GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG"

Transkript

1 GRUNDEJERFORENINGEN TÅRNBORG Ved formanden Poul Otto Seidel, Rødhøjvej 30, Svenstrup, 4220 KORSØR Telefon Mobil Stiftet den 10. juni Dit lokale talerør og Lokalråd Center for Kultur og Fritid i Slagelse sendt som vedhæftet pdf- fil til til Svenstrup torsdag den 7. april 2011 Vedr.: Høring vedr. Kultur- og Medborgerhuset Vor forening har følgende bemærkninger til den proces og de konsekvenser som Beslutningen i Kultur og Fritidsudvalget den 2. februar 2011 har truffet om: Procesplan for organisationsændring i Medborgerhuset / Kulturhuset, Korsør Det fremgår af sagsfremstillingen, at Kultur- og Fritidsudvalget i november 2009 har indledt en proces med henblik på, at etablere en samlet driftsenhed omkring de kulturelle aktiviteter i de kommunale institutioner Kulturhuset, Fæstningen, Kabeldepotet, Magasinet og den selvejende institution Medborgerhuset i Korsør. Man kan ikke etablere en samlet driftsenhed, hvori en selvejende institution indgår sammen med kommunale institutioner. En selvejende institution er en selvstændig juridisk enhed, der henhører under fondslovgivningens bestemmelser. Senest har udvalget på mødet den 3. november 2010 besluttet, at der skal igangsættes en organisationsændring med henblik på, at der etableres en kommunal virksomhed, Korsør Kultur- og Medborgerhus, som har en kommunalt ansat leder og et selvstændigt budget. Organisationsændringen sikrer dermed en entydig ansvarsfordeling, ligesom der gives større decentral kompetence. Derudover vil ændringen betyde at konstruktionen omkring aktiviteterne lovliggøres. Det fremgår tydeligt af fremstillingen, at Slagelse kommune gennemtvinger en opløsning af den selvejende institution Korsør Medborgerhus. Dette har kommunen ingen adkomst til. Den selvejende institution er lovligt stiftet og alle borgere i den tidligere Korsør kommune er medejere af institutionen og er valgbare til dens bestyrelse. Den selvejende institution fører selvstændigt regnskab og har egen formue. Det var Korsør kommune der i sin tid ønskede Korsør Medborgerhus omdannet fra en kommunal institution til en selvejende. Der medvirkede advokat ved denne omdannelse. 1

2 Der siges at konstruktionen omkring aktiviteterne skal lovliggøres. Det er det samme som at sige, at de er ulovlige. Vi har ved anmodet at få aktindsigt i, hvilken dokumentation der foreligger for påstanden om ulovlighed. Vi har ikke fået nogen tilbagemelding. Slagelse kommune ønsker nu at opløse/overtage den selvejende institution for at kunne overtage denne som kommunal institution. Dette sker efter vor mening ved magtfordrejning, idet kommunen har opsagt den selvejende institutions driftsoverenskomst således, at denne ophører med udgangen af august måned Det havde været passende og anstændigt, at lade bestyrelsen i Korsør Medborgerhus tage stilling til kommunens ønsker ved om nødvendigt, at drøfte spørgsmålet på en af bestyrelsen indkaldt ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Det fremgår endvidere af sagsfremstillingen, at Slagelse kommune ønsker at samle organisationen under samme formelle ramme samt at nedsætte brugerråd, der arbejder tæt sammen med personalet, idet dette vil skabe helhed i huset, lette procedurer samt sikre brugernes medejerskab. Der er i dag intet til hindring for, at Korsør Medborgerhus nedsætter brugerråd det er Korsør Medborgerhus bestyrelse, der afgør om man finder dette hensigtsmæssigt. Det er noget af en påstand, at der i dag ikke er helhed i huset og at kommunens overtagelse af Korsør Medborgerhus skulle kunne lette nogen procedurer. Samtidig postulerer man, at overtagelsen skal sikre brugernes medejerskab. Dette postulat er noget vås og vrøvl. Brugerne har ikke noget medejerskab i dag og det er ikke brugerne, der skal styre Korsør Medborgerhus. Det skal den selvejende institutions bestyrelse og det gør den gennem den daglige leder, der gennem 30 år har samarbejdet loyalt med alle brugere af Korsør Medborgerhus. Ved den nye organisation får brugerne heller ikke noget juridisk formueretsligt medejerskab og de kommer heller ikke til at bestemme mere, end hvad den nye leder af området giver dem lov til. Dette betyder, at Medborgerhuset overgår fra en selvstændig styring til en politisk. Det formueretslige juridiske medejerskab har den tidligere Korsør kommunes borgere, idet de alle er medlemmer af den selvejende institution (en fond med særlige gunstige beskatningsregler). Gennem det af borgerne valgte lederskab forvaltes dette medarbejderskab via en bestyrelse. Det er en faktisk og reel indflydelse på Medborgerhuset, som nu fratages borgerne. Endvidere hedder det i sagsfremstillingen, at Kultur- og Medborgerhusets nuværende og kommende brugere og aktive fortsat skal kunne tilbydes oplevelser og indtryk arrangeret af husets leder samt ansatte, ligesom brugerne i lige så høj grad som i dag fortsat skal have mulighed for selv at lave arrangementer og aktiviteter. Alle aktiviteter koordineres af Kultur- og Medborgerhusets leder, der har ansvar for, at husets enorme lokaleressourcer vil være rammen om megen daglig aktivitet. Dette opfatter vi alene som en hensigtserklæring. Konsekvensen af kommunens overtagelse (med kompulsiv tvang) af Korsør Medborgerhus medfører en større administrativ enhed og påførelse af en lang række opgaver, der er Korsør Medborgerhus aldeles uvedkommende. Det er ligeledes vor opfattelse, at en sådan større enhed med et bortforpagtet køkken og en ditto cafe ikke ligefrem gør det nemmere for brugerne af huset. Nu skal de nemlig forhandle både med forpagteren og lederen af Kultur- og Medborgerhuset, hvis der skal indgå et traktement i et arrangement. 2

3 Formentlig er der indgået lejeaftaler og allerede indgået aftaler om fremtidige arrangementer. Mener Slagelse kommune, at man har ret til at overtage disse kontrakter. Endvidere siger sagsfremstillingen, at Fæstningsområdets faciliteter, dvs. Magasinbygningen, Kabeldepotet og udendørsarealerne, vil høre under Kultur- og Medborgerhuset, hvilket vil betyde lettere tilgængelighed til praktisk personale for brugere og overordnet synergi og på det kommunalt forankrede kulturområde i byen. Disse institutioner har intet interessefællesskab med Korsør Medborgerhus. Konsekvensen af nedlæggelsen af Korsør Medborgerhus og at lade dette indgå i en større enhed, fordi man er af den opfattelse, at det vil lette tilgængeligheden til praktisk personale for brugerne er en misforståelse. Det er nemlig medborgerhuset, der har alle de frivillige hænder det er ikke Magasinbygningen og Kabeldepotet. Det er muligt at det bliver nemmere for Magasinbygningen og Kabeldepotet, men til gengæld bliver det sværere for Medborgerhuset. Det skal også bemærkes, at Medborgerhuset og Kulturhuset er placeret i den samme bygningsmasse Magasinet, udendørsarealerne og Kabeldepotet ligger langt derfra. Der er 20 frivillige, der hjælper til i det daglige i medborgerhuset. Det er en betragtelig arbejdsmæssig værdifuld indsats de yder, hvis man mener at man også lige kan overtage den frivillige arbejdskraft, tager man grundigt fejl. Det er ikke en arbejdskraft som Slagelse kommune på nogen måde kan disponere over. Det kan man alene med det kommunalt ansatte personale. Man kan jo pænt spørge dem om de også vil stille sig til rådighed som frivillig arbejdskraft på Fæstningsområdet, i Magasinbygningen og på Kabeldepotet. Vi kan ikke vide det og det kan Slagelse kommune langt mindre. Vi har prøvet at lodde stemningen og vi vil tro at svaret er et nej skulle vi tage fejl, så er der jo intet, der forbyder dem at arbejde vederlagsfrit også der. Vi erindrer tydeligt den ærgrelse og skuffelse der var blandt det tidligere Medborgerhus brugere, da man kunne konstatere at 15 års arbejde var spildt med istandsætte og indrette lokaler. Det er stadig en torn i øjet på de gamle brugere, at man til daglig kan gå forbi det gamle velbeliggende Medborgerhus, som stadig står tomt og ubenyttet. Det faste personale i Korsør Medborgerhus består os bekendt af 3 medarbejdere (og måske en flex-medarbejder), som er stillet til rådighed af Slagelse kommune og er ansat og aflønnet af samme. Vi mener ikke disse medarbejdere hvoraf den ene er en køkkenmedarbejder (kok) kan pålægges flere opgaver. Det fremgår jo ikke af sagsfremstillingen, at Slagelse kommune stiller yderligere nødvendigt personale til rådighed. Men man kan jo så disponere over Magasinbygningens og Kabeldepotets faste personale til gavn for Medborgerhuset. Sagsfremstillingen forsætter: Det nuværende samarbejde med den selvejende institution Medborgerhuset opsiges primo februar til udgangen af august 2011, således at den nye organisering kan træde i kraft fra 1. september Cafétilbuddet i Kultur- og Medborgerhuset skal beskrives og annonceres, således at der kan indgås forpagtningsaftale med en ekstern part om drift af cafeen fra 1. september Den af kommunen lønnede medarbejder i caféen overdrages til den eksterne part. En opsigelse af samarbejdet er det ikke snarere driftsoverenskomsten der opsiges (det er vist en mere korrekt sagsfremstilling) og at overdrage 3

4 Cafétilbuddet til en ekstern part og så lade driften af køkken og café gå i licitation, så der kan indgås en forpagtningsaftale om driften af cafeen og køkkenet fra den 1. september 2011 er den sikre død for de aktiviteter der i dag foregår i huset. Cafe- og køkken er den økonomiske kerne i huset og ved at fjerne denne indtægtskilde opnås der ingen fordele for husets brugere. Det er rent tab for dem. Ved hjælp fra frivillige hænder sikres særdeles rimelige priser på drikkevarer og mad, hvilket er med til at bære en masse aktiviteter i huset. Økonomien har altid været anstrengt og kun ved indtægterne fra cafe og køkken har huset kunne tilbyde så gode arrangementer med videre, som det er sket i årenes løb. Hvis en forpagter skal drive virksomhed i huset kan forpagteren jo ikke disponere over frivillig arbejdskraft og endda få en gratis medarbejder fra kommunen til sin rådighed, men skal også ansætte medarbejdere. Forpagtningen er en privat drevet virksomhed. Hvis kommunen stiller vederlagsfri arbejdskraft til rådighed for forpagteren foreligger, der en klar overtrædelse af kommunalfuldmagten. Denne konstruktion er ikke gennemtænkt. Dette forudsætter at forpagtningen kan aflønne forpagteren og betale for den kommunale medhjælp og øvrig medhjælp. Konsekvensen er voldsomt forhøjede priser og dermed drastisk omsætningsnedgang. Man forventer vel ikke naivt at de frivillige vil arbejde uden vederlag for den forpagter, der driver køkken og cafe. Vi ved godt, at det er ved at blive et mantra for Slagelse kommune af fyre fast personale og tvinge frivillige (fordi man skaber utålelige situationer for brugerne) til at overtage de lønnede job uden vederlag. Dette har i øvrigt også skattemæssige konsekvenser for de frivillige, idet der da foreligger en skattepligtig begunstigelse af forpagter og der skal også ske beskatning af den frivillige. Sådan er skattereglerne om såkaldte gavedispositioner. Vi noterer os også, at man allerede er så langt i processen, at alle relevante beslutninger allerede er truffet. Hvad skal den høring egentlig til for? Det her er ikke efter vor mening ikke klædeligt for kommunen. Så siges det: I perioden 1. marts til 1. april gennemføres en høring af relevante parter. Kultur og Fritidsudvalget får en status på processen og orienteres om høringssvarene på møde den 4. maj. Høringssvarene vil derudover indgå i arbejdet med organisationsændringen. Som allerede anført ovenfor kan noget sådant ikke gennemføres ved en høring. Det kan kun ske ved en generalforsamlingsbeslutning i den selvejende institution. Det er i øvrigt ganske uhørt, at Slagelse kommune igangsætter en offentlig høring om en nedlægges af Korsør Medborgerhus uden at holde et orienteringsmøde for borgerne eller stille oplysninger til rådighed om sagen for borgerne. Ellers er høringen en ren illusion. Vi opfatter det som manglende respekt overfor bestyrelsen i den selvejende institution Korsør Medborgerhus og institutionens medlemmer. Man kan jo spørge den selvejende institutions bestyrelse, om man få tilladelse til at give en orientering på Korsør Medborgerhus ordinære generalforsamling den 27. april

5 Det skal afsluttende for den gode ordens skyld bemærkes, at undertegnede var revisor i Medborgerhuset, da overgangen fra kommunal til selvejende institution fandt sted. Det var dengang et problem, at den selvejende institution intet ejede en fond skal jo eje noget formue. Man gik da i gang med inventaroptællinger, varelagre med videre. Den daværende leder af Korsør Bibliotek Poul Erik Nielsen fortalte mig, at man ved oprettelsen af den selvejende institution Kongegården, måtte give institutionen skøde på ejendommen! Det skete ikke i Korsør Medborgerhus, fordi det politisk ikke handlede om selveje, men om drastiske nedskæringer. Man kan da for resten også lige opsige aftalen med Kongegården og så sammenlægge denne institution med de øvrige. Det er jo også en kulturinstitution. Der kan herved opnås yderligere organisatoriske fordele og synergieffekter. Brugerne (borgerne) bøjede sig dengang for konstruktionen, fordi man ville bevare Medborgerhuset og sikre de ansatte deres job. Der var stærke kræfter, der ønskede Medborgerhuset lukket og flere næringsdrivende indenfor cafe- og restaurationsvirksomhederne havde ondt et vist sted fordi de mente, at der var en fed omsætning, der gik deres næse forbi. Den selvejende institutions første formand var i øvrigt den dygtige tegner og akvarelmaler Marie Olsen, der påtag sig opgaven i den vanskelige situation Korsør Medborgerhus befandt sig i. Til sidst dette: Når vi blander os i høringen skyldes det ikke kun, at vi som lokalråd for Tårnborgområdet skal varetage vort lokalområdes interesser og dermed Tårnborgborgernes, som medejere af den selvejende institution, men først og fremmest fordi vi ser en udvikling, som vi vurderer ikke styrker Medborgerhuset, men svækker dette og dets aktiviteter. Nu har det hus stået i 30 år og alle har været fulde af beundring over, hvorledes de få ansatte og de mange frivillige fik det hele til at trives og gro og vi borgere havde et sted at dyrke interesser få klaret praktiske ting, nyde et billigt, men godt traktement og få en på opleveren. Mon i for resten finder en som Gorm, der kunne drive sin Gorms hytte til alles tilfredshed. Besind Jer. På bestyrelsens og foreningens vegne Poul Otto Seidel Formand 5

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay:

Bestyrelsen kunne ikke forstå at der pludselig skulle en ny bank på banen og besluttede at sende følgende til Clay: For at hindre unødvendig rygtedannelse og sikre at øens borgere får den rigtige information har bestyrelsen udarbejdet nedenstående redegørelse for dens arbejde i 2011 og 12 om Forsamlingshusets fremtid.

Læs mere

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter

Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter Udvalgsrapport vedr fremtidig strategi for Virksund Kursuscenter 27 januar 2014 Indledning: Der er nedsat et udvalg med repræsentanter for LM Vestjylland, LM Østjylland, Virksundstyrelsen og Bibelcampingudvalget.

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk

Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef for Søterritoriet Hans Erik Cutoi-Toft, tlf. 25 41 97 61 het@kyst.dk Rungsted Bådelaug c/o civiløkonom Karsten Eckert Højskolevej 8 2960 Rungsted Kyst Rungsted Sejlklub c/o Nicolai Møller Andersen Mågevej 9 2970 Hørsholm Kystdirektoratet, Søterritoriet Att. Afdelingschef

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

Gode råd om stiftelse og driften af en forening

Gode råd om stiftelse og driften af en forening Gode råd om stiftelse og driften af en forening Velkommen til Foreningshåndbogen Du sidder med Arbejdernes Landsbanks Foreningshåndbog - Gode råd om stiftelse og drift af en forening, der er en guide til

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner

SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst. Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner SELVEJENDE INSTITUTIONER med driftsoverenskomst Hvidbog om Kirkens Korshærs selvejende institutioner med driftsoverenskomst 1 Michael Wulff Udgivet af Kirkens Korshær Nikolaj Plads 15 1067 Kbh. K Tlf.

Læs mere

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11.

DSR Kreds Sjælland - Administrationen. Strategi. Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren. Version 4 11. Strategi Omstruktureringer og nedskæringer i psykiatri- og sygehussektoren 2010 2020 Version 4 11. september 2010 1 Indhold Indledning... 3 Faglig Strategi... 4 Omplaceringspligten - tilbud om ledig stilling,

Læs mere

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt

Indholdsfortegnelse REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME. Internt og fortroligt Internt og fortroligt Undtaget fra aktindsigt Eventuelt til brug for retssag REDEGØRELSE TIL VIBORG BYRÅD VURDERING AF OVERENSKOMST MED VIBORG FJERNVARME Indholdsfortegnelse 1. Indledning og konklusion

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013

Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013 ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013 Indledning Bestyrelsesåret 2012 kan man betegne som et eftertænksomhedens år.

Læs mere

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS.

Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Bestyrelsens spørgsmål og svar ifm. fusionen mellem DGI og DDS. Hvorfor fusion? Økonomi er det korte svar. Kulturministeriet (via tipsmidlerne) og kommunerne (via folkeoplysningsloven) giver idrætten og

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne

Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler på hospitalerne Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ministersvar@ft.dk Sagsnr. 2014-7310 Doknr. 254206 Dato 20. juli 2015 Vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2014 om forskningsmidler

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA

De Hjemløses Hus. - en evaluering. Juli 2003. Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith CASA CASA De Hjemløses Hus - en evaluering Juli 2003 Finn Kenneth Hansen og Louise Hardman Smith Center for Alternativ

Læs mere

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden

GRANSKNINGSBERETNING. - vedrørende visse forhold i ebh-fonden GRANSKNINGSBERETNING - vedrørende visse forhold i ebh-fonden Advokat Carsten Fode Århus den 16. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1. GRANSKNINGSTEMA... 3 2. GRANSKNINGENS FORLØB... 4 3. ANTAGET

Læs mere

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen

NOTAT. Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger. Maj 2001. Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger Maj 2001 Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA NOTAT Selvejende institutioner på det sociale område: Aktuelle problemstillinger

Læs mere

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat

Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat Delegation af kommunes afgørelseskompetence til advokat I forbindelse med behandlingen af en konkret sag blev ombudsmanden opmærksom på nogle breve som en advokat havde skrevet til en borger på en kommunes

Læs mere

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012

Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Historisk mulighed Kolding den 5. december 2012 Vi står foran en historisk mulighed vi aldrig har haft før og som vi på ingen måde kan føle os sikre på kommer igen. Vi er sikret overgang til DJØF og DJØF''s

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere