Brøndagerskolen. Virksomhedsplan Brøndagerskolen Nordmarks Allé Albertslund.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brøndagerskolen. Virksomhedsplan 2012-2013. Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 2620 Albertslund. www.broendager.dk broendagerskolen@albertslund."

Transkript

1 Virksomhedsplan Brøndagerskolen Brøndagerskolen Nordmarks Allé Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning...5 Hvem er vi?...5 Hvorfor er vi her?...7 Indsatsområder IT- støttet læring Sygefravær og trivsel 9 3. Sundhed og forebyggelse Overgange fra skole til ungdomsuddannelse Aktivt medborgerskab Effektivisering 12 Opfølgning SIDE 3

4 Omhu med omsorg Undervisning og udvikling Leg og læring

5 Indledning Brøndagerskolen blev etableret som specialskole i Brøndagerskolen har gennem en årrække udviklet specialviden vedrørende børn med autisme spektrum forstyrrelser (ASD) og dertil knyttede udviklingsforstyrrelser. Skolen blev i 1993 udvidet til at være et Helhedstilbud, hvor socialpædagoger og lærere sammen tilrettelægger et integreret undervisnings- og fritidstilbud for eleverne. Børnegruppen er karakteriseret ved at have en udviklingsmæssig bredde spændende fra tidligt- og moderat udviklingstrin til elever med flere normaludviklede indlæringsforsætninger. Elevernes pædagogiske behov kan opdeles i mindre-, mere- eller mest støttekrævende. Skolen har endvidere udviklet tilbud til nogle få, men særligt støttekrævende elever i såkaldt enkeltmandsprojekter. (solisttilbud). Hvem er vi? Brøndagerskolen består af to fysisk adskilte afdelinger. Afdelingen på Nordmarks Allé har 65 elever i helhedstilbud. Afdelingen på Gymnasievej har pt. 36 elever i helhedstilbud. Det aktuelle, samlede elevtal er 101 (marts 12) - fordelt fra børnehaveklasse til 10. klassetrin. Helhedstilbudet har 16 klasser med op til 7 elever i hver. Klasserne sammensættes ud fra børnenes alder og funktion. Klasserne bemandes så elever kan få fornøden individuel støtte ved udførelsen af undervisningsmæssige og socialpædagogiske opgaver. Herudover er der indrettet separate tilbud til 4 elever med et særligt vidtgående, individuelt støttebehov (solisttilbud). I skoleåret er der indskrevet 14 elever fra Albertslund Kommune. Helhedstilbudet er åbent fra kl til kl på alle hverdage. Skoletilbudet slutter Der er fritidstilbud i tidsrummet fra kl til kl.16.20, på skoledage, samt i tidsrummet fra kl til kl på alle øvrige hverdage for alle børn fra bh- til 10. klasse (skoleferier og skolefridage). Der er pt. ansat 133 årsværk ved Helhedstilbudet. Personalegruppen er for størstedelen opdelt mellem lærere, socialpædagoger eller medhjælpere. Helhedstilbudet er etableret ud fra Folkeskolelovens 20,2 idet det sikres, at børnene modtager det i Folkeskoleloven fastsatte (minimums) timetal på deres klassetrin. Den primære kontakt til børn og forældre varetages af lærere og socialpædagoger. De to faggrupper tilknyttes klasserne i tværfaglige teams, hvor de bistået af pædagogiske medhjælpere sørger for det daglige undervisnings- og fritidstilbud.. De pædagogiske teams suppleres af et team af vejledere, som består af følgende faggrupper: Ergoterapeut, fysioterapeut, psykolog, pædagogisk vejleder og tale-hørelærer. Vejledningsteamets primære opgave er at støtte skoleledelsen med bidrag til en samlet vurdering af den enkelte elevs udviklingsmæssige potentiale, samt at gå aktivt ind i forhold til medarbejdernes tilrettelæggelse af den enkelte elevs undervisning og behandling. Administrationen af helhedstilbudet betjenes af 3 administrative medarbejdere, bygningsdriften af 1 teknisk serviceleder. Helhedstilbudet har en tværfaglig ledelse sammensat af skoleleder, viceskoleinspektør, socialpædagogisk leder og 2 afdelingsledere. SIDE 5

6 Skoleleder Viceskoleinspektør Socialpædagogisk leder Afdelingsleder Nordmarks Alle Afdelingsleder Gymnasievej Administration og teknisk service Pædagogisk tværfaglige personaleteams Organisationsdiagram på ledelse og styrende organer på Brøndagerskolen. Opstillingen er meget endimensionel, idet der bagvedliggende findes strukturelle dimensioner bestående af teams, udvalg og råd som sammen med ledelsen påvirker skolens virksomhed, såsom, vejlederteamet, sikkerhedsgrupperne, det pædagogiske råd, fag- og aktivitetsudvalg, mv. Grundlæggende er de tværfaglige teams, der omkring de enkelte børnegrupper som teams - implementerer Brøndagerskolens opgaveløsning i det daglige arbejde med børnene. SIDE 6

7 Hvorfor er vi her? Mission: Brøndagerskolen er en kommunal folkeskole i Albertslund, som giver vidtgående specialundervisning og specialpædagogisk bistand i henhold til "Folkeskolelovens 20. 2, fra bh-klasse til 10. klasse for elever fra kommuner - primært i Region Hovedstaden. Vision: Brøndagerskolen skal være den institution, som inden for området af undervisning og socialpædagogik for børn med autisme har bredde i sin målgruppe og er en dynamo indenfor udvikling af pædagogiske metoder, i udvikling af tværfaglighed, i samarbejdet mellem skole og hjem og i brobygningen mellem børne- og voksenliv. Skolen skal kunne virke som et kompetencecenter til formidling af viden til andre, som udvikler tilbud til mennesker med autisme. Institutionen skal være kendetegnet ved trivsel og omhu omkring løsningen af den fælles opgave. Værdier: Brøndagerskolens pædagogiske arbejde rettes mod at sikre den enkelte elev en høj grad af selvstændighed og selvværd. Vi tilrettelægger individuelle udviklingsforløb med respekt for den enkelte elevs egenart, muligheder og interesser. Vi forbereder eleverne til et aktivt ungdoms- og voksenliv. Vi fastholder en dynamisk pædagogisk praksis ved til stadighed at udvikle nye metoder og pædagogiske veje. Vi giver tilbud baseret på faglig ekspertise og avanceret viden inden for undervisning og socialpædagogik. Vi vedligeholder og udvikler et tværfagligt pædagogisk miljø. Vi vedligeholder og udvikler et skole-hjem samarbejde der bygger på gensidighed og fælles udvikling. Vi opretholder skolen som en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø som stadig udvikles gennem åbenhed og dialog. SIDE 7

8 Indsatsområder - er en beskrivelse af Brøndagerskolens indsatser på områder der er sat fokus på fra direktion og skoleforvaltning i Albertslund. Derudover beskrives udvalgte indsatsområder, Brøndagerskolen som specialskole og helhedstilbud følger op på i IT- støttet læring: Brøndagerskolen vil med investeringer i ny IT-hjælpemidler - tablets, smartphones og smart-boards - skabe nye læringsrum for elevgruppen på Brøndagerskolen, Visionen i Den digitale Skole er at de nye læringsmuligheder, som ligger i den integrerede anvendelse af IT i alle klasser og alle fag, er en naturlig del af hverdagen og tilgængelig i alle klasselokaler og faglokaler. Dette gælder i stor udstrækning også Brøndagerskolen elever, som er meget visuelt orienterede i deres læringsstil. Der vil bygges på mediets særlige visuelle appel til eleverne som gennem dets softwareprogrammer (apps) f.eks. i tablets - letter tilgængeligheden for viden, strukturerer handlingsforløb og støtter kommunikation. Brøndagerskolen får ikke tildelt IT-materiel som følge af kommunens IT-strategi, men må finde midlerne hertil gennem eget budget. Mål: At fagudvalg tænker deres fag udviklet og formidlet gennem IT-medier. Dokumentation: At der er lavet eksempler på formidling af fag via IT i læseplanen og at IT bruges aktivt i undervisningen. Mål: At finde budgetmidler til at indkøbe 7 smart-boards Dokumentation: At der er ophængt smart-boards i udvalgte klasser. Mål: At finde budgetmidler til indkøb af et antal tablets som hjælpemiddel. Dokumentation: At der er gjort forsøg med tablet hos udvalgte elever som hjælpemiddel til deres læring inden for skole og almindelige dagligdags færdigheder SIDE 8

9 2. Sygefravær og trivsel Brøndagerskolen vil videreføre indsatsen for at nedbringe sygefraværet. Når ambitionen i BUF på skoleområdet i den kommende periode er på 5%, vil der naturligvis være en indsats at gøre når Brøndagerskolen har procenter i sygefravær, som hen over året svinger mellem 5 og 6%. Ligeledes skal der ses på det samlede fravær for skolen, hvor særligt barn syg fylder i statistikken. Der er på flere planer rigtig mange ressourcer at hente ved at bringe fraværet ned. Trivslen i huset påvirkes af dette, når der rettes op på fremmødet. Trivselsfokus vil i den kommende periode være på teamsamarbejdet og på trivslen i det at kunne mestre sin professionalisme i et udfordrende arbejdsmiljø. Mål: Vi vil sikre, at trivslen på Brøndagerskolen udvikler sig positivt og følger op på, hvordan den gode trivsel påvirker sygefraværet. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 er sket et fald i sygefraværet til 5%. At der er sket et fald i indberetninger af vold mod personale. Mål: At trivselen i de enkelte personaleteams er sikret. Dokumentation: At der i hvert af Brøndagerskolens personaleteam kan redegøres for de professionelle redskaber som personaleteamet er præsenteret for og aktivt bruger i forhold til samarbejde og mødestruktur. Mål: At der følges op på tilbagemeldingerne i trivselsundersøgelsen i marts 2012 Dokumentation: - at ledelsen gennemfører analyse på resultatet af trivselsundersøgelse og har stillet forslag til opfølgning inden at ledelsen på baggrund af drøftelser i MEDudvalget fremlægger sine tiltag for personalet i ultimo Mål: At den enkelte medarbejder føler sig bedre personligt rustet til at klare sin professionelle opgave i et krævende arbejdsmiljø. Dokumentation: At supervisionsforløb er gennemført og at virkningen kan aflæses på trivselsmålingen SIDE 9

10 3. Sundhed og forebyggelse Sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende. De kommende to år, sætter Bevægelsesstrategien i Albertslund Kommune fokus på, at flere børn og unge skal bevæge sig, mens de er i skole, SFO, klub eller daginstitution. Udgangspunktet er, at de enkelte initiativer skal passe til netop den måde, som den enkelte institution arbejder med bevægelse på. På Brøndagerskolen har det altid været common sense at bevægelse var noget som udviklede vores børn og som var en naturlig indfaldsvinkel i vores møde med børnene, der gav mening for alle. I den kommende periode vil vi faktisk undersøge den påstand, at bevægelse gavner og glæder vores børn. Giver det større elevtilfredshed ved brug af motoriske aktiviteter og kan det måles? Hvorledes gavner det elevernes udvikling? Mål: At udvikle evalueringsredskaber som kan eftervise elevernes udbytte af bevægelsesaktiviteter både mht. livskvalitet/trivsel og mht. udvikling. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 kan fremvises et evalueringsredskab, som kan redegøre for elevernes udbytte af bevægelsesaktiviteter og at der har været gjort forsøg med det. Mål: At der for nogle udvalgte elever med en udadrettet problemstilling kan ses en forbedring i trivsel og aftagen i den problematiske adfærd ved en målrettet bevægelsesindsats Mål: At udvikle nye udendørs aktiviteter som kan imødekomme flere børns behov for udforskning, leg og bevægelse. Dokumentation: At der sker et fald i indberetning om magtanvendelse og et fald i anmeldelserne af vold mod personale som direkte hidrører fra de pågældende elever. Dokumentation: At der fra skoleåret iværksættes faste udendørshold på tværs af børnegruppe og at der er lavet en evaluering på aktiviteterne ved slutningen af skoleåret. 4. Overgange fra skole til ungdomsuddannelse. Brøndagerskolen har som mål at gøre elevernes evne til at agere så selvstændige som muligt på alle områder mht. - skolekompetencer, social kompetencer, almindelig dagligdags kompetencer - så de kan have forudsætninger forberedt til et aktivt ungdoms- og voksenliv i trivsel. Udfordringen er, at for at elevens kompetencer fuldt ud kan komme til udfoldelse - har vores elever brug for, at der til det er tilvejebragt omstændigheder og viden om eleverne i de miljøer som de skal videre til. Da dette er en udfordring også for andre specialinstitutioner, har Brøndagerskolen i december 2010 taget imod en invitation om at deltage i et Comenius-projekt vedr. livslang læring. Comenius-programmet støtter mobilitet og samarbejder mellem europæiske institutioner, der beskæftiger sig med grundskole og ungdomsuddannelse, og er en del af EU-programmet Livslang Læring Institutioner fra før-skole til og med ungdomsuddannelse kan søge tilskud til at deltage i et 2-årigt skolepartnerskab med selvvalgt tema. Invitationen blev sendt til flere skoler i flere europæiske lande, og det endte med, at der var 4 deltagende skoler fra 3 lande med i et forberedende møde i februar De 4 skoler er: Åsveiens Skole og Ressurssenter, Trondheim, Norge National Autism Society (NAS) Daldorch House School and Continuing Education Centre, Catrine, East Ayrshire, United Kingdom Maglebjergskolen, Lynge, Danmark Brøndagerskolen, Albertslund, Danmark SIDE 10

11 Projektet i hovedtræk: De deltagende skoler har alle elever med autisme og andre indlæringsvanskeligheder. Hovedmålet med dette projekt er at udvikle en arbejdsmodel for bedst praksis baseret på konceptet livslang læring. Modellen skal sikre, at de færdigheder, vi lærer vores elever, vil blive brugt i deres fremtidige liv. Vi foreslår flg. projektfaser: 1. Samle viden og erfaring fra de deltagende skoler 2. Udvikle en arbejdsmodel baseret på de indsamlede informationer for at udvikle og forbedre vores praksis 3. Implementere arbejdsmodellen på de deltagende skoler 4. Evaluering og nødvendige justeringer af arbejdsmodellen vil ske i samarbejde med de involverede fagpersoner 5. Den endelige model, rapport og tilhørende artikel vil blive forsøgt udgivet. Vi håber, at dette projekt vil blive udbredt og anvendt i de deltagende lande. Denne model for bedst praksis har relevans indenfor alle områder af den vidtgående specialundervisning Mål: At gennemføre samarbejdet med de øvrige skoler om en færdig model for bedste praksis Mål: Inden udgangen af 2013, at have forberedt evaluering af effekterne af modellens implementering i ungdomstilbud. Dokumentation: At der ved udgangen af 2013 foreligger en rapport og beskrivelse af modellen, samt at der har været afviklet forsøg med gode forløb for overdragelse. Dokumentation: Der foreligger et program for, hvordan med hvilke redskaber og hvornår en evaluering kan gennemføres 5) Aktivt medborgerskab I strategien "Forstad på Forkant" er borgernes frivillige engagement en del af målet om, at halvdelen af alle albertslundere udviser et aktivt medborgerskab. I BUF vil vi i nedsætte en arbejdsgruppe til at udfolde frivillighed på børne- og ungeområdet, og BUF vil igangsætte et pilotprojekt i daginstitutioner omhandlende at engagere institutioners forældre og evt. bedsteforældre i frivilligt arbejde i deres barns institution. På Brøndagerskolen vil vi inddrage skolebestyrelse og forældrerepræsentanter i et innovativt projekt som skal samle op på hvorledes brugerne af Brøndagerskolen frivilligt kan medvirke til at fastholde et serviceniveau eller udvide det. Kunne vi f.eks. bruge forældre eller andre pårørende til være med i normeringen, ved at deltage i lejrskoler, som faglærere, være med på ekskursioner, gøre hovedrent, male vægge ordne legepladser? Mål:. At der er nedsat en gruppe med ledelse, medarbejder- og forældrerepræsentanter som har frivilligt arbejde som kommissorium. Dokumentation: At der har været indkaldt til dialogmøder mellem ledelse, personale og forældre om hvordan man kan implementere frivilligt arbejde og at der foreligger et idékatalog over hvordan. SIDE 11

12 6. Effektivisering. I BUF hedder et indsatsområde i "Effektivisering ad den administrative praksis". Her vil BUF sætte fokus på, hvordan forvaltningens administrative praksisser fungerer. Dette gælder både effektivisering af arbejdsgange og kompetenceudvikling. Indsatsen omfatter både den administrative praksis på rådhuset og i de decentrale enheder. På Brøndagerskolen er vores hverdag som ledelse og administration i et helhedstilbud udfordret af, at mange personalegrupper samarbejder og af, at mange personaler skal arbejde sammen i teams. Det giver komplekse arbejdsskemaer og deraf følgende omfattende afløsningsindsat ved fravær for at få virksomheden til at køre. I den kommende periode vil vi se på effektivisering af de nugældende arbejdsgange og it-systemer som vi har i sving for at få løst disse dagligdags opgaver. Vores mål er at få hentet flere ledelsestimer fra det administrative til det egentlig ledelsesarbejde med personale, forældre og børn. Mål: At der er redskab til rådighed for skemalæggeren så vedkommende - i en arbejdsgang - kan udfærdige et bemandingsskema for en børnegruppe (klasse) og samtidig optælle den medgåede tid for den enkelte medarbejder og for den samle normering i gruppen. Skemaerne tjener derved et todelt formål, idet de både strukturerer og synliggør ressourcetildelingen i hver enkelt gruppe. Målet er at det udgør et aktivt styringsredskab for ledelsen til, at sikre trivsel og effektiv drift. Dokumentation: At der er et redskab i brug og at der er målt en effekt af indsatsen ved at der kan påvises en tidsbesparelse. Målet søges indfriet inden udgangen af Mål: At der er videreudviklet på vikarlistesystemet så det automatisk kan fremvise rådighedspersonale til afløsning af fraværssituationer. Dokumentation: At systemet er udviklet og i brug inden starten af skoleåret og at der kan påvises en tidsbesparelse heraf inden udgangen af Mål: At der er videreudviklet på vikarlistesystemet uden at det mister sin kommunikative værdi for personalet således at det kan sammentælle forbrug af afløsningskategorierne afspadseringstimer, tjenestefri m/u løn, uddannelsesfri, mødefri, ferie, omsorgsdage, barn syg og sygdom - både for hver enkelt personale og for det samlede forbrug pr. kategori. Dokumentation: At der inden ugangen af 2013 kan fremvises et system som - helt eller delvist - kan skaffe et overblik over de ønskede afløsningssituationer og dermed indhente en administrativ effektivisering ved krydsrevisionen af de pågældende timeforbrug og at det ledelsesmæssigt kan bruges ved opgørelsen af ressourceforbruget ved afløsning. SIDE 12

13 Opfølgning Afsnittet beskriver de indsatsområder Brøndagerskolen har haft for 2010 og 2011 med mål og dokumentation og den deraf følgende opfølgning. 1.. Miljø - at fokusere på miljø og klima, da lærere og pædagoger via undervisning, og samvær med børn og unge, inddrager og formidler viden om forskellige klima- og miljørelaterede problemstillinger. Pædagoger og lærere fungerer som rollemodeller for børn og unge, hvorfor deres miljørigtige adfærd og handlinger er væsentlige at fokusere på. Mål: At udvikle og beskrive procedurer som giver den enkelte medarbejder mulighed for at deltage i miljørigtige handlinger i Brøndagerskolens drift. Dokumentation: At den enkelte medarbejder kan redegøre for sit ansvar mht. handlingsforløb når brand opstår. Mål: At indkøb gøres mere miljøsikre, gennem leverandører der kan dokumentere bæredygtige produkter. Dokumentation: At indkøbsmønstret viser, - med indkøbsafdelingens mellemkomst, - at der vælges flere leverandører med miljøgodkendelse Mål: Analyse af skolen ressourceforbrug, særligt mht. til elforbrugets udvikling. Dokumentation: At der er sket fald i forbruget. Der er opsat tidsstyring på køleanlæg til automater. Opfølgning: Miljøhåndbogen er et væsentligt redskab til at sikre målet og har været revideret årligt i 2010 og Den beskriver, hvordan de miljørigtige handlinger foregår på Brøndagerskolen - f.eks. hvad angår bortskaffelse og sortering af affald, hvor det kan ske og hvem der har ansvaret. Håndbogen er tilgængelig på kontoret og på intranettet. Ligeledes er der i miljøhåndbogen anvist proceduren når brand opstår. Brandinstruksen er ophængt i alle lokaler. Som ekstraforanstaltning har Brøndagerskolen ud af eget initiativ og budget fået installeret et brandvarslingsanlæg som kan alarmere personalet ved brand. Opfølgning: Der vælges i dag alene leverandører som ved Svanemærke, Ø-mærke o.l. kan dokumentere bæredygtige produkter, - hvis et produkt overhovedet kan vælges med mærkning. Således er skolens indkøb af mælk 100% økologisk, såvel som øvrige fødevareindkøb tilstræbes indkøbt økologisk. Seneste måling af Ø-mærkede fødevarer 2011 lå på 70%. Opfølgning: Et højt forbrug medio/ultimo 2009, skyldtes fejl i den automatiske el styring på lyset på afd. Nordmarks Allé. Dette er bl.a. efter en større renovering af eltavler mv. blevet normaliseret og forbruget holdes nu jævnt. Der er skabt en god kultur bland personalet med at slukke lys og computere når dette ikke skal bruges. Udskiftning af de gamle drikkevandsautomater med udefra leverede fustager - til en fast installation har gjort afkølet drikkevand billigere og langt mere bæredygtig. Sodavandsautomaten er udskiftet til en tidssvarende model med kølestyring. Installationerne er opsat til fremme af personaletrivlselen på skolen. SIDE 13

14 Mål: Der arbejdes med specialpædagogiske tiltag vedr. miljø i børnegrupperne Dokumentation: At der ligger eksempler på metoder til at inddrage miljø i undervisning og pædagogik Juni 09 Der arbejdes med specialpædagogiske tiltag vedr. miljø i børnegrupperne Opfølgning: Der er blevet arbejdet en del med forståelse og konkretisering af miljørigtig adfærd hos eleverne på skolen. Grundet skolens specialpædagogiske opgave er det meget individuelt, hvordan man kan arbejde miljøpædagogisk med det enkelte barn. Der ses eksempler, hvor der affaldssorteres i klasserne med papir og andet skrald, at eleverne lærer at slukke for computeren når den ikke bruges, at der er elever som har som opgave at samle genbrugspapir sammen eller at makulere papir til genbrug. Således arbejdes der miljøpædagogisk både i direkte forståelse, men også med indirekte handlinger. Der beskrevet ideer til miljøpædagogisk arbejde med børnene i skolens generelle læseplan. Kommunens nyligt udarbejdede miljølæseplan vil blive brugt som inspirationskatalog indenfor miljølæring hos Brøndagerskolens elevgruppe. 2. Ledelse og trivsel Brøndagerskolen som institution - er i disse år udfordret af implikationerne fra de mekanismer, der kom til at styre specialområdet efter kommunalreformen. Elevgrundlaget vil påvirkes af at samarbejdskommunerne opretter egne tilbud. Det udgiftspres kommunen generelt er underlagt påvirker Brøndagerskolen økonomi gennem budgetindskrænkninger. Det ledelsesmæssige fokus som skolen under disse rammebetingelser er underlagt - vil i særlig grad rette sig på både effektivitet og trivsel - samtidig med, at der styres efter klare mål for skolens drift og udvikling. Det overordnede tema vil være, hvorledes skolen fortsat opretholder et kvalitativt godt tilbud med et ordentligt arbejds- og undervisnings- /pædagogiskmiljø - afgrænset af de aktuelle betingelser. Bl.a. trivselsmålingen for 2009 danner afsæt for dette indsatsområde Mål: Vi vil sikre, at trivslen på Brøndagerskolen udvikler sig positivt og følger op på, hvordan den gode trivsel påvirker sygefraværet. Dokumentation: Der foreligger en konkret og skriftlig handleplan inden marts 2010 for nedbringelse af sygefraværet. Sygefraværet er siden sidste virksomhedsplans udskrivning faldet yderligere. Fra 7,1% i september 2009 til 6,5 % pt. marts Der har i den mellemliggende periode været procenter der har ligget lavere helt ned til 4,9%. Der har fra ledelsen side sat flere initiativer i gang for at holde sygefraværet nede. Fokus har været lagt på kontinuerlige optællinger af fraværet, fraværssamtaler, fokus på vold mod personalet og fokus på stress. Der er blevet udarbejdet en håndbog til personalet ved til brug ved voldsomme episoder med børnene (Den røde mappe) konflikhåndteringskurser til personale som arbejder med meget udadrettede elever (Studie 3) Oplæg om forebyggelse af stress på PR-møder, afholdt temaaftner i SIDE 14

15 Mål: At fordele lærer- og pædagog- og medhjælperressourcer i overensstemmelse mellem børnenes særlige behov og ressourcerammen Dokumentation: Der foreligger en revideret udgave af principper for arbejdets- fordeling og principper for klassedannelse ved fagfordelingen 2010 Mål: At der følges op på tilbagemeldingerne i trivselsundersøgelsen Dokumentation: - at ledelsen gennemfører analyse på resultatet af trivselsundersøgelse og har stillet forslag til opfølgning inden at MED-udvalget drøfter ledelsens udspil til opfølgning inden at ledelsen på baggrund af drøftelsen i MEDudvalget fremlægger sine tiltag for personalet i forbindelse med planlægningen af skoleåret , dvs. ultimo maj 2010 PR-råd og på pædagogisk dag med fokus på teamsamarbejdet og stress. Italesættelse af sygefraværet gøres ved alle møder i MED-udvalget og ved møderne med personalet. Fremadrettet arbejdes der på at få igangsat supervisionsforløb og lignende der vil give personalet mulighed for bedre at kunne håndtere samværet med eleverne. Således vil personalet i højere grad kunne arbejde uden at det kommer til at påvirke deres evne til at agere professionelt. Samtidig vil der være fokus på det fravær, som skyldes udfordringer med de meget vanskelige elever og dermed en forventelig nedbringes af fraværet. Der er udarbejdet procedurer til indkaldelse til fraværssamtaler, hvor også fravær som skyldes barn syg er opgjort og bringes i tale ved samtalen. Opfølgning: Principper for arbejdets fordeling og for klassedannelsen er revideret senest marts Personaleressourcemæssigt er der efter aftale med den faglige organisation sket en omfordeling af pædagogressourcen fra skoleferie og skolefridagene til skoledagene, hvor ressourcebehovet er størst. Der er herved opnået en gevinst i gennemsnit en time pr. pædagog i børnetid på de børneintensive skoledage. Andre tiltag har betydet at der er sket en forbedring af børnetidsressourcerne (afspadseringsaftaler og arbejdstidsaftaler). Opfølgning: Ledelsestiltag jf. ovenfor. Alle drøftet i MED. Ledelsen har arrangeret et uddannelsesforløb for ledergruppen i samarbejde med konsulent fra BUF, hvor der er sat fokus på ledelsens værktøjer til støtte for arbejdet med de enkelte personaleteams dynamik og deres måde at få deres professionalisme i spil. Dette følges op i den kommende periodes indsats omkring sygefravær og trivsel. 3. Sundhed Sund kost og fysisk aktivitet giver energi til at vokse, til at lære og virker sygdomsforebyggende. Gode vaner grundlægges i den tidlige barndom og understøttes af sunde rammer gennem opvæksten. Under hensyntagen til, at Brøndagerskolens elever har individuelle tilgange til at erhverve sig gode vaner omkring sundhed, vil en styrket, målrettet indsats omkring kost og fysiske aktiviteter for børnene også være et vigtigt element i Brøndagerskolens virksomhedsplan Mål: At skolens elever erhverver sig gode vaner om varieret og sund kost samt lærer at opleve glæden ved at bruge sin krop. Dokumentation: - At der i ved udgangen af af skoleåret er udarbejdet en sundhedspolitik Opfølgning: En overordnet sundhedsplan er ikke blevet udarbejdet i perioden. Elevernes mangeartede behov og forudsætninger har været forhindringen for en entydig indsats udmøntet i en egentlig politik. Derimod er der blevet arbejdet meget med bevægelse. Fokus har været på tværgående hold i idræt i forskellige former. SIDE 15

16 for Brøndagerskolen, som afspejler den overordnede holning til skolens forholden sig til kost og motion i arbejdet med børnene. Løbehold, cyklehold, kanosejling, tonsehold (boksning mv.),gymnastik på tværs, ridehold, svømmehold. Indfaldsvinklen har været den motivation eleverne på Brøndagerskolen i særdeleshed har for at bruge kroppen. Skolens uddannede idrætslærere og fysio-ergoterapeuterne har været de aktive parter i indsatsen. SIDE 16

17 4. Seksualitet Emnet seksualitet tages op som et særligt indsatsområde. En bevidstgørelse hos det pædagogiske personale omkring det vigtige i at få eleverne fra tidlig alder til at lære gode vaner med adfærd omkring seksualitet. Her tænkes på fysisk kontakt med voksne og andre børn, sidde på skødet, give kys o.l. kan måske være naturlige for skolebegynderen, men ikke for 9.klasseseleven. Forholden sig til masturbation. Spørgsmål om egne grænser og intimsfære. Hvor hører det til. Indlæringsperspektivet kan være langt for vores elever, men meget betydningsfuldt for den enkelte elev, som kan havne i uhensigtsmæssige situationer, hvis der ikke har være lært om rigtige vaner i tide. Mål: At bevidstgøre det pædagogiske personale omkring det vigtige i at skabe rammer for eleverne fra tidlig skolealder, - til at tilegne sig gode vaner med adfærd omkring seksualitet. Dokumentation: Der har været afholdt temamøder i Pædagogisk råd med seksualitet som emne. - indgår i læseplanen i august Skal indgå i de individuelle elevhandleplaner Skolesundhedsplejersken er inddraget. Opfølgning: Temamøder i pædagogisk råd har været afholdt med konsulent Tue Sommer fra Langagerskolen i Århus med seksualitet og seksualitetsundervisning som emne. Marts 2010 Efterfølgende debat i på lærermøder og blandt pædagogerne med henblik på at implementere emnet i børnenes handleplaner Der har været nedsat et udvalg bestående af skolesundhedsplejerske og en pædagogisk vejleder som har haft til opgave at definere skolens overordnede Seksualpolitik. Arbejdet har foregået i årene Udvalget har været på seksualpolitik kurser mm samarbejdet med andre kontakter fra specialområdet i øvrigt mm ligesom der er samarbejdet med skolens pædagogiske seksualitets udvalg. Udvalget har forfattet en politik der snarest er klar til godkendelse i skolens MED udvalg, efter sommerferien Fremlæggelse og behandling i skolebestyrelsen Derefter skal politikken fremlægges på et pæd råd i skoleåret Udfordringer: Arbejdet med seksualpolitikken har sat øget fokus på behovet for uddannede seksualvejledere på skolen. Seksualitetsundervisningen skal implementeres i skolens lokale læseplan, for at medvirke til øget fokus på området. Selve seksualpolitikken indeholder områderne: Generelt om seksualitet Formål med seksualpolitikken på Brøndagerskolen Børnegruppen på Brøndagerskolen Positivt miljø omkring seksualitet Forældresamarbejde Forts. SIDE 17

18 Ved mistanke om Beredskabsplan Medarbejder ansvar Ledelses ansvar Derudover er der en række bilag som nævnt herunder: Myter og fakta Den almindelige seksuelle udvikling Seksualundervisning efter klassetrin Seksualoplæring Problematisk seksuel adfærd Bekymrings-barometer fra JanusCenteret Seksuelle overgreb Tavshedspligt og underretninger Skolens regler for: 1. At have en kæreste på skolen af 2. Brug internettet, chatrooms mm Pædagogiske eksempler: 1. Hvordan vasker man sig Medicin og seksualitet Typer af seksualitet Links til aktuelle film, hjemmesider, rådgivningsinstanser, litteratur mm SIDE 18

19 5. Evaluering og dokumentation. Læseplansudvalget har i det forløbne år udfærdiget modeller for dokumentation og evaluering. PCA konsulent har været inddraget. Disse modeller skal i de kommende skoleår implementeres i planlægningen. Emnet understøttes af oplæg på Pædagogisk råd i december 09. Videodokumentation tages op i samarbejde med PCA. Mål: At arbejde videre med indsatsen omkring de målbare mål, dvs. evaluering og dokumentation til støtte for lærer og pædagog i formidlingen af viden og kompetencer til eleverne. Dokumentation: Fokus og test/obs perioder er byttet om i forhold til årshjul. Evalueringer på nye handleplaner er samlet ( udsagn fra forældre, sagsbehandlere og medarbejdere). Opfølgning: Det tværfaglige vejledningsteam har en forpligtelse til at bidrage til at kvalificere udviklingen af den enkelte elevs kompetencer. Derfor er fokus periode for 8. klasses elever blevet flyttet til august, sep. okt. således at lærer, pædagog og vejledere sammen kan pege på udviklingsmuligheder til handleplansmødet i 8. kl. Test / obs periode er lagt i sidste kvartal af 0 kl. således at lærer pædagog har lært eleven at kende og således sammen med vejlederne kan udforme den mest kvalificrede elevbeskrivelse. Den nye handleplansstruktur fastholdes og der arbejdes videre med kvalificering af denne. Videodokumentation bliver stadig anvendt i stor udstrækning og i særdeleshed i forhold til de nye it strategier. Videodokumentation vil som emne fastholdes til næste skoleår, idet videodokumentationsgruppen arbejdere videre med at indsamle materiale. Der vil blive afholdtpæd.råds møde vedr. videodokumentation i skoleåret Forældresamarbejde Forældresamarbejde har igen i år dels taget udgangspunkt i samarbejdet om det enkelte barn ( min. 4 møder om året ) dels i temaaftener og små kurser. Temaaftenerne er delvist blevet revideret i forhold til emner og for nogle emners vedkommende i forhold til mødetider. Temaer er i år i højere grad blevet mere praktisk rettede således tilbydes Boardmakerkursus og billedbehandlingskursus. Søskendedag og bedsteforældrearrangement er bibeholdt. Brøndagerskolens vejlederteam præsenterer samlet for forældrene deres arbejdsområde med eleverne samt den tværfaglige tilgang. Desuden har møder i forbindelse med test/obs forløb samt fokusperiode forløb været afholdt af vejledergruppen. Der her været afholdt Pæd. Råds møde med med ekstern oplægsholder om familier med anden etnisk baggrund end dansk. Der er afholdt Early Bird familie kursus for en gruppe forældre til de yngste elever. Mål: At tilpasse temaaftener til det aktuelle behov i forældregruppen således at antallet af deltagere er stigende Dokumentation: - Der er valgt kontaktforældrerepræsentanter i alle grupper. Der har været indkaldt til cafeaften for forældrerepræsentanter. - Der er udsendt og opgjort spørgeundersøgelse i Opfølgning : Gruppen om forældrearbejde under skolebestyrelsen har mødtes et par gange i perioden. Spørgeskemaundersøgelsen gav en klar tilkendegivelse fra forældrene om, at de syntes at cafe arrangementer var en god ide, men at de ikke ville komme selv, idet de følte sig meget pressede på tid. På denne baggrund blev dette tiltag lagt på hylden M.h.t. øvrige p.t.. arrangementer er der stor interesse for SIDE 19

20 efteråret 2010 til alle forældre vedrørende tilslutning til cafe arrangementer og netværksgrupper. - Der er afholdt søskendedag, introaften for skolebegyndere, ud af skolen arrangement samt boardmaker kursus. Der er lavet årshjul for arrangementer. søskendedag samt bedsteforældrearrangement. Boardmakerkurset måtte aflyses p.g.a. for få deltagere. Temaudvalget ( to forældrerep. samt ledelses rep.) vil næste skoleår satse på et par større arrangementer oplægsholdere ude fra om forældrerolle, seksualitet og handicap, m.v.. Ved de større arrangementer overvejes det at indbyde lidt bredere end kun Brøndagerforældre. Desuden tilbydes Boardmaker og billedbehandling igen samt arrangementet om ud af skolen. Mål: At udvikle og implementere Early Birdkursus, der i højere grad matcher de lidt ældre elever. Dokumentation: Der har været afholdt et Early Bird kursus for forældre til de yngste elever. Opfølgning: Det har ikke været muligt at udvikle nyt kursuskoncept, da vores begyndende samarbejde omkring udvikling af nyt kursus er blevet vanskeliggjort af videncentrets ned og om lægning. Samarbejde om projektet er derfor ikke muligt p.t. Planlagt kursus i Early Bird i UK for ældre elevers forældre måtte aflyses p.g.a. arbejdspres. Der har i indeværende skoleår været afholdt et Early Bird kursus og Brøndagerskolen har således stadig licens til af afhold sådanne kurser. Mål: At skærpe skole/hjem dialogen og samarbejdet om at sætte mål for den enkelte elev. Dokumentation : Der er forsøgt med en fast dagsorden til evalueringsmøderne. Ny handleplansskabelon er taget i brug. Mål: At kvalificere arbejdet med at kunne støtte op om familier særlig med henblik på de ressource- Svage familier. Dokumentation : Der er afholdt Pæd. Råd møder om at være forældre til et handicappet barn. Introkursus om det svære forældresamarbejde. Opfølgning : Dagsorden til evalueringsmøderne er søgt præsenteret, men er endnu ikke implementeret i høj grad. Evalueringsdagsorden justeres og implementeres i dette og næste skoleår. Skabelon til referat er ikke udfærdiget og vil blive udfærdiget af læseplansudvalget m.h.b. på handleplansmøderne okt., nov Opfølgning : Udover afholdelse af Pæd. Råd vedr. forældrerollen er ledelsen gået meget mere aktivt ind omkring forældrearbejdet i de enkelte teams. Således har der været afholdt en hel del netværksmøder med forældre, socialforvaltninger, specialister og andre fagfolk Vi vil fastholde og udbygge denne praksis. Der er endvidere arbejdet målrettet på at for større sikkerhed omkring underretninger og 50 anmodninger til sociale myndigheder. Rolleafklaring i forhold til ikke at blive socialrådgiver er stadig udfordrende og fokus fastholdes på dette. SIDE 20

21 7. Formidling af viden Brøndagerskolen har gennem årene udviklet stor viden om det didaktiske arbejde med børn med autisme. Brøndagerskolen søger at formidle denne viden, f.eks. ved at stå til rådighed med oplæg ved konferencer, undervise på uddannelsessteder og ved vejledningsopgaver gennem VISO. Brøndagerskolen har yderligere fået en opfordring til samarbejde med Videncenter for Autisme i Servicestyrelsen, om at formidle konkrete undervisningsmaterialer og pædagogiske materialer som billeder - dels i bogform - dels som open-source på nettet. Formålet er at bidrage frit med ideer til indhold i undervisning og pædagogik for andre som arbejder med børnegruppen. Det er Videncentret som faciliterer dette, mens Brøndagerskolen leverer det pædagogiske indhold for vores målgruppe. Mål:. At indgå i et samarbejde med Videncenter for Autisme om udarbejdelse af en open-source database for pædagogik- og undervisningsmaterialer Dokumentation: : At der er databaselagt en pædagogisk kategoriseret fotoafbildning af Brøndagerskolens materialesamling ved udgangen af skoleåret Der er indledt et samarbejde om formidlingen af databasen med Videncentret inden udgangen af 2010 Opfølgning: Samarbejdet med Videncenter for Autisme (Videncenter for Handicap, Hjælpemidler og Socialpsykiatri) blev indledt i begyndelsen af Samarbejdet har været om et egentlig katalog over arbejdsopgaver for elever med et behov for meget strukturerede forlæg for at kunne gennemføre en arbejdsopgave selvstændigt. Baggrunden for samarbejdet har været ønsket om at få formidlet den viden ud som Brøndagerskolen har opbygget gennem årene i form af disse arbejdsopgaver og som er samlet i en stor materialesamling på Brøndagerskolen. De drivende kræfter - ud over skoleledelsen og Videncentret - har været skolens pædagogiske vejleder (Neel Svane Kruse) med ansvar for skolens materialesamling, der har samarbejdet med en af skolens forældre (Dorthe Ørsig) der er professionel fotograf. Resultatet er en bog Masser af opgaver og en hjemmeside - som udkommet i efteråret Hjemmesiden er drevet af Videncentret under Socialstyrelsen og er en open-source baseret site. Her kan alle lægge ideer ind til arbejdsopgaver ved siden af de opgaver der allerede er beskrevet og afbilledet fra skolens samling. Bogen er ligeledes betalt og udgivet af Videncentret (for handikap, hjælpemidler og socialpsykiatri) under Socialstyrelsen og kan købes i boghandlen og er en non-profit udgivelse. SIDE 21

22 Brøndagerskolen Nordmarks allé Albertslund T M

Brøndagerskolen. Virksomhedsplan 2010-2011. Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 2620 Albertslund. www.broendager.dk broendagerskolen@albertslund.

Brøndagerskolen. Virksomhedsplan 2010-2011. Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 2620 Albertslund. www.broendager.dk broendagerskolen@albertslund. Virksomhedsplan 2010-2011 Brøndagerskolen Brøndagerskolen Nordmarks Allé 20 2620 Albertslund www.broendager.dk broendagerskolen@albertslund.dk T 43 68 72 00 F 45 11 52 52 SIDE 2 Indhold Indledning... 5

Læs mere

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen

Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008. Brøndagerskolen Børne- og Undervisningsforvaltningen/SH + ÅB + LFB November 2008 Brøndagerskolen Generelt om Brøndagerskolen Brøndagerskolen er en kommunal specialskole for børn og unge med autisme og generelle indlæringsvanskeligheder.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014

Aftale mellem. Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 Aftale mellem Randers Byråd og Vesterbakkeskolen 2012 & 2014 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2008 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE

Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11. Webudgave BØRN OG UNGE Skolebeskrivelse for Lundagerskolen 2010/11 BØRN OG UNGE Lundagerskolen... 3 Organisering... 4 0. klasse... 4 0.-6. klasse... 4 Ungdomsafdelingen... 5 Samlet vurdering af skolen... 6 Rammebetingelser...

Læs mere

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune

Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune Kvalitetssikring af folkeskolerne i Aalborg Kommune - på et dialogbaseret grundlag Folkeskolen er en kommunal opgave, og det er således kommunalbestyrelsens opgave at sikre, at kvaliteten af det samlede

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune

- inklusion i dagtilbud. Inklusion i Dagtilbud. Hedensted Kommune Inklusion i Dagtilbud Hedensted Kommune Januar 2012 Denne pjece er en introduktion til, hvordan vi i Dagtilbud i Hedensted Kommune arbejder inkluderende. I Pjecen har vi fokus på 5 vigtige temaer. Hvert

Læs mere

Forslag til ny organisering af specialomra det

Forslag til ny organisering af specialomra det Forslag til ny organisering af specialomra det Indhold Nuværende organisering... 2 Rævebakkeskolen... 2 Afdeling Lindholm... 2 Afdeling Skovpark... 2 Nyborg Heldagsskole... 2 Elevtal... 3 Rævebakkeskolen...

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave

Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Velkommen til Dr. Alexandrines Børnehave Dr. Alexandrines Børnehave er en af de institutioner i Aarhus kommune som varetager opgaven med inklusion af børn med handicap. Med denne folder ønsker vi, at byde

Læs mere

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid

Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Beskrivelse af indsatsen Investering i børns fremtid Baggrund for indsatsen Et solidt sprogligt fundament i en tidlig alder er det bedste udgangspunkt børn kan få. Sproget er en afgørende faktor for både

Læs mere

Brøndagerskolen. Specialskole og videncenter for børn og unge med autisme. Autisme forståelse. Forældresamarbejde. Læring. Livslangt perspektiv

Brøndagerskolen. Specialskole og videncenter for børn og unge med autisme. Autisme forståelse. Forældresamarbejde. Læring. Livslangt perspektiv Brøndagerskolen Specialskole og videncenter for børn og unge med autisme Autisme forståelse Forældresamarbejde Læring Velkommen Brøndagerskolen er en specialskole for børn og unge med Autisme Spektrum

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. - fritidstilbuddet i FællesSkolen Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO - fritidstilbuddet i FællesSkolen Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse samt beskrivelse af FællesSkolen... 3 Formål med mål- og indholdsbeskrivelse på SFO-området...

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Døgninstitutionen Tippen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration.

Der foreligger et ydelseskatalog fra 2006. Fremadrettet har vi valgt at fokusere på en fyldest gørende service deklaration. Ældre og handicap Handlingsplan efter tilsyn Efter hvert tilsyn skal institutionen udarbejde en handlingsplan indenfor en måned efter modtagelse af rapport. Hvis der modtages rapporter, hvor der peges

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksomhedsplan 2009-2010 S A B R O E G A A R D E N Samarbejde Anerkendelse Børn Respekt Omsorg Efteruddannelse Glæde Ansvar Aktivitet Ressourcer Dynamik Engagement Nytænkning 2 Indledning: For at tilgodese

Læs mere

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen

AKT strategi. Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014. Børn og Unge afdelingen AKT strategi Udarbejdet af VRC/AKT og Inklusion og PUC Juni 2014 Børn og Unge afdelingen Fredericia Kommunes strategi for AKT Baggrund Der har gennem mange år været arbejdet med AKT området i Fredericia

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis.

Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. Holbæk By Skole Skolebestyrelsen Holbæk By Skoles ambitioner, principper og praksis. 29. november 2016 Indhold Holbæk By Skole vil være kendetegnet ved... 2 Holbæk By Skoles ambitioner... 2 Vores hverdag...

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Realiseringen af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faglige mål Folkeskolereformen lægger op til en ændring af, hvordan folkeskolen fremover skal løse sin opgave. Reformens formål er, at eleverne,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder

Supercenter Sorø Borgerskole. Komplekse indlæringsvanskeligheder Supercenter Sorø Borgerskole Komplekse indlæringsvanskeligheder Sorø Kommune har etableret 4 særlige specialundervisningstilbud, kaldet Supercentre, som er oprettet efter Folkeskolelovens 20 stk. 2. Supercentrene

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger Hasle Skole har to specialklasser. Begge begyndt som børnehaveklasse i henholdsvis 2010 og 2011. Klasserne har

Læs mere

Læring og Samarbejde

Læring og Samarbejde Kontrakter Børn og Unge 2015-17 Læring og Samarbejde Strategiområde A: Det gode børneliv. Mål Indsats Handling Ansvarlig Plan for proces og evaluering A.1. Læring og inklusion: Styrkelse og konsolidering

Læs mere

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion

2013-14 udvides til at omfatte Sprog og adfærd 1. (K) 2012 -? Fortsat udvikling mod mere inklusion 1. (K) 2012 -? Søholmskolens virksomhedsrapport 2012-14 (K)=fælles kommunale indsatsområder (L)= lokale indsatsområder Rød skrift er justeringer juni 2013 Fortsat udvikling mod mere inklusion Ingen eller

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007

Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Kirkeby Skole Telefon: 62261276 Assensvej 18 Fax: 62261274 5771 Stenstrup Taki: 62263819 den april 2007 Udviklingsplan Kirkeby Skole Maj. 2007. Sammenhæng. Kirkeby Skole er en skole fra 0. til 7. klassetrin

Læs mere

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4

1. Værdigrundlag s Mål og vision s. 3. a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3. b) Særlige tilbud til elever s. 3. c) Evalueringskultur s 4 Virksomhedsplan Gildbroskolen 2008-2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Værdigrundlag s. 3 2. Mål og vision s. 3 3. Organisationen a) Almen- og specialklasseundervisning s. 3 b) Særlige tilbud til elever s. 3

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Drejebog folkeskolereformen vs. 2

Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Drejebog folkeskolereformen vs. 2 Skoleafdelingen oktober 2014 Folkeskolereform version 2 Folkeskolereformen er en realitet og mange af dens elementer er implementeret. Skolerne i Dragør har et højt ambitionsniveau,

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Inkluderende pædagogik og specialundervisning

Inkluderende pædagogik og specialundervisning 2013 Centrale videnstemaer til Inkluderende pædagogik og specialundervisning Oplæg fra praksis- og videnspanelet under Ressourcecenter for Inklusion og Specialundervisning viden til praksis. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Til dig. på Rosenholm

Til dig. på Rosenholm Tlf. 96 284250 Til dig som skal være studerende på Rosenholm Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til dig som studerende med det formål at give dig nogle

Læs mere

Terndrup Skole og SFO

Terndrup Skole og SFO Kontrakt 2013-14 Terndrup Skole og SFO Terndrup Halvej 1 9575 Terndrup Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Langsigtede mål , samt delmål for 2016

Langsigtede mål , samt delmål for 2016 Langsigtede mål 2014 2017, samt delmål for 2016 og koordineret samarbejde. Mål: Tidlig indsats Politikområde 01 og 03 Langsigtet mål: Flere børn og familiers vanskeligheder afhjælpes så tidligt som muligt

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Masterplan for Rødovrevej 382

Masterplan for Rødovrevej 382 2011 Masterplan for Rødovrevej 382 Kompetenceudvikling i botilbud i Rødovre Kommune og Hvidovre Kommune Introduktion Denne masterplan er udarbejdet på baggrund af det kompetenceudviklingsforløb, som personalet

Læs mere

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen

Mål: Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen 1. de unge Vi er parate til at imødekomme den enkelte unge, så den unge trives i dagligdagen Vi genopfrisker og udvikler de enkelte aktivitetsgrupper nedsat sidst år i maj, så det er tydeligt hvem der

Læs mere

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning

Maj 11. Side 1 af 5 B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011. Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning B I L AG TI L TR- U D S E N D E L S E N R. 010/2011 Notat Inklusion betyder styrket almenundervisning Maj 11 Ved aftalen om kommunernes økonomi for 2011 blev der opnået enighed mellem regeringen og KL

Læs mere

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole

En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv. for. Møldrup skole En bæredygtig skole et 5 årig perspektiv for Møldrup skole 2012 2016 Første udgave juni 2012 Forord På Møldrup skole har vi formuleret en vision om, hvordan vi ser skolen, når vi tegner et billede af fremtiden

Læs mere

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap

Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Årsrapport for 2012 Voksen Handicap Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn: Organisationen Hjemmestøtte, afd. Støttecenteret for senhjerneskadede Agtrupvej 111, 6000 Kolding Lederens navn: Marianne Ries

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17

Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Ingrid Jespersens Gymnasieskole Fokuspunkter skoleåret 2016/17 Fokuspunkter: Fælles for grundskole og gymnasium 1) Helhedsskolen Målet er fortsat at manifestere IJG som en helhedsskole og en økonomisk

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014.

EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. EVALUERINGS- OG OPFØLGNINGSPLAN for 2014. Denne plan redegør for evalueringsresultaterne og opfølgningsplan på Tybjerg Privatskole for kalenderåret 2014. Den er afsluttet og offentliggjort på skolens hjemmeside,

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Inklusionsstrategi Solrød Kommune

Inklusionsstrategi Solrød Kommune Inklusionsstrategi Solrød Kommune 1 Inklusionsstrategi Solrød Kommune. Solrød Kommune har en ambition om at styrke inklusion til gavn for alle børn og unge. Solrød Kommunes strategi for inklusion beskriver

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget

Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Karrebæk Skole og Børneog skoleudvalget Karrebæk Skole Side 1 1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Karrebæk Skole og Børne- og skoleudvalget

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Ølgod Skole 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves -

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax:

Krøversvej Helsingør - Tlf /05 Fax: SPECIALBØRNEHAVEN HIMMELHUSET Værdigrundlag Krøversvej 4-3000 Helsingør - Tlf. 4928 1106/05 Fax: 49281067 - e-mail: dha38@helsingor.dk www.specialbornehaven.helsingor.dk Specialbørnehavens værdigrundlag

Læs mere

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan

Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Kvalitetsrapport/Virksomhedsplan Skolens navn: SKRILLINGESKOLEN Indholdsfortegnelse 1. Præsentation af skolen 2. Forord Beskrivelse af processen og begrundelse for valg af indsatsområder 3. Indsatsområder

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2008 fra: Albertslund Kommune Albertslund Kommune Albertslund Kommune Kontaktperso n Line Friis Brorholt/Cec ilie Engell Tlf. nr. 43686115/43686 525 Line.friis.brorholt@albertslund.dk/cecilie.engell@alb Mail.: ertslund.dk Skemaet er

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Folkeskolen er en kommunal kerneopgave og Middelfart Kommune har ambitioner for sit skolevæsen. Middelfart Kommunes skolepolitik bygger på et ønske om en folkeskole, der har en fælles retning og

Læs mere

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik

Center for Dagtilbud og Kultur. for Kirkeskovens børnehave Sputnik Virksomhedens navn Virksomhedsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Virksomhedsaftale for Kirkeskovens børnehave Sputnik 2014-2015 1 Side 2 / 5 Indledning Denne virksomhedsaftale er indgået mellem

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Børn med særlige behov

Børn med særlige behov Formål og baggrund Børn med særlige behov Ramme for indsats og ekstra ressourcer Med afsæt i sloven 4, stk. 2 og Esbjerg Kommunes Børn og Ungepolitik arbejder ud fra en inkluderende tilgang. kan efter

Læs mere

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen.

Indeværende notat er et bud på, hvordan en første udfoldelse af dette samarbejde og partnerskab kan se ud - set i lyset af folkeskolereformen. Emne: Partnerskab og samarbejde ml. folkeskole og ungdomsskole i Vejle Kommune. Dato 03-03-2014 Sagsbehandler Erik Grønfeldt Direkte telefonnr. 76815068 Journalnr. 17.00.00-A00-1-13 1.0 Indledning Med

Læs mere

Forældre til børn med handicap

Forældre til børn med handicap Forældre til børn med handicap - vi hjælper jer på vej. Indhold Familierådgivningen, Handicapgruppen...3 Sundhedsplejerskerne...4 Tale/hørepædagogerne, PPR...5 Ergo/Fysioterapeuterne, PPR...6 Psykologerne,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017

Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Notat vedrørende fraværsindsatser oplæg til Børne- og Skoleudvalget, juni 2017 Baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede med vedtagelsen af budget 2017: Forligsparterne ønsker at følge udviklingen omkring

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 203 Virksomhedsplan for Krabbeshus Heldagsskole A. Beskrivelse af skolen Særlige kendetegn/traditioner Krabbeshus Heldagsskole er Skive Kommunes specialskole for børn og unge med autisme

Læs mere

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016

Handleplan for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 for styrkelse af elevernes læsekompetencer i Roskilde Kommunes folkeskoler 2012-2016 Indhold: Indledning side 3 Tiltag - og handleplaner side 4 Evaluering side 8 Arbejdsgruppen: Vagn F. Hansen, Pædagogisk

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats

MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER. Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER I DAGINSTITUTIONER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats MINIGRUPPER Et tilbud til børn med behov for en særlig indsats Vi vil skubbe til grænserne for fællesskabet for vi vil

Læs mere

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole

Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet på Rødovre Skole Skole-hjemsamarbejdet er afgørende for at eleverne udvikler sig mest muligt. Derfor har Rødovre Skole udarbejdet følgende retningslinjer, der beskriver: 1. Princip

Læs mere

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT

Faglige pejlemærker. i Dagtilbud NOTAT NOTAT Faglige pejlemærker for faglig udvikling i Dagtilbud Dagtilbudsområdet ønsker i 2013 at sætte fokus på faglig udvikling af området. Siden januar 2012 har dagtilbudsområdet været organiseret i en

Læs mere

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011

BESKRIVELSE AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 BESKRIVELSE AF AKT. OBS.STØTTEAFDELINGENS TILBUD JANUAR 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Daginstitutionsområdet side 3 1.1. Intensivt udviklingsforløb - 12 uger side 3 1.2. Længerevarende støtteforløb side

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning oktober 2016 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

Resultatkontrakt for Bækholmskolen

Resultatkontrakt for Bækholmskolen Resultatkontrakt 2010-11 for Bækholmskolen Odense Kommune Børn- og Ungeforvaltningen 1. december 2009 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Bækholmskolen er indgået mellem Jørgen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune

Kvalitetsrapport 2010/2011. Favrdalskolen Haderslev Kommune Kvalitetsrapport 2010/2011 Favrdalskolen Haderslev Kommune 1 1. Resumé med konklusioner 2. Tal og tabeller Skolen Indholdsfortegnelse Hvor mange klassetrin har skolen. Hvilke klassetrin - antal spor pr.

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup

Resultatkontrakt for Børneinstitution Hunderup Resultatkontrakt 2011-2012 for Børneinstitution Hunderup 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag

Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningens udmøntningsforslag Børne- og Ungdomsforvaltningen foreslår, at der bør afsættes 575.000 kr. (2005-priser) til at udarbejde informationsmateriale om handicaptilgængelighed

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune

Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune Digitaliseringsstrategi for Børn- og Ungeområdet, Lemvig Kommune 2016-2019 Godkendt d.xx.xx.xx 1. Indledning Lemvig Kommune arbejder for, at alle børn og unge lærer og trives. Digitalisering er et nødvendigt

Læs mere