Familien Fløe. Januar Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Familien Fløe. Januar 2014. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1"

Transkript

1 Peter Christian Adolf Martin P Arnold Fløe P Marie P (stedmoder) Elna Fløe P Familien Fløe Januar 2014 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 1

2 De først ste slægtsled Denne tekst er uddrag fra et særtryk af Hardsyssels Årbog 1938 ved Jørgen Jørgensen, Borup. Nyredigeret af Palle Fløe 2009: Slægten hører væsentlig Hammerum Herred til og i særdeleshed sognene omkring Herning, men den stammer fra Søndergård i Fløe, Brande Sogn, og herfra har den bevaret stamnavnet Palle og stednavnet Fløe. Slægten kan føres tilbage til svenskekrigen , og da krigen havde sin store andel i slægtens start, må vi have et kort billede fra tiden. Brande, Skarrild m.fl. sogne var hårdt hjemsøgt af svenske ryttertropper, der var kommet syd fra og en tid var indkvarteret i Brande, Borup og Fløe, hvorefter de drog videre nordpå over Søby, Kølkjær og Ikast. Målet var Viborg. Om fjendens hærgning og onde gerninger er bevaret både mundtlige og skriftlige efterretninger, hvoraf her bringes nogle udsagn. På den ukomplette, men dog frie sædegård, Nørre Karstoft i Skarrild Sogn, boede der fra 1638 til 1673 en forarmet adelsmand ved navn Jakob Ulfeldt, der nok havde meget gods men små indtægter. Hans forældre var Mogens (Jakobsen) Ulfeldt til Selsø (Sjælland) gift med Anne Christensdatter Munk (af Langeslægten) til Tvis. Forældrene levede i strid, hvorfor Mogens erhvervede kongens samtykke til at lade hende indespærre på hendes slægtsgård, Tvis Kloster. De havde 4 Børn, hvoraf de 3 sønner, Christen, Jakob og Korfits, skal have fået en meget dårlig opdragelse. De var så forsømte, at kongen måtte give forældrene en alvorlig tilrettevisning. Jakob og Korfits overtog fædrenegården Selsø og ejede desuden Bonderup; siden også mødrenegårdene Tvis og Krogsdal m. fl. I 1636 købte Kornfits sædegården Nørre Karstoft på 27 tdr. hartkorn. To år senere overlod han denne gård til broderen Jakob. Det tilliggende gods var i 1661 på 213 tdr. hartkorn. Til godset hørte også Nørgård i Fløe. Søndergård i Fløe ejedes af selvejer-bonden Christen P, hvis datter blev stam-moder til Fløe-erne. Fra Jakob Ulfeldt er opbevaret et klagebrev til kongen, hvori han beskriver den fortræd og de lidelser, de onde svenskere har forvoldt ham. Jakob Ulfeldts klagebrev til kongen:»til allerunderdanigst erklæring efter Hans Kgl. Majestæts naadigste skriftlige befaling dateret Købnhavn d. 4. sept paa huis jeg udi denne fejdetid haver udgivet til de svenske allierede eller H. kgl. Majestæts eget folk, da har jeg udi denne tid ikke kunnet udgive noget til nogen af dem alle, eftersom jeg, som bor her paa en almindelig strøg, hvor alle partier, i hvor de skulde hen udi landet, paa det meste skulde forbi, og jeg desforuden af mange skarns folk var hos fjenderne og andre udspist og ingen synderlig til kvarter er bleven assigneret, og derfor været baade de svenske, kejselige, Brandenburgeres og Polakkers daglige rov og bytte, hvilke alle har plyndret og frarøvet mig (foruden hvis de modvilligvis dagligen for mig fattige mand har ruineret) alt mit bo og boskab, heste og hopper, kretter og fæ, stort og smaat, korn og kærne, og intet efterladt uden en bar øde gaard, ja saaledes at jeg fattige mand paa somme tider længer end 6 eller 8 uger har maat ligge, med gunst at skrive, udi det bare halm alene saa godt som nøgen, og sulten, indtil at godtfolk forbarmede sig over mig og sendte mig noget at ligge paa igen, hvilket dog ikke længe varede, førend andre tog det med bort, og har jeg end ikke kunnet blive forskaanet for landsens egne indbyggere, bønder og andre, som baade med ryttere, besynderlig de svenske og uden ryttere dog forklædt udi rytterhabit mig plyndrede nat og dag lige ved vore fjender, og ikke levnede mig blot allerringeste, da eftersom jeg udi al denne tid for armods skyld og stor usikkerhed har saa godt som ingen folk kunne holde her paa gaarden og de faa, der kunde stjæle sig til imellem plyndringerne lidet at forblive ved gaarden, har dog alle øjeblik, naar partierne kom, maat løbe, deres kaas at forstikke udi moser og kiær, saa at ingen mennesker kunde blive tilstede uden jeg selv alene, som laa syg og kunde ingen steds komme, og derfor ofte maatte lide baade slag og alt hvad de vilde gøre ved mig, da kan jeg ikke egentlig vide al min skade eller alt hvad jeg har mist, eftersom mig er frarøvet alt det jeg har ejet og har derfor maat lide og endnu maa lide største armod og elendighed, besynderlig efterdi næsten halvparten af mit gods er herforuden ganske øde og mesten nedbrudt af onde mennesker og de andre saa forarmede, at jeg ingen hjælp hos dem kan bekomme, saa Gud ved min armod og elendighed, hvorfor og ingen af alle, være sig svenske, kejselige, Brandenborgere eller Polakker, efterat de har set min elendighed, har videre anmodet mig om nogen kontribution for min person, mens hver tager, mens der var noget at tage. Af Hans kgl. Majestæts eget folk ved jeg for min person ingen skade at være tilføjet eller om noget anmodet, videre end hvis uret mine fattige overblevne bønder af rytterne og officerer er tilføjet, og for kommessarierne klaget, eftersom jeg intet havde selv at leve af, uden af en officer ved navn Jørgen Kaas Iversen, hvis hustru med nogle af hans folk drog til en af mine bøndergaarde og der imod min vilje med magt tog den bondesvend bort, som var mig nogle bøder skyldig, til at stille ham for paa den sidste mønstring til at kompletere hans kompani med, som der sagdes, og dermed skille mig Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 2

3 De først ste slægtsled til min forrige nød ved samme Bøder, hvilket jeg fattige mand, som af alle andre tilforn er ruineret, saaledes nu maa forsmerte og med en lang næse efterse, saa længe saadan gevalt skal gaa for retten. Dette er saaledes min underdanigste erklæring paa samme efterskrevne kgl. missive. Dateret Karstoft d. 20. Okt Jakob Wllfeldt. En gammel murer, Morten Frandsen (født i Assing Sogn 1818 men boede som mand i Brandlund, Brande Sogn), havde adskillige interessante ting noteret i sin skudsmålsbog. Bl. a. en beskrivelse af svenskernes indtog og fremfærd i Branduhre. Beskrivelsen havde han i sine unge dage fundet på utrykte sider i en gammel bibel, og den lød således: Ved Bystævnetinget udi Branduhre Sønderby Anno 1658 drøftedes og berettedes om Sendebud fra Sønderomme, at Landets Fjender af Svenskere under Opbrud at være mod Nord og drager ud af Sognet mot Brande. Oldermand Niels P beretter at (ulæselig) sadle øg og rider ved vestre Vadested mot Skjærlundgaarde for hannem Fjendens Adfærd udspejde. (Herefter følger atter nogle ulæselige Linier; men på anden side fortsættes): at Niels Peder(sen) inden Daggry med øvrige Oldermand Søfren Nielsen (mulig fra Nørrebyen) besluttede og stadfæstede Hustruer og Børn af Gaarde drage ud i Vest og Syd med Høveder og Ungnød for dennem at beskytte og bevare. De sidste linier i den gamle bibel var - efter Mortens udtalelse - også ulæselige. Sammen med ovenstående havde han noteret følgende om gåseavlen i nævnte ulykkesår. Originaloptegnelsen menes forfattet af præsten Peder Eskildsen Bramming, som var præst i Brande og omliggende sogne fra 1638 til 1660: Foraaret 1658 usædvanlig koldt og fugtigen have været, og et daarligt Aar for Gaaseavlen særlig for Bymændene udi Branduhre, enten vare Gæslingerne døde saa saare som de vare af Æggene udkomne eller af den megen Regn og Slud paa anden Maade forkomne og yderligere forværre de nedrige og røverske Krigskarles Hoseren og Færd overfor Bygaardenes Gaaseflokke, idet de udved Bydammen i BrandUhre By indfangede 15 Gæs, der alle slagtedes og ædtes af de forslugne Svenskere. I en gammel tingsprotokol og præstens indberetning (Viborg Landsarkiv) får vi at vide, at svenskerne og deres hjælpere for frem overalt med hård hånd, røveri, pinsler og voldtægt, så folk flygtede fra hus og hjem for dog at redde livet. Værst gik det nok ud over præsten Peder E. Bramminge, om hvem Morten Frandsen efter gamle folks udsagn fortalte, at han var en betydelig præst af høj byrd, en guds tjener med stor fædrelandskærlighed, der ligesom Kristian d. 4. hadede svenskerne. Til gengæld røvede fjenden, hvad der var at røve, voldtog og bortførte præstens eneste barn, en smuk datter, som han elskede overalt og aldrig fik at se mere; selv blev han af svenskerne sat i fængsel i Viborg. Ifølge mundtlig overlevering blev han så nedknuget af sorg, at han hængte sig bag kirkedøren i våbenhuset i Brande Kirke, og i min drengetid lå der endnu inden for kirkedøren en stor, flad sten, som efter folks mening dækkede over den ulykkelige præsts jordiske levninger. Ved en undersøgelse fandt man under stenen benraden af en mand, så noget må der være om den gamle folkesnak. Anderledes fredeligt gik det til i Søndergård i Fløe, hvor der også var indkvarteret svenske ryttere og iblandt dem en soldat ved navn Palle. Han blev forelsket i selvejerbondens datter, som efter gamle folks udsagn skal have været ualmindelig smuk. D. E. Rugård fortæller i sin bog Fremragende danske Bønder ganske kort, at Palle var en svensk rytter, der blev taget til fange og aldrig frigivet. Siden blev han gift med Christen Ps datter osv. En mere troværdig overlevering har vi fra gamle Morten Frandsens noteringer. Han fortæller, at han (som ganske ung) kendte en gammel kone i Branduhre ved navn Sidsel Dam. Hun var efter den tid meget oplyst, kunne både læse og skrive, var godt hjemme i historie og geografi og havde en god hukommelse og fortælleevne. Hun har fortalt Morten (hvad han omhyggelig havde optegnet), at hun i sine unge dage kendte en gammel kvinde fra byen Fløe, en datterdatter af Palle, der kunne huske følgende udtalelse af sin bedstefar om hans afrejse fra Fløe Denne blev foretaget en tidlig efterårsmorgen i regn og tåge. Afdelingen, han hørte til, skulle til Viborg, men inden den nåede Ikast for den vild i den vildsomme og øde egn (Søby-Kølkjær). Palle blev sendt ud for at lede efter vejen til de nævnte gårde. Men i den øde egn og i tågen for han vild, og - som Sidsel sagde: Vorherre førte ham efter et par dages omflakken tilbage til kæresten i Fløe. Han blev senere gift med hende, og parret overtog Søndergård, som herefter i godt halvandet hundrede Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 3

4 De først ste slægtsled år gik fra far til søn, derefter gik den over på spindesiden, indtil den i midten af det 19. årh. gik ud af slægtens eje. Stamnavnene Christen og Palle går igen i slægten og bruges den dag i dag. skiftevis hed ejerne af Søndergård Christen Pallesen Fløe og Palle Christensen Fløe, og Fløe-navnet træffer man fremdeles - særlig i Herning og omegn. Selvfølgelig er der indlemmet mange andre navne i stammen, såsom Borup, Dinesen, Donsig, Franck, Pinvig, Nielsen, Sørensen o. m. flere. Slægten har været særdeles børnerig, og den kvindelige del har jo for det meste ved giftermål måttet give afkald på slægtsnavnet. Noget særpræget er der over Fløerne, siger gamle Jens Chr. Dinesen (Hardsyssels Årbog 1925). De er gennemgående mørkhårede og af et temmelig varmblodigt temperament. Derfor drager han også i tvivl om stamfaderen Palle var svensker; det kan godt have været en landsknægt, hvis vugge havde stået under mere sydlige himmelstrøg, men som måske nok havde været i svensk sold. En anden karakteristik af Fløerne er, så vidt jeg ved, givet i et spøgefuldt øjeblik af professor L. V. Birck (der hørte te æ Slau): Enten er de idioter eller genier. (Om han regnede sig selv til den første slags, vides ikke; men i så fald står det ikke så galt til med idiotismen, idet han regnedes for at være en meget klog mand). Museumsforstander H. P. Hansen, Herning, der er særlig godt kendt med en stor del af slægten og dens historie, skriver i Herning Folkeblad : Der fandtes og findes hist og her slægter, der i kraft af medfødte evner rækker op over flertallet af deres samtidige. Undertiden kan det endog se ud, som disse folk ogsaa i økonomisk henseende er tidens favoritter. Blandt Eksempler på ovennævnte folk skal her nævnes Fløe-slægten i Vestjylland. Denne slægt tæller saa mange dygtige og intelligente medlemmer, der på forskellig maade har præget det samfund, de kom til at leve i, at der nok kan være grund til at fortælle lidt om dens historie. Stamtavle vle De første slægtled har man kun mundtlige efterretninger om udover nogle oplysninger fra matrikelarkivet, folketællingslister o.l. Brande Sogns ældste kirkebøger brændte i 1780; men gennem en»stamtavle over Gårdejeren i Kollund, Palle Christensen Fløes Efterkommere«, udgivet 1878 af Palle S. Fløe, kan ejerne af slægtsgåden Søndergård følges i lige linje ilbage: Christen en Peder, sen, født omkring 1600, nævnes i 1664 som selvejerbonde. Desuden nævnes i matrikler fra 1668 fire gårde i Fløe, hvoraf Søndergård og Vestergård var frie bøndergårde, medens Nørgård og Østergård var fæstegårde under Nr. Karstoft. Generation 0 (Efter 1664): Palle Fløe (også kaldet Svensker) gift med Christensdatt ensdatter er. De havde mindst to børn: Christen en Pallesen og Else Dam. Generation 1 (ca. 1690): Christen Pallesen gift t med Ane. Det vides ikke hvor mange børn de havde, men den ældste, Palle Christensen Fløe overtog gården. Generation 2 (Omkring 1728): Palle Christensen Fløe gift t med Else Bjerre De havde to børn: Christen Pallesen Fløe og Anne Pallesdatter. Generation 3 Christen Pallesen Fløe, født 1728 Gift t med Maren Sørensdatter er,, født Christen Pallesen Fløe var den sidste ejer af slægtsgården på mandssiden. Hans hustru Maren Sørensdatter var vistnok fra Vestergård i Fløe, i så fald hed hendes stamfader Søren Andersen. En broder til hende, Søren, var på den tid ejer af nævnte gård; en anden broder, Jens Sørensen, boede i Kollund i Rind Sogn. Efter erfølgende er mere historisk korrekt Christen og Maren havde mindst seks børn: 1. Palle Christensen Fløe, f. 6. August Søren Christensen Fløe, f Kirsten Christensdatter, f Jens Christensen Fløe, f Else Christensdatter, f Christen Christensen Fløe, f Her deles stammen og herfra medtages kun personer i lige linje efter: Palle Christensen Fløe, (Palli Kollund) Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 4

5 De først ste slægtsled Palle Christensen Fløe rejste hjemmefra da han var 18 år og tjente så nogle år hos gårdejer og hosekræmmer Janus Thorning i Høgild, Rind Sogn, hvor han forblev, indtil hans husbond døde. Fra Palles Bortrejse fra hjemmet er opbevaret et meget interessant Flyttebevis, der nu gemmes i Herning Museum: Underskrevne Christen Palles en Fløe giør vitterlig at nærværende unge Karl, Palle Christensen der er føed på mit Gods i bemeldte Fløe Bye i Brande Sogn Nørvang Herred under Coldinghuus Amt og mig i saa Maader er tilhørende og min Staun undergiven, tillades herved af mig som sin Hosbonde at hand paa et aars tiid fra understående datto af at regne at maae forsøge sin Lycke paa andre Stæder udenfor sin Fødestaun og i samme Tiid tage Tieneste, hvor han bedst veed og kand: dog paa de Velkor, at naar anmeldte Tiid er udløben haver hand sig saa igien paa forbemeldte sin Fødestaun at indfinde og begive. Imidlertid vil ieg have hannem hos alle respedive forrekommende paa beste Maade recommenderet - særdeles hans Kongl. Mayst: Høye og laue Civil og Millitair Betientere at de hannem i ermeldte Tiid frie og ubehindret vilde lade passere og repassere. Hans Skudsmaal i Saligheds Sag betræffende da ombedes hans Siæle Sørger Velædle Velærværdighed og Høylærde Hr. Proust Clausson Sogne Præst for Brande Meenighed ham samme her paategnet ville behage at medeele. Til Bekræftelse under min Haand og Seigl. Dattum Fløe den d 5te Januari C. P. Fløe. Ovenskrevne unge Karl communicerede sidste Gang Dom. Exaudi a. p. har ellers her opført sig uden al Forargelse og recommenderes derfor til Kirkens Gode at nyde. Brande d. 10. Febr N. C. Clausson. Dokumentet, et folioark, der er stemplet C. 7 til 24 skilling, har følgende senere påtegninger, der viser, at Palle først rejste hjem til Fløe i 1790, og at han atter er rejst til Rind i 1799: Sidste Michaelis Tiid var benævnte Christen (dvs. Kristen) Palle Christensen Fløe en Giæst ved Herrens Bord i Rind Kirke og viides intet forargeligt med hannem. Rind Prg. d. 7. May S. Lasson. Omskrevne Ungkarl, Palle Christensen Fløe, var sidste Gang en Giæst ved Herrens Bord i Brande Kirke Dom. 24 p. Trin. a: p: Ved ham viides intet, uden hvad der er dydigt og Christeligt i alle Måder. Det bevidner: Brande Præstegård d. 9. Maji Stedets Sognepræst P. C. Møller. Husbonden Janus Thorning i Høgild var både gårdmand og hosekræmmer, og Palle, som var avlskarl hos ham, lærte af Janus at handle med uldvarer, strømper og hjemmegjorte trøjer. Da han havde tjent nogle år i samme stilling, og husbonden afgik ved døden, drog Palle på langfart med strikkede uldvarer, som han væsentlig solgte på Fyn. Her opkøbte han hjemmevævet tøj, dynevår og lærred, som han så solgte på sin hjemegn. Senere - efter han var bleven gift og gårdmand, drev han også en betydelig handel»på København«med uldtøj. Folk leverede bindtøjet i hans hjem, eller han rejste rundt og samlede de strikkede varer. Det blev over Horsens sendt til København. Også på andre områder blev Palle en foregangsmand for sin egn. Rugård oplyser, at Sommermånederne benyttede han dels til bondearbejde i hjemmet og dels ved at følge med en tømmermand for at lære så meget af håndværket, at han selv kunde forfærdige de nødvendige avlsredskaber, som bruges i en bondegård I 1799 købte han sin morbroders gård i Kollund i Rind Sogn. Han giftede sig samme år den 26. maj med morbroderens plejedatter, Margrethe Christensen, der var født i Gjellerup den 26. september De fik 12 Børn, 6 sønner og 6 døtre, der alle levede, til de blev gifte og i gode kår og agtede stillinger. På det originale skøde, dateret Collundbye d. 14. Junij 1799, hvorved Jens Sørensen i Kollund sælger sin gård til»min kiære Søster Søn Palli Christensen«, underskriver køberen sig blot Palle Christensen; men i det skøde af 4. februar 1836, ved hvilket han overdrager gården til sin søn, Christen Pallesen Fløe, underskriver han sig Palle Christensen Fløe. Begge skøder findes i Herning Museum. Straks efter at han havde købt gården, tog han fat på jordens forbedring, dels ved opdyrkning og en bedre driftsmåde, dels ved enges og mosers ud-grøftning og overrisling med vand, hvorved han bragte kreaturbesætningen op fra 2 heste og 15 stude til det dobbelte. Han deltog personligt i dette indtil han var over 60 år. På hans gårds marker fandtes noget egekrat, hvoraf han plejede en del og ryddede, hvad der var utjenligt. I stedet anlagde han en plantage på 2 tdr. land. Palle Fløe beskæftigede sig desuden en del med sognet og byens offentlige sager. Han gav således stødet til udskiftningen af byens hede og mose. Han var i mange år medlem af bestyrelsen for skole- og fattigvæsenet, hvor han gjorde et stort og dygtigt arbejde. Den 15. april 1858 døde han, 94 år gammel. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 5

6 Efter erkommere efter er Christen Pallesen Fløe (1728) Generation 4: Palle Christensen Fløe Født: 6. august 1764 Død: 5. april 1858 Gårdejer i Kollund og strømpehandler Gift 26. maj 1799 med Margrethe Christensdatter Født: 29. juni 1779 Død: 4. juni 1855 Børn: 1. Jens Pallesen Fløe 2. Maren Pallesdatter Fløe 3. Christen Pallesen Fløe 4. Peder Pallesen Fløe 5. Marie Pallesdatter Fløe 6. Christen Pallesen Fløe 7. Søren Pallesen Fløe 8. Ane Pallesdatter Fløe 9. Christian Pallesen Fløe 10. Sidsel Pallesdatter Fløe 11. Karen Pallesdatter Fløe 12. Else Marie Pallesdatter Fløe Generation 5 Sidsel Pallesdatt allesdatter er Fløe Født: 23. februar 1816 i Kollund Død: 22.november 1857 i Kirkeby Gift den 6. oktober i Rind Kirke med Peder Nielsen Født: 22. februar 1818 Død: 1. august 1910 Børn: 1. Hanne P 2. Niels P 3. Margrethe P 4. Pale Fløe P 5. Iver P 6. Hanne P 7. Niels Marinus P Gårdejer i Gjellerup og Hammerum. Folketingsmand for Ringkøbing amts 4. valgkred. Efter Sidsels død blev Peder Nielsen gift med hendes søster Ane Pallesdatter Fløe Generation 6 Palle Fløe Peder (1850) Født: 18. februar 1850 i Kollund Død: 30. januar 1922 i Funder Gift med: Sofie Kirstine Brandt Født: 6. april Død: 15. januar 1901 Husmand i Hammerum. Efter Sofies død blev Palle Fløe P gift igen, men det har ikke været muligt at finde ud hvem kvinden var. Børn: 1. Sidsel Fløe P 2. Ane Fløe P 3. Marie Elise Fløe P 4. Peder P 5. Petra Fløe P 6. Jens Brandt Fløe 7. Clara Fløe P 9. Betty, 10. Betty, Generation 7 Clara Fløe Peder Født: 12. august 1878 i Hammerum Død: 3. februar 1909 i Løgten Gift: 15. april 1906 i St. Petri kirken iranders med murer Peter Christian Adolf Martin P Født: i Stampen v. Sæby 15. maj 1880 Død: 23. oktober 1917 på Holbæk sanatorium Børn: Elna Fløe P Arnold Fløe P Ved vielsen var Peter Christian Adolf Martin P murer i Randers. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 6

7 Efter erkommere efter er Clara Fløe Peder og Peter er Christian Adolf Martin Peder ( ) Generation 8 Elna Fløe Peder Født: 21. marts 1907 i Randers Død: 7. april 1960 i København Gift m: 1 ) Tjener Lars Peter Sørensen Født: 7. sep i Næstved Død: 17. juni 1949 Ægteskabet opløst februar 1940 Gift m: 2 ) Ejnar Skov Født: 3. jan Inga Fløe Jørgensen Født: 25.dec i Lundby Gift med: Jørgen Preben Jørgensen Dato: 27. april 1946 i København Født. 17. feb i København Alice Fløe Nielsen Født: 15. Juni i København Gift med: John Nielsen Dato:? Født.? Generation 10 Bent Fløe Jørgensen Født: 16. september 1946 i København Ø. Døbt i Luther kirken 9. februar Gift med: Bente Jørgensen (f. Johansen) i Roskilde domkirke d. 23. september Født: 22. juni Generation 11 Nicolai Fløe Jørgensen Født: Roskilde 21 juni 1972 Døbt: i Roskilde Domkirke d. 23. sept Kasper Fløe Jørgensen Født: 28 juli 1975 i Taastrup Døbt: i Taastrup Nykirke. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 7

8 Efter erkommere efter er Clara Fløe Peder og Peter er Christian Adolf Martin Peder Generation 8 Arnold Fløe Peder Født: 19. jan Skødstrup Døbt: 12. sep Herning Kirke Død: 17. maj 1985 Sønderborg Begravet: 21. maj 1985 Christianskirken, Sønderborg Gift med: Ellen Agnete P Født Lundt Dato: 29. jan Sønderborg Født: 6. nov København Død: 12. juni 1974 Sønderborg Børn 1. Klara Fløe P 2. Mogens Fløe P (død 9 mdr. gammel) 3. Palle Fløe (P) 4. Inge Fløe P 5. Kirsten Fløe P 6. Flemming Fløe P 7. Lisbet Fløe (P) Arnolds mor døde få uger efter fødslen. Hans far fik en husbestyrerinde, Marie P, som han senere giftede sig med. Arnold har haft en svær opvækst. Bl. a. har han fortalt, at han og hans søster tilbragte juleaftener alene uden stedmoderen. Hun havde nok i at passe sit job på Nykøbing hospital. Han blev som ca. 9-årig fjernet fra hjemmet af de sociale myndigheder. Han kom til at bo hos en fjern slægtning i Herning. Efter 7. klasse kom han i lære som maler hos sin onkel, Holger P i Skødstrup ved Århus. Han har fortalt om sine 4 år her, at han boede på et loftsværelse uden nogen form for opvarmning. Han havde en seng, et skab og en gammel kommode. Til gengæld var der masser af frisk luft og vand fra et utæt tag - loftet var ikke beklædt på nogen måde, så der var udsigt til tagsten. Det var også hårde vilkår på anden måde. Familien var meget missionsk, hvilket betød at dans, sang, musik og kortspil var bandlyst. Det kom til at præge han i hele livet. Han fik aldrig i sin barndom og ungdom kærlighed og omsorg, hvilket fik den konsekvens at han som voksen havde meget svært ved at vise følelser og kærlighed - ikke engang overfor sine børn. Efterhånden som han fik børnebørn ændrede det sig noget. Vi ved at han holdt meget af både sine børn, børne- og oldebørn, men han havde utroligt svært ved at vise det. Hans indignation og harme over den barndom han selv havde haft viste sig i stedet for ved et dybt engageret arbejde for de svage i samfundet. Hele sit liv kæmpede han for de små og fattige. Han lagde alle sine kræfter i at skaffe ordentlige og billige boliger til alle. Hans arbejde bar frugt, I det lokale samfund i Sønderborg var drivkraften i bygningen af over 2000 lejlighed, flere hundrede kollegiværelser og ungdomsboliger. På landsplan har han været inspirator for mange sociale boligselskaber og var direkte impliceret i bygningen af over boliger. Arnold havde mange tillidshverv i de kooperative bygge-organisationer. Han havde også overskud til at dyrke andre interesser. Amatørskuespil var en af de store interesser. I de år han var meget optaget i boligbevægelsen blev det dog ikke til så meget, men han underholdt gerne når lejlighed bød sig. Bl. a. i foreninger, hvor han i forbindelse med foredrag han skulle holde, også læste op af Halfdan Rasmussens lyrik og Finn Søeborgs historier, som han satte meget højt. I de yngre år cyklede Ellen og Arnold sammen med nogle venner rundt til forsamlingshusene og optrådte med sange, sketch og oplæsning. Ofte fik de som betaling kun kaffe og lagkage samt 2 kr. til deling - som det hed sig til lappegrej. Han har dog fortalt at de under krigen af og til fik en pølse eller en bakke æg. Det har nok lunet godt i et fattigt hjem. Efter at være pensioneret tog han sin trang til at underholde op igen og var et meget aktivt medlem af den lokale gruppe Acteurs. Han var desuden meget efterspurgt på ældrecentre osv. hvor han mest læste op. Han var modstandsmand under krigen og gik aktivt ind i Hjemmeværnet da dette blev oprettet Øvrige data: 1927 flyttede han til Sønderborg hvor han var ansat hos malermester Jacob Jacobsen ansat som malermester på Kamgarnspinderiet formand for Sønderborg Andelsboligforening forretningsfører for Sønderborg Andelsboligforening. Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 8

9 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Klara Fløe Storm Født: 20 april 1933 i Sønderborg Gift med: Otto Storm dato: 18. sep i Sønderborg Født : 29 Maj 1917 i Verninge Generation 10 Marianne Fløe Storm Født: 20. marts 1956 i Verninge Saml. 1 Bent Søby Saml. 2 Jan Generation 11 Cecilia Søby y Storm Født: 14. juni 1978 i Fredericia Steffen Brandenhoff Født: Generation 12 Margrethe??+ Søren Fløe Storm Født: 14. juni 1960 i Verninge Gift m.: 1 ) Lene??? Ægteskabet opløst: 1993 Gift m.: 2 ) Bente Blindekilde Dato: 18. juni 1994 i Verninge Kirke Født: 31. marts 1967 i Asp ved Struer Katrine Storm 1 ) Født 19. september 1983 Ann Storm 2 ) Født 28. januar 1993 Mathilde Storm 2 ) Født 30. august 1995???+ Palle Fløe Født: 31. august 1938 i Sønderborg Gift m.: 1 ) Ruth Paulsen Dato: 1. juni Ægteskabet opløst i 1977 Født: 19. april 1937 i Aabenraa Gift m.: 2 ) Grethe Thiele. Dato: 21. juni 1995 Født: 27. Juni 1951 i Aarhus Generation 10 Generation 11 Jette Fløe P Født: 12. Juli 1965 i Sønderborg Gift med: Jean-Stéphane Ahijado dato: 16. Januar 1986 i Annecy, Frankrig Født: 4. februar 1961 i Annecy, Frankrig Troels Fløe Peder Født: 16. september 1968 i Sønderborg Saml: Paloma Andrea Gonzales Valenzuela Født: 9. sept i Chile Luna Irma Sol Gonzales Fløe Født: 4. februar 2010 i København Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 9

10 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Inge Fløe Jørgensen Født: 11. Juni 1941 i Sønderborg Gift med: Mogens Mygind Jørgensen dato: 5. februar 1966 Født: 31. marts 1939 i Vejle Opløst: 1. september 1976 Generation 10 Generation 11 Vibeke e Fløe Jørgensen Pernille Fløe Hansen Født: 3. august 1966 i Gentofte Født: 9. maj 1995 på Frederiksberg Gift med: Niels-Henrik Hansen dato: 1. august 1995 på Frederiksberg Jeppe Fløe Hansen Rådhus Født: 7. okt på Frederiksberg Født: 6. juni 1966 i Fredericia Steen Mygind Jørgensen Født: 10. Juli 1970 på Østerbro i København Gift med: Lotte Simonsen Dato:???? Født: 13. september i Ålborg År? Magnus Kirst sten en Fløe Nielsen Født: 24 okt i Sønderborg Gift med: Knud Nielsen dato: 20. marts 1965 Født: 17. september 1940 Død:???? Generation 10 Lars s Fløe Nielsen Født: 21. september 1969 i København Gift med: Mette Nielsen Født: 11. april 1973 i Virum Rikke Fløe Nielsen Født: 19. november ? Gift med: Gerard Mc Evan 2.? dato: 5. marts i Marmorkirken i København Født: 11. april 1968 i Histon, England Generation 11 Isabella Født 4. maj 2008 i Hvidovre Flemming Fløe Peder Født: 6. februar 1948 i Sønderborg Gift med: Elisabeth Fløe P dato:? Født: 15. december 1950 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 10

11 Efter erkommere efter er Arnold Fløe Peder Lisbet t Fløe Født: 12 Juni 1949 i Sønderborg Gift: 1 ) Briand Ivan Robert Bæklund Født: 27. okt Gift: 2 ) Allan Skov Larsen Født: 29. juli 1951 Generation 10 Generation 11 Rune Fløe Bæklund Født: 8. oktober 1973 i København Gift Juni 2002?? Med: Tanja Født:?? Balder Født: 15. dec Sara Nanna Fløe Bæklund Daugaard Født: 31. Maj 1976 i København Gift 3. sept med: Jørgen Daugaard Født: 20. jan Signe Fløe Bæklund Daugaard Født: 22. dec Asger Fløe Bæklund Daugaard Født: 1. april 2009 Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 11

12 Clara Fløe P Peter Christian Adolf Martin P Nykøbing Sjælland Ukendt, Elna, Arnold og Marie med Inga. Mågen 8 i Inge, Ellen, Klara, Arnold med Kirsten og Palle Mågen Arnold fyldte 75 og alle børn var der Familien Fløe - aner og efterslægt - udarbejdet af Palle Fløe, Sønderborg\Aner\Floee 12

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 5. Efterkommere af: Jens Lauridsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 5 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Karen Pedersen. Børn af og Karen Pedersen 2. Ane Marie Christensen [Lauridsen] blev født den Maj 22 1879 i S.Lyngvig og døde

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Jens Claus Matzen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. døde på en ukendt dato. Han giftede sig med Ane Kirstine Hansdatter Møller. Ane Kirstine blev født i "Landlingmark" og døde på en ukendt dato. Børn af og Ane Kirstine Hansdatter

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V.

For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. For gården matrikel nr. 8a Tobøl, Hjerting sogn, Ribe Amt. Guldagervej 61, 6710 Esbjerg V. Den 20. juni 2005 var vi to fra arkivet, der var på besøg hos brødrene Henry og Gunnar Olesen. Vi blev vist rundt

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

No. 12 Karl Otto Pedersen

No. 12 Karl Otto Pedersen Karl Otto Pedersen Forældre: nr. 24 Niels Pedersen og nr. 25 Maren Pedersen Børn: Else Pedersen, Niels Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn : Karl Otto Pedersen Født : 16.

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter

No. 16. : Jens Nielsen. : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter Jens Forældre Børn : nr. 32 Niels Christian Laursen og nr. 33 Ane Margrethe Andersdatter : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans

Efterkommere af Karen Marie Jørgensen og Hans Sørensen Afsnit 1. Afsnit 1. Marie, Anton og Hans Afsnit 1 Afsnit 1 Marie, Anton og Hans 9 Afsnit 1 10 Karen Marie Jørgensen, født 11. maj 1858 på Tindinge banke i Tjørnelunde, Holbæk amt, datter af husmand Jørgen Madsen (1825-1891) og hustru Juliane

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

No. 17 Nielssine Christine Jensen

No. 17 Nielssine Christine Jensen Nielssine Christine Jensen Forældre Børn : nr. 34 Jens Andreas Knudsen og nr. 35 Maren Johansen : Maren Christine, Ane Josephine Caroline, Anders Sofus Kristian, Oluf Kristian Johannes, Olga Josefine Petrea,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1

Familiegrupperapport for Hans Poulsen og Bodil Kirstine Pedersen Mand Hans Poulsen 1 Mand Hans Poulsen 1 Født 1 Apr. 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Dåb 27 Maj 1873 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 1 Død 13 Apr. 1947 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Far Ole Poulsen (1834-1875)

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1

Familiegrupperapport for Jens Pedersen og Karen Nielsdatter Mand Jens Pedersen 1 Mand Jens Pedersen 1 Født Omkr 1781 2 Dåb 7 Jan. 1781 Søndersted, Merløse, Holbæk 3 Død 7 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Begravet 9 Okt. 1831 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Ægteskab

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1

Familiegrupperapport for Søren Sørensen og Johanne Tønnesdatter Mand Søren Sørensen 1 Mand Søren Sørensen 1 Født Omkr 1723 Kirke Eskilstrup, Merløse, Holbæk 2 Død Før 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Begravet 15 Feb. 1791 Soderup, Merløse, Holbæk 3 Far Søren Mogensen ( -Omkr 1723)

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen]

Forfædre til: Side 1 af 8 Lillian Karen Johansen [Hansen] Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Apr. 28 1933 i Skt. Pauls Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt og døde den Jul. 10 2007 i Lynge Sogn, Allerød. Andre begivenheder i s liv Dåb

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713.

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713. 1. Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Forældre 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * 11.08.1919

Læs mere

Efterslægt Jacob Zachariasen

Efterslægt Jacob Zachariasen Efterslægt Jacob Zachariasen 1. generation 1. Jacob Zachariasen, søn af Zacharias Jacobsen og Anne Larsdatter, blev født den 4 Apr. 1802 i Ørslev, Vends, Odense, døde den 18 Feb. 1858 i Assens, Båg, Odense,

Læs mere

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn)

Side 1 af 7. Efterkommere af: Christen Tarbensen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) Side 1 af 7 1st Generationer 1. blev født den Apr. 30 1832 i houvig og døde den Nov. 5 1912. Han giftede sig med Ane Katrine Hansen Lodberg den Okt. 19 1856. Ane Katrine blev født den Okt. 7 1835 i Søndervig

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter

MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter MATR. NR. 16A (1844) FOLKETÆLLINGER 1801-1930. 1801 Andersen Knudsdatter Kristen Kirsten 64 år, Kristen Andersen, gift, husbonde, bonde og gårdbeboer. 77 år, Kirsten Knudsdatter, gift, hans kone 31 år,

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

No. 26 Søren Dahl Knudsen

No. 26 Søren Dahl Knudsen Søren Dahl Knudsen Forældre: nr. 52 Niels Hansen Knudsen og nr. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Børn: Thora Knudsen, nr. 13 Mette Kirstine Knudsen, Ane Knudsen, Nielsine Knudsen, Elna Sørine Knudsen,

Læs mere

Efterslægt Ole Poulsen

Efterslægt Ole Poulsen Efterslægt Ole Poulsen 1. generation 1. Ole Poulsen, søn af Povel Olsen og Ane Pedersdatter, blev født den 2 Aug. 1834 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg, døde den 29 Jul. 1875 i Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1

Familiegrupperapport for Isaach Andersen og Anna Rasmusdatter Mand Isaach Andersen 1 Mand Isaach Andersen 1 Født Omkr 1691 2 Død Før 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Begravet 20 Mar. 1748 Bederslev, Skam, Odense 2 Ægteskab 19 Okt. 1727 Bederslev, Skam, Odense 3 Anden ægtefælle Karen

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a

Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a Studehavegård Studehavevej Nr.9. Errindlev Matr.13 a (E-K) (E-KA) 1785 den 20 Februar DORTHE døbt, Christen Dues datter af Errindlev båren af Peder Dalls Hustru i Bjernæs. Fadderne: Mads Ottesen, Rasmus

Læs mere

Jørgen Thorvald Jensen

Jørgen Thorvald Jensen Jørgen Thorvald Jensen I Uffe Jensens erindringer kan bl.a. læses: Forældre: Jens Peter Jensen og Anne Jørgensdatter *23.02.1880(31) Fastrup, Gjellerup FT1890 Bor hos forældrene i Fastrup K01.04.1894(121)

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse

Generation VII Ane nr. 170/171. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Pedersen og Maria Stephansddatter 4 Hans Pedersen og Maren Jensdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Nielsen & Maren

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30

Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Gravsten på Thyregod Kirkegård 1-30 Ernst Månson Født i København Kom til Thyregod og blev plejesøn ved sin mor søster. Kom op på ejendommen Kollemorten vej 91 som dreng og blev karl og senere bestyrer

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane F2 og F3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen(1859-1917) og hustru Karen Marie

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Efterslægt Abraham Henrichsen

Efterslægt Abraham Henrichsen Efterslægt Abraham Henrichsen 1. generation 1. Abraham Henrichsen, søn af Henrich Abrahamsen og Kirstine Geertsdatter, blev født den 6 Okt. 1733 i Fåborg, Sallinge, Svendborg, døde den 2 Dec. 1810 i Fåborg,

Læs mere

Efterslægt Poul Steffensen

Efterslægt Poul Steffensen Efterslægt Poul Steffensen 1. generation 1. Poul Steffensen, søn af Steffen Steffensen og Ane Poulsdatter, blev født den 23 Dec. 1826 i Bederslev, Skam, Odense, døde den 27 Okt. 1892 i Bederslev, Skam,

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn)

Side 1 af 10. Efterkommere af: Jens Nielsen. 1st Generationer. 2nd Generationer (Børn) 3de Generationer (Børnebørn) 4de Generationer (Oldebørn) Side 1 af 10 1st Generationer 1. blev født i 1705 og døde i 1760. Han giftede sig med Johannes Nielsen [Christiansdatter]. Johannes blev født i 1710 og døde i 1778. Børn af og Johannes Nielsen [Christiansdatter]

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet

No. 33. : Anne Margrethe Andersdatter. Husmoder i 1800-tallet Anne Margrethe Andersdatter Husmoder i 1800-tallet Forældre Børn : nr. 66 Anders og nr. 67 Else Jensdatter. : Ane Magrethe, Else Marie, Niels, Jens (16) og Christen Navn Født Døbt Faddere Gift Stilling

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b.

Kongevejen 79. eksisterer ej længere. Matrikel nummer. Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Kongevejen 79 eksisterer ej længere Matrikel nummer Parcel af Stenklammegård matr. nr. 2b. Er i dag lagt under Kildegården, Kongevejen 79, 3480 Fredensborg Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Landmand

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere