KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport."

Transkript

1 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. Der er endvidere spørgsmål, bl.a. om indklagede har krav på betaling af annoncering og dokumentationsudgifter samt spørgsmål om salærreduktion som følge af, at klager ikke fik udleveret en aktuel salgsprovenuberegning. Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

2 2 Klager havde et rækkehus, som klager ønskede at sælge. Rækkehuset havde status af ejerlejlighed. Ejerlejlighederne var således opdelt lodret. Indklagede udarbejdede den 7. januar 2009 en formidlingsaftale og et salgsbudget og fremsendte disse til klager. Den 12. og 15. januar 2009 korresponderede klager og indklagede om rabat på indklagedes salær. Det fremgik af klagers , at klager ønskede oplyst, om en lovet rabat var fratrukket indklagedes salær i aftalen, hvilket indklagede bekræftede. Indklagede oplyste endvidere, at såfremt rabatterne skulle fremgå direkte af salgsbudget skulle indklagede lave nye salgsbudgetter, hvor nogle af beløbene ville blive større, og hvorefter rabatten så ville blive trukket fra, men at resultatet ville blive det samme. Indklagede og klager underskrev den 18. januar 2009 en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr ,00. Det fremgik af formidlingsaftalen bl.a.: [ ]

3 3 Klager fik samtidig med sin underskrift af formidlingsaftalen udleveret et salgsbudget dateret 7. februar Det fremgik heraf bl.a.: [ ]

4 4 [ ] Henholdsvis den 27. og 28. februar 2009 underskrev en køber og klager en købsaftale om køb af ejerlejligheden for kr ,00. Det fremgik af købsaftalen bl.a.: [ ] [ ] Af den til købsaftalen hørende salgsopstilling fremgik bl.a.:

5 5 Tilstandsrapport og forsikringsoplysning er under udarbejdelse og skal foreligge, før købsaftale indgås. Indklagede udarbejdede den 5. marts 2009 et salgsprovenu, som klager underskrev samme dag. Det fremgik heraf bl.a.: Køber modtog sammen med købsaftalen bl.a. et ejerlejlighedsskema, hvoraf det fremgik, at den eksisterende sikkerhed til ejerforeningen skulle forhøjes til kr ,00 samt, at ejerpantebrevet skulle udarbejdes og betales af køber. Det fremgik af det af købers advokat udfærdigede skøde vedrørende handlen, at køber uden for købesummen indtrådte i sælgers rettigheder og forpligtelser vedrørende ejerpantebrev kr ,00 til ejerforeningen. Det fremgik endvidere, at pantebrevet i forbindelse med handlen blev forhøjet med kr ,00 til i alt kr ,00, og at klager skulle betale omkostninger i forbindelse med forhøjelsen. Klager blev den 13. maj 2009 opkrævet kr ,00 for købers udgifter i forbindelse med forhøjelse af ejerpantebrevet. Indklagede har refunderet klager dette beløb. Den 10. juni 2009 fremsendte indklagede sin faktura til klager. Af fakturaen fremgik bl.a.:

6 6 Indklagede har til nærværende sag fremsendt kopi af bilaget Fravalg af tilstandsrapport. Bilaget er ikke underskrevet af klager. Klager har bl.a. anført: Indklagede skal betale erstatning til klager samt tåle en salærreduktion. Klagers ejerlejlighed blev solgt forholdsvis hurtigt. Det medførte, at den kun blev annonceret en enkelt gang, men klager skulle alligevel betale for flere gange. Klager gjorde det klart for indklagede, at klager ikke ønskede at gå ned i pris. Alligevel lavede indklagede dagen efter en købsaftale med en køber til en pris, som lå kr ,00 under udbudsprisen. Senere blev klager og køber enige om en pris, som lå kr ,00 under udbudsprisen. Af købsaftalen fremgik, at der var udfærdiget en tilstandsrapport af samme firma, som havde udfærdiget energimærke. Men der har aldrig været en sådan tilstandsrapport. Klager havde klart over for indklagede givet udtryk for, at det var vigtigt, at der kunne tilbydes en køber en ejerskifteforsikring, idet klager for nylig havde lavet en 1. sal på rækkehuset, og det var derfor i klagers interesse ikke de næste 10 år at hæfte for eventuelle fejl og mangler.

7 7 Af ejerlejlighedsskemaet, som formanden for ejerforeningen havde fremsendt til indklagede, fremgik, at ejerpantebrevet skulle forhøjes, og at udgift hertil skulle betales af køber. Indklagede fik ikke taget hånd om dette, og klager fik en udgift i forbindelse hermed. Klager blev lovet en rabat på 20 % af indklagede, henholdsvis 10 %, fordi klager var kunde i Nordea, og yderligere 10 %, fordi klagers kæreste også valgte at sælge gennem indklagede. Rabatten fremgår ikke af salgsprovenuet. Klagers kæreste stoppede dog samarbejdet med indklagede. Det er korrekt, at klager fik vejledning af sin svigerfar, som er advokat, samt rådgivning af ejerforeningens formand, som er statsaut. ejendomsmægler. Indklagede har bl.a. anført: Indklagede bestrider at skulle betale erstatning til klager eller tåle en salærreduktion. Klagers ejendom var til salg i 41 dage, og klager opnåede en god pris for sin ejendom. Klager fik rådgivning af flere advokater samt af ejerforeningens formand, som er statsaut. ejendomsmægler i samtlige spørgsmål i forbindelse med handlen. Det vil sige, at klager var omgivet af mange kompetente rådgivere, som havde forstand på ejendomshandel. Under salgsforløbet blev indklagede ikke på noget tidspunkt bedt om at korrigere for noget som helst. Først efter købsaftalens underskrivelse fremkom klager med sine bemærkninger. I forbindelse med indklagedes gennemgang af salgsbudgettet blev det drøftet, om der skulle udarbejdes tilstandsrapport grundet rækkehusets status som ejerlejlighed, herunder hvilke konsekvenser og omkostninger, der var forbundet hermed. Klager var interesseret i at spare udgift til tilstandsrapporten. Det er korrekt, at det af købsaftalen fremgår, at der er udarbejdet tilstandsrapport. Det er en fejl, at dette ikke er blevet slettet. Indklagede skal dog henlede opmærksomheden på, at der ikke står hverken nummer på rapport eller dato, og der var som bekendt heller ikke vedlagt en rapport ved købsaftalen. Købers advokat opponerede ikke mod dette, ligesom klagers rådgivere ikke opponerede mod dette før klagers underskrift af købsaftalen. Klager har oplyst, at klager fik sin svigerfar, som er advokat, til at gennemlæse købsaftalen. Efter at klager havde oplyst, at klager ikke ønskede tilstandsrapport, fik klager tilsendt bilaget Fravalg af tilstandsrapport, hvilket klager ikke skrev under, og indklagede tjekkede desværre ikke, om dette formalia var i orden.

8 8 Indklagede og klager diskuterede prisen. Indklagede informerede klager om, at klager skulle forvente, at der kom bud, som ville ligge under udbudsprisen, men at klager kunne vælge at forkaste et sådant bud, hvilket klager var indforstået med. Klager er flere gange blevet oplyst om, at den af indklagede lovede rabat er fratrukket indklagedes salær. Indklagede erkender at have begået en fejl for så vidt angår udgift til forhøjelse af ejerpantebrevet. Indklagede har som følge heraf refunderet klager dennes udgift hertil. Nævnet udtaler: Det fremgår af Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom 2, at har køberen fra sælger modtaget en rapport om bygningernes fysiske tilstand (en tilstandsrapport) og oplysninger om ejerskifteforsikring, kan køberen ikke over for sælger påberåbe sig, at en bygnings fysiske tilstand er mangelfuld. Køber kan heller ikke over for sælger påberåbe sig, at en fejl burde have været nævnt i tilstandsrapporten. Af formidlingsaftalen fremgik, at klager ønskede at benytte reglerne om tilstandsrapport og oplysning om ejerskifteforsikring samt, at indklagede fik fuldmagt til via forsikringsselskab at rekvirere tilstandsrapport. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager har fravalgt at få udarbejdet tilstandsrapport. Nævnet bemærker herved, at klager ikke underskrev bilag om fravalg af tilstandsrapport. Nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke varetog klagers interesser i forbindelse med handlen og sørgede for, at der blev indhentet en tilstandsrapport og et ejerskifteforsikringstilbud og forelagde dette for køber før handlen, når dette var aftalt med klager. Nævnet finder derfor, at såfremt der på et senere tidspunkt måtte opstå et tab, som følge af, at klager ikke er blevet frigjort af sit 10-årige mangelsansvar, er nævnet indstillet på at genoptage sagen. Som følge af det mangelfulde mæglerarbejde finder nævnet yderligere, at indklagede skal tåle en salærreduktion, jf. nedenfor. Nævnet finder det ikke godtgjort, at klager ikke har modtaget den rabat, som indklagede havde lovet. Ifølge bekendtgørelse om ejendomsformidling 22, skal formidleren straks orientere

9 9 sælger om ethvert købstilbud. Nævnet finder derfor ikke anledning til kritik af, at indklagede forelagde klager et købstilbud, som var under udbudsprisen. Nævnet finder det kritisabelt, at indklagede ikke før klagers underskrivelse af købsaftalen havde truffet aftale med klager om, hvem der skulle afholde udgift til forhøjelse af ejerpantebrevet. Der var i købsaftalen og de tilhørende bilag modstridende oplysninger om, hvorvidt det var klager eller køber, der skulle afholde denne udgift. Indklagede har imidlertid refunderet klagers udgift til forhøjelse af ejerpantebrevet, og nævnet finder derfor ikke anledning til yderligere i den forbindelse. Nævnet har i en årrække lagt til grund, at nævnet i medfør af officialmaksimen er berettiget og forpligtet til at afgøre konkrete sager i overensstemmelse med lovgivningen eller fast nævnspraksis, uanset om klageren eller dennes repræsentant har været opmærksom på et fejlagtigt forhold. I sådanne tilfælde følger nævnet den praksis at henlede klagers opmærksomhed på forholdet med anmodning om klagers stillingtagen til, hvorvidt klager ønsker sin påstand udvidet. Denne procedure er tiltrådt af Forbrugerklagenævnet og er fulgt i nærværende sag. Nævnet udtaler derfor videre, at det fremgår af 10, stk. 1, i lov om omsætning af fast ejendom, at formidlingsaftalen skal indeholde en specifikation af de ydelser, der indgår i formidlingsopdraget, samt oplysning om det vederlag, der skal erlægges for hver enkelt ydelse. Af 10, stk. 3, fremgår, at formidleren ikke kan gøre krav på vederlag på andet grundlag end en aftale, som er i overensstemmelse med stk. 1 og 2. I 11, stk. 3, i bekendtgørelse om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom er det bestemt, at hvis der samtidig med indgåelse af formidlingsaftalen er udleveret et specificeret salgsbudget, hvori specifikationskravet er opfyldt, er det tilstrækkeligt, at formidlingsaftalen angiver principperne for vederlagets beregning og i øvrigt vedrørende vederlagsberegningen henviser til det specificerede salgsbudget. Nævnet finder, at indklagede ikke på tilstrækkelig vis i salgsbudgettet har specificeret den aftalte annoncering, idet det heraf ikke fremgår, hvilken størrelse annoncer, klager får for det aftalte beløb. Nævnet bemærker hertil, at en oplysning om tomodulsannoncer ikke kan anses for tilstrækkelig oplysning om annoncernes størrelse. Nævnet kan herefter ikke godkende indklagedes krav på betaling af kr ,00 inkl. moms, jf. lov om omsætning af fast ejendom 10, stk. 3. Nævnet har endvidere bemærket, at indklagede har opkrævet kr. 350,00 for tingbogsattest, men alene har dokumenteret, at have afholdt kr. 150,00 inkl. moms, nævnet kan herefter ikke godkende differencen kr. 200,00. Indklagede har endvidere

10 10 opkrævet kr. 350,00 for udgift til indhentelse af BBR-ejermeddelelse samt opkrævet kr. 300,00 for restgældsoplysninger, men har ikke dokumenteret disse udgifter. Nævnet kan derfor ikke godkende indklagedes krav på i alt kr. 850,00. Det fremgår af 6, stk. 1, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, at energimærkning skal foreligge i forbindelse med salg, og at det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen. Nævnet finder, at indklagede, ved at udlevere energimærke for hovedejendommen, hvilket også indeholder information om energiforbruget i den pågældende type ejerlejlighed, til køber forinden købsaftalens underskrivelse, har sørget for, at denne bestemmelse blev overholdt. Nævnet skal videre bemærke, at nævnet finder det alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke i forbindelse med klagers underskrivelse af købsaftalen udarbejdede og udleverede en aktuel salgsprovenuberegning til klager. Som følge heraf skal indklagede tåle en salærreduktion. Nævnet finder, at indklagede som følge af det mangelfulde mæglerarbejde skal tåle en samlet salærreduktion på kr ,00 inkl. moms. Efter sagens udfald skal indklagede betale klager det af denne til nævnet indbetalte gebyr på kr. 700,00. Konklusion: Indklagede skal herefter inden 30 dage fra kendelsens dato til klager betale kr ,00 med tillæg af en årlig rente, Nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 7 % af kr ,00 fra 1. maj 2009, datoen for klagens modtagelse i nævnet, til betaling finder sted. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse.

KENDELSE. Sagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede havde krav på betaling af salær for gennemgang af skøde og refusionsopgørelse. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE (Klager) ctr. EDC Mæglerne Søndersø ApS Odensevej 16 5471 Søndersø Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde, herunder ikke

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C

Klager. J.nr. 2010-0261 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Odense A/S Skibhusvej 66 5000 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 26. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens

Klager. J.nr. 2011-0133 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Johansen Nørregade 1 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 5. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og kontaktede indklagede og 2 andre ejendomsmæglere for at få en vurdering af ejendommen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jørgen Bjørke Jernbanevej 8B 2800 Lyngby Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager, som

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2010 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød 1 København, den 8. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/advokat Charlotte Høegh Huginsvej 60 3450 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at have

Læs mere

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844

Vederlag i alt incl. moms kr. 74.844 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Tim Rose A/S Nordstensvej 9 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket gennemførelsen af handlen og derfor er erstatningsansvarlig

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand

Klagerne. J.nr. 2012-0007 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Blåvand ApS Blåvandvej 23 6857 Blåvand Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere