Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide. til en kommunal folkeoplysningspolitik. De folkeoplysende organisationer"

Transkript

1 Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik De folkeoplysende organisationer September

2 Guide til en kommunal folkeoplysningspolitik Det er folkeoplysningens kerneopgave at give mennesker redskaber til at begå sig i den tid og det samfund, de lever i, så den enkelte ikke bare bliver en passiv tilskuer til tilværelsen, men en aktiv deltager. Folkeoplysningen bidrager bl.a. til demokrati og aktivt medborgerskab, sammenhængskraft, dannelse og myndiggørelse af borgerne. Det gør folkeoplysningen på mange måder. Det sker gennem det sociale samvær og mødet med andre mennesker, det sker gennem aktiv deltagelse i det bagvedliggende foreningsarbejde, det sker gennem fysisk aktivitet, det sker ved at tilegne sig en viden, færdighed eller ny indsigt gennem undervisning og debat, og det sker ved at dele egne erfaringer, viden og færdigheder med andre. I den nye folkeoplysningslov er fremme af demokrati og aktivt medborgerskab som noget nyt skrevet ind i formålet for både den folkeoplysende voksenundervisning ( 7), det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde ( 14), daghøjskoler ( 45a) og Folkeuniversitetet ( 46). Den nye folkeoplysningslov forpligter alle kommuner til at udforme en folkeoplysningspolitik ( 34) og til at have et udvalg til at varetage opgaver under loven ( 35). Som baggrund for at indføre denne forpligtelse i loven, skriver regeringen i lovforslagets bemærkninger: En række kommuner har allerede politikker eller strategier på området, og denne gode tendens ønskes udbredt til alle landets kommuner. Denne guide er udarbejdet af de landsdækkende folkeoplysende organisationer for at give inspiration til arbejdet i kommunerne med udviklingen af en folkeoplysningspolitik. Guiden beskriver lovkravene til folkeoplysningsudvalg og folkeoplysningspolitik og giver inspiration til arbejdet. Der citeres fra både lovtekst og fra lovbemærkningerne. Guidens fokus er indholdet i folkeoplysningspolitikken. Guiden giver inspiration til det overordnede formål med en folkeoplysningspolitik og til de seks områder som ifølge loven skal være indeholdt i den kommunale folkeoplysningspolitik. Under hvert punkt i guiden angives lovens krav, der gives eksempler på indholdet og der stilles nogle uddybende og supplerende spørgsmål som kan overvejes. Desuden henvises til konkrete eksempler fra eksisterende politik i kommunerne. Folkeoplysningspolitik ( 34) I lovbemærkningerne står der følgende om en kommunal folkeoplysningspolitik: Der skal være tale om en lokal politik, som formuleres ud fra lokale forhold. Politikken skal både kunne give foreninger og borgere indflydelse på og indsigt i, hvilke rammer der gælder for den folkeoplysende virksomhed i den pågældende kommune. Samtidig vil politikken kunne bidrage til en mere ensartet og stringent administration af tilskud m.v. i kommunen, når rammerne for arbejdet er tydeligt beskrevet. Det fremgår således ikke af loven, hvad der skal stå i de enkelte kommuners folkeoplysningspolitik, eller hvordan den skal udarbejdes. Loven nævner dog en række nærmere angivne emner, der som minimum skal berøres i politikken. Hvordan politikken nærmere udformes afhænger af de lokale forhold og besluttes af kommunalbestyrelsen. De pågældende emner skal indgå i politikken, som også kan indeholde andre emner end de nævnte. 2

3 Som vi i de folkeoplysende organisationer ser det, er formålet med at udarbejde kommunale folkeoplysningspolitikker at sikre fremdrift og dynamik i folkeoplysningsarbejdet. En kommunal folkeoplysningspolitik skal medvirke til at fremme folkeoplysningens overordnede formål nemlig at fremme demokratisk medborgerskab; den skal sætte rammer og mål for det folkeoplysende arbejde og den skal sikre sammenhæng mellem folkeoplysningsaktiviteterne og andre politikområder og samarbejdet mellem folkeoplysningens mange aktører og grupper. I bemærkningerne til lovforslaget står der at Folkeoplysningspolitikken skal udvikles løbende og være et dynamisk redskab i forhold til at udvikle og understøtte aktiviteterne på folkeoplysningsområdet. En folkeoplysningspolitik vil kunne fremme demokratisk medborgerskab og samarbejdet mellem folkeoplysningens mange aktører og grupper. De folkeoplysende organisationer mener på den baggrund af folkeoplysningspolitikken må opfattes som et oplæg til en løbende dialog med folkeoplysningsudvalget og brugerne om udviklingen af folkeoplysningsområdet. Ifølge den nye folkeoplysningslov skal de kommunale folkeoplysningspolitikker omsættes i konkrete strategier og handleplaner. Det betyder, at målet er en konkret og forpligtende politik, men det står naturligvis enhver kommune frit for hvordan arbejdet med politik, strategi, handleplaner og ressourcer gennemføres og tilrettelægges. En typisk tilgang til en formulering af en politik kunne rumme følgende faser: Situationsanalyse: hvor kommer vi fra? Visionsformulering: hvor vil vi gerne hen? Målformulering: hvad vil vi nå? Strategiformulering: Hvordan vil vi nå det? Handleplaner: hvordan kan vi konkretisere og operationalisere strategien? De folkeoplysende organisationer anbefaler, at folkeoplysningsudvalget og brugerne inddrages så tidligt som muligt i formuleringen af folkeoplysningspolitikken. Hvad er det overordnede formål med folkeoplysningsarbejdet i kommunen? Hvordan kan folkeoplysningsarbejdet bidrage til de overordnede visioner og målsætninger for kommunen (Eks. sundhed, beskæftigelse, sammenhængskraft, frivillighed)? Hvilken rolle skal folkelysningsarbejdet i kommunen spille i fremtiden? Hvilken rolle skal henholdsvis det organiserede folkeoplysningsarbejde og de ikkeorganiserede aktiviteter spille i fremtiden? > Eksempler på overvejelser omkring folkeoplysningens formål og rolle 34 i loven indeholder seks områder, som folkeoplysningspolitikken som minimum skal indeholde. I det følgende gennemgås disse seks områder med angivelse af hvordan området defineres i lovbemærkningerne og derefter de folkeoplysende organisationers anbefalinger og uddybende spørgsmål til overvejelse. 3

4 1) Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde I lovbemærkningerne står der: Dette emne for folkeoplysningspolitikken vedrører de helt overordnede målsætninger for den folkeoplysende virksomhed i kommunen. Her er der plads til at beskrive kommunalbestyrelsens overordnede politik på området, langsigtede strategier og målsætninger. De folkeoplysende organisationer anbefaler, at der udarbejdes konkrete målsætninger, som står i naturligt forhold til kommunens ambitionsniveau på folkeoplysningsområdet og politikkens overordnede vision, strategi og handleplan. Formuleringen af konkrete målsætninger kan antage forskellig retning, eksempelvis: Antal eller andel af borgere som deltager i folkeoplysningsaktiviteter pr. år. Antal foreninger, aftenskoler, aktiviteter, arrangementer, hold, undervisningsforløb m.v. der udbydes og gennemføres pr. år. Sikring af bredde i foreningslivet, f.eks. med en målsætning om tilbud fra en større vifte af foreninger. Definition af særligt højt prioriterede aktiviteter eller indsatsområder. Konkrete målsætninger for disse særligt prioriterede aktiviteter og indsatsområder. Er der sammenhæng mellem de overordnede politiske intentioner og de konkrete mål for folkeoplysningsarbejdet? Hvilke typer af mål giver mest mening, retning og energi i folkeoplysningsarbejdet i kommu nen? > Eksempel på særlige indsatsområder > Eksempel på konkrete driftsmål 4

5 2) Rammer for den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, herunder de fysiske rammer I lovbemærkningerne står der: Dette punkt er afgørende for de tilskudsregler, som kommunalbestyrelsen har hjemmel til at fastsætte om aktivitetstilskud [ ] De regler, der fastsættes om tilskud vil således skulle fastsættes inden for de rammer, som udstikkes i folkoplysningspolitikken under dette punkt. De folkeoplysende organisationer anbefaler at punktet opfattes bredere end rammer for aktivitetstilskudsregler. De helt overordnede rammer for tilskud, lokaleanvisninger og understøttelse af folkeoplysningsarbejdet angives i Folkeoplysningsloven. Inden for disse rammer, kan hver enkelt kommune definere ressourcer og rammer mere præcist. Det gælder eksempelvis: Samlet budget for folkeoplysningsområdet. Specifikke retningslinjer for tilskud til aktiviteter, lokaler og særligt prioriterede indsatser. Tilgængelige fysiske rammer i form af lokaler, anlæg og faciliteter. Planer for udvikling og sikring af tidssvarende og gode fysiske rammer, der passer til de aktiviteter der ønskes. Hvordan understøttes kommunens mål for folkeoplysningsarbejdet bedst i forhold til økono miske tilskud og tilgængelige fysiske rammer? Hvor højt ønsker kommunen at prioritere ekstra tilskud og særlige midler? Hvilke mål gælder for den kommunale administration af folkeoplysningsarbejdet? Er der selvbetjeningsmuligheder? Er det tilstrækkeligt let at få adgang til lokaler? Hvordan og med hvem fremmes udvikling af fremtidens fysiske rammer for folkeoplysnings arbejdet? Er de nuværende lokaler tidssvarende og fremmende for folkeoplysningsarbej det? Hvilke lokaler og anlæg står til rådighed for folkeoplysningsarbejdet? Kan flere og nye lo kaler og faciliteter med fordel inddrages? (Eks. gymnasier, universiteter, højskoler, eftersko ler el.lign.). Hvordan kan den fysiske planlægning i kommunen tænkes sammen med folkeoplysnings politikken, f.eks. i forhold til udendørs faciliteter til bevægelse, naturlegepladser, samlings steder mv.? Hvordan kan kommunen bidrage til at flere borgere bliver aktive i foreninger mv., f.eks. gennem øget anerkendelse af den frivillige indsats og dokumentation af de kompetencer der opnås? Hvordan kan det undgås, at lokaletilskudsbestemmelserne får en negativ konsekvens for foreningerne, alene fordi foreningen får flere medlemmer over 25 år? > Eksempel på sammentænkning af folkeoplysning og lokalplaner > Eksempel på hvordan engagement i folkeoplysning kan være attraktivt 5

6 3) Samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper og aktiviteter, herunder for så vidt angår de økonomiske rammer for det folkeoplysende udviklingsarbejde I lovbemærkningerne står der: Med den nye udviklingspulje ( 6, stk. 1, nr. 3) er der åbnet for nye målgrupper for den folkeoplysende virksomhed, idet der med oprettelsen af en kommunal pulje skal kunne gives tilskud til udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, initiativer, foreninger eller projekter med et folkeoplysende sigte altså aktiviteter, der ikke nødvendigvis falder inden for den traditionelle opfattelse af folkeoplysende virksomhed og dermed ikke får tilskud efter andre regler i folkeoplysningsloven. Det kan under dette emne f.eks. beskrives, hvilke målgrupper man ønsker at nå ved at give tilskud til udviklingsarbejde, hvordan dette udviklingsarbejde spiller sammen med den øvrige folkeoplysende aktivitet i kommunen, og/eller overordnede tilskudsbetingelser i forhold til [udviklingspuljen]. Hver kommune skal altså afsætte midler til en pulje som understøtter udviklingsarbejde i forbindelse med organiseringsformer, nye initiativer eller projekter. Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper. Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet. Det er de folkeoplysende organisationers opfattelse, at puljen bør være en opprioritering i forhold til den indsats der gøres i dag. Den kommunale folkeoplysningspolitik skal: Definere udviklingspuljens størrelse, kriterier for at modtage støtte samt principper for prioriteringer. Sætte rammer for samspillet mellem etablerede folkeoplysende foreninger og selvorganiserede grupper. Definere hvorledes selvorganiserede grupper får adgang til udviklingsmidler og evt. kan inddrages i de eksisterende foreninger. Er der særlige områder, hvor kommunen ønsker udviklingsarbejde igangsat? Hvordan kan selvorganiserede grupper hjælpes til at udvikle sig til foreninger? > Eksempel på retningslinier for forsøgspulje 6

7 4) Samspil mellem den folkeoplysende virksomhed og øvrige politikområder, herunder muligheder for indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver I lovbemærkningerne står der: Under dette emne kan det beskrives, hvordan den folkeoplysende virksomhed i den pågældende kommune skal fungere i samspil med kommunens øvrige politikker som f.eks. kulturpolitik, handicappolitik, sundhedspolitik, integrationspolitik og politik for socialt udsatte. Det er hensigten, at der herved skabes bedre mulighed for, at de forskellige områder kan supplere hinanden frem for at overlappe med hinanden. [ ] kommunalbestyrelsen [kan] beslutte at yde tilskud til indgåelse af partnerskaber om løsning af konkrete opgaver. Det bør på den baggrund også angives i folkeoplysningspolitikken, hvis kommunalbestyrelsen har til hensigt at inddrage de folkeoplysende aktører i løsningen af konkrete opgaver ved indgåelse af partnerskaber. Der kan således i folkeoplysningspolitikken lægges en overordnet strategi for kommunalbestyrelsens intentioner på dette område. De folkeoplysende organisationer anbefaler at dette punkt beskrives så bredt, som det er angivet i overskriften ved at indeholde følgende: Beskrivelse af hvordan folkeoplysningsarbejdet står i forhold til andre politikområder. Målet er at sikre, at det folkeoplysende arbejde inddrages og involveres i alle relevante sammen hænge. Det gælder eksempelvis: Folkeoplysningspolitikkens sammenhæng med øvrige politikområder som eksempelvis kultur, fritid, beskæftigelse, uddannelse, sundhed og fore byggelse, integration og handicap. Folkeoplysningsarbejdets konkrete samspil med andre aktører og institutioner, herunder skoler og daginstitutioner. Partnerskaber mellem foreninger/oplysningsforbund/daghøjskoler og kommune/kommunale institutioner omkring særlige indsatsområder. De folkeoplysende organisationer gør opmærksom på, at finansieringen af partnerskaber, der indebærer, at folkeoplysningen løser opgaver på andre af kommunens politikområder ikke kan finansieres af folkeoplysningsmidler, men må finansieres af midler på de pågældende områder. Er der særlige indsatsområder, som med fordel kan varetages af folkeoplysende forenin ger? Nu eller i fremtiden? Er der særlige områder, hvor lovens muligheder for at fravige kravet om deltagerbetaling samt kravet om åbne hold, med fordel kan bruges? Er der opgaveområder hvor kommunen ønsker at etablere særlige samarbejder og partner skaber med foreninger? På hvilke præmisser kan dette foregå? Hvordan kan kommunen styrke brugen af realkompetencevurderinger? > Eksempel om realkompetence > Ideer til dialog på tværs af fagområder forvaltning 7

8 5) Afgrænsning af aktiviteter indenfor den folkeoplysende virksomhed i forhold til andre tilgrænsende aktiviteter I lovbemærkningerne står der: Under dette emne kan det angives, hvilke opgaver kommunalbestyrelsen forventer eller ønsker, at de folkeoplysende aktører skal løfte, i forhold til de tilgrænsende aktiviteter, som allerede udbydes af f.eks. kommercielle udbydere, biblioteker og uddannelsesinstitutioner. Det er hensigten, at det skal beskrives, hvordan de forskellige områder kan supplere hinanden frem for at konkurrere med hinanden f.eks. hvordan man undgår konkurrence mellem et kommercielt fitnesscenter og de aktiviteter, der udbydes på aftenskoler eller i foreninger med kommunalt tilskud. Folkeoplysningsarbejdet grænser op til en række andre aktivitetsområder, hvorfor spørgsmål om afgrænsning og tilgrænsning er væsentlige. På nogle områder pågår undersøgelser på nationalt plan, på andre områder skal fastsættes kommunale grænseflader. Det gælder særligt: Forholdet mellem folkeoplysende foreninger og kommercielle aktører som eksempelvis fitnesscentre. Forholdet mellem den folkeoplysende voksenundervisning og eksempelvis biblioteker, VUC og andre voksenundervisningstilbud. I hvilken udstrækning ønsker kommunen at opfordre til øget samarbejde mellem f.eks. af tenskoler og offentlige tilbud fra biblioteker, VUC mv.? Hvordan sikres vilkårene for de foreningsbaserede aktiviteter i forhold til de kommercielle? De folkeoplysende organisationer understreger vigtigheden af det foreningsbårne, altså at udviklingen af foreningerne foregår på et demokratisk nonprofitgrundlag med henblik på at styrke og udvikle de fællesskaber, som fortsat er foreningslivets primære kerneværdi. Kommunernes tilskud på området er således bundet op på organiseringsformen, ikke på aktiviteten. > Forslag om afgrænsning til kommerciel virksomhed > Gode råd om samarbejde mellem folkeoplysningen og bibliotekerne 8

9 6) Omfanget og karakteren af brugerinddragelsen af den folkeoplysende virksomhed i kommunen, jf. 35, stk. 1 35, stk. 1 i folkeoplysningsloven siger, at kommunalbestyrelsen er forpligtet til at inddrage den folkeoplysende virksomhed i kommunen og at det skal ske gennem det udvalg, som 35, stk. 2 forpligter kommunen til at nedsætte. De fleste kommuner har allerede et folkeoplysningsudvalg, der varetager området. Selvom den nye lov stiller krav om at der oprettes et udvalg, giver den stor fleksibilitet i forhold til hvordan udvalget sammensættes og arbejder. F.eks. er der ingen begrænsninger i forhold til at oprette underudvalg og arbejdsgrupper under udvalget. Det står også frit hvad man vil kalde udvalget. Det behøver således ikke hedde Folkeoplysningsudvalg, men de folkeoplysende organisationer anbefaler det navn da det er det mest dækkende for området. Eneste krav til sammensætningen er, at udvalget har repræsentation for den virksomhed, der kan få tilskud efter kapitel 3 ( 35, stk. 2), dvs. de foreninger som allerede får tilskud eller lokaler under loven og de, som ikke får, men lever op til kriterierne for at kunne få tilskud eller lokaler. De folkeoplysende organisationer anbefaler at der sigtes efter så bred en repræsentation som muligt, men inden for lovens område. Det anbefales også at overveje hvordan de foreninger, der ikke bliver repræsenteret direkte i udvalget kan inddrages. Der bør være en strategi for at nå ud til alle berørte foreninger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er ifølge loven ( 35, stk. 1) forpligtet til at inddrage udvalget i alle sammenhænge af generel betydning for den folkeoplysende virksomhed, herunder 1) folkeoplysningspolitikken, 2) kommunens budget for området og 3) kommunens regler for tilskud til folkeoplysning. > Eksempler på sammensætning af folkeoplysningsudvalg 9

10 Afslutning Det er ønsket fra de folkeoplysende organisationers side, at denne guide kan være en hjælp og inspiration til at udvikle kommunale folkeoplysningspolitikker, som tager højde for lokale forhold og spiller sammen med kommunens øvrige politik. Vi stiller os gerne til rådighed med yderligere inspiration, forslag, dokumentation mv. og vi formidler også gerne de gode eksempler blandt kommunerne. Derfor modtager vi gerne de færdige folkeoplysningspolitikker når de er klar i de enkelte kommuner, så vi kan præsentere dem på Kontaktoplysninger for hver af de landsdækkende folkeoplysende organisationer findes på næste side: 10

11 Voksenundervisning Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Dansk Oplysnings Forbund (DOF) LOF s Landsorganisation AOF Danmark NETOP netværk for oplysning Fritid & Samfund FOF Idræt Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) Danmarks Idræts- Forbund (DIF) Dansk Firmaidrætsforbund Unge Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4

Indledning Vision Målsætninger Rammer for folkeoplysende virksomhed Udvikling af folkeoplysningen... 4 1 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Målsætninger... 3 Rammer for folkeoplysende virksomhed... 3 Udvikling af folkeoplysningen... 4 Folkeoplysningen i samspil med øvrige politikområder... 4 Afgrænsning

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Lemvig Kommunes Foreningsportal

Lemvig Kommunes Foreningsportal Kopi fra Lemvig Kommunes hjemmeside 14. september 2012 Links Lemvig Kommunes Foreningsportal http://www.lemvig.dk/folkeoplysningspolitik.aspx?id=1942 Folkeoplysningspolitik Introduktion Folketinget vedtog

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e

F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e F o l k e o p ly s n i n g s p o l i t i k f o r J a m m e r b u g t K o m m u n e Forord Jammerbugt Kommune betragter et levende forenings- og fritidsliv som en motor for udvikling i lokalsamfundet og

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune

Folkeoplysningspolitik. Politik for Hedensted Kommune Folkeoplysningspolitik Politik for Hedensted Kommune Indholdsfortegnelse VISION og MÅL...3 FRITIDSUDVALGET - Organisering og opgaver...4 Rammer...5 Samspil og udvikling...5 Partnerskaber...5 Brugerinddragelse...5

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune

Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Folkeoplysningspolitik for Gentofte Kommune Forord Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde fællesskaber, der inspirerer og udfordrer.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Formål med politikken Gentofte Kommune vil med denne folkeoplysningspolitik definere rammen og visionen for fritidsområdet for alle kommunens borgere. Folkeoplysning dækker over

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik 2013-2017 Politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. 1 Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger

Læs mere

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1

SLAGELSE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK KOMMUNE 2012-2014 1 SLAGELSE KOMMUNE UDKAST TIL NY FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 2012-2014 1 Forord Foreningslivet er noget ganske særligt i det danske samfund. De grundlæggende værdier i folkeoplysningen er demokrati og fællesskab.

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik

Kultur- og fritidspolitik Præsentation Kai Raun, Kultur og Fritidschef Allerød Kommune fra 1986 Kultur, idræt og fritid SSP Formand Fritidssamrådet i Danmark Næstformand Fritid og Samfund Program Kultur- og fritidspolitik er midlet/rammen

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK BRØNDERSLEV KOMMUNE Målsætning for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksenundervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Brønderslev Kommune har som målsætning

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 2016-2019 Folkeoplysningspolitik 2016-2019 1 Indhold Folkeoplysningspolitik...3 Folkeoplysningsudvalget...3 Indsatsområder 2016-2019...4 Årlige handleplaner...4 Frivillighed og aktivt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE

ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE ET AKTIVT OG VARIERET FRITIDSLIV TIL ALLE Folkeoplysning i Gentofte Kommune 2012 2016 FORORD Folkeoplysningstilbuddene i Gentofte Kommune skal give alle borgere mulighed for at deltage i meningsfulde

Læs mere

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011

Undervisningsministeriet Fredag den 8. april 2011 D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D Undervisningsministeriet liz.nymann.lausten@udst.dk Fredag den 8. april 2011 Dansk Folkeoplysnings Samråds høringssvar til forslag til Lov om ændring

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011

Ny folkeoplysningspolitik. DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningspolitik DUF-konference: Morgendagens foreningsliv - 6. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 I kraft 1. august 2011 Bevirker at der skal arbejdes med en række konsekvenser

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder.

Folkeoplysningspolitikken udmøntes via Folkeoplysningsudvalgets arbejde og valgte indsatsområder. Indhold Forord... 3 Visioner og målsætninger for området... 4 Rammer for folkeoplysning i Hillerød Kommune... 4 Økonomiske rammer... 4 Udviklingspuljen... 4 Voksenundervisning... 4 Frivilligt foreningsarbejde...

Læs mere

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg

DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg D A N S K F O L K E O P L Y S N I N G S S A M R Å D DFS forslag til regeringens folkeoplysningsudvalg DFS ser fremtidens folkeoplysning inden for tre søjler: Søjle 1- Søjle 2- Søjle 3- Fri Folkeoplysning

Læs mere

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Partnerskaber mellem foreningslivet. løsning af konkrete opgaver. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Partnerskaber mellem foreningslivet og kommunen om løsning af konkrete opgaver Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Partnerskaber mellem foreningslivet

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 136 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg UDU samrådsspørgsmål Ø-AB

Læs mere

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at:

Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder at: Mariagerfjord Kommune Levende mennesker levende foreninger Forslag til ny politik på folkeoplysningsområdet Endeligt forslag fra arbejdsgruppen 27.09.2012 Politik Arbejdsgruppens bemærkninger Det betyder

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Udkast af 30.03.11 til Forslag

Udkast af 30.03.11 til Forslag Udkast af 30.03.11 til Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker Steffen Hartje

Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker Steffen Hartje Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker Steffen Hartje Fritid & Samfund 2 3 4 5 Titel Undersøgelse af de kommunale folkeoplysningspolitikker Hovedrapport omfattende delundersøgelserne 1,

Læs mere

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214

åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 åbent møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 28. februar 2012 kl. 17:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Orientering - Orienteringer fra administrationen 3 002. Folkeoplysningspolitik - udkast

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK for Glostrup Kommune 2012-2016 Center for Kultur og Idræt Glostrup Kommune FORORD Rammerne for denne Folkeoplysningspolitik er folkeoplysningsloven og det aktive medborgerskab. Folkeoplysningspolitikken

Læs mere

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber

Fællesskab. Aalborg Kommune vil med sin fritidspolitik understøtte forpligtende fællesskaber #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Folkeoplysningsudvalget Kopi til Indtast Kopi til Fra Inge Brusgaard Sagsnr./Dok.nr. 2014-39974 / 2014-39974-40 Fritidsområdet Sundheds-

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik

SILKEBORG KOMMUNE. Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2 Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Foto: Morten Clausen Indhold Forord... 4 Mission for idræts- og fritidspolitikken... 6 Vision

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Start- og udviklingspuljen, herunder Her og nu-puljen Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud INDHOLD Frivillighedspolitikken rammer og vilkår.. 3 Start- og udviklingspuljen. 4 Formål.. 4 Hvad gives

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen

Vision. Målsætninger. Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Målsætninger Frederikshavn Kommune ønsker, at folkeoplysningen er: Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber,

Læs mere

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken en relation i krise? Steffen Hartje Fritid&Samfund 2016 maj måned

Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken en relation i krise? Steffen Hartje Fritid&Samfund 2016 maj måned Aftenskolen i folkeoplysningspolitikken en relation i krise? Steffen Hartje Fritid&Samfund 2016 maj måned Fritid&Samfund Parap lyorganisation 35.2 udvalg, landsorganisationer, foreninger, aftenskoler m.fl.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven Lovforslag nr. L 207 Folketinget 2010-11 Fremsat den 29. april 2011 af undervisningsministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af folkeoplysningsloven (Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012

Notat. Udkast til en Folkeoplysningspolitik. Kultur & Fritidscenter. 1. Forord. 17. september 2012 Kultur & Fritidscenter Notat 17. september 2012 Sagsbehandler: Klaus Helsøe Telefon: 43 57 71 16 Email: klj@ishoj.dk Journal eller CPR-nummer: Folkeoplysningspolitik - udkast sep 20 FOLU - klj Udkast til

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik

Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013. Folkeoplysningspolitik Vedtaget af Viborg Byråd 25. september 2013 Folkeoplysningspolitik Indhold Borgmesteren.... 3 Kulturudvalgsformanden.... 4 Indledning... 5 Rammer og afgrænsning... 5 Målsætninger....6 Brugerinddragelse...

Læs mere

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune

Forslag til: Vedtægter. for. Folkeoplysningsudvalget. Solrød Kommune Forslag til: Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Solrød Kommune Opgaver og rammer: 1: Folkeoplysningsudvalget har til opgave at udføre de opgaver, der er tillagt udvalget i henhold til 35, stk. 2 i

Læs mere

J.nr J.nr J Foreningspolitikken - en temapolitik om folkeoplysning og frivillighed. Kommissorium

J.nr J.nr J Foreningspolitikken - en temapolitik om folkeoplysning og frivillighed. Kommissorium J Foreningspolitikken - en temapolitik om folkeoplysning og frivillighed Kommissorium 1 Formålet med politik om folkeoplysning og frivillighed Kommunalbestyrelsen har en grundlæggende vision om, at Rudersdal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011.

NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. NOTAT Folkeoplysningsområdet Forslag til fremtidig organisering, Revideret november 2011. Lovgrundlaget Folkeoplysningsloven nr. 924 af 5. oktober 2000, som ændret ved lov nr. 149 af 25. marts 2002. Folkeoplysningsbekendtgørelsen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

Lovgivningen Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251.

Lovgivningen Denne politik er et supplement til Folkeoplysningsloven, lovbekendtgørelse nr. 854 og bekendtgørelse nr. 1251. Folkeoplysningspolitik 2013-2016 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske sundhed,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik

Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Debatoplæg om Aalborg Kommunes fritidspolitik Visioner Folkeoplysningsudvalget har på udvalgsmøderne i december 2014 og januar 2015 beskæftiget sig med de overordnede visioner for arbejdet med Fritidspolitik

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Biblioteker og folkeoplysning

Biblioteker og folkeoplysning Biblioteker og folkeoplysning Konkurleger Hvad er vi fælles om? Hvad adskiller os? Hvad skal vi forhandle om? Hvilke forslag kan vi enes om? Hvad er målet? 1 Målet er vi enige om! Demokratisk medborgerskab

Læs mere

Strategi for implementering af frivilligpolitikken

Strategi for implementering af frivilligpolitikken Strategi for implementering af frivilligpolitikken Social- og sundhedsområdet udenfor ældrecentrene Indledning Byrådet vedtog den 29. august 2013 en frivilligpolitik for Rebild Kommune. Samtidig vedtog

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik

Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik Ishøj Kommune Folkeoplysningspolitik Ishøj Kommune FORORD Forord Ishøj Byråd har vedtaget en Folkeoplysningspolitik for at sikre fremdrift og dynamik i det frivillige folkeoplysende arbejde, der udføres

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde. Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik, der har til formål

Læs mere

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud

18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud 18 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 2017 Rammer og vilkår retningslinjer for tilskud Opdateret 22.9.2017 Frivillighedspolitikken rammer og vilkår Rudersdal Kommune har formuleret en frivillighedspolitik,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik

Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Hjørring Kommunes Frivilligpolitik Frivilligpolitikken et tilbud til den frivillige verden om støtte og samarbejde skal kommunen samarbejde med frivillige sociale organisationer eller foreninger. Hjørring

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse

FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse August 2011 FAQ om folkeoplysningslovens brugerindflydelse Ændringerne af folkeoplysningsloven betyder ændrede regler om brugerinddragelse på lovens område. Kommunens regler om brugerinddragelse skal angives

Læs mere