Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet."

Transkript

1 Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet. Grundejerforeningen Kildegårdens historie i 50 år kort fortalt Kilder: Grundejerforeningens protokoller og medlemmers fortællinger samt Greve Lokalhistoriske Arkiv Indhold: Femfingerplanen De Plougske grunde Greve Kommune før kommunesammenlægningen i 1970 Kildegården Udstykning Etablering af grundejerforeningen Kildegården Bestyrelsens opgaver Tilkørselsforhold Indkøbsmuligheder Børnepasning Kloakering Nye trafikale muligheder Sociale aktiviteter Fra private til kommunale veje Legeplads Anlægsfond Bestyrelsens nuværende opgaver Kildestien Støjdæmpning og udvidelse af motorvejen Nedlægning af el i jordkabler Bane fra København til Ringsted Mosen.

2 Femfingerplanen Da København i efterkrigsårene var ved at sprænge sine rammer, blev der fra regering og folketing søgt mulighed for ekspansion. Der udarbejdedes den såkaldte femfingerplan, hvor den ene finger pegede mod sydvest i retningen Køge Bugt Roskilde. Det var denne finger der måtte satses mest på. Her var store ubebyggede områder og der planlagdes en række bymæssige bebyggelser langs en kommende bane. I 1948 vedtoges en egns plan for Storkøbenhavn og samme år vedtoges ekspropriationsloven for anlæg af S-bane til Solrød. I 1961 vedtoges loven om anlæg af S-bane til Vallensbæk og loven om planlægning i Køge Bugt området. Det var herefter opgaven for amtsråd og sogneråd at føre planerne ud i livet. De Plougske grunde En så omfattende udviklingsplan satte naturligvis gang i grundspekulationerne i området. For den daværende Greve-Kildebrønde kommune udkastede sognerådsformanden proprietær Anders Ploug en idé om at søge spekulationerne stoppet. Han foreslog de udstykkende grundejere at sælge til de kommende bygherrer i parceller á 700 m2. Til en enhedspris på kr. ville det svare til, hvad den enkelte udstykker kunne opnå ved salg til storopkøbere. Det er Anders Plougs fortjeneste at denne plan lod sig gennemføre, således at også den lille mand for en overkommelig pris kunne blive jordbesidder. Plougs plan vakte almindelig anerkendelse og en socialdemokratisk avis udtrykte sig således: Hvad der aldrig er lykkedes gennem lovgivning er praktiseret af en vestre-sognerådsformand. Grundene blev herefter altid omtalt som de Plougske grunde. Plougs navn er bevaret for eftertiden, ved at vejen fra Godsvej til Hundige station bærer navnet Anders Plougs Alle. Selve udstykningens form var en nyskabelse. For første gang i Danmark anvendtes det såkaldte Redburnsystem efter engelsk forbillede: Lukkede boligveje indbyrdes forbundet med stisystem, så kørende og gående trafik var adskilt og gennemkørsel udelukket. En idé som senere er fulgt op andre steder. Udstykningerne i Greve-Kildebrønde kommune var klar til iværksættelse op mod jul Greve Kommune før kommunesammenlægningen i 1970 Greve Kommune bestod inden kommunesammenlægningen af 3 kommuner: Karlslunde-Karlstrup med landsbyerne Karlslunde og Karlstrup, Greve-Kildebrønde med landsbyerne Mosede, Greve og Hundige og Tune med landsbyen Tune. Kommunerne bestod dengang af mange mindre gårde, der dyrkede landbrug og gartneri. Langs den nuværende strandvej (tidligere kaldt Cementvejen og senere Gl. Køge Landevej) skød der fra 1900 mange sommerhuse op. I kølvandet heraf åbnede der ishuse, bagere og købmænd, Greve Badehotel, Strandlyst Kro samt Greve Bio som åbnede i Mosede Havn blev bygget i 1920 erne. Den hed da Fiskerihavnen, fordi den blev bygget til en gruppe fiskere, der indtil da havde været nødt til at trække deres både op på stranden. Havnen udviklede sig løbende og blev også brugt til anløbsbro for godstrafik. Tømmerhandelsfirmaet Jessen havde f.eks. et pakhus på havnen, hvor deres gods fra hele landet blev sejlet til. Om sommeren sejlede en rutebåd til og fra København med folk til sommerhusene. I 1933 fik Greve-Kildebrønde Kommune deres 1. kommunekontor i lejede lokaler i Kildebrønde Vognfabrik. I 1948 flyttede kommunekontoret til en nyindkøbt træbygning ved stranden med navnet Granhaugen for i 1958 at flytte til det nybyggede rådhus på Jerismosevej (nuværende Greve Borgerhus). Ved kommunesammenlægningen i 1970 var administrationen delt op på de 3 tidligere kommuner, for, ved indvielse af det nuværende rådhus, i 1973 at blive samlet her. Kildegården Udstykning. Grundejerforeningens parceller oprindelig matr. Nr. 6z Greve By og sogn er udstykket af 1m Mosede By, Greve sogn. Det har ikke været muligt at finde ud af hvad den gård hed, som tidligere ejede jorden, kun at den var nabo til Lundemosegård i Mosede Landsby og lå hvor frikirken i dag ligger den hed formentlig Kildegården. Det var ikke gården, der udstykkede jorden til vores medlemmer. Arealet som

3 grundejerforeningen ligger på blev købt af Erik Christensen for kr., udstykket og solgt for kr. pr. grund. Området var en af de sidste udstykninger, benævnt de Plougske grunde. Mosede landsby den røde markering viser gården, som vores område er udstykket af Udstykningen var omgivet af marker. De tilstødende grundejerforeninger kom først senere. Elmegården i 1967, Mosede Bypark i 1977 og Blågården i For udstykningen gælder Deklaration og Byplanvedtægt nr. 9. Etablering af grundejerforeningen Kildegården. Alle grundejere indenfor udstykningens område har ret og pligt til at være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser. Herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst , i forbindelse med udstykningen, fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. Grundejerforeningen ejer det grønne område ved Mosen og det grønne område ved Blågårdsvej. Grundejerforeningen ejer Kildestien samen med grundejerforeningen Elmegården. I samarbejde med landsretssagfører Arne Homann blev grundejerne derfor indkaldt til stiftende generalforsamling den 29. april Der var samtidig udarbejdet forslag til vedtægter for foreningen. Grundejerforeningens 1. bestyrelse bestod af Formand Per Zachariassen Næstformand Hans Nielsen Sekretær Leif Christensen Kasserer W. Schmidt Jørgensen Bestyrelsesmedlem Viggo Møller. Da Hans Nielsen og W. Schmidt Jørgensen samme år solgte deres grunde, måtte bestyrelsen omkonstituere sig således at Leif Christensen blev næstformand og Viggo Møller kasserer. Suppleanterne Viggo Jensen og Vena Jørgensen kom i bestyrelsen. Viggo Jensen blev sekretær og Vena Jørgensen almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens opgaver

4 Bestyrelsens opgaver var store. Grundene var ikke byggemodnet og der skulle derfor samarbejdes med vejentreprenører om anlæg af veje. Der skulle samarbejdes med vandværket om nedlægning af vandledninger og med NESA om elektricitetsarbejdet. Det var ikke altid lige let. F.eks. forhandlede bestyrelsen med vandværket i 1½ år inden det lykkedes at få vandværket til at give et acceptabelt tilbud. Det blev på kr. mod det første tilbud på kr. Vandværket havde sin egen entreprenør, som de havde samarbejdet med i mange år. Desuden var entreprenøren den eneste autoriserede gas- og vandmester i kommunen og en anden entreprenør ville ikke blive godkendt af vandværket. Bestyrelsen kontaktede alligevel en anden gas- og vandmester for at sammenligne tilbuddet, som var alt for dyrt. Bestyrelsen klagede til Sognerådet, havde kontakt til Landvæsenskommissionen med hensyn til at etablere egen boring, med Monopoltilsynet og samtidig startede bestyrelsen en længerevarende debat i Sydkysten om emnet. Sagen blev også omtalt i BT og Klaus Toksvig besøgte bestyrelsen 2 gange og sørgede for at sagen kom i TV avisen. Til sidst gav vandværket sig og efter nogle forsinkelser kunne byggemodningen fortsætte. Byggemodningen var tilendebragt i juli 1966 og byggerierne kunne begynde. I 1967 var % af husene færdige og i 1969 stort set alle. Bestyrelsen forhandlede sig også frem til en god pris på opfyldning, muld, pløjning, fræsning og harvning af grundene og indkøb af hæk og planter. Der blev også forhandlet med maskinstationer om snerydning, grusning og renovation. Da udstykningen endnu ikke var kloakeret, måtte der etableres septiktanke (med lugtgener til følge), og Greve-Kildebrønde blev derfor ofte i folkemunde kaldt Greve-Sivebrønde. Tilkørselsforhold. Hvis man ikke havde bil, skulle man, for at komme til grundejerforeningens område, køre med de røde busser (linje 121) fra Valby Station til Mosedevej. Man gik så gennem det åbne landskab forbi Mosede Mose, gennem Mosede Landsby. Her delte vejen sig. Den ene vej gik til Karlslunde Landsby og den anden vej gik til Greve Landsby. På vejen mod Greve kom man til grundejerforeningens område ved at gå ind ad Gadesvinget til Damager Vænge. Vejen gik videre forbi Bækkegård Mejeri/senere Greve Vaskeri/senere en galvaniserings virksomhed, forbi Grevegården (nu Greve Museum) til Greve Landsby videre til Roskilde. Ved udstykningen var den kun en grusvej. Nældebjergvej var anlagt, men ikke Blågårdsvej og ikke motorvejen. Vi var rigtigt kommet på landet. Den gamle Mosedevej Gadesvinget hed fra starten Gadespjæld (opr. Gadespjeeld), idet Mosede Landsby fra gammel tid havde haft en græsningseng på det sted, og der ved vejen var en låge (et spjæld) til området.

5 Det var dog for meget for nogle af tilflytterne, og navnet blev senere ændret til Gadesvinget. Mosede Landsby omtales første gang omkring Landsbykernen er placeret for enden af moseområdet (Mosede Mose), hvorfra der tidligere har været adgang via båd til Køge Bugt. Gårdene har tidligere hørt under Bidstrup Gods. Mosede Landsby bestod dengang af 6 gårde, nogle husmandssteder, en købmand, en smed og en lille skole. Den gård som vores grunde er udstykket af, blev revet ned lige efter udstykningen og derefter var der, som i dag, 5 gårde. Den lille skole blev nedlagt i 1954, da kommunen byggede Centralskolen (den nuværende Hedelyskolen). Mosede Landsby var en overgang lidt af en kunstnerkoloni. Her boede bl.a. sangerne Gustav Winckler og Jørgen Winckler, Thøger Olesen som var gift med Jonna Sej, som også var kunstner samt radiomanden Hans Vangkilde. Hans Vangkilde var med til at starte Radio Merkur, et skib i Øresund, der sendte musik og reklamer. Det var på det tidspunkt ikke lovligt at sende reklamer og radioen blev da også senere lukket igen. Indkøbsmuligheder. Når man skulle handle var den nærmeste købmand Robert Frederiksen i Mosede Landsby, brugsen i Greve Landsby og forretningerne på strandvejen. Ved større indkøb kørte man til Taastrup. Det hændte også at slagteren i Greve Landsby kørte rundt og solgte kødvarer. Børnepasning De nye parcelhuskvarterer blev hurtigt børnerige, og i begyndelsen var der ingen daginstitutioner. Mange kvinder gik hjemme og dem der arbejdede, fik passet deres børn hos husmødre, der tjente lidt ved det. Nogle af grundejerforeningens medlemmer tog initiativ til at etablere en børnehave. De meldte sig ind i foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og fik bevilget en byggegrund af kommunen. Så blev Blågården Børnehave bygget og kommunen indvilgede i at drive den. Byrådet har i 2014 besluttet at nedlægge børnehaven, som led i en tilpasning af kapaciteten som følge af, at børnetallet i kommunen er faldet. Kloakering I 1969/70 blev udstykningen kloakeret. Fra mosen til den nuværende Blågårdsvej løb en et sognevandløb, som i forbindelse med kloakeringen blev rørlagt. Veje og stier blev herefter færdiggjort. Selv om grundene var billige, løb der mange udgifter på til byggemodning og opførelse af huse. Så helt billigt var det ikke. Det kan oplyses at en færdig ejendom i 1968 kunne sælges for kr. som var mange penge dengang. Da grundene blev solgt så billigt (ca kr.), blev det vedtaget at grundstigningsskylden skulle sættes til kr. Grundene steg imidlertid så hurtigt, at loven ikke virkede efter hensigten, og den blev ophævet igen. Nye trafikale muligheder Blågårdsvej blev indviet 1. juni 1970 og forbindelsesvejen mellem Damager Vænge og Gadesvinget blev lukket. Samtidig oprettede DSB en ny busforbindelse fra Valby til grundejerforeningens område. I 1972 blev motorvejen indviet. Sociale aktiviteter I 1969 afholdtes den 1. fastelavnsfest på det store grønne område ved mosen. Der var stor tilslutning og der var slik og sodavand til børnene samt gaver til kattekonger og kattedronninger og til den bedst udklædte pige og dreng. Og selvfølgelig øl til de voksne. Denne fest blev en tradition og finder stadig sted, i 1999 udvidet med en tønde til damerne.

6 Nogle grundejere tog initiativ til at brænde Sct. Hans bål på det store grønne område ved mosen. Det var meget hyggeligt. Der blev lavet heks, spillet, sunget og danset, børnene lavede snobrød og tilslutningen var stor. Senere blev det mere officielt, idet bestyrelsen sørgede for ølsalg og snobrød til børnene. Aktiviteten blev dog til sidst stoppet, dels på grund af, at alle glemte oprydningen bagefter og det derfor var de samme, der hvert år følte sig forpligtet til at rydde op. Dels fordi grene og lignende blev lagt på området så tidligt, at dyr og fugle byggede rede i det og endelig at det på et tidspunkt blev forbudt at brænde bål af på grund af brandfare. Da foreningen fyldte 10 år og 25 år blev der holdt fest. Der var god stemning, men tilslutningen var ikke stor. Der har derfor ikke senere været afholdt fester, da der ikke har været den store interesse samt lyst til at bruge foreningens penge hertil. Der har dog på de forskellige veje været holdt vejfester på grundejernes egne initiativer. Fællesantenneanlæg I 1971 drøftedes om man skulle oprette et fællesantenneanlæg. Det blev dog ikke til noget, da der ikke var tilslutning nok. Bestyrelsen holdt sig løbende orienteret om diverse muligheder. Fra privatveje til kommunale veje Den overtog Greve Kommune vejene. Det betød en lettelse for grundejerforeningen, idet vi så ikke længere havde udgifter hertil. Snerydningen er dog ikke så god, som da vi selv skulle vedligeholde vejene, idet de større veje i kommunen har højere prioritet end mindre veje som vores. Legeplads Da der var mange børn i foreningen, blev etablering af legeplads løbende rejst. I 1987 blev der endeligt nedsat et legepladsudvalg og der blev bevilget kr. projektet. Legepladsen, som blev etableret på det lille grønne område, blev ca. 50 % dyrere end det budgetterede, da udvalget havde svært ved at styre udgifterne. Det kneb med vedligeholdelse og benyttelse af legepladsen og i 2001 blev den revet ned, på nær det gyngestativ som står der i dag og løbende bliver gennemgået af bestyrelsen med hensyn til sikkerheden. Anlægsfond I 1993 blev det vedtaget at afsætte en anlægsfond til forskønnelse af de grønne områder. Opsparingen til fonden, ophørte i 1998 og beløbet indgår nu som en del af foreningens formue. Bestyrelsens nuværende opgaver I flere år har bestyrelsens arbejde bestået i at sørge for at områdets veje og grønne områder, herunder mosen, er i orden. Samtidig arbejder bestyrelsen med henvendelser og forslag fra medlemmerne og har løbende kontakt med Greve Kommune om ovenstående ting. Der har dog været flere større sager som f.eks. asfaltering af Kildestien, retablering af stien efter slamledning, støjafskærmning og udvidelse af motorvejen, nedlægning af el i jordkabler samt høring i forbindelse med forbedring af kapaciteten på banestrækningen København Ringsted. Kildestien Efter flere års tilløb blev det vedtaget at forny asfaltbelægningen på Kildestien. Dette arbejde blev færdigt i 1997/98 til alles tilfredshed. Det varede dog ikke længe, da Greve Kommune året efter vedtog at etablere et slammineraliseringsanlæg på Tværhøjgård. Det betød at der skulle ligge en kloakledning i stien. Bestyrelsen betingede sig, at der herefter skulle lægges et nyt slid lag på stien. Sådan blev det ikke, idet kommunen ikke var forpligtet til det i henhold til Privatvejsloven. Arbejdet blev udført og stien retableret. Retableringen var dog både mangelfuld og overfladisk, så der blev brugt en del tid, sammen med grundejerforeningen Elmegården, på forhandlinger med kommunen om, at få dette rettet op.

7 I forbindelse med forberedelserne til slammineraliseringsanlæg, fandt landinspektøren ud af, at det store grønne område i virkeligheden ikke tilhørte grundejerforeningen, men Erik Christensen, der i sin tid udstykkede området. Dette blev bragt i orden og vi overtog området for o kr. og har nu skøde herpå. Støjdæmpning og udvidelse af motorvejen Da motorvejen blev indviet, var ingen klar over, hvad virkning det ville få støjmæssigt. Det opdagede vi som årene gik og trafikken voksede. Der blev derfor arbejdet meget med at få området støjdæmpet. Der gik 3 år inden det lykkedes. Bestyrelsen havde i den forbindelse forhandlinger med Greve kommune og Vejdirektoratet. Der blev i 2000 opsat en 3 m høj støjskærm, betalt af Vejdirektoratet. Motorvejen blev i 2008 udvidet fra 6 til 8 spor og støjskærmen blev erstattet med en skærm på 4 m, som bestyrelsen oprindeligt havde ønsket. I forbindelse med planerne om udvidelsen nedsatte Vejdirektoratet en nabohøring. Også her var bestyrelsen var bestyrelsen på banen. Bestyrelsen havde i forbindelse med støjdæmpning et godt samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger Elmegården, Mosede Bypark og Blågården. Nedlægning af el i jordkabler I 2011 blev strømforsyningen ændret fra luftledninger til jordkabler. Bestyrelsen indsamlede klager fra medlemmerne over retablering af indkørsler og rabatter og kontaktede DONG og kommunen, så retableringen blev færdiggjort. Bane fra København til Ringsted 1998 fremlagde Banestyrelsen en plan om at forbedre kapaciteten på banestrækningen København- Ringsted. Et politisk flertal besluttede imidlertid at stoppe arbejdet. I 2001 vedtog Folketinget en ændring af projekteringsloven, som i 2007 blev erstattet af en ny, som betød at Trafikstyrelsen kunne gennemføre en indledende projektering af 2 forslag: En udvidelse af den eksisterende bane og et nybygningsforslag om en dobbeltsporet bane langs motorvejen via Køge. Nybygningsforslaget mødte stor modstand fra de berørte kommuner og grundejerforeninger, som syntes at der var støj nok fra motorvejen og at linjeføringen brød med region- og kommuneplanernes bærende princip om friholdte grønne kiler. Folketinget vedtog alligevel nybygningsplanen. Arbejdet er gået i gang og forventes færdigt i Ud for Kildegårdens område bliver banen dog gravet ned og det vil formentlig/forhåbentligt medføre at støjen begrænses. Mosen Den gamle mose, som støder op til det store grønne område, var oprindeligt en mose med et meget lille vandhul. I forbindelse med kloakeringen blev det nødvendigt at udvide og uddybe søen, så den kunne bruges som regnvandsbassin. Området ejes af Greve kommune. Mosen bliver gennemløbet af et sognevandløb, som udspringer på Greve Main, løber videre langs stamvejen Damager Vænge og ender i Køge Bugt. Vandløbet er nu rørlagt. Mosen er mange steder nærmest bundløs. Det fik kloakentreprenøren i sin tid at føle, da en af hans gravemaskiner næsten forsvandt. Om vinteren blev mosen tidligere benyttet, af foreningens børn og voksne som skøjtebane og skrænterne som kælkebakke. Om sommeren måtte børnene ikke lege ved mosen af hensyn til drukningsfaren. Der var dog enkelte, der fiskede der og forsøgte sig med en tømmerflåde. Engang var der et barn, der havde forvildet sig ud i vandet. Han blev heldigvis uden problemer hentet op igen. Mosen er en del af vores rekreative områder, og bestyrelsen gør et stort arbejde for at fastholde kommunen på at vedligeholde området. Området besøges hver dag af grundejere, der tager turen på stien langs vandet. Mosen er ind imellem blevet friseret og oprenset, men ikke så ofte, som der skal til for at gøre den til et virkeligt attraktivt naturområde. Når området er i orden, tiltrækker det dyreliv som svaner, ænder og hejrer, men når det vokser til, forsvinder det lige så stille igen.

8 I forbindelse med de voldsomme regnskyl i de senere år er kommunen blevet meget opmærksom på at afhjælpe dette ved, at have regnvandsbassiner til at opsuge vandet. Der er derfor tale om at udvide eller etablere endnu et bassin på området. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til kommunen om dette for, at være med fra starten af planlægningen, dels for at sætte sit præg på udseendet og beplantningen, dels for at høre konsekvenserne for de nærmest liggende grunde. Greve, den 22. marts 2014/Jens Ove Nielsen og Anne Søndergaard

Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift.

Bestyrelsen takker herved de grundejere, der har stillet billedmateriale til rådighed for dette festskrift. Forord I anledning af Grundejerforeningen Hundiegårds 25 års jubilæum den 28. marts 1988 har bestyrelsen besluttet, at udsende et festskrift for at markere dagen og for at lave et resume over den forløbne

Læs mere

Gl. Hinnerup. Grundejerforening. 50 år

Gl. Hinnerup. Grundejerforening. 50 år Gl. Hinnerup Grundejerforening 50 år 1965 2015 Gl. Hinnerup Grundejerforening 50 år 1965 2015 Redaktion: Gert Fuursted, H. C. Fleng, Poul Karsten Bonde, Inge Bonde, Hans Jørn Nysten og Lars Elgård Pedersen.

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014

Grundejerforeningen Stubbegård. 40 år. 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegård 40 år 11. marts 1974-2014 Grundejerforeningen Stubbegårds Jubilæumsskrift 2014 Redaktion: Kurt O. S. Hansen og Mogens Hansen Layout: Kurt O. S. Hansen og Pernille S. Rasmussen

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

40 års jubilæum 1964-2004

40 års jubilæum 1964-2004 Grundejerforeningen Stangkjær 40 års jubilæum 1964-2004 Jubilæumsskrift ved 40 års jubilæum Forord Ved foreningens 25-års jubilæum i 1989 blev der udarbejdet et festskrift. Dette festskrift beskriver de

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1999 Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Sommerhus-og Vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand Årsberetningen 2012. Bestyrelsen byder jer alle velkommen til generalforsamlingen 2012, en særlig velkomst til nye medlemmer. Traditionen tro holder

Læs mere

Roskilde og kommunalreformen i 1970

Roskilde og kommunalreformen i 1970 Roskilde og kommunalreformen i 1970 Af Hans-Christian Eisen Arbejdet med kommunalreformen fra 1970 var allerede startet i 1958. I Roskilde-området førte det til mange diskussioner og overvejelser. Roskildes

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Vi vil vækst bygge og bo.

Vi vil vækst bygge og bo. 1 Ansøgning til optagelse i projekt Blomstrende Landsby Niveau 1 det grundlæggende niveau Vi vil vækst bygge og bo. Sdr. Rind-Rindsholm et lokalsamfund, hvor vækst og velfærd skal gå hånd i hånd. Ansøgende

Læs mere

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011

Hans Jørgen L. Larsen. Hvalsø Vandværk 1961-2011 Hans Jørgen L. Larsen Hvalsø Vandværk 1961-2011 2011 Indholdsfortegnelse Forord; Claus Bo Petersen, formand for Hvalsø Vandværk s. 2 Vand og mennesket gennem tiderne s. 3 Vandets kredsløb af Mogens Underbjerg

Læs mere

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid

Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid Tune Idrætsforening En forening fra fortid til nutid 1 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Tune før 1924 3 Fritidsakt. 1920 24 14 En forening forude 14 Tune IF stiftes 15 Fester/arr. i 20 erne 16 Op gennem

Læs mere

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby.

Formand for vandværk vil tage kontakt til vandværksforeningen, evt. sammen med advokat Per Feldby. Stodderstubben. Stodderstubben grundejerforening består af 52 parceller som blev udstykket i 1976 af matrikel nr.: 11 e m.fl. ( som består af vejene Slåenvej, Syrenvej og Forsythiavej ) og 14 b. m.fl.

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD. www.emgf.dk EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 183 December 2010 ÅRGANG 70 INDHOLD SIDE 2 Økonomisk trængte kommuner (leder) SIDE 2 Vigtigt nyt om foreningens medlemsadministration SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE 3 Imbris

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Meget vellykket jubilæums-arrangement

Meget vellykket jubilæums-arrangement Borgerbladet Medlemsblad for Borger- og Grundejerforeningen for Espergærde og Snekkersten m.v. Meget vellykket jubilæums-arrangement Borger- og Grundejerforeningens jubilæumsarrangement den 21.august 2004

Læs mere

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014

Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS 1914-2014 Jubilæumsskrift, marts 2014 Oplag: 200 stk. Layout og tryk: Faxe Bogtryk/Grafisk ISBN: 978-87-997285-0-3 Vand i 100 år Fakse Ladeplads Vandværk ApS

Læs mere

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B

EMDRUP GRUNDEJERFORENING. NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 INDHOLD. Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B EMDRUP GRUNDEJERFORENING NR 184 Juni 2011 ÅRGANG 71 Imbrisprisen 2011. Engblommevej 2B INDHOLD SIDE 2 Emdrup - kun et åndehul i storbyen? (leder) SIDE 2 Ny hjemmeside SIDE 2 Bestyrelsens adresser SIDE

Læs mere

Grundejerforeningen Granly 1950-2000

Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Grundejerforeningen Granly 1950-2000 Da den gule bebyggelse blev opført fra 1948, hed vejen ned mod det dengang ubebyggede areal og Bagsværd Møllevej Grusgraven, mens vejen, der førte op mod den senere

Læs mere

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år

Driftsikker forsyning. - gennem 100 år Driftsikker forsyning - gennem 100 år Værdier: Udvikling Rummelighed Ejerskab Indhold 5 Tillykke med de 100 år 6 Det hele begyndte... 16 Overgang til fjernvarme 18 Fra Thorsgade til Europavej 26 Samarbejde

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her!

Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! H www.tranegildestrand.dk Historier fra vores Grundejerforening og fra menneskene, der har levet her! I anledning af Grundejerforeningens 70 års jubilæum 2014 www.tranegildestrand.dk Indhold: Hvorfor holder

Læs mere

Christiansfeld Kommune

Christiansfeld Kommune 1970-2006 CHRISTIANSFELD - en storkommune Christiansfeld kommune har eksisteret som selvstændig kommune fra d. 1. april 1970 til 31. december 2006. De følgende sider handler om nogle af de forhandlinger

Læs mere

Grundejerforeningen. Korsvejens Villaby. 75 år 1926 24. FEBRUAR 2001

Grundejerforeningen. Korsvejens Villaby. 75 år 1926 24. FEBRUAR 2001 Grundejerforeningen Korsvejens Villaby 75 år 1926 24. FEBRUAR 2001 Historisk beskrivelse af Grundejerforeningen Korsvejens Villaby s tilblivelse, udgivet ved 75 Års Jubilæet den 24. februar 2001 Korsvejskrydset

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde

Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Velkommen til Grundejerforeningen Eriksminde Mail: gf@eriksminde.dk Hjemmmeside: www.gferiksminde.dk Facebook: Grundejerforeningen Eriksminde Velkomstfolder Generel orientering Med 852 husstande er Eriksminde

Læs mere

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014

LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 LUNDEXPRESSEN BEBOERBLAD FOR LUNDEN RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand 42. årgang Nr. 10 December 2014 Lejerbo skaber rum for liv Julen er nær Jeg er en stor fan af julen, for når mørket er værst

Læs mere