C) Jens Bertram (C) John Calberg (C) Kristina Kongsted (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael Mathiesen (C) Morten Westergaard (C) Per Tærsbøl (C) Bente Borg Donkin (F) Jan Ryberg (L) Ib Kirkegaard (O) Katrine Vendelbo Dencker (O) Marlene Harpsøe (O) Johannes Hecht-Nielsen (V) Mette Lene Jensen (V) Allan Berg Mortensen (Ø) Haldis Glerfoss (Ø) Deltagere: Freja Södergran Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Halvårsregnskab pr. 30. juni Behandling af budget Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli Endelig vedtagelse af lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr Borupgårdcentret Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner ( ) Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb)...28

2 10. Forslag vedr. navngivning af 3 veje i Helsingør Kommune Meddelelser...34 Bilagsliste...35

3 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/26045 Byrådet Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker (O) har den 1. september meldt afbud på grund af sygdom. 1. suppleanten, Freja Södergran er indkaldt i stedet for Katrine Vendelbo Dencker og har meddelt, at hun deltager i mødet. Indstilling Borgmesteren indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald. 2. at det godkendes, at Freja Södergran er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Indstillingerne blev godkendt.

4 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Dagsordenen blev godkendt.

5 Byrådet Mødedato Side Halvårsregnskab pr. 30. juni Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/12268 Byrådet Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr docx Indledning/Baggrund Fra 2011 skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab pr. 30. juni. Halvårsregnskabet indeholder en række specificerede tabeller og opgørelser, der svarer til indholdet af det ordinære årsregnskab suppleret med opgørelse af forventet årsregnskab og forklaringer på eventuelle afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Der vil heri være forklaring til overholdelse af servicedriftsrammen. Halvårsregnskabet kan læses selvstændigt, da det efterfølgende skal fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Retsgrundlag Halvårsregnskabet aflægges i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Halvårsregnskabet pr indebærer en forventning til regnskab for kommunens driftsudgifter, der pt. er kr. mindre end det korrigerede budget og kr. højere end det oprindelige budget. Herudover er der forventning om en mindreudgift på balanceforskydning på kr. i forhold til det korrigerede budget og en mindreindtægt på skatter, tilskud og udligning på kr., således at forventningen til det samlede regnskab er et samlet mindreforbrug på kr. i forhold til det korrigerede budget og et samlet merforbrug i forhold til det oprindelige budget på kr. Servicedriftsudgifterne er i oprindeligt budget mio. kr. I regnskab forventes servicedriftsudgifterne at udgøre mio. kr., hvilket er kr. mere end oprindeligt budget. Økonomi/Personaleforhold Nedenstående tabel 1. viser mer/mindreforbrug pr. udvalg. Tabel 1 Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Teknik, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget

6 Byrådet Mødedato Side 6 Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering *) merforbrug/positiv regulering +, mindreforbrug/negativ regulering - Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at halvårsregnskabet for godkendes samt fremsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

7 Byrådet Mødedato Side Behandling af budget Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17950 Byrådet Bilag 1 Resultatbudget pr Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september Borgmesterens forelæggelsestale Indledning/Baggrund Som led i budgetlægningen af budget skal Byrådet førstebehandle Økonomiudvalgets budgetforslag og indstille et budgetforslag til 2. behandlingen. Retsgrundlag Styrelseslovens 37, stk. 1, jf. bktg. nr. 797 af den 3. juli 2012 om kommunernes budgetog regnskabsvæsen, revision m.v., hvorefter Økonomiudvalget skal udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår inden den 15. september. Forslaget skal ledsages af et budgetoverslag for en 3-årig periode, jf. Styrelseslovens 37, stk. 2 samt ovennævnte bekendtgørelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I juli måned er der udsendt to budgetmapper for budget til brug for 1. behandlingen af budgettet, budgetseminariet samt 2. behandlingen af budgettet. Indholdet i mappe 1 består af notater og oversigter, som belyser Helsingør Kommunens økonomiske situation for Mappe 2 omfatter beskrivelser af de kommunale opgaver. Det eksisterende budget er på driften opdelt i ring 1 og 2. De to ringe defineres således: Ring 1: De lovpligtige og nødvendige opgaver. Alle opgaver, der udføres, enten pga. lovkrav eller fordi de defineres som nødvendige af hensyn til opretholdelse af et fagligt forsvarligt minimumsserviceniveau for Helsingør Kommune. Ring 2: De ønskelige opgaver. Alle de opgaver, der kan tilbydes for at løfte niveauet over det definerede minimumsniveau. Budgetforslaget til 1. behandlingen, er vist i resultatbudgettet, der er udarbejdet på baggrund af ring 1. I bilag 1 er vedlagt et korrigeret resultatbudget (pr ). Resultatbudgettet er blandt andet korrigeret pga. at Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. august besluttede at udmønte en andel af besparelserne, der blev vedtaget med budget for 2015 og frem. Børne- og Uddannelsesudvalgets beslutning påvirker budgettet i ring 1, idet noget af besparelsen er flyttet fra en pulje i ring 1 til konkrete besparelser indenfor ring 2. Derudover er der i resultatbudgettet (ring 1) foretaget to tekniske ændringer. Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2015 og frem og et driftsønske fra Center for Borgerservice, IT og Digitalisering vedr. firewall er blevet fjernet fra ring 2 og indarbejdet i ring 1 med 0,9 mio. kr. i I resultatbudgettet i mappe 1 blev kassebeholdningen forbedret med knap 307 mio. kr. i Med de ovenstående korrektioner bliver kassebeholdningen nu i stedet forbedret med godt 300 mio. kr. i 2015.

8 Byrådet Mødedato Side 8 I det eksisterende budget er der indarbejdet serviceudgifter i 2015 for mio. kr., hvilket er 63 mio. kr. lavere end Helsingør Kommunes andel af servicerammen for I ring 2 ligger der opgaver for 383 mio. kr. i 2015, hvoraf 325 mio. kr. er eksisterende opgaver og 53 mio. kr. er nye opgaver (ønsker). I forhold til Helsingør Kommunes likvide situation og kassekreditreglen anbefales det i Direktionens budgetvurdering, at der tilvælges opgaver fra ring 2 for 299 mio. kr. i 2015, for at få den gennemsnitlige kassebeholdning til at stabilisere sig på ca. 200 mio. kr. Svar på de indsendte ansøgninger vedr. tilskud og lån medtages til Økonomiudvalgets møde den 1. september. Der er søgt om tilskud og lån vedr.: 1. Pulje til tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet 2. Pulje til tilskud efter 17 til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer 3. Pulje til tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet 4. Lånedispensation for 2015 til investeringer på kvalitetsfondsområderne Der blev i foråret vedtaget en effektiviseringsplan og centrene har over sommeren udarbejdet effektiviseringsforslag til budget , som har været i høring i MEDsystemet. Effektiviseringspotentialet er samlet set på 9,4 mio. kr. i 2015 stigende til 23,9 mio. kr. i Der er dog forudsat investeringer for i alt 13,9 mio. kr. over alle 4 år. Efter investeringerne og enhedernes egen del af effektiviseringsgevinsten (25 pct.) er fratrukket effektiviseringsgevinsten, kan der dannes et råderum (beløb der kan tilføres kassen) som vist i tabellen nedenfor Mio. kr Råderum 2,2 12,2 14,4 15,5 Råderummet er ikke medtaget i resultatbudgettet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Materialet til Byrådets 1. behandling af det samlede budget fremsendes til H-MED, efter 1. behandlingen i Økonomiudvalget. Materialet til Byrådets 2. behandling af det samlede budget, fremsendes samtidigt med at det udsendes til Økonomiudvalget 2. behandling, til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Udsatterådet, Ungdomsrådet, Idrætsrådet og Idræts- og Fritidsforum. Rådene fremsender eventuelle bemærkninger til Byrådet forud for 2. behandlingen af det samlede budget den 6. oktober. Indstilling Center for Økonomi og Styring indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budgetforslag på baggrund af resultatbudgettet pr i bilag 1 og fremsender budgetforslaget til Byrådets førstebehandling. Beslutninger Økonomiudvalget den

9 Byrådet Ikke til stede: Marlene Harpsøe Mødedato Side 9 Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Det fremlagte resultatbudget pr fremsendes som budgetforslag til Byrådets 1. behandling. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Der blev omdelt høringssvar fra medarbejderrepræsentanterne i H-MED. Endvidere er der pr. mail den 5. september udsendt notat fra Center for Økonomi og Styring om svar på ansøgninger vedrørende særstilskud og lånedispensationer i forbindelse med budget Notatet er tillige omdelt på mødet. Borgmesterens forelæggelsestale blev omdelt. Budgetforslaget overgår til Byrådets 2. behandling.

10 Byrådet Mødedato Side Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/17971 Byrådet Maj - Juli.pdf Indledning/Baggrund Økonomisk Nyhedsbrev for maj- juli indeholder to indstillinger. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen af de to indstillinger har særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Økonomisk Nyhedsbrev for maj juli indeholder fremstillinger af kommunens aktuelle økonomi og anden relevant ledelsesinformation. Økonomisk Nyhedsbrev indeholder: - Hovedoversigt over budget og forbrug. - Opgørelse over kommunens nuværende og forventede likviditet. - Demografisk udvikling i Helsingør Kommune. - Servicedriftsudgifter samt nettodriftsudgifter fordelt på budgetområder. - Uddybende nettodriftsudgifter for de specialiserede socialområder, samt hertil hørende beskrivelse af udviklingen. - Relevant ledelsesinformation fordelt på udvalgsniveau, herunder fravær og sygefravær fordelt på centerniveau. - Diverse opgørelser over anlæg i Helsingør Kommune. - Detaljeret opgørelse over tillægsbevillinger fordelt på drift og anlæg. Som noget nyt indeholder Økonomisk Nyhedsbrev også den standardiserede økonomiopfølgning fra Region Hovedstaden. Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Opfølgningen har tidligere tilgået byrådet i Helsingør Kommune på anden vis. Fremover vil den være at finde i Økonomisk Nyhedsbrev, umiddelbart efter den foreligger. Alle opgørelser er opgjort pr. 31. juli, medmindre andet er angivet. Indstillinger vedr. Den Sociale Særtilskudspulje Helsingør Kommune har modtaget kr. i tilskud fra statens Sociale Særtilskudspulje. Formålet med puljen er at styrke kommunernes muligheder for at yde en særlig indsats over for sociale problemer i bestemte dele af kommunen, hvor der er mange borgere med sociale problemer. Der er jf. byrådsbeslutning af 16. december 2013 nedsat en gruppe bestående af én politiker fra hvert parti bag budgetforliget for, én fra direktionen og relevante embedsmænd. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling er tovholder og administrator for puljen. Midler fra puljen uddeles efter politisk behandling og udbetales fra totalrammen Rådet for Almene Boliger under budgetområde 823 Erhverv dog uden at budgettet er blevet overført til området.

11 Byrådet Mødedato Side kr. er blevet budgetomplaceret fra puljen under budgetområde 824 Puljer til øremærkede formål under budgetområde 618 Psykiatrien, herunder midler til værested i indre by. Restbudgettet udgør derfor kr., hvilket søges overført fra budgetområde 824 Puljer til budgetområde Erhverv. Økonomi/Personaleforhold Indstillinger vedr. Den Sociale Særtilskudspulje Kr. Korrektioner til budget Budgetområde Funktion 823 Erhverv, det rammestyrede område Puljer, det rammestyrede område Tillægsbevilling (nettopåvirkning af kassebeholdning) I alt 0 Opstart/ikrafttrædelse den Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der gives en positiv tillægsbevilling på kr. i til det rammestyrede område på budgetområde 823 Erhverv. 2. at ovenstående tillægsbevilling finansieres af en negativ tillægsbevilling på kr. i på det rammestyrede område på budgetområde 824 Puljer. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Orientering foretaget. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

12 Byrådet Mødedato Side Endelig vedtagelse af lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 08/687 Byrådet Lkp 1127.pdf Indledning/Baggrund Byrådet vedtog den 28. april at offentliggøre forslag til lokalplan 1.127, tillæg nr. 17 samt afgørelsen om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Forslagene har været offentliggjort fra den 6. maj til den 1. juli. Der er ikke kommet bemærkninger til afgørelsen om miljøvurderingen. 1. Lokalplanens baggrund Den selvejende institution Birkebo III ønsker at opføre ca. 40 ældreboliger som almene seniorboliger. Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. 2. Tidligere politiske beslutninger Advokaterne Arup & Hvidt har på vegne af Den selvejende Ældreboliginstitution Birkebo III fremsat principandragende vedr. et seniorbofællesskab på 40 boliger som almene ældreboliger. Andragendet blev ikke fremmet som budgetønsket i forbindelse med vedtagelsen af budget I forbindelse med vedtagelsen af budget blev projektet fremsat som anlægsønske, men blev ikke vedtaget, sagen blev efterfølgende taget op igen på Økonomiudvalgets møde den Beslutninger i Økonomiudvalget den 21. oktober 2013: Johannes Hecht-Nielsen (V), Per Tærsbøl (C) og Jens Bertram (C) kan ikke anbefale en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen. Henrik Møller (A), Ib Kirkegaard (O) og Allan Berg Mortensen (Ø) anbefaler en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Bente Borg Donkin (F) indstilling vil foreligge til Byrådets behandling af sagen. Beslutninger i Byrådet den 28. oktober 2013: Ikke til stede: Tom Pedersen Birgitte Ljunggreen Rasmussen erklærede sig inhabil. Spørgsmålet blev bragt til afstemning.

13 Byrådet Mødedato Side 13 For stemte A (6), L (1 Jan Ryberg). Imod stemte Fuat Yalan (TL), F (3), L (1 Malene Carmel), V (4), O (2), C (3), Per Slot (HB). Ø (1) og Birgitte Ljunggreen Rasmussen (F) undlod at stemme. Et flertal af Byrådet A (6), Fuat Yalan (TL), Ø (1), L (1 - Jan Ryberg), O (2), F (1 Birgitte Rasmussen) og Per Slot (HB) godkendte en principgodkendelse til opførelse af boligprojekt Dalen, herunder at der efterfølgende i forbindelse med godkendelse af skema A meddeles tillægsbevilling til at indskyde grundindskudskapital, svarende til 10 % af byggesummen. Imod stemte F (3), L (1 - Malene Carmel), V (4) og C (3). Beslutninger Ejendoms- og Miljøudvalget den 19. december 2013: Udvalget besluttede at meddele principiel godkendelse til det foreliggende projekt som grundlag for udarbejdelse af en lokalplan, på vilkår af, at følgende bearbejdes yderligere i forhold til: 1. Beplantning og belægninger, 2. parkering og vejforhold, samt 3. bebyggelsens gangarealer og terrasser m.v. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den : Til mødet havde Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstillet at godkende forslaget til lokalplan og kommuneplantillæg med henblik på offentliggørelse, samt at der ikke skulle udarbejdes en miljøvurdering. Ikke til stede: Morten Westergaard Philip Læborg (C) deltog i stedet for Morten Westergaard (C). Anders Drachmann (C), Philip Læborg (C), John Calberg (C) og Johannes Hecht-Nielsen (V) undlod at stemme. Gitte Kondrup (A), Peter Poulsen (A) og Haldis Glerfoss (Ø) anbefalede indstillingerne. Beslutninger Økonomiudvalget den : Ikke til stede:henrik Møller For Henrik Møller (A) var Gitte Kondrup (A) mødt. Borgmesteren orienterede om reglerne om anvisningsret, jf. lov om almene boliger. Økonomiudvalget anbefaler indstillingen fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling. Beslutninger Byrådet den : Økonomiudvalgets indstilling blev godkendt. Retsgrundlag Lov om planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013). Lov om miljøvurdering af planer og programmer (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Relation til vision og tværgående politikker Der ønskes etableret et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Konceptet er sammen med de foreslåede bygningsmæssige rammer i tråd med målene i Helsingør Kommunes ældrepolitik. Sagsfremstilling 1. Lokalplanens formål og indhold

14 Byrådet Mødedato Side 14 Det er lokalplanens formål at muliggøre den nye ældreboligbebyggelse, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebos treetagers blokke samt at fastholde den samlede bebyggelses haveanlæg. Lokalplanområdet rummer i dag boligbebyggelsen Hellebo Park med i alt 226 boliger og Plejecentret Birkebo med ca. 70 boliger og fællesfaciliteter. Den nye seniorbolig-bebyggelse placeres på et areal, der i dag er anlagt som parkeringsareal og hertil rummer containere for bebyggelsernes viceværtfunktion. Den nye lokalplan afløser den eksisterende lokalplan vedtaget i 2004, der bl.a. muliggjorde tagboliger ovenpå Hellebos treetagers blokke og udvidelser af plejecentret Birkebo. Udvidelserne af plejecentret har fundet sted, mens tagboligerne ikke er realiseret, og det er ejerens ønske at lade byggeretten herfra indgå i arealet for den nye bebyggelse. Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Lokalplanområdet udlægges til helårsboligformål, samt for Birkebos vedkommende til plejeboliger. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af ny bebyggelse, indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført dækkes parkeringsbehovet for Birkebo og den nye bebyggelse samlet i kælder/parterreetage til den nye bebyggelse (i alt ca. 50 p- pladser). Der er hertil mulighed for at etablere et udlæg på i alt 45 pladser langs adgangsvejen til bebyggelsen. Disse pladser var også udlagt i den tidligere lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Containerarealet placeres langs Birkebos nordfacade. 2.- Indsigelser og bemærkninger I indsigelsesperioden har vi modtaget følgende indsigelser og bemærkninger til lokalplanforslaget: 1. Gerda Hedlund (GH), Hellebo Park 33, 1.tv. GH skriver, at beboerne ikke har noget imod, at der bliver bygget, men er imod at kommunen skal poste penge i byggeriet. Hun vil hellere have, at kommunen bruger penge på plejehjem, rengøring og hjælp til dem, som ikke kan klare det i hjemmet. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Spørgsmålet om finansiering af byggeriet har ikke relation til selve lokalplanlægningen. 2. E/F Gl. Hellebækvej 68A-B v/ejerne Susanne og Steen Milandt, Ann og Michael Jurs. Indsigelsen omhandler muligheden for at etablere 45 nye p-pladser i området. Indsigernes ejendom vil falde i værdi, når der bliver udsigt til parkeringspladser i stedet for et grønt område som i dag. Oversigtsforholdene i forhold til den vestlige række parkeringspladser kan skabe problemer /ulykker, når man kommer kørende ad Gl. Hellebækvej, der er en blind vinkel. Parkeringspladserne ligger tæt ved skel til indsigernes ejendom, vejbelysning og motorstøj og lys fra bilerne vil blive et problem. Der spørges til, hvor fortovet vil blive anlagt.

15 Byrådet Mødedato Side 15 Parkeringspladserne ligger langt væk fra den nye bebyggelse og vil derfor blive brugt af besøgende til Konventum og Helsingør Hallen. Indsigernes huse er fra 1970 og har sammen med Hellebo Park og Birkebo altid ligget i et naturskønt område, etableringen af de 45 parkeringspladser vil være med til at ødelægge den smukke udsigt fra indsigernes boliger. Det foreslås at anlægge de nye parkeringspladser ved den nye bebyggelse ind mod skellet til Konventum. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: De illustrerede 45 parkeringspladser langs adgangsvejen er alene en arealreservation et udlæg til parkeringspladser, der er ikke noget krav om, at disse pladser skal etableres i forbindelse med det nye byggeri, men de kan etableres senere, hvis behovet skulle opstå. Arealreservationen til p-pladserne langs adgangsvejen er ikke ny, den er en videreførelse fra den forrige lokalplan. I forhold til at bryde mindst muligt ind i områdets herlighedsværdier, de store parklignende friarealer til bebyggelserne, er det Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at parkeringsudlægget bør placeres langs adgangsvejen til bebyggelsen. Det foreslåede areal langs skel ind mod Konventum er ikke tilstrækkeligt til at rumme parkeringsudlægget og skærmende hækbeplantning. Et etableret parkeringsareal placeret her ville komme til at ligge endog meget tæt op ad facaden til den nye bebyggelse. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vurderer, at selv med de pladser, der forsvinder, når parkeringsarealet bebygges, er der tilstrækkelig kapacitet til at dække det aktuelle parkeringsbehov for Hellebo Park på bebyggelsens interne veje og parkeringsarealer samt i garagerne. Parkeringspladserne til Birkebo og til den nye bebyggelse placeres i underetagen til bebyggelsen. Forholdene omkring oversigt og evt. behov for fortov vil blive taget op, såfremt der skulle blive behov for at etablere de 45 pladser eller en del dem. Pladserne skal, såfremt de etableres, kranses på tre sider af en bred bøgehæk-beplantning (der står med blade hele året) tilsvarende områdets eksisterende brede hække og i en højde af 1,2 m, således at generne fra billygterne begrænses. 3. Hanne Nielsen og Birgit Kanne (HN og BK), Hellebo Park hhv. 7, 2.tv og 5, 1.tv. HN og BK skriver, at beboernes herlighedsværdier vil blive voldsomt berørt pga. de 45 udlagte p-pladser langs adgangsvejen til bebyggelsen. Trafikken og luftforureningen i bebyggelsen vil blive væsentligt øget. HN og BK undrer sig over det store antal udlagte pladser og de henstiller til, at pladserne først etableres, når det er absolut nødvendigt. HN og BG foreslår, at der i stedet udlægges maks. 20 pladser, og at de placeres, hvor der er til mindst mulig gene for beboerne. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr Lily Mikkelsen (LM), Hellebo Park 2. LM er imod anlæggelse af parkeringsbåse på adgangsvejen, der passerer hendes hus. Vejen er lille og i dårlig stand og det vil give en masse gener i form af støj og forurening for rækkehusenes beboere.

16 Byrådet Mødedato Side 16 Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr Ruth Olsen (RO), Hellebo Park 6. RO påpeger, at adgangsvejen til Hellebo er meget lille og i dårlig stand og mere trafik på vejen vil blive generende. Det er et skønt område, som vil blive ødelagt med mere trafik og en masse parkeringspladser, og det vil ikke være kønt at se på. Kommentar fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling: Se de to første afsnit af centrets kommentar til indsigelse nr Tilføjelse og ændring til lokalplanforslaget I samarbejde med Forsyning Helsingør foreslår Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at der i lokalplanens redegørelse tilføjes et afsnit: Kabler og ledninger i jorden Ejere og bygherrer skal selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst, men skal respekteres som var de tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, forinden projekteringsarbejder påbegyndes. Det kan f. eks dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og TV - kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Forsyning Helsingør gør opmærksom på, at de nedgravede affaldscontainere, vist på kortbilag 2 og 3, er placeret ovenpå en vandstikledning. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling foreslår at flytte containerne til en placering i det brede hækareal, der omkranser Birkebos affaldsgård, umiddelbart syd for den nuværende placering. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at forslag til lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør samt tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de under sagsfremstillingens afsnit 3 foreslåede tilføjelser og ændringer om kabler i jorden og omplacering af nedgravede containere. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingen anbefales med den ændring, at tilføjelser og ændringer om Kabler og ledninger i jorden udgår. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O).

17 Byrådet Mødedato Side 17 Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

18 Byrådet Mødedato Side Lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr Borupgårdcentret Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 12/9622 Byrådet Bilag 1.Lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret Bilag 2. Miljøscreeningsskema Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt Indledning/Baggrund Politisk behandling. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget godkendte den 15. januar grundlaget for forslag til lokalplan for en om- og udbygning af Borupgårdcentret. Projektets disponering, omfang og arkitektoniske hovedtanke var beskrevet i det prospektmateriale, der ledsagede sagen. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Et enigt udvalg besluttede, 1. at helhedsplanens bebyggelsesplan for Borupgårdcentret vedtages som grundlag for at udarbejde et lokalplanforslag. 2. at der under udarbejdelsen af lokalplanen arbejdes videre med at sikre, at boligerne bliver attraktive, klimarigtige familieboliger, herunder at udearealerne og adgangsforholdene detaljeres nærmere, og at der arbejdes videre med at sikre at boliger og butikker fremstår i en sammenhængende moderne arkitektur 3. at trafikforholdene i lokalplanforslaget afklares og beskrives, således at tilkørsel, parkering og adgang for gående og cyklende opleves overskuelig og sikker. På baggrund heraf har Center for Kultur, Idræt og Byudvikling i samarbejde med bygherre og dennes rådgivere udarbejdet forslag til lokalplan samt forslag til kommuneplantillæg. I februar 2012 indkaldte Helsingør Kommune ideer og forslag fra offentligheden til et projekt, der ikke blev gennemført. Projektet var betydeligt større end det aktuelle. Derfor vurderes det, at kommunen ikke er forpligtet til at indkalde ideer og forslag efter Planlovens 23C til det aktuelle projekt. Sagen forelægges således med henblik på offentliggørelse af lokalplanforslag og forslag til kommuneplantillæg. Sagen rummer ligeledes beslutning om, ikke at foretage miljøvurdering. Retsgrundlag Lov om planlægning, jfr. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer jfr. lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 Relation til vision og tværgående politikker En revitalisering af Borupgårdentret kombineret med opførelse af en række attraktive, stationsnære boliger vil bidrage til at øge områdets attraktivitet for familier, der ønsker at bosætte sig i området. Projektet understøtter således Vision 2020.

19 Byrådet Mødedato Side 19 Sagsfremstilling 1. Eksisterende forhold Det eksisterende Borupgårdcenter rummer en enkelt discountbutik og en række mindre erhvervslejemål. Der har gennem flere år været ønske om en om- og udbygning af centret. Centret fremstår i dag nedslidt og utidssvarende. Parkering til det eksisterende center er på nabomatriklen umiddelbart mod øst (vejmatrikel). 2. Aflysning af eksisterende lokalplan Den nye lokalplan afløser den eksisterende byplanvedtægt 15 fra 1975 på de arealer, der er omfattet af lokalplanen. 3. Lokalplanens formål Det er lokalplanens formål, at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv og boliger. 4. Bebyggelsens omfang og disposition Bebyggelsen i enhed 1 har et samlet maksimalt bebyggelsesareal på m² og består i stueplan af to dagligvarebutikker på henholdsvis 1000 m² og 800 m² og to mindre udvalgsvarebutikker, i alt max m². Oven på butikkerne kan der etableres terrassehuse, hvor højeste punkt er i seks etagers højde, som fastlagt på lokalplanens bilag. Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger med et samlet areal på højst m². Bebyggelsen er lagt tæt på skel mod nord og vest, med parkeringsareal mod sydøst. I enhed 2 er der mod sydøst (hjørnet af Rønnebær Allé og Nørrevej) vist et udlæg til liberalt erhverv på ca m². Dette udlæg illustrerer en mulig placering af et større samlet byggeri til kontorarbejdspladser, som områdets stationsnære beliggenhed giver mulighed for. 5. Bebyggelsens højder og arkitektur Boligerne ligger således, at højden trappes op fra til max. 6 etager centralt i bebyggelsen. De enkelte boliger har private og fælles udearealer på taget af de underliggende butikker eller boliger. Arkitektonisk tilstræbes det med lokalplanen at skabe en levende bebyggelse, der dels udviser respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrager til en arkitektonisk fornyelse af området. Taghaverne, de begrønnede flader og den terrasserede form skal medvirke til at opbløde volumenet og skabe oplevelsen af en samling individuelle, attraktive boliger fremfor en almindelig etageejendom. 6. Adgangsforhold Butikkerne har kundeadgang fra parkeringspladsen, og varelevering via separat indkørselsvej fra Nørrevej vest for bebyggelsen. Boligerne har to adgange fra fortovsarealet langs butikkerne, en i den sydlige blok og en i den nordlige blok. Der er stiadgang fra stien vest for centeret nord om centeret. Der er stiadgang fra Nørrevej til fortovet langs butikkerne. For at trafikken til det udvidede center kan afvikles på tilfredsstillende vis, omfatter projektet tillige etablering af en venstresvingsbane på Nørrevej. 7. Parkeringsforhold Der etableres en parkering med 57 pladser umiddelbart sydøst for butikkerne.

20 Byrådet Mødedato Side 20 Der skal til projektet etableres 120 p-pladser, hvoraf ca. halvdelen ligger på den offentlige parkeringsplads. I forbindelse med evt. Senere bebyggelse i enhed 2, vil der blive udlagt de nødvendige parkeringspladser i tilknytning hertil. 8. Terræn Terrænet falder næsten fire meter fra nordvestlige hjørne af grunden til det sydøstlige hjørne. Bebyggelsens gulvkote er lagt cirka 2 meter under terræn i det nordvestlige hjørne, således at der kan etableres adgang fra fortovet langs butikkerne. Mod stien nord for bliver den lukkede butiksbagside således lavere. 9. Kommuneplantillæg nr. 14 Den gældende tekst i kommuneplanramme 1.C.66 var udformet på baggrund af de tidligere planer, om et langt større byggeri. Rammebestemmelserne tilrettes dette. Bestemmelsen om et mindste antal P-pladser i hele kommuneplanrammen udtages, da det er mere hensigtsmæssigt, at parkeringsbehovet fastlægges konkret i lokalplaner på baggrund af bl.a. Helsingør Kommunes parkeringsnormer. 10. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer skal der, såfremt det er relevant, redegøres for planens miljømæssige indvirkning. I forbindelse med udarbejdelse af forslag til lokalplanen er det vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af lovens bilag 3 og 4, fordi planen omhandler byggeri indenfor samme område som det hidtidige center byggeriet med sin terrasserede form er trukket tilbage fra kysten byggeriets volumen oplevet fra Øresund underordner sig de bagvedliggende boligområders (f.eks. Vapnagårds) dimensioner der ikke i eller i nærheden af området er beskyttede natur-, kultur- eller landskabsværdier. På baggrund af screeningen vurderes det, at udarbejdelse af en egentlig miljøvurdering ikke er nødvendig, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet. Afgørelsen om miljøvurderingen offentliggøres samtidig med lokalplanforslaget. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der ikke udarbejdes en miljøvurdering. 2. at forslag til lokalplan og kommuneplantillæg nr. 14 godkendes med henblik på offentliggørelse. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den

21 Byrådet Ikke til stede: John Calberg Mødedato Side 21 Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingerne anbefales. Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget vedtog, at det inden byrådets behandling af sagen undersøges, om det kan indskrives i lokalplanforslaget og dermed sikres, at ejeren alene bygger det fulde byggeri og således ikke eksempelvis nøjes med at bygge en dagligvarebutik og ikke resten af byggeriet. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Der blev omdelt notat af fra Center for Kultur, Idræt og Byudvikling vedrørende muligheden for i lokalplanen evt. at sikre, at ejeren bygger det fulde byggeri. Indstillingerne anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingerne blev godkendt.

22 Byrådet Mødedato Side Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner ( ) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7782 Byrådet Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser Bilag 2 Vandrådets statement Indledning/Baggrund Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til kravet i EU s vandrammedirektiv om god økologisk tilstand. Staten er pt. ved at udarbejde 2. generations vandplaner, der skal virke for perioden Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved at fremsende et indsatsprogram med forslag til indsatser der skal bringe konkrete vandløb i god økologisk tilsand. Disse forslag skal indsendes til Naturstyrelsen senest den 7. oktober. Det forslag til indsatsprogram, som nu fremlægges til Byrådets godkendelse (bilag1), gælder for de vandløb i Helsingør Kommune, som staten har bedt om forslag til. Programmet er lavet i samarbejde med de øvrige 16 kommuner i Vandopland 2.3 Øresund samt Vandrådet for oplandet. Retsgrundlag Lov om vandplanlægning, jf. lov nr af 26. december Relation til vision og tværgående politikker Gennemførsel af de foreslåede vandløbsindser vil bidrage til at gøre Helsingør Kommune til Et levende sted med gode muligheder for at være aktiv i naturen. Sagsfremstilling 1. Processen op til nu Primo april fremsendte Naturstyrelsen retningslinjer for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag til indsatsprogram. Det indebar bl.a., at der skulle nedsættes et vandråd for hvert vandopland, sammensat af repræsentanter for erhverv og grønne organisationer. Vandrådet skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne i vandoplandet. Vandrådet for vandopland 2.3. Øresund (som Helsingør Kommune tilhører) har siden april afholdt 4 møder og rådet holder et sidste orienterende møde, når kommunalbestyrelserne har behandlet det forslag til indsatsprogram, der skal sendes til staten. Den økonomiske ramme for forslag til indsatsprogrammet for hele Vandopland 2.3 Øresund er i alt 7,8 mio.kr. til vandløbsrestaureringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har de 17 kommuner stillet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt. Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele de 7,8 mio.kr. til de enkelte kommuner efter en fordelingsnøgle beregnet ud fra længden af vandløb i de enkelte kommuner. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag om miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunens økonomiske ramme. For Helsingør Kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag om tiltag for ca. 1,375 mio. kr. Dette beløb dækker også indsatser i Gribskov Kommune da indsatserne bl.a. er foreslået på Pandehave Å som er grænsevandløb. Samlet set har administrationen i Helsingør

23 Byrådet Mødedato Side 23 Kommune stillet forslag svarende til den økonomiske ramme for Kommunen. 2. Videre proces frem Byrådene i de 17 kommuner skal inden ultimo september have godkendt et fælles forslag til indsatsprogram. Herefter indsender Vandrådets sekretariat forslaget videre til Naturstyrelsen. Det er usikkert, hvad der sker, hvis forslaget ikke kan godkendes i alle kommuner. Når kommunernes forslag til indsatsprogram er sendt til Naturstyrelsen, har Vandrådet mulighed for at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen. Naturstyrelsen beslutter i sidste ende hvilke tiltag, der skal indgå i de endelige vandplaner. Det planlæggende arbejde i kommunerne og med vandrådet er således kun et tilbud fra Staten om at gå konstruktivt ind i arbejdet med 2. generationsvandplanerne via forslag. Når de endelige vandplaner ligger klar fra Naturstyrelsens side, begynder processen igen i kommunerne. Først på dette tidspunkt skal indsatserne konkretiseres og i denne fase inddrages lodsejerne ved vandløbene selvfølgelig i en dialog om selve udformningen, så alle interesser afvejes i de endelige projekter. Inden selve entreprenørarbejdet i vandløbene begynder, skal projekterne godkendes i Udvalget for Teknik, Miljø og Klima og NaturErhvervstyrelsen skal søges om fuld finansiering af projekterne. 3. Bred tilslutning fra Vandrådet til kommunernes forslag Gribskov Kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for Vandrådets møder og er samtidig den eneste kommune, der har deltaget i rådsmøderne. Kommunernes forslag til indsatsprogram er blevet diskuteret på møderne i Vandrådet. Det fremgår af vedlagte "Fællesstatement fra Vandrådet (bilag2), at Vandrådet (med undtagelse af Gribskov Vandløbslaug) tilslutter sig det forslag til indsatsprogram, de fik fremlagt på mødet den 12. juni (Gribskov Vandløbslaug repræsenterer ikke interesser i forslagene fra Helsingør Kommune). Vandrådet har samtidig stillet en række forslag/kommentarer til Kommunernes indsatsprogram. Alle de forslag der er stillet for Helsingør Kommune, har administrationen indarbejdet i det forslag, der her forelægges til politisk behandling. 4. Administrationens forslag til indsatser De endelige forslag til indsatser i Helsingør Kommune dækker vandløbene 1. Østerbæk i Hornbæk 2. Pandehave Å på grænsen til Gribskov Kommune og det fredede område Rusland 3. Skovlundebæk med udløb i Esrum Sø. Indsatserne er vist på et kort og skematisk beskrevet i bilag 1. Administrationen har i forslaget imødekommet alle ønsker, som Nordsjællands Landboforening, repræsenteret ved Søren Hansen, har foreslået gennem deres plads i Vandrådet. Forslagene har overordnet til formål at: 1. Østerbæk: åbne de rørlagte strækninger der er omkring jernbanen og Sauntevej. Derved skabes fri passage for bl.a. ørred og ål i hele vandløbet op til Sauntegård. Åbningen vil fuldføre det arbejde, der i juni blev påbegyndt med åbningen af Østerbæk ved havet/østre Stejlebakke (indsats i Vandplan I). 2. Pandehave Å: fjerne det lag af mudder der i dag præger vandløbet og erstatte det med et naturligt og hårdt bundsubstrat. Mudderlaget er et resultat af en opgravning der ligger ca. 70 år tilbage. Et nyt bundsubstrat vil skabe grobund for en mere forskelligartet flora og fauna. Samtidig kan

24 Byrådet Mødedato Side 24 det medføre en bedre afvanding, da vandløbet ikke i samme grad vil vokse til med sumppanter. Pandehave Å er et vigtigt element i Ruslandsfredningen og restaureringen vil højne værdien af dette naturområde. 3. Skovlundebæk: åbne den rørlagte strækning, der i dag ligger umiddelbart inden bækkens udløb i Esrum Sø. Det vil skabe mulighed for at fisk og smådyr fra Esrum Sø kan vandre op i bækken og her fuldføre deres livscyklus. Specielt vil det gavne bestanden af ørred i Esrum Sø. Økonomi/Personaleforhold De enkelte vandløbsindsatser forventes fuldt dækket af tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen. Kommunikation/Høring Byrådets beslutning annonceres på kommunens hjemmeside. Hvis Naturstyrelsen indarbejder de foreslåede indsatser i den kommende Vandplan II, vil administrationen påbegynde dialogen med de berørte lodsejere om de konkrete tiltag. Dette vil indledningsvis ske via borgermøder. Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, at forslag til indsatsprogram godkendes. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingen anbefales. Udvalget vedtog, at der skal udsendes et orienterende brev om de planlagte åbninger af vandløbene til lodsejerne. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalgets indstilling anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Indstillingen blev godkendt.

25 Byrådet Mødedato Side Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb) Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1176 Byrådet Ansøgning om anlægsbevilling - cyklisthandlingsplan august.doc Indledning/Baggrund Den 24. marts- vedtog byrådet at frigive kr til cyklisthandlingsplanen. Budgettet for flere af de beskrevne projekter var afhængig af puljestøtte, som der på daværende tidspunkt var blevet ansøgt om ved Region Hovedstaden og Vejdirektoratet. Nu er der kommet svar fra begge puljer. Region Hovedstadens Cykelpulje valgte at give støtte til Cykelteket. Støtten udgør 60 % af Cykeltekets opstartsbudget på kr (Region Hovedstaden: kr Helsingør Kommune: kr ) Vejdirektoratets Cykelpulje valgte at give støtte til en dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej. Støtten udgør 40 % af den dobbeltrettede cykelstis budget på kr (Vejdirektoratet: kr Helsingør Kommune: kr ) Desværre valgte ingen af puljerne at give støtte til en cykelsti på Lappen, hvorfor planen og budgettet til cyklisthandlingsplanens projekter i skal revideres. Retsgrundlag Intet at bemærke. Relation til vision og tværgående politikker Handlingsplan for trafik og miljø 1996: o o side 8, Utryghed: Manglende cykelstier nævnes på Lappen. Cykelstier mindsker sammen med kampagner mv. utrygheden for skolebørn og deres forældre, således at flere vælger at cykle til skole. Side 20, Hovedstier: Lappen, vurderes som en del af hovedstinettet og fremstilles derfor som påtænkte anlæg. Cyklistplan 2010: o o o side 17 og 27, Sikrere skoleveje. Helsingør Kommune vil arbejde med at forbedre skolevejene, således at flere børn vælger cyklen som transportmiddel. side 23, Cykelstinettet/Et prioriteret hovedrutenet: Lappen vurderes som primær planlagt forbindelse i et prioriteret cykelrutenet. Side 28 og 29, bæredygtig transport/information og kampagner. Der skal satses på at få cyklen til at indgå som en mulig løsningsmodel for borgerenes meget forskellige behov som den fleksible medspiller til kombinationsrejser og lignende. Samtidig skal dialogen med kommunens borgere omkring fremme af cyklisme styrkes. Strategikort TM :

26 Byrådet Mødedato Side 26 o o o Tryg og sikker infrastruktur: Vi er med til at sikre trygge og sammenhængende stisystemer og veje ved intelligent planlægning og fokus på optimal vedligeholdelse. Vi skaber rammer for god kollektiv trafik og gode muligheder for at fremme anvendelse af aktive transportformer både lokalt og regionalt. Spændende uderum:vi skaber rammerne for udvikling af spændende og udfordrende uderum til fordel for både borgere - børn, handlende, erhvervslivet, kulturelskere og turister. Tættere på det grønne: Vi fremmer udnyttelsen af vores grønne omgivelser ved at pleje de eksisterende og gøre nye områder tilgængelige og attraktive. Sundhedspolitk : o o Side 5, Fokusområder/mål: Fokusområde1 Fysisk aktive uderum. Borgerne skal have let adgang til at være fysisk aktive udendørs i skov, by, på strand og torve. Det vil kommunen gøre ved, at 1) sikre trygge og sammenhængende gangog cykelstier 2) sørge for optimal vedligeholdelse af stisystemerne 3) tilbyde information om kommunale tilbud ved brug af digitale løsninger, tydelig skiltning m.m. Klimapolitik 2010: o o Side 8, By og planlægning: Helsingør Kommunes strategi for at nå målene er at: Fokusere på klima og helhedsorientering i alle relevante planer i kommunen og på tværs af traditionelle forvaltningsopdelinger. For eksempel skal de fleste boligområder så vidt muligt have skoler, indkøbsmuligheder, grønne områder og arbejdspladser indenfor cykel- og gåafstand. Side 9, Grønnere transport: Transport udgør en væsentlig del af CO2- udledningen fra Helsingør Kommunes geografiske område. Udledningen stammer hovedsageligt fra privat bilkørsel og fra færgetrafikken. Målsætning for klimaarbejdet på transportområdet er, at: Helsingør skal være en attraktiv og tryg cykelkommune med en veludbygget infrastruktur til cykling og cykelparkering. Udbrede grøn transport og nedsætte den samlede udledning på transportområdet med en fjerdedel i forhold til Sagsfremstilling Ved frigivelsen af rammebeløbet til cykelprojekter den 24. marts blev følgende projekter vedtaget: 1. Cykelsti på Lappen Cykelstien ville indgå som en del af et tværkommunalt projekt om at skabe en National Cykelrute langs nordkysten. 2. Cykeltek Et Cykeltek vil give alle borgere mulighed for at prøve en cykel, som potentielt kunne ændre deres transportvaner og skabe flere private cykelinvesteringer. 3. Skiltning af national cykelrute 9 og ny lokal cykelrute 103

27 Byrådet Mødedato Side 27 Da Cykelstien på Lappen ikke modtog puljestøtte er der desværre ikke budget til at gennemføre projektet fyldestgørende. I stedet foreslår Center for Teknik, Miljø og Klima at gennemføre Cykelteket samt skiltningen af cykelrute 9 og ny lokalrute 103. Satsning på cykelprojekter i 2015 Blandt anlægsønskerne for 2015 er: 1) Dobbeltrettet cykelsti på Skindersøvej kr (Vejdirektoratet: kr , Helsingør Kommune: kr ) 2) Afledt drift til Cykelteket kr Kommunen drager størst mulig økonomisk fordel af at satse på de to nævnte projekter, da de har modtaget puljestøtte. Da Lappen udgår som projekt i, vurderes der at være et overskydende beløb på kr til cyklisthandlingsplanen i. Dette beløb ønskes overført til den dobbeltrettede cykelsti på Skindersøvej og driften af Cykelteket i 2015, fordi det vil reducere omkostningen af anlægsønsket i 2015 for de to projekter. Økonomi/Personaleforhold De på budget på budgetområde 204 Park- og vejområde afsatte kr blev af Byrådet frigivet den Projektets samlede anlægsbudget for det tidligere frigivne rammebeløb (1.000 kr.) I ALT Udgift Indtægt Netto Således forventedes det samlede anlægsbudget i at blive: (1.000 kr.) Overførte midler fra Budget I ALT Udgift Indtægt Netto Likviditetsoversigt for projekter for bevilling i (frigivelse samt nuværende ansøgning om anlægsbevilling) Start Januar Februar Marts April Maj Juni Udgifter i (1.000 kr.) Juli August Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. September Oktober 554 (-638) 455 November December 793 (-112)

28 Byrådet Mødedato Side 28 Indstilling Center for Teknik, Miljø og Klima indstiller, 1. at den ændrede plan for cyklisthandlingsplanens projekter i og den beskrevne nedjustering af beløbet for to anlægsønsker i 2015 forelægges til orientering. 2. at der gives en udgiftsbevilling og en indtægtsbevilling på kr. til anlægsprojektet Cyklisthandlingsplan på budgetområde 204, Park og Vej. Beløbene søges samtidig frigivet. Beslutninger Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget den Ikke til stede: John Calberg Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for John Calberg (C). Indstillingerne anbefales. Supplerende sagsfremstilling Projektoversigt i kr. Før Efter 1000 Lappen OBS: Projektets Budget i alt 4020 Budget i alt 0 udførelse var forudsat Bevilling 3109 Bevilling 0 puljestøtte fra Region Ansøgt puljestøtte 1100 Tildelt puljestøtte 0 Hovedstaden og/eller Vejdirektoratet Anlægsønske 0 Anlægsønske 0 Cykeltek (inkl. afledt drift 2015) OBS: Projektets udførelse var forudsat puljestøtte fra Region Hovedstaden og/eller Vejdirektoratet Administration og skiltning (OBS: meromkostningen i kolonnerne "EFTER" inkluderer håndtering af og udgifter til uforudsete udgifter til færdiggørelsen af cykelprojekter i 2013) Budget i alt 1750 Budget i alt 1750 Bevilling 500 Bevilling 500 Ansøgt puljestøtte 750 Tildelt puljestøtte 750 Driftsønske (2015) 500 Driftsønske 0 Bevilling til afledt drift (2015) 0 Bevilling til afledt drift (2015) (merbevilling flyttet fra Lappen) 500 Budget i alt 376 Budget i alt 1685 Bevilling 376 Bevilling (merbevilling 1685 flyttet fra Lappen) Ansøgt puljestøtte 0 Tildelt puljestøtte 0 Anlægsønske 0 Anlægsønske 0 Skindersøvej (2015) Budget i alt 6800 Budget i alt 6800 Bevilling 0 Bevilling (merbevilling 1300 flyttet fra Lappen)

29 Byrådet Mødedato Side 29 Ansøgt puljestøtte 2800 Tildelt puljestøtte 2800 Anlægsønske 4000 Anlægsønske 2700 (budget 2015) Bevilling i alt Vær opmærksom på, at tidligere fremlagte likviditetsoversigt i dagsordenen kun indeholdt budgettet for de frigivne midler (= kr ). Det samlede bevilling i projektoversigten, som er fremsat her, inkluderer også de overførte midler fra budget 2013 (= kr ). Den samlede bevilling er således kr for Cyklisthandlingsplan budget på budgetområde 204, Park og Vej. Beslutninger Økonomiudvalget den Ikke til stede: Marlene Harpsøe Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Marlene Harpsøe (O). Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Indstillingen anbefales. Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Ad 1: Orientering foretaget. Ad 2: Sagen vedr. cykelteket udsættes til næste møde. Indstillingen i øvrigt blev godkendt.

30 Byrådet Mødedato Side Forslag vedr. navngivning af 3 veje i Helsingør Kommune Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/18476 Byrådet Sagsfremstilling Der foreligger følgende forslag fra Lokaldemokraterne: Forslag til navngivning af tre veje i Helsingør Kommune 1) Lokaldemokraternes foreslår, at den nuværende Ny Kronborgvej ved det nedlagte Helsingør Skibsværft i Helsingør opkaldes efter værftets tidligere fællestillidsmand, forhenværende Forbundsforbundsformand for Dansk Metal, Georg Poulsen. Navneforslag: Georg Poulsens Vej 2) Lokaldemokraterne foreslår, at indkørselsvejen fra Gl. Hellebækvej til Konventum / LOskolen (der i dag ikke har noget navn) opkaldes efter institutionens grundlægger og første forstander Erling Jensen. Navneforslag: Erling Jensens Vej 3) Lokaldemokraterne foreslår, at indkørselsvejen til det nye plejehjem i Hornbæk (der i dag ikke har noget navn) opkaldes efter digteren, Halfdan Rasmussen, der boede en stor del af sit liv i Saunte. Navneforslag: Halfdan Rasmussens Vej Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker For Katrine Vendelbo Dencker (O) var Freja Södergran mødt. Peter Poulsen deltog ikke i sagens behandling p.g.a. inhabilitet. Borgmester Benedikte Kiær (C) foreslog, at sagen sendes til behandling i Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget, inden Byrådet træffer afgørelse i sagen. Forslaget blev vedtaget.

31 Byrådet Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/677 Byrådet Beslutninger Byrådet den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker Borgmesteren vedr. indsigelse fra beboere i Borsholm vedr. forslag til lokalplan. Indsigelsesfristen udløber den

32 Byrådet Mødedato Side 32 Bilagsliste 3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 1. Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr (85090/14) 2. Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr docx (83299/14) Behandling af budget Bilag 1 Resultatbudget pr (82846/14) 2. Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån (89331/14) 3. Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september (90175/14) 4. Borgmesterens forelæggelsestale (90646/14) 5. Økonomisk Nyhedsbrev Maj - Juli Maj - Juli.pdf (85505/14) 6. Endelig vedtagelse af lokalplan Boliger ved Hellebo Park i Helsingør, samt tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Lkp 1127.pdf (71642/14) 7. Lokalplanforslag og kommuneplantillæg nr Borupgårdcentret 1. Bilag 1.Lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret (74316/14) 2. Bilag 2. Miljøscreeningsskema (75289/14) 3. Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt (86083/14) 8. Godkendelse af forslag til vandløbsindsatser i nye vandplaner ( ) 1. Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser (68557/14) 2. Bilag 2 Vandrådets statement (68558/14) 9. Reviderede cykelprojekter (frigivelse af rammebeløb) 1. Ansøgning om anlægsbevilling - cyklisthandlingsplan august.doc (76222/14)

33 Bilag: 3.1. Bilag 1 - Forventet regnskab pr. budgetområde pr Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85090/14

34 Årets priser, netto i kr. Oprinde-ligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Budgetområde Teknik, Miljø- og Klimaudvalget Miljø, Natur og Klima Rammestyret Park og Vej Kultur- Rammestyret og Turismeudvalget Kulturen Rammestyret Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Sundhedsfremme Rammestyret Idræt og Fritid Rammestyret Børne- og Uddannelsesudvalget Forebyggelse Rammestyret Ikke 513 Folkeskoler- rammestyret og specialskoler Rammestyret UU Øresund Rammestyret Ikke rammestyret Dagpleje og daginstitutioner Rammestyret Børne- og Ungerådgivningen Rammestyret Udsatte børn Rammestyret Ikke rammestyret Socialudvalget Psykiatri og Handicap Rammestyret Ikke rammestyret Omsorg og Ældre Rammestyret Ikke Anden rammestyret Social Service Rammestyret Ikke rammestyret Sundhed Rammestyret Ikke rammestyret Beskæftigelsesudvalge t Beskæftigelse Rammestyret Ikke rammestyret Økonomiudvalget Lystbådehavne Rammestyret Erhverv Rammestyret Puljer Rammestyret Ikke Ejendomme rammestyretog Bygningsforbedring Rammestyret Ikke rammestyret Administration Rammestyret Ikke 827 rammestyret Redningsberedskabet Rammestyret I alt * Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering - Renter og låneoptagelse Finansiering Balanceforskydning Servicedrift i alt I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering

35 Bilag: 3.2. Bilag 2 - Tal og bemærkninger pr docx Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 83299/14

36 Helsingør Kommune Budgetrevision pr. 30. juni Center for Økonomi og Styring 19. august 1

37 Indhold 1. Overblik Forventet forbrug Likviditet og finansiering Balanceforskydning 4 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 6 3. Kultur- og Turismeudvalget 8 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget 27 2

38 1. Overblik 1.1 Forventet forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede regnskab på baggrund af forbruget pr samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede budget. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet regnskab Årets priser, netto i kr. Budgetområde Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug i.f.t opr. budget* Mer/ mindreforbrug i.f.t korr. budget* Teknik, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget I alt Servicedrift i alt I alt inkl. Balanceforskydning og Finansiering * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Halvårsregnskab pr indebærer således en forventning til regnskab, der pt. er kr. mindre end det korrigerede budget og kr. højere end det oprindelige budget. Servicedriftsudgifterne er kr. højere end oprindeligt budget og kr. mindre end det korrigerede budget. 3

39 1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Renter af likvide aktiver Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristet gæld Renter af kortfristet gæld I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes balance mellem forventet regnskab og korrigeret budget. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i kr. Mer/ mindreforbrug* Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud/udligning I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes mindre indtægter på kr. på tilskud. Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i kr. Mer/ mindreforbrug* Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydning i langfristet gæld I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt 4

40 Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på deponeringer da Pavillonbygningen på Prøvestenen er nedtaget og deponeringen på kr. er frigivet i. Derudover foreslås rammebeløbet til indskud i landsbyggefonden på kr. flyttet til 2016, hvor de anvendes til institution i Hornbæk. 5

41 2. Ejendoms- og Miljøudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Tabel 2.1 Driftsområder for budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Miljø og Natur Klima Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes det, at forbruget på det rammestyrede område, vil svare til det korrigerede budget. 6

42 Budgetområde 204, Park og Vej Tabel 2.2 Driftsområder for budgetområde 204, Park og Vej Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Trafik og Infrastruktur Parker og Naturområder Parkering Trafik og Byrum Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Totalramme Parkering: Merforbruget på kr. skyldes, at det overførte merforbrug fra 2013 ikke forventes at blive tilbagebetalt i. Totalramme Trafik og Byrum: Det forventede merforbrug på kr. skyldes et forventet merforbrug til flextur på kr. som skyldes, at ordningen har været benyttet mere end antaget ved budgetvedtagelsen. Hertil kommer et merforbrug til lokale busruter på kr. som skyldes, at budgettet for blev nedjusteret for meget i forhold til Movias budget. Derudover forventes der et mindreforbrug på individuel handicapbefordring på kr. 7

43 3. Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 309, Kultur Tabel 3.1 Driftsområder for budgetområde 309, Kultur Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Biblioteker Helsingør Kommunes Musikskole Helsingør Kommunes Museer Frilandskulturcentret Aktivitetscentret Bølgen Kulturværftet og Toldkammeret Fælles Kulturelle opgaver Turisme Helsingør Camping og Vandrehjem Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område: Biblioteker Totalrammen Biblioteker forventer at overholde budgettet. Helsingør Kommunale Musikskole Helsingør Kommunale Musikskole forventer et samlet merforbrug i på kr. Merforbruget kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2013 til. I det forventede regnskabsresultat, er det indarbejdet, at Musikskolen afdrager gæld for i alt kr. Der vil endvidere kunne komme uforudsete udgifter til langstidssygemeldinger. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer et merforbrug på kr. Museerne har haft ekstraudgifter til langtidssygemeldt medarbejder, som er fratrådt. 8

44 Frilandskulturcentret Frilandskulturcentret forventer at overholde budgettet. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen forventer at overholde budgettet. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på kr. Det negative resultat skyldes tidligere års gæld på kr., som er blevet overført til budget. Der er i totalrammens budget indarbejdet kr. til afdrag på gælden. Fælles Kulturelle Opgaver Fælles Kulturelle Opgaver forventer et samlet mindreforbrug på kr. Mindreforbruget er fordelt over området herunder udvalgets tilskudspulje. Der vil i år være færre udgifter til indvendig vedligehold og forbrugsafgifter på foreningshuse og bevilgede midler til forskellige formål forventes ikke udbetalt i indeværende regnskabsår. Derudover forventes tilskud på kr. til kulturaftale vedrørende kreative børn ikke udbetalt i. Kulturaftalemidlerne er tilskud fra kulturministeriet og evt. mindreforbrug skal tilbageføres dertil. Derudover er Helsingør Kommunes Musikskoles tidligere merforbrug indarbejdet i totalrammens budget. Musikskolen afdrager årligt kr. på gælden, som i indeværende år udgør kr. (inkl. afdrag for ). Såfremt Helsingør Kommune efter ansøgning fra Helsingør Teater udbetaler statsrefusion for 2015 i indeværende år, vil det forventede mindreforbrug på kr. blive reduceret til et mindreforbrug på kr. Helsingør Camping og Vandrehjem Helsingør Camping og Vandrehjem forventer en merindtægt på kr. i. Ikke-rammestyrede område: Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde

45 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalg Budgetområde 410, Sundhed Tabel 4.1 Driftsområder for budgetområde 410, Sundhed Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Sundhedsfremme 0 og forebyggelse Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Rammestyret område: Det forventede merforbrug på kr. skyldes manglende tilbageførsel af budget fra tidligere sundhedsprojekt i Dagtilbud og skoler, fordi det tidligere blev vurderet at forbruget kunne holdes indenfor budgettet. 10

46 Budgetområde 411, Idræt og Fritid Tabel 4.2 Driftsområder for budgetområde 411, Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI): HKI forventer et merforbrug på kr. Det skyldes, at de afledte udgifter til det nye atletikstadion er større end det afsatte beløb. Samt ekstra udgifter til reparation på udendørsanlæg efter vinterens storme. Espergærde hallen: Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde hallen) retten til et overtræk på kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen. Nordkyst hallen: Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket skyldes, at Nordkyst hallen har fået lagt nyt halgulv maj-juni. Det gør, at hallen mister lejeindtægter for idrætsforeningernes brug af hallen i denne periode. Hornbæk hallen: Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbækhallens stigende merforbrug synes trods iværksættelse af bl.a. energibesparende foranstaltninger umiddelbart uløselig. I kommunalt regi undersøges p.t. mulighederne for fælles drift af idrætsfaciliteter, hvor en samling af økonomien kan give en større fleksibilitet i en samlet drift. 11

47 5. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512, Forebyggelse Tabel 5.1 Driftsområder for budgetområde 512, Forebyggelse Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Sundhedsplejen Tandplejen SSPK I alt *Merf orbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på området forebyggelse. Rammestyret område: Det forventede merforbrug på kr. på Sundhedsplejens område skyldes dobbeltløn over en periode pga. en afskedigelsessag samt en stigning i udgifterne til ergoterapi. Det forventede mindreforbrug på kr. på Tandplejens område skyldes færre udgifter til tandregulering. 12

48 Budgetområde 513, Skoler Tabel 5.2 Driftsområder for budgetområde 513, Skoler Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Uddannelseshus Helsingør Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet klasse skolen Espergærde skole Hellebæk skolen Hornbæk skole Helsingør skole Tikøb skole Snekkersten skole Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Køreteknisk anlæg International ungdomsklasse A-klasser I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et forventet merforbrug på skolerne og øvrige decentrale enheder på kr. og et forventet mindreforbrug på fælleskonti på kr. Fællesudgifter og øvrige aktiviteter på skoleområdet udviser et forventet mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt færre kørselsudgifter og færre udgifter til fritidstilbud for specialskole- og behandlingskoleelever i andre kommuner. Skolerne og øvrige decentrale enheder forventes samlet at komme ud med et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes blandt andet en samlet negativ driftsoverførsel fra 2013 til på kr., samt forsinket tilpasning af normeringerne iflg. det faldende børnetal. Derudover er det vanskeligt for skolerne at overskue konsekvenserne af skolereformen på nuværende tidspunkt. 13

49 Budgetområde 514, UU-Øresund Tabel 5.4 Driftsområder for budgetområde 514, UU- Øresund Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: UU-Øresund Voksenudd. for unge VUC Ikke rammestyret område: Erhvervsgrunduddannelser I alt I forventes balance i budgettet på UU Øresund. 14

50 Budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Tabel 5.5 Driftsområder for budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Fællesudgifter dagområdet PAU-uddannelser Forældrebetal,friplads,privatinstit Dagpleje for særlig sårbare børn Børnehaven Krible Krable Børnehaven Ved Vandtårnet Børnehaven Nyrup Vuggestuen Kringlen Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk Børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauningegården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilde Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøjen

51 Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Stjernedrys Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Budgetområde 515 forventes i at have et samlet merforbrug på kr. Fællesudgifter dagområdet, forældrebetaling, fripladser og privat institutioner udviser et samlet mindreforbrug på kr. Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt det faldende børnetal, som har betydet en nedjustering af institutionernes budgetter med kr. Daginstitutionerne forventes samlet set at komme ud med et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes blandt andet en samlet negativ driftsoverførsel fra 2013 på kr. Derudover betyder det faldende børnetal, at flere institutioner må arbejde på at tilpasse antallet af medarbejdere. Denne tilpasning har en forsinket effekt. Herudover skyldes en del af merforbruget også langtidssygemeldt personale i institutionerne. Enkelte institutioner har angivet, at de forventer balance ved udgangen af. De forventer altså, at kunne tilpasse udgifterne i forhold til reguleringerne af budgettet resten af året. Det korrigerede budget vil dog afhænge af udviklingen i børnetallet, og der vil derfor fortsat være nogen usikkerhed om det forventede regnskab. For klubberne sker der i øjeblikket en tilpasning af driften i forbindelse med skolereformen, og her har flere institutioner meldt tilbage at der derfor kan ske ændringer i forhold til det nuværende forventede regnskab. 16

52 Budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Tabel 5.6 Driftsområder for budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Børne- og Ungerådgivningen Støttepædagogkorpset Vidtgående specialundervisning I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes balance i budgettet. 17

53 Budgetområde 517, Udsatte Børn Tabel 5.7 Driftsområder for budgetområde 517, Udsatte Børn Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Myndigheden Udførerenheden Søjlerne Ikke rammestyret område: Myndigheden I alt *M erforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på området Udsatte Børn. Rammestyret område: Det forventede mindreforbrug på kr. på det rammestyrede område. Mindreforbruget skyldes færre udgifter til anbringelser i familiepleje og anbringelser på opholdssteder, hvorimod der er merforbrug på udgifterne til forebyggende foranstaltninger og ophold på kvindekrisecentre. Ikke-rammestyrede område: Det forventede merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Merforbruget skyldes færre indtægter vedr. dyre enkelt sager. 18

54 6. Socialudvalget Budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Tabel 6.1 Driftsområder for budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Psykiatrien Foranstaltninger for voksne Center for Job & Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Rusmiddelcenteret Pensionatet Petersborg/Broen Bostøtteteam/Springvandet Seniorhuset/Karetmagervej Ikke-rammestyret område: Foranstaltninger for voksne I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område: Foranstaltninger for voksne (myndighedsområdet): På myndighedsområdet forventes der et merforbrug på kr. Der er overført et underskud på kr. fra Derudover er budgettet, som led i budgetaftalen for 2013, nedjusteret med kr. i. Endelig er den generelle besparelse i forbindelse med vedtagelsen af budget reduceret områdets budget med yderligere kr. Budgettet er således reduceret med kr. fra 2013 til, mens udgifterne ser ud til at falde med kr. Det forventede fald i udgifterne fra 2013 til, er således ikke så stort at det kan udligne det merforbrug der er overført fra 2013 og de besparelser der er lagt ind til budget. 19

55 Foranstaltningsområdet På foranstaltningsområdet forventes der i et merforbrug på kr. Center for Job og Oplevelse forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt mindre belægning på beskyttet beskæftigelse og tomgangshuslejer på Kronborgkollegiet. Værkstedet på Ellehammersvej forventer et mindreforbrug på kr. På grund af strukturændringer er påtænkte anlægsplaner sat i bero. Kronborghus forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra sidste år, som Kronborghus er i gang med at afvikle. Kronborgsund forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes overført merforbrug fra tidligere år, som Kronborgsund er i gang med at afvikle. Helsingør Rusmiddelcenter, Omsorg og Støtte forventer et mindreforbrug på kr. Mindreforbruget skyldes takstindtægter fra Fredensborg. SPUC forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes højere forbrugsafgifter på Vinkeldamsvej samt tomgangshusleje på Løntoften og Bybjerggård. Lindevang forventer at budgettet overholdes. Pensionatet i Hornbæk forventer at budgettet overholdes. Bostøtteteam og Springvandet forventer et merforbrug på kr. Dette skyldes budgetreduktion svarende til 1 stilling i år, der skal indhentes i Seniorhus og Petersborg forventer at budgettet overholdes. Ikke-rammestyrede område: På det ikke rammestyrede område forventes det at budgettet overholdes. 20

56 Budgetområde 619, Omsorg og Ældre Tabel 6.2 Driftsområder for budgetområde 619, Omsorg og Ældre Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Myndigheden Hjemmeplejen Grønnehaven Montebello Strandhøj Falkenberg Bøgehøjgård Kristinehøj Birkebo Helsingør Rehab og træning Myndigheden - Sundhed Ikke-rammestyret område: Myndigheden I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Rammestyret område: Hjemmeplejen Hjemmeplejen forventer et merforbrug på kr. Hjemmeplejen har iværksat en række tiltag for at imødegå dette merforbrug. De kr. kan forklares med et fald i timeprisen, dette fald i timeprisen er ØS ved at undersøge, da hjemmeplejen har haft underskud sidste år og derfor ikke forventede et fald i timeprisen, men en mindre stigning. Den nye timepris blev først indkørt i ABA en i juni. Timeprisen er faldende men plejetimerne og ydelserne er stigende. Specielt ses der en stigning, på hjemmesygeplejeydelserne aften, på 13,15%, en stigning på 4,09% i personlig pleje aften og en stigning på Hjemmesygepleje dag, på 4,60%, hvilket tyder på en øget kompleksitet i opgavesætte, som afføder mere administrativ tid, grundet et større dokumentationsbehov til disse ydelser. Dette betyder en øgning af lønkroner, der ikke genererer indtægt for Hjemmeplejen. 21

57 I perioden januar-juni har Hjemmeplejen modtaget kr. mindre i refusioner, end foregående år. Udarbejdelse af økonomiske handleplaner er igangsat, for alle hjemmeplejegrupperne, for at bremse udviklingen af underskuddet. Handleplanerne omhandler bl.a. fokus på og ensretning af planlægning, stop for forbrug af FEA (Frivilligt Ekstra Arbejde) afløsere, begrænsninger på forbrug af timeansatte, udløb af vikariater og stop for fastansættelser. Birkebo Birkebo forventer et merforbrug på kr. Der er driftsoverført merforbrug fra 2013 på kr. Der oparbejdes således et yderligere merforbrug i på kr. Center for Økonomi og Styring og Center for Sundhed og Omsorg har i juni måned holdt møde med administrator for Birkebo med henblik på en afklaring af årsagen til merforbruget. Merforbruget skyldes hovedsageligt merudgifter til energi og til omkostninger til vaskeriydelser. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Det forventede merforbrug på kr. er forbundet med en vis usikkerhed, idet Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter er midt i en proces med ændret styringsmodel, som skal skabe balance i økonomien. Ikke-rammestyrede område: Myndigheden I forventes der et merforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 22

58 Budgetområde 620, Anden social service Tabel 6.3 Driftsområder for budgetområde 620, Anden social service Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Borgerservice Ikke-rammestyret område: Boligsikring Boligydelse Personlige Tillæg Enkeltudgifter Førtidspensioner Hjælp til udlændinge I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på området. Der foreligger merforbrug på det rammestyrede område på kr. og mindreforbrug på det ikke rammestyrede område på kr. Mer/ og mindreforbruget vedrører: Rammestyret område: Det forventede merforbrug på kr. skyldes hovedsaligt flere udgifter til kropsbårne hjælpemidler. Ikke-rammestyrede område: Det forventede mindreforbrug på kr. skyldes færre udgifter til Personlige Tillæg, Enkeltudgifter, Boligydelse og Førtidspensioner. 23

59 Budgetområde 621, Genoptræning Tabel 6.4 Driftsområder for budgetområde 621, Genoptræning Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning Ikke-rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Rammestyret aktivitetsbestemt medfinansiering, betaling for færdigbehandlede somatiske- og psykiatriske patienter. Rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering Det forventede merforbrug på kr. skyldes overført merforbrug fra regnskabsår Forbruget på området er stigende og det forventes ikke at det overførte merforbrug fra 2013 kan dækkes i budgettet for. 24

60 7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722, Beskæftigelse Tabel 7.1 Driftsområder for budgetområde 722, Beskæftigelse Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Integrationsrådet Ikke-rammestyret område: Øvrig beskæftigelse Ydelser Udgift til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud) Aktivering I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på mio. kr. på det rammestyrede område. Rammestyret område Totalramme Øvrig beskæftigelse: Det forventede mindreforbrug på kr. skyldes færre udgifter på løn til forsikrede ledige ansat i løntilskud i kommunen. Totalramme Integrationsrådet: Integrationsrådet har et merforbrug i grundet afholdelse af valg til Integrationsrådet (afholdt jan-marts ). Midlerne til valget har været opsparet gennem tidligere år. Der har været søgt om frigivelse af de indefrosne midler. Ansøgningen er ikke imødekommet ved 1. budgetrevision. I forventes der et samlet mindreforbrug på kr. på det ikke rammestyrede område. Ikke rammmestyret område Totalramme Udgift til forsikret ledige (Beskæftigelsestilskud): Det forventede mindreforbrug på kr. skyldes, at der de seneste måneder har været et fald i det gennemsnitlige antal forsikrede ledige. Denne udvikling forventes at fortsætte i 25

61 resten af., hvilket er i overensstemmelse med udviklingen på landsplanen. I den seneste udmelding på beskæftigelsestilskuddet vil Helsingør Kommune også ved midtvejsreguleringen blive negativt reguleret. Da området er ikke rammestyret vil mængde ændringen blive indregnet i budgetrevision pr svarende til en nedjustering af mængden med ca. 50 fuldtidsforsikret ledige. 26

62 8. Økonomiudvalget Budgetområde 808, Lystbådehavne Tabel 8.1 Driftsområder for budgetområde 808, Lystbådehavne Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Lystbådehavne Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes forventede mindreindtægter på kr. som følge af ledige lejemål samt mindre salg af benzin og diesel. Der forventes derudover mindreudgifter på kr. som følge af mindre indkøb af benzin og diesel. 27

63 Budgetområde 823, Erhverv Tabel 8.2 Driftsområder for budgetområde 823, Erhverv Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Erhverv Rådet for Almene Boliger Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes budgettet på budgetområde 823 overholdt. Rammestyret område: Erhverv Budgettet på totalrammen Erhverv forventes overholdt. Rådet for almene boliger Budgettet på totalrammen Rådet for almene boliger forventes overholdt. Ikke-rammestyret område: Der er ikke budget på det ikke-rammestyrede område på budgetområde

64 Budgetområde 824, Puljer Tabel 8.3 Driftsområder for budgetområde 824, Puljer Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: ESCO-projekt Midler til boligsociale indsatser Ramme til servicedrift Børne og unge udvalget lock out midler Udbetaling Danmark Aconto betaling NPV Indefrossede mindreforbrug Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Der er et mindreforbrug på rammen til uforudsete servicedriftsudgifter på kr. Der er et merforbrug på kr. på aconto betaling på Nordsjællands Park og Vej. Budgetområde 825, Ejendomme og Bygningsforbedring 29

65 Tabel 8.4 Driftsområder for budgetområde 825, Ejendomme og Bygningsforbedring Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring Ikke-rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling Bygninger Rengøring I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Det samlede budget for budgetområde 825 forventes overholdt. Rammestyret område: Ejendomsadministration og udvikling: Budgettet for totalrammen Ejendomsadministration og Udvikling forventes overholdt trods store engangsudbetalinger på forsikringsområdet. Bygninger: Budgettet for totalrammen Bygninger forventes overholdt, men har traditionelt været svært styrbart. Rengøring: Budgettet for totalrammen Rengøring forventes overholdt. Ikke-rammestyret område: Budgettet forventes overholdt på det ikke-rammestyrede område for alle totalrammer. 30

66 Budgetområde 826, Administration og Planlægning Tabel 8.5 Driftsområder for budgetområde 826, Administration og Planlægning Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Center for Sundhed, Idræt og Medb Center for Teknik, Miljø og Klima Center for Kultur, Idræt og Byudvikl Center for Sundhed og Omsorg Center for Dagtilbud og Skoler Center for Særlig Social Indsats Center for Job og Uddannelse Center for Børn, Unge og Familier Center for Ejendomme Center for Borgerservice, IT og Digt Center for Økonomi og Styring Center for Erhverv, Politik og Organ Ikke-rammestyret område: Center for Erhverv, Politik og Organ I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbrug vedrører: Center for Job og Uddannelse Center for Job og Uddannelse forventer et merforbrug på kr., som skyldes øget lønudgifter til ekstra personaleressourcer i forbindelse med ny lovgivning vedr. indførelse af arbejdsmarkedsydelse samt kontanthjælpsreformen. I forbindelse med budgetrevision pr. 31/8 vil effekterne af Lov og Cirkulære programmet på i alt kr. blive indarbejdet i budgettet for Centret, hvilket alt andet lige medføre et forventet mindreforbrug kr. på området i. Center for Økonomi og Styring Center for Økonomi og Styring forventer et merforbrug på kr., som skyldes den samlede organisationsændring i kommunen. Udfordringen vedrører hele administrationen på konto 6 og forventes at blive løst i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/8. 31

67 Budgetområde 827, Redningsberedskab Tabel 8.6 Driftsområder for budgetområde 827, Redningsberedskab Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr Forventet regnskab Mer/ mindreforbrug* Rammestyret område: Redningsberedskab Ikke-rammestyret område: I alt *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Ingen bemærkninger. 32

68 Bilag: 4.1. Bilag 1 Resultatbudget pr Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 82846/14

69 Budget Resultatbudget Bemærk vedrører kun ring 1 (uden tilvalg fra ring 2) pr Budget- Budgetover- Budgetover- Budgetover- Hele kr. forslag slagsår slagsår slagsår INDTÆGTER: Indkomstskat Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Andre skatter Tilskud og udligning Andre tilskud Særligt finansieringstilskud (skøn) Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt DRIFTSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL-stigninger i (svarende til ring 1 og 2) Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRKSOMHED ANLÆGSUDGIFTER Teknik, Miljø og Klima Udvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræt- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget PL stigning i (skøn svarende til bruttoanlægsudgifter på 160 mio. kr.) Bruttoanlægsudgifter i alt Statslige projekttilskud Pulje op til anlægsrammen (jf økonomisk politik) Anlægsudgifter i alt (inkl. anlægspulje RESULTAT I ALT Låneoptagelse - langfristet gæld Låneoptagelse Energirenovering Lån til renovering af Nordhavnen Bruttolåneoptagelse Afdrag på lån Nettolåneoptagelse Balanceforskydninger Kassebeholdning (+=henlæggelse/-=forbrug) ÅRETS RESULTAT

70 Bilag: 4.2. Bilag 2: Svar på ansøgning om særtilskud og lån Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 89331/14

71 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade Helsingør Tlf Dato Sagsbeh. tlj11 Svar på ansøgninger vedr. tilskud og lånedispensation budget Center for Økonomi og Styring har i forbindelse med budgetlægningen af budget 2015 ansøgt Økonomi- og Indenrigsministeriet om en række særtilskud, udviklingspartnerskaber og lånedispensationer. Ansøgninger samt baggrunden for ansøgninger er vedlagt i budgetmappe 1, fane 19. Der er nu modtaget svar fra ministeriet på disse ansøgninger. Ministeriet har meddelt at Helsingør Kommune i 2015 vil modtage 11 mio. kr. fra 19 puljen og 8,1 mio. kr. fra 17 puljen. Tilskuddet fra 17 puljen skal anvendes til projekter i socialt udsatte boligområder, hvorimod at tilskuddet fra 19 puljen kan anvendes frit. Bemærk at begge tilskud kun er tildelt for et år til budget Center for Økonomi og Styring har søgt om indgåelse af udviklingspartnerskaber efter 16 og 17, men har fået afslag på dette. Vedr. lånedispensationer har Helsingør Kommune fået meddelt lånedispensation for 18 mio. kr. til anlæg på det borgernære område. I nedenstående skema gives en oversigt over ansøgninger og svar. Pulje Pulje til tilskud efter 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hele landet Pulje til tilskud efter 17 til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer Pulje til tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet Lånedispensation for til investeringer på kvalitetsfondsområderne Ansøgt beløb kr. Meddelt beløb kr

72 Bilag: 4.3. Udtalelse fra H-MED til byrådet d 8. september Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90175/14

73 Udtalelse til Helsingør Byråd d Medarbejderrepræsentanterne i H-MED udtaler: Processen i forbindelse med dette års budgetudarbejdelse har gjort det vanskeligt for medarbejderrepræsentanterne at gennemskue konsekvenser af budgetudmeldingen, da vi bl.a. ikke har haft mulighed for at deltage i den tidlige fase. Mulighed for dialog og gensidige oplysninger er basis for medarbejdernes forståelse for og indsigt i kommunens økonomi. Vi ser naturligvis frem til deltagelsen i punktet Status og nye oplysninger, gennemgang af.. på budgetforhandlingsseminaret på torsdag d. 10 september. I forhold til den fremsendte budgetændring til behandling i byrådet d. 8. september har medarbejderrepræsentanterne i H-MED ikke haft mulighed for en reel drøftelse grundet den korte tidsfrist. Derfor vil vi henvise til H-MED referatet af H-MED mødet d. 25. august d.å., punkt 3 og vil igen påpege, at eventuelle effektiviseringsforslag bør gennemarbejdes mere grundigt og fremsendes til ordentlig behandling i medsystemet, også til yderste led. På H-MEDs vegne Vera Sandby Hansen, Næstformand H-MED.

74 Bilag: 4.4. Borgmesterens forelæggelsestale Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 90646/14

75 Borgmesterens forelæggelsestale til 1. behandling af budget 2015 Indledning Velkommen til førstebehandlingen af budget 2015 til 2018, som også er denne valgperiodes første. Det er et nyt byråd og for manges vedkommende også deres første tid som folkevalgte politikere. Det er en tid hvor erfarne kræfter og nye ildsjæle skal finde fælles fodslag om at videreføre et budget i balance. Den seneste valgperiode bød på krisetider og sparebudgetter. Og selvom den danske vækstmotor endnu ikke er helt oppe i gear, så er udsigterne for Helsingør Kommune i bedring. Det vidner årets budgetudfordringer og muligheder også om, selvom der stadig skal findes penge for at komme i balance. Men vi kan se, at besparelserne er færre end i de foregående år. Med et nyt byråd kommer nye muligheder, og årets effektiviseringsproces er et glimrende eksempel på, at ressourcer kan udnyttes eller omfordeles bedre, til gavn for både borgere og erhvervs- og handelsliv. Det skal vi blive ved med. Vi skal fortsat fordele de ressourcer, vi har på de nødvendige ydelser men vi skal også finde plads til nye ønsker, så vi kan komme nærmere målet i Vision Når vi tager hul på budgetforhandlingerne, skal vi huske, at budgetloven kræver balance i budgettet, både i 2015 og i overslagsårene. Rammerne på servicedrift og anlæg skal også overholdes, ligesom kassekreditreglen ikke kan fraviges. Derudover har vi i byrådet vedtaget Helsingør Kommunes økonomiske politik, som også er med til at sætte rammerne for vores forhandlinger. Udfordringer Vores første og største opgave ligger i, at sikre et budget i balance. Som budgettet ligger nu, så vil vi næste år hver eneste dag bruge kroner mere, end vi tjener. Det siger sig selv, den går ikke vi skal handle. Det betyder, at der skal findes godt 30 mio. i budgettet for at bringe det i balance - og skal der findes plads til nye tiltag, så kræver det yderligere reduktioner. De gode nyheder er, at der umiddelbart ikke er nogen problemer med at overholde de udmeldte servicerammer i Vores nye likviditetsmål med en gennemsnitlig kassebeholdning på 200 mio. kr. i 2018 er allerede inden for rækkevidde. Alt i alt står vi altså over for en udfordring, hvor økonomiske byrder ikke burde stå i vejen for, at vi sætter endnu flere kræfter ind for at nærme os visionens mål. Visionen Vi har et mål om at tiltrække nye familier og flere besøgende. Det er ikke kun et ønske, men det er faktisk en nødvendighed for at fremadrettet at sikre et stabilt indtægtsgrundlag for vores kommune. Og det er strengt nødvendigt, for vi skal fortsat have gode daginstitutioner og skoler, en værdig ældrepleje, opfylde vores alles ønske om at hjælpe dem, der har behov hurtigt og effektivt og meget andet.

76 Vi har et helt konkret mål om i alt at tiltrække 800 nye familier frem mod 2020, og det mål skal vi forfølge. Det var i sidste byrådsperiode, at visionen blev vedtaget. Det betyder ikke, at forpligtelsen til at efterleve og udfylde den kun gælder de 12 genvalgte. Den gælder os alle 25. Jeg er parat til at gøre det nødvendige for at leve op til visionen. Det indgik også i konstitueringsaftalen mellem C, V, O og B, og derfor har vi udarbejdet et oplæg, om vejen til at nå visionen. Jeg må indrømme, at jeg er en smule overrasket over de umiddelbare bemærkninger fra byrådets øvrige partier, men jeg regner med, at vi også på det punkt kan få en fornuftig dialog. For vejen til visionen er et arbejdsgrundlag fra konstitueringsgruppen, og ikke et konkret budgetudspil. Når jeg møder og taler med folk rundt omkring, så hører jeg ofte, at det er vores høje beskatningsniveau, som er en af de største hindringer for at få familier og virksomheder til at flytte hertil. Vi har et højt beskatningsniveau sammenlignet med andre kommuner. Samtidig oplever vi, at rigtig mange kommuner sætter deres skatter og afgifter ned i disse år. Det må vi handle på. Sidste år sænkede vi dækningsafgiften, nu må grundskylden og evt. indkomstskatten stå for tur. Det mener jeg, at vi skal prioritere i dette års budget. Vi skal fortsat udvikle nogle af de områder, som vi ved børnefamilier lægger vægt på. Her tænker jeg især på daginstitutionerne. Og så håber jeg, at dette års budget tager offensivt fat på forebyggelse bredt forstået. Det er både menneskeligt og økonomisk bedst at forebygge sociale problemer, end først at træde til, når skaden er sket. Servicereduktioner For at skabe plads til skattelettelser og andre tiltag, som skal bakke op om vores vision og økonomiske mål, må vi kigge på andre opgaver i budgettet. Vi har et højt serviceniveau på rigtig mange områder på nogle områder endda væsentligt højere end andre kommuner - og det er endda uden, at vi kan forklare det. Vi kan ikke det hele det er der ikke midler til. Jeg synes derfor, at vi sammen skal finde de områder, hvor vi kan tilpasse en smule, men samtidig stadig holde os over det gennemsnitlige serviceniveau. Anlæg I budgetforslaget for er der indregnet et anlægsniveau på 160 mio. kr., men med udskydelsen af Skolen i Bymidten og et stort ønske om et nyt sundhedshus, vil anlægsniveauet blive overskredet. Vi skal prioritere, hvilke projekter, der skal gennemføres de kommende fire år, og hvornår det skal ske. På den måde kan vi være med til at sikre, at det aftalte anlægsniveau i økonomiaftalen ikke bliver overskredet. Vi bliver alle nødt til at gå fordomsfrie ind i denne drøftelse. Der er ikke plads til at ride personlige kæpheste. Engangstilskud Vi har igen ansøgt om tilskud fra diverse statslige puljer. Til budgettet for 2015 har vi fået tilskud på i alt 19,1 mio. kr. Men husk, tilskuddene er ikke varige og de skal ikke bruges til den løbende drift. De 11 mio. kr. kan vi bruge, som vi selv finder bedst, mens de 8,1 mio. kr. er øremærkede indsatser, der kan løfte de udsatte boligområder.

77 Anbefalinger Jeg vil lige samle op: Vi står overfor en budgetudfordring på godt 30 mio. kr. for at bringe balance i budgettet. Samtidig skal vi finde finansiering til evt. nye ønsker og de tiltag, vi mener, er nødvendige for at understøtte vores visionsmål. Endelig skal vi gennemføre en nøje prioritering af vores anlægsprojekter. Min anbefaling er derfor, at vi benytter lejligheden til at give hele budgettet et servicetjek for at identificere de steder, hvor vi kan reducere uden at forringe servicen væsentligt Jeg vil gerne invitere alle partier med i arbejdet, og det er mit klare håb og forventning, at vi med en helhjertet indsats kan nå frem til en aftale om et fremtidssikret budget allerede på budgetforhandlingsseminaret i denne uge. Jeg ser frem til de kommende forhandlinger.

78 Bilag: Maj - Juli.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 85505/14

79 Økonomisk Nyhedsbrev Økonomisk Nyhedsbrev udgives af Center for Økonomi og Styring, Økonomi og Planlægning. Redaktionen er afsluttet den Hvor ikke andet er angivet, er alle data pr Nyhedsbrevet findes endvidere på Kilden og på Helsingør Kommunes hjemmeside Yderligere oplysninger: Center for Økonomi og Styring Team Ledelsesinformation og Analyse Mette Due

80 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Side 2

81 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 4 Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i... 5 Kassebeholdning/ likviditet/ renter... 5 Renteindtægter og forrentning pr. 31. juli... 5 Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning... 6 Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen... 7 Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet... 8 Servicedriftudgifter Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Kultur- og Turismeudvalget Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Socialudvalget Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Fravær og sygefravær på centerniveau Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget Anlægsoversigt pr Forbrug på lånefinansierede projekter pr Anlægsbemærkninger Status på anlægsregnskaber Tillægsbevillinger Drift Tillægsbevillinger Anlæg Finansiering af tillægsbevillinger Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts i Region Hovedstaden Side 3

82 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Hovedoversigt Årets priser Netto i mio. kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret Budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalg % Budgetområde Miljø, Natur og Klima % Budgetområde Park og Vej % Kultur- og Turismeudvalget % Budgetområde Kulturen % Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalg % Budgetområde Sundhedsfremme % Budgetområde 411 Idræt og Fritid % Børne- og Uddannelsesudvalget % Budgetområde Forebyggelse % Budgetområde 513 Folke- og specialskoler % Budgetområde 514 UU Øresund % Budgetområde 515 Dagtilbud og specialbørnehaver % Budgetområde Børne- og Ungerådgivningen % Budgetområde 517 Udsatte børn % Socialudvalget % Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap % Budgetområde 619 Omsorg og Ældre % Budgetområde Anden social service % Budgetområde Sundhed % Beskæftigelsesudvalg % Budgetområde Beskæftigelse % Økonomiudvalget % Budgetområde 808 Lystbådehavne % Budgetområde 823 Erhverv % Budgetområde 824 Puljer % Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforb % Budgetområde 826 Administration og Planlægning % Budgetområde 827 Redningsberedskabet % Drift inkl. refusion % se side Anlægsudgifter Anlægsindtægter Anlæg netto Renter Afdrag Forskydning i likvide aktiver Balanceforskydninger i øvrigt Balanceforskydninger Optagne lån Tilskud og udligning Udligning af købsmoms *) Skatter Finansiering *) Plus = merudgift, minus = mindreudgift/indtægt Side 4

83 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Den faktiske og forventede udvikling i likviditeten i Daglig opgørelse Prognose Gennemsnits likviditet Blå kurve: Prognosen for udviklingen i kassebeholdningen er opdateret i overensstemmelse med tabellen vedrørende den forventede ultimo kassebeholdning. Prognosen indeholder hermed politiske godkendte tillægsbevillinger pr. 30. april, overførsler fra 2013 til og forventede overførsler fra til 2015 samt budgetrevision for 30. april. Kassetrækket i prognosen er dermed det samlede forventede kassetræk for. Rød kurve: Den gennemsnitlige kassebeholdning de seneste 12 måneder er opgjort til 195,7 mio. kr. ultimo juli. Grøn kurve: Den faktiske kassebeholdning er opgjort dagligt t.o.m. d. 31. juli. Kassebeholdning/ likviditet/ renter Den gennemsnitlige likviditet opgjort efter kassekreditreglen* * Den gennemsnitlige likviditet opgjort over de seneste 365 dage. Dvs. for januar er det den gennemsnitlige likviditet i perioden 1. februar 2013 til 31. januar Renteindtægter og forrentning pr. 31. juli 2013 Budget Renteindtægt (1.000 kr.) Udlånsrente* 0,31 % 0,30 % - Indlånsrente** 1,09 % 0,99 % 2,50 % * Udlånsrente er den rente, som kommunen betaler ved træk på kommunens kassekredit. Udlånsrenten fastsættes på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,1 %. Udlånsrenten er pr. 3. maj ,3 % ** Kassebeholdningen forrentes med en rente på 1,1 % fra den 3. maj Renten er fastsat på baggrund af nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,9 % af de første 200 mio. kr. og nationalbankens udlånsrente (NUR) + 0,3 % af beløb større end 200 mio. kr (0,94 %, som står i tabellen er udtryk for gennemsnitsrenten fra 1. januar til 31. juli ) Side 5

84 Oprindeligt budget Overført fra 2013 til Budgetrevision 30/4 - Budgetrevision 31/8 - Øvrige tillægsbevillinger til budget Skøn for overførsel fra til 2015 Korrigeret budget Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Redegørelse for forventet ultimo kassebeholdning Af tabellen nedenfor fremgår forventningen til udviklingen i kassebeholdningen. Forventningen bygger på den faktiske kassebeholdning primo, det vedtagne budget samt den forventede kassepåvirkning i (se tabel nederst på siden). Forventet udvikling i kassebeholdning, budget (1.000 kr.) Kassebeholdning, primo Forventet kassepåvirkning * Kassepåvirkning budget Skøn for kassebeholdning, ultimo * Se nedenstående tabel for beregning af den forventede kassepåvirkning i. I nedenstående tabel vises den seneste beregning af den forventede kassepåvirkning i. Forventningen tager udgangspunkt i det oprindelig budget for og korrigeres for overførelse af mer-/mindreforbrug fra 2013 til, virkningen af de to årlige budgetrevisioner, øvrige tillægsbevillinger samt et skøn for overførslen fra til Dette skøn bygger på det forventede regnskab som opgjort i seneste budgetrevision. Forventet kassepåvirkning (1.000 kr.) Indtægter Drift Renter Anlæg Låneoptag Låneafdrag Balanceforskydninger Pulje til servicedrift Øvrigt Jordsalg Forventet kassepåvirkning * * Plus = kasseopbygning / Minus = kassetræk Side 6

85 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger finansieret direkte over kassebeholdningen kr. Drift Anlæg Tillægsbevillinger i alt Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Budgetområde 201 Miljø, natur og klima Budgetområde 204 Park og Vej Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt Kultur- og turismeudvalget Budgetområde 309 Kulturen Kultur- og Turismeudvalget i alt Idræts- og Sundhedsudvalget Budgetområde 410 Sundhedsfremme 0 Budgetområde 411 Idræt og Fritid -4-4 Sundhed-, Idræts- og Fritidsudvalget i alt Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512 Forebyggelse Budgetområde 513 Skoler Budgetområde UU Øresund Budgetområde 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområde 517 Udsatte børn Børne- og Uddannelsesudvalget i alt Socialudvalget Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Budgetområde 620 Anden Social Service Budgetområde Sundhed Socialudvalget i alt Beskæftigelsesudvalget Budgetområde 722 Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget i alt Økonomiudvalget Budgetområde Lystbådehavne Budgetområde Erhverv Budgetområde 824 Puljer Budgetområde 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Budgetområde 826 Administration og Planlægning Budgetområde 827 Redningsberedskab Økonomiudvalget i alt Udenfor budgetområde Øvrigt Udenfor budgetområde i alt Tillægsbevillinger finansieret direkte af kassebeholdningen i alt Opgjort enkelt-tillægsbevillinger, der er bevilliget i og finansieret direkte over kassebeholdningen = Dertil kommer: Anlægsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Driftsoverførsler fra 2013 til finansieret af kassebeh. Tillægsbevillinger pr i alt kr kr kr kr. Alle tillægsbevillinger for opgjort enkeltvis kan ses senere i Nyhedsbrevet. Side 7

86 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udviklingen og bevægelser i befolkningstallet Faktisk befolkningsudvikling i (d. 5. i måneden) i forhold til befolkningsprognosen fra marts. I er befolkningstallet ikke opgjort i marts måned. Aldersklasser Faktisk befolkning Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år år Samlet befolkning Befolkningsprognosen fra marts forudsiger en negativ nettotilvækst på 57 borgere fra til Bevægelser i befolkningstallet 2010 År Side 8 1. kvt. 2. kvt. juli Befolkningstal primo Tilflyttere Indrejste m.m Antal fødte Tilgang i alt Fraflyttere Udrejste m.m Antal døde Afgang i alt Bevægelse Befolkningstal ultimo

87 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Nettotilgang til kommunen og fødsler Personer Nettotilgang til kommunen Personer Antal fødsler Arbejdsstyrken i procent af hele befolkningen I nedenstående diagrammer vises arbejdsstyrken, de årige, i procent af hele befolkningen for 10 år siden i 2004 (59,0 %), i dag i (54,3 %) og prognoseår 2024 (53,7 %). 1. januar august 1. januar år 59% år 54% år 54% 0-19 år 25% 65+ år 16% 0-19 år 24% 65+ år 22% 0-19 år 20% 65+ år 26% Side 9

88 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Servicedriftudgifter Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - bevillinger (netto) i budget ekskl. overført mindreforbrug i kr.* kr. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g)= (b)+(c)+(d) +(e)+(f) Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger pr (service drifts udgifter) Omplaceringer Effekt af budget revision (service drifts udgifter) Driftsoverførsler fra (service drifts udgifter) Frigivelser af indefrosne midler (service drifts udgifter) Bevillingsmæssig afvigelse fra budgettet TMK KTU SIF BU SU BEU ØK I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Der vil i løbet af løbende blive fulgt op på udviklingen i bevillinger og forbrug vedr. servicedrift. Kommunerne vil fra 2011 blive sanktioneret i forhold til både det vedtagne budget samt det endelige regnskab såfremt servicerammen overskrides. Oversigt over Helsingør Kommunes servicedriftsudgifter - forbrug (netto) i ekskl. overført mindreforbrug i kr.* Udvalg Vedtaget budget til serviceudgifter Tillægsbevillinger mv. pr Korrigeret budget til servicedriftsudgifter Forbrug på servicedriftsudgifter pr Restbudget** TMK KTU SIF BU SU BEU ØK*** I alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt *** ØK s budget indeholder en pulje til uforudsete udgifter på 20 mio.kr. Side 10

89 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Teknik, Miljø og Klimaudvalgets budgetområde Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget 201 Miljø, natur og klima - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Miljø, natur og klima i alt ,5% 204 Park og Vej - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Park og Vej i alt ,2% Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Kultur- og Turismeudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Kultur- og Turismeudvalgets budgetområde Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Kultur- og Turismeudvalget 309 Kulturen - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede Kultur i alt ,0% Kulturudvalget i alt ,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget 410 Sundhedsfremme - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Sundhed i alt ,5% 411 Idræt og Fritid - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Idræt og Fritid i alt ,5% Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget ,2% i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 11

90 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Børne- og Uddannelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent Børne- og Uddannelsesudvalget 512 Forebyggelse - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Forebyggelse i alt ,9% 513 Folke- og specialskoler - Rammestyrede ,7% - Ikke rammestyrede Folke- og specialskoler i alt ,7% 514 UU Øresund - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,0% UU Øresund i alt ,4% 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver - Rammestyrede ,5% - Ikke rammestyrede Dagtilbud og Specialbørnehaver i alt ,5% 516 Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Børne- og Ungerådgivningen i alt ,1% 517 Udsatte Børn - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,3% Udsatte Børn i alt ,3% Børne- og Uddannelsesudvalget i alt ,0% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 12

91 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Oversigt over dagtilbud Øjebliksbillede pr Helsingør Kommune i alt Antal indmeldte børn 1. Antal børn på venteliste 2. Antal ledige pladser 3.* Dagplejen 6-25 Vuggestuer 41-7 Børnehaver Integrerede institutioner 0-2 år årige 384 eller 3-5 år årige 577 SFO'er Fritidsklubber Pasning af eget barn 0-2 år år 1 Privat pasning (Tidl. Frit valg) 0-2 år år 3 Specialinstitution 0-2 år år år Privatinstitutioner 3-5 år 195 Andre kommuners institutioner 6+ år år år år 51 I alt antal børn * Minus-tal er udtryk for merindskrivning 1. Antal indmeldte børn er det faktiske antal indmeldte børn i Helsingør Kommunes institutioner den første hverdag i måneden. 2. Antal børn på venteliste er det faktiske antal børn på institutionernes venteliste, som venter på ønskeinstitutionen og derfor ikke er indmeldt i en midlertidig plads, Frit valg- eller Pasning af eget barn-ordning. 3. Antal ledige pladser viser, hvor mange flere børn institutionerne kan passe, når ledige m2. udnyttes. Ét 0-2-årigt barn tæller 3 m2. og 3-5-årigt barn tæller 2 m2. SFO'er, Fritidsklubber, Frit valg og Pasning af eget barn optager alle børn. Side 13

92 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udvikling i antal børn indmeldt i Helsingør Kommunes kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal børn på venteliste til kommunale institutioner 2010-: (ekskl. klubområdet) Udvikling i antal ledige pladser pr. daginstitutionstype 2010-: Dagplejen Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner* * De integrerede institutioners kapacitet opgøres i m2, hvor et 0-2-årigt barn tæller 3 m2 og et 3-5-årigt barn tæller 2 m2. Antallet af ledige pladser i de integrerede institutioner er her vist som et gennemsnit af antallet af enten/eller ledige 0-2- årige - og 3-5-årige pladser opgjort i ovenstående tabel. Side 14

93 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal børn i forhold til befolkningsprognosen 0-2 årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose årige i Helsingør Kommune Faktisk befolkningstal Prognose 2013 Side 15

94 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Socialudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Socialudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent SOCIALUDVALGET 618 Psykiatri og Handicap - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,7% Psykiatri og Handicap i alt ,2% 619 Omsorg og Ældre - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,0% Omsorg og Ældre i alt ,1% 620 Anden Social Service - Rammestyrede ,0% - Ikke rammestyrede ,8% Anden Social Service i alt ,1% 621 Sundhed - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede ,9% Sundhed i alt ,9% Socialudvalget i alt ,5% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Aktivitetsbestemt medfinansiering* kr. Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gn. snit Budget Akt. bestemt medfinans I ALT * Sygesikringsdata har længere leveringstid. Forbrug i kr Aktivitetsbestemt medfinansiering I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Følgende 3 grafer er underopdelinger af aktivitetsbestemt medfinansiering. Side 16

95 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug i kr. Somatik Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Psykiatri Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Sygesikring Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 17

96 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug i kr. Vederlagsfri fysioterapi Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Specialisereret genoptræning Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Forbrug i kr. Hospice og færdigbehandlede I ALT Forbrug Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget I januar-tallet indgår også efterreguleringer fra året før. Medfinansiering for januar afregnes først i marts. Side 18

97 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Udbetaling af boligsikring, boligydelse og førtidspension er overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. april 2013, og i den forbindelse har vi endnu ikke modtaget tal for antal modtagere af ydelserne siden april måned, hvorfor nedenstående grafer ikke er opdateret med nye tal. Antal personer Boligsikring Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Antal personer Boligydelse Antal personer Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget kr. Førtidspensioner - nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Udgifter Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget Side 19

98 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Førtidspensionister Antal personer Budget, sager I ALT 35%-refusion 50%-refusion 100%-refusion Side 20

99 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Beskæftigelsesudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Beskæftigelsesudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent BESKÆFTIGELSESUDVALGET 722 Beskæftigelse - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede ,9% Beskæftigelse i alt ,2% Beskæftigelsesudvalget i alt ,2% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Ledighedstal Visning af mængder på beskæftigelsesområdet er ændret fra. Mængderne hentes nu hovedsageligt fra Jobindsats.dk. Alle mængder er derfor ændret tilbage til 2010, så de er sammenlignelige gennem årene. Fra 1. januar skal kontanthjælpsmodtagere under 30 år, der ikke har en kompetencegivende uddannelse have udbetalt uddannelseshjælp. Den samlede ledighed består i denne opgørelse af følgende tre typer: Forsikrede ledige - bruttoledigheden. Dette dækker både aktiverede og ikke-aktiverede personer. Kontanthjælpsmodtagere dækker ligeledes både aktiverede og ikke-aktiverede kontanthjælpsmodtagere over 30 år, samt unge under 30 år med en kompetencegivende uddannelse. Uddannelseshjælpsmodtagere dækker både aktiverede og ikke aktiverede unge under 30 år. Antallet af modtagere er for alle kategorier opgjort som antal fuldtidspersoner i pågældende måned. Antal personer Ledige i Helsingør Kommune Forsikrede ledige Kontanthjælpsmodtagere Kilde: Jobindsats.dk * Det skal bemærkes, at tallet for ledige kan fremkomme med en måneds forsinkelse. Af denne grund fremkommer tallet for ledige i alt også med en måneds forsinkelse. Nedenstående graf viser udviklingen i det samlede antal af personer på overførselsindkomst. I det samlede tal indgår personer på A-dagpenge, særlig uddannelsesydelse, arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløb, fleksjob og førtidspension. Førtidspensionister hører til det sociale område, men er medtaget for fuldstændighedens skyld. Side 21

100 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Personer på overførselsindkomst Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner Antal personer Kontanthjælpsmodtagere Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktivitetsparate Jobparate Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Unge på Uddannelseshjælp Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Uddannelsesparate Aktivitetsparate Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 22

101 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forsikrede ledige fordelt på alder Over 30 år Under 30 år Kilde: Jobindsats.dk- fuldtidspersoner *De forsikrede ledige A-dagpenge overgik først til kommunen fra 1. januar 2011 Antal personer Ledighedsydelse Kilde: Jobindsats.dk fuldtidspersoner *Stigningen i antallet af modtagere af ledighedsydelse fra 2012 til 2013 skyldes ny lovgivning, som betyder, at kontanthjælpsmodtagere, som er bevilliget et fleksjob, nu bliver talt med under ledighedsydelsesmodtagere. Tidligere talte de med som kontanthjælpsmodtagere. Antal personer Introduktionsydelse Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 23

102 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal sager Sygedagpenge >52 uger <5 ->52 uger Kilde: Helsingør Kommunes egen opgørelse Antal personer Revalidering og forrevalidering Revalidering Forrevalidering Kilde: Jobindsats.dk - fuldtidspersoner Antal personer Produktionsskolen Kilde: Erhvervsskolen Side 24

103 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Antal personer Flexjob Kilde: Jobindsats.dk-fuldtidspersoner Side 25

104 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Økonomiudvalget Nettodriftsudgifter fordelt på Økonomiudvalgets budgetområder Netto i kr. Forbrug pr Oprindeligt budget Korrigeret budget Restbudget Forbrugsprocent ØKONOMIUDVALGET 808 Lystbådehavne - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede Lystbådehavne i alt ,9% 823 Erhverv - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Erhverv i alt ,2% 824 Puljer - Rammestyrede ,8% - Ikke rammestyrede Puljer i alt ,2% 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer - Rammestyrede ,9% - Ikke rammestyrede ,5% Ejendomme og Bygningsforbedringer i alt ,7% 826 Administration - Rammestyrede ,1% - Ikke rammestyrede Administration og Planlægning i alt ,1% 827 Redningsberedskabet - Rammestyrede ,2% - Ikke rammestyrede Redningsberedskabet i alt ,2% Økonomiudvalget i alt ,8% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Nettodriftsudgifter fordelt på rammestyrede og ikke rammestyrede Nettodriftsudgifter fordelt på alle udvalg Netto i kr. Forbrug Oprindeligt Korrigeret Restbudget Forbrugspr. budget budget procent Rammestyrede udgifter i alt ,3% - Ikke Rammestyrede udgifter i alt ,7% I ALT ,1% * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 26

105 Fravær og sygefravær på centerniveau Nedenfor vises statistik for januar juli for hhv og på fraværet i Helsingør Kommune fordelt på centerniveau og på fraværstype. Da de seneste organisationsændringer endnu ikke er implementeret i OPUS løn, har der ikke været muligt at opgøre fraværet på den nye centerstruktur. HELSINGØR KOMMUNE FRAVÆR (md. 1-7) Fraværsdage Heraf fravær fordelt på typer Fravær Nedsat (md. 1-7) Sygefraværsdage Familiepolitikdage tjenestedage i pct. Sygefravær (md. 1-7) i pct. Fravær 2013 (md. 1-7) i pct. Sygefravær 2013 (md. 1-7) i pct. Center for Borgerservice, it og digitalisering ,9% 3,9% 5,8% 3,8% Center for Dagtilbud og Skoler ,1% 6,2% 8,8% 6,0% Center for Job og Uddannelse ,7% 2,8% 6,2% 4,1% Center for Sundhed og Omsorg ,3% 5,7% 8,9% 6,2% Center for Børn, Unge og Familier ,3% 4,8% 6,8% 4,3% Center for Særlig Social Indsats ,2% 3,9% 5,8% 4,2% Center for Teknik, Miljø og Klima ,7% 3,6% 5,2% 4,4% Center for Kultur, Idræt og Byudvikling ,1% 3,9% 4,9% 3,6% Center for Erhverv Politik og Organisation ,0% 2,3% 7,1% 3,5% Center for Økonomi og Styring ,5% 1,7% 4,8% 2,7% Center for Ejendomme ,2% 3,1% 6,8% 5,9% TOTAL ,7% 5,3% 7,8% 5,4% Det samlede fravær for er opgjort som antallet af fraværsdage år til dato i, og fraværsprocenten er opgjort som antallet af fraværsdage ud af det samlede antal løntimer omregnet til dage år til dato for alle månedslønnede medarbejdere. Som følge af organisationsændringer kan der fortsat ske efterjusteringer af fraværet mellem centrene. Som det fremgår af oversigten, udgør sygefraværet langt den største andel af det samlede fravær i kommunen. Sygefraværsdag inkluderer egen sygdom, delvis sygdom, arbejdsskader og sygdom med 56-aftaler Familiepolitikdage inkluderer barns sygdom, omsorgsdage, barsel med løn, fædrebarsel, og graviditetsgener Fraværsdage i alt er summen af sygefraværsdage, familiepolitikdage og nedsat tjeneste-dage Side 27

106 Overf. & tillægsb. Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forløb af anlæg i forhold til nettokorrigeret anlægsbudget Overførsler & tillægsbevillinger dec nov okt Korr. Budget sep aug jun/jul maj apr mar feb Overf.& tillægsb Korr. Budget dec nov okt sep aug jun/jul maj apr mar feb Neg. overf. & tillægsb. Korr. Budget dec okt sep jun/jul maj jan Korr. Budget dec okt sep aug jun/jul maj mar feb jan Korr. Budget jun/jul apr Korr. Budget '10 Forbrug '10 Korr. Budget '11 Forbrug '11 Korr. Budget '12 Forbrug '12 Korr. Budget '13 Forbrug ' Korr. Budget '14 Forbrug '14 Ovenstående figur viser forholdet mellem det korrigerede budget (oprindeligt budget + overførsler + tillægsbevillinger) og det faktiske anlægsforbrug opgjort pr. måned. I er oprindeligt budget opgjort til 150 mio. kr., og summen af overførsler + tillægsbevillinger udgør pr ,002 mio. kr. Forbruget i januar og februar var på 2,393 mio. kr., hvilket er for småt til at vises i grafen. Side 28

107 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr Teknisk udvalg i kr. 204 Park- og Vejområde Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Udskiftning af vejbelysning 999, , , , , , , ,268 Shared spaceløsning - Havnegade 2.784, , , , , , , , ,965 Sikring af skoleveje-rammebeløb 79,509 79, , , , , , ,491 Cyklisthandlingsplan , , , , , , , , , ,145 Statstilskud , , , , , , , , , ,300 Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan 469, , ,000 62, , , , ,167 Udvikling af Byrum, Julebæk Strand 216, , ,000 3, , ,000 3,232 Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk , , ,000-0,610 0,000 0,000 Tilskud fra Vejdirektoratet , , ,000 0, , ,000 0,000 Axeltorv - etape 6, færdiggørelse 664,944 1, , , , , , ,862 Bybjergvej, Esp. Erhvervsomr.- oprydning 121,672 1, , , , , , ,155 Udv. af vejnet - modulvogntog 169, , , , , , , ,037 Parkeringsplads i Hornbæk 327, , ,000-27, , ,000-27,115 Trafiksikkerhedsby , , ,000 Teknik-, Miljø- og Klimaudv ,759-87, , , , , , , , ,907 Kulturudvalget 309 Kultur Forunders.nedrivn. af Teknisk Museum 100, , , , ,000 Færdigg./indretn. Af etagen med Fiktion 50,000 67, , , , , , ,490 Renovering af Bogorm-Esp. Bibliotek 250, , , , ,000 Skulptur ved Kulturværftet 0, , , , , ,000 Indtægt fra fonde 0, , , , , ,000 Renovering af spisehus, Flynderupg. 0, , , , , ,000 Kultur og Turismeudvalget 50,000 67, , , ,490 0, , , , ,490 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv. 411 Idræt og Fritid Renovering atletikstadion, Rønnebær , , ,000 80,955 81,000 81,000-5,100 Sundhed, Idræts- og Fritidsudv ,045 0, , ,000 80,955 0,000 81,000 0,000 81,000-5,100 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Side 29

108 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Børne- og Uddannelsesudv. 513 Skoler Dialogportalen 1.638, , , , , , ,000 Fremtidens folkeskole, computere 4.080, , , , , Dagpleje og Daginstitutioner Skimmelsvamp - SFO Mørdråben 4934, , , , , , ,000 Børne- og Uddannelsesudv , , , , , , , , , ,000 Socialudvalget 618 Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården 500, , , , Sundhed og Omsorg Intelligente investeringer 2.252, , , , , , , ,363 Socialudvalget 2.252, , , , , , ,000 0, , ,363 Økonomiudvalget 808 Lystbådehavne Nyanlæg og levetidsforlængende arb. L 2.564, , , , , ,000 35,641 Renoveringspl. Nordhaven fase 2&3 L 0,000 0, , , ,000 Stormskader 2013-, Nordhavnen 1.440, , , , , Ejendomme og Bygningsforbedringer Planlagt bygningsvedligeholdelse 2.521, , , , , , , , ,185 Lundegade 15A, istandsætt./renovering 594, , , ,000-40, , , , ,440 Byudvikling stationsnære omr. Esp , , , , , , , ,956 Skolen i bymidten , , , , , , , , ,144 Bastionen - Skimmelsvamp 4.686,926 9, , , , , , ,077 Margarethagården-renovering/ombygn , , , , , , , ,379 Energirenovering i kommunale ejd. L , , , , , , , , ,058 PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer 1.543, , , , , , ,745 Daginstitutionsområdet-kapacitetstilp ,524 39, , ,000 59, , , ,000 60,005 Spredt byfornyelse L 2.852,332 30, , , , , , ,367 Side 30

109 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr fortsat i kr. Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget Statstilskud -146, , , ,520 Flytning, Børne- og Ungerådg.-Villa Fem 582,214 39, , ,000-40,209 62,000-62,000 0,000-39,995 Marienlyst slot - Restaurering, svamp ,517 28, , ,000 90, , , ,875 Fælles byggeri plejehj./daginstit. Hornb. 0,000 0, , , ,000 Omlægn. Af rørføring, Ålsgårde Centret 1.166, , , , , , ,000 Børnehuset Vestergården-retablering 39,210 46,761 85,971 86,000 0, , ,000 47,000 0,239 Kommunens arkiv, Prøvestenen 122, , , , , , , ,571 Halgulv Nordkysthallen 50, , , , , , , ,000 Sætningsskader Allegade 4 500, , , , ,000 Istandsætt./pavillon, Nørrevej 97 47, , , , , , , , ,504 Ombygn./renov. Servicebygn.-indgang 664, , ,000 71, , ,000 71,977 Værftshallerne, køb af kran og IT 467, , , ,000-23,166 93,000 93,000-23,166 Nyt trænings- og rehabiliteringscenter 0,000 0, , ,000 0,000 0,000 Idrætsf/stadion Ndr.Strandvej/Gl.Helleb , , , , ,000 Ny idrætshal, Mørdrup Idrætsanlæg 1.800, , ,000 Fælledlignende fodboldb., Færgevejsk. 800, , ,000 Dommertårn og tilskuerpl. Atletikstadion 500, , , , ,000 Automatisk brandalarm-villa Fem 284, , ,000 15, , ,000 15,690 Bymuseum, ny skorsten 57, , , , , , , , ,931 Flytning af billiardklub til Gefionsvej 1, , , ,000-47, , ,000-47,262 Fremtidens Folkeskole 1.141, , , , , , ,314 Børnehuset Krible Krable-ombygning 351, , ,000 48, , ,000 48,303 Mørdrup Idrætsanlægtilbyg./omklædning 2.587, , , , , , ,752 Bygningstilpasning, Rådhuset 158, , , , , , ,526 Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen 108, , , , , , ,860 Nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen 1.900, , , , ,000 Genopf. af gymnastiksal, Mørdrup skole 1.500, , ,000 Nordvestskolen, ændring af vandland 250, , ,000 Sikring af brugsvandsinstall.-afslutning 1.600, , ,000 Jordkøb 20,300 20, , , , , , ,700 20,300 Jordsalg -325, , , , ,000 0, ,000 Side 31

110 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsoversigt pr fortsat i kr. 826 Administration og Planlægning Lån Forbrug før Forbrug Samlet Forbrug Bevilling i alt Rest bevilling Opr. budget Overfør. fra 2013 Kulturværftet , , , , , , , ,513 Busterminal, Prøvestenen 9.001, , ,000 98,621 99,000 99,000 99,000 Nyt Centerområde, Prøvestenen , , , , , , , ,839 Kulturhavn Kronborg , , , , , , , ,387 Tilskud , , , , , , ,000 Tillægsbev. Korr. budget Restbudget 827 Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd 427, , , , ,000 Økonomiudvalget , , , , , , , , , ,237 Anlægsudgifter i alt - netto , , , , , , , , , ,897 Anlægsudgifter i alt , , , , , ,197 Anlægsindtægter i alt , , , , , ,700 Anlæg i alt , , , , , ,897 Forbrug på de lånefinansierede anlæg (L) udgør 2,7 mio. kr. pr. 31. juli Side 32

111 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Forbrug på lånefinansierede projekter pr Regnskabsår Korrigeret budget Forbrug pr Nyanlæg og levetidsforlængende arbejder, Nordhavn Renoveringsplan Nordhavnen fase 2 og Energirenovering i Kommunale Ejendomme Spredt Byfornyelse - overførsel fra Lån til likviditetstab - Lån til betaling af ejendomsskat Forventet låneopt. (vedt. budget) + Overf. Fra Budgetrevision pr Energirenovering i kommunale ejendomme - nedskrivning I alt forbrug på lånefinansieret område * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Hjemtaget lån kr. I alt pr kr. Side 33

112 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Anlægsbemærkninger Der er ingen anlægsbemærkninger. Status på anlægsregnskaber Projekt Afsluttet Bevilling Forbrug Regnskab Ulstrupparken og Hymersvej - Byggemodning Ramme - Busfremkommelighedsprojekter Tilskud fra Trafikstyrelsen Nyt Centerområde Prøvestenen-infratruktur Forskellige stiforbindelser-masterplan Udskiftning af vejbelysning Sikring af skolevej - rammebeløb Udvikling af Byrum, tilgængelighedsplan Udvikling af Byrum, Julebæk Strand Nyanlæg/levetidsforl.arbejder, Nordhavnen Center for Teknik og Miljø Vandskulptur på Hornbæk Torv Etabl. Af adgangskontrol, Kulturhavnen Nye boldbaner i Snekkersten Center for Kultur, Plan og Erhverv Forbedring-folkeskolernes læringsmiljø Sammenbygn. Bh.Staget og Bh. Bøgen Center for Dagtilbud og Skoler Nyt hjælpemiddeldepot * Kronborg Ladegårdsvej Statstilskud Center for Omsorg og Ældre Kunststofbane - Hornbæk SFO Pyramiden - indeklima Forslag 1. Sammenlægning af Vg. Og Bh. Globus Påbud i daginstitutioner (Arbejdstilsynet) Fremtidig SFO, Espergærde skole Helsingør Ungdomsskole, asfaltgulve Plejehj. Strandhøj-ombygning af indgangsparti Oasen - Flytning til Villa Helle Planlagt vedligeholdelse Sikring af brugsvandsinstallationer PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Prøvestenen-fysisk sikring af arbejdspladser Nedtagning af pavillon Prøvestenen Jordkøb Engholmvej 4, Hornbæk, tilbagekøb Køb af Støberivej Køb af Støberivej Køb af Energivej Erstatning - ekspropriation v/kongevejsudvidelsen Center for Ejendomme Indscanningsprojekt - byggesagsarkiv Center for Politik og Organisation * Regnskabet er under udarbejdelse i Fredensborg Kommune Principper for økonomistyring for Helsingør Kommune angiver, at der for projekter på mere end 2,0 mio. kr. skal aflægges anlægsregnskab senest 3 måneder efter projektets afslutning. For projekter under 2,0 mio. kr. skal regnskabet være udarbejdet senest den 15. maj. Året efter vedlægges regnskabet som bilag til kommunens årsregnskab. Side 34

113 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift kr. TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG Miljø, Natur og Klima Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret 793 Budgetrevision pr 30/4- BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 204 i alt Park og Vej - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Stormskader BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret Budgetområde 208 i alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALG i alt KULTUR- og TURISMEUDVALGET Kultur - Rammestyret Skulptur ved kulturvæftet BY Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Leje af areal til udeservering BY Overførsel af merforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 309 i alt KULTURUDVALGET i alt SUNDHEDS, IDRÆTS OG FRITIDSUDVALG Sundhedsfremme - Rammestyret -539 Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 410 alt Idræt og Fritid - Rammestyret Afledt drift vedr. flytning af billardklub BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 411 alt IDRÆTSUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 35

114 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger 2013 Drift fortsat kr. BØRNE- OG UNGEUDVALGET Forebyggelse Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 512 i alt Skoler - Rammestyret Fremtidens folkeskole - indkøb af computere, overført til anlæg 513 BY Fremtidens folkeskole - overført til anlæg 825 BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY omplacering af uddannelsesmidler BY Omplacering til ekstra rengøring af skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt UU-Øresund - Rammestyret -62 Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 513 i alt Dagpleje og Daginstitutioner - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 515 i alt Børne- og Ungerådgivningen - Rammestyret -208 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 516 i alt Udsatte børn - Rammestyret 77 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 517 i alt BØRNE- OG UNGEUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 36

115 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 618 i alt Omsorg og Ældre - Rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY ½ årsværk fysioteapeut BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel BY Rehabiliterings og træningscenter - ny styringsmodel - Bøgehøjgård budget BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 619 i alt Anden social service - Rammestyret 28 Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 620 i alt Sundhed - Rammestyret 0 - Ikke rammestyret Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 621 i alt SOCIALUDVALGET i alt * Plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 37

116 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt SOCIALUDVALGET i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET Beskæftigelse - Rammestyret -278 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 722 i alt BESKÆFTIGELSES- OG ERHVERVSUDVALGET i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne - Rammestyret -68 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 808 i alt Erhverv 0 - Rammestyret -660 Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret Budgetområde 823 i alt Puljer - Rammestyret Louckautpulje - overført til anlæg, Fremtidens folkeskole BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY HR puljer - overført til anlæg, Nye lokaler Pusterummet, Prøvestenen BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Frigivelse af mindreforbrug 2013 til finansiering af arbejdspladser BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 824 i alt Ejendomme og Bygningsforbedring - Rammestyret Leje af areal til udeservering BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Vedr. udlejning af Grønnehave Station BY Udgifter til syn og skønsmand ifm. BY Bygningstilpasning, Rådhuset - overført til anlæg 825 BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen - overført til anlæg 825 BY Ekstra rengøring på skoler BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Ikke rammestyret 700 Budgetrevision pr 30/4- BY Budgetområde 825 i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 38

117 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Drift fortsat kr. Administration og Planlægning Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt - Rammestyret Lovpligtigt tilsyn af hjemmeplejen BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Overførelse af mer/mindreforbrug BY Indsatser til opsøgning af seniorer BY Omplacering af årsværk ifbm. Omorganisering BY omplacering af uddannelsesmidler BY Justering af medfinansiering, kronborgkollegiet BY Forundersøgelse af fælles Sundhedshus - overført fra anlæg, Rehabiliteringscenter BY Sundhedkoordinator samtrådgiver, SSI BY Fagkoordinator, SO BY Budgetrevision pr 30/4- BY Nye priser NPV BY Frigivelser ifm budgetrevision 30/4- BY Ikke rammestyret 0 Budgetområde 826 i alt Redningsberedskabet - Rammestyret 57 Overførelse af mer/mindreforbrug BY Budgetrevision pr 30/4- BY Ikke rammestyret 12 Kræftforebyggelse hos brandmænd 12 Budgetområde 827 i alt ØKONOMIUDVALGET i alt Udenfor budgetområde Etablering af NPV BY Lån til Hornbæk Havn BY Udenfor budgetområde i alt Bevillingsændringer, rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer, ikke-rammestyrede områder i alt Bevillingsændringer,udenfor budgetområdei alt Tillægsbevillinger/omplaceringer - drift på budgetområder i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 39

118 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Tillægsbevillinger Anlæg Side kr. Godkendt dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægsbevillinger Omplac./ tillægsbev. I alt TEKNIK-, MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Park- og vejområdet Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 309 i alt KULTUR- OG TURISMEUDVALGET Kultur Renovering af Spisehuset, Flynderupgård BY Skulptur ved Kulturværftet BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SUNDHED, IDRÆTS- OG FRITIDSUDVALGET Idræt og Fritid Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skoler Fremtidens folkeskole, indkøb af pc er BY Budgetområde 309 i alt Dagpleje og Daginstitutioner Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt SOCIALUDVALGET Psykiatri og Handicap Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt Sundhed og Omsorg Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 309 i alt ØKONOMIUDVALGET Lystbådehavne Stormskader 2013-, Nordhavnen BY Budgetområde 825 i alt Ejendomme og bygningsforbedring Bymuseum, ny skorsten BY Planlagt vedligehold BY Istandsættelse af pavillon på Nørrevej BY Salg af areal ved Gefionscentret BY Børnehuset Krible Krable - ombygning BY Daginstitutionsområdet - kapacitetstilpasning BY Mørdrup Idrætsanlæg - tilbygning til omklædningsfaciliteter BY Fremtidens folkeskole BY Anlægsoverførsler fra 2013 BY Fremtidens folkeskole BY Bygningstilpasning, Rådhuset BY Pilotprojekt, SSI - Prøvestenen BY Nyt trænings- og rahabiliteringscenter, overført til drift BY Ombygning af nye lokaler til Pusterummet, Prøvestenen BY Budgetrevision pr BY Budgetområde 825 i alt Administration og Planlægning Anlægsoverførsler fra 2013 BY Budgetområde 827 i alt Redningsberedskabet Arbejdsmiljø - Brandmænd BY Budgetområde 827 i alt Tillægsbevillinger/overførsler - anlæg i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt

119 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Finansiering af tillægsbevillinger kr. Godkendt Dato Udgiftsneutral omplac. Overførsler fra 2013 Tillægs- Bevillinger Omplac./ tilægsbev. I alt Likvide beholdninger: Lånefinansiering Spredt byfornyelse BY Lånefinansiering - Budgetrevision pr BY Balanceforskydninger: Deponering Mørdrup Idrætsanlæg Finansforskydninger og finansiering i alt * plus = merudgift/mindreindtægt, minus = mindreudgift/merindtægt Side 41

120 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. marts i Region Hovedstaden Region Hovedstaden udarbejder ultimo hvert kvartal en økonomiopfølgning til staten. Oversigten opstilles efter bestemte formkrav og forelægges for medlemmerne af regionsrådet og byrådene i regionen. Opfølgningen har tidligere tilgået byrådet i Helsingør Kommune på anden vis. Fremover vil den være at finde i Økonomisk Nyhedsbrev, umiddelbart efter den foreligger. Standardiseret oversigt til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Nettodriftsvirksomhed - udgiftsbaseret Oprindeligt budget, inkl. aftalte korrektioner (hele mio kr.) Forbrug pr. 31. marts (hele mio kr.) Fremskrevet forbrug (hele mio kr.) Forventet årsresultat (hele mio kr.) 1 Sundhed, ekskl. fkt Sygehusvæsen Sygesikring m.v heraf Medicin Andel af fælles formål og administration 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 2.70 Andel af fælles formål og administration 3 Regional udvikling, ekskl. fkt Andel af fælles formål og administration Kommentarer til indberetning på driftsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og fremskrevet forbrug 1 Sundhed, ekskl. fkt Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede Sygehusvæsen Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede Sygesikring m.v. Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. heraf Medicin Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. 2 Social og specialundervisning (bruttodriftsudgifter) 3 Regional udvikling, ekskl. fkt Det fremskrevne forbrug er forskelligt fra det forventede årsresultat, hvilket skyldes forskelle i periodisering mellem år. Det er vurderingen, at det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Udbetalingerne falder ujævnt over året, hvorfor udgiftsprofilen ikke er den samme fra år til år. Det fremskrevne forbrug er derfor usikkert og det forventede årsresultat giver et mere retvisende billede. Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat På sundhedsområdet forventes under ét rammeoverholdelse. Der forventes et merforbrug på 80 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 80 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 30 mio. kr. til medicintilskud. På social og specialundervisnings området forventes budgetoverholdelse. På regional udvikling forventes budgetoverholdelse Side 42

121 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Standardiseret oversigt til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Bruttoanlægs udgifter (alle tal i hele mio. kr.) Opr. budget, inkl. aftalte korr. Uudnyttet bevilling i sidste regnskabsår overført (genbevilget i) til nyt regnskabsår Andre tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug pr. 31. marts Forventet årsresultat 1 Sundhed Heraf kvalitetsfonds - projekter 2 Social og specialundervi sning 3 Regional udvikling 4 Fælles formål og adm Kommentarer til indberetning på anlægsvirksomhed Region Hovedstaden Afvigelser mellem oprindeligt budget og forventet årsresultat 1 Sundhed I det forventede årsresultat er der foretaget korrektion for tidsforskydninger fra til Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til. Kvalitetsfondsprojekter Der forventes anlægsudgifter for mio. kr. 2 Social og specialundervisning Det er vurderingen, at der sker overførsler ud af i samme størrelsesorden som overførsler fra 2013 til. 3 Regional udvikling 4 Fælles formål og administration Side 43

122 Økonomisk Nyhedsbrev // Center for Økonomi og Styring // Maj - Juli Økonomisk Nyhedsbrev Side 44

123 Bilag: 6.1. Lkp 1127.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 71642/14

124 Forslag af 28. april Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Borsholm Hellebæk Havreholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde Konventum, LO Skolens konferencecenter Plejehjemmet Birkebo Hellebo Park Gl. Hellebækvej Feriebyen Helsingør Idrætsanlæg N Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Kommuneplantillæg nr. 17 Lokalplan 1.127

125 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre borgernes og andre instansers mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold på sin ejendom. Lokalplanforslag Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Ejendoms- og miljøudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planen. Planen offentliggøres i minimum 8 uger. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Når den offentlige høring er ovre, bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Ejen-domsog Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet vedtager planen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget ud i offentlig høring igen. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, skal planen bekendtgøres offentligt. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bin-dende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzo-nerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirk-ning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Fremlæggelse og indsigelsesfrist Fremlæggelse af planforslaget og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen.

126 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan... 2 Hvorfor denne lokalplan... 4 Bestemmelser Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanens anvendelse Veje, stier og parkering Aflysning af lokalplan og servitutter Bebyggelsens omfang og placering Klima og Energi Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Lokalplanens retsvirkning... 8 Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Redegørelse...11 Helsingør Kommuneplan Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan Fingerplan Klima og energi...11 Spildevandsplan Varmeplan...11 Museumsloven Naturbeskyttelsesloven...11 Kystnærhedszonen...11 Handicapforhold...12 Fredning...12 Bevaringsværdig bebyggelse...12 Beplantning og haveanlæg...12 Jordforurening og -håndtering...12 OD Område med drikkevandsinteresser...12 Aflysning af lokalplan...12 Miljøvurdering...12 Lokalplanens midlertidige retsvirkninger...13 Miljøscreening...15 Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag Kortbilag

127 Hvorfor denne lokalplan? Foreningen Dalen, der består af potentielle lejere til projektet omfattet af lokalplanen, ønsker at etablere et seniorbofællesskab for selvhjulpne beboere over 50 år, hvor man er fælles om interessen for at indgå i et aktivt socialt liv, baseret på frivillighed. Der ønskes opført ca. 40 seniorboliger i den nye bebyggelse. Det gennemsnitlige boligareal inkl. fællesfaciliteter er ca. 110 m 2, med boligstørrelser, der spænder fra ca. 70 m 2 op til 115 m 2. Bebyggelsen opføres i tre etager, hertil kommer en høj kælder, der anvendes til parkering og opbevaringsformål. Tredje etage udformes som et penthouse, hvor taghuse ligger tilbagetrukket i forhold til facaden mod den omgivende vej. Den nye seniorboligbebyggelse placeres på et areal, der i dag er parkeringsplads. Bygherre beskriver bl.a. projektets overordnede idé således: Det nye byggeri er placeret som en U-formet afslutning af den indre randbebyggelse nord for højhuset på det eksisterende parkeringsareal så det indre gadeforløb i Hellebo kan afsluttes med en brugbar grøn pladsdannelse, som supplement til det lidt forblæste område ved foden af højhuset. Mod omgivelserne fremtræder seniorbofællesskabet som et afsluttet bygningslegeme, mens gårdrummet det sociale rum er tænkt udformet som en skålformet dal af adgangsstier og terrasser/altaner med grøn beplantning. Illustration: Den nye bebyggelse i enhed 1 set fra adgangsvejen. 4

128 Lokalplanens bestemmelser Bestemmelser Vejledning I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - LOKALPLANENS FORMÅL 1.1 Det er formålet med lokalplanen: at muliggøre opførelse af en boligbebyggelse på arealet, at fjerne muligheden for at etablere tagboliger på Hellebo Parkbebyggelsen, at fastholde det eksisterende haveareal. Den tidligere lokalplan muliggjorde opførelse af tagboliger oven på Hellebo Parks tre etagers blokke, med vedtagelsen af denne lokalplan er dette ikke længere muligt. 2 - OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1. Lokalplanen omfatter pr nedennævnte matr.nr. samt alle parceller, der udstykkes efter denne dato: 1h, 1gh - ejerlejl. nr og 1gp alle Marienlyst, Helsingør Jorder. 2.2 Lokalplanens område er opdelt i enhederne 1-4, som illustreret på kortbilag LOKALPLANENS ANVENDELSE 3.1 Enhed 1 udlægges til helårsboligformål. 3.2 Enhed 2 (Hellebo Park) udlægges til helårsboligformål. 3.3 Enhed 3 (Birkebo) udlægges til plejeboliger med tilhørende centerfaciliteter, herunder restaurant og gæsteboliger. 3.4 Enhed 4 udlægges til friareal og have. 4 - VEJE, STIER OG PARKERING 4.1 Lokalplanområdet har vejadgang fra Gl. Hellebækvej ad vejen Hellebo Park som vist på kortbilag Vejen Hellebo Parks forløb kan justeres i forbindelse med realiseringen af den nye bebyggelse, som vist på kortbilag 2. 5

129 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 4.3 Parkering Enhed 1: Der udlægges mindst 50 p-pladser i kælder/parterreetage. Mindst 10 % af p-pladserne her skal indrettes som handicappladser. Enhed 2: Der udlægges 45 p-pladser langs adgangsvejen, som vist på kortbilag 2. Parkeringsarealet, der nedlægges i forbindelse med opførelse af den nye bebyggelse indeholder i dag ca. 30 pladser. Når den nye bebyggelse er opført, dækkes parkeringsbehovet for den (p-norm ved ældreboliger: 1 plads pr. 2 boliger) og for plejecentret Birkebo (ca. 30 stk.) samlet i den nye kælder/parterreetage (mindst 50 p-pladser). I forbindelse med forlægning af vejareeal kan indretningen af p-arealet ved foden af højhuset reguleres, arealet skal indeholde mindst 30 pladser. Derudover udlægges i alt 45 pladser langs adgangsvejen, med mulighed for senere etablering. Disse pladser var også udlagt i den tidligere lokalplan 1.103, men er aldrig etableret. Lokalplanen ændrer ikke ved områdets øvrige p-pladser, som de er udlagt i den eksisterende lokalplan 1.103: 18 pladser ved etageboligernes sydvestlige og sydøstlige hjørner. 102 pladser i garagerne under etageboligerne. 48 pladser i rækkehusenes carporte. 48 pladser langs vejen gennem bebyggelsen. 4.4 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle. 5 - AFLYSNING AF LOKALPLAN OG SERVITUTTER 5.1 Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts Lokalplan muliggjorde bl.a. tagboliger ovenpå Hellebo Parks etageboliger. Tagboliger er ikke længere mulige, i stedet kan der bygges i enhed 1 som beskrevet i denne lokalplan. 6 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 6.1 Området må kun bebygges i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende bebyggelsesplan. Undtaget herfra er tekniske anlæg f.eks. transformatorstationer af begrænset omfang. 6

130 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 6.2 Enhed 1: Der må kun opføres bebyggelse inden for byggefeltet vist på kortbilag 3. Der kan opføres ca. 40 boliger. Det maksimale etageareal fordeles på flg. måde: Kælder/parterreetage: maks m etage: i alt maks m 2 Tagetage/penthouse: maks. 350 m 2. Bebyggelsen kan opføres i maks. 3 etager samt kælder/parterreetage. Bebyggelsens 3. etage skal udformes i en kombination af tagterrasser og penthouse-bygninger, d.v.s. som en etage med facader trukket tilbage i forhold til bygningens generelle facadelinje mod omgivelserne. Penthouse bygningerne skal være i sammenhæng med lejlighederne nedenunder, som bliver i to etager. Bebyggelsen kan opføres i en højde af maks. 13,5 m over terrræn. I kælder/parterreetage i bebyggelsens sydøstlige hjørne kan der indrettes enkelte beboelsesrum i sammenhæng med lejligheden ovenover. 6.3 Enhed 3: Inden for enheden kan den eksisterende bygningsmasse tilbygges i mindre omfang med en eller flere tilbygninger i en etage og med et samlet areal på 150 m 2. Den del af Birkebo-bebyggelsen, der er markeret på kortbilag 2, kan nedrives. 6.4 Enhed 4 haveareal må ikke bebygges. 7 - KLIMA OG ENERGI 7.1 Ny bebyggelse skal opføres som lavenergibebyggelse efter bygningsreglementets krav. Ved lavenergibebyggelse forstås bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgning om byggetilladelse, opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet. 8 - BEBYGGELSENS UDSEENDE 8.1 Enhed 1: Bebyggelsen skal opføres med facader mod omgivelserne i murværk med samme farve og forbandt som facader på nabobebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Et princip for facadenes udformning er vist på kortbilag 5. Der skal anvendes ikke-reflekterende tagmaterialer. Tage kan etableres som grønne tage. 9 - UBEBYGGEDE AREALER 9.1 Der skal etableres belægning og beplantning efter princippet vist på kortbilagene 2 og 3. Generelt må der i lokalplanområdet kun hegnes med levende hegn og hække. 7

131 Lokalplanens bestemmelser Vejledning 9.2 Parkeringsarealerne langs adgangsvejen Hellebo Park, markeret på kortbilag 2, skal anlægges i græsarmeringssten eller lignende, således at arealet fremstår grønt. Parkeringsarealerne skal kranses af en bred, bøgehækbeplantning i en højde af mindst 1,20 m, som vist på kortbilaget. 9.3 Belysning af veje, stier og parkeringsarealer skal udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være i 3 m s højde og må hverken inden for området eller set udefra virkende blændende. Hvor det er muligt, skal belysning opsættes på bygninger. 9.4 Der skal indrettes containergård for bebyggelserne langs Birkebos nordfacade, som vist på kortbilag 2. Containerpladsen skal afskærmes med hækbeplantning. Der kan i forbindelse med containergården etableres nedgravede genbrugscontainere, se kortbilag FORUDSÆTNING FOR IBRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE 10.1 Det er en forudsætning for, at bebyggelsen kan tages i brug, at: - der er etableret veje, stier, beplantning og belægning, som beskrevet i 9.1 og 9.2 samt kortbilagene 2 og LOKALPLANENS RETSVIRKNING 11.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, den p.b.v. 8

132 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.B.44 Hellebo I henhold til 22 i Lov om planlægning lovbekendtgørelse nr. nr. 587 af fastsættes herved følgende nye bestemmelser for det areal, der er afgrænset på nedenstående tegning og benævnt 1.B.44 Hellebo: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres ny bebyggelse på det eksisterende p-areal nord for Hellebo. d. Udover ovenstående kan ny bebyggelse kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær Borgmester / Bjarne Pedersen Kommunaldirektør 1.B25 1.B35 1.D30 1.B44 1.F27 1.B34 1.F37 1.B84 1.F25 1.F21 1.B82 9

133 10

134 Redegørelse REDEGØRELSE Helsingør Kommuneplan 2013 Ifølge Helsingør Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende i område 1.B.44 Hellebo. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: Anvendelse: Helårsboligformål a. Området udlægges til etageboliger. b. Området kan desuden anvendes til offentlige formål. c. Der kan opføres 36 tagboliger i tilknytning til den eksisterende boligbebyggelse Hellebo Park og en udvidelse med 8 boliger samt en centerudvidelse af institutionen Birkebo. d. Ny bebyggelse kan kun udgøres af enkelte mindre fællesanlæg til brug for områdets beboere. e. Den samlede udvidelse af bruttoetagearealet må ikke overstige m 2. Tillæg nr. 17 til Helsingør Kommuneplan 2013 Fingerplan 2013 Klima og energi Spildevandsplan Varmeplan Museumsloven 27 Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen som muliggør opførelse af den nye bebyggelse og fjerner muligheden for at opføre tagboliger. Lokalplanområdet ligger i Fingerplanens Ydre storbyområde, d.v.s. i byfingeren mod nord og grænser op til planens kystkile, som består hovedsagelig af kystskrænten og forbindelsen ned til kysten. Lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan Byrådet har vedtaget, at nybyggeri omfattet af lokalplanen skal opføres efter Bygningsreglementets krav til lavenergibyggeri. Området er separatkloakeret. På grunde bebygget eller udstykket efter og hvor overfladevandet ledes til forsyningens ledninger, må maksimalt halvdelen af grunden være befæstet og lede regnvand til kloakken. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Området er udlagt til fjernvarme. Lokalplanen muliggør forskellige tiltag - blandt andet byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens kapitel Museeet, der hører under Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Naturbeskyttelsesloven Søen på matr.nr. 1h er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er beliggende inden for det eksisterende byområde og den nye bebyggelse i maksimum tre etagers højde er omgiver af eksisterende bebyggelse i op til ni etagers højde. Lokalplanen medfører således ikke ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. 11

135 Redegørelse Handicapforhold Fredning Bevaringsværdig bebyggelse Beplantning og haveanlæg Jordforurening og -håndtering OD Område med drikkevandsinteresser Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige, at handicapforholdene er indarbejdet og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle. Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Det træbeplantede dige langs matrikelgrænsen mod Gl. Hellebækvej er fredet. Lokalplanen muliggør ikke indgreb i diget. Bebyggelserne Birkebo og Hellebo Park er med deres arkitektur repræsentanter for skandinavisk humanisme. Akademirådet har ved en tidligere lejlighed refereret til dem som karakterfulde og helstøbte arkiteturværker. Jørn Utzon har udformet bebyggelsernes hoveddisponering - også i relation til landskabet, og da han måtte afbryde arbejdet for at tage til Sydney, overtog Halldor Gunnløgsson opgaven med at realisere bebyggelserne. Der hører en stor parklignende have til bebyggelserne Hellebo Park og Birkebo. Lokalplanområdets areal er områdeklassificeret og flytning af jord væk fra ejendommene skal anmeldes til kommunen. Lokalplanområdet er udpeget som et område med drikkevandsinteresser. Den planlagte arealanvendelse udgør en begrænset risiko for grundvandet og vurderes som uden betydning i forhold til vandindvindingsinteresser. Aflysning af lokalplan Med vedtagelsen af denne lokalplan aflyses lokalplan nr Tagboliger Hellebo Park / udvidelse af Birkebo i Helsingør, vedtaget den 1. marts Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: - om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, - om procedurereglerne er overholdt, - om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. 12

136 Redegørelse Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til dk Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest d. 1. juli. Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Naturog Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Naturog Miljøklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske inden senest d. 6. november. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Kommuneplantillæggets retsvirkninger Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Inden for byzoner kan kommunalbestyrelsen modsætte sig udstykning og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelser. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område er omfattet af en detaljeret byplanvedtægt eller lokalplan, der er tilvejebragt før kommuneplanen. Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i 8 uger fra den 6. maj til den 1. juli i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslagene kan ses følgende steder: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør. Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde. Borgerservice på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abildvænget Bibliotek, Vapnagård Bibliotek, Kulturhuset Bølgen og Hornbæk Bibliotek. De kan også ses på Helsingør Kommunes hjemmeside under Find din lokalplan og lokalplaner i høring. Indsigelser og ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg bedes så vidt muligt sendt elektronisk på adressen: Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør senest d. 1. juli. Evt. spørgsmål til forslagene kan rettes til ark. Susanne Eriksen på tlf

137 14

138 Miljøscreening Miljøscreening Miljøscreening af lokalplan nr for Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Hvis Byrådet på baggrund af screeningen finder, at der er grund til at udarbejde nærmere miljørapport og -vurdering, skal evt. andre berørte myndigheder høres, inden der træffes endelig afgørelse. Hvis Byrådet derimod finder, at der kan være væsentlige virkninger på miljøforhold, skal en nærmere miljørapport og -vurdering gennemføres. Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske naturtræk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Nej Nej Nej Nej Planen er i overensstemmelse med kommunens intentioner for området. Projektet til nybyggeri indgår i et samspil med nabobebyggelserne. Planen omfatter et område, der i dag er bebygget med etage-, række- og klyngehuse. Ny bebyggelse indgår i det allerede delvisudbyggede område. Nyt byggeri skal opfylde eksisterende lovgivning på området. Planen påvirker ikke naturtræk. Bevaringsværdier i den eksisterende bebyggelse påvirkes ikke af planen. Lokalplanen påvirker ikke beskyttede områder. Afgørelse om miljøvurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljøvurdering bl.a. fordi der er tale om opførelse af en boligbebyggelse, der kommer til at indgå i et område, der allerede er bebygget med boliger og offentlige funktioner. Rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. Dette skema er udarbejdet på baggrund af et større screeningsskema. 15

139 16

140 61cn 61aq 88 61ay 61ah 61al 61cu 61ag 61ad 61f 61cd 61bt 61ak 61co 61z 61i 61bh 61bi 61ø 61bx 61aa Kortbilag 1 N 61ae 61at 61v Ejler Jensens Vej 61cm 61t 61cx 61cc 61ac 61s 61cb 61aæ 61ca 61bø Nordre Strandvej 61an 61am 61by 61as 61æ 61bæ 61br 61cf 61bq 61aø 61bn 61cø 61bz 61bg 61cp 61bm 61cs 61bv 61bu 61ba 61l "c" 1b 1do 1bg 89 61bp 61bf 61bo 61ap 61bd 61be 61k 61bb 61bc 61bs Højstrupvej 1dy 1ek 1ey 1gg 1ez 1fl 1eø 1fa 1dø 1ge 1eb 1dn 1dq 1ap 1bf 1ha 1bh Konventum, LO Skolens konferencecenter 61a ENHED 1 Ny bebyggelse 1gh ENHED 3 Birkebo 1gp 1gp 1hk 1ei Eremitvej 1er 24a ENHED 4 Haveareal 1h 1es 1a 1dz 1el 1eo 1o 1gc Eremitvej 1dæ 1ep 1fæ 1gf Magdalenevej 1g 1n 1ec 1eæ 1bk 1m 1fz "n" 1bl 1ed 1ev 1et Lappestensvej 1fy 1fx 1eu 1ee 1gø 1fr 1fø 1fk 1fs 1ef "f" 1eg 1fq 1gr Mariavej 1fv 1gs 1gk 1l 1aq 1gt 1fu 1ga "x" 1ar 1fp 1 60b 60f 61d 1gh ENHED 2 Hellebo Park 1hm 1ho 60d "ao" "m" 1i Gl Hellebækvej Feriebyen 59a Helsingør Idrætsanlæg Helsingør Overdrev Helsingør Markjorder 1a 58d 58e 58b "br" 90 72a 59c Enhedsafgrænsning 39b 100m 58h 1b 72a Marienlyst, Helsingør Jorder 1en Lokalplanområdets afgrænsning Mål 1: a 62d 69d "o" 69ø 69aa 69ab 69ak 69e "ci" 1ct 69f 69g 69æ 69h 69z 69i 69y 69x 69u 69t 69s 69p 1bz 69n Boliger ved Hellebo Park i Helsingør 1bv 69m 1cb "ap" Lokalplan bæ 1bx 1cf Matrikeloplysninger 1cc 1ck 1bø 1co 1by 1cg Helsingør Kommune 28. april 1cd 1cl 1ca 1cp "ap" 17 Pontsøvej Tårnhøjvej Kongedammen Kongedammen H Gefionsvej Damhusvej Mjøl

141 18

142 Kortbilag 2 N Nedgravede containere Affald Affald KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Del af bygning fjernes området bruges til afsætning BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo P-kælder min. 50 pladser Brandvej Have HELLEBO PARK Ny hæk 45-P Ny hæk Ny sti Vejadgang Vejadgang Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 25m Mål 1:1000 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Veje, Parkering og Beplantning Helsingør Kommune 28. april 19

143 20

144 Kortbilag 3 N KONVENTUM, LO SKOLENS KONFERENCECENTER Nedgravede containere Affald Affald BIRKEBO Ankomstplads til Birkebo Have Byggefelt Ny beplantning Hække Flisebelægning / torv Ophold + adgang - 1. sal Ophold + adgang - 2. sal HELLEBO Tagterrasse Penthousebygninger, eksempel Lokalplanområdets afgrænsning Enhedsafgrænsning 12,5m Mål 1:500 Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Adgangsforhold - Gårdhave Helsingør Kommune 28. april 21

145 22

146 Kortbilag 4 Snit A-A Snit B-B LO-skolen Snit C-C Ny bebyggelse Hellebo Ny bebyggelse Birkebo Ny bebyggelse Birkebo Hellebo LO-Skolen LO-Skolen LO-Skolen A B C A Hellebo Hellebo Hellebo Birkebo Birkebo B Birkebo C 50m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Princip snit Helsingør Kommune 28. april 23

147 24

148 Kortbilag 5 Hellebo indkørsel til P-kælder Fælles have udkørsel til P-kælder indgang til fælleshave/terrasse Hellebo Facade mod syd Facade mod vest Facade mod øst 20m Boliger ved Hellebo Park i Helsingør Lokalplan Facader Helsingør Kommune 28. april 25

149 Bilag: 7.1. Bilag 1.Lokalplanforslag nr og kommuneplantillæg nr. 14- Borupgårdcentret Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74316/14

150 Forslag af 21. august Hornbæk Ålsgårde Saunte Skibstrup Hellebæk Havreholm Borsholm Horserød Helsingør Plejelt Nygård Langesø Gurre Tikøb Jonstrup Nyrup Snekkersten Kvistgård Espergærde N Smakkevej Rønnebær Allè Comwell Kursuscenter Nørrevej Snekkersten Station Borupgårdscentret. Kommuneplantillæg nr. 14 Lokalplan 1.138

151 Lokalplanlægning Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk bindende dokument, der regulerer den fremtidige anvendelse og udformning af det område planen omfatter. Ifølge Planloven skal der udarbejdes en lokalplan inden et større byggeri, anlægs- eller nedrivningsarbejde sættes i gang eller når arealer overføres fra landzone til byzone. Hensigten er, at Byrådet har mulighed for at skabe rammerne for en ønsket udvikling af de fysiske omgivelser og høre offentlighedens mening herom. Eksisterende lovlige forhold Eksisterende lovlige forhold kan fortsætte også selvom lokalplanen foreskriver andre løsninger. Det er først i forbindelse med fremtidige ændringer, at man skal handle i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen og handlepligt Lokalplanen medfører først en handlepligt, når man vil ændre forhold omfattet af lokalplanen på sin ejendom. Lokalplanforslag og offentlig høring Lokalplanen udarbejdes først som forslag, der bliver behandlet af Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget og af Økonomiudvalget hvorefter Byrådet vedtager at offentliggøre planforslaget. Lokalplanforslaget er i høring minimum 8 uger. Høringsperiode og indsigelsesfrist kan ses sidst i redegørelsen. Lokalplanforslaget annonceres på kommunens hjemmside og i lokale aviser. Miljøvurdering Ifølge Lov om miljøvurdering af planer og projekter er der foretaget en miljøscreening af lokalplanen. Resultatet kan ses under redegørelsen efter lokalplanen. Endeligt vedtaget lokalplan Efter den offentlige høring bliver indsigelser og ændringsforslag behandlet af Teknik-, Miljøog Klimaudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet som vedtager lokalplanen med eventuelle ændringer. Ved større ændringer skal planforslaget i ny offentlig høring. Når en lokalplan er endeligt vedtaget, bliver den annonceret på kommunens hjemmeside og i lokale aviser. Sådan bruges lokalplanen Lokalplanen består af to dele: Lokalplanbestemmelserne er de juridisk bindende bestemmelser, der gælder for lokalplanområdet. Redegørelsen/vejledningen, som skal ledsage lokalplanen, skal oplyse om, hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Den skal angive, om lokalplanens virkeliggørelse er afhængig af tilladelser fra andre myndigheder end Byrådet. I kystnærhedszonen, i kystnære dele af byzonerne og ved etablering af butikker skal der desuden redegøres for bebyggelsens indvirkning på det omkringliggende område. Klagemulighed Byrådets vedtagelse af lokalplanen kan påklages for så vidt angår spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan ikke klages over planens indhold. Klage indgives til Center for Kultur, Plan og Erhverv som videresender klagen til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal være modtaget i Center for Kultur, Plan og Erhverv inden 4 uger fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan. Spørgsmål om planens lovlighed kan indbringes for domstolene inden for 6 måneder fra offentliggørelsen af den endelige lokalplan.

152

153 Indholdsfortegnelse Hvorfor denne lokalplan... 4 Eksisterende forhold... Fremtidige forhold Lokalplanens formål Område og zonestatus Lokalplanens anvendelse Udstykning Veje, stier og parkering Bebyggelsens placering og omfang Energibestemmelser Bebyggelsens udseende Ubebyggede arealer Lednings- og antenneanlæg Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening Lokalplanens retsvirkning Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan REDEGØRELSE Helsingør kommuneplan Tillæg nr.14 til Helsingør kommuneplan Fingerplan Spildevandsplan Varmeplan Museumslovens Kystnærhedszonen Handicapforhold Aflysning af servitutter Miljøvurdering Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Mindretalsudtalelse Fremlæggelse- og indsigelsesfrist... 20

154 Hvorfor denne lokalplan Denne lokalplan er udarbejdet som første etape i ombygningen af Borupgård Centerområde. Den muliggør nedrivning af eksisterende center og opførelse af et nyt byggeri til butikker, erhverv og beboelse i den sydlige del af centerområdet. Lokalplanen skal sikre en sammenhæng med intentionerne i det overordnede skitseprojekt for Borupgårdcenteret, som omfatter hele kommuneplanens rammeområde 1C66, der mod nord afgrænses af Smakkevej, mod øst af Rønnebær Allé, mod syd af Nørrevej. Mod vest afgrænses området af stiforbindelsen mellem Smakkevej og Nørrevej. Både byrådet og borgere i lokalområdet har længe udtrykt ønske om en revitalisering af området, som gennem de seneste år har oplevet en dalende kvalitet og en stadig større kontrast til det nye Snekkersten Stationsområde og Comwell Borupgaard. Det overordnede skitseprojekt for rammeområde 1C66. Lokalplanen udarbejdes således dels på baggrund af et politisk og befolkningsmæssigt ønske og dels på baggrund af bygherres ønske om at opføre byggeri, der opfylder nutidige krav til dagligvarebutikker og tidssvarende boliger, som erstatning for det eksisterende butiksbyggeri. Eksisterende forhold Borupgård centret består i dag af tre bygninger, der er opført i To af bygningerne har erhvervsareal på godt 800 m², mens det for den sidste bygning er på 440 m². Bygningerne er orienteret mod et fælles torveareal og mod Nørrevej findes der ubebyggede græsarealer. Området vejbetjenes i dag med overkørsel både fra Nørrevej og Rønnebær Allé. En del af det offentlige vejareal mod øst fungerer som parkeringsareal for centret, idet centret ikke har parkering på egen grund i dag. Lokalplanområdet ligger i en afstand af m fra Snekkersten Station og er således indenfor det stationsnære kerneområde, som ligger omkring stationen. Afstanden til stationen betyder, at der kan etableres et kontorbyggeri på mere end 1500 m² indenfor området. Det nuværende center 4

155 Yderligere er lokalplanområdet beliggende ved et knudepunkt mellem flere primære og sekundære sti- og cykelruter. Fremtidige forhold Placering og motivation: Som følge af områdets meget centrale placering og for at styrke områdets samlede funktionalitet giver lokalplanen planmæssigt grundlag for etablering af en multifunktionel anvendelse. Det er intentionen, at området skal kunne rumme både detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), publikumsorienterede serviceerhverv (eks. frisører, cafeer), liberale erhverv (eks. advokat, landinspektør, revisor), kontorfaciliteter og boliger. Blandingen af funktioner giver mulighed for, at området er levende også udover butikkernes almindelige åbningstid. Dette liv har en præventiv effekt, idet området som helhed (inklusiv arealerne op til stationen) bliver et mere åbent, lyst og dermed sikkert at færdes i. Funktionalitet Planen giver mulighed for opførelse af to dagligvarebutikker med erhvervsarealer på henholdsvis ca m² og ca. 800 m², mindre udvalgsvarebutikker, samt opførelse af lejligheder til beboelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder. For at skabe arkitektonisk overensstemmelse med de omliggende bebyggede strukturer og det eksisterede terræn er beboelsesdelen tænkt udført med terrassehuspræg med den højeste etage modsat Nørrevej. Mod Rønnebær Allé (enhed 2) kan der efter udarbejdelse af en ny lokalplan opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Den nye bebyggelse bliver placeret i områdets sydvestlige del, hvorfor det er hensigten, at bygningsmassen tilpasses både vejforløbet mod Nørrevej og det gennemgående stiforløb mod vest. Det er intentionen, at den påtænkte bebyggelse dels skal udføres med respekt for den omliggende bebyggelse og terræn og dels bidrage til en arkitektonisk fornyelse af området. Bygningens facader udføres som lyse/hvide betonelementer eller som pudsede/filtsede. Bygningsdetaljer og elementer som sternkanter, nedløb, gelænder, søjleelementer, facadeopdelinger mv kan udføres i glas/zink/alu/beton/stål/træ, mens vandrette flader kan etableres med sedum eller beplantning og dermed bidrage til indtrykket af en levende og organisk bebyggelse. For at underbygge det bymæssige centerpræg og for at nedbryde den store skala i byggeriet, vil bygningsmassen i form af højde og struktur understøtte hver sin funktion. Facadehøjden i stueplanet vil med sine publikumsrettede erhverv blive ca. 5,5-6 m, mens de øvrige facader fra og med første sal kun vil blive ca. 3,5 4m pr. etage. Samtidig vil der blive arbejdet med både vertikale og horisontale forskydninger. Etablering af fælles og/eller private udearealer på tagterrassekonstruktionen og opbrydning af facaderne med beplantning kan give et liv i højden og bidrage til, at de grønne strukturer fra torvearealerne integreres i byggeriet, ud over den aktivitet, der naturligt vil forgå ved butikker og torvearealer. Det vurderes, at virkeliggørelsen af denne lokalplan bidrager til et fornyet liv i området og det er samtidig byrådets håb, at omdannelsen vil føre til en højere kvalitet i udearealerne og dermed et mere behageligt byrum. Plangrundlaget vil skabe rammerne for en fortætning af et område, der med sin placering giver let adgang til kollektiv transport, med forbindelser til København, Hillerød og Helsingør Centrum. Bebyggelse: Luftfoto over lokalplanområdet 5

156 Perspektiv mod sydøst Perspektiv mod sydvest Perspektiv mod nordøst 6

157 I henhold til Lov om Planlægning, Lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2.1 nævnte område i Helsingør Kommune. 1 - Lokalplanens formål 1.1 Det er lokalplanens formål: Med lokalplanen sikres rammerne for nedrivningen af det eksisterende center at give mulighed for nedrivning af eksisterende centerbyggeri og udvikling af med boliger. Der gives mulighed for og udvikling af et nyt centerområde området til centerformål i form af detailhandel (dagligvarer og udvalgsvaner, hvor folk fra de omliggende bolig- indretning med optimale centerfunktiorer), liberale erhverv og boliger. områder dels kan foretage deres daglige indkøb og dels kan færdes eller op- at der fastsættes bestemmelser for omfang og placering af ny bebyggelse og holde sig i kortere perioder. parkering 2 Område og zonestatus 2.1 Lokalplanområdet afgrænses som vist på kortbilag 1 og omfatter pr. 1. marts matrikelnummer 1ng og 20 Borupgård, Helsingør Jorder, samt dele af matr.nr. 7000b, 7000p og 7000y Borupgård, Helsingør Jorder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Området forbliver byzone 2.2 Lokalplanområdet opdeles i enhederne 1 og 2 som vist på kortbilag 1 Baggrunden for opdelingen i to enheder er et ønske om fælles parkeringsforhold for de to enheder, samt et ønske om fastlæggelse af bestemmelser for udviklingen af enhed 1 og et princip for udviklingen af enhed Lokalplanområdets anvendelse Enhed Udlægges til centerformål med mulighed for etablering af flere anvendelser i form detailhandel (dagligvarer og udvalgsvarer), liberale erhverv, serviceerhverv og boliger med tilhørende parkeringspladser. Lokalplanens anvendelsesbestemmelser er helt centrale i sikringen af lokalplanens formål. Det er anvendelsesbestemmelserne, der skal sikre, at der kommer den blanding af forskellige centerformål, der bidrager til et levende og attraktivt bymiljø. 3.2 Anvendelsen i stueplan fastsættes til dagligvare-, udvalgsvarebutikker og publikumsorienterede liberale erhverv (f.eks. frisører, caféer mv) 3.3 Anvendelsen fra og med første sal fastsættes til liberale erhverv og/eller boliger. Kontorer til liberale erhverv i form af eks. landinspektører, revisorer, advokater. 7

158 Enhed Udlægges til liberale erhverv, serviceerhverv, butikker og boliger med tilhørende parkeringspladser. Helsingør kommune ejer enhed 2, der delvist består af vejarealer. Inden et projekt realiseres vil der blive udarbejdet en mere detaljeret lokalplan. 4 Udstykning 4.1 Der må indenfor enhed 1 ikke foretages udstykning, se dog stk. 4.2 og Offentlige vej- og stiarealer skal udskilles i matriklen. Øvrige matrikulære forandringer i form af berigtigelser og arealoverførsel anses ikke i strid med lokalplanen. Bestemmelsen forhindrer heller ikke opdeling i ejerlejligheder eller anparter. Bestemmelsen sikrer overensstemmelse med lov om offentlige veje Vej-, parkerings- og fællesarealer (grønne områder, stier, veje, parkering etc.) kan dog udstykkes, således at strukturen i ejerog grundejerforeningen følges. Bestemmelsen sikrer mulighed for etablering af samarbejder med andre grundejerforeninger og ejerforeninger, etableret i takt med områdets udvikling. 5 - Veje, stier og parkering 5.1 Vejadgang skal etableres som vist på kortbilag 3. Vejadgang til parkeringspladserne må alene ske fra henholdsvis Nørrevej og Rønnebær Alle. Herudover skal der etableres en separat vareindlevering fra Nørrevej. 5.2 Der skal i forbindelse med opførelse af det nye byggeri etableres ny venstresvingsbane på Nørrevej indenfor det på kortbilag 3 viste område. Vareindlevering til dagligvarebutikkerne og afhentning af deres affald mv sker ad overkørsel fra Nørrevej. Dette sikrer en manøvreplads for varebiler og holder denne del af trafikken adskilt fra anden trafik til området. Vareindlevering og vareindkørsel skal indrettes, således at varetransport sker forlæns og at der ikke bakkes ind fra Nørrevej, samt at der er klar adskillelse mod bløde trafikanter. Se også bestemmelsen 9.3 I forbindelse med byggeriet skal der på Nørrevej etableres ny venstresvingbane. De trafikale ændringer etableres og betales af grundejere som fastlagt i udbygningsaftale. Aftalen skal være underskrevet af bygherre inden den endelig vedtagelse af lokalplanen. Enhed I forbindelse med etableringen af centret skal der indenfor enhed 1 etableres 57 parkeringspladser, hvoraf to skal reserveres til handicapparkering. Der sikres gennem udlæggelse af parkeringsarealer tilstrækkelige parkeringsmuligheder for bilister på terræn. Det samlede parkeringsbehov i enhed 1 8

159 er 120, hvoraf de 57 pladser skal kunne etableres i enhed 1, mens de resterende 63 pladser udlægges i enhed 2. Tilstedeværelsen af disse pladser i enhed 2 sikres gennem den nye lokalplan og i den grundejerforeningsvedtægt, som stiftes efter byggeri i enhed Der skal i forbindelse med etablering af boligerne, indenfor byggefeltet og i nærhed til indgangene til boligerne, etableres og indrettes rum til opbevaring af cykler og barnevogne på mindst 50 m², i princippet som vist på kortbilag Langs butikkernes facader skal der reserveres plads til cykelparkeringspladser. 5.6 Vejanlæg og parkeringspladser skal etableres i princippet som angivet på bilag 3. I henhold til Helsingør kommunes parkeringsstrategi forudsættes det, at der i forbindelse med indretning af nye boliger sikres et passende antal parkeringspladser til cykler. For handlende opsættes cykelstativer i forbindelse med butikkernes indgangspartier Parkeringsstativer til cykler vil være placeret flere steder i og omkring bebyggelsen, og de vil servicere boligerne såvel som butikkerne. 5.7 Inden for lokalplanområdet kan der etableres en sti langs en nord-syd gående akse, jf. principperne på bilag 3. Stiforbindelsen skal bidrage til udviklingen af Helsingør kommunes overordnede infrastruktur for de lette trafikanter. 5.8 Veje og stier skal udføres handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle og SBI-anvisning nr. 98 Boligbebyggelse for alle Enhed Der skal indenfor enhed 2 etableres mindst 63 parkeringspladser til brug for bebyggelsen i enhed 1. Til kommende bebyggelse i enhed 2 skal der etableres: 1 p-plads pr. 100 m² liberalt erhverv 1 p-plads pr. 50 m² detailhandel 1 p-plads pr. bolig Bestemmelsen sikrer, at der i forbindelse med udarbejdelsen af plangrundlaget for enhed 2 sikres, at der altid er etableret 63 pladser til opfyldelse af den samlede parkeringsforsyning på 120 pladser i enhed Bebyggelsens placering og omfang 6.1 Området må alene bebygges i overensstemmelse med principperne angivet på bilag 2, 3, 4 og 5. Kortbilagene fastlægger placering og udstrækning af byggeriet i enhed 1, samt et vejledende byggefelt for enhed 2. 9

160 Enhed Der må maksimalt opføres m² bebyggelse (bruttoetagemeter) Herudover kan der etableres halvtage til indkøbsvogne, cykelparkering og tag over varegård og tilkørsel hertil. Halvtage må etableres udenfor byggefeltet. Det samlede butiksareal indenfor lokalplanområdet må maksimalt udgøre m² Det samlede bruttoetageareal for dagligvarebutikkerne inklusiv lager, lukket varegård og eventuel kælder må ikke overstige m². Herudover må tillige opføres en åben varegård på maksimalt 50 m² og lokale til personalefaciliteter på maksimalt 200 m². De maksimale butiksstørrelser skal beregnes i overensstemmelse med bestemmelserne i planloven. Ved personalefaciliteter forstås de lokaler, hvor alene personalet har adgang, og som benyttes i forbindelse med personalets pauser og personlige pleje. De lokaler, der kan fradrages i beregningen af bruttoetagearealet, er personalekantine, -toilet, -fitnessfaciliteter og - pauserum. Skure, parkeringsarealer, overdækkede varegård og tilkørsel hertil indgår således ikke i beregningen af de 6.050m². Udvalgsvarebutikker må have et areal på maksimalt 500 m² 6.3 Der må maksimalt indrettes i alt 28 boliger og det samlede areal for boligbebyggelsen må maksimalt være m². 6.4 Bebyggelsen må alene opføres indenfor byggefeltet, som angivet på kortbilag 2 og skal placeres med en minimumsafstand til skel på 2,5 m. Bebyggelsen er disponeret med et vinkelformet stueplan med butikker der lægger sig ind i det faldende terræn på grunden. Derved dannes der rum for torve- og parkeringsarealer, hvorfra der er god overskuelighed og adgang til de to dagligvarebutikker og de mindre butikker/serviceerhverv. Varegård, støttemure mv kan opføres i skel. 6.5 Bebyggelse må maksimalt opføres i seks etager med etagestruktur, udstrækning og en forskydning, som angivet på kortbilag 4. Butiksdelen danner base for to klynger af terrasserede boliger, der ligger forskudt i forhold til hinanden på taget af butikkerne. De to klynger strækker sig fra 1. til 6. etage (stuen til 5. sal), og de trapper hver især op mod henholdsvis nord og vest. Afstanden til basen og de indbyrdes forskydninger er fastlagt på kortbilag Intet punkt på byggeriet må overstige kote (dvr90) 6.7 Der skal være niveaufri adgang til butikkerne og boligerne. Bestemmelsen sikrer, at det til enhver tid handicapegnede i overensstemmelse med Dansk Standard, DS , Tilgængelighed for alle 10

161 Enhed Der må maksimalt opføres 2000 m² erhverv og 2800 m² boliger, samt 4000 m² parkering under terræn. Rammen for byggeri i enhed 2 kan ikke udnyttes uden forudgående vedtagelse af en ny lokalplan for denne enhed. 7 - Energibestemmelser 7.1 Nybyggeri skal opføres i henhold til Bygningsreglementets bestemmelser for lavenergibebyggelse. 8 - Bebyggelsens udseende Enhed Facadevægge på bebyggelsen, varegården og støtte- og halvmure må alene udføres som lyse eller hvide betonelementer / pudsede facader. Facader kan udføres med fremspring eller anden variation. Jfr. planlovens 21a forstås lavenergibebyggelse, som bebyggelse, der på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelse opfylder bygningsreglementets rammer for energiforbrug i lavenergibygninger. Det er tanken, at terrassehusene skal fremstå lyse og lette i udtrykket. Facaderne præges af store vinduespartier, og enkle, hvide flader i beton, puds eller lignende. De hvide flader kan eventuelt suppleres med felter med trælister eller lignende. Altaner hænges udenpå facaden og giver en dybde og variation til facaden. Helsingør kommune ejer enhed 2 og vil i forbindelse med kommende lokalplan for denne enhed fastlægge bestemmelser for bebyggelsens udseende. 8.2 Bygninger skal udføres med murkrone og bagvedliggende tagflade, således taget ikke umiddelbart kan ses og derved fremstår fladt. Der vil være adgang til samtlige boliger fra butiksbasens tag. Taget vil i stor udstrækning være belagt med fliser og med grønne elementer der giver ophold og mødested for beboerne. Flere af boligerne vil have adgang til store, private taghaver med panoramaudsigt over Øresund. Der vil desuden være private altaner til udeophold. Taghaver og altaner orienteres så vidt muligt mod syd og mod vest. Da flere af tagfladerne benyttes til udeopholdsarealer, vil det være oplagt at begrønne flere af disse. Dette kan eksempelvis gøres med beplantninger af sedum. 8.3 Bebyggelsen skal fremstå i ensartede materialer og der må ikke benyttes surrogatmaterialer. Surrogatmaterialer er materialer, som i eksempelvis form, udtryk og fysisk beskaffenhed udgiver sig for at være et andet materiale end det i virkeligheden er (eksempelvis plasticbrædder med træ-look, eller coatede plasticplader i stål-look ). 11

162 8.4 Der må ikke anvendes reflekterende materialer, bortset fra vinduesglas, i facaderne. 8.5 Skiltning på facade må alene placeres som vist på kortbilag 4. Der kan etablere én pylon ved overkørslen til Nørrevej på maksimalt 2x6 m, som vist på kortbilag 3. Pylonen må alene bruges til navn og logo for forretningerne. Lysskilte må kun udføres med enkeltstående bogstaver og/eller logoskilt og må ikke være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Skiltningen indenfor lokalplanområdet følger principperne i Helsingør kommunes hæfte Skiltning - arkitekturpolitiske retningslinier, som indeholder en række gode råd og retningslinjer for erhvervsskiltning i kommunen. Det skal sikres, at der skabes en helhedsorienteret løsning med skiltning for alle forretningerne, som ikke opleves skæmmende i forhold til omgivelserne. Ud over pylon som vist på kortbilag 3 må der, bortset fra færdselstavler ikke opsættes nogen form for fritstående skilte, reklameflag eller reklamegenstande i lokalområdet. 8.6 Køleanlæg og lignende tekniske anlæg skal placeres inde i bygninger Det skal i forbindelse med placering af tekniske installationer, samt andre støjende anlæg eller foranstaltninger sikres, at Miljøstyrelsens gældende krav til grænseværdier for støj overholdes. Det er en forudsætning for byggeriets ibrugtagen, at der forud foreligger dokumentation for overholdelse af kravene. Ved etablering af butikkerne skal det sikres, at der ikke påføres omgivelserne et støjniveau, som overstiger de grænseværdier, som er gældende i henhold til kommuneplanens støjbestemmelser. 9 - Ubebyggede arealer 9.1 Kørebanearealerne må alene belægges med asfalt, flisebelægning eller anden belægning i mørke/sorte/koksgrå nuancer. Torvearealer eller øvrige funktionsflader, jf bilag 3, må kun belægges med fliser eller øvrige belægning, der adskiller sig fra kørebanearealerne. 9.2 Parkeringspladserne må kun udføres med permeabel belægning og skal markeres med tydelig afmærkning i form af stribning, belægningsskift, forsænkninger eller en kombination heraf. Det er vigtigt, at udearealerne disponeres således, at de også er orienterede mod områdets gående og cyklende trafikanter. Omkring indgangspartier til forretningerne skal der lægges fliser, der danner en lille plads og dermed skaber sikkerhed for den gående til og fra forretningerne. Permeabel belægning (permeable pavement) er en belægning, der som andre belægninger sikrer en plan overflade velegnet til gang eller kørsel, men har derudover den funktion at regnvand kan sive igennem. 12

163 9.3 Varegården skal mod det vestlige skel / den offentlige sti, samt mod øst afskærmes, som vist på kortbilag 3. Afskærmningen må maksimalt have en højde på 1,80 m og skal følge det naturlige terræn. Udformningen af afskærmningen må alene udføres i overensstemmelse med bestemmelsen i 8.1 og skal beplantes med varierende slyngplanter, således afskærmningen fremtræder grøn hele året. For at afskærme varegården mod nabomatriklen mod vest etableres en mur i terræn. Muren ligger i skel i hele varegårdens længde. Muren vil være delt op i mindre enheder, og den kan eksempelvis brydes af lette partier eller afsnit med beplantning. Murens højde vil følge det stigende terræn. Varegården skal tillige afskærmes mod øst, således der sker adskillelse mellem varelevering og gående færdsel på sti/fortov. 9.4 Der skal som minimum etableres hækbeplantning samt enkeltstående, solitære træer som angivet på kortbilag 3. Hæk må kun være af bøg. For at skabe et grønt præg i lokalplanområdet er det intensionen, at bevare så mange af de eksisterende træer som muligt. De træer, der af hensyn til disponeringen ikke kan beholdes hvor de står i dag vil enten blive flyttet eller erstattet med nye træer. Det skal sikres, at der rundt om alles træer skabes plads, så træerne får gode vækstmuligheder. 9.5 Belysning på parkeringspladsen må alene udføres som lav parkbelysning. Lyskilden må maksimalt være 3,0 m over parkeringspladsniveauet og må hverken indenfor området eller set udefra virke blændende. 9.6 Belysning af varegård skal udføres, således den hverken for boligerne indenfor området eller set udefra virker blændende. Beplantning, belægning og facader belyses således at belysningen dels giver intime, karakterfulde byrum, dels bidrager præventivt til at sikre og trygge opholdsarealer. Belysningen kan udføres med lamper i belægningen for at markere bevægelsen i området. Det skal sikres, at belysningen på intet tidspunkt virker blændende for områdets beboere. 9.7 Ved befæstelse af mere end 50 % af området skal der ske lokal håndtering af regnvand. Tagvand og overfladevand skal nedsives eller føres til faskine for ikke at belaste det eksisterende kloaksystem. Som følge af de stigende regnmængder skal der i projekteringen og dimensioneringen af udearealerne lægges vægt på håndtering af overfladevand. Det skal sikres, at overfladevandet håndteres indenfor lokalplanområdets område gennem forsinkelse. Kommunen skal som forudsætning for byggetilladelse godkende en redegørelse for håndtering af overfladevand, som også tager højde for situationer med ekstreme regnhændelser. Regnafstrømning søges så vidt muligt håndteret ved hjælp af grønne land- 13

164 9.8 Udendørs oplag af varer eller affald må ikke finde sted. Dog kan udstillinger af varer på stativer finde sted ved indgangen til butikkerne, såfremt disse ikke er til gene for passage ved indgangen, herunder for personer med handicap. skabselementer, eksempelvis græsarealer, regn- eller forsinkelsesbede og trug inden for området. Håndtering af affald skal ske i henhold til Helsingør kommunes gældende affaldsregulativ. 10 Lednings- og antenneanlæg 10.1 Alle ledninger til forsyning af området, herunder vejbelysning må kun udføres som jordkabler Sende- og/eller modtageanlæg, herunder parabolantenner, må kun placeres således disse ikke er synlige fra vej og offentligt areal Forudsætning for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Før ny bebyggelse tages i brug skal der: være etableret: parkeringspladser ( 5.3), færdselsarealer ( 5.6), afskærmning ( 9.3), belysning ( 9.5) og venstresvingsbane ( 5.2) Lokalplanområdet ligger indenfor et fælleskloakeret område. Der skal være etableret beplantning ( 9.4) eller stillet garanti herom. Der skal være foretaget tilslutning til kloak, vand, el og varmeforsyning i overensstemmelse med kommunens planer for disse områder Grundejerforening 12.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af ejendomme indenfor lokalplanens område Grundejerforeningen skal stiftes af grundejerne, når Byrådet kræver det Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Grundejerforeningen skal fungere som samlende enhed for de respektive ejerfor- 14

165 eninger, samt forestå drift og vedligeholdelse af vej-, parkerings- og fællesarealer, herunder belysning samt mindre bygninger som er opført på fællesarealerne, samt de opgaver som i medfør af lovgivningen henlægges til grundejerforeninger. Grundejerforeningen skal endvidere administrere det samlede parkeringsbehov for de to enheder og sikre, at parkeringsbehovet i enhed 1 på 120 pladser indføres i vedtægterne, således der til enhver tid findes mindst 63 pladser i enhed Grundejerne indenfor lokalplanområdet har pligt til at overdrage vej-, parkerings- og fællesarealer til grundejerforeningen. Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på samme arealer Grundejerforeningen er berettiget til ved opkrævning hos medlemmerne og/eller ved optagelse af lån, at fremskaffe de økonomiske midler, der er nødvendige for udførelsen af administrationen af foreningens opgaver samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor Lokalplanens retsvirkning 13.1 Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme der er omfattet af planen ifølge Lov om planlægning 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan, jf. Planlovens 19, meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser under forudsætning af at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter der er uforenelige med lokalplanen fortrænges af denne. 15

166 I henhold til 24 i Lov om planlægning vedtages lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse. SÅLEDES VEDTAGET AF HELSINGØR BYRÅD, d. p.b.v. Benedikte Kiær / Bjarne Pedersen borgmester kommunaldirektør 16

167 Tillæg nr. 14 til Helsingør Kommuneplan Vedrørende ændring af bestemmelserne for område 1.C.66 Borupgårdcentret I henhold til 22 i Lov om planlægning lovkendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013 fastsættes herved følgende nye bestemmelser markeret med fed skrift. Rammenummer Rammenavn Områdetype 1.C.66 Borupgårdcentret Centerområde Særlige bestemmelser : a. At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger. b. Bebyggelse på matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres med seks etager (indtil 5. sal) i det nordvestlige hjørne, aftrappet til tre etager mod øst og to etager mod syd. På de øvrige ejendomme, herunder vej- og parkeringsarealer, må bebyggelse alene opføres med maksimalt to-fire etager under hensyntagen til den omkringliggende bebyggelse. c. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. d. På matr.nr. 1ng Borupgård, Helsingør Jorder må maksimalt opføres 6.050m² bruttoetageareal, samt skure, varegård og overdækninger. e. Den samlede ramme til butiksformål er m². Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m² og for udvalgsvarer 500 m². f. Indenfor rammeområdet skal der fastholdes en byggemulighed på 2000m² til liberalt erhverv. Således vedtaget af Helsingør Byråd d. p.b.v. Benedikte Kiær borgmester / Bjarne Pedersen kommunaldirektør 17

168 REDEGØRELSE Helsingør kommuneplan Ifølge Helsingør Kommuneplan er lokalplanområdet beliggende i område 1.C.66. Her gælder følgende rammer for indholdet af lokalplanlægningen: En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a b c d e f At områdets anvendelse fastlægges til centerformål (butikker til lokal forsyning, liberale erhverv, privat service samt mindre ikke-generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne), offentlige formål og parkeringsarealer samt boliger, Bebyggelsen kan opføres med fire tårnbygninger i 6,7,8 og 10 etager. Der må opføres i alt m² bruttoetageareal. Den samlede ramme til butiksformål er m2. Den maksimale butiksstørrelse for dagligvarer er m2 og for udvalgsvarer 500 m2. På første sal skal der opføres minimum m² til erhverv. Der skal etableres minimum 167 p-pladser. Tillæg nr.14 til Helsingør kommuneplan Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for så vidt angår område 1.C.66 og der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen. Fingerplan 2013 Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med Fingerplan Spildevandsplan Området er i spildevandsplanen udlagt som separat kloakeret område og er allerede forsynet med regn- og spildevandsanlæg. Hvis en større del af grunden befæstes, skal grundejer for egen regning forsinke regnvandet svarende til afledning fra maksimalt 50 % af grunden. Regnvandet kan i visse tilfælde nedsives, hvilket dog kræver særskilt tilladelse fra Center for Teknik, Miljø og Klima. Varmeplan Lokalplanområdet skal ifølge kommunens varmeforsyningsplan forsynes med fjernvarme. Museumslovens 27 Denne plan muliggør forskellige tiltag - blandt andet genopførelse af byggeri. Hvis der i forbindelse med jordarbejdet dukker fund eller arkæologiske spor op efter bygninger, grave eller andet fra fortiden, skal bygherren straks give besked til Gilleleje Museum. Pligten til at standse arbejdet og meddele fund og iagttagelser til Museet er fastlagt i Museumslovens 18

169 Redegørelse kapitel Museet, der hører under Holbo herreds kulturhistoriske centre har adresse på Vesterbrogade 56, 3250 Gilleleje. Telefon og mail er: , Kystnærhedszonen Byggeriet er beliggende indenfor de kystnære dele af byzonen jvf. 16, stk. 4 i Lov om planlægning. Lokalplanområdet er i dag beliggende i eksisterende centerområde, omkranset af udbyggede boligområder. Formålet med lokalplanen er, at erstatte eksisterende byggeri med nybyggeri til butiks-, erhvervs- og boligformål. På grund af terrænforholdene og den mellemliggende bebyggelse er der ikke visuel kontakt mellem lokalplanområdet og kysten. Lokalplanens udvidelsesmuligheder vil derfor ikke medfører ændringer, der vil have negative virkninger på kystlandskabet. Handicapforhold Aflysning af servitutter Helsingør Kommunes målsætning er, at byggeri og udearealer er egnede for alle. Byrådet anbefaler derfor, at bygherrer og arkitekter helt fra starten af projekteringen af byggerier sikrer en helhedsløsning for alle. Det vil sige at handicapforholdene er indarbejdede og omfatter både udearealerne og indretningen af bygningerne. Det er vigtigt at overgangen mellem ude og inde bliver udført i niveau. Bygherrer og projekterende henvises derfor under projekteringen at følge vejledningen i Dansk Standard, DS 3028 Tilgængelighed for alle". Kravene vedr. handicapegnethed for vej-, sti-og parkeringsforhold indgår i den lovmæssige lokalplantekst, der tinglyses i den endelige lokalplan. Kravene til bygningernes handicapegnethed er selvstændigt lovgivet i Bygningsreglementet og stilles i forbindelse med udstedelsen af byggetilladelser og indgår således ikke i lokalplaner. Det gælder i følge planlovens 18, at private byggeservitutter og tilstandsservitutter bortfalder, hvis lokalplan og servitut ikke kan opfyldes på samme tid. Der er ikke indenfor lokalplanområdet tinglyst servitutter i strid med lokalplanen. Miljøvurdering I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ) er der foretaget en miljø-screening af lokalplanen. Screeningen har omfattet emnerne: Biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel 19

170 effekt. Det er herefter vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planen ikke vil få negativ indvirkning på miljøet, jf. 3, stk. 1, pkt. 3 i Lov om Miljøvurdering af planer og programmer fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. I henhold til lovens 16 kan der klages over miljøvurderingsbeslutningen efter regler i Planloven. Der kan kun klages over retlige spørgsmål, som fx: om lokalplanen er omfattet af lovens miljøvurderingspligt, om procedurereglerne er overholdt, om indholdskravene til miljøvurdering er overholdt. Afgørelsen om miljøvurderingen kan påklages til Natur og Miljøklagenævnet. Klagen bedes så vidt muligt sendt elektronisk til Helsingør Kommune, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, 3000 Helsingør senest XX Det koster et gebyr på 500 kr. at få behandlet en klage i Natur- og Miljøklagenævnet. Vejledning om gebyret kan ses på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside Ønskes afgørelsen om miljøvurderingen indbragt for domstolene, skal dette ske senest d. XX. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Mindretalsudtalelse Når et forslag til lokalplan er offentliggjort efter 24 i Lov om planlægning, må ejendomme, der er omfattet af forslaget ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Når fristen for fremsættelse af indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af ejendomme i overensstemmelse med forslaget jf. lovens 17. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra forslagets offentliggørelse og indtil forslaget er endeligt vedtaget, dog højst indtil 1 år efter offentliggørelsen. Der foreligger følgende mindretalsudtalelse fra???byrådsgruppe. Fremlæggelse- og indsigelsesfrist Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er fremlagt i xx uger fra d. XX - XX i overensstemmelse med reglerne i Lov om Planlægning Forslaget er fremlagt følgende steder: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, Stengade 72, Helsingør. Center for Teknik, Miljø og Klima, Mørdrupvej 15, Espergærde Center for Borgerservice, It og Kommunikation på Prøvestenen, Birkedalsvej 27, Helsingør. Hovedbiblioteket i Helsingør, Espergærde Bibliotek, Abild- 20

171 Redegørelse vænget Bibliotek, og Hornbæk Bibliotek Forslaget kan ses på Helsingør Kommunes hjemmeside Bemærkninger til forslagene bedes så vidt muligt sendt elektronisk til adressen: Center for Kultur, Plan og Erhverv, Stengade 59, 3000 Helsingør. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ark. XXX på tlf

172 Miljøscreening af forslag til lokalplan nr for Borupgaardcentret Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af ) Miljøparametre Bemærkninger Hvis planen omhandler forhold, der er omfattet af lovens 3, stk. 1, nr. 1 betyder det, at der skal udarbejdes miljørapport og -vurdering: Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4? Påvirker planen et internationalt beskyttelsesområde? Nej Nej Vurdering af om planen i øvrigt kan få væsentlig indvirkning på miljøet jævnfør lovens 3, stk. 1, nr. 3 og stk. 2 jævnfør lovens bilag 2: Har planen væsentlig indvirkning på/ eller Nej relevans for andre projekter og aktiviteter samt anden planlægning og lovgivning? Planen er indenfor rammerne af Helsingør Kommunes virkeflet fjr. Planlovens bestemmelserog forudsætter ikke andre myndigheders godkendelse. Er karakteren af planens miljømæssige indvirkning væsentlig (i forhold til størrelse, geografisk udbredelse, varighed og indbyrdes påvirkning)? Nej Planen omfatter et relativt lille lokalt område som allerede i dag fungerer som centerområde. Opførelse af det nye center vurderes ikke at medføre væsentlige miljøpåvirkninger. Påvirker planen på væsentlig måde menneskers sundhed og sikkerhed? Nej Nyt centerbyggeri indrettes i overensstemmelse med byggelovgivningen Påvirker planen på væsentlig måde værdien og sårbarheden af karakteristiske na- Nej tur- træk, kulturarv, andre bevaringsværdier eller grænseværdier? Centret ligger tilbagetrukket fra kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund underordner bebyggelsens dimensioner de bagvedliggende boligblokke. Har planen væsentlig indvirkning på beskyttede naturområder, landskaber herunder nationale beskyttelsesområder? Nej Området ligger med samme placering som det eksisterende center. Der findes ikke fredede eller beskyttede arealer i nærheden, som vil kunne blive påvirket af projektet. Afgørelse om miljørapport/-vurdering Byrådet har på baggrund af ovenstående screening truffet afgørelse om, at der ikke gennemføres yderligere miljørapport/-vurdering, fordi lokalplanen alene giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. Mindre rettelser i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen ændrer ikke ved denne afgørelse. Udvidet miljøscreening er vedlagt som bilag til lokalplanen. 22

173 23

174

175

176

177

178

179 Bilag: 7.2. Bilag 2. Miljøscreeningsskema Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 75289/14

180 Forhold relevant (væsentligt) Forhold relevant (uvæsentligt) Forhold ikke relevant Miljø-screening af forslag til lokalplan nr for Borupgaardcentret Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Formålet med screeningen er at afgøre, om der skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering. Screeningen omfatter i henhold til loven en vurdering af de sandsynlige miljømæssige ændringer, hvis planen realiseres, dvs. forskellen mellem planen og 0-Alternativet, som udgøres af den eksisterende bebyggelse og benyttelse. Er planen omfattet af lovens bilag 3 og 4, jf. 3, stk. 1, nr. 1 Kan planen påvirke et internationalt beskyttelsesområde, jf. 3, stk. 1 nr. 2 Ja Nej Bemærkninger x x Lokalplaner der måske skal miljøvurderes Punkterne i skemaet er hentet dels fra lovens bilag 2 dels fra forslag til vejledning til loven. Bemærkninger Biologisk mangfoldighed Dyreliv Planteliv Sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper Nærliggende naturområder Fuglebeskyttelsesområder Habitatområder Ramsarområder Spredningskorridorer Naturbeskyttelsesområder, jf. Naturbeskyttelsesloven, søer, vandløb, heder, moser og lignende, strandenge, strandsumpe, ferske enge, overdrev m.v. ( 3) Beskyttelseszoner, jf. Naturbeskyttelsesloven, Klitfredede arealer ( 8-11) Strande ( 15) x x x x x x x x x Hele området har fra 1977 fungeret som parkering og indkøbscenter. Der findes ikke naturområder eller lignende inden for området. Der er ikke registreret sjældne, udryddelsestruede eller fredede dyr, planter eller naturtyper inden for eller i nærheden af lokalplanområdet. Der findes ikke beskyttet natur i området. Planområdet er ikke omfattet af beskyttelseszoner.

181 Søer og åer ( 16) Skove ( 17) Fortidsminder ( 18) Kirker ( 19) Grønne områder Grønne kiler i og omkring x byer Skovrejsning/- X Skovrejsning er uønsket i området nedlæggelse Fredsskov (skovloven) x Lokalplanområdet indeholder ingen arealer med fredskov. Fredninger, jf. Naturbeskyttelsesloven x Der er ingen fredede arealer på eller i nærheden af området. Landskab Landskabelig værdi x Det vurderes ikke, at projektet på ejendommen vil medvirke negativt til områdets landskabelige værdier. Centret ligger tilbagetrukket fra kystskrænten og kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund underordner bebyggelsens dimensioner sig de bagved liggende boligblokke. Geologisk særpræg x Naturgenopretning x Kystområde X Se ovenfor under landskabelig værdi. Jordbund Jordforurening (registreret/ikke registreret) x Byzonejord er i udgangspunktet klassificeret som lettere forurenet, hvilket betyder, at jord fra anlægsarbejder er omfattet af jordforureningslovens 50 angående anmeldepligt. Som noteret i lokalplanen skal registreret forurening straks anmeldes. Risiko for forurening x Det vurderes ikke at, den fremtidige anvendelse vil medføre risiko for jordforurening. Jordhåndtering/flytning x Realisering af planen vil kun i meget beskedent omfang medføre terrænregulering. Denne regulering vurderes ikke at udgøre en forringelse af hverken landskab eller jordbund. Vand Afledning af overfladevand x Ved befæstelse af mere end 50 % af grunden, kan Helsingør Kommune i medfør af Tillæg 1 til Spildevandsplan stille krav om, at tag- og overfladevand forsinkes på egen grund for grundejers regning. I lokalplanen er det fastlagt, at nye parkeringsarealer skal etableres med permeabel overflade. Afledning af spildevand x Kloakering til spildevand kobles til eksiste-

182 Påvirkning af vandløb, søer og vådområder Grundvandsforhold (sænkning/stigning) Risiko for forurening af grundvand x x x rende kloakforsyning. I nærhed af lokalplanområdet findes ingen af disse naturtyper. Planen vurderes ikke, at medføre påvirkninger af grundvandsressourcen. Luft Luftforurening (støv og andre emissioner) Emissioner fra evt. trafik til og fra området x x Planen vil ikke medføre nogen væsentlig luftforurening. Lugtgener x Planen vil ikke medføre øgede eller ændrede lugtgener. Ressourcer og affald Arealforbrug x Arealforbruget ændres ikke væsentligt i forhold til 0-alternativet, da hele området siden 1977 har været indkøbscenter og P-plads. Energiforbrug Opførelse af boliger i forbindelse med centerfunktionen vil øge områdets energiforbrug. I lokalplan stilles krav om, at bygninger opføres i henhold til bygningsreglementets lavenergiklasse, hvilket gør det øgede behov væsentligt mindre. Vandforbrug X Produkter, materialer X Råstoffer X Kemikalier X Affaldsmængde x Planen vil lokalt betyde en øget affaldsmængde i forhold til 0-alternativet. Dog vil ressourceforbruget ikke være anderledes end tilsvarende bebyggelse andre steder i kommunen. Affaldsbortskaffelse (evt. genbrug) x Ved nedrivning af det eksisterende byggeri skal bygherre i henhold til affaldsbekendtgørelsen 78 stk. 1 foretage en screening for PCB. Støj og vibrationer Vibration Luftbåren støj fra omgivelserne til lokalplanområdet Luftbåren støj fra lokalplanområdet. Støj og vibration i anlægsfasen x x x x Der vurderes ikke at være nogen væsentlige støjkilder i omgivelserne. De største støjkilder derudover vurderes, at være almindelig trafikstøj, samt Kystbanen ca. 100 meter fra centret. Der vurderes ikke at ske en stigning i støj fra området i forhold til 0-alternativet. Der kan i anlægsfasen være vibrationer og støj. De enkelte arbejder planlægges og udføres med henblik på at minimere gener for brugere i omkringliggende bygning mest mu-

183 ligt. Miljøstyrelsens grænseværdier for vibrationer (fra Orientering nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø") vil blive overholdt i både anlægsfase og efterfølgende: 75 db i boliger i boligområder (hele døgnet), børneinstitutioner og lignende, og boliger i blandet bolig / erhvervsområde i aften- og natperioden (kl ) 80 db i boliger i blandet bolig / erhvervsområde i dagperioden (kl ) og kontorer, undervisningslokaler m.v. 85 db i erhvervsbebyggelse. Trafik Adgang til området x Uændret i forhold til 0-alternativet: Området betjenes hovedsagligt fra Nørrevej, med supplerende indkørsel til P-pladsen fra Rønnebær Allé og stiforbindelse fra Smakkevej. Parkering x Der etableres parkeringsforhold med passende kapacitet i forhold til områdets anvendelse. Trafikafvikling/belastning x Lokalplanen vurderes på grund af aktivitetsudvidelsen at kunne medføre en moderat intensivering af trafikbelastningen i området. En separat overkørsel til varetransport vurderes at lette trafikafviklingen til området, ligesom etablering af en venstresvingsbane på Nørrevej vil bidrage til at reducere konsekvenser af mertrafik. Trafikstøj x Lokalplanen vurderes ikke at medføre en ændring af trafikstøjen fra området. Trafiksikkerhed/ulykker x Lokalplanen vurderes ikke at medføre ændring trafiksikkerheden. Energiforbrug (transport) x Privat/offentlig transport x Lokalplanområdet er placeret stationsnært ved et knudepunkt for offentlig transport (Snekkersten Station). Planen vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på behovet for offentlig transport. Klimatiske faktorer Evt. påvirkning af klima Klimaændring som påvirker eksisterende bebyggelse, infrastruktur, vandstand m.v. Kulturarv Kulturværdier Kirker og deres omgivelser Arkitektonisk arv Arkæologisk arv Beskyttelser i henhold til x x x x x x x

184 Museumsloven: Sten- og jorddiger ( 29a- 29d) Fortidsminder ( 29e-29h) Fredede eller bevaringsværdige bygninger x Befolkning og sundhed Indendørs støjpåvirkning x Planen vurderes ikke at medføre væsentlig stigning i indendørs støjpåvirkning. Sundhedstilstand x Planen vurderes ikke at have nogen særlig indflydelse på befolkningens sundhedstilstand. Svage grupper (trafik) x I lokalplanen forudsættes at færdsel af hhv. lastbiler og bløde trafikanter foregår fysisk adskilt. Friluftsliv/rekreative interesser x Badevand/strandliv x Begrænsninger og gener x overfor befolkningen Sikre adgang til service (offentlig/privat) Sikre sunde boliger x Sikre sikkert strålingsniveau x Sikkerhed Brand, eksplosion, giftpåvirkning Kriminalitet Socioøkonomiske effekter Påvirkning af sociale forhold Påvirkning af erhvervsliv Benyttelse i dagtimerne Benyttelse i aftentimerne Benyttelse om natten x x x x x x x Områdets anvendelse vurderes ikke at ændre væsentligt ved eksisterende forhold. Visuel effekt Arkitektonisk udtryk x Lys og/eller refleksioner x Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at belysning ikke må være til ulempe eller virke skæmmende i forhold til omgivelserne. Der forventes derfor ingen væsentlig påvirkning. Tilpasning lokalmiljøet x Med etableringen af terrassehuse tilpasses Højde/omfang i forhold til lokalområdet x det arkitektoniske udtryk til de store boligområder mod vest, hvor tæt, terrasseret byggeri i landskabet præger billedet. Centret ligger tilbagetrukket fra kystskrænten og kystlandskabet langs Øresund og de terrasserede bebyggelsesformer medvirker til at bløde bebyggelsen op. Set fra Øresund

185 underordner bebyggelsens dimensioner sig de bagved liggende boligblokke. Hovedparten af bygningskroppen er i en højde svarende til værelsesfløjene på Comwell Borupgaard (4 etager) på naboejendommen mod vest. Det gamle Snekkersten med den velbevarede kystskrænt og den lave bebyggelse ligger adskilt fra Centerområdet kystbanen og Snekkersten Station. Andre forhold Samlet vurdering I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013 om miljøvurdering af planer og programmer har Helsingør Kommune foretaget en screening af forslaget til lokalplan for Borupgaardcentret. Lokalplanen giver mulighed for en udvidet genopførelse af eksisterende byggeri. På baggrund af screeningen vurderes det at der ikke skal udarbejdes en egentlig miljøvurdering.

186 Bilag: 7.3. Notat om muligheden for at forpligte bygherre til at opføre et lokalplanlagt projekt Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 86083/14

187 Notat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget besluttede i forbindelse med udvalgets behandling af lokalplanforslag nr , at det skulle undersøges, om det kan indskrives i lokalplanforslaget og dermed sikres, at ejeren alene bygger det fulde byggeri og således ikke eksempelvis nøjes med at bygge en dagligvarebutik og ikke resten af byggeriet. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har undersøgt mulighederne. Lokalplaner har i modsætning til de øvrige plantyper i Planloven en umiddelbar retsvirkning for bygherre og for borgerne. Dette gælder også forslag til lokalplaner, der er i loven er tillagt midlertidig retsvirkning. Men det er et fast princip i planloven, at en lokalplan ikke kan fastsætte en handlepligt, altså en pligt til at føre planens indhold ud i livet, bortset fra de særlige situationer som er angivet i planlovens 15, stk. 2, som overvejende omhandler betingelser for ibrugtagen af nye områder eller bebyggelse: Denne mulighed begrænser sig til 1. tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg, 2. afskærmning (beplantningsbælter, støjmure eller lignende) eller 3. isolering mod støj Kommunen har således ikke umiddelbart mulighed for at forpligte bygherre til at gøre byggeprojekt færdigt inden for en given tidsramme. Byrådet har dog efterfølgende mulighed for til en vis grad at sikre, at projektet ikke opføres på anden vis end den planlagte, ved at anlægge en restriktiv linje i forhold til evt. dispensationer fra lokalplanens bestemmelser. Morten Jepsen 27/8

188 Bilag: 8.1. Bilag 1 forslag til Vandløbsindsatser Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. september - Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68557/14

189 Forslag til indsatsprogram Kommunerapport for: Helsingør Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.): Virkemiddel km/stk Enhedspris Kroner 2.4 Genslyngning (o6052_x) 0,

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Mandag den 14. december 2015 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Allan

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget 2014-2017 : Torsdag den 07. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Birkebo III Skema A ansøgning

Birkebo III Skema A ansøgning 1 Nr. : Birkebo III Skema A ansøgning Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/26885 Byrådet Udskrift af E-mail fra Arup og Hvidt - Birkebo III -Skema A -ansøgning maj 2015 Birkebo III Skema A ansøgning

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat Økonomiudvalget

Referat Økonomiudvalget Referat Økonomiudvalget : Mandag den 31. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet

Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet Oversigt over er og afstemninger i sagen - Styrket kvalitet og organisering på dagtilbudsområdet fra følgende møder: Uddannelsesudvalget den 2.6.2014 Økonomiudvalget den 16.6.2014 Byrådet den 24.6.2014

Læs mere

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn

Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn 1 Nr. : Beslutningssag: Erhvervsarealer på 3 ejendomme ved Espergærde Havn Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 16/26332 Byrådet Strandvejen 340B ansøgning Strandvejen 344 tegning Mørdrupvej 5 ansøgning

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 06. december 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Uddannelsesudvalget : Mandag den 09. oktober 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29.

Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende Plushøj 3-29. Sag Lokalplanpligtigt projekt ved opførelsen af ældreboliger på grønt areal, Lokalplan 19 Rødvig Sagsnr. 13/111 Initialer EriKnu Åben sag Resumé Ejendommen matr. Nr. 1cr. Skørpinge by, Havnelev, beliggende

Læs mere

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk

Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Holbæk Kommune By og Landskab, Plan Rikke Welan Kamper J.nr. 14/59791 2. december 2014 Forslag til Lokalplan 3.44 Abildgården, Specialcenter Holbæk Oversigt over forslag og bemærkninger fra høringsfase

Læs mere

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013.

Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr Dagligvarebutik ved Runevej, Tilst/Hasle samt Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 11. juni 2014 Lokalplan 975, Runevej - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 975 - Dagligvarebutik ved Runevej,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 22. april Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 22. april 2013 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 924 Boligområde ved Nedergårdsvej i Gl. Skejby. Tillæg nr. 51 til Kommuneplan 2009. Aarhus

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 02. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Betina Svinggaard

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Udvidelse af Jyllingecenter

Udvidelse af Jyllingecenter Udvidelse af Jyllingecenter Tillæg 20 til Roskilde Kommuneplan 2009 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning. Hvert fjerde år skal kommuneplanen

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig

Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 13. oktober 2017 Lokalplan 1068, Boligområde ved Åbyvej 77 og Lokesvej 5 i Åbyhøj - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat Byrådet 2014-2017 Mødedato: Mandag den 22. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Referat Byrådet 2014-2017

Referat Byrådet 2014-2017 Referat 2014-2017 : Onsdag den 04. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Konstituerende møde : Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Referat af møde i Byplanudvalget

Referat af møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17:20 Tilstede: Marianne Zangenberg, Christian

Læs mere

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig

Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 21. november 2014 Lokalplan 977, Boliger og Butik, Ceresbyen - Endelig Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 977, Boligområde ved Dollerupvej,

Læs mere

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg

Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg Forslag til lokalplan F113 Forslag Lokalplan F109 Samt tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 F Aflysning af lokalplan F8 - et område til posthus i Fredensborg INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 2 OFFENTLIG HØRING

Læs mere

Referat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Referat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Referat Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Mødedato: Torsdag den 21. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:25 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes

Læs mere

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde C2 Centerområde vest for Jyllandsgade 1. Tillæg nr. 48 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Da lokalplanen for et område udlagt til centerformål

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 11. City Syd, syd for Vægten, Erhverv og Butikker. Kommuneplantillæg 3.012, Lokalplan 3-6-107 samt delvis ophævelse af lokalplan 05-028, Aalborg City Syd, sydvestlige del (2. forelæggelse). 2010-30893.

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50.

Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget 20102013 Møde nr. 42 Mødet blev holdt torsdag den 29. marts 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 16:30 og sluttede kl. 16:50. Medlemmer: Borgmester Erik Lund

Læs mere

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole.

g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for Lisbjerg Skole. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. august 2014 for Lisbjerg Skole - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 998, Boligområde nord for

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag

KOMMUNEPLANTILLÆG. Forslag Kommuneplantillæg 3 for Kommuneplan 2013-2015 Boligområde - Østerbakken - Vils Forslag - juli 2015 Morsø Kommune - www.morsoe.dk Forslag KOMMUNEPLANTILLÆG Hvad er et kommuneplantillæg? Behov for at ændre

Læs mere

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021

TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 RÅDHUSPARKEN BRYGGERGÅRDSVEJ ASYLVEJ NYVEJ KILDEVÆLDETS ALLE SYDVESTVEJ STATIONSPARKEN TILLÆG NR. 10 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 FEBRUAR 2013 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 og Lokalplan GL90.1 for

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE

Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE BL03 KOMMUNEPLAN AUGUST 2010 VARDE KOMMUNE Skovlund FORSLAG TIL TILLÆG NR. 07 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE I SKOVLUND ENKELTOMRÅDE 19.01.BL03 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - AUGUST 2010 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 04-05-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 04-05-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 for bygningerne

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh.

Teknik- og Havneudvalget 19. maj KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: Dok.nr.: Sagsbeh. Teknik- og Havneudvalget 19. maj 2011 1 1. KOMMUNEPLAN - 2. HØRING Sagsnr.: 492-2010-4569 Dok.nr.: 492-2011-15159 Sagsbeh.: HVO Åbent Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune. Resume:

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 30 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE KORUP BYDELSCENTER TILLÆG TIL HOVEDSTRUKTUR OG ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 9 KORUP HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum.

Forslag til. Kommuneplantillæg 22. Randers Kommune. Kommuneplantillæg 22. Havndal. Dalbyover Råby. Udbyhøj. Gjerlev. Gassum. Forslag til up Havndal Dalbyover Råby Udbyhøj Gassum Gjerlev Øster Tørslev Fårup Asferg Spentrup Mellerup Mejlby Harridslev Øster Bjerregrav RANDERS Uggelhuse Stevnstrup Assentoft Langå Værum Haslund Randers

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag

Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 9. november 2016 Lokalplan 1040, Sølystgade 30 Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1040, Institutionsbyggeri,

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst.

Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti til Lisbjerg og supercykelsti til Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 25. oktober 2016 Cykelparkering ved cykelrute og Godkendelse af projekter og anmodninger om bevilling til: Cykelparkering langs supercykelsti

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse)

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) Punkt 8. Godkendelse af kommuneplantillæg 3.026 og Lokalplan 3-6-110 Bolig og erhverv, Hobrovej/Nibevej, Skalborg (1. forelæggelse) 2016-051135 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R Forslag TIL VEJLE KOMMUNEPLAN KOMMUNEPLAN Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag T I L L Æ G N R. 5 7 Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen Hører til lokalplan nr. 1245 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Forslag

Læs mere

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd

Resumé. Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal Trekroner Syd Teknik og Miljø Plan og Byggesag Planafsnittet Sagsnr. 86665 Brevid. 1072876 Ref. LED Dir. tlf. 46 31 35 06 gunillasr@roskilde.dk Behandling af bemærkning og indsigelser til lokalplan 580 for erhvervsareal

Læs mere

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 68 til Herning Kommuneplan Forslag Tillæg nr. 68 til Rammeområder 81.C3 Centerområde ved Nørregade og Bredgades nordlige del og 81.BL1 Blandet bolig og erhvervsområde ved Bødkervej Fremlægges fra xx. måned 20xx til xx. måned 20xx

Læs mere

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7

Kommuneplan for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Kommuneplan 2016-2028 for Odense Kommune Forslag til tillæg nr. 7 Serviceområde på Blækhatten 25 Ændring af kommuneplanområde 4 Rosengård Holluf Pile Tornbjerg - Fraugde Hvad er en Kommuneplan? I henhold

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1.

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til. 1. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 29. oktober 2010 Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 884. Boligområde ved Højlundsparken i Solbjerg. Tillæg nr. 16 til 1. Resume

Læs mere

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE

TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN FOR ODENSE KOMMUNE TILLÆG NR. 24 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE STENFISKERKAJEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 1 SKIBHUSKVARTERET SKIBHUSENE VOLLSMOSE STIGE Ø HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning

Læs mere

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget

Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget Tillægsdagsorden Teknik-, Miljø- og Klimaudvalget : Tirsdag den 08. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Johannes Hecht-Nielsen (V) Anders Drachmann

Læs mere

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan

ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST. Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan ETAGEBOLIGER & OFFENTLIGT FORMÅL, GRUNDTVIGSVEJ, IKAST Tillæg nr. 38 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 10. september 2012 Offentligt bekendtgjort den 19. september 2012 Udarbejdet

Læs mere

Dagsorden til møde i Byplanudvalget

Dagsorden til møde i Byplanudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Byplanudvalget Mødetidspunkt 05-10-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Byplanudvalget 05-10-2017 17:00 1 (Åben) Lokalplan 397 ungdoms- og

Læs mere

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 5. Aalborg Midtby, hjørnegrunden Rendsburggade/Nyhavnsgade, Ungdomsboliger. Kommuneplantillæg 1.025 for området ved Musikkens Hus og Lokalplan 1-1-118 (2. forelæggelse). 2013-33915. By- og Landskabsudvalget

Læs mere

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem.

Bebyggelsen er placeret langs Carl Blochs Gade og langs en ny gade mellem lokalplanområdet og Godsbanegården, med et gårdrum imellem. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. august 2016 Lokalplan 1044, Etageboliger og erhverv ved Godsbanen - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr.

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Forslag til Kommuneplantillæg nr. 019 Udvidelse af erhvervsområdet Pedersholmparken Frederikssund Kommuneplan 1997-2009 Redegørelse Kommuneplantillæggets område Kommuneplantillægget omfatter rammeområde

Læs mere

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg.

Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej, Herborg. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Toften 6 6880 Tarm Forslag til Lokalplan 364 og forslag til Tillæg 19 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til campingsplads med fiskesø ved Finderupvej,

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12

FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra 3. november 2010 til 30. december 2010 TILLÆG 12 2 FORSLAG TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 12 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til tillæg 12 til Kommuneplan 2009-2020.

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø.

Indstilling. Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 28. juni 2012 Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Offentlig fremlæggelse, LP 925, Centerområde i Viby 1. Resume Lokalplanen

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 2. maj Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 2. maj 2007 Århus Kommune Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 785, Blandet bolig- og erhvervsområde

Læs mere

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset

Startredegørelse for forslag til Lokalplan Området omkring sundhedshuset Startredegørelse for forslag til Lokalplan 1.154 Området omkring sundhedshuset Oversigt over kommuneplanrammer Oversigtskort Området omfatter ejendommen matr.nr. 81id og ejendommen matr.nr. 81ok. Ejendommen

Læs mere

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag

Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 24. marts 2015 Lokalplan 965, Centerområde og medborgerhus ved Rosenhøj i Viby - Forslag Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse)

Godkendelse af Kommuneplantillæg og Lokalplan Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) Punkt 5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.025 og Lokalplan 5-1-104 Boliger, Kaj Birksteds Vej, Vadum (2. forelæggelse) 2015-051258 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender Kommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013

Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Offentlig bekendtgørelse den 4. november 2014 af Forslag til Lokalplan nr. 385 for erhvervsområde ved Lerbakken, Følle og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til Syddjurs Kommuneplan 2013 Byrådet i Syddjurs

Læs mere

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan

FORSLAG. Tillæg 32. Silkeborg Kommuneplan FORSLAG Tillæg 32 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Plan- Miljø- og Klimaudvalget 13. juni 2016 Offentliggjort 15. juni 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 32 Kommuneplan 2013-2025.

Læs mere