Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter"

Transkript

1 Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August

2 Indhold 1.1 INTRODUKTION TIL MODELLEN: Definition af en effekt: MODELLENS OPBYGNING: Forudsætningsark Input ark Output ark (3+4) Kildehenvisninger: Tilpasning af modellen: Beregningsark og sorteringsark 12 2

3 1.1 Introduktion til modellen: Denne manual beskriver, hvordan man ved hjælp af en regnearksbaseret model kan vurdere de samfundsøkonomiske og privatøkonomiske omkostninger og gevinster ved at vælge en grøn variant af et produkt frem for en konventionel variant. Med grøn menes her et produkt, der lever op til et givet sæt af miljøkrav eller er miljømærket, mens et konventionelt produkt ikke lever op hertil. I modellen skal omkostninger og gevinster ved produktet opgøres for de enkelte faser i produkternes livscyklus, nemlig for: Fremstilling og råvareforbrug (Fase 1) Transport og distribution (Fase 2) Anvendelse (Fase 3) Bortskaffelse (Fase 4). Modellen kan bruges til opgørelse af den samfundsøkonomiske værdi af de økonomiske og miljømæssige forskelle, der kan identificeres og måles mellem to betragtede varianter af ét produkt. Det kan være to meget forskellige produktvarianter med store og mangeartede forskelle igennem livscyklussen, eller det kan være to produkter, der kun afviger fra hinanden ved en eller nogle få enkelte karakteristika. Som eksempler kan modellen anvendes til sammenligning af et miljømærket produkt med et gennemsnitligt produkt på markedet, eller den kan anvendes til at sammenligne to identiske produkter, hvor det ene er fremstillet tæt på forbrugeren, mens det andet har måttet transporteres over en lang afstand med øgede transportomkostninger og energiforbrug til følge. For en korrekt og anvendelig sammenligning mellem to produkter er det vigtigt at gøre sig klart, at de to produkter er sammenlignelige mht. brugsværdi og levetid. I modsat fald må der tages højde for eventuelle forskelle, enten ved at justere definitionen af de sammenlignede produkter eller ved at estimere og medregne værdien af de tilbageblevne forskelle. Formålet med modellen er at sætte indkøbere, primært i den offentlige sektor, i stand til bedre at vurdere den samfundsøkonomiske værdi af at vælge produkter, der kan betegnes som grønne i forhold til indkøb og brug af mere konventionelle produkter. Modellen er suppleret med en del, der gør det muligt også at foretage en privatøkonomisk vurdering af produkterne. I den privatøkonomiske beregning opgøres de omkostninger og besparelser, som fx en virksomhed eller kommune har ved at købe et produkt frem for et andet. Her tænkes fx på forskelle i produktpriser eller forskel. I den samfundsøkonomiske analyse medtages desuden den samfundsmæssige værdi af den miljøbelastning (fx luftforurening, kemikalier mv.), som det pågældende produkt giver anledning til. Kravene til modellen har været, at den skal være enkel og overskuelig, således at det er muligt for en indkøber at fortage en samfundsøkonomisk og privatøkonomisk vurdering af to givne produkter med udgangspunkt i eksisterende livscyklus analyser eller i valgte forudsætninger om effekterne af at vælge et givet produkt frem for et andet. For en korrekt og anvendelig sammenligning mellem to produkter er det vigtigt at gøre sig klart, at de to produkter er sammenlignelige mht. brugsværdi og levetid. I modsat fald må der tages højde for eventuelle forskelle, enten ved at justere definitionen af de sammenlignede produkter eller ved at estimere og medregne værdien af de tilbageblevne forskelle. 3

4 For at kunne bruge modellen forudsætter det, at man har en række oplysninger om de produkter, som man ønsker at sammenligne. Ideelt set skal man have oplysninger om alle de økonomiske og miljømæssige konsekvenser, der er forbundet med produkternes 4 livscyklusfaser. Det er ikke en forudsætning for at bruge modellen at man kender til samtlige konsekvenser af at købe et grønt frem for et konventionelt produkt. Modellen kan godt bruges, selvom man kun har oplysninger om konsekvenserne i nogle af faserne. For eksempel, hvis man kun har oplysninger om prisen på produkterne og hvor stort et el- og varmeforbrug produkterne har i anvendelsesfasen Definition af en effekt I modellen skal indtastes oplysninger om pris, forbrug, og udledninger til miljøet ved at vælge et grønt og et konventionelt produkt. I regnearket kaldes disse oplysninger for effekter. Der skelnes mellem en økonomisk effekt og en miljøeffekt. En økonomisk effekt er en effekt der medfører en påvirkning af de samfundsmæssige ressourcer. Det kan f.eks. være et ændret elektricitetsforbrug eller forskelligt forbrug af olie, gas eller vand. En miljøeffekt identificeres, hvis produkterne påvirker udledninger til jord, vand eller luft i det omgivende miljø, fx CO 2, NO 2, bly, dioxin eller NH 3. Såvel økonomiske som miljømæssige effekter har en samfundsøkonomisk værdi. Til at udregne denne værdi gøres brug af samfundsøkonomiske enhedspriser. En enhedspris der tillægges en miljøeffekt udtrykker de omkostninger miljøeffektens skadevirkning forventes at have på samfundet og dets borgere. En enhedspris der tillægges en økonomisk effekt udtrykker de omkostninger, der er for samfundet ved at producere det givne produkt. 1.2 Modellens opbygning: Modellen er opbygget i Excel og består af ni ark, hvor seks er relevante for brugeren. De seks ark er følgende: 1. Forudsætninger, hvor alle generelle og overordnede forudsætninger er præsenteret 2. Input, hvor de helt specifikke data for produkterne indtastes 3. Differentierede effekter, som anvendes, hvis effekterne varierer over tid 4. Samfundsøkonomisk output 5. Privatøkonomisk output 6. Kildehenvisninger til de anvendte prisforudsætninger mm. Hertil kommer tre ark, hvor beregninger og sorteringer mv. foretages. Brugeren skal kun undtagelsesvist rette i disse ark. Det drejer sig om beregningsarket, sorteringsarket og listearket, hvor de relevante beregninger og sorteringer foretages automatisk. 4

5 Områderne i arkene har forskellig baggrundsfarve. Både de blå og røde områder er låst af for indtastning. Informationsområder: blå Beregningsområder: rød Indtastningsområder: grøn eller gul I arkene findes en række kommentarer (ses ved rød trekant i højre øverste hjørne), som skal sikre brugervenligheden i modellen. Ligeledes kan der foretages en række valg i modellen, hvor valgene er opgivet i et rullegardin i de pågældende celler Forudsætningsark Her findes samtlige forudsætninger, som bruges i de efterfølgende ark: Overordnede forudsætninger Prisindeks Prisforudsætninger Øverst til venstre findes de overordnede forudsætninger, som er vist i figur 1. Disse skal tilpasses til hver beregning. Figur 1: Overordnede forudsætninger Overordnede forudsætninger Samfundsmæssig kalkulationsrente (p.a.) 5% Privatøkonomisk kalkulationsrente (p.a.) 4% Produktets levetid (i år) 10 Opgørelsesår 2011 Netto Afgifts Faktor 1,17 Moms Med Kalkulationsrenten bruges til diskonteringen af effekterne til nutidsværdi henholdsvis den samfundsøkonomiske og privatøkonomiske. De viste er i overensstemmelse med Finansministeriets seneste anbefalinger. Produktets levetid udtrykkes i år. Opgørelsesår er det år, som man ønsker priserne opgjort i. Nettoafgiftsfaktoren er ligeledes i overensstemmelse med Finansministeriets anbefalinger. Moms angiver, om moms medtages i den privatøkonomiske beregning. Til højre for de overordnede forudsætninger er prisindekset angivet. Her er Danmarks Statistiks nettoprisindeks 1 indtastet indtil år Man bør sikre sig, at det seneste nettoprisindeks anvendes. Under de overordnede forudsætninger er herefter angivet de samfundsøkonomiske enhedspriser. Enhedspriserne er opgjort for forskellige former for miljøbelastning og opgøres som kr. pr. belastningsændring, f.eks. kr./no x emission, kr./co 2 emission mv. Navne og enheder har rød baggrundsfarve og selve priserne gult. Dette skyldes, at navne på effekterne indtastes i input arket og ikke i forudsætningsarket. Priserne derimod indtastes 1 Danmarks Statistiks Nettoprisindeks, x. 5

6 i forudsætningsarket. Læs mere om dette under "Tilpasning af modellen" nederst i vejledningen. Længere nede i forudsætningsarket findes de privatøkonomiske priser, som svarer til forbrugerpriser for hhv. el, naturgas, fyringsolie mv. Enhedspriserne opdateres jævnligt af Energistyrelsen m.fl., og man bør sikre sig, at det er de seneste enhedspriser, der anvendes i regnearket Input ark I input arket indtastes effekterne for hvert af de to produkter. I kolonne A er der forhåndsindtastet navne på en række effekter, som allerede er blevet brugt til at foretage kalkulationer. Hver effekt relateres til en fase i produktets levetid, som er angivet i kolonne B. Faserne kan for eksempel være opdelt som følger: Fase 1: Råvare og fremstillingsfasen Fase 2: Transport og distributionsfasen Fase 3: Anvendelsesfasen Fase 4: Bortskaffelsesfasen Input arket indeholder ikke på forhånd nogle effekter relateret til fase 2 og 4. Dette skyldes, at der ofte ikke er nogen forskel i transport/distribution og bortskaffelse af det konventionelle og grønne produkt. Desuden er det svært på forhånd at angive nogle generelle enhedspriser for disse faser for eksempelvis transport distributions eller bortanskaffelsesomkostninger pr. kilometer eller pr. kg. Hvis brugeren har oplysninger om sådanne er det dog muligt at udvide regnearket og indtaste effekter relateret til fase 2 eller 4. Modellen er opbygget til at sortere effekterne i forhold til faserne i output arket, og den sætter derfor fase 1 relaterede effekter øverst, dernæst fase 2 relaterede effekter osv. i kolonne B. Effekter er dernæst kategoriseret som "økonomiske" eller "miljø" effekter i kolonne C, og der er endvidere knyttet en enhed til effekterne i kolonne D. 6

7 Figur 2: Input ark overblik, kolonne A til M Indtastning af oplysninger: Modellen kræver nogle oplysninger for, at den kan udregne de samfundsøkonomiske og privatøkonomiske konsekvenser af at vælge et grønt produkt frem for et konventionelt produkt. Det er kun ganske få oplysninger der er påkrævet, medmindre man ønsker at indføre en type effekt, som ikke allerede er listet i modellen (se side 6 herom). Som udgangspunkt arbejder modellen med to typer effekter: Engangseffekt i det første år, typisk i forbindelse med anskaffelse af produktet Konstant årlig effekt over produktets levetid, f.eks. en årlig elektricitets besparelse For at modellen kan udregne de konstante årlige effekter, skal man indtaste hvor meget hhv. det grønne og det konventionelle produkt forbruger/udleder årligt. Dette sker i kolonne E og F, som er de første to grønne kolonner i figur 2. Engangsforbrug/udledninger ved opstart indtastes for begge varianter af produktet i kolonne H og I. Dette er de næste to kolonner markeret med grønt i figur 2. Hvis man ikke er klar over, hvor meget begge produkter forbruger, men man f.eks. ved at det konventionelle bruger 10 liter vand mere end det miljørigtige, skal man blot indtaste "10" ved det konventionelle produkt i kolonne F, og lade feltet stå tomt ved det grønne (kolonne E). Det er ikke nødvendigt at indtaste noget i de tilfælde, hvor forbruget ved det grønne produkt er det samme som forbruget ved det konventionelle produkt. Der skal ikke indtastes oplysninger om udledningen af henholdsvis SO 2, NO X /NO 2, metan og lattergas. Udledningerne af disse effekter bliver i regnearket beregnet ud fra det elforbrug produkterne giver anledning til vha. de såkaldte emissionskoefficienter for el. De samfunds- og privatøkonomiske omkostninger og gevinster opgøres i faste priser for produkternes levetid og omregnes til nutidsværdier med anvendelse 7

8 af kalkulationsrenten. De samfundsøkonomiske omkostninger opgøres ligeledes i henhold til Finansministeriets vejledninger inkl. afgifter. I de to sidste koloner (L og M), i figur 2, ses både den samfunds- og den privatøkonomiske nutidsværdi (NPV) af forskellen mellem det konventionelle og det grønne produkt. Disse værdier er de samme, som kan findes i output arkene. Kolonerne er taget med, så man umiddelbart kan se effekten på NPV af at ændre på inputparametrene. Eksempel: I figur 2 er der indtastet nogle oplysninger for et tænkt eksempel med en energibesparende computer. Den grønne computer koster kr. mere end den konventionelle. Den bruger 150 kwh mindre el om året over en fem års periode, som antages at være computerens levetid. Elforbruget er forbundet med udledning af en række stoffer, som ses i figuren. Under NPV ses nutidsværdien af den samfunds- og privatøkonomiske nettoeffekt ved at købe den grønne computer. Der er en negativ samfundsøkonomisk værdi, fordi merprisen på computeren er større end den samfundsøkonomiske værdi, som reduktionen i emissioner og elforbrug har. Der er modsat en positiv privatøkonomisk værdi, fordi forbrugeren eller indkøberen opnår en meget større elbesparelse pga. en højere privatøkonomisk elpris. Indtastning af oplysninger differentierede effekter: Det kan forekomme, at effekter ikke er konstante over år, men at de derimod varierer fra år til år. I dette tilfælde skal man anvende det lilla område i arket "Differentierede effekter". I dette område kan man for hvert enkelt år og for hvert enkelt produkt indtaste effekten ved at vælge et grønt produkt frem for et konventionelt. Det vil sige, at man kun skal indtaste, hvor meget besparelse, der er ved det grønne produkt ift. det konventionelle produkt. Hvis det grønne produkt forbruger mere end det konventionelle, skal effekten angives negativt. Hvis der indtastes differentierede effekter, vil disse automatisk indgå i beregningen af de samfunds- og privatøkonomiske omkostninger i input arket. Figur 3: Differentierede effekter Eksempel 8

9 I det tidligere eksempel var den årlige el-besparelse på 150 kwh. Hvis denne besparelse falder med 10 kwh pr. år, skal indtastningen ske som det er vist i figur 3. Bemærk: Når der ikke indtastes noget i år 2011, vil modellen bruge den ensartede årlige effekt i dette år Output ark (3+4) Som beskrevet øverst indeholder modellen to output ark ét til at beregne den samfundsøkonomiske effekt og ét til at beregne den privatøkonomiske effekt. Arket er opbygget med en oversigt over alle medtagne effekter både økonomiske og miljømæssige effekter. Modellen rangerer selv effekterne efter livscyklusfaser i kolonne B. Dernæst er benævnt effektens navn (kolonne C) og enhed (kolonne D). I kolonne E under "Difference mellem grønt og konventionelt produkt" findes hver nettoeffekt, dvs. forskellen mellem de to produkter i forhold til de relevante livscyklusfaser. Disse kan enten vises som sammenlagte over levetiden eller som årlige. Der ændres fra levetid til årligt, ved at vælge "Årligt" i rullegardinet i række 1, kolonne D (markeret med grøn baggrundsfarve). Figur 4: Output ark Engangseffekten bliver dog ikke delt ud på år ved at vælge "Årligt". Forskellen i effekter vil blive vist, som en simpel gennemsnitsberegning per år. Kolonne F viser den nutidsværdi, som også vises i input arkets kolonne L (se figur 2). Arket viser desuden, hvordan effekterne knytter sig til faserne, 1-4, (omgivet af rød ramme i figur 4) og til typen af effekterne, økonomisk eller miljø, (omgivet af grøn ramme). De økonomiske effekter svarer i figur 4 til summen af fremstillingsomkostninger og det private elforbrug. Det privatøkonomiske output ark er opbygget som det samfundsøkonomiske. Dog er der ikke her foretaget nogen opdeling af effekterne på typer, som vist i den grønne ramme i figur 4. Dette skyldes, at den samfundsøkonomiske værdi af miljøeffekterne ikke medtages i den privatøkonomiske beregning Kildehenvisninger: Samtlige kildehenvisninger til allerede indtastede forudsætninger herunder enhedspriser, findes i arket: Kildehenvisninger. 9

10 1.2.5 Tilpasning af modellen: Såfremt der i en produktsammenligning optræder andre effekter end dem, der er medtaget i regnearket, kan brugeren selv indtaste disse. Dette indebærer ændringer i såvel input arket som i forudsætningsarket. Input ark: Indtast navn i kolonne A Vælg fase i kolonne B Vælg type i kolonne C Indtast enhed i kolonne D. Figur 5. Tilpasning af inputarket Forudsætningsark: Navnene på de effekter der tilføjes i inputarket (fx XXX og YYY i eksemplet nedenfor) og effekternes enheder (kg) bliver automatisk overført fra input til forudsætningsarket og vil automatisk komme til at stå under de forhåndsindtastede navne og enheder (rød baggrundsfarve). 10

11 Figur 6: Tilpasning af forudsætningsarket I det gule område gøres følgende: Vælg hvilket år prisen er opgjort i, i kolonne C. Vælg om prisen er eksklusiv eller inklusiv afgifter i kolonne D. Indtast priserne i kolonne E og frem. Gentag indtastningen under de privatøkonomiske priser, såfremt der ønskes en privatøkonomisk vurdering. Her vælges om moms er medtaget i prisen eller ej. Som det ses i figuren er de allerede indtastede effekter opgjort i 2000, 2006, 2009, 2010 og 2011 priser. Oplysningen bruges til at fremskrive historiske tal til nutidige priser. Nogle af de allerede indtastede effekter var oprindeligt uden afgifter (indikeret af "Eksklusiv), og disse er derfor ganget med Nettoafgiftsfaktoren fra de overordnede forudsætninger. Hvis det kun er muligt at finde én pris, kan den indskrives i alle år. Priserne omregnes til nutidsværdi i modellen. Beregningerne til nutidspriser inklusiv afgifter foretages af modellen. Disse vises også i forudsætningsarket, blot længere nede end figur 6 viser. I tilfælde af pladsmangel i arkene: Der er på forhånd gjort plads til at medtage flere effekter i både input og forudsætningsarket. Dog er der flere rækker gemt, som også kan bruges til indtastning af nye effekter. Dette ses ved, at der sker et spring i rækkenumrene helt ude i venstre side af figur 7. De findes frem gennem en simpel "Hide/Unhide" funktion i Excel. De to rækker, der ligger på hver side af de gemte rækker, markeres, og brugeren højreklikker med musen og trykker "Unhide". Hvis rækkerne skal gemmes igen trykkes "Hide". 11

12 Figur 7: Gemte rækker Beregningsark og sorteringsark I beregningsarket, sorteringsarket og listearket er der ikke behov for indtastninger. Derfor er de markeret med en rød baggrundsfarve, og de er låst for indtastninger. Dog kan brugeren her se de beregninger, som foretages på basis af de angivne forudsætninger og de indtastede effekter i input- og forudsætningsarket. Beregningen af nutidsværdier er foretaget så effekterne falder primo det angivne år. Dvs. hvis investeringens start år er 2011, vil engangseffekter ved anskaffelse og andre effekter fra 2011 ikke blive tilbageskrevet. Effekter fra 2015 vil blive tilbageskrevet fire perioder. 12

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter

Intelligente indkøb. gevinster og omkostninger ved grønne produkter Intelligente indkøb gevinster og omkostninger ved grønne produkter En ny metode er kommet til Myndigheder, erhvervslivet og forbrugere har en fælles interesse i at skabe et grønt marked. Men hvad er de

Læs mere

MODEL TIL BRUG VED VURDERING

MODEL TIL BRUG VED VURDERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VURDERING AF NYBYG VS. RENOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model

Juni 2014. Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme. Vejledning til business case-model Juni 2014 Energioptimering i erhvervsudlejningsejendomme Vejledning til business case-model Introduktion til modellen Formålet med beregningsværktøjet er at synliggøre incitament for energioptimering i

Læs mere

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Til Social- og Integrationsministeriet Dokumenttype Vejledning til kommuneværktøj Dato Februar 2011 VÆRKTØJ TIL KOMMUNERNE ANALYSE AF DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE INDLEDNING

Læs mere

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING

VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING VEJLEDNING MODEL TIL BRUG VED VUR- DERING AF NYBYG VS. RE- NOVERING 1. Formål med modellen et værktøj til totaløkonomisk vurdering Formålet med modellen er at skabe et nemt og anvendeligt værktøj til simulering

Læs mere

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015

Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Afgiftsfritagelse for plug-in hybridbiler 2013-2015 1. Beskrivelse af virkemidlet Virkemidlet består i at fritage plug-in hybridbiler for registrerings-, vægt-

Læs mere

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej

Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej )&-)*) Bilag 1 til: Ændring af fjernvarmenettet - Tagensvej 7. maj 2007 /HAC Økonomiske, miljø- og energimæssige beregninger i henhold til projektbekendtgørelsen - Tagensvej I henhold til bekendtgørelsen

Læs mere

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel

Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i lavenergibyggeri Socialministeriets beregnings- og dokumentationsmodel Socialministeriet 2011 1. Indledning Med baggrund i 115 a om totaløkonomisk

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse:

Der er foretaget følgende ændringer i den samfundsøkonomiske analyse: Assens Fjernvarme A.m.b.a. Stejlebjergvej 4, Box 111 5610 Assens Kolding d. 16. september 2008 Vedr: Projektforslag for Etablering af fjernvarme i Ebberup På baggrund af møde hos Naturgas Fyn fredag d.

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Excel-5: Formler, diagrammer og tips

Excel-5: Formler, diagrammer og tips Excel-5: Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg i menulinjen: Formater Celler Fanebladet

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU

Transportøkonomiske enhedspriser. Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Transportøkonomiske enhedspriser Camilla Riff Brems ModelCenter Danmarks TransportForskning DTU Nøgletalskatalog i ny form Regneark Udgør en konsistent ramme Effektiviserer opdatering Oprydning Gennemgang

Læs mere

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen

Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen Energitilsynet Tarifudvalgets analyse af energibesparelser ved forskellige modeller for tarifpraksis i el-, naturgas- og varmeforsyningen v/ Kamma Holm Jonassen, kontorchef Baggrunden for tarifanalyse

Læs mere

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015

Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 Notat J.nr. 12-0173525 Miljø, Energi og Motor Forlænget afgiftsfritagelse for elbiler efter 2015 1. Beskrivelse af virkemidlet El- og brintbiler er fritaget for registrerings-, vægt- og ejerafgift frem

Læs mere

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug

MESSEUDGAVE. Investering: kr Varmepris: 600 [kr./mwh] Tilskudspris0,30 [kr./kwh] Elpris: 2,00 [kr./kwh] Energiforbrug RELS - brugermanual August 2016 MESSEUDGAVE Excel-program og brugermanual kan downloades fra Teknologisk Instituts hjemmeside på: http://www.teknologisk.dk/projekter/projektenergieffektive-laboratorier/37477?cms.query=stinkskab

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler

Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler Energinøgletal Energinøgletal og anvendelse for sektoren: Handel med biler mv. samt salg af reservedele til biler mv. Postboks 259 Tlf.: 4588 1400 Jernbane Allé 45 Tlf. 3879 7070 DTU/Bygning 325 Fax: 4593

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse

Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse 1 Kapitel 1 Samfunds- og forbrugerøkonomisk analyse I mange rapporter, som tager udgangspunkter i samfundsmæssige problemstillinger, kan det være interessant at se på hvilke løsninger der er mest rentable

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration

Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration Post Danmark, emissionsberegninger og miljøvaredeklaration v. Søren Boas, Post Danmark Ninkie Bendtsen og Mads Holm-Petersen, COWI Baggrund og formål Hver dag transporterer Post Danmark over 4 millioner

Læs mere

Levetidsomkostninger (LCC)

Levetidsomkostninger (LCC) Levetidsomkostninger (LCC) Introduktion Økonomisk bæredygtighed handler om at foretage valg ud fra helhedstænkning, kvalitet og vurdering af de langsigtede konsekvenser af valg af løsninger. Målet er:

Læs mere

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden.

I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. HVAD KOSTER DU? I denne opgave skal du lægge et budget, der fortæller, hvor meget du ca. koster i din families budget om måneden. De tal, du skal sætte ind i regnearket, er baseret på oplysninger om, hvor

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Afgiftslempelse for gas til tung transport

Afgiftslempelse for gas til tung transport Notat J.nr. 12-073525 Miljø, Energi og Motor Afgiftslempelse for gas til tung transport 1. Beskrivelse af virkemidlet Tung transport drevet med komprimeret naturgas (CNG) er typisk dyrere i anskaffelse

Læs mere

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS

Foderplanlægning Svin - et modul i FMS En introduktion til Foderplanlægning Svin - en del af planlægningsværktøjet FMS Udarbejdet af Ole Jessen, Videncenter for Svineproduktion Foderplanlægning Svin - et modul i FMS Denne introduktion er baseret

Læs mere

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning

Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning V E J LEDNING Januar 2012 Vejledning til KL-værktøj til prissammenligning Denne vejledning beskriver kort, hvordan regnearkene til prissammenligning af indkøb anvendes. Overordnet kan redskabet bruges

Læs mere

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere)

Vejledning PROPHIX 11. Driftsbudgettering ved åbning af templates (Kun til Avanceret-brugere) PROPHIX 11 Systemansvarlige Michael Siglev Økonomiafdelingen 9940 3959 msi@adm.aau.dk Daniel Nygaard Ricken Økonomiafdelingen 9940 9785 dnr@adm.aau.dk Vejledning (Kun til Avanceret-brugere) Opdateret:

Læs mere

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4

Til. Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype. Bilag 4. Dato. Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 Til Sygehuspartnerskabet (2) Dokumenttype Bilag 4 Dato Juni 2014 VEDERLAG BILAG 4 VEDERLAG BILAG 4 INDHOLD 1. Indledning 1 2. Økonomisk ramme 1 3. Timepriser, estimeret antal timer og udgifter, fase 1

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Krav til det offentliges indkøb af transport

Krav til det offentliges indkøb af transport Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 5. august 2013 Krav til det offentliges indkøb af transport

Læs mere

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID

TIDSHÅNDTERING I PROMARK REGISTRERING AF PROJEKTTID TIDSHÅNDTERING I REGISTRERING AF PROJEKTTID 1 Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Indhold 0. Indledning...

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

VEJLEDNING Guide til brug af Almen2tal. Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger VEJLEDNING 2016 Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger i alment byggeri m.v. Guide til brug af Almen2tal Totaløkonomiske merinvesteringer i nye lavenergiboliger

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse:

Grønne afgifter. Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter Indholdsforbtegnelse: Grønne afgifter... 2 Struktur... 2 Refusion af afgifter... 3 Måling af elvarme... 4 Overskudsvarme... 4 Afgiftsbelægning af genbrugsvarme... 4 Regler for afgiftsbelægning...

Læs mere

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi

Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi Røggaskondensering på Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S. Projektforslag i henhold til lov om varmeforsyning 6. januar 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 3 3. Projektorganisation...

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14

LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial. FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 LysDiagnose ver. 1.0 Tutorial FABA og Go Energi (2011) LysDiagnose Tutorial s. 1/14 Indholdsfortegnelse: Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0 Indhold Tutorial for LysDiagnose ver. 1.0... 2 Kom godt i gang...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening

Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Vejledning i brug af Græsplanlægning ved Søren Greve Olesen, Sydvestjysk Landboforening Indledning Græsplanlægning er et værktøj til planlægning af slæt og afgræsning. Det er udviklet som en hjælp til

Læs mere

Anvendelse af Finanssaldi

Anvendelse af Finanssaldi Anvendelse af Finanssaldi Funktionaliteten Finanssaldi kan være anvendelige når du eksempelvis vil: Trække et budget ud og arbejde videre med det i Excel. Lave periodiske analyser af forbrug. Lave prognoser

Læs mere

Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel

Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel Anvendelse af KL s skatte- og tilskudsmodel KL s skatte- og tilskudsmodel er web-baseret. Det eneste der kræves for at kunne foretage en beregning på skatte- og tilskudsmodellen, er en pc med internetadgang,

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009

Manual til Statistik. ShopStatistics. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik. Consulo ApS 20-03-2009 2012 Manual til Statistik ShopStatistics Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer statistik Consulo ApS 20-03-2009 1 Introduktion... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Anvendelse... 3 2 Referencer... 4

Læs mere

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET

KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET KL JANUAR 2017 TEKNISK VEJLEDNING KL S EFFEKTMÅLINGS- REDSKAB TIL KONTROLOMRÅDET OFFICE VERSION 2010 OG 2013 2 VEJLEDNING I ANVENDELSE AF VÆRKTØJ TIL EFFEKTMÅLING INDHOLD INDHOLD INDLEDNING A. TEKNISKE

Læs mere

Velkommen til Web-tools

Velkommen til Web-tools Velkommen til Web-tools Hold nemt øje med dit forbrug og returtemperatur og spar penge på varmeregningen. Nu kan du hurtigt og nemt følge dit forbrug og ikke mindst din returtemperatur dag for dag på en

Læs mere

Energivejleder-forløb

Energivejleder-forløb Energivejleder-forløb Energivejleder Inden forløbet skal du udlevere hjemmeopgaven. Du kan understrege over for dem at det er vigtigt at de sørger for at udfylde skemaet, fordi de to næste moduler bygger

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Opdatering af TERESA version 4.0

Opdatering af TERESA version 4.0 Opdatering af TERESA version 4.0 Dokumentationsnotat Transport- og Bygningsministeriet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Elementerne i opdateringen 3 2.1 Eksterne omkostninger for fly og færge 3 2.2

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

Effektiviteten af fjernvarme

Effektiviteten af fjernvarme Effektiviteten af fjernvarme Analyse nr. 7 5. august 2013 Resume Fjernvarme blev historisk etableret for at udnytte overskudsvarme fra elproduktion, hvilket bidrog til at øge den samlede effektivitet i

Læs mere

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema

Spørgeskemaer. Opret et nyt spørgeskema. Tilpas et spørgeskema Compliance TNG I Compliance TNG kan du oprette evalueringer der viser, om I efterlever jeres egne eller andres krav. Evalueringer er baseret på spørgeskemaer, som du kan oprette på forhånd og herefter

Læs mere

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er

BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er - BC Light er udviklet af Faarup & Partners A/S og alle rettigheder tilhører Faarup & Partners A/S. Denne version samt tilhørende dokumentation er etableret for OPI-Lab, og aktørerne bag OPI-Lab erhverver

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

ENERGIBESPARELSE I STATEN.

ENERGIBESPARELSE I STATEN. ENERGIBESPARELSE I STATEN. 24-09- 2010 Vejledning til indberetning af målerdata. Ministeriums niveau. Denne vejledning er et supplement til 8 i Vejledning til cirkulære nr. 9787 af 1. oktober 2009 om energieffektivisering

Læs mere

Energihandlingsplan for Nordsøenheden

Energihandlingsplan for Nordsøenheden for Nordsøenheden 2009 Tekniske besparelsestiltag Dette er handlingsplanen for Nordsøenheden. Handlingsplanen er udarbejdet af energirådgiver Per Ruby, Stine Skaarup Madsen, Søren Vontillius og Malene

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet.

Nedenfor belyses en stramning af et komponentkrav, der ligger ud over, hvad der allerede er påtænkt eller gældende i bygningsreglementet. N O T AT 17. september 2012, rev 17. oktober 2012, rev 17 jan 2013, rev 6 feb 2013, rev 1 marts 2013 J.nr. Ref. Mra, Hdu Klimaplan Skærpede energikrav til nye vinduer 1. Beskrivelse af virkemidlet I bygningsreglementet

Læs mere

Brugermanual til Eco-Plan Biogas

Brugermanual til Eco-Plan Biogas Brugermanual til Eco-Plan Biogas Eco-Plan Biogas er et regneark, der kan sammenligne økonomien for en bedrift, der bruger forgæret biomasses om gødning med en bedrift, der får sin gødning fra husdyrgødning,

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium

χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium χ 2 -test i GeoGebra Jens Sveistrup, Gammel Hellerup Gymnasium Man kan nemt lave χ 2 -test i GeoGebra både goodness-of-fit-test og uafhængighedstest. Den følgende vejledning bygger på GeoGebra version

Læs mere

Energistrategi Evaluering 2013

Energistrategi Evaluering 2013 Energistrategi Evaluering 2013 Nærværende dokument summerer resultaterne for 2013, for den af byrådet vedtagne energistrategi for de kommunale ejendomme. I 2013 er der gennemført tekniske energibesparelsesprojekter

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014

Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Kortlægning af udledningen af drivhusgasser i Frederikssund Kommune Udledning af drivhusgasser 2014 Regin Gaarsmand & Tyge Kjær Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet Den 17. april 2016,

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd - VVM/MV - Samfundsøkonomisk analyse Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk 1 Metode Vurderingen

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør

EU-Supply. Elektronisk udbudssystem Quick Guide. Leverandør EU-Supply Elektronisk udbudssystem Quick Guide Leverandør Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Brugen af systemet:... 3 1.2 Proces ved deltagelse i udbud via en offentliggjort annonce... 4 2. Svar

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE

TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE DANMARKS NATIONALBANK TIPS OG TRICKS TIL FIONA ONLINE 1 Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken 2 Oversigt over tips og tricks til FIONA Online Forsiden: Her offentliggøres nyheder

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del Bilag 20 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget De økonomiske konsulenter Til: Dato: Udvalgets medlemmer 16. november 2016 Opdateret analyse af PSO-udgifter

Læs mere