Fæstebrev 2/ Niels Nielsen d. 26/ Karen Nielsdatter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter"

Transkript

1 Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/ Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/ Niels Andersen d. 26/ Johanne Andersdatter Fæstebrev 2/ Niels Nielsen d. 26/ Karen Nielsdatter Fæstebrev 19/ Niels Lauersen f d. 9/ Karen Nielsdatter f d. 15/ Fæstebrev 28/ Niels Nielsen f. 23/ d. 16/ Anna Caspersdatter f d. 21/ Fæstebrev 23/ Niels Nielsen f. 22/ d. 29/ Maren Nielsdatter f. 29/ d. 22/ Skøde fra Erholm + Hans Jørgensen f. 21/ d. 26/ / Ane Nielsen f. 30/ d. 11/ nr. 7 fol. 78 Skøde 30/ Jørgen Hansen f. 18/ d. 18/ Ane Marie Rasmussen f. 18/ d. 24/ Elisabeth Jørgensen f. 20/ d. 17/ Skøde 4/ Marius Jørgen Hansen f. 16/ Esther Marie Pedersen f. 7/ Skøde 1/ Carl Rasmussen Skøde 18/ Ejner Nørregård f. 9/ d. 6/ Mary Louise Eriksen f. 30/ d. 3/ Skøde 1/ Jørgen Erik Nørregård f. 15/ d. 21/ Irene Madsen f. 3/2 1955

2 No. 20 F5 Fire og Tyve skilling Jeg Hans Simonsen Til Erholm og Søndergaarde Kongel. Majes. Etatsråd Og Amtmand over Assens og Hindsgavls Amter. Giør vitterlig: at have stæd og fæst, ligesom jeg og hermed stæder og fæster Niels Nielsen barnefødt udi Harrendrup den gård i Aalsbo som afgl. Niels Andersen sidst beboede og afdøde, hvilken gård af hartkorn ager og eng 8 tdr. 5 skp. bemeldte Niels Nielsen må nyde, bruge og besidde, livstid med fæsterettigheder, ligesom hans formand, og det på efterskrevne konditioner 1. At han deraf svarer og erlægger uden restance i rette tider, ej alene alle Kongelige kontributioner som nu er eller herefter påbuden vorde, som endog årlig landgilde efter jordebogen bestående udi rede penge 3 Rd. 2 sk., smør 2 fe., 1 lam, 1 gås og 4er høns. 2det. Forrette den sædvanlige hovning, arbejde og kørseler, ligesom hans andre medtjenere upåklagelig. 3de. Gårdens bygninger at istandsætte, om noget måtte mangle, og samme at vedligeholde uden brøstfældighed. 4de. Gårdens besætning såvelsom inventarium af avlingsredskab og sædekornet, som tilhøre gården, at holde stedse i god stand efter forordningen. 5te. At hæve og skikkelig vedligeholde jord, grund, skov, tørveskær og tillæg, intet deraf at bortleje, omtuske eller forøde men i alle måder at befordre gårdens og mit gavn som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger som han for resten må holde sig efterrettelig, samt at være mig og mine Betjente hørig og lydig alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt. Dets til bekræftelse under min hånd og signette. Erholm den 2den jan H. Simonsen L. S.

3 No. 20 C7 Fire og tyve Skilling 1767 Hans Simonsen Til Erholm og Søndergaarde, Kongelig Majestæts Befalde Conference og Etatsråd samt Amtmand Over Assens og Hindsgavls Amter. Giør vitterlig: at have stædt og fæst, ligesom jeg og stæder og hermed bortfæster Niels Larsen som den 12te august af vedkommende haver bekommet tilladelse, som en gammel og til hans Majst. Tjeneste udygtig karl, at gå ud af Oluf Rasmussens læg i Fjellerup, hvor han var tilhørende, for at fæste her på godset, den gård i Aalsbo som afgl. Niels Nielsen sidst beboede og afdøde, hvis efterladte Enke han ægter, hvilken gård af hartkorn ager og eng 8 tdr. 5 skp bemeldte Niels Larsen må nyde, bruge og besidde, livstid med fæsterettighed efter loven ligesom hans formand, og alt på følgende konditioner. 1. At han deraf svarer og erlægger uden restance i rette tider ej alene alle Kongelige kontributioner som nu er eller herefter påbuden vorder, men med og årlig landgilde efter jordebogen, bestående udi rede penge 3 Rd. 2 mark, samt smør 2 lp., 1 lam, 1 gås og 4 høns. 2det. Forretter den sædvanlige hovning, arbejde og kørseler, ligesom hans formand og andre hans medtjenere, upåklagelig. 3de. Gårdens bygninger at istandsætte om noget derpå måtte mangle, og samme derefter at vedligeholde uden brøstfældighed. 4de. Gårdens besætning såvelsom inventarium avlings redskab og sædekornet, som tilhøre gården efter forordningen, at holde stedse i god stand. 5te. At hæve og skikkelig vedligeholde jord, grund, skov, tørveskær og tillæg, intet deraf at bortleje omtuske eller forøde, men i alle måder at befordre gårdens og mit gavn, som en hørsommelig fæstebonde efter lov og forordninger, som han for resten må holde sig efterrettelig, samt være mig og mine Betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs fortabelse. Indfæstningen er mig efter akkord betalt. Dets til bekræftelse under min hånd og segl. Erholm d. 19de maj 1767 H. Simonsen L. S. Fremlagt og kaseret inden Wends Herreds tingsret, mandagen den 24 oktober 1814 attesteres. Hartmann Sommer.

4 Niels Larsen: Hartkorn 8 tdr. 5 skp. Til denne gård haves 2de indhegninger, kaldet Kræmmer lykkerne, ansat hver for 5 a. 6 skp. land, hvor udi findes noget gierselskov og lidet høbund. Kan såe. Rug 8 tønder, byg 2 til 3 tønder, havre 6 tønder, blandkorn 3 tønder, ærter 2 skp., vikker 2 skp., boghvede 2 til 2½ tønde.. Avler 20 læs hø som mest er godt hø. Kan græsse og fodre: 8 bæster, 6 køer, foruden ungkvæg, får og svin. Giersel findes på gårdens grund vel til fornødenhed. Haver lidet overskov af eg. Tørveskær haves næppe til fornødenhed. Gårdens bygninger består af 4 længder neml. 1. Sønder længde, som er stuehus 19 fag, befindes i mådelig stand, men skal repareres noget på taget, som til dels er brøstfældigt 2. Vester længde: 20 fag er i skikkelig stand. 3. Nordre længde: 20 fag, ligeledes 4. Øster længde: 19 fag, i lige måde. disse 3 længder behøver og nogen reparation på tagene. Besætning og inventarium. 6 bæster, 2 klodde a. 1 år, 1 føl, 5 køer, 1 kvie, 2 kalve, 8 får med 5 lam, 5 svin, 4 grise, 2 beslagen vogne, den ene gammel, 2 tvær ditto, 2 plove, 2 harver. Ved gården befandes en liden frugt, kål og humle hauge, og i samme 2de stader bier Haver en skikkelig indbo af senge og kister ets. Haver 2 børn, som er hjemme neml. En stedsøn og en ditto datter, samt 1 dreng, som er noget af hans slægt, og Indersten 2 sønner. Holder tjenestefolk 1 karl, 1 dreng og 1 pige Er en skikkelig og ædruelig beboer, som kan udrede hvad der bør af gården.

5 No. 5. Fire og Halvtredsindstyve Rigsbankskilling Navneværdi Betales med 1 deel mere 1814 Jeg Christian Ernst Cederfeld de Simonsen Til Stamhuset Erholm og Søndergaarde, Hans Kongelige Majestæts Kammerjunker. Giør vitterligt : at have stæd og fæst ligesom jeg og hermed stæder og fæster til Niels Nielsen, barnefødt i Aalsbo i Rørup sogn, den gård i bemeldte Aalsbo som hans afgangne fader Niels Larsen har havt i fæste, og af dennes efterladte Enke godvillig er afstået og på lovlig måde inden tinge har frasagt sig, hvilken gård med tilliggende af hartkorn ager og eng 6 tdr. 2 skp. bemeldte Niels Nielsen må nyde og besidde sin livstid med fæsterettighed efter loven på følgende akkorderede vilkår : 1. At han deraf svarer, udreder og betaler i rette forfaldstider uden restance, ej alene alle Kongelige skatter og onera, som nu er eller herefter påbudne vorder, hvorunder alle personelle skatter af sig og hustru samt de i gården værende folk og familier er indbegrebne, men endog den årlige landgilde efter jordebogen som er 8 Rd. 88 Sk. siger otte Rigsbankdaler firsindstyve og otte Skilling Sølv, samt leverer til mig eller efterkommende Stamhusets Besiddere 2 par høns og 1 læs strandsand, som betales og ydes hver års Mortensdag uden godtgørelse. 2. At han bliver ansvarlig for gårdens samtlige bygningers vedligeholdelse, til sammes besætning og inventarium, samt føde og sædekorn således som det ham efter vedhæftede synsforretning er overleveret. 3. At han forretter til Søndergaarde Hovedgaard den samme hovning som hidtil af denne hans fæstegård har været forrettet i overensstemmelse med Søndergaarde hoveriforening hvoraf en verificeret genpart er vedhæftet dette fæstebrev. 4. At han tilbørlig dyrker og driver gårdens jorder, og når de til hvile skal udlægges, da med kløvergræs at besås, enge, tørvemoser, over og underskoven hæve, frede og forbedre, anlægge og vedligeholde en humlehave, plante pile, frugttræer og årlig 20 favne levende gærder, hvilken plantning han forsyner med riisgærde på begge sidder, for derved at fremme hegnets hurtigere vækst, hvormed årlig kontinueres indtil gårdens hele hegn således er sat i forsvarlig stand. 5. At han på egen bekostning lader gårdens bygninger assurere i Den Almindelige Brandkasse, og anskaffer sig de befalede brandredskaber, betaler den årlige ordinære og ekstraordinære brandkontingent, samt holder sig brand anordningerne i alle henseender efterrettelig. 6. At han istandsætter og årlig vedligeholder de gården tildelte, eller herefter tildelende vejparter, samt forretter sneøsning og går på klapjagt når han herom vorder tilsagt. 7. At han for sin Sognepræst forretter den samme villighed som hans formand for ham har forrettet, så og til ham og Degnen samt skole og fattigvæsenet yder og betaler hvad han ifølge anordningerne er pligtig. 8. At han på det nøjeste opfylder den aftægtskontrakt som han med sin moder Karen Nielsdatter har indgået. 9. At han i øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn og bedste, som en hørsommelig fæstebonde efter de Kongelige anordninger er pligtig, hvilke han alle tider bør holde sig efterrettelig, og til den ende at være mig og mine Betjente hørig og lydig, alt under dette hans fæstebrevs forbrydelse. Indfæstningen er efter den indgåede akkord til mig betalt. Dets til bekræftelse under min hånd og segl. Erholm den 28de oktober Cederfeld de Simonsen.

6 No. 5 C5 Fjerde klasse Til dokumenter efter stempelpapirs 1842 Forordningen 5 litr. c Hans Christian Joachim Cederfeld de Simonsen Deres Kongelige Majestæts Kammerjunker Kandidat i Lovkyndigørelse Og Besidder til Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Gjør vitterligt: at have stædt og fæst, som jeg også herved stæder og fæster til Niels Nielsen barnefødt i Aalsbo, den gård sammesteds, som før var overdraget til hans afdøde fader Niels Nielsen og som dennes Enke, der er hans moder godvilligt aftræder, hvilken gård med sammes rette tilliggende der står for hartkorn ager og eng6 tdr. = skp 2 fjk. der ved den nye matrikel forandres og forhøjes til 7 tdr. 4 skp. 1 fjk. ½ alb. tilligemed den besætning, inventarium, samt føde og sædekorn, bemeldte Niels Nielsen, så længe han lever og hans hustru efter hans død, så længe hun forbliver i enkestanden må nyde, bruge og besidde med fæsterettighed efter loven og anordningerne på følgende bestemte vilkår. 1. At han deraf svarer, udreder og til rette forfaldstider betaler uden restance, såvel alle reelle som personelle skatter Kommuneafgifter, byrder og præstationer, som nu er eller herefter vorde påbuden, tilligemed brandpengene af den ansvars sum hvorfor bygningerne er eller muligt forandrede vorde forsikrede i den Almindelige Brandkasse, som og den årlige landgilde til hvert års Mortensdag, der så længe moderen lever og nyder aftægt bliver som hidtil 8 Rd. 5f 8 sk. samt 2 par høns og 1 læs strandsand, men efter hendes dødelige afgang forhøjes til lige 9 Rigsbankdaler sølv 1 tdr. byg og 1 tdr. havre foruden høns og sand som tilforn. 2. At han bliver ansvarlig for og stedse vedligeholder gårdens samtlige bygninger, besætning og inventarium, samt føde og sædekorn i mangelfri stand overensstemmende med den derover oplagte syns og overleveringsforretning, som findes dette fæstebrev vedhæftet. 3. At han formedels som hidtil forretter halvgårdshovning efter hoveriforeningen 14 maj 1792, som er vedhæftet i afskrift til Søndergaarde Hovedgaard, så længe det forlanges in natura, men i tilfælde af hoveriets afløsning eller når ejeren foretrækker at nyde godtgørelsen i penge, da skal han til hvert års 1 maj derfor betale 25 Rbd. skriver Fem og Tyve Rigsbankdaler Sølv, samt dertil årlig for egen regning og med egen befordring, forrette 2 køreægter på 3 mil fra en af Hovedgaardene, såfremt de Kongelige Danske Kancellie derimod intet har at erindre. 4. At han tilbørlig gøder, dyrker og driver gårdens tilliggende jorder, besår disse med kløver når de udlægges til hvile, freder, hæver og så vidt mulig forbedre gårdens tilliggende skovpart, hvor intet må hugges uden udvisning, omgås forsvarlig med eng og tørveskær og intet deraf forvanske, forringer eller til anden overlader, går med på klappejagt i lighed med Godsets øvrige fæstere, lægger vind på varigt hegn i overensstemmelse med forordningen af 29 oktbr og for resten holder tilbørligt hegn og fred med sine naboer. 5. At han og opfylder og nøjagtig efterlever den med sin moder oprettede og indgåede aftægtskontrakt. 6. At han for øvrigt befordre gårdens og sit Herskabs gavn og bedste, rette og forholde sig efter loven og anordningerne, samt navnlig forordning af 9 marts 1838, som en hørsommelig fæster er pligtig, og til den ende viser sig hørig og lydig mod Stamhusets Besidder og hvem denne lader påse sit tarv. Alt under de ved lovgivningen hjemlede tvangsmidler og fæsterettighedens fortabelse. Indfæstningen er betalt med Fem Hundrede og Halvtredsindstyve Rigsbankdaler, hvorfor dette fæstebrev således herved meddeles under mit navn og fortrykte segl.

7 Erholm den 23 novbr Cederfeld de Simonsen Læst inden Wends Herreds ting mandagen den 28 november 1842 og indført i pantebogen no. 14 folio 77 attesteres Wedell Heinen Ligelydende fæstebrev med vedhæftet syns og overleveringsforretning, har jeg modtaget og til forpligter mig hermed at efterleve og efterkomme samme i alle nævnelige henseender Aalsbo den 30 novbr Niels Nielsen. Retsdagen10 juni 1871 Imellem Gårdfester Niels Nielsens Enke Maren Nielsen af Aalsbo og Gårdejer Hans Jørgensen sammesteds er oprettet følgende Aftægtskontrakt. Underskrevne Maren Nielsen, Enke efter Gårdfæster Niels Nielsen, frasiger mig fæstebrugsretten ifølge fæstebrev af 23 November 1842 på gården Matr. nr. 8 af Aalsbo med sammes tilliggende af hartkorn 7 tdr. 4 skp. 0 fjk. 2½ alb. og overlader min svigersøn Hans Jørgensen denne tilligemed mit der havende ind - og udbo besætning, inventarium, avl og afgrøde af enhvers slags, på betingelse af, at han og efterfølgende ejere af denne gård, skal forsørge mig i min tilbagehavende levetid, og efter min død besørge og bekoste mig hæderligt og anstændigt begravet overensstemmende med kristelig skik og brug i Bylauget. I den anledning er vi enige om, til fremtids efterretning for os begge at bestemme. 1. Så længe jeg dermed finder mig tilfreds, vedbliver jeg at leve i fællig med min datter og svigersøn og som jeg da får logi i eget værelse hvor jeg ønsker det, således nyder jeg kost, varme, forplejning, beklædning, belysning, opvartning, og alt hvad der ellers hører med til livet daglige fornødenheder med dem således som de til enhver tid have det. 2. Foretrækker jeg derimod af hvilken som helst grund at føre egen husholdning, står sådant mig til enhver tid frit, skal Hans Jørgensen eller efterfølgende ejere af gården på forlangende indrette mig en egen aftægtslejlighed på 4 fag hus, inddelt i 2 værelser, med egen indgang, fjælleloft og fjællegulv, de fornødne døre og vinduer med beslag, egen skorsten med komfur og tilbehør, hvor i stuehuset jeg ønsker denne lejlighed og således som jeg forlanger den hvad værelsernes indretning og hele udstyr angår. Han skal endvidere indrette og til udelukkende afbenyttelse overlade mig en tørvekube tilstrækkelig stor til at rumme 16 læs tørv, og forsynet med lås og lukketøj samt overlade mig 1 skæppeland af gårdens have til brug hvor jeg ønsker den udlagt. Aftægtslejlighedens møblering såvelsom forsyning med alt hvad jeg behøver for at føre egen, selvstændig husholdning, forbeholder jeg mig den min svigersøn overdragede bo, at udtage til brug for af møbler, senge, sengeklæder, linned, kakkelovne, køkkenredskaber og øvrige husgerådgenstande, hvilket efterhånden opslides eller gjort ubrugeligt, skal ombyttes med andet som af mig forlanges, men alt hvad der således har været mig overladt falder selvfølgelig efter min død tilbage til min svigersøn som hans ejendom.

8 Hvad der således er overladt mig til brug, er det min svigersøns egen sag som ejer at lade brandforsikre, da han i tilfælde af at de skulle forgå eller blive ødelagt ved ildebrand, har at forsyne mig med anden. Til op og underhold skal Hans Jørgensen eller efterfølgende ejere af gården årlig levere mig i gode, sunde købmandsvarer med forsvarlig mål og vægt. 12 er tolv skæpper tørt Rugmel 4 er fire skæpper Hvedemel 1 er en tønde tørret og malet bygmalt, 4 er fire skæpper tørre boghvedegryn 1 er en skæppe Byggrubbegryn 2 er to skæpper Byggrubbemel 1 er en skæppe Kogeærter 8 er otte pund humle 1 er en tønde spisekartofler 3 er tre lispund saltet og røget midterflæsk 1 er et lispund afsmeltet tælle 3 stk. qverts oster a. 8 pund pr. stk. 4 er fire saltede og røgede lammelår 2 er to ottinger smør, nemlig 1 otting sommersmør, og 1 en otting vintersmør 2 fede levende gæs 1 er et lispund oksekød af en bagfjerding 3 er tre snese æg 8 er otte alen hørlærred, bleget 8 er otte pund heglet hør 8 er otte alen hvergarn 2 er to kander nymalket sødmælk daglig fra 1 maj og til 1 november 1 er en kande nymalket sødmælk fra 1 november til 1 maj hvis det haves i gården 16 er seksten læs tør og velbehandlet tørv a. 600 stk. pr. læs hjemført og indsat i den for mig bestemte tørvekube 24 Rdl. er fire og tyve rigsdaler Rigsmønt i penge, uden hensyn betalt med 12 Rdl. hvert års 1 maj og hvert års 1 november, uden hensyn til om jeg fører egen husholdning eller vedbliver at leve sammen med Svigersøn og hans familie. Aftægtsyderen er pligtig at besørge min rug malet, mit brød lagt og bagt, mit øl brygget og mit linned stryget og vasket når jeg forlanger det, alt ved hans eget ildebrændsel og uden udgift for mig. Han skal give mig fri og anstændig befordring med en pålidelig kusk hver gang jeg ønsker at besøge venner, dog ikke længere frastand end 4 mile og ikke i høst og sædetid som og når jeg ønsker at være gæst ved herrens bord i kirken. I sygdoms og alderdoms tilfælde og så ofte jeg ellers må trænge til en håndsrækning, skal Hans Jørgensen, og hans familie og husstand yde kærlig pleje og passelse, og så ofte det gøres fornødent og jeg forlanger det, fri lægebehandling og medicin. Foretrækker jeg at have egen pige til min opvartning da at koste og lønne denne med sine egne tjenestefolk medens hun udelukkende er til min rådighed. Jeg forbeholder mig ret til benyttelse af gårdens bryggers med ovn og esse bryggerkedel og brønd, så ofte jeg vil benytte samme, og det må ikke formenes mig at være tilstede i gård, have og mark når jeg ønsker det.

9 Foretrækker jeg at forlade gården for at flytte andetsteds hen og nyde min forannævnte aftægt, skal sådant stå mig frit, og så er aftægtsyderen da pligtig at bringe mig aftægten inden for en afstand af 4 mil, undtagen mælken som han skal betale mig med 8 skilling kanden, der betales mig hver 1 maj og 1 november og forudbetales for det løbende halvår. Det står mig i så fald altid frit at vende tilbage til gården, hvorfor min lejlighed altid skal være til min disposition. Den må ikke bortlejes af mig under fraflytningen. 3. Samtlige i post 2 nævnte ydelser skal leveres til de tider jeg forbeholder mig i sin tid at bestemme, så vidt muligt 4 gange årlig. Bliver naturalierne enten ikke præsterede i rette tid, eller ikke leverede med forsvarlig mål og vægt og i gode Varer, står det til mig efter at have vidnefast varslet gårdens ejer om inden given frist at levere det manglende, selv at lade dette anskaffe, og skal da gårdens ejer uværlig på forlangende betale min regning både på hvad det anskaffede har kostet, selv om det andetsteds kunde være købt billigere, og enhver mig ved anskaffelsen foranlediget udgift, og dersom han da ikke straks afgør for sig, har jeg ret til at inddrive beløbet, i det aftægten stillede pant, på samme måde som forfalden 1 års rente af prioritetsgæld, uden debitor kan gøre retsgyldig indsigelse derimod. Jeg Gårdejer Hans Jørgensen i Aalsbo by Rørup sogn forpligter mig og efterfølgende ejere af min gård matr. nr. 8 a Aalsbo til at yde min svigermoder Maren Nielsen den i denne kontrakt omhandlende aftægt og til sikkerhed herfor giver jeg hende panteret for værdien af den årlige aftægt år om andet i min ejendom matr. nr. 8 ai Aalsbo med tilliggende hartkorn 7 tdr. 4 skp. 0 fdk. 2½ alb. næstefter 4000 Rigsdaler. Aftægtens årlige værdi beregnet efter reglerne i lov af 19 februar 1861 er 300 Rdl. som taget 5 gange er 1500 Rdl. og med til af 100 Rdl. for begravelse og værelsers indretning gør 1600 Rdl. Under vores navnes egenhændige underskrift. Aalsbo den 30 marts 1871 Hans Jørgensen Maren Nielsdatter Vidner E. Selmer A. J. Bech. Læst i Wedelsborg birks ret den 10 juni 1871 Købekontrakt J medfør af Bevilling af 12 Oktober 1851 og Justitsministeriets ressulation af 12 november 1862, sælger Kammerherre Cederfeld de Simonsen, R. og Dbmd. Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde, hermed Gårdmand Hans Jørgensen p. t. af Aalsbo, den Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende Fæstegård i Aalsbo by Rørup sogn, som hans svigermoder Gmd. Niels Nielsens Enke har i fæstebesiddelse ifølge fæstebrev af 23 november 1842, og som under matr. nr. 8a Aalsbo for hartkorn 6 Tdr. 6 Skp 3 Fjk. 2 ¼ Alb. gammelskat 37 Rd 77 s, samt til forening med denne gårdens jordlod Tørvemålet matr. nr. 11 e Aalsbo af hartkorn 1Fjk. = Alb. Gammelskat 14 s, hvilken samlede ejendom overdrages køberen H. Jørgensen med al den ret og herlighed, men også med alle de byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset ejer den på følgende vilkår. 1) I købet medfølger alt hvad fæsteren ifølge med hendes førnævnte fæstebrev af 1842 ved fæstets overdragelsesforretning har at aflevere af jord, bygninger og besætning, samt redskaber, føde og sædekorn

10 2) Ejendommen er fra dato for køberens regning og risiko og retten til i tilfælde af bygningernes brand at hæve brandforsikringssummen for disse er her med ham overdraget 3) Den i ejendommen hæftende indfrielige 1/6 bankhæftelse er indfriet og den herfor i sin tid erhvervede aktieret, er handelen aldeles udvekommende. 4) Undtaget fra handelen og køberen udvekommende er den under gården hertil hørende banke lod i Aalsbo bjerge, den ifølge landmåler Hempels, af Indenrigsministeriet under 20 Januar 1866 approberede beregning udgør 10, 6080/ tdr. land, som under matr. nr. 8 b står for hartkorn 5 Skp. 1Fjk ¼ alb gammelskat 3 Rd 60 s, hvilken jordlod forbeholdes Stamhuset til forhånds anslag og brug, fratrædes af fæstevilkårene. Den på denne jordlod gjorte udlod af rug tillades det gårdens køber i sin tid at høste og hjemkører imod at han som vederlag derfor betaler skatter og afgifter af enhver slags til staten og kommunen, tiendebreve udregnet af lodden og dens foran førte hartkorn indtil udgangen af året Forsat græsning på loden som enhver anden afbenyttelse af denne er køberen forment. 5) Efter den foran førte af Indenrigsministeriet den 20 Januar 1866 opgjorte beregning udgør størrelsen af de under matr. nr 8a hørende jorde 58, 5860/ tønder land med hartkorn 6 Tdr. 6 Skb 3 Fjk 2 ¼ Alb og tørvemålet matr. nr. 11e en den over samme løbende vej medregnet på kortet opmålt til 11,030 kvardrat alen, men Stamhuset og dets besiddere garanterer ikke køberen rigtigheden af disse talstørrelser. Skulde det alligevel ved ny opmåling befindes, at det solgte jordareal er større eller mindre end opgjort her, er sådan uden betydning for parterne og køberen kan i ethvert tilfælde kun gøre fordring på matr.nr. 8a og matr. nr. 11e således som disse tvende matrikuleringsnumre er bleven regulerede ved udstykningsforretningen, der er lagt til grund for Indenrigsministeriets resolution af 20 Januar 1866 og 19 November 1870 Måtte der under de forskellige fæstebesiddelser, Stamhusets Besiddere ubevist, være pådraget ejendommen hævdsservitutter af en hvilken som helst slags, bliver det køberens egen sag om han vil opretholde disse eller frigøre sig derfor, og Stamhuset er i den henseende uden nogen ansvar eller forpligtelser over for køberen 6) Den fæstegården matr. nr. 8 Aalsbo, ved udskiftningen tillagte ret til tørveskær med fornøden lægge og sætteplads i moserne under matr. nr. 10, 11 og 12 Aalsbo, er her med ophævet og bort falden samt handelen uvedkommende 7) Den Stamhusets Fæstere i dets erektionspatent af 1761 reformerede ret til at få bygnings undertømmer m.m. imod billig betaling er ligeledes hermed ophævet og bortfalder for den heromhanlede fæstegårds vedkommende, idet rettighederne er kapitaliseret til 300 Rd. der er kommen til afdrag i købesummen. 8) Dersom der påhviler gården aftægtsforpligtelser bliver disse af køberen at overtage og berigtige uden ansvar for sælgeren. 9) Kongelige skatter og afgifter for 1870 og mulig resterende fæsteafgifter tilsvares og berigtiges indtil køberen som ejer kan blive noteret særlig skattekonto på Amtstuen, betaler han de kongelige skatter af ejendommen og dens hartkorn på godsforvaltningskontoret til rette forfaldstider. 10) Der påhviler den solgte ejendom følgende årlige tiendevederlag. a) Matr. nr. 8a for konge, kirke og præstetiende 3 tdr 0 skp 3 5/8 fjk rug, 4 tdr 1 skp ¾ fjk byg 4 tdr 1 skp ¾ fjk havre for kvæg og småredselstiende 2 skp ½ fjk byg. b) Matr. nr. 11e for konge, kirke og præstetiende ¾ fjk rug ¾ fjk byg ¾ fjk havre for kvæg og småredselstiende intet. samt for gæs og grise m.m. 3/16 skp byg pr. tdr hartkorn alt betalt efter kapitelstaksten. 11) I henhold til hegnspligt holder køberen sig de bestående hegnsdelinger og bylaugets lovlige vedtægter efterrettelig

11 12) Adgang til benyttelse af de over den solgte ejendoms grund tilhørende veje og stier som er udlagte ved udskiftningen, eller erhvervede på anden retslig måde, er hermed alle vedkommende reserveret, samtidig gælder dette om markvejen over englodden af matr. nr. 8a og over tørveloden matr. nr. 11e. 13) Køberens svigermoder gårdfæster Niels Nielsens Enke der er enig i handelen frasiger sig sin erhvervede fæsteret efter fæstebrev af 23 november 1842 og aflevere dette med behørig kashertionspåtegning. Køberen affinder sig med hende om godtgørelsen for fæstevilkårenes afståelse. 14) Køberen betaler enhver af denne handel flydende udgifter 15) I købesummen betales Rd er ti tusinde Rigsdaler Rigsmønt. Heraf er i dag betalt 6000 Rd er seks tusinde Rigsdaler og resten 4000 Rd kan indtil videre forblive stående i den solgte ejendom imod første prioritets pant et halvt års opsigelse fra en af siderne og 4 ½ er fire og en halv procent årlig rente regnet fra dato til betalingen har fundet sted. Jeg Hans Jørgensen køber på de foranstående betingelser min svigermoders fæstegård matr. nr. 8a og 11e i Aalsbo og forpligter mig til at holde mig denne kontrakt efterrettelig i alle måder. Med hensyn at matr. nr. 11e ikke er indbefattet i Niels Nielsens Enkes fæste bliver bemærket at den specielle købesum herfor er 400 rd og stempel pligten derfor er 2 rd 64 s p. t. Søndergaarde den 10 December 1870 Stempel til segl 48 s Hans Jørgensen For hr. Kammerherre Cederfeld de Simonsen Ridder af Dannebrog og Dannebrogsmand Med bemyndigelse Selmer Skøde. H C J Cederfeld de Simonsen, Kammerherre Rider af Dannebrog og Dannebrogsmand Besidder af Stamhuset Erholm og Søndergaarde gør vitterlig at da gårdejer Hans Jørgensen i Aalsbo har betalt og berigtiget den forfaldne købesum 10,000 Rd. er Ti Tusinde Rigsdaler Rigsmønt har den ham ved købekontrakt af 10 december s. å. solgte, Stamhuset Erholm og Søndergaarde tilhørende fæstegård i Aalsbo by Rørup sogn med tilliggende af Hartkorn under matr. nr. 8a 6 tdr 6 skp 3 fjk 2 ¼ alb gammelskat 37 rd 77 s matr. nr. 11e 1fjk gammelskat 14 s Da meddeler jeg ham hermed skøde på denne ejendom, som jeg overdrager ham med alle de rettigheder og herligheder såvelsom byrder og forpligtelser hvormed Stamhuset Erholm og Søndergaarde har ejet den, og for øvrigt i henhold til den medhørende købekontrakts særlige bestemmelser Under mit navn og segl Erholm den 23 April 1871 Cederfeld de Simonsen Læst inden Wedellsborg Birketingsret den 10 juni 1871 og indført i pantebogen nr 7 fol kort forevist. Stempel 186 kr. 55 øre

12 Købekontrakt Underskrevne Gårdejer Hans Jørgensen i Aalsbo sælger og afstår hermed min ejendom gården matr. nr. 8a i Aalsbo i Rørup sogn af hartkorn 6 tdr. 6 skp. 3 fjk. 2 ¼ alb. gl. skat 37 Rd. 77 s. med herunder hørende tørveparcel matr. nr. 11e Aalsbo af hartkorn 1 fjk. gl. skat 14 s. til Gårdejer Jørgen Hansen i Aarup og overdrager ham sammen med de rettigheder og herligheder, byrder og forpligtelser hvormed jeg efter skøde af 23 april 1871 tinglæst d. 10 juli s. a. selv ejer den på følgende betingelser. 1) Tiltrædelsen sker 1ste maj d. a. og bygningerne overtages som de da forefindes. Skulde de forgå ved ildsvåde i mellemtiden modtager køberen brandforsikringssummen og besørger selv opførelsen af bygningerne. I købet medfølger 3 heste, 14 køer, 3 vogne, 3 sæt seletøj, 1 ringtromle, 1 plov, 1 dansk og 1 svenskharve, 1 tærskemaskine og 1 hakkelsemaskine, komfur og bryggerkedel, 2 grisesøer, 4 får, 10 tdr. rug, 10 tdr byg, 10 tdr havre, såvelsom mulige beholdninger af hø, halm og gødning og den udlagte vintersæd. Sælgeren skal desuden lægge forårs sæden overensstemmende med den nuværende driftsplan og dertil som sidst ordnet. 2) Købesummen er 31,000 kr. en og tredive tusinde kroner der afgøres således. køberen overtager den i ejendommen hæftende prioritetsgæld af 12,000 kr. tolv tusinde kroner, har kontant betalt 10,000 kr. ti tusinde kroner deri indbefattet hans kones fædrene og mødrene arv, hvorfor hans medunderskrift på kontrakten endvidere gælder som arveafkald, og betaler kontant i juni termin d. a kr. ni tusinde kroner. Af købesummen svares fra nu af til juni termin ingen renter, men fra 1 juni forrenter køberen den overtagne prioritetsgæld med 4 % Så snart købesummen således er afgjort skal hæftelsesfrit skøde meddeles. Omkostningerne herved betale parterne med hver halvdelen. 3) Køberen betaler skatter, afgifter og byrder of enhver slags af ejendommen og dens hartkorn som opkræves efter 1ste maj d. a. Jeg Jørgen Hansen køber på de foranstående vilkår den her omhandlede ejendom og forpligter mig til at afgøre købesummen som anført, hvorved jeg i søgsmålstilfælde underkaster mig den hurtige retsforfølgning efter forordning af 25 januar Det bemærkes at den faste ejendomsværdi er sat til kr. og det medfølgende løsøres værdi til 4000 kr. og i overensstemmelse hermed er det stemplede papir beregnet. Under vore navne Til vitterlighed E. Selmer / Niels Jørgen Rasmussen Søndergårde d. 6 februar 1894 Hans Jørgensen Jørgen Hansen

13 Kildegaard i Aalsbo Skøde Da Jørgen Hansen har betalt og berigtiget købesummen 31,000 kr. i overensstemmelse med betingelsen i den foranstående købekontrakts 2den post og har opfyldt kontraktens øvrige betingelser, tilskøder jeg ham hermed min ejendom matr. nr. 8a og 11e af Aalsbo by i Rørup sogn af hartkorn 6 tdr. 7 skp. 0 fjk 2 ¼ alb. gl. skat 75 kr. 88 øre, og jeg overdrager ham samme med de rettigheder og herligheder, såvelsom med de byrder og forpligtelser hvormed jeg ifølge skøde fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde af 23 april 1871 ejer den. Køberen er bekendt med alle ejendommens påhvilende hegns og vejbyrder såvelsom, at Stamhuset for et begrænset tidsrum har forbeholdt sig jagtret. Under mit navn i vidners nærværelse. Søndergaarde 23 juni 1894 Hans Jørgensen. Til vitterlighed Niels Jørgen Rasmussen / E. Selmer Læst inden Wedellsborg birks ret den 30 juni 1894 og indført i pantebog nr. 16 fol 335 F. E. Langkilde.

14 Matr. Nr. 8a, 11e Aalsbo by, Rørup sogn Stempel 243 kr. 00 øre. Købers bopæl : Aalsbo pr. Gelsted Anmelders navn og bopæl Cand. Jur. Karl Andersen Middelfart. Skøde Jeg underskrevne Gårdejer Jørgen Hansen af Aalsbo endelig skøder og overdrager herved til min søn Landmand Marius Jørgen Hansen, af Aalsbo den mig tilhørende gård i Aalsbo skyldsat under matr. nr. 8a, 11e Aalsbo by, Rørup sogn for hartkorn i alt 6 tdr. 2 skp. 2 fjk. 1 alb. med bygninger og jorder og med alt, hvad rettelig henhører til denne ejendom, navnlig bygningernes mur nagelfaste tilbehør herunder kakkelovne, komfur og indmuret kedel, hegn, plantninger m. v. samt ejendommens rette til og underliggende i enhver henseende. Ejendommen overdrages, som den nu er og forefindes og med de almindelige rettigheder og forpligtelser, hvormed jeg hidtil har ejet og besiddet samme, hvorved bemærkes, at der er tinglyst vejservitut samt hegnspligt. Sammen med ejendommen overdrager jeg til min søn hele den til ejendommen hørende besætning og inventar, udbo og redskaber af alle slags, avl og afgrøde, tærsket og utærsket, hø, halm, gødning og andre produktbeholdninger og endelig min andel i mejeri, slagteri og lign. Overtagelsen har fundet sted, og alt det overdragne står derfor fremtidigt for min søns regning og risiko i enhver henseende, navnlig i ildsvådestilfælde. Ejendommen er landbrug kl. 1. Min søn tilsvarer alle fremtidigt af ejendommen gående skatter og afgifter samt udgifter i enhver henseende og oppebære alle fremtidigt af ejendommen flydende indtægter. Købesummen for ejendommen er ansat til kr. skriver tres tusinde kroner og er berigtiget derved at min søn 1) overtager til fremtidig forrentning eller indfrielse, om han derom med kreditor kan blive enig, den i ejendommen indestående gæld til Fyens Stifts Sparekasse i Odense, hvilken gæld er til forhøjet rente og andrager kr. 2) kontant har betalt restkøbesummen i 11 december termin d. a. med kr kr. Da købesummen således er berigtiget, skal det overdragne fremtidigt tilhøre min nævnte søn som af ham lovligt erhvervet, fri for anden gæld og besvær end foran nævnt og under hjemmelsansvar efter loven. Af hensyn til stempel m. v. ansætter vi på tro og love værdien af selve den faste ejendom til kr., medens resten af købesummen anses som vederlag for det medfulgte løsøre Jeg Marius Jørgen Hansen modtager foranstående skøde og forbinder mig til i enhver henseende at overholde vilkårene for overdragelsen.

15 Til bekræftelse underskrevet vidnefast. Aalsbo, d. 11 december Som sælger : Som køber : Jørgen Hansen Marius Jørgen Hansen Lise Hansen Til vitterlighed om ægte underskrift, rigtig datering, samt underskrivernes myndighed. Karl Andersen Kristian Nielsen, Dommerfuldmægtig Købmand Middelfart Gelsted St. If. Approb. af 5/ er matr. nr. 8a, 11e af Aalsbo by, Rørup sogn skyldsat for hartkorn 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. 1 alb. og 11e Et landbrug kl. 1. Kan afhændes til Marius Hansen Ejendomsskyldvurdering : ikke særskilt. Assens Amtstue den 14/ Lauritsen Fm. Indført i dagbogen for Retskreds nr. 43 Middelfart Købstad m. v. lørdag den 4 jan Anmelder: Sagfører C. Andersen Matr. nr. 8a og 11e Aalsbo by Rørup sogn Stempel 1 kr. Udskrift Af Fogedbogen for Retskreds nr. 43 Middelfart Købstad, Vends Herred og en del af Wedellsborg Birk År 1941 den 6/2 kl. 14½ blev Middelfart Købstads m. v. Fogedret sat på Fogedkontoret og beklædt af Dommerfuldmægtig O. S. Kjær med nedtegnede vidne. Der foretoges: Udstedelse af Fogedudlægsskøde på ejendommen matr. nr. 8a og 11e af Aalsbo by, Rørup sogn til Landmand Ejner Nørregård, Kerte Der fremlagdes rekvisition af 1 ds. fra Sagfører C. Andersen Aarup, bilagt. 1) En til takst kr. 130,00 stemplet udskrift af Auktionsbogen for nærværende Retskreds f. s. v. angår den 4/ over ejendommen, matr. nr. 8a og 11e af Aalsbo by, Rørup sogn, efter begæring af 3. Prioritetshaveren,

16 Fyns Kreditforening, afholdte Tvangsauktion, ved hvilken Kreaturhandler Carl Rasmussen, Nr. Aaby, som transporthaver for 4. Prioritetshaveren, Nr. Aaby Sparekasse blev højestbydende med kr ,00 og fik auktionen standset som forgæves for ved Fogeden at lade sig ejendommen udlægge som ufyldestgjort pantehaver. 2) Betinget transport af 29/ på retten til at få Fogedudlægsskøde på ejendommen fra den højestbydende til Landmand Ejner Nørregård, Kerte, den 14/ påtegnet endelig transport. 3) Skrivelse af 29. f. m. fra Finansministeriet på Statskassens vegne som 1. Prioritetshaver indeholdende tilladelse til udstedelse af Fogedudlægsskøde. 4) Skrivelse af 20/ fra 2. Prioritetshaveren, Fyns Stifts Sparekasse, indeholdende do. til do. 5) Skrivelse af 10/ fra den ved auktionen for nævnte Sparekasse mødende Sagfører, Overretssagfører Knud Lollesgaard, Odense indeholdende do. til do. 6) Skrivelse af 11. f. m. fra 3. Prioritetshaveren, Fyns Kreditforenings indeholdende do. til do. 7) Skrivelse af 15/ fra Auktionen for nævnte Kreditforening mødende Sagfører, Overretssagfører Ejlersgaard, Middelfart, indeholdende do. til do. 8) Til forevisning: Et på ejendommen den 4/ lyst Prioritets skadesløsbrev, oprindelig stort kr ,00 til Nr. Aaby Sparekasse, af denne den 7/ opgjort til kr ,50 og tiltransporteret Handelsrejsende Christian Nielsen, Gelsted, af denne s. d. for samme beløb tiltransporteret Kreaturhandler Carl Rasmussen, Nr. Aaby, og af denne den 2. ds. kvitteret til aflysning. Sagfører C. Andersen, der ved auktionen repræsenterede 1. og 4. Prioritetshaveren, havde i Rekvisitionen erklæret sig fyldestgjort for sine omkostninger. I henhold til det således fremlagte eragtede Fogden, at den fremsatte begæring var hjemlet, hvorfor han i embedes medfør på de i transporten, som vedlægges, nævnte vilkår endeligt skøder ejendommen, matr. nr. 8a og 11e af Aalsbo by, Rørup sogn af hartkorn henholdsvis 6 tdr. 1 skp. 0 fjk. 1 ¾ alb. og 1 fjk. 0 alb. med påstående bygninger og lovligt tilbehør til Landmand Ejner Nørregaard, Kerte, hvem den herefter skal tilhøre med de samme rettigheder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, i hvilken henseende henvises til transporten. Af hensyn til gebyrberegningen bemærkes, at nærværende skøde udstedes til transporthaver af pantehaver, der ikke tillige var udlægshaver, og hvis fordring ved auktionen opgjordes til kr ,52 at den forudprioriterede gæld udgjorde kr ,85 og højeste bud var kr ,00 hvorfor gebyr vil være at erlægge efter Sp. R. 45 med kr. 8,00 og efter 47 med kr. 10,00 eller i alt med kr. 18,00. Forretningen sluttes Retten hævet Vidne O. S. Kjær S. A. Pedersen Udskriftens rigtighed bekræftes Dommeren I Middelfart Købstad 12 / J. Bondeum

17 Stempel 263 kr. 20 øre Betinget Transport Underskrevne Kreaturhandler Carl Rasmussen, Nørre Aaby, transportere og overdrager herved på betingelse af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt til Landmand Ejner Nørregaard, Kerte, den mig ifølge det på den 4 januar d. a. afholdte tvangsauktion passerede tilkommende ret til at erholde Fogedudlægsskøde på ejendommen Aalsbo Kildegaard kaldet, skyldsat under matr. nr. 8a og 11e Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 6 tdr. 1 skp. 0 fjk. 1 ¾ alb. Og 1fjk. 0 alb. med påstående bygninger og disses mur og nagelfaste tilbehør, derunder centralvarmeanlæg, komfur, indmuret gryde og installationer af enhver art, al på ejendommen værende besætning, alene med undtagelse af 1 gris, der er påvist køberen, og som tilhører Bestyreren, alle avls og mejeriredskaber og maskiner, vogne med alt tilbehør, seletøj, håndredskaber m. v. i det hele alt driftsinventar uden nogen undtagelse og herunder indbefattet 2 folkesenge med sengeklæder, men ikke lagner, al avl, fourage og gødning i hus og på mark, og endelig alt sælgeren tilhørende på ejendommen værende brændsel og indbogenstande, således at alene de Bestyreren tilhørende indbogenstande er undtagne fra overdragelsen. Det solgte overdrages i det hele køberen således som det er og forefindes og som er køberen påvist. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen finder sted den 1 august d. a. men det solgte står allerede fra dato for køberens regning og risiko i enhver henseende, hvoraf navnlig også følger, at han i ildebrandstilfælde er berettiget til at hæve assurancesummerne, for bygningernes vedkommende til anordningsmæssig anvendelse. 2. Alle af ejendommen fra og med den 1 august d. a. at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil denne dag af sælgeren. 3. Købesummen er aftalt til kr. skriver otte ti tusinde kroner, der berigtiges ved at køberen: a. Ved sin underskrift herpå forpligter sig til at overtage og fra og med 1 august d. a. at regne forrente de ejendommen påhvilende Prioriteter, nemlig: 1. Grundforbedringslån, stort at forrente og amortisere i henhold til loven, hvorved bemærkes, kr at eventuelt betalte afdrag på dette lån tilfalder sælgeren og berigtiges i refusionsopgørelsen mellem parterne 2. Fyns Stift Sparekasse, stort 25000, - til forhøjet rente, og 3. Fyns Kreditforening, oprindelig stor 12500,- kr. men nu uden aflysning nedbragt til 11854,34 til 4½ % p. a. rente og forbunden med statutmæssige forpligtelser og solidarisk ansvar i forhold til den oprindelige hovedstol

18 b. Samtidig med overtagelsen betaler kontant og skadesløst 20500, - uden renter, og c. Samtidig med udstedelse af endelig transport i 11 december termin d. a. betaler kontant og skadesløst tilligemed renter 5 % p. a. fra den 1 august at d. a. at regne I alt købesum kr ,- 4. Køberen indtræder fra og med den 1 august d. a. at regne i samtlige sælgerens rettigheder og pligter for så vidt angår den overdragne ejendom over for mejeri, slagteri, elektricitetsforening o. l. og han hæver alle indtægter, derunder mælkepenge og overskud fra mejeri og slagteri og svarer alle udgifter vedrørende ejendommen fra og med den nævnte dag at regne. 5. Ejendommen overdrages køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorom henvises til dens blad i tingbogen, idet sælgeren indestår for, at der ikke påhviler ejendommen særlig byrdefulde servitutter. 6. Omkostningerne ved nærværende betinget transport og ved den endelige transport med stempel og udfærdigelse og ved udlægsskøde med tinglysning betales af parterne i forening, indbyrdes fordelt med halvdelen til hver. Omkostningerne ved Prioritetsgældens overtagelse betales af køberen alene Jeg Carl Rasmussen, erklærer på tro og love, at den solgte ejendom ikke tjener til bolig for mig eller min familie og at der ikke til den er knyttet erhvervsvirksomhed, hverken for min hustru alene eller os i forening. Ligeledes medunderskrevne Ejner Nørregaard tiltræder herved som køber foranstående betinget transport, hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne faste ejendom i handel og vandel til 51,500 kr. og værdien af det medfulgte løsøre til kr Jeg Carl Rasmussen erklærer på tro og love at der på ejendommen findes ca. 2 skp. land skov beliggende på den under gården matr. nr. 8a hørende særskilt beliggende lod, og at der i øvrigt ikke på ejendommen findes skov eller fredskovspligtig grund. p. t. Aarup den 29 juli 1940 Carl Rasmussen Ejner Nørregaard Underskrifternes ægthed, dateringens rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes C. Andersen Sagfører, Aarup For modtagelse af kr. tyve tusinde fem hundrede kroner som afdrag på købesummen kvitteres herved p. t. Aarup den 3 august 1940 Carl Rasmussen Endelig Transport Da nu køberen, Ejner Nørregaard, har berigtiget købesummen i overensstemmelse med foranstående betinget transport, deles ved at love at overtage den ejendommen påhvilende gæld ,34 kr. og dels ved kontant betaling af resten kr ,66 så endelig transporterer og endelig overdrager jeg, Carl Rasmussen, ham herved den mig tilkommende ret til at erholde fogedudlægsskøde på den i foranstående betingede transport omhandlede ejendom fri for anden gæld end i den betinget transport nævnt, og i øvrigt på vilkår som omhandlet i den betingede transport, hvortil i det hele henvises.

19 p. t. Aarup den 14 december 1940 Carl Rasmussen Underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens fuldmyndighed bevidnes C. Andersen Sagfører, Aarup Stempel 750 kr. Betinget Skøde Underskrevne Gårdejer Peer Pedersen, Aalsbo, sælger overdrager og på betingelse dels af købesummens berigtigelse som nedenfor nævnt og dels af udstykningsmyndighedernes approbation skøder herved til Gårdejer Ejner Nørregaard, Aalsbo en parcel af den mig tilhørende ejendom matr. nr. 3a mfl. Aalsbo by, Rørup sogn, af areal ca. 15 td. Land, beliggende nordøst for vejen til Gelsted. Parcellen der er ubebygget overdrages køberen således som den nu er og forefindes og som det er ham bekendt, idet sælgeren erklærer, at der så vidt ham bekendt ikke findes flyvehavre på parcellen. Overdragelsen sker på følgende nærmere vilkår: 1. Overtagelsen finder sted samtidig hermed og det solgte henligger derfor fremtidig for køberens regning og risiko i enhver henseende. 2. Alle af parcellen fra og med i dag at regne gående skatter og afgifter af enhver art udredes af køberen og indtil i dag af sælgeren. 3. På den solgte parcel findes et moseareal. Som vederlag for dette areal overdrager køberen til sælgeren eller ordre et til hans ejendom hørende moseareal, kaldet Moselodden. 4 Købesummen er aftalt til 5000 kr. pr. td. Land, eller i alt da parcellens areal som foran anført, andrager ca. 15 td. land, ca ,- kr. skriver syvti fem tusinde kroner, der berigtiges dels ved overdragelse af fornævnte moselod, og dels ved kontant betaling af resten så snart udstykningen er i orden og samtidig med udstedelse af endelig skøde. 5. Parcellen overdrages i øvrigt køberen med de samme almindelige rettigheder, byrder og pligter, hvormed den hidtil har været ejet og hvorom m. h. t. servitutter henvises til parcellens blad i tingbogen. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne parcel findes skov eller fredkovspligtig grund. 6. Af omkostningerne ved nærværende betingede skøde og det endelige skøde, med stempel, tinglysning og udfærdigelse samt ved udstykningen betaler sælgeren indtil 2.500,- kr. medes køberen betaler et eventuelt overskydende beløb Medunderskrevne Ejner Nørregaard, tiltræder herved som køber foranstående betingede skøde hvis bestemmelser jeg forpligter mig til rettidigt og skadesløst at opfylde. Sælgeren erklærer på tro og love, at der ikke på den overdragne parcel er knyttet erhvervsvirksomhed, hverken for hans hustru alene eller for dem i forening.

20 Af hensyn til stempel og gebyrberegningen ansætter vi på tro og love værdien af den overdragne parcel i han del og vandel til lig den aftalte købesum. P. t. Aarup den 10 marts 1967 E. Nørregaard Peer Pedersen Underskrifternes ægthed, daterings rigtighed og underskrivernes myndighed bevidnes Ernst Andersen Landsretssagfører, Aarup. Endeligt Skøde Da den ifølge foranstående skøde omhandlede ejendom nu i henhold til Landbrugsministeriets skrivelse af 29/ er udstykket og skyldsat således: Matr. nr. 3f Aalsbo by, Rørup sogn, for hartkorn 5 skp. 2 fjk. 1½ alb. 9i ¾ 13b c ¾ 18b ¼ 11c Taarup by, Gelsted sogn ¼ Og da købesummen er berigtiget i overensstemmelse med foranstående betingede skøde, gøres dette herved endeligt og ubetinget. Ejendommens areal andrager i alt 13 td. land, og købesummen som følge heraf , - kr. p. t. Aarup den 14 dec Peer Pedersen Underskriftens ægthed, dateringens rigtighed og underskriverens myndighed bevidnes: Ernst Andersen Landsretssagfører Aarup Hele ejendommen matr. nr. 3e, 9i, 13b, 16c, 3a, 3f Aalsbo by, Rørup sogn, 11c Tårup by, Gelsted sogn Forannævnte ejendom er under løbe nr. 10 pr. 1/ Vurderet til ejendomsværdi kr. 270,000 Heraf grundværdi kr. 109,700 Matr. nr 3e, 9i, 13b mfl. Aalsbo by, Rørup sogn, 11c Tårup by Gelsted sogn er i matriklen noteret som landbrug. Konto 32-0/ 10 Assens Amtstue den 3 januar 1968 E. V. Poulsen / A. Gullbrandsen Endeligt indført (A 636) Dommeren i Middelfart Købstad m. v. den 2/ H. P. Pedersen

21 Kildegaard i Aalsbo huset til højre er aftægtshus ( Havely) Fæster af matr. nr. 8a ( Kildegaard ) var før 1765 Niels Andersen. Gården hørte på den tid under Erholm gods. Den 2/ får Niels Nielsen fra Harndrup fæstebrev på gården ved giftemål med Niels Andersens Enke. I 1767 den 19/9 overtager Niels Lauersen fæstet ved giftermål med Niels Nielsens Enke. Den 24/ overtager hans søn Niels Nielsen fæstet og ved hans død overtager hans søn der også hed Niels Nielsen gården og moderen bliver boende på aftægt til sin død. Efter Niels Nielsens død 29/ er det Enken der driver gården indtil 23/ hvor hendes svigersøn Hans Jørgensen frikøber gården fra Stamhuset Erholm og Søndergaarde. Hans Jørgensen var født på Hegnsgaard i Aalsbo og arvede matr. nr. 13a efter sin mormor. Matr. nr. 13a solgte han da han giftede sig med Ane Nielsen. Hans Jørgensen drev gården indtil 30/ hvor han solgte den til Jørgen Hansen fra Aarup. Jørgen Hansen driver gården indtil 11/ hvor han sælger den til sin søn Marius Jørgen Hansen, hvorefter han flytter ind i huset der er bygget i haven ( Havely ). Marius Jørgen Hansen driver gården indtil 1/ hvor den overtages på tvangsauktion af Kreaturhandler Carl Rasmussen fra Nr. Aaby. Carl Rasmussen sælger gården videre den 18/ til Ejner Nørregaard fra Kerte. Ejner Nørregaard køber ca. 15 tønder land fra matr. nr. 3a ( Gammelgaard ) den 10/ Den 1/ sælger Ejner Nørregaard gården til sin søn Jørgen Erik Nørregaard, og bliver boende på gården indtil sin død den 6/ Jørgen Erik Nørregaard dør den 21/

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/

Fæstebrev 17/ Anders Larsen f. 2/ d.24/ Maren Pedersdatter f. 6/ d. 29/ Matr. nr 11 a Aalsbo by Rørup Kielshøj ( Matiasholm ) Fæster 1662 Fæster Jens Olufsen Oluf Hansen Fæster 1719 Laurits Jensen Fæstebrev Niels Lauritsen d. 23/2 1747 Maren Andersdatter d. 13/2 1747 Fæstebrev

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908

Matr. nr. 4 d Aalsbo. Gildebrohus. Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Matr. nr. 4 d Aalsbo Gildebrohus Fæstebrev Jens Knudsen Maren Hansdatter d. 3/1 1887 Skøde 15/10 1892 + Maren Cathrine Jensen f. 26/12 1841 d. 25/5 1908 Skøde 5/12 1908 + Maren Laura Jensine Beck f. 14/7

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d.

Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. Matr. nr. 28 Aalsbo by Rørup. Hans Mortensen Anne Madsdatter Niels Nielsen Fæstebrev 10/8 1841 + Jørgen Hansen f. Fjelsted 1781 d. 31/12 1891 Ane Margrethe Andersdatter f. 20/10 1819 d. 14/2 1892 Skøde

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818

Fæstebrev 17/12 1795 + Søren Rasmussen f. 1758 i Asperup d. 5/4 1802 Ellen Kristoffersdatter f. 26/7 1761 d. 13/10 1818 Matr. nr 17a Aalsbo Den gamle Smedie Fæstebrev 8/4 1756 + Kristoffer Pedersen f. 1721 d. 6/11 1790 Ane Hansdatter d. 30/3 1764 Birte Rasmusdatter f 1735 d. 28/10 1769 Anne Jensdatter d. 23/12 1771 Margrethe

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken

Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Matr. nr. 16 a Aalsbo Købmandsbutikken Fæstebrev Johan Rasmussen Bødker d. 8/4 1759 Karen Clausdatter d. 7/3 1758 Fæstebrev 2/3 1759 Jens Johansen d. 15/7 1770 Maren Hansdatter Fæstebrev 30/1 1771 + Hans

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d.

Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. Matr. nr. 22a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Hans Andersen Margrethe Hansdatter d. 27/9 1848 Fæstebrev 9/9 1827 + Jens Andersen f. 1780 Kerte d. 20/10 1876 Maren Jeppesdatter f. Hjorte 1801 d. 24/3 1867 Skøde

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Pantebrev. (Ejerpantebrev)

Pantebrev. (Ejerpantebrev) Matr. Nr. 27 og 28, Lunge by, Gelsted sogn Pantebrev. (Ejerpantebrev) Underskrevne boelsmand Ejnar Larsen, Boende Kragsbjerg pr. Gelsted, giver hermed mig selv eller den, til hvem nærværende Pantebrev

Læs mere

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824

Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776. Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Matr. nr 30 Aalsbo by Rørup Lars Jensen d.11/10 1776 Anna Jørgensdatter d. 27/10 1776 Skøde 24/12 1785 Lars Ditlevsen d. 9/3 1824 Utinglyst skøde Anna Malene Nielsdatter Skøde 24/11 1823 + Niels Olsen

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Sønderløgumlandevej 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr. 1440b Tønder. Kommune Tønder

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Side 1 af 5 AFTALE OM SALG AF ANDEL - ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET Undertegnede opsiger hermed min andelsbolig beliggende POPPELVÆNGT nr., 5700 Svendborg til fraflytning den / 20, og sælger min andel

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2015-000499-20 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge Matr. nr. 13-a og 13-gg, Herfølge By, Herfølge KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Parcellerne: Matr. nr.

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Ledelse Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen tilhørende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

FORPAGTNINGSKONTRAKT

FORPAGTNINGSKONTRAKT 323-164960 EMO/usk 01.08.2013 FORPAGTNINGSKONTRAKT 1. Parterne 1.1 Undertegnede * bortforpagter herved til medunderskrevne Læsø-Natura 2000 Lodsejerforening A.m.b.a. 9940 Læsø *den/en del af/landbrugsdelen

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på

T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på T I L B U D S B L A N K E T for ubebygget grund til boligformål på Mejsevej 2, Breum 7870 Roslev Mellem Skive Kommune, Torvegade 10, 7800 Skive som sælger, og Navn: Adresse: By: Tlf.nr.: Mail: er der indgået

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som

K Ø B S A F T A L E. tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget 2A, Skørping, som er angivet som Købsaftaleskabelon af 23. maj 2011 K Ø B S A F T A L E vedr. parcel af Hanesvinget 2A, 9520 Skørping Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: Tlf.: CPR/CVR: E-mail: tilbyder herved at købe den del af Hanesvinget

Læs mere

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.:

Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: KØBSAFTALE Undertegnede Stilling: Adresse: Telefonnr.: CVR-nr./CPR-nr.: Afgiver herved købstilbud over for Kerteminde Kommune CVR-nr. 29 18 97 06 Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde om køb af ejendommen

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Toldbodgade 3-5, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Toldbodgade 3-5 i Kolding, matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. 3. Servitutter og deklarationer KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE 2014-3082 / 2014-115267 Matr. nr. 2-m Kimmerslev by, Kimmerslev KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel

Læs mere

Købsaftale med salgsbetingelser

Købsaftale med salgsbetingelser Købsaftale med salgsbetingelser Matr. nr. 16 dm Melby by, Melby Plovvænget 3, 3300 Frederiksværk Natur og Udvikling Købsaftale Undertegnede Halsnæs kommune, Rådhusparken 1, 3300 Frederiksværk sælger og

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning)

Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar. Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Cpr. nr. (Udfyldes hvis der skal ske tinglysning) Kolonihaveforbundet for Danmark Endeligt overdragelsesdokument Vedrørende kolonihavehus. Købers eksemplar Sælgers eksemplar Landsejerlavskode: Matr. nr.: Havelod/Bygning nr.: Registreringsafgift: Haveforeningen

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende ved Ejlstrupvej i Ringsted Kommune 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom Matr. nr.: Matr.nr.

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge.

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen. Køge Kommunes ejendom matr.nr. 14 aq Ølsemagle by, Ølsemagle beliggende Skolevej 3, 4600 Køge. Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge 2017-008844-11 Skolevej 3, 4600 Køge Matr.nr. 14 aq Ølsemagle b, Ølsemagle KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-19527 - 10. maj 2017 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Rådhuset, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget parcel, grundstykke xxx, del af matr.nr. 2f, Ølby By, Højelse, beliggende

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR Slotssøvejen 8-16, Kolding Undertegnede Navn: Adresse: By og postnr.: Tlf.nr.: E.mail CVR nr: Tilbyder herved Kolding Kommune at købe ejendommen Slotssøvejen 8-16 i Kolding,

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge

Udbudsmateriale. Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg. Bystævnet 3, 5474 Veflinge 29. september 2015 Udbudsmateriale Nordfyns Kommune udbyder denne ejendom til salg Bystævnet 3, 5474 Veflinge Sagsnunmmer: 480-2015-93532 Side 1 af 5 Dokumentnummer: 480-2015-335981 Afdeling: Strategi

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen

Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende Borupvej 115, 8543 Hornslet, matr. nr. 12h Søby By, Søby 2 Tilbudsblanket Salg af statsejendom

Læs mere