Familien Fløe. Januar Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familien Fløe. Januar 2014. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1"

Transkript

1 Peter Christian Adolf Martin P Arnold Fløe P Marie P (stedmoder) Elna Fløe P Familien Fløe Januar 2014 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1

2 De først ste slægtsled Denne tekst er uddrag fra et særtryk af Hardsyssels Årbog 1938 ved Jørgen Jørgensen, Borup. Nyredigeret af Palle Fløe 2009: Slægten hører væsentlig Hammerum Herred til og i særdeleshed sognene omkring Herning, men den stammer fra Søndergård i Fløe, Brande Sogn, og herfra har den bevaret stamnavnet Palle og stednavnet Fløe. Slægten kan føres tilbage til svenskekrigen , og da krigen havde sin store andel i slægtens start, må vi have et kort billede fra tiden. Brande, Skarrild m.fl. sogne var hårdt hjemsøgt af svenske ryttertropper, der var kommet syd fra og en tid var indkvarteret i Brande, Borup og Fløe, hvorefter de drog videre nordpå over Søby, Kølkjær og Ikast. Målet var Viborg. Om fjendens hærgning og onde gerninger er bevaret både mundtlige og skriftlige efterretninger, hvoraf her bringes nogle udsagn. På den ukomplette, men dog frie sædegård, Nørre Karstoft i Skarrild Sogn, boede der fra 1638 til 1673 en forarmet adelsmand ved navn Jakob Ulfeldt, der nok havde meget gods men små indtægter. Hans forældre var Mogens (Jakobsen) Ulfeldt til Selsø (Sjælland) gift med Anne Christensdatter Munk (af Langeslægten) til Tvis. Forældrene levede i strid, hvorfor Mogens erhvervede kongens samtykke til at lade hende indespærre på hendes slægtsgård, Tvis Kloster. De havde 4 Børn, hvoraf de 3 sønner, Christen, Jakob og Korfits, skal have fået en meget dårlig opdragelse. De var så forsømte, at kongen måtte give forældrene en alvorlig tilrettevisning. Jakob og Korfits overtog fædrenegården Selsø og ejede desuden Bonderup; siden også mødrenegårdene Tvis og Krogsdal m. fl. I 1636 købte Kornfits sædegården Nørre Karstoft på 27 tdr. hartkorn. To år senere overlod han denne gård til broderen Jakob. Det tilliggende gods var i 1661 på 213 tdr. hartkorn. Til godset hørte også Nørgård i Fløe. Søndergård i Fløe ejedes af selvejer-bonden Christen P, hvis datter blev stam-moder til Fløe-erne. Fra Jakob Ulfeldt er opbevaret et klagebrev til kongen, hvori han beskriver den fortræd og de lidelser, de onde svenskere har forvoldt ham. Jakob Ulfeldts klagebrev til kongen:»til allerunderdanigst erklæring efter Hans Kgl. Majestæts naadigste skriftlige befaling dateret Købnhavn d. 4. sept paa huis jeg udi denne fejdetid haver udgivet til de svenske allierede eller H. kgl. Majestæts eget folk, da har jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strøg, hvor alle partier, i hvor de skulde hen udi landet, paa det meste skulde forbi, og jeg desforuden af mange skarns folk var hos fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er bleven assigneret, og derfor været baade de svenske, kejselige, Brandenburgeres og Polakkers daglige rov og bytte, hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de modvilligvis dagligen for mig fattige mand har ruineret) alt mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stort og smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar øde gaard, ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider længer end 6 eller 8 uger har maat ligge, med gunst at skrive, udi det bare halm alene saa godt som nøgen, og sulten, indtil at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive forskaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, som baade med ryttere, besynderlig de svenske og uden ryttere dog forklædt udi rytterhabit mig plyndrede nat og dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot allerringeste, da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld og stor usikkerhed har saa godt som ingen folk kunne holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog alle øjeblik, naar partierne kom, maat løbe, deres kaas at forstikke udi moser og kiær, saa at ingen mennesker kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde ingen steds komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og alt hvad de vilde gøre ved mig, da kan jeg ikke egentlig vide al min skade eller alt hvad jeg har mist, eftersom mig er frarøvet alt det jeg har ejet og har derfor maat lide og endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig efterdi næsten halvparten af mit gods er herforuden ganske øde og mesten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa Gud ved min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, være sig svenske, kejselige, Brandenborgere eller Polakker, efterat de har set min elendighed, har videre anmodet mig om nogen kontribution for min person, mens hver tager, mens der var noget at tage. Af Hans kgl. Majestæts eget folk ved jeg for min person ingen skade at være tilføjet eller om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige overblevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kommessarierne klaget, eftersom jeg intet havde selv at leve af, uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og der imod min vilje med magt tog den bondesvend bort, som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den sidste mønstring til at kompletere hans kompani med, som der sagdes, og dermed skille mig Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 2

3 De først ste slægtsled til min forrige nød ved samme Bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre tilforn er ruineret, saaledes nu maa forsmerte og med en lang næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for retten. Dette er saaledes min underdanigste erklæring paa samme efterskrevne kgl. missive. Dateret Karstoft d. 20. Okt Jakob Wllfeldt. En gammel murer, Morten Frandsen (født i Assing Sogn 1818 men boede som mand i Brandlund, Brande Sogn), havde adskillige interessante ting noteret i sin skudsmålsbog. Bl. a. en beskrivelse af svenskernes indtog og fremfærd i Branduhre. Beskrivelsen havde han i sine unge dage fundet på utrykte sider i en gammel bibel, og den lød således: Ved Bystævnetinget udi Branduhre Sønderby Anno 1658 drøftedes og berettedes om Sendebud fra Sønderomme, at Landets Fjender af Svenskere under Opbrud at være mod Nord og drager ud af Sognet mot Brande. Oldermand Niels P beretter at (ulæselig) sadle øg og rider ved vestre Vadested mot Skjærlundgaarde for hannem Fjendens Adfærd udspejde. (Herefter følger atter nogle ulæselige Linier; men på anden side fortsættes): at Niels Peder(sen) inden Daggry med øvrige Oldermand Søfren Nielsen (mulig fra Nørrebyen) besluttede og stadfæstede Hustruer og Børn af Gaarde drage ud i Vest og Syd med Høveder og Ungnød for dennem at beskytte og bevare. De sidste linier i den gamle bibel var - efter Mortens udtalelse - også ulæselige. Sammen med ovenstående havde han noteret følgende om gåseavlen i nævnte ulykkesår. Originaloptegnelsen menes forfattet af præsten Peder Eskildsen Bramming, som var præst i Brande og omliggende sogne fra 1638 til 1660: Foraaret 1658 usædvanlig koldt og fugtigen have været, og et daarligt Aar for Gaaseavlen særlig for Bymændene udi Branduhre, enten vare Gæslingerne døde saa saare som de vare af Æggene udkomne eller af den megen Regn og Slud paa anden Maade forkomne og yderligere forværre de nedrige og røverske Krigskarles Hoseren og Færd overfor Bygaardenes Gaaseflokke, idet de udved Bydammen i BrandUhre By indfangede 15 Gæs, der alle slagtedes og ædtes af de forslugne Svenskere. I en gammel tingsprotokol og præstens indberetning (Viborg Landsarkiv) får vi at vide, at svenskerne og deres hjælpere for frem overalt med hård hånd, røveri, pinsler og voldtægt, så folk flygtede fra hus og hjem for dog at redde livet. Værst gik det nok ud over præsten Peder E. Bramminge, om hvem Morten Frandsen efter gamle folks udsagn fortalte, at han var en betydelig præst af høj byrd, en guds tjener med stor fædrelandskærlighed, der ligesom Kristian d. 4. hadede svenskerne. Til gengæld røvede fjenden, hvad der var at røve, voldtog og bortførte præstens eneste barn, en smuk datter, som han elskede overalt og aldrig fik at se mere; selv blev han af svenskerne sat i fængsel i Viborg. Ifølge mundtlig overlevering blev han så nedknuget af sorg, at han hængte sig bag kirkedøren i våbenhuset i Brande Kirke, og i min drengetid lå der endnu inden for kirkedøren en stor, flad sten, som efter folks mening dækkede over den ulykkelige præsts jordiske levninger. Ved en undersøgelse fandt man under stenen benraden af en mand, så noget må der være om den gamle folkesnak. Anderledes fredeligt gik det til i Søndergård i Fløe, hvor der også var indkvarteret svenske ryttere og iblandt dem en soldat ved navn Palle. Han blev forelsket i selvejerbondens datter, som efter gamle folks udsagn skal have været ualmindelig smuk. D. E. Rugård fortæller i sin bog Fremragende danske Bønder ganske kort, at Palle var en svensk rytter, der blev taget til fange og aldrig frigivet. Siden blev han gift med Christen Ps datter osv. En mere troværdig overlevering har vi fra gamle Morten Frandsens noteringer. Han fortæller, at han (som ganske ung) kendte en gammel kone i Branduhre ved navn Sidsel Dam. Hun var efter den tid meget oplyst, kunne både læse og skrive, var godt hjemme i historie og geografi og havde en god hukommelse og fortælleevne. Hun har fortalt Morten (hvad han omhyggelig havde optegnet), at hun i sine unge dage kendte en gammel kvinde fra byen Fløe, en datterdatter af Palle, der kunne huske følgende udtalelse af sin bedstefar om hans afrejse fra Fløe Denne blev foretaget en tidlig efterårsmorgen i regn og tåge. Afdelingen, han hørte til, skulle til Viborg, men inden den nåede Ikast for den vild i den vildsomme og øde egn (Søby-Kølkjær). Palle blev sendt ud for at lede efter vejen til de nævnte gårde. Men i den øde egn og i tågen for han vild, og - som Sidsel sagde: Vorherre førte ham efter et par dages omflakken tilbage til kæresten i Fløe. Han blev senere gift med hende, og parret overtog Søndergård, som herefter i godt halvandet hundrede Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 3

4 De først ste slægtsled år gik fra far til søn, derefter gik den over på spindesiden, indtil den i midten af det 19. årh. gik ud af slægtens eje. Stamnavnene Christen og Palle går igen i slægten og bruges den dag i dag. skiftevis hed ejerne af Søndergård Christen Pallesen Fløe og Palle Christensen Fløe, og Fløe-navnet træffer man fremdeles - særlig i Herning og omegn. Selvfølgelig er der indlemmet mange andre navne i stammen, såsom Borup, Dinesen, Donsig, Franck, Pinvig, Nielsen, Sørensen o. m. flere. Slægten har været særdeles børnerig, og den kvindelige del har jo for det meste ved giftermål måttet give afkald på slægtsnavnet. Noget særpræget er der over Fløerne, siger gamle Jens Chr. Dinesen (Hardsyssels Årbog 1925). De er gennemgående mørkhårede og af et temmelig varmblodigt temperament. Derfor drager han også i tvivl om stamfaderen Palle var svensker; det kan godt have været en landsknægt, hvis vugge havde stået under mere sydlige himmelstrøg, men som måske nok havde været i svensk sold. En anden karakteristik af Fløerne er, så vidt jeg ved, givet i et spøgefuldt øjeblik af professor L. V. Birck (der hørte te æ Slau): Enten er de idioter eller genier. (Om han regnede sig selv til den første slags, vides ikke; men i så fald står det ikke så galt til med idiotismen, idet han regnedes for at være en meget klog mand). Museumsforstander H. P. Hansen, Herning, der er særlig godt kendt med en stor del af slægten og dens historie, skriver i Herning Folkeblad : Der fandtes og findes hist og her slægter, der i kraft af medfødte evner rækker op over flertallet af deres samtidige. Undertiden kan det endog se ud, som disse folk ogsaa i økonomisk henseende er tidens favoritter. Blandt Eksempler på ovennævnte folk skal her nævnes Fløe-slægten i Vestjylland. Denne slægt tæller saa mange dygtige og intelligente medlemmer, der på forskellig maade har præget det samfund, de kom til at leve i, at der nok kan være grund til at fortælle lidt om dens historie. Stamtavle vle De første slægtled har man kun mundtlige efterretninger om udover nogle oplysninger fra matrikelarkivet, folketællingslister o.l. Brande Sogns ældste kirkebøger brændte i 1780; men gennem en»stamtavle over Gårdejeren i Kollund, Palle Christensen Fløes Efterkommere«, udgivet 1878 af Palle S. Fløe, kan ejerne af slægtsgåden Søndergård følges i lige linje ilbage: Christen en Peder, sen, født omkring 1600, nævnes i 1664 som selvejerbonde. Desuden nævnes i matrikler fra 1668 fire gårde i Fløe, hvoraf Søndergård og Vestergård var frie bøndergårde, medens Nørgård og Østergård var fæstegårde under Nr. Karstoft. Generation 0 (Efter 1664): Palle Fløe (også kaldet Svensker) gift med Christensdatt ensdatter er. De havde mindst to børn: Christen en Pallesen og Else Dam. Generation 1 (ca. 1690): Christen Pallesen gift t med Ane. Det vides ikke hvor mange børn de havde, men den ældste, Palle Christensen Fløe overtog gården. Generation 2 (Omkring 1728): Palle Christensen Fløe gift t med Else Bjerre De havde to børn: Christen Pallesen Fløe og Anne Pallesdatter. Generation 3 Christen Pallesen Fløe, født 1728 Gift t med Maren Sørensdatter er,, født Christen Pallesen Fløe var den sidste ejer af slægtsgården på mandssiden. Hans hustru Maren Sørensdatter var vistnok fra Vestergård i Fløe, i så fald hed hendes stamfader Søren Andersen. En broder til hende, Søren, var på den tid ejer af nævnte gård; en anden broder, Jens Sørensen, boede i Kollund i Rind Sogn. Efter erfølgende er mere historisk korrekt Christen og Maren havde mindst seks børn: 1. Palle Christensen Fløe, f. 6. August Søren Christensen Fløe, f Kirsten Christensdatter, f Jens Christensen Fløe, f Else Christensdatter, f Christen Christensen Fløe, f Her deles stammen og herfra medtages kun personer i lige linje efter: Palle Christensen Fløe, (Palli Kollund) Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 4

5 De først ste slægtsled Palle Christensen Fløe rejste hjemmefra da han var 18 år og tjente så nogle år hos gårdejer og hosekræmmer Janus Thorning i Høgild, Rind Sogn, hvor han forblev, indtil hans husbond døde. Fra Palles Bortrejse fra hjemmet er opbevaret et meget interessant Flyttebevis, der nu gemmes i Herning Museum: Underskrevne Christen Palles en Fløe giør vitterlig at nærværende unge Karl, Palle Christensen der er føed på mit Gods i bemeldte Fløe Bye i Brande Sogn Nørvang Herred under Coldinghuus Amt og mig i saa Maader er tilhørende og min Staun undergiven, tillades herved af mig som sin Hosbonde at hand paa et aars tiid fra understående datto af at regne at maae forsøge sin Lycke paa andre Stæder udenfor sin Fødestaun og i samme Tiid tage Tieneste, hvor han bedst veed og kand: dog paa de Velkor, at naar anmeldte Tiid er udløben haver hand sig saa igien paa forbemeldte sin Fødestaun at indfinde og begive. Imidlertid vil ieg have hannem hos alle respedive forrekommende paa beste Maade recommenderet - særdeles hans Kongl. Mayst: Høye og laue Civil og Millitair Betientere at de hannem i ermeldte Tiid frie og ubehindret vilde lade passere og repassere. Hans Skudsmaal i Saligheds Sag betræffende da ombedes hans Siæle Sørger Velædle Velærværdighed og Høylærde Hr. Proust Clausson Sogne Præst for Brande Meenighed ham samme her paategnet ville behage at medeele. Til Bekræftelse under min Haand og Seigl. Dattum Fløe den d 5te Januari C. P. Fløe. Ovenskrevne unge Karl communicerede sidste Gang Dom. Exaudi a. p. har ellers her opført sig uden al Forargelse og recommenderes derfor til Kirkens Gode at nyde. Brande d. 10. Febr N. C. Clausson. Dokumentet, et folioark, der er stemplet C. 7 til 24 skilling, har følgende senere påtegninger, der viser, at Palle først rejste hjem til Fløe i 1790, og at han atter er rejst til Rind i 1799: Sidste Michaelis Tiid var benævnte Christen (dvs. Kristen) Palle Christensen Fløe en Giæst ved Herrens Bord i Rind Kirke og viides intet forargeligt med hannem. Rind Prg. d. 7. May S. Lasson. Omskrevne Ungkarl, Palle Christensen Fløe, var sidste Gang en Giæst ved Herrens Bord i Brande Kirke Dom. 24 p. Trin. a: p: Ved ham viides intet, uden hvad der er dydigt og Christeligt i alle Måder. Det bevidner: Brande Præstegård d. 9. Maji Stedets Sognepræst P. C. Møller. Husbonden Janus Thorning i Høgild var både gårdmand og hosekræmmer, og Palle, som var avlskarl hos ham, lærte af Janus at handle med uldvarer, strømper og hjemmegjorte trøjer. Da han havde tjent nogle år i samme stilling, og husbonden afgik ved døden, drog Palle på langfart med strikkede uldvarer, som han væsentlig solgte på Fyn. Her opkøbte han hjemmevævet tøj, dynevår og lærred, som han så solgte på sin hjemegn. Senere - efter han var bleven gift og gårdmand, drev han også en betydelig handel»på København«med uldtøj. Folk leverede bindtøjet i hans hjem, eller han rejste rundt og samlede de strikkede varer. Det blev over Horsens sendt til København. Også på andre områder blev Palle en foregangsmand for sin egn. Rugård oplyser, at Sommermånederne benyttede han dels til bondearbejde i hjemmet og dels ved at følge med en tømmermand for at lære så meget af håndværket, at han selv kunde forfærdige de nødvendige avlsredskaber, som bruges i en bondegård I 1799 købte han sin morbroders gård i Kollund i Rind Sogn. Han giftede sig samme år den 26. maj med morbroderens plejedatter, Margrethe Christensen, der var født i Gjellerup den 26. september De fik 12 Børn, 6 sønner og 6 døtre, der alle levede, til de blev gifte og i gode kår og agtede stillinger. På det originale skøde, dateret Collundbye d. 14. Junij 1799, hvorved Jens Sørensen i Kollund sælger sin gård til»min kiære Søster Søn Palli Christensen«, underskriver køberen sig blot Palle Christensen; men i det skøde af 4. februar 1836, ved hvilket han overdrager gården til sin søn, Christen Pallesen Fløe, underskriver han sig Palle Christensen Fløe. Begge skøder findes i Herning Museum. Straks efter at han havde købt gården, tog han fat på jordens forbedring, dels ved opdyrkning og en bedre driftsmåde, dels ved enges og mosers ud-grøftning og overrisling med vand, hvorved han bragte kreaturbesætningen op fra 2 heste og 15 stude til det dobbelte. Han deltog personligt i dette indtil han var over 60 år. På hans gårds marker fandtes noget egekrat, hvoraf han plejede en del og ryddede, hvad der var utjenligt. I stedet anlagde han en plantage på 2 tdr. land. Palle Fløe beskæftigede sig desuden en del med sognet og byens offentlige sager. Han gav således stødet til udskiftningen af byens hede og mose. Han var i mange år medlem af bestyrelsen for skole- og fattigvæsenet, hvor han gjorde et stort og dygtigt arbejde. Den 15. april 1858 døde han, 94 år gammel. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 5

6 Efter erkommere efter er Christen Pallesen Fløe (1728) Generation 4: Palle Christensen Fløe Født: 6. august 1764 Død: 5. april 1858 Gårdejer i Kollund og strømpehandler Gift 26. maj 1799 med Margrethe Christensdatter Født: 29. juni 1779 Død: 4. juni 1855 Børn: 1. Jens Pallesen Fløe 2. Maren Pallesdatter Fløe 3. Christen Pallesen Fløe 4. Peder Pallesen Fløe 5. Marie Pallesdatter Fløe 6. Christen Pallesen Fløe 7. Søren Pallesen Fløe 8. Ane Pallesdatter Fløe 9. Christian Pallesen Fløe 10. Sidsel Pallesdatter Fløe 11. Karen Pallesdatter Fløe 12. Else Marie Pallesdatter Fløe Generation 5 Sidsel Pallesdatt allesdatter er Fløe Født: 23. februar 1816 i Kollund Død: 22.november 1857 i Kirkeby Gift den 6. oktober i Rind Kirke med Peder Nielsen Født: 22. februar 1818 Død: 1. august 1910 Børn: 1. Hanne P 2. Niels P 3. Margrethe P 4. Pale Fløe P 5. Iver P 6. Hanne P 7. Niels Marinus P Gårdejer i Gjellerup og Hammerum. Folketingsmand for Ringkøbing amts 4. valgkred. Efter Sidsels død blev Peder Nielsen gift med hendes søster Ane Pallesdatter Fløe Generation 6 Palle Fløe Peder (1850) Født: 18. februar 1850 i Kollund Død: 30. januar 1922 i Funder Gift med: Sofie Kirstine Brandt Født: 6. april Død: 15. januar 1901 Husmand i Hammerum. Efter Sofies død blev Palle Fløe P gift igen, men det har ikke været muligt at finde ud hvem kvinden var. Børn: 1. Sidsel Fløe P 2. Ane Fløe P 3. Marie Elise Fløe P 4. Peder P 5. Petra Fløe P 6. Jens Brandt Fløe 7. Clara Fløe P 9. Betty, 10. Betty, Generation 7 Clara Fløe Peder Født: 12. august 1878 i Hammerum Død: 3. februar 1909 i Løgten Gift: 15. april 1906 i St. Petri kirken iranders med murer Peter Christian Adolf Martin P Født: i Stampen v. Sæby 15. maj 1880 Død: 23. oktober 1917 på Holbæk sanatorium Børn: Elna Fløe P Arnold Fløe P Ved vielsen var Peter Christian Adolf Martin P murer i Randers. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 6

7 Efter erkommere efter er Clara Fløe Peder og Peter er Christian Adolf Martin Peder ( ) Generation 8 Elna Fløe Peder Født: 21. marts 1907 i Randers Død: 7. april 1960 i København Gift m: 1 ) Tjener Lars Peter Sørensen Født: 7. sep i Næstved Død: 17. juni 1949 Ægteskabet opløst februar 1940 Gift m: 2 ) Ejnar Skov Født: 3. jan Inga Fløe Jørgensen Født: 25.dec i Lundby Gift med: Jørgen Preben Jørgensen Dato: 27. april 1946 i København Født. 17. feb i København Alice Fløe Nielsen Født: 15. Juni i København Gift med: John Nielsen Dato:? Født.? Generation 10 Bent Fløe Jørgensen Født: 16. september 1946 i København Ø. Døbt i Luther kirken 9. februar Gift med: Bente Jørgensen (f. Johansen) i Roskilde domkirke d. 23. september Født: 22. juni Generation 11 Nicolai Fløe Jørgensen Født: Roskilde 21 juni 1972 Døbt: i Roskilde Domkirke d. 23. sept Kasper Fløe Jørgensen Født: 28 juli 1975 i Taastrup Døbt: i Taastrup Nykirke. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 7

8 Efter erkommere efter er Clara Fløe Peder og Peter er Christian Adolf Martin Peder Generation 8 Arnold Fløe Peder Født: 19. jan Skødstrup Døbt: 12. sep Herning Kirke Død: 17. maj 1985 Sønderborg Begravet: 21. maj 1985 Christianskirken, Sønderborg Gift med: Ellen Agnete P Født Lundt Dato: 29. jan Sønderborg Født: 6. nov København Død: 12. juni 1974 Sønderborg Børn 1. Klara Fløe P 2. Mogens Fløe P (død 9 mdr. gammel) 3. Palle Fløe (P) 4. Inge Fløe P 5. Kirsten Fløe P 6. Flemming Fløe P 7. Lisbet Fløe (P) Arnolds mor døde få uger efter fødslen. Hans far fik en husbestyrerinde, Marie P, som han senere giftede sig med. Arnold har haft en svær opvækst. Bl. a. har han fortalt, at han og hans søster tilbragte juleaftener alene uden stedmoderen. Hun havde nok i at passe sit job på Nykøbing hospital. Han blev som ca. 9-årig fjernet fra hjemmet af de sociale myndigheder. Han kom til at bo hos en fjern slægtning i Herning. Efter 7. klasse kom han i lære som maler hos sin onkel, Holger P i Skødstrup ved Århus. Han har fortalt om sine 4 år her, at han boede på et loftsværelse uden nogen form for opvarmning. Han havde en seng, et skab og en gammel kommode. Til gengæld var der masser af frisk luft og vand fra et utæt tag - loftet var ikke beklædt på nogen måde, så der var udsigt til tagsten. Det var også hårde vilkår på anden måde. Familien var meget missionsk, hvilket betød at dans, sang, musik og kortspil var bandlyst. Det kom til at præge han i hele livet. Han fik aldrig i sin barndom og ungdom kærlighed og omsorg, hvilket fik den konsekvens at han som voksen havde meget svært ved at vise følelser og kærlighed - ikke engang overfor sine børn. Efterhånden som han fik børnebørn ændrede det sig noget. Vi ved at han holdt meget af både sine børn, børne- og oldebørn, men han havde utroligt svært ved at vise det. Hans indignation og harme over den barndom han selv havde haft viste sig i stedet for ved et dybt engageret arbejde for de svage i samfundet. Hele sit liv kæmpede han for de små og fattige. Han lagde alle sine kræfter i at skaffe ordentlige og billige boliger til alle. Hans arbejde bar frugt, I det lokale samfund i Sønderborg var drivkraften i bygningen af over 2000 lejlighed, flere hundrede kollegiværelser og ungdomsboliger. På landsplan har han været inspirator for mange sociale boligselskaber og var direkte impliceret i bygningen af over boliger. Arnold havde mange tillidshverv i de kooperative bygge-organisationer. Han havde også overskud til at dyrke andre interesser. Amatørskuespil var en af de store interesser. I de år han var meget optaget i boligbevægelsen blev det dog ikke til så meget, men han underholdt gerne når lejlighed bød sig. Bl. a. i foreninger, hvor han i forbindelse med foredrag han skulle holde, også læste op af Halfdan Rasmussens lyrik og Finn Søeborgs historier, som han satte meget højt. I de yngre år cyklede Ellen og Arnold sammen med nogle venner rundt til forsamlingshusene og optrådte med sange, sketch og oplæsning. Ofte fik de som betaling kun kaffe og lagkage samt 2 kr. til deling - som det hed sig til lappegrej. Han har dog fortalt at de under krigen af og til fik en pølse eller en bakke æg. Det har nok lunet godt i et fattigt hjem. Efter at være pensioneret tog han sin trang til at underholde op igen og var et meget aktivt medlem af den lokale gruppe Acteurs. Han var desuden meget efterspurgt på ældrecentre osv. hvor han mest læste op. Han var modstandsmand under krigen og gik aktivt ind i Hjemmeværnet da dette blev oprettet Øvrige data: 1927 flyttede han til Sønderborg hvor han var ansat hos malermester Jacob Jacobsen ansat som malermester på Kamgarnspinderiet formand for Sønderborg Andelsboligforening forretningsfører for Sønderborg Andelsboligforening. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 8

9 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Klara Fløe Storm Født: 20 april 1933 i Sønderborg Gift med: Otto Storm dato: 18. sep i Sønderborg Født : 29 Maj 1917 i Verninge Generation 10 Marianne Fløe Storm Født: 20. marts 1956 i Verninge Saml. 1 Bent Søby Saml. 2 Jan Generation 11 Cecilia Søby y Storm Født: 14. juni 1978 i Fredericia Steffen Brandenhoff Født: Generation 12 Margrethe??+ Søren Fløe Storm Født: 14. juni 1960 i Verninge Gift m.: 1 ) Lene??? Ægteskabet opløst: 1993 Gift m.: 2 ) Bente Blindekilde Dato: 18. juni 1994 i Verninge Kirke Født: 31. marts 1967 i Asp ved Struer Katrine Storm 1 ) Født 19. september 1983 Ann Storm 2 ) Født 28. januar 1993 Mathilde Storm 2 ) Født 30. august 1995???+ Palle Fløe Født: 31. august 1938 i Sønderborg Gift m.: 1 ) Ruth Paulsen Dato: 1. juni Ægteskabet opløst i 1977 Født: 19. april 1937 i Aabenraa Gift m.: 2 ) Grethe Thiele. Dato: 21. juni 1995 Født: 27. Juni 1951 i Aarhus Generation 10 Generation 11 Jette Fløe P Født: 12. Juli 1965 i Sønderborg Gift med: Jean-Stéphane Ahijado dato: 16. Januar 1986 i Annecy, Frankrig Født: 4. februar 1961 i Annecy, Frankrig Troels Fløe Peder Født: 16. september 1968 i Sønderborg Saml: Paloma Andrea Gonzales Valenzuela Født: 9. sept i Chile Luna Irma Sol Gonzales Fløe Født: 4. februar 2010 i København Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 9

10 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Inge Fløe Jørgensen Født: 11. Juni 1941 i Sønderborg Gift med: Mogens Mygind Jørgensen dato: 5. februar 1966 Født: 31. marts 1939 i Vejle Opløst: 1. september 1976 Generation 10 Generation 11 Vibeke e Fløe Jørgensen Pernille Fløe Hansen Født: 3. august 1966 i Gentofte Født: 9. maj 1995 på Frederiksberg Gift med: Niels-Henrik Hansen dato: 1. august 1995 på Frederiksberg Jeppe Fløe Hansen Rådhus Født: 7. okt på Frederiksberg Født: 6. juni 1966 i Fredericia Steen Mygind Jørgensen Født: 10. Juli 1970 på Østerbro i København Gift med: Lotte Simonsen Dato:???? Født: 13. september i Ålborg År? Magnus Kirst sten en Fløe Nielsen Født: 24 okt i Sønderborg Gift med: Knud Nielsen dato: 20. marts 1965 Født: 17. september 1940 Død:???? Generation 10 Lars s Fløe Nielsen Født: 21. september 1969 i København Gift med: Mette Nielsen Født: 11. april 1973 i Virum Rikke Fløe Nielsen Født: 19. november ? Gift med: Gerard Mc Evan 2.? dato: 5. marts i Marmorkirken i København Født: 11. april 1968 i Histon, England Generation 11 Isabella Født 4. maj 2008 i Hvidovre Flemming Fløe Peder Født: 6. februar 1948 i Sønderborg Gift med: Elisabeth Fløe P dato:? Født: 15. december 1950 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 10

11 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Lisbet t Fløe Født: 12 Juni 1949 i Sønderborg Gift: 1 ) Briand Ivan Robert Bæklund Født: 27. okt Gift: 2 ) Allan Skov Larsen Født: 29. juli 1951 Generation 10 Generation 11 Rune Fløe Bæklund Født: 8. oktober 1973 i København Gift Juni 2002?? Med: Tanja Født:?? Balder Født: 15. dec Sara Nanna Fløe Bæklund Daugaard Født: 31. Maj 1976 i København Gift 3. sept med: Jørgen Daugaard Født: 20. jan Signe Fløe Bæklund Daugaard Født: 22. dec Asger Fløe Bæklund Daugaard Født: 1. april 2009 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 11

12 Clara Fløe P Peter Christian Adolf Martin P Nykøbing Sjælland Ukendt, Elna, Arnold og Marie med Inga. Mågen 8 i Inge, Ellen, Klara, Arnold med Kirsten og Palle Mågen Arnold fyldte 75 og alle børn var der Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 12

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963

( Aagaard-familien 1968. aagaard & dueholm. - en familiekrønike. En slægtshistorisk redegørelse. Erik Ågård. Dueholm-familien 1963 1 ( Aagaard-familien 1968 aagaard & dueholm - en familiekrønike En slægtshistorisk redegørelse Erik Ågård Dueholm-familien 1963 INDHOLD 2 Klik på den enkelte overskrift DE FIRE SLÆGTER 4 A. Aagaard - slægten...

Læs mere

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber

Slægtsbog for Aage Elkjær 1911-1965 Gennem kvindeled ætling af de Rinds Herreds Knaber Revideret marts 2015 OCR KOPI ver. 3: Jens P. Kragh Side 2 af 261 14. juli 2015 Forord, af Thomas Elkjær Slægtsforskning, af Anton Blaabjerg Proband: Ane 1: 1. generation: Forældre: Ane 2-3: 2. generation:

Læs mere

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard.

Mit Ur. Af Aage Mikkelsen, Silkeborg. Helligkilden ved Helligkildegaard. Mit Ur Af Aage Mikkelsen, Silkeborg Denne overskrift har ikke noget at gøre med hvad klokken er. Derimod har overskriften noget at gøre med, at jeg gerne i det efterfølgende vil prøve at skrive noget om

Læs mere

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877

1-27. Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 1-27 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Da Sønder Omme Østersogn byggede 2 kirker i 1877 Oplysningerne hertil er fremskaffet af: Karen Ærbo

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme

Ægteparret Magdalene og Anders Christian Vestergaard. 1890 1910, Nr. Omme Indholdsfortegnelse: Personliste... 3 Forord... 4 Tvislund... 5 Far Laurits Jensen, kaldet Laust Vestergaard... 7 Gæster i Vestergård... 8 Lauralyst... 9 Far, Laurits Vestergaard, sognefoged... 10 Mor,

Læs mere

Hvad vi arbejder med...

Hvad vi arbejder med... Hvad vi arbejder med... Bidrag fra medlemmerne Efterår 2008 Indhold Indledning... 3 Lidt om at skrive erindringer... 4 Fra slægtsforskning til lokalhistorisk projekt.... 7 Jens Madtzen Rosenberg - en fremtrædende

Læs mere

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker

Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker 1 Brede 1978 Slægtsoptegnelser, erindringer og tanker nedskrevet på falderebet af Johs Thorborg (et barn af forrige århundrede) Manuskriptet er renskrevet af Agnete Thorborg, datter af Anna og Holger Thorborg

Læs mere

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962)

Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) Hovedgården Råstrup og dens ejere VED H. STØVRING-NIELSEN (Fortsat fra årbog 1962) PALLE RODSTEEN OG INGEBORG SKEEL efterlod en betydelig arv til deres børn. I 1638 var deres samlede gods ansat til 837

Læs mere

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie

Thisgaard. En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie 1 Thisgaard En gårdhistorie fra Dørken, på basis af Ejner Bjerres Thyregod gårdhistorie Gårdens beboere gennem tiderne: Fæstere: Frands Jacobsen og Bertel Madsen omk. 1660 1680 Fæstere: Jacob Frandsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17

Indholdsfortegnelse. Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2. Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Indholdsfortegnelse Lindbjerggaard v/ Alis Skjødt Nielsen side 2 Skovvejen og den nye vej v/ Ejnar Mathiasen.side 17 Hald Bageri gennem 75 år v/ Inger Præst.side 19 Degnen gav et gok v/ Peter Østergård.side

Læs mere

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer

Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Efterslægtsberetning for Christen Nielsen Thorborg 1812-67 4 generationer Christen Thorborg fotograferet med hund og stok omk. 1865 Udarbejdet af Karsten Thorborg 2012 www.kt.mono.net Forord Min farfars

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000

Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 1 2 3 Lokalhistorisk Forening for Gug Sdr. Tranders Årbog 2000 Lokalhistorisk forening kan i år udsende vores 4. årbog. Denne gang handler den om Sdr. Tranders, idet vi har modtaget to manuskripter. Det

Læs mere

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM.

MINDER FRA MIN BARNDOM OG UNGDOM. LUDVIG ANDREAS HANSEN. Født 17 april 1870. Fødested: Kildevang, Ibsker, Øster herred, Bornholms amt. Død 9 december 1958. Formentlig i Aarsdale på Bornholm. Forældre: Lars Hansen (1823-1879) og Gertrud

Læs mere

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817

Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 Jens Christensen Dige Søegaard 1747-1817 En tylandsk bonde Af TORSTEN BALLE. ALLEREDE i 1700erne skete det jævnlig, at gamle herregårde blev købt af bønder, som delte og udstykkede dem. Det skete også

Læs mere

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1

Anedokument dato: 06.09.2013 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Brødsgård og Jordrupgård side : 1 Dette anedokument indeholder en afskrift af et dokument, som jeg har fået i fotokopi fra Slægtsgårdsarkivet, Landbrugsmuseet Gl. Estrup. Afskriften er dannet ved en scanning

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959.

FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL. Farfar C. M. C. Kjær. døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. FOTOGRAF, ARBEJDSMAND OG BESTYRER AF TVIS ASYL Farfar C. M. C. Kjær døbt Kristian Marinus Kristensen, 1880-1959. søn af Jens Christensen, 1845-1927 kaldet Kjær. Af oldebarn og barnebarn Bodil Laurentzi

Læs mere

Slægtsbog. over. slægten. Kragh

Slægtsbog. over. slægten. Kragh Slægtsbog over slægten Kragh Hvad af fædres saga findes bør af efterslægten mindes Efterkommere efter Peder Christensen Kragh side 33 Efterkommere efter Niels Christensen Kragh 73 Efterkommere efter Peder

Læs mere

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter

Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Afskrift Fra Jens Chr. Jensens håndskrevne notesbog med optegnelser og efterskrifter Indhold: Optegnelser, dateret 8. januar 1942 - side 2 Afskrift af brev til Chr. Strande af 7. november 1843 - side 21

Læs mere

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg.

Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om de Gamle Degne samt om Folkeskolens udvikling og vilkår i det 18. århundrede Af Severin Christensen, Skjoldborg. Om Degnen Michel Lauridtzøn af Skjoldborg hedder det i en gammel Indberetning til Biskoppen

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

Slægtsbog om: Slægten Breinholt

Slægtsbog om: Slægten Breinholt Slægtsbog om: Slægten Breinholt 1 SLÆGTEN BREINHOLT I det foreliggende arbejde fremlægges for familien, på hvis foranstaltning det er udført, må det oplyses, at arbejdet i væsentlig grad støtter sig til

Læs mere

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole

SKOLE OG DEGN. Unyttigt med skole SKOLE OG DEGN Børnene i de sogne, der lå indtil 2 mil fra en købstad - og det gjorde Tvis - skulle ifølge et kongebrev fra 1568 undervises af en discipel fra byens latinskole. Det var altså elever i de

Læs mere

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN.

1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. 1-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. ET SOGN FØR LYNGEN UNDER LYNGEN EFTER LYNGEN 2-33 3-33 ET SOGN. FØR LYNGEN. UNDER LYNGEN. EFTER LYNGEN. FORORD. Egnen omkring Herning blev i mange

Læs mere