Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet."

Transkript

1 Gården som grundejerforeningen er udstykket fra. Området ses øverst i billedet. Grundejerforeningen Kildegårdens historie i 50 år kort fortalt Kilder: Grundejerforeningens protokoller og medlemmers fortællinger samt Greve Lokalhistoriske Arkiv Indhold: Femfingerplanen De Plougske grunde Greve Kommune før kommunesammenlægningen i 1970 Kildegården Udstykning Etablering af grundejerforeningen Kildegården Bestyrelsens opgaver Tilkørselsforhold Indkøbsmuligheder Børnepasning Kloakering Nye trafikale muligheder Sociale aktiviteter Fra private til kommunale veje Legeplads Anlægsfond Bestyrelsens nuværende opgaver Kildestien Støjdæmpning og udvidelse af motorvejen Nedlægning af el i jordkabler Bane fra København til Ringsted Mosen.

2 Femfingerplanen Da København i efterkrigsårene var ved at sprænge sine rammer, blev der fra regering og folketing søgt mulighed for ekspansion. Der udarbejdedes den såkaldte femfingerplan, hvor den ene finger pegede mod sydvest i retningen Køge Bugt Roskilde. Det var denne finger der måtte satses mest på. Her var store ubebyggede områder og der planlagdes en række bymæssige bebyggelser langs en kommende bane. I 1948 vedtoges en egns plan for Storkøbenhavn og samme år vedtoges ekspropriationsloven for anlæg af S-bane til Solrød. I 1961 vedtoges loven om anlæg af S-bane til Vallensbæk og loven om planlægning i Køge Bugt området. Det var herefter opgaven for amtsråd og sogneråd at føre planerne ud i livet. De Plougske grunde En så omfattende udviklingsplan satte naturligvis gang i grundspekulationerne i området. For den daværende Greve-Kildebrønde kommune udkastede sognerådsformanden proprietær Anders Ploug en idé om at søge spekulationerne stoppet. Han foreslog de udstykkende grundejere at sælge til de kommende bygherrer i parceller á 700 m2. Til en enhedspris på kr. ville det svare til, hvad den enkelte udstykker kunne opnå ved salg til storopkøbere. Det er Anders Plougs fortjeneste at denne plan lod sig gennemføre, således at også den lille mand for en overkommelig pris kunne blive jordbesidder. Plougs plan vakte almindelig anerkendelse og en socialdemokratisk avis udtrykte sig således: Hvad der aldrig er lykkedes gennem lovgivning er praktiseret af en vestre-sognerådsformand. Grundene blev herefter altid omtalt som de Plougske grunde. Plougs navn er bevaret for eftertiden, ved at vejen fra Godsvej til Hundige station bærer navnet Anders Plougs Alle. Selve udstykningens form var en nyskabelse. For første gang i Danmark anvendtes det såkaldte Redburnsystem efter engelsk forbillede: Lukkede boligveje indbyrdes forbundet med stisystem, så kørende og gående trafik var adskilt og gennemkørsel udelukket. En idé som senere er fulgt op andre steder. Udstykningerne i Greve-Kildebrønde kommune var klar til iværksættelse op mod jul Greve Kommune før kommunesammenlægningen i 1970 Greve Kommune bestod inden kommunesammenlægningen af 3 kommuner: Karlslunde-Karlstrup med landsbyerne Karlslunde og Karlstrup, Greve-Kildebrønde med landsbyerne Mosede, Greve og Hundige og Tune med landsbyen Tune. Kommunerne bestod dengang af mange mindre gårde, der dyrkede landbrug og gartneri. Langs den nuværende strandvej (tidligere kaldt Cementvejen og senere Gl. Køge Landevej) skød der fra 1900 mange sommerhuse op. I kølvandet heraf åbnede der ishuse, bagere og købmænd, Greve Badehotel, Strandlyst Kro samt Greve Bio som åbnede i Mosede Havn blev bygget i 1920 erne. Den hed da Fiskerihavnen, fordi den blev bygget til en gruppe fiskere, der indtil da havde været nødt til at trække deres både op på stranden. Havnen udviklede sig løbende og blev også brugt til anløbsbro for godstrafik. Tømmerhandelsfirmaet Jessen havde f.eks. et pakhus på havnen, hvor deres gods fra hele landet blev sejlet til. Om sommeren sejlede en rutebåd til og fra København med folk til sommerhusene. I 1933 fik Greve-Kildebrønde Kommune deres 1. kommunekontor i lejede lokaler i Kildebrønde Vognfabrik. I 1948 flyttede kommunekontoret til en nyindkøbt træbygning ved stranden med navnet Granhaugen for i 1958 at flytte til det nybyggede rådhus på Jerismosevej (nuværende Greve Borgerhus). Ved kommunesammenlægningen i 1970 var administrationen delt op på de 3 tidligere kommuner, for, ved indvielse af det nuværende rådhus, i 1973 at blive samlet her. Kildegården Udstykning. Grundejerforeningens parceller oprindelig matr. Nr. 6z Greve By og sogn er udstykket af 1m Mosede By, Greve sogn. Det har ikke været muligt at finde ud af hvad den gård hed, som tidligere ejede jorden, kun at den var nabo til Lundemosegård i Mosede Landsby og lå hvor frikirken i dag ligger den hed formentlig Kildegården. Det var ikke gården, der udstykkede jorden til vores medlemmer. Arealet som

3 grundejerforeningen ligger på blev købt af Erik Christensen for kr., udstykket og solgt for kr. pr. grund. Området var en af de sidste udstykninger, benævnt de Plougske grunde. Mosede landsby den røde markering viser gården, som vores område er udstykket af Udstykningen var omgivet af marker. De tilstødende grundejerforeninger kom først senere. Elmegården i 1967, Mosede Bypark i 1977 og Blågården i For udstykningen gælder Deklaration og Byplanvedtægt nr. 9. Etablering af grundejerforeningen Kildegården. Alle grundejere indenfor udstykningens område har ret og pligt til at være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes eller grupper af medlemmers fælles interesser. Herunder navnlig at forestå de ved deklaration tinglyst , i forbindelse med udstykningen, fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af veje og stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer. Grundejerforeningen ejer det grønne område ved Mosen og det grønne område ved Blågårdsvej. Grundejerforeningen ejer Kildestien samen med grundejerforeningen Elmegården. I samarbejde med landsretssagfører Arne Homann blev grundejerne derfor indkaldt til stiftende generalforsamling den 29. april Der var samtidig udarbejdet forslag til vedtægter for foreningen. Grundejerforeningens 1. bestyrelse bestod af Formand Per Zachariassen Næstformand Hans Nielsen Sekretær Leif Christensen Kasserer W. Schmidt Jørgensen Bestyrelsesmedlem Viggo Møller. Da Hans Nielsen og W. Schmidt Jørgensen samme år solgte deres grunde, måtte bestyrelsen omkonstituere sig således at Leif Christensen blev næstformand og Viggo Møller kasserer. Suppleanterne Viggo Jensen og Vena Jørgensen kom i bestyrelsen. Viggo Jensen blev sekretær og Vena Jørgensen almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsens opgaver

4 Bestyrelsens opgaver var store. Grundene var ikke byggemodnet og der skulle derfor samarbejdes med vejentreprenører om anlæg af veje. Der skulle samarbejdes med vandværket om nedlægning af vandledninger og med NESA om elektricitetsarbejdet. Det var ikke altid lige let. F.eks. forhandlede bestyrelsen med vandværket i 1½ år inden det lykkedes at få vandværket til at give et acceptabelt tilbud. Det blev på kr. mod det første tilbud på kr. Vandværket havde sin egen entreprenør, som de havde samarbejdet med i mange år. Desuden var entreprenøren den eneste autoriserede gas- og vandmester i kommunen og en anden entreprenør ville ikke blive godkendt af vandværket. Bestyrelsen kontaktede alligevel en anden gas- og vandmester for at sammenligne tilbuddet, som var alt for dyrt. Bestyrelsen klagede til Sognerådet, havde kontakt til Landvæsenskommissionen med hensyn til at etablere egen boring, med Monopoltilsynet og samtidig startede bestyrelsen en længerevarende debat i Sydkysten om emnet. Sagen blev også omtalt i BT og Klaus Toksvig besøgte bestyrelsen 2 gange og sørgede for at sagen kom i TV avisen. Til sidst gav vandværket sig og efter nogle forsinkelser kunne byggemodningen fortsætte. Byggemodningen var tilendebragt i juli 1966 og byggerierne kunne begynde. I 1967 var % af husene færdige og i 1969 stort set alle. Bestyrelsen forhandlede sig også frem til en god pris på opfyldning, muld, pløjning, fræsning og harvning af grundene og indkøb af hæk og planter. Der blev også forhandlet med maskinstationer om snerydning, grusning og renovation. Da udstykningen endnu ikke var kloakeret, måtte der etableres septiktanke (med lugtgener til følge), og Greve-Kildebrønde blev derfor ofte i folkemunde kaldt Greve-Sivebrønde. Tilkørselsforhold. Hvis man ikke havde bil, skulle man, for at komme til grundejerforeningens område, køre med de røde busser (linje 121) fra Valby Station til Mosedevej. Man gik så gennem det åbne landskab forbi Mosede Mose, gennem Mosede Landsby. Her delte vejen sig. Den ene vej gik til Karlslunde Landsby og den anden vej gik til Greve Landsby. På vejen mod Greve kom man til grundejerforeningens område ved at gå ind ad Gadesvinget til Damager Vænge. Vejen gik videre forbi Bækkegård Mejeri/senere Greve Vaskeri/senere en galvaniserings virksomhed, forbi Grevegården (nu Greve Museum) til Greve Landsby videre til Roskilde. Ved udstykningen var den kun en grusvej. Nældebjergvej var anlagt, men ikke Blågårdsvej og ikke motorvejen. Vi var rigtigt kommet på landet. Den gamle Mosedevej Gadesvinget hed fra starten Gadespjæld (opr. Gadespjeeld), idet Mosede Landsby fra gammel tid havde haft en græsningseng på det sted, og der ved vejen var en låge (et spjæld) til området.

5 Det var dog for meget for nogle af tilflytterne, og navnet blev senere ændret til Gadesvinget. Mosede Landsby omtales første gang omkring Landsbykernen er placeret for enden af moseområdet (Mosede Mose), hvorfra der tidligere har været adgang via båd til Køge Bugt. Gårdene har tidligere hørt under Bidstrup Gods. Mosede Landsby bestod dengang af 6 gårde, nogle husmandssteder, en købmand, en smed og en lille skole. Den gård som vores grunde er udstykket af, blev revet ned lige efter udstykningen og derefter var der, som i dag, 5 gårde. Den lille skole blev nedlagt i 1954, da kommunen byggede Centralskolen (den nuværende Hedelyskolen). Mosede Landsby var en overgang lidt af en kunstnerkoloni. Her boede bl.a. sangerne Gustav Winckler og Jørgen Winckler, Thøger Olesen som var gift med Jonna Sej, som også var kunstner samt radiomanden Hans Vangkilde. Hans Vangkilde var med til at starte Radio Merkur, et skib i Øresund, der sendte musik og reklamer. Det var på det tidspunkt ikke lovligt at sende reklamer og radioen blev da også senere lukket igen. Indkøbsmuligheder. Når man skulle handle var den nærmeste købmand Robert Frederiksen i Mosede Landsby, brugsen i Greve Landsby og forretningerne på strandvejen. Ved større indkøb kørte man til Taastrup. Det hændte også at slagteren i Greve Landsby kørte rundt og solgte kødvarer. Børnepasning De nye parcelhuskvarterer blev hurtigt børnerige, og i begyndelsen var der ingen daginstitutioner. Mange kvinder gik hjemme og dem der arbejdede, fik passet deres børn hos husmødre, der tjente lidt ved det. Nogle af grundejerforeningens medlemmer tog initiativ til at etablere en børnehave. De meldte sig ind i foreningen Frie Børnehaver og Fritidshjem og fik bevilget en byggegrund af kommunen. Så blev Blågården Børnehave bygget og kommunen indvilgede i at drive den. Byrådet har i 2014 besluttet at nedlægge børnehaven, som led i en tilpasning af kapaciteten som følge af, at børnetallet i kommunen er faldet. Kloakering I 1969/70 blev udstykningen kloakeret. Fra mosen til den nuværende Blågårdsvej løb en et sognevandløb, som i forbindelse med kloakeringen blev rørlagt. Veje og stier blev herefter færdiggjort. Selv om grundene var billige, løb der mange udgifter på til byggemodning og opførelse af huse. Så helt billigt var det ikke. Det kan oplyses at en færdig ejendom i 1968 kunne sælges for kr. som var mange penge dengang. Da grundene blev solgt så billigt (ca kr.), blev det vedtaget at grundstigningsskylden skulle sættes til kr. Grundene steg imidlertid så hurtigt, at loven ikke virkede efter hensigten, og den blev ophævet igen. Nye trafikale muligheder Blågårdsvej blev indviet 1. juni 1970 og forbindelsesvejen mellem Damager Vænge og Gadesvinget blev lukket. Samtidig oprettede DSB en ny busforbindelse fra Valby til grundejerforeningens område. I 1972 blev motorvejen indviet. Sociale aktiviteter I 1969 afholdtes den 1. fastelavnsfest på det store grønne område ved mosen. Der var stor tilslutning og der var slik og sodavand til børnene samt gaver til kattekonger og kattedronninger og til den bedst udklædte pige og dreng. Og selvfølgelig øl til de voksne. Denne fest blev en tradition og finder stadig sted, i 1999 udvidet med en tønde til damerne.

6 Nogle grundejere tog initiativ til at brænde Sct. Hans bål på det store grønne område ved mosen. Det var meget hyggeligt. Der blev lavet heks, spillet, sunget og danset, børnene lavede snobrød og tilslutningen var stor. Senere blev det mere officielt, idet bestyrelsen sørgede for ølsalg og snobrød til børnene. Aktiviteten blev dog til sidst stoppet, dels på grund af, at alle glemte oprydningen bagefter og det derfor var de samme, der hvert år følte sig forpligtet til at rydde op. Dels fordi grene og lignende blev lagt på området så tidligt, at dyr og fugle byggede rede i det og endelig at det på et tidspunkt blev forbudt at brænde bål af på grund af brandfare. Da foreningen fyldte 10 år og 25 år blev der holdt fest. Der var god stemning, men tilslutningen var ikke stor. Der har derfor ikke senere været afholdt fester, da der ikke har været den store interesse samt lyst til at bruge foreningens penge hertil. Der har dog på de forskellige veje været holdt vejfester på grundejernes egne initiativer. Fællesantenneanlæg I 1971 drøftedes om man skulle oprette et fællesantenneanlæg. Det blev dog ikke til noget, da der ikke var tilslutning nok. Bestyrelsen holdt sig løbende orienteret om diverse muligheder. Fra privatveje til kommunale veje Den overtog Greve Kommune vejene. Det betød en lettelse for grundejerforeningen, idet vi så ikke længere havde udgifter hertil. Snerydningen er dog ikke så god, som da vi selv skulle vedligeholde vejene, idet de større veje i kommunen har højere prioritet end mindre veje som vores. Legeplads Da der var mange børn i foreningen, blev etablering af legeplads løbende rejst. I 1987 blev der endeligt nedsat et legepladsudvalg og der blev bevilget kr. projektet. Legepladsen, som blev etableret på det lille grønne område, blev ca. 50 % dyrere end det budgetterede, da udvalget havde svært ved at styre udgifterne. Det kneb med vedligeholdelse og benyttelse af legepladsen og i 2001 blev den revet ned, på nær det gyngestativ som står der i dag og løbende bliver gennemgået af bestyrelsen med hensyn til sikkerheden. Anlægsfond I 1993 blev det vedtaget at afsætte en anlægsfond til forskønnelse af de grønne områder. Opsparingen til fonden, ophørte i 1998 og beløbet indgår nu som en del af foreningens formue. Bestyrelsens nuværende opgaver I flere år har bestyrelsens arbejde bestået i at sørge for at områdets veje og grønne områder, herunder mosen, er i orden. Samtidig arbejder bestyrelsen med henvendelser og forslag fra medlemmerne og har løbende kontakt med Greve Kommune om ovenstående ting. Der har dog været flere større sager som f.eks. asfaltering af Kildestien, retablering af stien efter slamledning, støjafskærmning og udvidelse af motorvejen, nedlægning af el i jordkabler samt høring i forbindelse med forbedring af kapaciteten på banestrækningen København Ringsted. Kildestien Efter flere års tilløb blev det vedtaget at forny asfaltbelægningen på Kildestien. Dette arbejde blev færdigt i 1997/98 til alles tilfredshed. Det varede dog ikke længe, da Greve Kommune året efter vedtog at etablere et slammineraliseringsanlæg på Tværhøjgård. Det betød at der skulle ligge en kloakledning i stien. Bestyrelsen betingede sig, at der herefter skulle lægges et nyt slid lag på stien. Sådan blev det ikke, idet kommunen ikke var forpligtet til det i henhold til Privatvejsloven. Arbejdet blev udført og stien retableret. Retableringen var dog både mangelfuld og overfladisk, så der blev brugt en del tid, sammen med grundejerforeningen Elmegården, på forhandlinger med kommunen om, at få dette rettet op.

7 I forbindelse med forberedelserne til slammineraliseringsanlæg, fandt landinspektøren ud af, at det store grønne område i virkeligheden ikke tilhørte grundejerforeningen, men Erik Christensen, der i sin tid udstykkede området. Dette blev bragt i orden og vi overtog området for o kr. og har nu skøde herpå. Støjdæmpning og udvidelse af motorvejen Da motorvejen blev indviet, var ingen klar over, hvad virkning det ville få støjmæssigt. Det opdagede vi som årene gik og trafikken voksede. Der blev derfor arbejdet meget med at få området støjdæmpet. Der gik 3 år inden det lykkedes. Bestyrelsen havde i den forbindelse forhandlinger med Greve kommune og Vejdirektoratet. Der blev i 2000 opsat en 3 m høj støjskærm, betalt af Vejdirektoratet. Motorvejen blev i 2008 udvidet fra 6 til 8 spor og støjskærmen blev erstattet med en skærm på 4 m, som bestyrelsen oprindeligt havde ønsket. I forbindelse med planerne om udvidelsen nedsatte Vejdirektoratet en nabohøring. Også her var bestyrelsen var bestyrelsen på banen. Bestyrelsen havde i forbindelse med støjdæmpning et godt samarbejde med de omkringliggende grundejerforeninger Elmegården, Mosede Bypark og Blågården. Nedlægning af el i jordkabler I 2011 blev strømforsyningen ændret fra luftledninger til jordkabler. Bestyrelsen indsamlede klager fra medlemmerne over retablering af indkørsler og rabatter og kontaktede DONG og kommunen, så retableringen blev færdiggjort. Bane fra København til Ringsted 1998 fremlagde Banestyrelsen en plan om at forbedre kapaciteten på banestrækningen København- Ringsted. Et politisk flertal besluttede imidlertid at stoppe arbejdet. I 2001 vedtog Folketinget en ændring af projekteringsloven, som i 2007 blev erstattet af en ny, som betød at Trafikstyrelsen kunne gennemføre en indledende projektering af 2 forslag: En udvidelse af den eksisterende bane og et nybygningsforslag om en dobbeltsporet bane langs motorvejen via Køge. Nybygningsforslaget mødte stor modstand fra de berørte kommuner og grundejerforeninger, som syntes at der var støj nok fra motorvejen og at linjeføringen brød med region- og kommuneplanernes bærende princip om friholdte grønne kiler. Folketinget vedtog alligevel nybygningsplanen. Arbejdet er gået i gang og forventes færdigt i Ud for Kildegårdens område bliver banen dog gravet ned og det vil formentlig/forhåbentligt medføre at støjen begrænses. Mosen Den gamle mose, som støder op til det store grønne område, var oprindeligt en mose med et meget lille vandhul. I forbindelse med kloakeringen blev det nødvendigt at udvide og uddybe søen, så den kunne bruges som regnvandsbassin. Området ejes af Greve kommune. Mosen bliver gennemløbet af et sognevandløb, som udspringer på Greve Main, løber videre langs stamvejen Damager Vænge og ender i Køge Bugt. Vandløbet er nu rørlagt. Mosen er mange steder nærmest bundløs. Det fik kloakentreprenøren i sin tid at føle, da en af hans gravemaskiner næsten forsvandt. Om vinteren blev mosen tidligere benyttet, af foreningens børn og voksne som skøjtebane og skrænterne som kælkebakke. Om sommeren måtte børnene ikke lege ved mosen af hensyn til drukningsfaren. Der var dog enkelte, der fiskede der og forsøgte sig med en tømmerflåde. Engang var der et barn, der havde forvildet sig ud i vandet. Han blev heldigvis uden problemer hentet op igen. Mosen er en del af vores rekreative områder, og bestyrelsen gør et stort arbejde for at fastholde kommunen på at vedligeholde området. Området besøges hver dag af grundejere, der tager turen på stien langs vandet. Mosen er ind imellem blevet friseret og oprenset, men ikke så ofte, som der skal til for at gøre den til et virkeligt attraktivt naturområde. Når området er i orden, tiltrækker det dyreliv som svaner, ænder og hejrer, men når det vokser til, forsvinder det lige så stille igen.

8 I forbindelse med de voldsomme regnskyl i de senere år er kommunen blevet meget opmærksom på at afhjælpe dette ved, at have regnvandsbassiner til at opsuge vandet. Der er derfor tale om at udvide eller etablere endnu et bassin på området. Bestyrelsen har derfor taget kontakt til kommunen om dette for, at være med fra starten af planlægningen, dels for at sætte sit præg på udseendet og beplantningen, dels for at høre konsekvenserne for de nærmest liggende grunde. Greve, den 22. marts 2014/Jens Ove Nielsen og Anne Søndergaard

Bestyrelsens Beretning 2007

Bestyrelsens Beretning 2007 Grundejerforeningen MOSEDE BYPARK Bestyrelsens Beretning 2007 I henhold til foreningens vedtægter skal bestyrelsen på generalforsamlingen afgive beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. I

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet

Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård. Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Grundejerforeningen Sommerlaget Bonderupgård Et tilbageblik i anledning af 40-års jubilæet Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Poul Bo Larsens udstykning... 3 Drænene... 3 Bonderupgård... 4 Sommerlaget

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Side 1 af 10 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN SØVANGSPARKEN Kerteminde, den. 8 marts 2015 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Søvangsparken Sted:

Læs mere

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006

R E F E R A T. af den stiftende generalforsamling i. Grundejerforeningen Kærmindevej. den 6. september 2006 R E F E R A T af den stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej den 6. september 2006 Den 6. september 2006 afholdtes stiftende generalforsamling i Grundejerforeningen Kærmindevej, hos

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO

Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Vedtægter 08/02/07 15:23 Side 1 Vedtægter for Grundejerforeningen VESTBO Sværdagergård, Bygaden 47 i Jyllinge, da udstykningen af grundejerforeningens område fandt sted i midten af 1960 erne. Foto: Lokal

Læs mere

Vejlebakkens Vandværk!

Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakkens Vandværk! Vejlebakken er en forholdsvis ny bebyggelse, som opstod i begyndelsen af 60erne. det var en privat udstykning som blev foretaget af Katrine Pedersen også kaldet Bibbi. Fordi det

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Musvågevej Ordinær generalforsamling Lørdag d. 5. marts 2016 Ålbæk gl. Kro 1 Grundejerforeningen Musvågevej 2 1 Dagsorden Lørdag d. 5. Marts 2016 Velkomst 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2002

Referat fra generalforsamlingen 2002 \ Referat fra generalforsamlingen 2002 Formanden bød velkommen og fremviste dagsordenen. Formanden informerede om de nye tiltag i området: Området nord for Børnehaven udstykkes og anlægges, så snart der

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk

STRANDGÅRDENS GRUNDEJERFORENING VEDDINGE BAKKER - 4550 ASNÆS Stiftet 1963 - www.strandgaardens.dk Referat fra 48. generalforsamling i Strandgårdens Grundejerforening søndag den 19 juni på Fårevejle Golf Hotel. 1. Valg af dirigent Formanden Gitte Troensegaard, Ringbakken bød velkommen og foreslog på

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

for et område i Greve Greve kommune

for et område i Greve Greve kommune LOKALPLAN for et område i Greve Greve kommune Nr.12.08 Rækkehuse. Institutioner ved Søagerparken Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG

GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG GRUNDEJERFORENINGEN ØRNBJERG VELKOMMEN TIL KETTRUP BJERGE 1 Grundejerforeningen Ørnbjerg v / formand Søren Dam Søndergade 58 9700 Brønderslev Tlf.: 98 80 09 26 Mail: soerendam@mail.dk Kettrup Bjerge. XXXX

Læs mere

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister

LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister LOKALPLAN 13.20 Bofællesskab og institution for autister Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14

Grundejerforeningen Skovgårdsparken. Referat 14 Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat 14 Dato: 03-05-2010 Møde Konstituerende møde efter afholdt general forsamling 2010 Deltagere Henrik (Formand), Peter (Sekretær), Michael Larsen (Suppleant),

Læs mere

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961.

L O V E. For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE. Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. L O V E For GRUNDEJERFORENINGEN ÅHUSENE Vedtaget på stiftende generalforsamling 13. december 1961. Med ændringer vedtaget på generalforsamlingerne den: 13/5-1972, 22/5-1976, 15/5-1977, 31/3-1982, 27/3-1984,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Grundejerforeningen Skovholmslund

Grundejerforeningen Skovholmslund Grundejerforeningen Skovholmslund Til generalforsamlingen d. 27. april 2015 Bestyrelsens beretning for året 2014 Grundejerforeningen har nu eksisteret i næsten 2 år, og denne beretning er den første hele

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005

GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Vedtægter juni 2005 Vedtægter for grundejerforeningen Boeslum Plantage. 1. Navn Foreningens navn er grundejerforeningen Boeslum Plantage. Dens hjemsted er Boeslum, 8400 Ebeltoft. 2. Formål. Foreningen formål er at varetage

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Æblehaven i Asferg 1. etape. Salgsvilkår

Æblehaven i Asferg 1. etape. Salgsvilkår Æblehaven i Asferg 1. etape Salgsvilkår Placeringen af de 4 grunde, nord for Randers, bliver ikke bedre. Udstykningen ligger lige op til marker med heste og overfor byens stadion. Der er 200 m til byens

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer

Vedtægter. Navn. Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. Område og medlemmer Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Bramdrup Nord med hjemsted i Kolding kommune. 2 Område og medlemmer 1. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af parceller udstykket

Læs mere

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær).

2. Beretning Præsentation af bestyrelsen: Den består af Hanne Johansen (kasserer), Lars Elsgaard (webmaster), Peter Eg og Jan Nielsen (sekretær). Generalforsamling, Grundejerforeningen Mosen, 26/2 2014 Tilstede: 18, 27, 14, 20, 41, 37, 42, 28, 26, 31, 29, 15, 10, 19 og 13. 1. Valg af dirigent Henrik nr. 20 vælges som dirigent 2. Beretning Præsentation

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Æblehaven i Asferg 2. etape. Salgsvilkår

Æblehaven i Asferg 2. etape. Salgsvilkår Æblehaven i Asferg 2. etape Salgsvilkår De 6 grunde ligger i Asferg, nord for Randers og er placeret i udkanten af byen. Udstykningen ligger med udsigt ud over marker. Der er 200 m til byens skole med

Læs mere

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-013 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-013 BOLIGOMRÅDE, KRONOSVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEP 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE ----- -------------------------- - REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Grundejerforeningen Rørhavegaard Juni 2016 Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørhavegaard Afholdt søndag d. 5. juni 2016 på Blistrup Skole Dagsorden 1. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Lokalplan Boldfælleden ved stranden

Lokalplan Boldfælleden ved stranden Lokalplan 1.10 Boldfælleden ved stranden Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 110 Lokalplanens indhold Lokalplanen, der omfatter arealet begrænset af Ishøj Strandvej mod nord, Store Vejleå og kommunegrænsen

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov

Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov Kommentarer til Prioriteringskatalog for Greve Kyst 1. Kommentar fra: Resumé af kommentarerne Svar på kommentarerne Lars Tvedskov konstaterer, at det ikke er muligt at Lars Tvedskov forholde sig til de

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål

Navn og hjemsted. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er kosig grundejerforening og dets hjemsted er Bork Havn, Ringkøbing-Skjern kommune. Formål 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes nuværende og fremtidige

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vestervangens Parkbebyggelse

Vestervangens Parkbebyggelse Vestervangens Parkbebyggelse Vedtægter 1 Grundejerforeningens navn er: Grundejerforeningen Vestervangens Parkbebyggelse. Dets hjemsted er: Randers Kommune. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965

Højstrupposten. Jubilæums udgave maj 2015. Højstrupparken 50 år. Højstrupparken februar 1965 Højstrupposten Jubilæums udgave maj 2015 Højstrupparken 50 år Højstrupparken februar 1965 Højstrupparken maj 2015 1 Det første almene byggeri i Vallensbæk kommune. I det daværende sogneråd i Vallensbæk

Læs mere

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE

VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN HALVREBENE Kapitel 1 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Halvrebene. Foreningen har hjemsted i Mariagerfjord Kommune. Kapitel 2 Formål 2. Foreningens

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011

Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Hornslet den 13. april 2010 Referat af generalforsamlingen den 29. marts 2011 Til årets generalforsamling var mødt 19 personer, der repræsenterede 16 husstande. Formanden bød velkommen. Dagsorden; 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016.

Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Grundejerforeningen Hasselbakken af 1988 Bestyrelsens beretning til den ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. 2015 har været året, hvor vi igangsatte en større fysisk genopretning af området.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl

Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl Til stede: Mette, Ole, Torben, Christian Referat af bestyrelsesmøde, den 4. februar 2009, kl. 19.30. 1) Valg af referent: Chr 2) Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde. Godkendt med bemærkning

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN. 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN. 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN FUGLEVANGEN 3120 Dronningmølle Medlem af Gribskov Grundejerforbund Øst TIL NYE MEDLEMMER Bestyrelsen byder Dem velkommen i Grundejerforeningen Fuglevangen og vedlægger foreningens

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg

Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Bilag nr. 4: Notat med behandling af høringssvar Forslag til lokalplan nr. 435 for et boligområde ved Søndersøvej i Viborg Forslag til lokalplan nr. 435 har været i offentlig høring fra den 8. maj til

Læs mere

Formandens beretning.

Formandens beretning. Frederikshavn, Maj 2015 Formandens beretning Indledning Jeg vil gerne byde velkommen til alle, der er mødt frem til generalforsamling i Suderbo 1 Vanen tro vil jeg byde en særlig velkomst til nye medlemmer

Læs mere

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug

Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug Saxo Advokater Advokat Bjarne Aarup Håndværkervej 1 7120 Vejle Ø Deres j.nr. 12-013 - Påbud om medlemskab af Bredballe Antennelaug 13. januar 2010 De har som advokat for Finn Franzen, Jesper Hyldenbrandt,

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014.

Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Referat fra generalforsamling i Tømrerbakkens grundejerforening den 28/6 2014. Tilstede: 13 stemmeberettigede parceller Dirigent: Niels Carlsson blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 8. februar 2012 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 23, 25, 29, 33, 39, 55, 59,

Læs mere

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR

Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Søndermarkens Grundejerforening & Antennelaug (sgal) 28-03-2007 / CR Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 14 marts 2007. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen.

Indhold : En opfordring fra bestyrelsen: Hundeluftning i bebyggelsen. Ørenlyd Grundejerforeningen Øresundsparken informerer Nr. 147 21 årgang 21. oktober 2011 Indhold : Hundeluftning i bebyggelsen Side 1 Regnskab for første halvår 2011 Side 2 Kommende arbejder Side 2 Antenne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening

Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Referat af ordinær generalforsamlingen i Birkegårdens Grundejerforening Tid og sted: 12. april 2016 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen, kasserer

Læs mere

Grundejerforeningen Lodskovvad

Grundejerforeningen Lodskovvad Grundejerforeningen Lodskovvad Referat af ordinær generalforsamling lørdag den 19. april 2014. Generalforsamlingen afholdtes ifølge vedtægterne på Ålbæk Gl. Kro påskelørdag kl. 10.00. Formanden bød velkommen

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973

Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Vedtægter for Grundejerforeningen Falen af 1973 Som vedtaget den 26. april 2014 1 Navn og hjemsted Stk. 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Falen af 1973 Stk. 2: Foreningen har hjemsted Falen i

Læs mere

Borgerplan for Kvols

Borgerplan for Kvols Borgerplan for Kvols Beskrivelse af byen og landskabet: Kvols er meget smukt beliggende på vestsiden af Hjarbæk fjord. Byens huse ligger tæt opad skrænterne fra den lille havn ved fjorden og holder sig

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013. Nyhedsmail nr. 12. 17. dec. 2013. Velkommen til årets sidste nyhedsmail fra Vrist Pumpelag Med årets sidste nyhedsmail får du de seneste nyheder og en rekapitulation over arbejdet i Vrist Pumpelag i 2013.

Læs mere