UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv."

Transkript

1 UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrund til dagligvarebutik. Parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv. September 2011 Boc

2 Erhvervsgrund på hjørnet af Klakkebjerg og Østerhøj Bygade parcel af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv Ballerup Kommune udbyder nu en erhvervsgrund til salg på Østerhøj til opførelse af en dagligvarebutik på max m 2, eventuelt kombineret med boliger eller liberalt erhverv. Grunden er beliggende Østerhøj Bygade 2, 2760 Måløv. AREAL Parcellens areal vil udgøre ca m² af matr.nr. 4 eæ Måløv by, Måløv. Parcellen må ikke udstykkes yderligere. LOKALPLANFORSLAG NR. 123 ANVENDELSE OG UDNYTTELSE Arealet er i dag reguleret af Lokalplan nr for 1. etape af bykvarter på Østerhøj, hvor arealet er udlagt til offentlige formål. Der foreligger imidlertid forslag til en ny lokalplan for ejendommen. Formålet med den nye lokalplan - Lokalplan nr. 123 for et areal ved Klakkebjerg og Østerhøj Bygade - er at muliggøre opførelsen af bebyggelse til dagligvarebutik samt evt. boliger/liberalt erhverv, og fastlægge bestemmelser, der skal sikre en sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling. Lokalplanforslaget indgår som bilag i salgsmaterialet og bestemmelserne heri skal som udgangspunkt følges. Eventuelle gode alternative forslag vil dog kunne indgå som ændringsforslag til lokalplanen ved den endelige politiske behandling og vedtagelse. Lokalplanen forventes endeligt vedtaget den 19. december BEBYGGELSENS OMFANG Bebyggelse kan opføres i 1-2 plan. På parcellen kan der uden videre i ét plan opføres etagemeter butik. For at udnytte det stærkt faldende terræn kan der desuden etableres (delvis) kælder. Bebyggelsen kan eventuelt opføres i 2 etager med boliger/liberalt erhverv på første sal. Det er dog en forudsætning for bebyggelse i 2 plan, at der etableres parkering i kælder til opfyldelse af p-behovet for funktionerne på 1. sal. Al bebyggelse skal ligge inden for det retningsgivende byggefelt, jf. bilag 1.. KRAV TIL KOMMENDE BUTIKSBEBYGGELSE Bebyggelsens og de nære omgivelsers ydre fremtræden Med hensyn til facader, tagform, hegning etc. henvises til Forslag til Lokalplan nr Det er vigtigt, at bebyggelsen tilpasses området. Det er kommunens ønske, at den skal indgå i den bymæssige sammenhæng, bl.a. ved primært at henvende sig til Østerhøj Bygade, både arkitektonisk og funktionelt. Dette skal fremgå af projektet. På grund af det skrånende terræn i grundens sydvestlige hjørne vil bygningen få nogle meget høje og ret lukkede facademure ved hjørnet ud mod skolen og hallen. Det er vigtigt, at facaderne her får en kunstnerisk bearbejdning, fx i form af lys, glaspartier, mønstermurværk el. lign., så bygningen ikke kommer til at virke

3 kedeligt og bombastisk. Der henvises til den politik for integreret kunst (Billed- Atlas), som har ligget til grund for udformningen af den integrerede kunst i hele Østerhøj. Det kan ses på kommunens hjemmeside: > by, bolig og trafik > byplanlægning > bykvarterer. Eller direkte: Skitsemæssigt oplæg til kunstnerisk udformning skal fremgå af budprojektet. Evt. rådgivning m.h.t. valg af kunstner kan fås ved henvendelse til Ballerup Kommunes kunstkonsulent Cai Ulrich von Platen på tlf Endelig udformning af den kunstneriske udsmykning skal ske i dialog med og godkendes af Ballerup Kommune. Parkering Der skal etableres parkering i et omfang, som lever op til lokalplanforslagets p- normer. Bemærk i den forbindelse, at køber skal bekoste anlæg af 13 supplerende p-pladser på Østerhøj Bygade langs Østerhøjhallen, jf. bilag X. P-pladserne i bygaden anlægges af Ballerup Kommune med samme udformning som de øvrige p-pladser i bygaden. Købers udgift til anlæg af de 13 supplerende P-pladser vil andrage kr. excl. moms, som betales ud over købesummen. Der kan derudover i begrænset omfang påregnes en vis udnyttelse af Østerhøjskolens p-arealer uden for skolens åbningstid. På grund af den meget synlige placering, lægges der vægt på, at p-arealet nord for butikken kommer til at fremstå grønt, ordentligt og kvalitetspræget. P-båse i armeringsplader med grus skal bidrage til at muliggøre en vis nedsivning af regnvand, samtidig med at dette vil give hækplantningerne bedre vækstmuligheder. Ud mod Klakkebjerg skal der i hækbedet udover bøgehækken - plantes en række på 4 sølvløn med en indbyrdes afstand af ca. 8 meter. Der skal etableres det fornødne rodvenlige bærelag til træerne i og bag hækbedet. Hvis p-arealet ønskes udført med minimal hældning, kan der etableres en støttemur mod vest. I givet fald skal bøgehæk plantes ved toppen af støttemuren i niveau med p-arealet. Støttemuren skal derudover udformes og beplantes så der opnås et pænt og grønt udtryk ud mod vejen. Tilkørsels- og adgangsforhold Der henvises først og fremmest til lokalplanforslagets 5. Der er stort politisk og lokalt fokus på trafikal sikkerhed og tryghed i området, særligt i forbindelse med etablering af dagligvarebutikken og den dermed forbundne varetilkørsel. Det er derfor vigtigt at dette aspekt tilgodeses på overbevisende måde. SÆRLIGE FORHOLD Den eksisterende cykelsti, som går ind over arealets sydlige ende, nedlægges/fjernes af køber. Ballerup Kommune kan eventuelt omlægge den i et nyt tracé på et senere tidspunkt. Køber skal fjerne/flytte eksisterende stibelysning på grunden. Køber skal ligeledes etablere ny belysning på eller langs bebyggelsens sydfacade. De nedtagne armaturer kan eventuelt genanvendes hertil.

4 Eksisterende overdækket cykelparkering på grundens sydvestlige hjørne fjernes/flyttes af Ballerup Kommune. Ballerup Kommune afholder udgiften hertil. KRAV TIL TILBUDSMATERIALE Ved indsendelse af tilbud skal skitseprojekt medsendes. Tilbudsmaterialet skal indeholde følgende: - Bebyggelsesplan, kombineret med - Situationsplan, der redegør for behandling/afvikling af terræn med angivelse af koter - Facader i 1:100 - Rumlige skitser til belysning af bebyggelsens forhold til omgivelserne - Skitsemæssig beskrivelse af udenomsarealer, parkeringsarealer m.m. - Beskrivelse af farver, materialer og byøkologiske/bæredygtige tiltag. - Skitsemæssigt oplæg vedr. kunstnerisk udformning af bygnings sydvestlige hjørne SALGSPRIS Ejendommen udbydes til en salgspris på højeste bud over kr. excl. moms. Købesummen betales på overtagelsesdagen den 20. december 2011 direkte til kommunens kasse. Deponering af købesummen accepteres således ikke. Ved betaling senere end den 20. december 2011 forrentes det forfaldne beløb til sælger med 8,00 % p.a. fra det anførte tidspunkt og indtil betaling finder sted. ØVRIGE SALGSVILKÅR Ejendommen afhændes i ikke-byggemodnet stand. Køber står selv for den fulde byggemodning af arealet, og afholder således selv alle udgifter til hertil. Specielt kan nævntes tilslutningsbidrag for kloaktilslutning, anlægsbidrag for vandforsyning, kontrol og tilsyn samt byggevand til Forsyning Ballerup, tilslutningsbidrag til DONG og HMN, tilslutning til kabel-tv, telefon og evt. bredbåndsanlæg. Overkørsel fra Østerhøj Bygade udføres og betales af køber. Udgiften til etablering af 13 supplerende p-pladser på Østerhøj Bygade (langs Østerhøjhallen) udføres af Ballerup Kommune for købers regning, jf. tidligere nævnt under p-krav. Forsyningsledninger for vand er beliggende i øst og nord for ejendommen i Østerhøj Bygade og i Klakkebjerg. Spildevands- og regnvandsledning er beliggende øst for ejendommen i Østerhøj Bygade. For at undgå unødig belastning af kloaknettet må regnvand som hovedregel ikke afledes til det offentlige regnvandssystem.

5 Alle ledninger på egen grund samt stikledningsbidrag og lignende i den forbindelse er sælger uvedkommende. Tilslutningsafgifter til forsyningsselskaber i øvrigt påhviler køber, og er sælger uvedkommende. I øvrigt: Såfremt køber ønsker at videresælge ejendommen i ubebygget stand, har Ballerup Kommune tilbagekøbsret til ejendommen for den givne købesum. Ejendommen skal være bebygget, og bebyggelsens godkendt senest 2 år efter overtagelsesdagen. Såfremt byggeriet på ejendommen ikke er færdigmeldt inden ovennævnte frist, er Ballerup Kommune berettiget til at tilbagekøbe parcellen. Tilbagekøbsretten kan gøres gældende til den betalte købspris uden tillæg af forrentning, men med tillæg af eventuelle forbedringer, som køber måtte have tilført ejendommen. Udenfor købesummen overtager køber ingen gældsposter. Med hensyn til tinglyste servitutter vedlægges Redegørelse om servitutter af 18. maj 2011 fra Landinspektørfirmaet LE34. SKØDE Sælger udarbejder købsaftale. Køber udarbejder skøde i det digitale tinglysningssystem, og afholder alle omkostninger i forbindelse hermed, herunder gebyr og stempel. JORDBUNDS- OG FORURENINGSFORHOLD A. Jordbundsforhold. Sælger påtager sig intet ansvar for jordbundsforholdene. Køber må selv for egen regning iværksætte eventuelle jordbundsundersøgelser. Udgifter til eventuel ekstrafundering/pilotering i forbindelse med byggeri betales, med undtagelse af ekstrafundering som følge af blød bund jf. nedenstående, af køber. Forhandling om refundering af udgifter til ekstrafundering, som følge af blød bund, har som udgangspunkt, at kommunen er indstillet på at refundere dokumenterede og af kommunen godkendte udgifter med 50 % for de merudgifter der overstiger 10% af købesummen. Køber er forpligtet til at indsende geotekniske rapporter og overslag over forventede merudgifter til ekstrafundering inden byggeriets sættes i gang. I modsat fald mistes retten til refusion af merudgifterne til ekstrafundering. Der gøres specielt opmærksom på, at eventuelle merudgifter på grund af muldlag op til 90 cm ikke refunderes, ligesom eventuelle merudgifter på grund af skrånende terræn ikke refunderes. B. Forureningsforhold Sælger har ikke kendskab til eller anledning til at mene, at der er forurenet på ejendommen.

6 Sælger gør opmærksom på, at pr. 1. januar 2008 er ejendomme i byzone omfattet af klassificeringen som lettere forurenet, jf. jordforureningslovens 50a. Områdeklassificeringen betyder bl.a., at der er anmelde- og analysepligt ved flytning og bortskaffelse af jord fra ejendommen, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord. Skulle forurening forekomme, har såvel køber som sælger ret til at hæve handlen, hvis forhandlinger om oprensning ikke fører til et resultat, der er acceptabelt for parterne. Såfremt at handlen ophæves på grund af jordbundsforhold, har køber ikke ret til erstatning. Eventuelle indsigelser vedrørende jordbunds- og forureningsforhold, herunder eventuelt krav om tilbagetræden, skal være fremsat overfor sælger senest 4 måneder fra overtagelsesdagen. GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET Købstilbud skal fremsendes eller afleveres til: Ballerup Kommune Politik og Ledelse Rådhuset 2750 Ballerup Sidste frist for afgivelse af bud er den 7. november Udbud sker i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets Bekendtgørelse af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge til den udbudte pris. Købstilbud skal være skriftligt Ballerup Kommune forbeholder sig ret til at forkaste alle indkomne tilbud Kommunalbestyrelsen vælger køber på grundlag af følgende i uprioriteret rækkefølge: - Bebyggelsens disponering på grunden, herunder tilpasning til omgivende bebyggelse og terrænmæssige forhold, samt indpasning af parkeringsarealer - Arkitektonisk helhed og kvalitet - Miljømæssige aspekter, herunder anvendelse af miljørigtige byggematerialer og energibesparende foranstaltninger - Overholdelse af tidligere nævnte krav til bebyggelsen YDERLIGERE OPLYSNINGER Eventuelle spørgsmål til udbudsmaterialet kan rettes til Ballerup Kommune, Politik og Ledelse, på tlf (Bo Clausen vedr. salgsbetingelser, bud m.m.), eller By, Kultur & Erhverv (Annegitte Hjort vedr. lokalplanforhold og bebyggelse).

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16

SALGSINFORMATION. To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 SALGSINFORMATION To storparceller til tæt-lav bebyggelse Søndergård 2. etape B 18 B 16 august 2011 HER LIGGER SØNDERGÅRD GRUNDE TIL TÆT-LAV BEBYGGELSE PÅ SØNDERGÅRD I MÅLØV Syd for Måløv Station vokser

Læs mere

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv

UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv UDBUDSMATERIALE Udbudsmateriale for Ballerup Kommunes salg af erhvervsgrunde ved Knardrupvej i Måløv Juni 2013 BOC Sekretariat for Politik og Ledelse 1 Måløv Erhvervspark Erhvervsområde ved Knardrupvej

Læs mere

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse

Udbudsmateriale. Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse Udbudsmateriale Salg af storparcel til 7 parcelhusgrunde i Ballerup Til klimatilpassede og miljøvenlige enfamiliehuse JUNI 2013 Parcelhusområder er sjældent særligt miljø- eller klimavenlige, men her er

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx Matr.nr. 15 q Måløv by, Måløv Beliggenhed: Søndergårds Alle 59 2760 Måløv K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og endeligt overdrager herved til xxxxxxxx xxxxxx

Læs mere

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest

Storparcel etape 3 i Havdrup Vest SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Storparcel etape 3 i Havdrup Vest 1. Generelle salgsvilkår Indledning Solrød Kommune udbyder storparcel 3 i Havdrup Vest til opførelse af ca. 35 almene familieboliger i tæt/lav

Læs mere

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud

Kultur, Plan og Erhverv 2012. Byggegrund i Svendborg Øst. tæt lav boligbebyggelse. Tilbud Kultur, Plan og Erhverv 2012 Byggegrund i Svendborg Øst tæt lav boligbebyggelse Tilbud Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst 2 Udbud af areal ved Linkenkærsvej i Svendborg Øst Svendborg Kommune

Læs mere

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål

Nymarksvej 141 udbydes til boligformål GENERELLE UDBUDSVILKÅR 1 Nymarksvej 141 udbydes til boligformål Vilkår for salg af Nymarksvej 141 7000 Fredericia Nymarksvej 141 - Fredericia 29. januar 2015 sagsnr. 15/1333 GENERELLE UDBUDSVILKÅR 2 INDHOLD

Læs mere

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Udbudsmateriale. Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse. beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse Udbudsmateriale for salg af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse April 2015 Udbud af matr.nr. 23ac Stenløse By, Stenløse beliggende Kildebækken 16, 3660 Stenløse

Læs mere

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16.

Vilkår. for. beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup. Arealet betegnes BK 16. Høje-Taastrup kommune Dato: 25. januar 2005 Byrådscentret Sag nr.: 687679 Vilkår for Høje-Taastrup Kommunes udbud af matr. nr. 67 g Høje Taastrup by, Høje Taastrup beliggende Banestrøget, 2630 Taastrup.

Læs mere

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2

Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 Udbud af Erhvervsgrund Rønnevang Syd på 9.305 m 2 September 1 2008 Revideret juli 2014 Hillerød Kommune Erhvervsgrund i Rønnevang Syd 3 1. Introduktion 3 2. Oplysninger om erhvervsområdet 4 2.1 Beliggenhed

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen.

UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. UDBUDSVILKÅR for salg af et samlet areal på ca. 8.545 m² i Lyngby - Tracéet langs Helsingørmotorvejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har vedtaget, at ovennævnte areal skal udbydes offentligt til salg med henblik

Læs mere

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus

Ølstykke Rådhus. Udbud. Ølstykke Rådhus N Udbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tidsplan 4 Eksisterende forhold 4 Oversigtskort 5 Plangrundlag - anvendelse og udformning 6 Vilkår for handlen 12 Tilbudsafgivelse 17 Bilag er samlet i et seperat

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Udbud af areal til dagligvarebutik

Udbud af areal til dagligvarebutik Udbud af areal til dagligvarebutik Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen den 21. august 2013. H e r n i n g K o m m u n e. To r ve t.

Læs mere

Udbud. Søparken i Silkeborg

Udbud. Søparken i Silkeborg Udbud Søparken i Silkeborg Grundareal ca. 5.000 m 2 Sælges til blandet bolig- og erhverv Tilbudsfrist fredag den 19. januar 2015 kl. 12.00 Mindstepris 9 mio. kr. ekskl. moms Konkurrence på pris og projekt

Læs mere

Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Sales material for the buyers of land at Stenlose Syd in Danish. CONCERTO INITIATIVE Class 1 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 REF (project coordinator org.): DOCUMENT: Del. 1 REF.: Project Coordinator: Bruno Andersen Project coordination org.: Municipality of Egedal Date: October 10,

Læs mere

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag

SALGSVILKÅR. Udbyder. Udbudsgrundlag SALGSVILKÅR Udbyder Udbudsgrundlag Beliggenhed Grundareal 1. Indledning Frederikssund Kommune udbyder del af matr. nr. 20 d Oppe Sundby By, Oppe Sundby beliggende ved Strandvangen, 3600 Frederikssund i

Læs mere

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen.

Nærværende købsaftale med bilag og salgsinformation udgør tilsammen købsaftalen. Nærværende købsaftale er indgået den ( ) mellem Egedal Kommune Center for Ejendomme og Intern Service Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (herefter benævnt Sælger og [ ] (herefter benævnt Køber ) Nærværende

Læs mere

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge.

Parcelhusgrunden, som Lejre Kommune udbyder, er beliggende Nordager 1, 4070 Kirke Hyllinge. Salgsvilkår Udbudsgrundlag Ejendommen 1. Indledning Lejre Kommunes salg af grunde sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens

Læs mere

Generelle salgsvilkår

Generelle salgsvilkår Generelle salgsvilkår 15-09-2011/A Indledning Solrød Kommune udbyder med dette udbudsmateriale op til 40 grunde i den nye bydel Trylleskov Strand. Grundene sælges til en fast pris jf. tilbudsblanketten,

Læs mere

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE

KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Ejerlav: Vejen by, Vejen Matr. nr.: Del af matr. nr. 35 bb og 34gø Beliggende: Gormsvej 6 6600 Vejen KØBSTILBUD/KØBSAFTALE Undertegnede Vejen kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen sælger herved til medundertegnede

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev

Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Pkt. 352 Tilbud på køb af storparcel Rævehøjen i Svogerslev Sagsnr. 271 Byrådet Lukket punkt Resume Storparcellen har været i udbud, og der er kommet 1 tilbud på køb af storparcellen. Tilbuddet indeholder

Læs mere

Sorø Kommune Udbud af parcelhusgrunde Færøvej 6. etape. Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde. Færøvej i Dianalund

Sorø Kommune Udbud af parcelhusgrunde Færøvej 6. etape. Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde. Færøvej i Dianalund Sorø Kommune udbyder nu 15 grunde i 6. etape af det nye boligområde Færøvej i Dianalund FÆRØVEJ 6. etape Overordnet planlægning De udbudte parcelhusgrunde er sidste etape af et nyt parcelhuskvarter beliggende

Læs mere

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe

Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Knudsvej 10-12, 7400 Herning Salgsmappe Udarbejdet af Herning Kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 14. januar 2015. H e r n i

Læs mere

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger

Salgsvilkår. for. salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Salgsvilkår for salg af grund ved Vejleå Kirke til opførelse af 40-45 almene seniorboliger Ishøj Kommune udbyder herved en yderst centralt beliggende ejendom, del nr. 2 af ejendommen matr. nr. 6dm, Tranegilde

Læs mere

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.

Udbudsmateriale. For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse. Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16. Udbudsmateriale For Solrød Kommune udbydes projektejendomme til opførelse af privat boligbebyggelse Bydelen Trylleskov Strand Ca. 16.000 etagemeter For yderligere information samt besigtigelse kontakt

Læs mere

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD

Udbud. Af en del matr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af matr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Udbud Af en del mr.nr. 168B, Holbæk Bygrunde og en del af mr.nr. 168f, Holbæk Bygrunde INDKØB & UDBUD Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 5 2. Ejendomsbeskrivelse mv.... 5 2.1. Ejendommen... 5 2.1.1. Mr.nr...

Læs mere