PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA"

Transkript

1 Rev. ved ARH okt PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi samt i forbindelse med reparation og evt. ombygninger af eksisterende bygværker i VD-driftsområderegi. Skilteportaler, støttemure og støjskærme og alle underføringer med spændvidde mindre end 2.00 m, der er åbne (synlig) på begge sider af vejforløbet, skal behandles på samme måde som anlæg af nye bygværker og reparation af bygværker. Disse bygværker vil ikke blive særskilt omtalt i det følgende. Ved brodata forstås dels arkivdata (statiske beregninger, som udført tegninger, geotekniske rapporter mv.) og dels registreringsdata (broidentifikation, passagedata, beliggenhed samt udvalgte tekniske data). Proceduren beskriver hvorledes data løbende skal indsamles med henblik på senere upload til forvaltningssystemet DANBRO. Proceduren henvender sig således til VD s rådgivere, planlægningsområdet i VD, anlægsområdet i VD og driftsdivisionen i VD og beskriver hvorledes samarbejdet skal foregå mellem: Rådgivernes projektledere, tilsyn og arkivkoordinatorer i det efterfølgende benævnede superbrugere, og Planlægningsområdets projektledere, og Anlægsområdets fagprojektledere, anlægskoordinatorer, tilsynsledere og brokoordinatorer, samt Driftsdivisionens opgaveansvarlige for små -, respektive store broer samt registratorer af arkiv- og registrerinddata samt brokoordinatorer. Proceduren opdateres løbende efter behov. 2. Anlæg af nye bygværker og ombygningsarbejder i VD-anlægsområde regi. Der skal registreres og indsamles på 3 tidspunkter: et begrænset antal registreringsdata på et tidligt tidspunkt i anlægsfase 2, et udvidet omfang af registreringsdata i forbindelse med entreprenørudbud af bygværket, og 100 % registreringsdata og arkivdata max. 3 måneder efter at bygværket er afleveret af entreprenøren til VD. 1

2 2.1 Oprettelse af nye bygværker i DANBRO Nye planlagte bygværker skal oprettes i DANBRO allerede på for-projekttidspunktet eller i VVM-fasen (anlægsfase 2). Rådgiveren fremsender, evt. via planlægningsområdets projektleder, en liste og en plantegning med de nye bygværker på den planlagte strækning til VD s aktuelle brokoordinator. Listen og tegningen skal indeholde: - Beskrivelse af om bygværket er en OF/UF - Bygværkets betegnelse, f.eks. OF af vejnavn - Koordinater (angivet i EUREF 89 decimal grader) - Plantegning af den geografiske beliggenhed, især ved nye veje. Brokoordinatoren checker listen over bygværker og indhenter registreringsnumre til de enkelte bygværker hos registrator, som registrerer ovennævnte data i DANBRO, broer under anlæg. Brokoordinatoren fremsender registreringsnumrene til rådgiveren. Brokoordinatoren registrerer antallet af bygværker på en strækning i listen, som omfatter alle bygværker i VD-regi, der er under planlægning eller anlæg. Proceduren fremgår af figur 1. Registreringsnumre er unikke data til det enkelte bygværk og kan aldrig ændres. Dog kan beskrivelsen af bygværker OF/UF, beliggenhed, mm. justeres indtil Som Udført materialet er lagt ind i DANBRO. Navnet på projektets brokoordinator kan altid blive oplyst af VD s projektleder i planlægningsområdet, såfremt navnet ikke er kendt i forvejen. Rådgiver: - Liste med nye broer Liste med registreringsnumre Liste Brokoordinator - Check af liste Liste - Tildeling af registreringsnumre Registrering i DANBRO, Broer under anlæg Opdaterer ANL s broliste Figur 1, Oprettelse af bygværk, tildeling af broregistreringsnummer Figur 1, Oprettelse af bygværk, tildeling af registreringsnummer. 2

3 2.2 Registrering af data på udbudstidspunktet. I forbindelse med rådgiverens fremsendelse af bygherreoverslaget forud for licitation indsamler rådgiveren - for de enkelte bygværker - alle nødvendige registreringsdata (excl. passagedata) som er specificeret i datablad til DANBRO. Data udarbejdes på baggrund af licitationsmaterialet og inddateres i et excel-regneark som er udarbejdet af VD. Regnearket sendes til brokoordinatoren. Rådgiver: - Udarbejdelse af registringsdata Brokoordinator Excel-regneark Excelregneark - Opdaterer passagedata Registrering i DANBRO, Broer under anlæg Opdaterer ANL s broliste Figur 2, Registrering af brodata på udbudstidspunktet. Brokoordinatoren fremsender materialet til registratoren som registrerer passagedata og uploader data til DANBRO, Broer under anlæg og brokoordinatoren opdaterer Brolisten med alle bygværker under planlægning og anlæg, se figur Aflevering af Som Udført materiale. Senest 3 måneder efter, at bygværket er afleveret fra entreprenøren til VD skal arkiv og registrerings data foreligge. Processen omkring indsamling og registrering af data fremgår af nedenstående. Rådgiverens tilsyn skal: Indsamle alt relevant arkivmateriale (omfanget fremgår af gældende arkivinstruks) og rette/opdatere Som udført tegninger. Opdaterer registreringsdata i henhold til datablad til DANBRO (excel-regneark). Digitalisere alt arkivmateriale (jf. gældende arkivinstruks) og uploade materialet inkl. excel-regneark til en projektmappe klar til senere overførsel af data til VD. Angive af hvem og hvornår materialet er udført. 3

4 Rådgiverens superbruger/kontrollant skal: Kontrollere at alle arkivdata og registreringsdata i projektmappen er korrekte (er alle DANBRO konventioner overholdt i relation til paradigmer, tegninger, navngivning, mv.) Bekræfte at alt materiale er checket og angive hvem og hvornår data er godkendt (initialer og dato anføres på regnearket med registreringsdata). Superbruger er dermed dataansvarlig. Uploade alt Som Udført materiale til en folder med én mappe til hvert enkelt bygværker (ingen undermapper må bruges). Sende materialet (filerne) til brokoordinatoren og informere om at materialet er klar til indlæggelse i DANBRO. VD s Brokoordinator skal: Åbne Som Udført materialet og stikprøvevis kontrollere data (ser art og omfang af det fremsendte rimeligt ud?). Brokoordinater er dermed arkivansvarlig. Kontakte registrator og meddele at Som Udført materiale er klar til overførsel til DANBRO og dermed sende materialet/filerne til registrator. Registrator skal: Supplere/revidere excel-regneark med passagedata Indlægge registreringsdata i DANBRO Indlægge arkivmateriale i DANBRO Registrere dato for indlæggelse i DANBRO (Danbro og Excel ark) Processen fremgår af figur 3. Rådgiver, tilsyn: - Indsamler arkivmateriale og registreringsdata Digitaliseret arkivmateriale og excel-regneark Rådgiver, Superbruger: -Kontrollerer arkivmateriale og excel-regneark Brokoordinator *): - Stikprøvevis kontrol af brodata Digitaliseret arkivmateriale og excel-regneark uploaded til VDrum Klar til inddatering i DANBRO -Revision af passagedata Inddatering i DANBRO Opdatering af ANL s broliste **) Figur 3, Registrering af brodata Som udført. *) Ved reparation af broer udføres opgaven af den opgaveansvarlige for reparationen **) Efter reparation af broer opdateres DANBRO s generaleftersynsmodul. 4

5 Eftersom brokoordinatoren er arkivansvarlig skal koordinatoren tillige eventuelt rykke rådgiverne for fremsendelse af Som udført materiale eller eventuelle rettelser af tidligere fremsendt materiale. 3. Aflevering af materiale i forbindelse med reparation af eksisterende broer i VDdriftsdivisions vedligeholdelsesområderegi. Dataindsamlingen omfatter data fra reparationer og evt. ombygninger i VDdriftsdivisionsregi. Alle registreringsdata og arkivdata skal indsamles og registreres max. 3 måneder efter at reparationen er afleveret af entreprenøren til VD. Rådgiverens tilsyn skal: Indsamle arkivmateriale (omfanget fremgår af gældende arkivinstruks) og rette/opdatere Som udført tegninger Digitalisere alt arkivmateriale (jf. gældende arkivinstruks) og uploade materialet til en projektmappe klar til senere overførsel af data til VD. Indhente eksisterende registreringsdata (Excel arket fås ved henvendelse til registrator) og checke og evt. revidere alle eksisterende registreringsdata samt supplere med nye data iht. Som udført reparationen. Alle reviderede data registreres på Excel-regnearket som ligeledes uploades til en projektmappe. Angive af hvem og hvornår materialet er registreret. Rådgiverens superbruger/kontrollant skal: Kontrollere om alle arkiv og registreringsdata er korrekte (er alle DANBRO konventioner overholdt i relation til paradigmer, tegninger mv.?). Bekræfte at alt materiale er checket og angive hvem og hvornår data er godkendt. Uploade alt Som Udført materiale til en folder med én mappe til hvert enkelt bygværker (ingen undermapper må bruges). Fremsende materialet til den opgaveansvarlige for reparationen og informerer om at materialet er klar til indlæggelse i DANBRO. De opgaveansvarlige for reparationer skal: Åbne Som udført materialet og stikprøvevis kontrollere data (ser art og omfang af det fremsendte rimeligt ud?) De opgaveansvarlige er således ansvarlig for at data udarbejdes og skal evt. rykke for data. De opgaveansvarlige er arkivansvarlige. Fremsende Som udført materiale til registrator, der sørger for overførsel til DANBRO. Registrator skal: Modtage data og registrere data i nødvendigt omfang i ESDH. Supplere/revidere excel-regneark med passagedata. Indlægge registrerings- og arkivmateriale i DANBRO. Registrere dato for indlæggelse i DANBRO. Processen er beskrevet på figur 3. 5

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3

Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 VEJDIREKTORATET 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 6 / Undermodul 6.1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 3 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Hændelseskategorier 4 3.3 Input

Læs mere

Broforvaltning med DANBRO 2.0

Broforvaltning med DANBRO 2.0 Broforvaltning med DANBRO 2.0 3. Generaleftersyn 2003-03-21 DANBRO programmer, data og manualer eller dele heraf må ikke videregives eller sælges, dog er sikkerhedskopiering af programmet tilladt. DANBRO

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 0; Bilag Generelle beskrivelser; Årets gang. Dato: 2010-03-29 Revision: 2 VEJDIREKTORATET Generelle beskrivelser Bilag 3: Årets gang dokument: VD_Drift_Modul_0_Bilag_Årets_gang.doc Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 1.1 Revision og Gyldighed... 3 2. ÅRETS GANG - OVERSIGT...

Læs mere

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER

YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER 1 af 14 YB YDELSESBESKRIVELSE FOR BYGVÆRKER AFSNITTET NEDENFOR INDSÆTTES I DET GENERELLE DOKUMENT OG TILRETTES, SÅ DET PASSER TIL DET AKTUELLE UDBUD. Ændringslog Dato Ændring 18. juni 2012

Læs mere

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister

VEJDIREKTORATET. Vejdirektoratet DANBRO+ Modul 2 / Undermodul 2.3. DANBRO+ Forvaltningsmanual. Modul 2.3. Adresse- og telefonlister Side: 1 af 11 VEJDIREKTORATET DANBRO+ Modul 2.3 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 2. FORMÅL OG ANVENDELSE 4 3. TEKNISK BESKRIVELSE INPUT AF DATA 4 3.1 Generelt 4 3.2 Adresse- og telefonlisten 4 3.3 Maillister

Læs mere

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej

6751.R01. Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER. Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej UDBUDSBETINGELSER 6751.R01 Rådgivning, Projekt og Arealerhvervelse, Udbygning af Brande Omfartsvej Holstebro - Vejle >>> Brande Omfartsvej OKTOBER 2010 ORIENTERING 6751.R01 2 af 67 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

Vejledning til elektronisk ansøgning

Vejledning til elektronisk ansøgning Vejledning til elektronisk ansøgning Miljømærkning Danmark er gået over til elektronisk arkivering, og derfor ønsker vi fremover at modtage materiale elektronisk både når det gælder, nye ansøgninger, fornyelser,

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver

Brugermanual. Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Brugermanual Byggeweb Udbud - Tilbudsgiver Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Udbudoplysninger... 7 Udbudsmateriale... 8 Download fra filliste... 8 Hent

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl.

Aftale. om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri. Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. PRJ-2014-00022 7801 / Lejer Aftale om teknisk totalrådgivning og bistand ved renovering af støttet byggeri Håndværkerudgifter på over 80 mio. kr., inkl. moms Side 2 af 21 1. Parterne 1.1 Undertegnede:

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen

PRO-2003-7 Dokumentstyring.doc Bispebjerg Hospital 2010-04-07/ Forfatter: Ingelise Marcussen Dokumentansvarlig: Henrik Jørgensen DOKUMENTSTYRING Godkendt til ikrafttrædelse Dato: 2010-04-09 Godkendt udskrift nr. Underskrift: 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL... 2 3. DEFINITIONER OG ANSVARSOMRÅDER... 2 4. ANVENDELSE OG FREMGANGSMÅDE...

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Energimærkning A/S Kvalitetshåndbog Eksempel til inspiration for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Eksempel på kvalitetshåndbog Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12)

Vejledningsnotat til bygherrekrav ( 3-12) Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i alment byggeri og Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri

Læs mere

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund

Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund Januar 2012-10. udgave SKS System håndbog Sikkerheds Kvalitets Styring system Spidsbjerg El-Teknik ApS Sjølund Gade 12 6093 Sjølund SKS er udarbejdet i reference til Sikkerheds styrelsens krav Autoriseret

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET

REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET REGNSKABS OG DOKUMENTATIONSKRAV TIL PARTNERE I ICI PRO JEKTET Følgende dokument beskriver de retningslinier der er gældende for partnere i ICI Projektet, der er finansieret med midler fra Den Europæiske

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR)

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) MAJ 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 2 af 12

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Spørgsmål og svar i forbindelse med Energistyrelsens udbud af kontrakt om rådgivning og vejledning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 27. februar 2014 Byggeri og energieffektivitet Rev. 4., 12. og

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering

Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering 55 Kapitel 4 Elektroniske arkivsystemer fra anmeldelse til aflevering Anmeldelse af elektroniske arkivsystemer Alle myndigheder har ifølge arkivbekendtgørelsen pligt til at anvende et arkivsystem til sikring

Læs mere