KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KARRIEREVÆRKET Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg"

Transkript

1 Et redskab +l vejledersamtaler, der skal stø2e yngre læger i deres karrierevalg Udviklet i samarbejde mellem Yngre Læger og Danske Regioner November 2014

2 INDHOLD. FORBEREDELSESGUIDE.. SAMTALEGUIDE.. OM S FIRE TANDHJUL BAGGRUNDEN FOR Find Karriereværket via: Danske Regioners hjemmeside: Yngre Lægers hjemmeside: Karriereværket er blevet -l i samarbejde med projekthuset Antropologerne. 2

3 1. FØR EN REFLEKSIV OG ÅBEN SAMTALE Tænk over og tal om spørgsmålene på de fire områder. Overvej, hvad der vil være anderledes om år. LÆGELIVET Hvad trives du bedst med og hvorfor? Lidt eller meget paaentkontakt? Aku^e eller mindre aku^e paaenter? Det mere somaaske eller psykiske? Det mere kirurgiske, medicinske, kliniske eller parakliniske arbejde? Hvad moaverer dig i det daglige? Hvad brænder du for? Er du mere beslutsom eller refleksiv? Et mere roligt eller huragt tempo? Fordybelse eller flere bolde i lueen? PERSONLIGHED Hvad er dine præferencer og kompetencer? Lidt eller meget syge paaenter? Mere bred eller dyb faglighed? Mere faste eller vekslende arbejdsader? Mere teambaseret eller selvstændig arbejdsform? Mere faste eller varierende arbejdsgange? LÆGEROLLERNE Hvilke tre roller trives du bedst i og hvorfor? Medicinsk ekspert Kommunikator Samarbejder Leder/administrator Sundhedsfremmer Parforhold Børn Sport Hobbyer Projekter LIVET Hvad skal kunne lade sig gøre for dig? Akademiker Professionel Fly^emuligheder Kort transpor_d Økonomisk planlægning Ferieplanlægning 3

4 2. FOKUSÉR PÅ DET VIGTIGSTE LÆGELIVET PERSONLIGHED 3. LÆG PLANER Overvej hvilke fravalg og alvalg, du kan træffe nu. Læg fx planer for hvilke specialer, du gerne vil vide mere om, og/eller hvilke kompetencer, du gerne vil styrke nu og fremover. Gode råd al dine karrierevalg: Dine karrierevalg stopper ikke ved valg af speciale Alle kompetencer og specialer er spændende, når man fordyber sig Selv de allerbedste karrierevalg indebærer også dårlige dage Brug Karriereværket løbende al refleksion og notér dine valg LÆGEROLLERNE LIVET Plan A: Plan B: Plan C: 4. TAG NÆSTE SKRIDT Ajlar, hvad du kan gøre nu og fremover for at søge informaaon og afprøve dine mulige karrierevalg. Ajlar fx: Hvor finder jeg relevant informaaon? Hvem kender jeg eller min vejleder, som jeg kan kontakte? 4

5 FORBEREDELSESGUIDE FOR YNGRE LÆGER Du kan bruge Karriereværket i starten af og undervejs i din lægelige karriere al at ajlare dine præferencer og kompetencer. Forvent, at det skieer over ad. Sådan gør du: FOR VEJLEDERE Du kan bruge Karriereværket som et udgangspunkt for karrieresamtaler med yngre læger. Karriereværket inviterer al en åben dialog, samadig med at det sæ^er retning på samtalen. Sådan gør du: 1. Sørg for at have forberedt dig inden samtalen. Forbered dig ved at læse Karriereværket grundigt igennem, mens du tænker over dine karriereveje frem al nu og fremover 2. Brug også Karriereværket al at tale med andre relevante personer end din vejleder. Tal fx med din partner, familie, venner samt kolleger og læger i andre specialer 3. Lav en aeale med din vejleder om en karrieresamtale med udgangspunkt i Karriereværket (brug allerede her Karriereværket ved at tage det med i hånden, nævne det i telefonen eller vedhæee det al mailen) 4. Overvej om der er nogle særlige temaer eller spørgsmål, som du vil vende med din vejleder 5. Overvej om vejleder kunne kende nogle relevante personer, som du kunne tale med 6. Print Karriereværkets punkt 1-4 (side 2 og 3) og hav dem med som et udgangspunkt for samtalen (måske har vejleder ikke printet dem ud) 7. Som yngre læge bør du gå ind al samtalen med et åbent sind. Uanset hvor ajlaret du er om dine karriereveje, så kan der dukke relevante forhold og muligheder op, som du ikke har tænkt over 1. Læs Karriereværket grundigt igennem 2. Tænk over spørgsmålene under Karriereværkets punkt 1 ie. den specifikke yngre læge, som du skal vejlede 3. Overvej om der er nogle særlige temaer eller spørgsmål, som du vil vende med lige præcis dén yngre læge, som du skal vejlede 4. Gør din vurdering af den yngre læges moavaaon og evner klar og tænk over, hvordan du vil formidle din vurdering 5. Overvej om du kender nogle relevante personer, som den yngre læge kunne tale med 6. Print Karriereværkets punkt 1-4 (side 2 og 3) og hav dem med som et udgangspunkt for samtalen 5

6 SAMTALEGUIDE FÆLLES GUIDE TIL PUNKT 1 Første del er en åben og refleksiv samtale: FÆLLES GUIDE TIL PUNKT 2-4 Anden del går ud på at drage konklusioner: 1. Tag udgangspunkt i Karriereværkets punkt 1 2. Vejleder styrer i udgangspunktet samtalens forløb. Vejleder kan fx starte med at spørge den yngre læge: Hvad trives du bedst med i lægelivet? 3. Som yngre læge kan du tage noter under eller lige eeer samtalen. 4. Husk at komme omkring den yngre læges lægeliv, personlighed, lægeroller og liv og hverdag samt andre ang, der må^e være vigage for den yngre læges karrierevalg 5. Både vejleder og yngre læge kan salle spørgsmål. Husk også at salle uddybende spørgsmål ved at starte sætninger med hv- spørgeord som fx hvorfor, hvordan, hvornår og hvilke 6. Som yngre læge kan du nævne tre specialer eller kompetencer, som du mener passer godt al dig. Det giver din samtalepartner en bedre forståelse for dine præferencer og kompetencer 7. Husk at tale om, hvad der vil være anderledes for den yngre om år. Det skieer også løbende, hvad der er brug for i samfundet, men det er alligevel vigagt at have et strategisk blik for, hvor der er gode jobmuligheder 1. Tag udgangspunkt i Karriereværkets punkt Notér sammen de vigagste sakord ie. den yngre læges lægeliv, personlighed, lægeroller samt andet, der er særligt vigagt for den yngre læges karrierevalg 3. Husk at tale om vejleders vurdering af den yngre læges kompetencer. Det kan I gøre direkte eller mere indirekte (fx via uddybende spørgsmål) 4. Husk som vejleder at give den yngre læge konstrukav feedback på sine overvejelser. Der er fx oee mere end ét speciale, der passer al den yngre læges kompetencer og præferencer 5. Læg planer sammen og skriv dem ned i sakordsform. Planlæg fx, hvilke specialer den yngre læge skal undersøge nærmere, og/eller hvilke kompetencer den yngre læge bør styrke nu og fremover 6. Overvej sammen hvad den yngre læge kan gøre for at søge informaaon om og afprøve sine karrieremuligheder 7. Overvej sammen hvem I kender, og hvordan I kan skabe kontakt al andre personer, der kan hjælpe den yngre læge 8. Noter de næste skridt, som den yngre læge kan tage 6

7 OM S FIRE TANDHJUL LÆGELIVET PERSONLIGHED Med lægelivet forstås alle de elementer, dit arbejdsliv består af. Det består fx både af hverdagen og højdepunkterne på arbejdspladsen samt det håndværksmæssige og det mere teoreaske. Dine overvejelser kunne fx omhandle hvilke paaent- og sygdomstyper, du er bedst al at håndtere. Du kan også overveje, om du trives med at arbejde i det aku^e eller med at følge paaenter over længere ad. Har du det bedst med ruaneprægede opgaver og resultater, eller trives du med mere varierende arbejdsopgaver og resultater? LÆGEROLLER Angående personlighed kan man tænke over og tale om fx værdier, moavaaon, ambiaon, kompetencer, temperament og handlekrae. Her kan man salle spørgsmål, såsom hvad der karakteriserer dig som person, hvad du vil, og hvad du kan. Arbejder du bedst i teams eller alene? Er det vigagt for dig at opnå presage og over for hvem (fx forældre, samlever, venner og kolleger)? Hvor meget skal presage overhovedet betyde for dine karrierevalg? Hvordan tror du, at dine kompetencer og præferencer vil og kan komme al at rykke sig over ad? LIVET De syv lægeroller danner grundlag for specialernes beskrivelse af nødvendige kompetencer hos en speciallæge, og hvad det vil sige at være læge. Det kan gøre dit specialevalg le^ere, hvis du har en idé om, hvilke lægeroller du trives bedst i. Som læge skal du udfylde alle roller, men tænk over, hvordan du kan udny^e dit potenaale bedst muligt. De syv lægeroller er et godt refleksionsværktøj på tværs af de lægelige specialer og sallinger. Læs om de syv lægeroller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside Med livet menes alt det, der sker i dit liv og din private hverdag. Det kan være familie, venner, ferier osv. Tænk over, hvad der skal kunne lade sig gøre for dig sammen med dit arbejde. Hvor meget skal arbejdet fylde i forhold al andre ang i dit liv? Hvad er vigagt for dig? Skal det være muligt at have krævende hobbyer ved siden af arbejdet? Skal der være råderum al at lave store investeringer? Og hvordan har du det med at saee gæld? Er du og dine nærmeste rustede al den karrierevej, du vil gå, og de arbejdsader, opgaver og ansvar, som det fx vil medføre? Forvent, at det varierer over ad og forsøg derfor at tænke frem. 7

8 BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN BAG Karriereværket er udviklet på baggrund af en dybdegående undersøgelse foretaget af Antropologerne i foråret Det er eeerfølgende blevet testet af vejledere og yngre læger i landets regioner. Disse tests har øget Karriereværkets træfsikkerhed. Undersøgelsen viste, at læger opnår et bredt syn på karriere i løbet af deres videreuddannelse. Undersøgelsen konkluderede, at karriere kan defineres som et forsøg på at forene forskellige dele af livet: Lægelivet, privatsfæren og lægens menneskelige præferencer og kompetencer. Undersøgelsen viste, at yngre læger har brug for: Overblik over forskellige karrierevejes hverdag, muligheder og krav Erfaring med lægeliv og dygaggørelse i praksis Sammenhæng mellem menneske, lægeliv og privatliv Undersøgelsen viste desuden, at læger afsøger og afprøver mulige fremadige karriereveje undervejs i deres videreuddannelse, og at de navigerer forskelligt undervejs: Læger, der er ahlarede omkring deres karriereveje, er typisk enten bestemte på én vej eller åbne over for andre Læger, der er uahlarede er typisk enten søgende eeer de re^e karriereveje eller afventende i forhold al at træffe karrierevalg YNGRE LÆGER OG DANSKE REGIONER STÅR BAG Formålet med Karriereværket er at give yngre læger en bred karriereforståelse, som stø^er dem i at træffe strategiske og oplyste karrierevalg adligt. Yngre Læger og Danske Regioner beslu^ede i 2013, at de ville gå sammen om at stø^e yngre læger i at opnå sammenhæng i deres karrierevalg, ved at udvikle et dialog- og refleksionsværktøj. Værktøjet guider yngre læger og vejledere i at tænke over, tale om og vælge karriereveje ud fra andet og mere end et givent speciale, faglige kompetencer og ønsker. TAK TIL De over 50 engagerede deltagere, der var villige al at salle op al test og interview og modtog Antropologerne i deres hjem eller på deres arbejdsplads. Desuden en stor tak al samarbejdspartnerne i de enkelte regioner, i Danske Regioner og i Yngre Læger, der respekquldt tog imod input fra Antropologerne og fra undersøgelsens og testens deltagere. 8

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

Lær at tackle jobsøgningsstress 2!

Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Lær at tackle jobsøgningsstress 2! Min forrige artikel tog udgangspunkt i, hvordan du kunne tackle de krav, der bliver stillet fra forskellige sider, inklusive fra dig selv, samt at du skulle anse din

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at:

RUF udgør et centralt element i forhold til at opnå projektets formål. Det er den metode, drejebogen foreslår, bliver anvendt til at: RUF Tre vigtige elementer i RUF RUF er forskellige fra fase til fase 1. Hvorfor RUF? 2. Hvad er RUF? 3. Hvem er med til RUF? 4. Forberedelse af RUF 5. Hvordan gennemføres RUF? 6. RUF og de fire faser -

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

vanskelige samtale trivselssamtale

vanskelige samtale trivselssamtale omsorgssamtale den nødvendige samtale den den svære samtale vanskelige samtale trivselssamtale Til ledere og personaleansvarlige Når samtaler med medarbejderne er svære Viden og værktøjer til at gøre de

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner

På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner På vej mod en fælles strategi for fremtidens HK-fag i kommuner og regioner 1 2 Drift er ikke nok Det er ikke tilstrækkeligt at kunne driftsopgaverne. Man skal være i stand til at løfte sig til et mere

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere