Brøndagerskolen. Virksomhedsplan Brøndagerskolen Nordmarks Allé Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndagerskolen. Virksomhedsplan 2012-2013. Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 2620 Albertslund. www.broendager.dk broendagerskolen@albertslund."

Transkript

1 Virksomhedsplan Brøndagerskolen Brøndagerskolen Nordmarks Allé Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning...5 Hvem er vi?...5 Hvorfor er vi her?...7 Indsatsområder IT- støttet læring Sygefravær og trivsel 9 3. Sundhed og forebyggelse Overgange fra skole til ungdomsuddannelse Aktivt medborgerskab Effektivisering 12 Opfølgning SIDE 3

4 Omhu med omsorg Undervisning og udvikling Leg og læring

5 Indledning Brøndagerskolen blev etableret som specialskole i Brøndagerskolen har gennem en årrække udviklet specialviden vedrørende børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASD) og dertil knyttede udviklingsforstyrrelser. Skolen blev i 1993 udvidet til at være et Helhedstilbud, hvor socialpædagoger og lærere sammen tilrettelægger et integreret undervisnings- og fritidstilbud for eleverne. Børnegruppen er karakteriseret ved at have en udviklingsmæssig bredde spændende fra tidligt- og moderat udviklingstrin til elever med flere normaludviklede indlæringsforsætninger. Elevernes pædagogiske behov kan opdeles i mindre-, mere- eller mest støttekrævende. Skolen har endvidere udviklet tilbud til nogle få, men særligt støttekrævende elever i såkaldt enkeltmandsprojekter. (solisttilbud). Hvem er vi? Brøndagerskolen består af to fysisk adskilte afdelinger. Afdelingen på Nordmarks Allé har 65 elever i helhedstilbud. Afdelingen på Gymnasievej har pt. 36 elever i helhedstilbud. Det aktuelle, samlede elevtal er 101 (marts 12) - fordelt fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Helhedstilbudet har 16 klasser med op til 7 elever i hver. Klasserne sammensættes ud fra børnenes alder og funktion. Klasserne bemandes så elever kan få fornøden individuel støtte ved udførelsen af undervisningsmæssige og socialpædagogiske opgaver. Herudover er der indrettet separate tilbud til 4 elever med et særligt vidtgående, individuelt støttebehov (solisttilbud). I skoleåret er der indskrevet 14 elever fra Albertslund Kommune. Helhedstilbudet er åbent fra kl til kl på alle hverdage. Skoletilbudet slutter Der er fritidstilbud i tidsrummet fra kl til kl.16.20, på skoledage, samt i tidsrummet fra kl til kl på alle øvrige hverdage for alle børn fra bh- til 10. klasse (skoleferier og skolefridage). Der er pt. ansat 133 årsværk ved Helhedstilbudet. Personalegruppen er for størstedelen opdelt mellem lærere, socialpædagoger eller medhjælpere. Helhedstilbudet er etableret ud fra Folkeskolelovens 20,2 idet det sikres, at børnene modtager det i Folkeskoleloven fastsatte (minimums) timetal på deres klassetrin. Den primære kontakt til børn og forældre varetages af lærere og socialpædagoger. De to faggrupper tilknyttes klasserne i tværfaglige teams, hvor de bistået af pædagogiske medhjælpere sørger for det daglige undervisnings- og fritidstilbud.. De pædagogiske teams suppleres af et team af vejledere, som består af følgende faggrupper: Ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, pædagogisk vejleder og tale-hørelærer. Vejledningsteamets primære opgave er at støtte skoleledelsen med bidrag til en samlet vurdering af den enkelte elevs udviklingsmæssige potentiale, samt at gå aktivt ind i forhold til medarbejdernes tilrettelæggelse af den enkelte elevs undervisning og behandling. Administrationen af helhedstilbudet betjenes af 3 administrative medarbejdere, bygningsdriften af 1 teknisk serviceleder. Helhedstilbudet har en tværfaglig ledelse sammensat af skoleleder, viceskoleinspektør, socialpædagogisk leder og 2 afdelingsledere. SIDE 5

6 Skoleleder Viceskoleinspektør Socialpædagogisk leder Afdelingsleder Nordmarks Alle Afdelingsleder Gymnasievej Administration og teknisk service Pædagogisk tværfaglige personaleteams Organisationsdiagram på ledelse og styrende organer på Brøndagerskolen. Opstillingen er meget endimensionel, idet der bagvedliggende findes strukturelle dimensioner bestående af teams, udvalg og råd som sammen med ledelsen påvirker skolens virksomhed, såsom, vejlederteamet, sikkerhedsgrupperne, det pædagogiske råd, fag- og aktivitetsudvalg, mv. Grundlæggende er de tværfaglige teams, der omkring de enkelte børnegrupper som teams - implementerer Brøndagerskolens opgaveløsning i det daglige arbejde med børnene. SIDE 6

7 Hvorfor er vi her? Mission: Brøndagerskolen er en kommunal folkeskole i Albertslund, som giver vidtgående specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til "Folkeskolelovens 20. 2, fra bh-klasse til 10. klasse for elever fra kommuner - primært i Region Hovedstaden. Vision: Brøndagerskolen skal være den institution, som inden for området af undervisning og socialpædagogik for børn med autisme har bredde i sin målgruppe og er en dynamo indenfor udvikling af pædagogiske metoder, i udvikling af tværfaglighed, i samarbejdet mellem skole og hjem og i brobygningen mellem børne- og voksenliv. Skolen skal kunne virke som et kompetencecenter til formidling af viden til andre, som udvikler tilbud til mennesker med autisme. Institutionen skal være kendetegnet ved trivsel og omhu omkring løsningen af den fælles opgave. Værdier: Brøndagerskolens pædagogiske arbejde rettes mod at sikre den enkelte elev en høj grad af selvstændighed og selvværd. Vi tilrettelægger individuelle udviklingsforløb med respekt for den enkelte elevs egenart, muligheder og interesser. Vi forbereder eleverne til et aktivt ungdoms- og voksenliv. Vi fastholder en dynamisk pædagogisk praksis ved til stadighed at udvikle nye metoder og pædagogiske veje. Vi giver tilbud baseret på faglig ekspertise og avanceret viden inden for undervisning og socialpædagogik. Vi vedligeholder og udvikler et tværfagligt pædagogisk miljø. Vi vedligeholder og udvikler et skole-hjem samarbejde der bygger på gensidighed og fælles udvikling. Vi opretholder skolen som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø som stadig udvikles gennem åbenhed og dialog. SIDE 7

8 Indsatsområder - er en beskrivelse af Brøndagerskolens indsatser på områder der er sat fokus på fra direktion og skoleforvaltning i Albertslund. Derudover beskrives udvalgte indsatsområder, Brøndagerskolen som specialskole og helhedstilbud følger op på i IT- støttet læring: Brøndagerskolen vil med investeringer i ny IT-hjælpemidler - tablets, smartphones og smart-boards - skabe nye læringsrum for elevgruppen på Brøndagerskolen, Visionen i Den digitale Skole er at de nye læringsmuligheder, som ligger i den integrerede anvendelse af IT i alle klasser og alle fag, er en naturlig del af hverdagen og tilgængelig i alle klasselokaler og faglokaler. Dette gælder i stor udstrækning også Brøndagerskolen elever, som er meget visuelt orienterede i deres læringsstil. Der vil bygges på mediets særlige visuelle appel til eleverne som gennem dets softwareprogrammer (apps) f.eks. i tablets - letter tilgængeligheden for viden, strukturerer handlingsforløb og støtter kommunikation. Brøndagerskolen får ikke tildelt IT-materiel som følge af kommunens IT-strategi, men må finde midlerne hertil gennem eget budget. Mål: At fagudvalg tænker deres fag udviklet og formidlet gennem IT-medier. Dokumentation: At der er lavet eksempler på formidling af fag via IT i læseplanen og at IT bruges aktivt i undervisningen. Mål: At finde budgetmidler til at indkøbe 7 smart-boards Dokumentation: At der er ophængt smart-boards i udvalgte klasser. Mål: At finde budgetmidler til indkøb af et antal tablets som hjælpemiddel. Dokumentation: At der er gjort forsøg med tablet hos udvalgte elever som hjælpemiddel til deres læring inden for skole og almindelige dagligdags færdigheder SIDE 8

9 2. Sygefravær og trivsel Brøndagerskolen vil videreføre indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Når ambitionen i BUF på skoleområdet i den kommende periode er på 5%, vil der naturligvis være en indsats at gøre når Brøndagerskolen har procenter i sygefravær, som hen over året svinger mellem 5 og 6%. Ligeledes skal der ses på det samlede fravær for skolen, hvor særligt barn syg fylder i statistikken. Der er på flere planer rigtig mange ressourcer at hente ved at bringe fraværet ned. Trivslen i huset påvirkes af dette, når der rettes op på fremmødet. Trivselsfokus vil i den kommende periode være på teamsamarbejdet og på trivslen i det at kunne mestre sin professionalisme i et udfordrende arbejdsmiljø. Mål: Vi vil sikre, at trivslen på Brøndagerskolen udvikler sig positivt og følger op på, hvordan den gode trivsel påvirker sygefraværet. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 er sket et fald i sygefraværet til 5%. At der er sket et fald i indberetninger af vold mod personale. Mål: At trivselen i de enkelte personaleteams er sikret. Dokumentation: At der i hvert af Brøndagerskolens personaleteam kan redegøres for de professionelle redskaber som personaleteamet er præsenteret for og aktivt bruger i forhold til samarbejde og mødestruktur. Mål: At der følges op på tilbagemeldingerne i trivselsundersøgelsen i marts 2012 Dokumentation: - at ledelsen gennemfører analyse på resultatet af trivselsundersøgelse og har stillet forslag til opfølgning inden at ledelsen på baggrund af drøftelser i MEDudvalget fremlægger sine tiltag for personalet i ultimo Mål: At den enkelte medarbejder føler sig bedre personligt rustet til at klare sin professionelle opgave i et krævende arbejdsmiljø. Dokumentation: At supervisionsforløb er gennemført og at virkningen kan aflæses på trivselsmålingen SIDE 9

10 3. Sundhed og forebyggelse Sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende. De kommende to år, sætter Bevægelsesstrategien i Albertslund Kommune fokus på, at flere børn og unge skal bevæge sig, mens de er i skole, SFO, klub eller daginstitution. Udgangspunktet er, at de enkelte initiativer skal passe til netop den måde, som den enkelte institution arbejder med bevægelse på. På Brøndagerskolen har det altid været common sense at bevægelse var noget som udviklede vores børn og som var en naturlig indfaldsvinkel i vores møde med børnene, der gav mening for alle. I den kommende periode vil vi faktisk undersøge den påstand, at bevægelse gavner og glæder vores børn. Giver det større elevtilfredshed ved brug af motoriske aktiviteter og kan det måles? Hvorledes gavner det elevernes udvikling? Mål: At udvikle evalueringsredskaber som kan eftervise elevernes udbytte af bevægelsesaktiviteter både mht. livskvalitet/trivsel og mht. udvikling. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 kan fremvises et evalueringsredskab, som kan redegøre for elevernes udbytte af bevægelsesaktiviteter og at der har været gjort forsøg med det. Mål: At der for nogle udvalgte elever med en udadrettet problemstilling kan ses en forbedring i trivsel og aftagen i den problematiske adfærd ved en målrettet bevægelsesindsats Mål: At udvikle nye udendørs aktiviteter som kan imødekomme flere børns behov for udforskning, leg og bevægelse. Dokumentation: At der sker et fald i indberetning om magtanvendelse og et fald i anmeldelserne af vold mod personale som direkte hidrører fra de pågældende elever. Dokumentation: At der fra skoleåret iværksættes faste udendørshold på tværs af børnegruppe og at der er lavet en evaluering på aktiviteterne ved slutningen af skoleåret. 4. Overgange fra skole til ungdomsuddannelse. Brøndagerskolen har som mål at gøre elevernes evne til at agere så selvstændige som muligt på alle områder mht. - skolekompetencer, social kompetencer, almindelig dagligdags kompetencer - så de kan have forudsætninger forberedt til et aktivt ungdoms- og voksenliv i trivsel. Udfordringen er, at for at elevens kompetencer fuldt ud kan komme til udfoldelse - har vores elever brug for, at der til det er tilvejebragt omstændigheder og viden om eleverne i de miljøer som de skal videre til. Da dette er en udfordring også for andre specialinstitutioner, har Brøndagerskolen i december 2010 taget imod en invitation om at deltage i et Comenius-projekt vedr. livslang læring. Comenius-programmet støtter mobilitet og samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse, og er en del af EU-programmet Livslang Læring Institutioner fra før-skole til og med ungdomsuddannelse kan søge tilskud til at deltage i et 2-årigt skolepartnerskab med selvvalgt tema. Invitationen blev sendt til flere skoler i flere europæiske lande, og det endte med, at der var 4 deltagende skoler fra 3 lande med i et forberedende møde i februar De 4 skoler er: Åsveiens Skole og Ressurssenter, Trondheim, Norge National Autism Society (NAS) Daldorch House School and Continuing Education Centre, Catrine, East Ayrshire, United Kingdom Maglebjergskolen, Lynge, Danmark Brøndagerskolen, Albertslund, Danmark SIDE 10

11 Projektet i hovedtræk: De deltagende skoler har alle elever med autisme og andre indlæringsvanskeligheder. Hovedmålet med dette projekt er at udvikle en arbejdsmodel for bedst praksis baseret på konceptet livslang læring. Modellen skal sikre, at de færdigheder, vi lærer vores elever, vil blive brugt i deres fremtidige liv. Vi foreslår flg. projektfaser: 1. Samle viden og erfaring fra de deltagende skoler 2. Udvikle en arbejdsmodel baseret på de indsamlede informationer for at udvikle og forbedre vores praksis 3. Implementere arbejdsmodellen på de deltagende skoler 4. Evaluering og nødvendige justeringer af arbejdsmodellen vil ske i samarbejde med de involverede fagpersoner 5. Den endelige model, rapport og tilhørende artikel vil blive forsøgt udgivet. Vi håber, at dette projekt vil blive udbredt og anvendt i de deltagende lande. Denne model for bedst praksis har relevans indenfor alle områder af den vidtgående specialundervisning Mål: At gennemføre samarbejdet med de øvrige skoler om en færdig model for bedste praksis Mål: Inden udgangen af 2013, at have forberedt evaluering af effekterne af modellens implementering i ungdomstilbud. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 foreligger en rapport og beskrivelse af modellen, samt at der har været afviklet forsøg med gode forløb for overdragelse. Dokumentation: Der foreligger et program for, hvordan med hvilke redskaber og hvornår en evaluering kan gennemføres 5) Aktivt medborgerskab I strategien "Forstad på Forkant" er borgernes frivillige engagement en del af målet om, at halvdelen af alle albertslundere udviser et aktivt medborgerskab. I BUF vil vi i nedsætte en arbejdsgruppe til at udfolde frivillighed på børne- og ungeområdet, og BUF vil igangsætte et pilotprojekt i daginstitutioner omhandlende at engagere institutioners forældre og evt. bedsteforældre i frivilligt arbejde i deres barns institution. På Brøndagerskolen vil vi inddrage skolebestyrelse og forældrerepræsentanter i et innovativt projekt som skal samle op på hvorledes brugerne af Brøndagerskolen frivilligt kan medvirke til at fastholde et serviceniveau eller udvide det. Kunne vi f.eks. bruge forældre eller andre pårørende til være med i normeringen, ved at deltage i lejrskoler, som faglærere, være med på ekskursioner, gøre hovedrent, male vægge ordne legepladser? Mål:. At der er nedsat en gruppe med ledelse, medarbejder- og forældrerepræsentanter som har frivilligt arbejde som kommissorium. Dokumentation: At der har været indkaldt til dialogmøder mellem ledelse, personale og forældre om hvordan man kan implementere frivilligt arbejde og at der foreligger et idékatalog over hvordan. SIDE 11

12 6. Effektivisering. I BUF hedder et indsatsområde i "Effektivisering ad den administrative praksis". Her vil BUF sætte fokus på, hvordan forvaltningens administrative praksisser fungerer. Dette gælder både effektivisering af arbejdsgange og kompetenceudvikling. Indsatsen omfatter både den administrative praksis på rådhuset og i de decentrale enheder. På Brøndagerskolen er vores hverdag som ledelse og administration i et helhedstilbud udfordret af, at mange personalegrupper samarbejder og af, at mange personaler skal arbejde sammen i teams. Det giver komplekse arbejdsskemaer og deraf følgende omfattende afløsningsindsat ved fravær for at få virksomheden til at køre. I den kommende periode vil vi se på effektivisering af de nugældende arbejdsgange og it-systemer som vi har i sving for at få løst disse dagligdags opgaver. Vores mål er at få hentet flere ledelsestimer fra det administrative til det egentlig ledelsesarbejde med personale, forældre og børn. Mål: At der er redskab til rådighed for skemalæggeren så vedkommende - i en arbejdsgang - kan udfærdige et bemandingsskema for en børnegruppe (klasse) og samtidig optælle den medgåede tid for den enkelte medarbejder og for den samle normering i gruppen. Skemaerne tjener derved et todelt formål, idet de både strukturerer og synliggør ressourcetildelingen i hver enkelt gruppe. Målet er at det udgør et aktivt styringsredskab for ledelsen til, at sikre trivsel og effektiv drift. Dokumentation: At der er et redskab i brug og at der er målt en effekt af indsatsen ved at der kan påvises en tidsbesparelse. Målet søges indfriet inden udgangen af Mål: At der er videreudviklet på vikarlistesystemet så det automatisk kan fremvise rådighedspersonale til afløsning af fraværssituationer. Dokumentation: At systemet er udviklet og i brug inden starten af skoleåret og at der kan påvises en tidsbesparelse heraf inden udgangen af Mål: At der er videreudviklet på vikarlistesystemet uden at det mister sin kommunikative værdi for personalet således at det kan sammentælle forbrug af afløsningskategorierne afspadseringstimer, tjenestefri m/u løn, uddannelsesfri, mødefri, ferie, omsorgsdage, barn syg og sygdom - både for hver enkelt personale og for det samlede forbrug pr. kategori. Dokumentation: At der inden ugangen af 2013 kan fremvises et system som - helt eller delvist - kan skaffe et overblik over de ønskede afløsningssituationer og dermed indhente en administrativ effektivisering ved krydsrevisionen af de pågældende timeforbrug og at det ledelsesmæssigt kan bruges ved opgørelsen af ressourceforbruget ved afløsning. SIDE 12

13 Opfølgning Afsnittet beskriver de indsatsområder Brøndagerskolen har haft for 2010 og 2011 med mål og dokumentation og den deraf følgende opfølgning. 1.. Miljø - at fokusere på miljø og klima, da lærere og pædagoger via undervisning, og samvær med børn og unge, inddrager og formidler viden om forskellige klima- og miljørelaterede problemstillinger. Pædagoger og lærere fungerer som rollemodeller for børn og unge, hvorfor deres miljørigtige adfærd og handlinger er væsentlige at fokusere på. Mål: At udvikle og beskrive procedurer som giver den enkelte medarbejder mulighed for at deltage i miljørigtige handlinger i Brøndagerskolens drift. Dokumentation: At den enkelte medarbejder kan redegøre for sit ansvar mht. handlingsforløb når brand opstår. Mål: At indkøb gøres mere miljøsikre, gennem leverandører der kan dokumentere bæredygtige produkter. Dokumentation: At indkøbsmønstret viser, - med indkøbsafdelingens mellemkomst, - at der vælges flere leverandører med miljøgodkendelse Mål: Analyse af skolen ressourceforbrug, særligt mht. til elforbrugets udvikling. Dokumentation: At der er sket fald i forbruget. Der er opsat tidsstyring på køleanlæg til automater. Opfølgning: Miljøhåndbogen er et væsentligt redskab til at sikre målet og har været revideret årligt i 2010 og Den beskriver, hvordan de miljørigtige handlinger foregår på Brøndagerskolen - f.eks. hvad angår bortskaffelse og sortering af affald, hvor det kan ske og hvem der har ansvaret. Håndbogen er tilgængelig på kontoret og på intranettet. Ligeledes er der i miljøhåndbogen anvist proceduren når brand opstår. Brandinstruksen er ophængt i alle lokaler. Som ekstraforanstaltning har Brøndagerskolen ud af eget initiativ og budget fået installeret et brandvarslingsanlæg som kan alarmere personalet ved brand. Opfølgning: Der vælges i dag alene leverandører som ved Svanemærke, Ø-mærke o.l. kan dokumentere bæredygtige produkter, - hvis et produkt overhovedet kan vælges med mærkning. Således er skolens indkøb af mælk 100% økologisk, såvel som øvrige fødevareindkøb tilstræbes indkøbt økologisk. Seneste måling af Ø-mærkede fødevarer 2011 lå på 70%. Opfølgning: Et højt forbrug medio/ultimo 2009, skyldtes fejl i den automatiske el styring på lyset på afd. Nordmarks Allé. Dette er bl.a. efter en større renovering af eltavler mv. blevet normaliseret og forbruget holdes nu jævnt. Der er skabt en god kultur bland personalet med at slukke lys og computere når dette ikke skal bruges. Udskiftning af de gamle drikkevandsautomater med udefra leverede fustager - til en fast installation har gjort afkølet drikkevand billigere og langt mere bæredygtig. Sodavandsautomaten er udskiftet til en tidssvarende model med kølestyring. Installationerne er opsat til fremme af personaletrivlselen på skolen. SIDE 13

14 Mål: Der arbejdes med specialpædagogiske tiltag vedr. miljø i børnegrupperne Dokumentation: At der ligger eksempler på metoder til at inddrage miljø i undervisning og pædagogik Juni 09 Der arbejdes med specialpædagogiske tiltag vedr. miljø i børnegrupperne Opfølgning: Der er blevet arbejdet en del med forståelse og konkretisering af miljørigtig adfærd hos eleverne på skolen. Grundet skolens specialpædagogiske opgave er det meget individuelt, hvordan man kan arbejde miljøpædagogisk med det enkelte barn. Der ses eksempler, hvor der affaldssorteres i klasserne med papir og andet skrald, at eleverne lærer at slukke for computeren når den ikke bruges, at der er elever som har som opgave at samle genbrugspapir sammen eller at makulere papir til genbrug. Således arbejdes der miljøpædagogisk både i direkte forståelse, men også med indirekte handlinger. Der beskrevet ideer til miljøpædagogisk arbejde med børnene i skolens generelle læseplan. Kommunens nyligt udarbejdede miljølæseplan vil blive brugt som inspirationskatalog indenfor miljølæring hos Brøndagerskolens elevgruppe. 2. Ledelse og trivsel Brøndagerskolen som institution - er i disse år udfordret af implikationerne fra de mekanismer, der kom til at styre specialområdet efter kommunalreformen. Elevgrundlaget vil påvirkes af at samarbejdskommunerne opretter egne tilbud. Det udgiftspres kommunen generelt er underlagt påvirker Brøndagerskolen økonomi gennem budgetindskrænkninger. Det ledelsesmæssige fokus som skolen under disse rammebetingelser er underlagt - vil i særlig grad rette sig på både effektivitet og trivsel - samtidig med, at der styres efter klare mål for skolens drift og udvikling. Det overordnede tema vil være, hvorledes skolen fortsat opretholder et kvalitativt godt tilbud med et ordentligt arbejds- og undervisnings- /pædagogiskmiljø - afgrænset af de aktuelle betingelser. Bl.a. trivselsmålingen for 2009 danner afsæt for dette indsatsområde Mål: Vi vil sikre, at trivslen på Brøndagerskolen udvikler sig positivt og følger op på, hvordan den gode trivsel påvirker sygefraværet. Dokumentation: Der foreligger en konkret og skriftlig handleplan inden marts 2010 for nedbringelse af sygefraværet. Sygefraværet er siden sidste virksomhedsplans udskrivning faldet yderligere. Fra 7,1% i september 2009 til 6,5 % pt. marts Der har i den mellemliggende periode været procenter der har ligget lavere helt ned til 4,9%. Der har fra ledelsen side sat flere initiativer i gang for at holde sygefraværet nede. Fokus har været lagt på kontinuerlige optællinger af fraværet, fraværssamtaler, fokus på vold mod personalet og fokus på stress. Der er blevet udarbejdet en håndbog til personalet ved til brug ved voldsomme episoder med børnene (Den røde mappe) konflikhåndteringskurser til personale som arbejder med meget udadrettede elever (Studie 3) Oplæg om forebyggelse af stress på PR-møder, afholdt temaaftner i SIDE 14

15 Mål: At fordele lærer- og pædagog- og medhjælperressourcer i overensstemmelse mellem børnenes særlige behov og ressourcerammen Dokumentation: Der foreligger en revideret udgave af principper for arbejdets- fordeling og principper for klassedannelse ved fagfordelingen 2010 Mål: At der følges op på tilbagemeldingerne i trivselsundersøgelsen Dokumentation: - at ledelsen gennemfører analyse på resultatet af trivselsundersøgelse og har stillet forslag til opfølgning inden at MED-udvalget drøfter ledelsens udspil til opfølgning inden at ledelsen på baggrund af drøftelsen i MEDudvalget fremlægger sine tiltag for personalet i forbindelse med planlægningen af skoleåret , dvs. ultimo maj 2010 PR-råd og på pædagogisk dag med fokus på teamsamarbejdet og stress. Italesættelse af sygefraværet gøres ved alle møder i MED-udvalget og ved møderne med personalet. Fremadrettet arbejdes der på at få igangsat supervisionsforløb og lignende der vil give personalet mulighed for bedre at kunne håndtere samværet med eleverne. Således vil personalet i højere grad kunne arbejde uden at det kommer til at påvirke deres evne til at agere professionelt. Samtidig vil der være fokus på det fravær, som skyldes udfordringer med de meget vanskelige elever og dermed en forventelig nedbringes af fraværet. Der er udarbejdet procedurer til indkaldelse til fraværssamtaler, hvor også fravær som skyldes barn syg er opgjort og bringes i tale ved samtalen. Opfølgning: Principper for arbejdets fordeling og for klassedannelsen er revideret senest marts Personaleressourcemæssigt er der efter aftale med den faglige organisation sket en omfordeling af pædagogressourcen fra skoleferie og skolefridagene til skoledagene, hvor ressourcebehovet er størst. Der er herved opnået en gevinst i gennemsnit en time pr. pædagog i børnetid på de børneintensive skoledage. Andre tiltag har betydet at der er sket en forbedring af børnetidsressourcerne (afspadseringsaftaler og arbejdstidsaftaler). Opfølgning: Ledelsestiltag jf. ovenfor. Alle drøftet i MED. Ledelsen har arrangeret et uddannelsesforløb for ledergruppen i samarbejde med konsulent fra BUF, hvor der er sat fokus på ledelsens værktøjer til støtte for arbejdet med de enkelte personaleteams dynamik og deres måde at få deres professionalisme i spil. Dette følges op i den kommende periodes indsats omkring sygefravær og trivsel. 3. Sundhed Sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende. Gode vaner grundlægges i den tidlige barndom og understøttes af sunde rammer gennem opvæksten. Under hensyntagen til, at Brøndagerskolens elever har individuelle tilgange til at erhverve sig gode vaner omkring sundhed, vil en styrket, målrettet indsats omkring kost og fysiske aktiviteter for børnene også være et vigtigt element i Brøndagerskolens virksomhedsplan Mål: At skolens elever erhverver sig gode vaner om varieret og sund kost samt lærer at opleve glæden ved at bruge sin krop. Dokumentation: - At der i ved udgangen af af skoleåret er udarbejdet en sundhedspolitik Opfølgning: En overordnet sundhedsplan er ikke blevet udarbejdet i perioden. Elevernes mangeartede behov og forudsætninger har været forhindringen for en entydig indsats udmøntet i en egentlig politik. Derimod er der blevet arbejdet meget med bevægelse. Fokus har været på tværgående hold i idræt i forskellige former. SIDE 15

16 for Brøndagerskolen, som afspejler den overordnede holning til skolens forholden sig til kost og motion i arbejdet med børnene. Løbehold, cyklehold, kanosejling, tonsehold (boksning mv.),gymnastik på tværs, ridehold, svømmehold. Indfaldsvinklen har været den motivation eleverne på Brøndagerskolen i særdeleshed har for at bruge kroppen. Skolens uddannede idrætslærere og fysio-ergoterapeuterne har været de aktive parter i indsatsen. SIDE 16

17 4. Seksualitet Emnet seksualitet tages op som et særligt indsatsområde. En bevidstgørelse hos det pædagogiske personale omkring det vigtige i at få eleverne fra tidlig alder til at lære gode vaner med adfærd omkring seksualitet. Her tænkes på fysisk kontakt med voksne og andre børn, sidde på skødet, give kys o.l. kan måske være naturlige for skolebegynderen, men ikke for 9.klasseseleven. Forholden sig til masturbation. Spørgsmål om egne grænser og intimsfære. Hvor hører det til. Indlæringsperspektivet kan være langt for vores elever, men meget betydningsfuldt for den enkelte elev, som kan havne i uhensigtsmæssige situationer, hvis der ikke har være lært om rigtige vaner i tide. Mål: At bevidstgøre det pædagogiske personale omkring det vigtige i at skabe rammer for eleverne fra tidlig skolealder, - til at tilegne sig gode vaner med adfærd omkring seksualitet. Dokumentation: Der har været afholdt temamøder i Pædagogisk råd med seksualitet som emne. - indgår i læseplanen i august Skal indgå i de individuelle elevhandleplaner Skolesundhedsplejersken er inddraget. Opfølgning: Temamøder i pædagogisk råd har været afholdt med konsulent Tue Sommer fra Langagerskolen i Århus med seksualitet og seksualitetsundervisning som emne. Marts 2010 Efterfølgende debat i på lærermøder og blandt pædagogerne med henblik på at implementere emnet i børnenes handleplaner Der har været nedsat et udvalg bestående af skolesundhedsplejerske og en pædagogisk vejleder som har haft til opgave at definere skolens overordnede Seksualpolitik. Arbejdet har foregået i årene Udvalget har været på seksualpolitik kurser mm samarbejdet med andre kontakter fra specialområdet i øvrigt mm ligesom der er samarbejdet med skolens pædagogiske seksualitets udvalg. Udvalget har forfattet en politik der snarest er klar til godkendelse i skolens MED udvalg, efter sommerferien Fremlæggelse og behandling i skolebestyrelsen Derefter skal politikken fremlægges på et pæd råd i skoleåret Udfordringer: Arbejdet med seksualpolitikken har sat øget fokus på behovet for uddannede seksualvejledere på skolen. Seksualitetsundervisningen skal implementeres i skolens lokale læseplan, for at medvirke til øget fokus på området. Selve seksualpolitikken indeholder områderne: Generelt om seksualitet Formål med seksualpolitikken på Brøndagerskolen Børnegruppen på Brøndagerskolen Positivt miljø omkring seksualitet Forældresamarbejde Forts. SIDE 17

18 Ved mistanke om Beredskabsplan Medarbejder ansvar Ledelses ansvar Derudover er der en række bilag som nævnt herunder: Myter og fakta Den almindelige seksuelle udvikling Seksualundervisning efter klassetrin Seksualoplæring Problematisk seksuel adfærd Bekymrings-barometer fra JanusCenteret Seksuelle overgreb Tavshedspligt og underretninger Skolens regler for: 1. At have en kæreste på skolen af 2. Brug internettet, chatrooms mm Pædagogiske eksempler: 1. Hvordan vasker man sig Medicin og seksualitet Typer af seksualitet Links til aktuelle film, hjemmesider, rådgivningsinstanser, litteratur mm SIDE 18

19 5. Evaluering og dokumentation. Læseplansudvalget har i det forløbne år udfærdiget modeller for dokumentation og evaluering. PCA konsulent har været inddraget. Disse modeller skal i de kommende skoleår implementeres i planlægningen. Emnet understøttes af oplæg på Pædagogisk råd i december 09. Videodokumentation tages op i samarbejde med PCA. Mål: At arbejde videre med indsatsen omkring de målbare mål, dvs. evaluering og dokumentation til støtte for lærer og pædagog i formidlingen af viden og kompetencer til eleverne. Dokumentation: Fokus og test/obs perioder er byttet om i forhold til årshjul. Evalueringer på nye handleplaner er samlet ( udsagn fra forældre, sagsbehandlere og medarbejdere). Opfølgning: Det tværfaglige vejledningsteam har en forpligtelse til at bidrage til at kvalificere udviklingen af den enkelte elevs kompetencer. Derfor er fokus periode for 8. klasses elever blevet flyttet til august, sep. okt. således at lærer, pædagog og vejledere sammen kan pege på udviklingsmuligheder til handleplansmødet i 8. kl. Test / obs periode er lagt i sidste kvartal af 0 kl. således at lærer pædagog har lært eleven at kende og således sammen med vejlederne kan udforme den mest kvalificrede elevbeskrivelse. Den nye handleplansstruktur fastholdes og der arbejdes videre med kvalificering af denne. Videodokumentation bliver stadig anvendt i stor udstrækning og i særdeleshed i forhold til de nye it strategier. Videodokumentation vil som emne fastholdes til næste skoleår, idet videodokumentationsgruppen arbejdere videre med at indsamle materiale. Der vil blive afholdtpæd.råds møde vedr. videodokumentation i skoleåret Forældresamarbejde Forældresamarbejde har igen i år dels taget udgangspunkt i samarbejdet om det enkelte barn ( min. 4 møder om året ) dels i temaaftener og små kurser. Temaaftenerne er delvist blevet revideret i forhold til emner og for nogle emners vedkommende i forhold til mødetider. Temaer er i år i højere grad blevet mere praktisk rettede således tilbydes Boardmakerkursus og billedbehandlingskursus. Søskendedag og bedsteforældrearrangement er bibeholdt. Brøndagerskolens vejlederteam præsenterer samlet for forældrene deres arbejdsområde med eleverne samt den tværfaglige tilgang. Desuden har møder i forbindelse med test/obs forløb samt fokusperiode forløb været afholdt af vejledergruppen. Der her været afholdt Pæd. Råds møde med med ekstern oplægsholder om familier med anden etnisk baggrund end dansk. Der er afholdt Early Bird familie kursus for en gruppe forældre til de yngste elever. Mål: At tilpasse temaaftener til det aktuelle behov i forældregruppen således at antallet af deltagere er stigende Dokumentation: - Der er valgt kontaktforældrerepræsentanter i alle grupper. Der har været indkaldt til cafeaften for forældrerepræsentanter. - Der er udsendt og opgjort spørgeundersøgelse i Opfølgning : Gruppen om forældrearbejde under skolebestyrelsen har mødtes et par gange i perioden. Spørgeskemaundersøgelsen gav en klar tilkendegivelse fra forældrene om, at de syntes at cafe arrangementer var en god ide, men at de ikke ville komme selv, idet de følte sig meget pressede på tid. På denne baggrund blev dette tiltag lagt på hylden M.h.t. øvrige p.t.. arrangementer er der stor interesse for SIDE 19

20 efteråret 2010 til alle forældre vedrørende tilslutning til cafe arrangementer og netværksgrupper. - Der er afholdt søskendedag, introaften for skolebegyndere, ud af skolen arrangement samt boardmaker kursus. Der er lavet årshjul for arrangementer. søskendedag samt bedsteforældrearrangement. Boardmakerkurset måtte aflyses p.g.a. for få deltagere. Temaudvalget ( to forældrerep. samt ledelses rep.) vil næste skoleår satse på et par større arrangementer oplægsholdere ude fra om forældrerolle, seksualitet og handicap, m.v.. Ved de større arrangementer overvejes det at indbyde lidt bredere end kun Brøndagerforældre. Desuden tilbydes Boardmaker og billedbehandling igen samt arrangementet om ud af skolen. Mål: At udvikle og implementere Early Birdkursus, der i højere grad matcher de lidt ældre elever. Dokumentation: Der har været afholdt et Early Bird kursus for forældre til de yngste elever. Opfølgning: Det har ikke været muligt at udvikle nyt kursuskoncept, da vores begyndende samarbejde omkring udvikling af nyt kursus er blevet vanskeliggjort af videncentrets ned og om lægning. Samarbejde om projektet er derfor ikke muligt p.t. Planlagt kursus i Early Bird i UK for ældre elevers forældre måtte aflyses p.g.a. arbejdspres. Der har i indeværende skoleår været afholdt et Early Bird kursus og Brøndagerskolen har således stadig licens til af afhold sådanne kurser. Mål: At skærpe skole/hjem dialogen og samarbejdet om at sætte mål for den enkelte elev. Dokumentation : Der er forsøgt med en fast dagsorden til evalueringsmøderne. Ny handleplansskabelon er taget i brug. Mål: At kvalificere arbejdet med at kunne støtte op om familier særlig med henblik på de ressource- Svage familier. Dokumentation : Der er afholdt Pæd. Råd møder om at være forældre til et handicappet barn. Introkursus om det svære forældresamarbejde. Opfølgning : Dagsorden til evalueringsmøderne er søgt præsenteret, men er endnu ikke implementeret i høj grad. Evalueringsdagsorden justeres og implementeres i dette og næste skoleår. Skabelon til referat er ikke udfærdiget og vil blive udfærdiget af læseplansudvalget m.h.b. på handleplansmøderne okt., nov Opfølgning : Udover afholdelse af Pæd. Råd vedr. forældrerollen er ledelsen gået meget mere aktivt ind omkring forældrearbejdet i de enkelte teams. Således har der været afholdt en hel del netværksmøder med forældre, socialforvaltninger, specialister og andre fagfolk Vi vil fastholde og udbygge denne praksis. Der er endvidere arbejdet målrettet på at for større sikkerhed omkring underretninger og 50 anmodninger til sociale myndigheder. Rolleafklaring i forhold til ikke at blive socialrådgiver er stadig udfordrende og fokus fastholdes på dette. SIDE 20

21 7. Formidling af viden Brøndagerskolen har gennem årene udviklet stor viden om det didaktiske arbejde med børn med autisme. Brøndagerskolen søger at formidle denne viden, f.eks. ved at stå til rådighed med oplæg ved konferencer, undervise på uddannelsessteder og ved vejledningsopgaver gennem VISO. Brøndagerskolen har yderligere fået en opfordring til samarbejde med Videncenter for Autisme i Servicestyrelsen, om at formidle konkrete undervisningsmaterialer og pædagogiske materialer som billeder - dels i bogform - dels som open-source på nettet. Formålet er at bidrage frit med ideer til indhold i undervisning og pædagogik for andre som arbejder med børnegruppen. Det er Videncentret som faciliterer dette, mens Brøndagerskolen leverer det pædagogiske indhold for vores målgruppe. Mål:. At indgå i et samarbejde med Videncenter for Autisme om udarbejdelse af en open-source database for pædagogik- og undervisningsmaterialer Dokumentation: : At der er databaselagt en pædagogisk kategoriseret fotoafbildning af Brøndagerskolens materialesamling ved udgangen af skoleåret Der er indledt et samarbejde om formidlingen af databasen med Videncentret inden udgangen af 2010 Opfølgning: Samarbejdet med Videncenter for Autisme (Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri) blev indledt i begyndelsen af Samarbejdet har været om et egentlig katalog over arbejdsopgaver for elever med et behov for meget strukturerede forlæg for at kunne gennemføre en arbejdsopgave selvstændigt. Baggrunden for samarbejdet har været ønsket om at få formidlet den viden ud som Brøndagerskolen har opbygget gennem årene i form af disse arbejdsopgaver og som er samlet i en stor materialesamling på Brøndagerskolen. De drivende kræfter - ud over skoleledelsen og Videncentret - har været skolens pædagogiske vejleder (Neel Svane Kruse) med ansvar for skolens materialesamling, der har samarbejdet med en af skolens forældre (Dorthe Ørsig) der er professionel fotograf. Resultatet er en bog Masser af opgaver og en hjemmeside - som udkommet i efteråret Hjemmesiden er drevet af Videncentret under Socialstyrelsen og er en open-source baseret site. Her kan alle lægge ideer ind til arbejdsopgaver ved siden af de opgaver der allerede er beskrevet og afbilledet fra skolens samling. Bogen er ligeledes betalt og udgivet af Videncentret (for handikap, hjælpemidler og socialpsykiatri) under Socialstyrelsen og kan købes i boghandlen og er en non-profit udgivelse. SIDE 21

22 Brøndagerskolen Nordmarks allé Albertslund T M

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008

Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Allerød Kommune Kvalitetsrapport 2007-2008 Afsnit 1: Indledning... 5 1.1 Baggrund og ramme for udarbejdelsen af kvalitetsrapporten... 5 1.2 Rapportens opbygning... 6 Afsnit 2: Samlet vurdering og anbefalinger...

Læs mere

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010)

Hadbjerg Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Hadbjerg Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (23. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 5 3.1. Udvikling

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013 Kvalitetsrapport for Midtskolen Faxe Kommune i skoleåret 2012 / 2013 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Summary... 5 I Faxe Kommune arbejder vi med afprøvning af nye ideer... 6 Handleplaner kommende

Læs mere

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5

1. Metode og proces 11... 4 2. Sammenfattende helhedsvurdering 5... 5 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 Fax +45 8888 5501 Dato: 6. december 2011 Sagsnr.: 2011-008106-2 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012 2013

Kvalitetsrapport 2012 2013 Odsherred Kommune e Kvalitetsrapport 2012 2013 1. Forord... 5 2. Arbejdet med kvalitetsrapporten... 5 3. Værdier og Mål i Odsherred Kommunes Skolevæsen... 6 4. Sammenfattende helhedsvurdering... 7 Dynamisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kvalitetsrapportens indhold... 3 Kvalitetsrapportens formål... 3 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole)

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole(Specialskole) 2010-2011 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Havrebjerg Heldagsskole Specialskole 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens

Læs mere

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012

Kvalitetsrapport. Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen. Skoleåret 2011/2012 Kvalitetsrapport Høje-Taastrup Kommunes skolevæsen Skoleåret 2011/2012 1 Indhold Forord... 4 Indledning og metode... 5 Ressourceforbrug og sammenhæng til dagtilbudsområdet... 5 Forbedringspotentiale...

Læs mere

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014

Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet 2014 1. Introduktion... 3 Forord... 3 Indledning og formål... 4 DEL 1... 6 2. Fastsættelse af mål på baggrund af kvalitetsrapporten 2012... 6 Opsummering fra arbejdet

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger

Faglige kvalitetsoplysninger Faglige kvalitetsoplysninger 2012 Status på dagtilbudsområdet 1/26 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATTENDE VURDERING AF DAGTILBUDSOMRÅDET... 4 STATUS PÅ NY OMRÅDESTRUKTUR... 4 OPDELING AF DE

Læs mere

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune

Høringsmateriale om folkeskolereformen i Middelfart Kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 27. november 2013 Sagsnr.: 2013-007997-36 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF

Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen. Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Virksomhedsplan 2010 2011 for område 4-5 Kløveren BUF Består af: Bækken, Blæksprutten, Jægerhytten, Springkilden og Stensmosen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole

Kvalitets- og udviklingsrapport. Enghavegård Skole Kvalitets- og udviklingsrapport Enghavegård Skole Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 5. FAGLIGHED... 3 5.1 SKOLELEDERENS VURDERING... 3 Folkeskolens afgangsprøver... 3 Nationale test... 3 Generelle

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbud i Lejre Kommune 2012 - et billede af kvaliteten på Lejre Kommunes dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Center for Dagtilbuds forståelse af kvalitet... 5 Formål...

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud

Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud Kvalitetsrapport 2011 Dagtilbud 1 Kvalitetsrapport for 2011 For dagtilbuddene i Fredensborg Kommune Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune 1. udgave september 2012 2

Læs mere

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014

Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 Strategi for fremtidens dagtilbud i Holbæk Kommune Marts 2014 2 Velkommen til fremtidens dagtilbud Det, du nu læser, er Holbæk Kommunes Strategi for fremtidens dagtilbud. I 2012 vedtog Holbæk Kommune en

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015

Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015 Perspektivplanen for Dagtilbud Seminariekvarteret 2014-2015 Perspektivplanen del 1 Grundlaget for pædagogikken Udarbejdet af: Pædagogiske ledere og Dagtilbudsleder. 1 2 Indhold Velkommen til Dagtilbud

Læs mere

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1

Inklusion2016. November 2013. Endelig version. Acadre 13/23744. Side 1 Inklusion2016 November 2013. Endelig version Acadre 13/23744 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Fælles værdier giver fælles retning, og styrer måden vi tænker og handler på 5 3. Fælles overordnede

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO

GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO UDVIKLINGSPLAN 2014 GJØL SKOLE, BØRNEHAVE OG SFO 1 INDLEDNING Gjøl skole er en samdrevet institution Gjøl skoles udviklingsplan 2014 tager både afsæt i kommunale indsats-områder såvel som lokale indsats

Læs mere

Danmarks Bedste Arbejdsplads?

Danmarks Bedste Arbejdsplads? 7ud Kulturprofil for Bofællesskaberne Edelsvej 2013 Esbjerg Kommune 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENEREL INFORMATION... 2 2. ANSÆTTELSE OG VELKOMST... 3 3. INSPIRATION... 6 4. INFORMATION... 19 5. INVOLVERING...

Læs mere

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010)

Korsholm Skole. Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Korsholm Skole Kvalitetsrapport for 2009/2010 (24. september 2010) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass

Indholdsfortegnelse. Skolerapport for Xclass 2012-2013 Kvalliitetsrapport Skolerapport for Xclass 2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Kvalitetsrapportens indhold... 4 Kvalitetsrapportens formål... 4 Kvalitetsrapportens tilblivelse... 5 Kommunale indsatsområder...

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelserne 2014 Institutionens navn: Køge Handelsskole Institutionsnummer: 259401 Journalnr.: 087.24K.391 Dato: 4. april 2014 Underskrift: Ole Hoier, bestyrelsesformand

Læs mere

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012

Center for Undervisning. Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 Kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen i Faxe Kommune i skoleåret 2011-2012 1 Indholdsfortegnelse Politisk forord... 3 Vi gør afstanden kort til afprøvning af nye ideer... 5 Vikardækning i folkeskolen...

Læs mere