Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde."

Transkript

1 Bilag 6 til Fællesindstilling Billige boliger - pilotprojektet - Karens Minde. EJENDOMSOPLYSNINGER OG SALGSVILKÅR MV Sagsnr Dokumentnr I. OPLYSNINGER OM EJENDOMMEN Beskrivelse Ejendommen er en ca m 2 stor parcel (der er under udstykning) af ejendommen matr.nr. 4 Kongens Enghave, København, Wagnersvej 19, Karens Minde. Grundarealet for hele matr.nr. 4 udgør ifølge tingbogen m 2, heraf vej 525 m 2. Ejendommen er ubebygget, bortset fra et privatejet kolonihavehus, der ligger i det kommende skel, og som forudsættes fjernet af ejeren. Ejendommen er ikke udlejet og er ubehæftet. Lokalplan Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 395 Karens Minde, og er beliggende i område II. (Den øvrige del af område II tilhører ikke kommunen.) Område II er fastlagt til helårsboliger i form af énfamiliehuse. Herudover kan der efter Teknik- og Miljøforvaltningens nærmere godkendelse indrettes kollektive anlæg og institutioner samt andre sociale, sundhedsmæssige, uddannelsesmæssige, kulturelle og miljømæssige servicefunktioner, der er forenelige med områdets anvendelse til boliger. Nye boliger skal i gennemsnit have et bruttoetageareal på mindst 100 m 2, og ingen bolig må være mindre end 90 m 2. Boliger for unge, ældre og personer med handicap samt socialt betingede bofællesskaber er, såfremt de opføres efter gældende lovgivning herom, undtaget fra bestemmelserne om boligstørrelser. Endvidere kan Teknik- og Miljøudvalget fravige bestemmelserne om boligstørrelser i forbindelse med opførelse af seniorboligfællesskaber. Der skal etableres fællesanlæg for bebyggelsens beboere af størrelsesordenen 1 pct. af etagearealet samt anlæg for affaldssortering (miljøstationer). Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40. Bebyggelse må opføres i højst 2 etager, inklusive tagetage, og den gennemgående gesimshøjde må ikke oversige 6 m. Bebyggelse skal opføres inden for det på tegning nr. 2 (til lokalplanen) viste byggefelt som en tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse, klyngehuse eller lign.!"# $%%%% &'""( )) ***%%%

2 Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser om bebyggelsens arkitektoniske fremtræden mv., anlæg af stier og private haver mv., mindste grundstørrelse ved udstykning mv. Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkørselsareal) skal være af størrelsesordenen 100 % for boligerne. Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 100 m 2 etageareal. Parkeringspladser på vejareal inden for området medregnes i parkeringsdækningen. Parkeringsarealer skal indrettes med træbeplantning og i øvrigt således, at der opnås bedst muligt samspil med tilgrænsende friarealer og bebyggelse. Fortidsminder Københavns Bymuseum har skønnet, at det er uhensigtsmæssigt at foretage en egentlig prøvegravning af område II pga. den opfyldning med moderne affald, som er sket i området i 1900-tallet. Der skønnes dog stadig at være mulighed for arkæologiske interesser i området under den moderne opfyldning. Museet foreslår derfor et arkæologisk tilsyn på bygherrens regning, så længe der graves i relevante jordlag. Hvis der dukker væsentlige fortidsminder op, skal jordarbejderne standses, og der må foranstaltes en egentlig arkæologisk undersøgelse. Miljøforhold mv. Ejendommen er den kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Miljøkontrollen har foranlediget udarbejdet en miljø- og geoteknisk undersøgelse af ejendommen. Der er herved fundet udbredt og kraftig forurening med tungmetaller, herunder kviksølv, og med tjærestoffer og olie i fyldlaget. Der er fundet kraftig forurening i sekundært grundvand. Ved boligbyggeri skal fyldjord til 0,5 m under terræn udskiftes med ren jord på fremtidige ubefæstede friarealer. I arealerne svarende til bygningernes fodaftryk vil der skulle fjernes forurenet fyldjord til ca. 2 m under terræn. Ifølge undersøgelsen kan der funderes direkte på intakte faste moræneleraflejringer i ca. 2-3 m s dybde (dvs. under normal funderingsdybde). Det vil derfor være nødvendigt at foretage ekstrafundering. Vurdering Grundværdien for matr.nr. 4 udgør ved årsreguleringen pr af den offentlige vurdering kr. pr. m 2 (ekskl. fradrag for forurening) svarende til kr. for ca m 2. Side 2 af 5

3 Pumpehusvej. Ejendommen ligger ud til Pumpehusvej, der ikke er anlagt i tilstrækkelig bredde og kvalitet i forhold til det kommende boligbyggeri på Karens Minde. Ifølge privatvejsloven skal der være lovlig vejadgang til en ejendom enten direkte fra en offentlig vej eller fra en anlagt eller udlagt privat fællesvej. Vejmyndigheden vil derfor i forbindelse med byggesager og udstykninger stille dette krav over for grundejerne, som ligeledes bliver pålagt at afholde udgifterne til anlægget. Da kommunen er grundejer, er det kommunen, der foretager og betaler for anlægget af Pumpehusvej. Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme (KEjd.), skønner, at anlægsudgiften bliver i størrelsesordenen 20 mio. kr. ekskl. moms. (Selve Pumpehusvej indgår ikke i lokalplan nr. 395, men i lokalplanforslaget for haveforeningerne "Frederikshøj og Mozart", der blev tiltrådt af BR den 26. januar Anlæg af vejen er ligeledes fornøden til lovliggørelsen af H/F "Frederikshøj", herunder etablering af 100 parkeringspladser på Pumpehusvej. H/F Frederikshøj vil ifølge den lejekontrakt, som KEjd. pt. forhandler med foreningen om, skulle betale anlægsudgiften for disse p-pladser.) II. OFFENTLIGT UDBUD Salget til Fonden for Billige Boliger sker uden offentligt udbud. Udbud kan undlades ved salg til gennemførelse af offentligt støttet byggeri i henhold til lov om almene boliger (herunder ustøttede private andelsboliger, hvor der ydes kommunal garanti for realkreditlån), jf. lov om kommunernes styrelse 68, bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 og vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. III. SALGSVILKÅR Overtagelse Overtagelsesdagen fastsættes til den 1. april 2007, dog tidligst når Borgerrepræsentationen har tiltrådt salget, og der byggetilladelse til byggeriet. Overdragelsen bortfalder, hvis der ikke kan meddeles byggetilladelse til byggeriet. Købesummen Købesummen fastsættes til markedsprisen pr. m 2 etageareal, jf. købsaftalen. Beregnet ud fra et grundareal på ca m 2 og lokalplanens be- Side 3 af 5

4 byggelsesprocent på 40 vil køber skulle betale købesum for et muligt etageareal på ca m 2. Købesummen betales kontant pr. overtagelsesdagen. Der er stillet bankgaranti for købesummen. Servitutter Ejendommen pålægges servitut om: 1) betaling af tillægskøbesum ved et forøget bruttoetageareal eller en ændret anvendelse, 2) betaling af gevinstandel til kommunen ved eventuelt videresalg, inden ejendommen er bebygget endeligt og servitutmæssigt - dog ikke ved Fondens forudsatte videreoverdragelse af ejendommen til de kommende andelsboligforeninger, 3) byggepligt, dvs. pligt til at påbegynde byggeriet 2 år efter overtagelsesdagen, 4) anvendelse til helårsboliger og bopælspligt. Forurening og ekstrafundering Køber er forpligtet til at foretage de nødvendige afværgeforanstaltninger vedrørende forureningen, som Københavns Kommunes Miljøkontrol stiller krav om som følge af, at arealet fremover skal benyttes til det pågældende boligformål. Kommunen refunderer køber nødvendige og dokumenterede udgifter til afværgeforanstaltninger og til ekstrafundering, dog maksimalt (inkl. moms mv.) op til købesummen. Bliver udgifterne større, kan køber vælge at hæve handlen. Miljø i byggeri og anlæg Kommunen har besluttet, at der skal bygges miljørigtigt i forbindelse med byggeri og anlægsarbejder. Borgerrepræsentationen har den 23. februar 2006 vedtaget nye retningslinier, der fremgår af pjecen Miljø i byggeri og anlæg. I pjecen opstilles der en række minimumskrav inden for temaerne miljørigtig projektering, energiforbrug, materialer, vand og afløb, byrum og natur, affald, støj, indeklima og byggepladsen. Minimumskravene gælder bl.a. for alt byggeri, der støttes af kommunen. Køber er således forpligtet til at overholde disse. Kommunegaranti Kommunen giver tilsagn om at yde garanti for den del af realkreditlå- Side 4 af 5

5 net, der overstiger 65 % af ejendommens værdi på tidspunktet for lånets optagelse, jf. lov om almene boliger mv. 160 n. Øvrige vilkår Købers pligt til at tage skøde på ejendommen kan opfyldes ved, at de to kommende andelsboligforeninger tager skøde på ejendommen. Kommunen forestår anlæg af Pumpehusvej og afholder udgiften hertil. Kommunen afholder eller refunderer køber udgiften til Bymuseets tilsyn efter nærmere aftale. Kommunen afholder udgifterne ved udstykning af ejendommen. Udgifterne anslås til ca kr. Side 5 af 5

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til:

Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter sælger) sælger betinget til: BETINGET KØBSAFTALE Underskrevne: Københavns Kommune Rådhuset 1599 København V (herefter "sælger") sælger betinget til: Boligforeningen 3B Afdeling 3074 (Familieboliger) og Afdeling 3075 (Plejeboliger)

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg

KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København, Rovsingsgade 63, 2200 København N, til salg KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Januar 2015, opdateret juni 2015 Sag: 2013-41598 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, matr.nr. 5457c Udenbys Klædebo Kvarter, København,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5,

KØBENHAVNS KOMMUNE. udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5, Marts 2015 Sagsnr. 2013-1 KØBENHAVNS KOMMUNE udbyder ejendommen, en del af matr.nr. 1bk, Eksercerpladsen, København, parcel 2 og 5, beliggende Sundholmsvej 6, 2300 København S (en del af Sundholm Syd),

Læs mere

"BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan

BIRKEDOMMERVEJ Forslag til lokalplan "BIRKEDOMMERVEJ" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 10. juni 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Birkedommervej, der giver mulighed for nybyggeri i karreen Birkedommervej, Tomsgårdsvej,

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal i Tracéet langs Helsingørmotorvejen 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr.

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Lokalplan nr. 415 "Hf. Engvang"

Lokalplan nr. 415 Hf. Engvang Borgerrepræsentationen har den. maj 200 vedtaget lokalplan nr. "Hf. Engvang". Lokalplanen er bekendtgjort den. juni 200. Indhold Baggrund for lokalplanen... Lokalplanens formål... Baggrund... Lokalplanområdet

Læs mere

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY

BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE. Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 1 BILAG 2 BETINGET KØBSAFTALE Vedrørende et areal ved Dyrehavegårds Jorder 2800 KGS. LYNGBY 2 BETINGET KØBSAFTALE Undertegnede sælger Lyngby-Taarbæk Kommune Torvet 17 2800 Kgs. Lyngby CVR-nr. 11 71 53

Læs mere

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015

Offentlig høringsperiode fra den 19. januar 2015 til den 17. marts 2015 Ny ellebjergområdet tillæg 2 Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 448-1 Ny Ellebjergområdet med tilhørende forslag til kommuneplantillæg Borgerrepræsentationen har den 11. december 2014 vedtaget

Læs mere

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt

Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Pkt. 79 Salg af ejendom Sagsnr. 218590 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Økonomiudvalgets tidligere beslutning om at udbyde ejendommen Haraldsborg, Baldersvej 3, ønskes

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68

Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 Side 1 af 24 Haslev Kommune Lokalplan nr. 68 For et nyt boligområde på trekantsarealet afgrænset af Bråbyvej, Ny Ulsevej og Det tidligere Haslev Teknikum Maj 2006 Side 2 af 24 Side 3 af 24 REDEGØRELSE

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E

Slagelse. Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Slagelse Erhvervsareal ved Nykobbelvej (Lokalplan 1018) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: CVR nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 95 33 teknik@slagelse.dk

Læs mere

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden

Indhold. Tilladelse efter anden lovgivning... 15 Affald... 15 Jordforurening... 15 Museumsloven... 15. Praktiske oplysninger på bagsiden "Sundbygaard" Forslag til lokalplan Borgerrepræsentationen har den 25.marts 2010 vedtaget forslag til lokalplan. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Vest. Offentlig høring fra den 13. april til den

Læs mere

Udbud af erhvervsgrunde

Udbud af erhvervsgrunde Udbud af erhvervsgrunde Grundene udbydes offentlig til salg i henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991. Frederiksdal: Erhvervsgrund på ca. 3.300 kvm. Køber vil være forpligtiget

Læs mere

Udbud af areal til dagligvarebutik

Udbud af areal til dagligvarebutik Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august 2013. H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t.

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg

Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg 13. april 2011 Udbudsvilkår for salg af ejendommen Asminderød Skole til boligformål Benediktevej 29 3480 Fredensborg Matr.nr. 5 cd Asminderød By, Asminderød plus vejlitra 7000 t Sadolin & Albæk A/S Nikolaj

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN

LOKALPLAN NR. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVNEN LOKALPLA R. 310-1&2 TEGLVÆRKSHAVE Borgerrepræsentationen har den 11. december 2003 vedtaget tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 310 Teglværkshavnen Lokalplanen er bekendtgjort den 26. januar 2004. Københavns

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere