Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af Materielgården Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune"

Transkript

1 Evaluering af Materielgården 2014 Analyse gennemført blandt et repræsentativt udsnit af borgerne i Egedal kommune 1

2 Indhold 1. Metode 2. Snerydning, saltning og asfalt 3. Fejning, bekæmpelse af ukrudt og pleje af grønne områder 4. Affaldskurve og kørebane afmærkning 5. Børneinstitutioner og skoler 6. Idrætsanlæg og kunststofbaner 7. Kontakt til Materielgården og evaluering af hjemmesiden 8. Prioritering af ressourcerne 9. Yderligere kommentarer fra borgerne - summeret 10. Konklusion/indsatsområder Bilag 1: Yderligere kommentarer fra borgerne alle svar Egedal kommune Evaluering af Materielgårdens indsats Rapport, 1. oktober 2014 DMA/Research Kontaktperson: Lasse Ravn 2

3 Metodebeskrivelse Metode og målgruppe Analysen er gennemført som en kvantitativ analyse. Der er i alt gennemført 501 telefoniske CATI interview i perioden september Analysen dækker borgere i Egedal Kommune fordelt på Ølstykke, Stenløse, Smørum, Veksø, Ganløse og øvrige byer. For at sikre repræsentation af de små byer i kommunen, er der anvendt en disproportional stikprøve. Datamaterialet er efterfølgende blevet vægtet, så det stemmer overens med fordelingen fra Danmarks Statistik. Derved sikres, at de viste total resultater er repræsentative for Egedal kommune som helhed. 3

4 Rapportens opbygning Rapportens opbygning Total-resultaterne er vist med basis i de vægtede resultater, hvorimod resultaterne pr. by er vist med baggrund i de realiserede interview. Spørgsmålene er delt i to grafer. Første graf angiver den samlede procentvise fordeling på tilfredshedsskalaen. Den anden graf viser fordelingerne på køn, alder og by ud fra gennemsnittet på tilfredshedsskalaen fra et til fem (ekskl. ved ikke-svar). Kun signifikante forskelle er kommenteret. Enkelte spørgsmål er dog ikke nedbrudt på køn, alder og by på grund af for små besvarelser (dette gælder spørgsmål 19 og 20). Borgerne har haft mulighed for at angive yderligere kommentarer til kommunens indsats. Disse kommentarer ses for de enkelte byer i bilag 1 på side 58. 4

5 Resultater 5

6 Snerydning, saltning og asfalt 6

7 Oplevelse af niveauet for snerydning og saltning alle borgere Borgerne er generelt blevet mere tilfredse med niveauet for snerydning og saltning. 44 % af borgerne er enten tilfredse eller meget tilfredse med snerydningen og saltningen på kommunale veje. Dette er 10 procentpoint mere end i 2013, hvor andelen lå på 34%. Bemærk også, at andelen der er meget utilfredse er gået tilbage fra 9% i 2013 til 5% i Q3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 7

8 Oplevelse af niveauet for snerydning og saltning opdelt på by, køn og alder Der er ingen signifikante forskelle i tilfredsheden på alder, køn eller by. Q3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 8

9 Oplevelse af niveauet for asfaltbelægningen alle borgere Borgerne er generelt blevet mere tilfredse med niveauet for asfaltbelægning. Tilfredsheden er dog stadig forholdsvis lav, men udviklingen går i den rigtige retning. Andelen af borgere, der er meget utilfredse eller utilfredse er faldet med 10 procentpoint fra 2013 (56%) til 2014 (46%). Bemærk også at andelen, der er tilfredse eller meget tilfredse, nu udgør hver femte borger, hvor det var hver fjerde i Hvordan oplever du niveauet for asfaltbelægningen på veje og cykelstier i dit lokalområde? 9

10 Oplevelse af niveauet for asfaltbelægningen - opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere i Smørum og Veksø. 4. Hvordan oplever du niveauet for asfaltbelægningen på veje og cykelstier i dit lokalområde? 10

11 Oplevelse af niveauet for hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes alle borgere Generelt er borgerne overvejende utilfredse med niveauet for, hvor hurtig huller i veje og cykelstier lappes, men der er dog fremgang at spore. Hver anden borger er utilfreds eller meget utilfreds med niveauet for hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes, men denne andel er er faldet 15 procentpoint fra 2013 (73 %) til 2014 (58 % ). 5. Hvordan oplever du niveauet for, hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes? 11

12 Oplevelse af niveauet for hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes opdelt på by, alder og køn Tilfredsheden er signifikant højere i Smørum end i Ølstykke, Stenløse og i øvrige byer. 5. Hvordan oplever du niveauet for, hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes? 12

13 Fejning, bekæmpelse af ukrudt og pleje af grønne områder 13

14 Oplevelse af niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt alle borgere Tilfredsheden med niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt i 2014 svarer til niveauet i % er tilfredse/meget tilfredse med niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt ved veje, cykelstier og fortove. Til sammenligning er 26% utilfredse/meget utilfredse med niveauet. 6. Hvordan oplever du niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt ved veje, cykelstier og fortove i dit lokalområde? 14

15 Oplevelse af niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere blandt de unge fra i forhold til de to øvrige aldersgrupper og signifikant lavere i Stenløse ift. alle andre byer. 6. Hvordan oplever du niveauet for fejning og bekæmpelse af ukrudt ved veje, cykelstier og fortove i dit lokalområde? 15

16 Oplevelse af niveauet for pleje af græsarealer alle borgere Borgerne er stadig generelt tilfredse med niveauet for pleje af græsarealerne i deres lokalområde. 54 % er tilfredse eller meget tilfredse med niveauet for pleje af græsarealer, hvilket er samme niveau som sidste år. Andelen af borgere, der er utilfredse eller meget utilfredse, er dog steget med 8 procentpoint fra 2013 (9%) til 2014 (17%). 7. Hvordan oplever du niveauet for pleje af græsarealer i dit lokalområde (dvs. græsplæner, rabatgræs, grøfter mv.)? 16

17 Oplevelse af niveauet for pleje af græsarealer opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere blandt borgerne i alderen år i forhold til de to øvrige aldersgrupper og signifikant lavere i Stenløse i forhold til alle andre byer. 7. Hvordan oplever du niveauet for pleje af græsarealer i dit lokalområde (dvs. græsplæner, rabatgræs, grøfter mv.)? 17

18 Oplevelse af niveauet for pleje af grønne områder alle borgere Også i forbindelse med niveauet for pleje af de grønne områder, er borgerne stadig overvejende positivt indstillet. Knap halvdelen af borgerne (49%) er således tilfredse eller meget tilfredse med niveauet for pleje af grønne områder. Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i Hvordan oplever du niveauet for pleje af grønne områder i dit lokalområde (dvs. pleje og beskæring af hække, buske og hegn samt pleje af blomster)? 18

19 Oplevelse af niveauet for pleje af grønne områder opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere blandt de unge fra år og signifikant højere i Ganløse ift. Ølstykke, Stenløse og øvrige byer. Tilfredsheden er signifikant lavere i Stenløse ift. Ølstykke og Smørum. 8. Hvordan oplever du niveauet for pleje af grønne områder i dit lokalområde (dvs. pleje og beskæring af hække, buske og hegn samt pleje af blomster)? 19

20 Oplevelse af niveauet for vedligeholdelse af naturstier alle borgere Hver fjerde borger kender tilsyneladende stadigvæk ikke naturstierne i de grønne områder godt nok til at kunne vurdere niveauet for vedligeholdelsen. Blandt de borgere, som kan bedømme niveauet, er hovedparten tilfredse med indsatsen. Den samlede andel af utilfredse borgere udgør 13%, mens lidt over en tredjedel er tilfredse (35 %). Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i Hvordan oplever du niveauet for vedligeholdelse af naturstier i de grønne områder i dit lokalområde? 20

21 Oplevelse af niveauet for vedligeholdelse af naturstier opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere blandt de unge fra år, og signifikant højere Smørum og Ganløse ift. Stenløse og øvrige byer. 9. Hvordan oplever du niveauet for vedligeholdelse af naturstier i de grønne områder i dit lokalområde? 21

22 Affaldskurve og kørebane afmærkning 22

23 Oplevelse af niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurve alle borgere Borgerne er stadig overvejende tilfredse med niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurvene i lokalområdet. Over halvdelen af borgerne (53%) er således tilfredse med niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurve, og kun 11% er utilfredse. Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i Hvordan oplever du niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurve i byerne i dit lokalområde? 23

24 Oplevelse af niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurve opdelt på by, køn og alder Der er ingen signifikante forskelle i tilfredsheden på alder, køn eller by. 10. Hvordan oplever du niveauet for renholdelse og tømning af affaldskurve i byerne i dit lokalområde? 24

25 Oplevelse af niveauet for kørebaneafmærkning på veje og cykelstier alle borgere Borgerne er stadig overvejende tilfredse med niveauet for kørebanemærkning på veje og cykelstier i lokalområdet. 44% finder niveauet tilfredsstillende. Bemærk dog, at mere end hver femte borger (21%) er utilfreds med niveauet. Tilfredsheden ligger på samme niveau som i Hvordan oplever du niveauet for kørebaneafmærkning på veje og cykelstier i dit lokalområde (dvs. de hvide striber på veje og cykelstier)? 25

26 Oplevelse af niveauet for kørebaneafmærkning på veje og cykelstier opdelt på by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere i Veksø end i Stenløse, Smørum, Ganløse og øvrige byer, og signifikant højere i Ølstykke end i Ganløse 11. Hvordan oplever du niveauet for kørebaneafmærkning på veje og cykelstier i dit lokalområde (dvs. de hvide striber på veje og cykelstier)? 26

27 Børneinstitutioner og skoler 27

28 Oplevelse af niveauet for pleje af de grønne områder i daginstitutionerne - blandt borgere med børn i daginstitutioner Tilfredsheden med plejen af de grønne områder i dagsinstitutionerne er steget blandt de borgere, som bruger dagsinstitutionerne. Andelen af borgere med børn i daginstitutioner, der er tilfredse eller meget tilfredse, er således 19 procentpoint højere i 2014 (66 %) end i 2013 (47%). Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 12. Hvordan oplever du niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes daginstitutioner (dvs. græsklipning og beskæring af træer, buske og hække)? 28

29 Oplevelse af niveauet for pleje af de grønne områder i daginstitutionerne opdelt på by, køn og alder (borgere med børn i daginstitution) NB: Bemærk - meget små celler vedr. køn, alder og by, da svarene herunder er vist med baggrund i de personer, som har børn i dagsinstitutioner og som derved bedre kan bedømme niveauet. Ingen signifikansforskelle markeret. 12. Hvordan oplever du niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes daginstitutioner (dvs. græsklipning og beskæring af træer, buske og hække)? 29

30 Oplevelse af sikkerheden på legepladserne i daginstitutionerne blandt borgere med børn i daginstitution Generelt er evalueringen af sikkerheden på legepladserne på et tilfredsstillende niveau, og evalueringerne er mere positive i år. Andelen af borgere med børn i daginstitutioner, der er tilfredse eller meget tilfredse, er således 6 procentpoint højere i 2014 (72 %) end i 2013 (66%). Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 13. Hvordan oplever du sikkerheden på legepladserne i Egedal Kommunes daginstitutioner? 30

31 Oplevelse af sikkerheden på legepladserne i daginstitutionerne opdelt på by, køn og alder (borgere med børn i daginstitution) NB: Bemærk - meget små celler vedr. køn, alder og by, da svarene herunder er vist med baggrund i de personer, som har børn i dagsinstitutioner og som derved bedre kan bedømme niveauet. Ingen signifikansforskelle markeret. 13. Hvordan oplever du sikkerheden på legepladserne i Egedal Kommunes daginstitutioner? 31

32 Oplevelse niveauet for pleje af de grønne områder i skolerne borgere med børn i skole Tilfredsheden med plejen af de grønne områder i dagsinstitutionerne er steget blandt de borgere, som bruger skolerne. Andelen af borgere med børn i skoler, der finder plejen meget tilfredsstillende, er 7 procentpoint højere i 2014 (14 %) end i 2013 (7%). Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 14. Hvordan oplever du niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes skoler (Det vil sige græsklipning og beskæring af træer, buske og hække)? 32

33 Oplevelse niveauet for pleje af de grønne områder i skolerne opdelt på by, køn og alder (borgere med børn i skole) NB: Bemærk - meget små celler vedr. køn, alder og by, da svarene herunder er vist med baggrund i de personer, som har børn i dagsinstitutioner og som derved bedre kan bedømme niveauet. Ingen signifikansforskelle markeret. 14. Hvordan oplever du niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes skoler (Det vil sige græsklipning og beskæring af træer, buske og hække)? 33

34 Oplevelse af sikkerheden på legepladserne ved skolerne borgere med børn i skole Evalueringen af sikkerheden på legepladserne er på et tilfredsstillende niveau, og tilfredsheden med sikkerheden er steget lidt i forhold til Andelen af borgere med børn i skoler, der er tilfredse eller meget tilfredse, er 7 procentpoint højere i 2014 (49 %) end i 2013 (42%). Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 15. Hvordan oplever du sikkerheden på legepladserne ved Egedal Kommunes skoler? 34

35 Oplevelse af sikkerheden på legepladserne ved skolerne opdelt på by, køn og alder (borgere med børn i skole) NB: Bemærk - meget små celler vedr. køn, alder og by, da svarene herunder er vist med baggrund i de personer, som har børn i dagsinstitutioner og som derved bedre kan bedømme niveauet. Ingen signifikansforskelle markeret. 15. Hvordan oplever du sikkerheden på legepladserne ved Egedal Kommunes skoler? 35

36 Idrætsanlæg og kunststofbaner 36

37 Oplevelse af niveauet for græsklipning og vedligeholdelse af idrætsanlæg alle borgere Knap halvdelen af borgerne kan ikke stadig vurdere niveauet for græsklipning og vedligeholdelse af kommunens idrætsanlæg. Men blandt de personer, som kan bedømme det, er hovedparten tilfredse med niveauet. Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i Hvordan oplever du niveauet for græsklipning og vedligeholdelse i Egedal Kommunes idrætsanlæg? 37

38 Oplevelse af niveauet for græsklipning og vedligeholdelse af idrætsanlæg opdelt i by, køn og alder Tilfredsheden er signifikant højere blandt de unge i alderen i forhold til de årige, og signifikant højere i Smørum ift. alle byer undtagen Ganløse. 16. Hvordan oplever du niveauet for græsklipning og vedligeholdelse i Egedal Kommunes idrætsanlæg? 38

39 Oplevelse af niveauet for vedligeholdelse af kunstgræsbanerne alle borgerne Knap 3 ud af fire (73 %) kan stadig ikke vurdere niveauet for kunstgræsbanerne i kommunens idrætsanlæg. Men blandt de borgere, som kan svare, er tilfredsheden meget høj (gennemsnit på 4,1). Lidt under hver fjerde (21 %) er enten tilfredse eller meget tilfredse. Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i Hvordan oplever du niveauet for vedligeholdelse af kunstgræsbanerne i Egedal Kommunes idrætsanlæg? 39

40 Oplevelse af niveauet for vedligeholdelse af kunstgræsbanerne i kommunens idrætsanlæg Tilfredsheden er signifikant lavere blandt borgerne i alderen i forhold til de to øvrige aldersgrupper. 17. Hvordan oplever du niveauet for vedligeholdelse af kunstgræsbanerne i Egedal Kommunes idrætsanlæg? 40

41 Kontakt til Materielgården og evaluering af hjemmesiden 41

42 Kontakt til Materielgården alle borgere Kun yderst få borgere har haft kontakt til Materielgården, idet kun 2 ud af 10 har taget kontakt. Når der er taget kontakt, sker dette især som telefonisk kontakt. s eller en personlig kontakt er kun sjældent anvendt. Dette er samme billede som i Ingen kryds med baggrundsvariable grundes små celler 18. Har du prøvet at tage kontakt til Materielgården? På hvilken måde? 42

43 Oplevelse af betjeningen fra Materielgårdens side alle borgere Blandt de få personer, som har haft kontakt med Materielgården er der både borgere, som er blevet mere utilfredse og borgere, som er blevet mere tilfredse. Men bemærk, at der er tale om små celler. Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 19. Hvordan oplever du betjeningen fra Materielgårdens side ved mundtlige og skriftlige henvendelser, opfølgning på henvendelser mv.? 43

44 Oplevelse af hvor godt Kommunens hjemmeside fungerer alle borgere En meget stor andel af borgerne har heller ikke i 2014 besøgt hjemmesiden. Ser man samlet på de borgere, som siger, at de ikke har besøgt hjemmesiden og de borgere, som svarer ved ikke, så svarer det til 80% af alle borgere. Blandt de 20% af borgerne, som kan vurdere hjemmesiden, er holdningerne delte. Tilfredsheden i 2014 svarer til niveauet i 2013 Ingen kryds med baggrundsvariable grunde små celler 20. Hvordan oplever du, at kommunens hjemmeside fungerer på Vej og Parkområdet f.eks. i forhold til tilgængelighed af relevante oplysninger mv.? 44

45 Prioritering af ressourcerne 45

46 Hvor Egedal Kommune skal bruge flest resurser på pleje, renhold og vedligehold alle borgere Lapning af huller i vejen er klart det område, som borgerne finder vigtigst at bruge flest resurser på. Vedligeholdelse af cykelstier samt snerydning og saltning befinder sig også højt på prioriteringslisten. 21. Hvor mener du, at Egedal kommune skal bruge flest ressourcer på pleje, renhold og vedligeholdelse? Du må nævne op til 3 indsatsområder, som du mener, er vigtige at prioritere fremover. 46

47 Vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (I) alle borgere Når borgerne bedes om at prioritere nedenstående 4 forhold, så er lapning af huller i veje og cykelstier og snerydning og saltning stadig de to absolut vigtigste områder og meget vigtigere end vedligeholdelse af skilte og rensning af grøfter. Dette er samme billede som i Materielgården vedligeholder mange forskellige ting i kommunen. Jeg nævner nu 4 områder, og de skal angive, hvilket du anser som mest vigtigt? 47

48 De to vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (I) pr. by Uanset hvilken by man bor i, så er lapning af huller i veje og cykelstier det vigtigste efterfulgt af snerydning og saltning. 22. Materielgården vedligeholder mange forskellige ting i kommunen. Jeg nævner nu 4 områder, og de skal angive, hvilket du anser som mest vigtigt? 48

49 Vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (II) alle borgere Når borgerne bedes om at prioritere nedenstående 3 forhold, så anses fejning og ukrudtsbekæmpelse på veje samt renholdelse og tømning af affaldskurve som værende de to vigtigste områder at prioriterer. Dette er nogenlunde samme billede som i Og hvilket af følgende 3 områder er vigtigst? 49

50 De to vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (II) pr by Ser man på de enkelte byer, så er fejning og ukrudtsbekæmpelse af veje, cykelstier, fortove og pladser er det vigtigste i alle byer, undtagen i Smørum og øvrige byer, hvor renholdelse og tømning af affaldskurve er det vigtigste. 23. Og hvilket af følgende 3 områder er vigtigst? 50

51 Vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (III) alle borgere Når borgerne bedes om at prioritere nedenstående 4 forhold, så anses vedligeholdelse af naturstier som værende det vigtigste efterfulgt af pleje af græsarealer. Andelen der prioriterer pleje af græsarealer er steget med 5 procentpoint fra 2013 til 2014, mens pleje af træer og buske er faldet med tilsvarende 5 procentpoint. 24. Og de sidste 4 områder hvilket område er vigtigst? 51

52 De to vigtigste ting at vedligeholde i kommunen (III) pr by Vedligeholdelse af naturstier er det vigtigste i Stenløse, Smørum og Øvrige byer, mens pleje af græsarealer er vigtigst i Ølstykke, Veksø og Ganløse. 24. Og de sidste 4 områder hvilket område er vigtigst? 52

53 Yderligere kommentarer fra borgerne vedrørende Materielgårdens indsats 53

54 Yderligere kommentarer fra borgerne i Egedal Kommune (se alle svar i bilag 1) Veje og cykelstier Vejene er for dårlige, der mangler asfalt og der er huller. Flere cykelstier - mangler f.eks. cykelsti til Farum. Bedre afmærkning på cykelstier og veje. Ønske om sikre skoleveje. Oprydning / Vedligeholde Utilfredshed med snerydning. For få affaldskurve / skraldespande (også til hundelort) For meget affald uden for byerne. Det grønne område Rensning af søer og vandløb. Ukrudtbekæmpelse (f.eks. Bjørneklo). 25. Er der yderligere noget til Materielgårdens indsats på veje og grønne områder i kommunen, som vi ikke har været inde på? 54

55 Konklusion 55

56 Konklusion I Generelt viser analysen, at borgerne i Egedal kommune er blevet mere tilfredse på en lang række områder. Men på trods af dette, er der stadig områder, hvor en ekstra indsats kan overvejes. Områder med relativ høj utilfredshed Utilfredsheden er fortsat størst på følgende tre områder, som dermed stadig er at betragte som indsatsområder. Men det er glædeligt, at der trods alt er en vis fremgang at spore på alle de 3 områder. 58 % af borgerne er utilfredse/meget utilfredse med oplevelsen af niveauet for hvor hurtigt huller i veje og cykelstier lappes Men er i en positiv udvikling, da utilfredsheden er faldet med 15 procentpoint fra 2013 til % af borgerne er utilfredse/meget utilfredse med oplevelsen af niveauet for asfaltbelægningen på veje og cykelstier i lokalområdet Men er i en positiv udvikling, da utilfredsheden er faldet med 10 procentpoint fra 2013 til % af borgerne er utilfredse/meget utilfredse med oplevelsen af niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i lokalområdet Men er i en positiv udvikling, da utilfredsheden er faldet med 5 procentpoint fra 2013 til Områder, som borgerne finder vigtige i relation til, hvor Egedal Kommune bør bruge flere ressourcer 51 % mener, at lapning af huller i vejen er et af de tre indsatsområder, kommunen skal bruge flere resurser på. 30 % mener at vedligeholdelse af cykelstierne er et af de tre områder, kommunen skal bruge flest resurser på. 17 % mener, at snerydning og saltning er et af de tre områder, kommunen skal bruge flest resurser på. 56

57 Konklusion II Der er generelt sket en forbedring i tilfredsheden blandt forældre med børn i daginstitutioner og skoler 66 % er tilfredse/meget tilfredse med niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes daginstitutioner Dette er en stigning på 19 procentpoint siden % er tilfredse/meget tilfredse med sikkerheden på legepladserne i Egedal Kommunes daginstitutioner Dette er en stigning på 6 procentpoint siden % er meget tilfredse/meget tilfredse med niveauet for pleje af de grønne områder i Egedal Kommunes skoler Andelen af de meget tilfredse er steget med 7 procentpoint siden % er enten meget tilfredse eller tilfredse med sikkerheden på legepladserne ved Egedal Kommunes skole Dette er en stigning på 7 procentpoint siden Andet Forskellen i tilfredshed mellem byerne varierer alt efter spørgsmål, men generelt synes tilfredsheden i Smørum at ligge signifikant højere og Stenløse signifikant lavere end de andre byer ved flere emner. Veje og cykelstier fylder stadig meget i de yderligere kommentarer borgerne har (spg. 21 og 25). Da 69 % ikke har været på hjemmesiden, så kan det være et indsatsområde at øge befolkningens kendskab til hjemmesiden og dens funktioner. 57

58 Bilag 1 Kommentarer fra borgerne i form af citater 58

59 Citater fra Smørum I 59

60 Citater fra Smørum II 60

61 Citater fra Ølstykke I 61

62 Citater fra Ølstykke II 62

63 Citater fra Stenløse 63

64 Citater fra Ganløse I 64

65 Citater fra Ganløse II 65

66 Citater fra Veksø 66

67 Citater fra Øvrige byer 67

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde?

2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 1 2. Hvor bor du? 3. Hvordan oplever du niveauet for snerydning og saltning på kommunale veje og stier i dit lokalområde? 4.. Hvordan oplever du niveauet for de forskellige fortovsbelægninger? 5. Hvordan

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Serv. Kom. vicekatalog. som

Serv. Kom. vicekatalog. som Serv vicekatalog Kom mmunale vejee Servicekataloget for kommunale veje er enn beskrivelse af de opgaver, som Vej & Park udførerr i forbindelse med drift og vedligeholdelse. Indledning Servicekataloget

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen

Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen Projekt Enhedspriser Teknik- og Miljøforvaltningen 1 Konklusion Københavns Kommune har relativt høje enhedspriser sammenlignet med de øvrige 6-byer Københavns Kommune har lavere enhedspriser på grønne

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Et naturligt samarbejde...

Et naturligt samarbejde... Et naturligt samarbejde... 2 visioner NYGAARDS visioner er: - at skabe et levende grønt udemiljø med planter, der gror og trives. - at være en naturlig samarbejdspartner for vores kunder. - at være en

Læs mere

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning

Maj 2013. MEGAFON Research - Analyse - Rådgivning Vallensbæk Kommune Tilfredshedsundersøgelse af hjemmeplejen Tekstrapport Maj 2013 Projektkonsulenter Connie Flausø Larsen Casper Ottar Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører MEGAFON.

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Miljøpolitik. Kortlagt jordforurening. Sabro, August 2010 Revideret: Marts Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro

Miljøpolitik. Kortlagt jordforurening. Sabro, August 2010 Revideret: Marts Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Sabro, August 2010 Revideret: Marts 2012 Miljøpolitik Formål: Grundejerforeningens miljøpolitik har til formål at informere om gældende retningslinjer

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Drift af grønne områder ved skoler

Drift af grønne områder ved skoler Drift af grønne områder ved skoler Park & Natur har ansvaret for vedligeholdelse af alt det grønne omkring institutionerne i Aalborg kommune. For at brugernes forventninger svarer til det, der udføres

Læs mere

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter

Århus Kommune. Undersøgelse på tilsynsområdet. Telefonundersøgelse foretaget november respondenter Århus Kommune Undersøgelse på tilsynsområdet Telefonundersøgelse foretaget 1.-7. november 2010 54 respondenter Om undersøgelsen Undersøgelsen blev gennemført planmæssigt og fuldt tilfredsstillende i perioden

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016

TEMA// Unge & uddannelse. 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 TEMA// Unge & uddannelse 8 gode råd om samarbejdsaftaler med borgere og eksempler på samarbejder fra Vej og Park //december 2016 Gode råd - og eksempler på samarbejder Der findes mange gode eksempler på

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen

Taxiundersøgelse for. Færdselsstyrelsen April 2010 Taxiundersøgelse for Færdselsstyrelsen Udarbejdet af: Charlotte Egholm Nielsen Majbrit Petersen Baggrund og metode I 2004 blev der på anledning af Færdselsstyrelsen gennemført en undersøgelse

Læs mere

Undersøgelser af Borgerservice

Undersøgelser af Borgerservice Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Køge Kommune Benchmarkingrapport Køge Kommune Undersøgelser af Borgerservice 5-6 Undersøgelser af Borgerservice Rapporten resumerer de seneste tre stikprøveundersøgelser

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Natur og Udvikling Information til dig som grundejer Beskæring af træer og buske langs veje og stier Mange steder i kommunen er der træer, hække

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte

Tværgående rapport Pendler Rejsetidsgarantien - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 55 Offentligt Tværgående rapport en - tilmeldte og ikke-tilmeldte Transportministeriet Januar 2013 Baggrund for undersøgelsen Transportministeriet ønsker, at

Læs mere

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015:

Balancekatalog PTU den 9. juni 2015: IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Plan og Teknikudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 PTU den : 50.000 Materielgården af gadekær, herunder

Læs mere

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer

Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier. Information til dig som grundejer Beskæring af beplantning og renholdelse af veje og stier Information til dig som grundejer Du kan få råd og vejledning ved at henvende dig til: Miljø og Teknik Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Telefon

Læs mere

Region Sjælland. Lægevagten 2009

Region Sjælland. Lægevagten 2009 Region Sjælland Lægevagten 2009 Rapport over undersøgelse af lægevagten i Region Sjælland. Denne rapport indeholder konklusioner baseret på kvantitative data. Ziirsen Research 29. september 2009 1. Indhold

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Skanderup Efterskole Kolding Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Skanderup Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017

HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 HELSINGØR KOMMUNE Borgerundersøgelse af kommunens image 2017 Indhold Om 2017 undersøgelsen... 2 Undersøgelsens brug af indeks... 3 Læsning af grafik... 4 Overblik over kommunes image... 5 Udvikling af

Læs mere

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER

HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER HVAD GØR EN BY ATTRAKTIV AT LEVE I? BORGERUNDERSØGELSE I SYV DANSKE BYER INDHOLD INTRODUKTION Metode, undersøgelsens spørgsmål og baggrundsvariable RESULTATER PÅ TVÆRS AF SYV BYER Største gaps, borgernes

Læs mere

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder.

Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt 2007 Bilag 2. Nøgletal - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Ny Driftsstrategi for offentlige veje og parker - udgangspunkt Bilag 2. - samlet og fordelt på bydele og ydelsesområder. Indhold Tabel 1. Samlet oversigt... 2 Tabel 2. Vedligeholdelse, Park og Natur...

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Elev UMV 2013 Ganløse Skole. Ganløse Skole Egedal Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Elev UMV 2013 Ganløse Skole Ganløse Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som

Læs mere

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004

Monitorering af danskernes rygevaner. Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Monitorering af danskernes rygevaner 2003 Metodebeskrivelse m.m. Januar 2004 Indhold Side 1.1. Indledning... 1 1.2. Baggrund

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige

Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige BBBBBBBBhghghgfhghgfhghg Borgerpanelsundersøgelse Evaluering af kommunens app Naturens Rige Viden & Strategi Juni 2016 Om undersøgelsen Ringkøbing-Skjern Kommune lancerede i 2015 app en Naturens Rige.

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Kundeundersøgelse uge 40 2012

Kundeundersøgelse uge 40 2012 Kundeundersøgelse uge 40 5 Vejledende kvalitetsindeks - Lokalbanen 4 3,75 3,78 3,79 3,95 3,99 4,09 4,07 4,08 4,09 3 2 1 2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelse...

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2010 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S December

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Arbejdsliv og privatliv

Arbejdsliv og privatliv 4. december 2015 Arbejdsliv og privatliv Hvert tredje FOA-medlem oplever ofte eller altid, at arbejdslivet tager energi fra privatlivet. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Brugerundersøgelse 2014

Brugerundersøgelse 2014 19. december 214 Brugerundersøgelse 214 I efteråret 214 er en større gruppe af Danmarks Statistiks (DST) brugere blevet bedt om at svare på 11 spørgsmål om deres vurdering og brug af DST. Formålet var

Læs mere

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune

Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Ældreundersøgelsen i Greve Kommune Interviewperiode: November - december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. OPSUMMERING... 3 3. UNDERSØGELSESMETODE... 4 4. RESULTATER FOR HJEMMEPLEJEN I GREVE

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP

DANSK FLYGTNINGEHJÆLP DANSK FLYGTNINGEHJÆLP KURSISTUNDERSØGELSE 2015 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2015 INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer; overordnet tilfredshed,

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe.

Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. Spørgeskemaundersøgelse i 3g og 2./3.hf, Greve Gymnasium 2008 Undersøgelsens hovedresultater, sammenskrevet af skolens kvalitetsstyregruppe. I april/maj 2008 gennemførte skolen for femte gang en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater

Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater Undersøgelse af studievalg 2014 Styrelsen for Videregående Uddannelser Beskrivelse af resultater 30. juni 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 1. Om

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse På området for voksne med sindslidelse og udsatte voksne - efteråret 2011 Bostøtte, bofællesskaber og boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere. Familiecentret Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt borgere Familiecentret 2016 Socialforvaltningen, Aarhus Kommune UDGIVER Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Christina Vang Jakobsen,

Læs mere

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp

Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp Tilsyn med leverandører af personlig og praktisk hjælp NOTAT 17. april 2015 Indledning I Frederikssund Kommune gennemføres tilsyn med leverandører af 83 ydelser af visitationen som myndighedsafdeling.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af:

Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune. Silkeborg Kommune, september Udarbejdet af: Side 1 Tilfredshedsundersøgelse 2015 dagtilbud i Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune, september 2015. Udarbejdet af: Nikolaj Monberg Jensen, Økonomi- og udviklingskonsulent Thea Hviid Lavrsen, AC-medarbejder

Læs mere

Faktaark: Studiemiljø

Faktaark: Studiemiljø Faktaark: Studiemiljø Dette faktaark omhandler studiemiljøet på uddannelsesstederne blandt Djøf Studerendes medlemmer. Resultaterne stammer fra Djøfs studielivsundersøgelse. Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen

Gladsaxe Kommune Borgerservice December Analyse: Martin Conradsen Gladsaxe Kommune Borgerservice December 2 Analyse: Martin Conradsen Indholdsfortegnelse: 1. Indledende oplysninger...2 1.1 Formål med undersøgelsen... 2 1.2 Metode... 2 1.3 Målgruppe... 2 1.4 Stikprøveusikkerhed...

Læs mere

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

VINTERUDVALGET - 1 - Vinterregulativ Dato: 19. juni 2007 VINTER REGULATIV. Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 1 - VINTER REGULATIV Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser VINTERUDVALGET - 2-19. juni 2007 VINTERUDVALGET FORORD Som følge af kommunalreformen har Vinterudvalget

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION

HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION HOLBÆK KOMMUNES KOMMUNIKATION BORGERPANELUNDERSØGELSE AUGUST 2015 Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Om undersøgelsen Side 4 Sammenfatning Side 5 Resultater fordelt på emnerne: Information om Holbæk

Læs mere

Vold og trusler på arbejdspladsen

Vold og trusler på arbejdspladsen 8. december 2015 Vold og trusler på arbejdspladsen En tredjedel af FOAs medlemmer er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for trusler om vold på deres arbejdsplads. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Borgermåling Arnborg

Borgermåling Arnborg Borgermåling Arnborg Borgermåling i Arnborg Indledning. Den 17. december 2012 var Arnborg Borgerforening inviteret til måling af den oplevede kvalitet på arealer angivet som parker og grønne arealer, grønne

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Procedurer for arbejde i glatføre

Procedurer for arbejde i glatføre 19. december 2017 Procedurer for arbejde i glatføre Kun 4 ud af 10 af FOAs medlemmer har en procedure på deres arbejdsplads for, hvad der skal ske, hvis føret bliver glat om vinteren. Dette gælder, selv

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer

Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer 8. juli 2016 Forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer Der er en sammenhæng mellem og medlemmernes trivsel samt fysiske og psykiske sundhed. Det viser en undersøgelse, som FOA har udført blandt sine medlemmer.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Aarhus Efterskole Aarhus Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Aarhus Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016

Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 Evaluering af frokostordningen i Egedal Kommune i 2016 I dag har jeg fået broccoli til frokost, og det kan jeg faktisk godt li. Vi fik rugbrød igen i dag. Supperne smager godt, og så er der ærter i. Vi

Læs mere

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014

Tilsynsrapport. Veje og grønne områder. Center for Teknik. Maj 2014 Tilsynsrapport 2013 Veje og grønne områder Center for Teknik Maj 2014 lndholdsfortegnelse Generelt 2 Indledning Ændringer i udbud Kvalitetskrav Kvalitetskontrol 3 Almen vejdrift Græsslåning i landområder

Læs mere

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune

KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig i Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune Center for Personale og Udvikling Udviklingssekretariatet CSFAMR/DOBJJE Januar 2009 KL Kompas 2008 Brugertilfredshedsundersøgelse blandt brugere af hjemmepleje, madservice og ældrebolig

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Ollerup Efterskole, Sang og Musik Svendborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Ollerup Efterskole, Sang og Musik Svendborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Ollerup Efterskole, Sang og Musik Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014

Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Undervisningsmiljøvurdering på Tønder Gymnasium December 2014 Indledning I løbet af foråret 2014 er der på Tønder Gymnasium gennemført en undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø omfattende det fysiske,

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013. Rebild Efterskole Rebild Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Undervisningsmiljøvurdering efterår 2013 Rebild Efterskole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Vordingborgskolen Vordingborg Kommune. Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Vordingborgskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. Th. Langs Skole Silkeborg Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT Th. Langs Skole Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Nordjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter

Lejre Kommune. Bygge- og miljøundersøgelse. Telefonundersøgelse foretaget november-december respondenter Lejre Kommune Bygge- og miljøundersøgelse Telefonundersøgelse foretaget november-december 2013 360 respondenter 1 Om undersøgelsen (1 af 2) Lejre Kommune har ønsket, at gennemføre en brugertilfredshedsundersøgelser

Læs mere

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret

OVERBLIKSRAPPORT. 7A Stenoskolen Lolland Kommune (Privatskoler) Termometeret OVERBLIKSRAPPORT 7A Stenoskolen Termometeret Læsevejledning Rapporten giver et overblik over, hvordan elevernes samlede besvarelser fordeler sig på de overordnede temaer, som indgår i undersøgelsen. Spindelvævet:

Læs mere