Økonomisk Redegørelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Redegørelse"

Transkript

1 Økonomisk Redegørelse December 214

2 Økonomisk Redegørelse December 214

3 Økonomisk Redegørelse December 214 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution Herstedvang 1, 262 Albertslund T F E Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til: Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade København K T Omslag: Design Dialogue Foto: Robin Skjoldborg Tryk: Rosendahls-Schultz Grafisk Oplag: 1.2 Pris: 15 kr. inkl. moms ISBN: Elektronisk Publikation: ISBN: Publikationen kan hentes på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

4 Forord Nyt kapitel Der er lyspunkter i dansk økonomi, selvom væksten i år blev lavere end ventet. Det er gået fremad med produktionen fem kvartaler i træk omend i jævnt tempo. Flere kommer i job. Ledigheden peger nedad og har gjort det et stykke tid. Den værste krisetid ser ud til at ligge bag os, og der er udsigt til stigende vækst og beskæftigelse i de kommende år. Gennem omfattende reformer har vi sørget for, at Danmark er godt rustet til at hægte sig på den internationale fremgang, når den tager fart. Virksomhedernes konkurrenceevne er blevet styrket afgørende. Danske familiers privatøkonomi er blevet sundere. Boligmarkedet er i bedring. Regeringen har arbejdet hårdt for at styre Danmark fri af krisen. I vores økonomiske politik har vi hele tiden balanceret hensynet til beskæftigelsen med hensynet til en sund og ansvarlig offentlig økonomi. Resultatet ser vi blandt andet i de meget lave renter. Resultaterne ses også på arbejdsmarkedet, hvor stadig flere forsørger sig selv, og færre er fanget på langvarig offentlig forsørgelse. Det kræver fortsat ansvarlig økonomisk politik at holde kursen, og vi kan glæde os over, at reformerne virker. De baner vejen for endnu flere i job og giver samtidig plads til at styrke velfærden. Samlet set er der udsigt til over 6. flere i arbejde frem mod 216. Det går i den rigtige retning. Målet er 15. flere fuldtidspersoner i job frem mod 22. Morten Østergaard konomi- og indenrigsminister

5

6 Indhold 1. Sammenfatning Det aktuelle konjunkturbillede Prognosen i hovedtræk Finanspolitikken og de offentlige finanser Færre langvarigt offentligt forsørgede Bilagstabel International økonomi Den internationale konjunktursituation Offentlige finanser Globale risici og ubalancer Finansielle markeder Rente- og valutaforhold Obligations- og aktiemarkeder Kreditudvikling Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Indkomster og formue Det private forbrug Boligmarkedet Erhvervsinvesteringer Udenrigshandel og betalingsbalance Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Produktion Arbejdsmarked Løn Priser Appendiks 5A. Nyt nationalregnskab Offentlige finanser og finanspolitik Den offentlige saldo Den strukturelle offentlige saldo Finanspolitikkens aktivitetsvirkning De offentlige udgifter De offentlige indtægter Den offentlige gæld Bilagstabeller Redaktionen er afsluttet den 5. december 214.

7

8 Oversigt over bokse 1. Sammenfatning Boks 1.1 Alternative scenarier Boks 1.2 Pensionspakken øger afstanden til EU s underskudsgrænse i Boks 1.3 Revision af skøn for den faktiske saldo i International økonomi Boks 2.1 Effekten af en fortsat stigende dollar over for euroen og yen Boks 2.2 Investeringer i euroområdet og USA siden finanskrisen Finansielle markeder Boks 3.1 Rentefølsomheden af dansk økonomi set i et internationalt perspektiv... 6 Boks 3.2 Resultater af ECB s gennemgang af de europæiske banker Boks 3.3 Størst udlånsvækst i de velpolstrede banker Indenlandsk efterspørgsel og udenrigshandel Boks 4.1 Forbrugs- og gældskvoter for husholdningerne Boks 4.2 Boligpriser påvirker forbrugertilliden Boks 4.3 Fortsat øgede FoU-investeringer trækker materielinvesteringerne op Boks 4.4 Tyskland trækker basisvareeksporten op... 9 Boks 4.5 Fremgang i udlandet vil fortsat trække efterspørgsel efter danske varer Boks 4.6 Danmark har tabt markedsandele det seneste årti, men det opvejes af et forbedret bytteforhold Produktion, arbejdsmarked, løn og priser Boks 5.1 Opdatering af beregning af outputgab i forbindelse med hovedrevisionen af nationalregnskab Boks 5.2 Hovedrevisionen af nationalregnskabet ændrer ikke ved Danmarks produktivitetsudfordring Boks 5.3 Beskæftigelsen inkl. og ekskl. orlov Boks 5.4 Udviklingen i arbejdsstyrken siden Boks 5.5 Omtrent samme ledighed på tværs af regioner Boks 5.6 Forbedret lønkonkurrenceevne efter hovedrevisioner af nationalregnskaber Boks 5.7 Kontinuerligt forbedret bytteforhold for danske varer ekskl. energi siden Boks 5.8 Udviklingen i globale råvarepriser har bidraget til at holde danske fødevarepriser nede i Offentlige finanser og finanspolitik Boks 6.1 Virkningen på den offentlige saldo af Danmarks Statistiks hovedrevision af nationalregnskabet Boks 6.2 Centrale opgørelser af den offentlige gæld

9

10 Kapitel 1 1. Sammenfatning Nyt kapitel 1.1 Det aktuelle konjunkturbillede Dansk økonomi er i fremgang, selvom væksten gennem 214 har været svagere end tidligere ventet. Fremgangen er tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er vokset med næsten 3. personer siden midten af 213, jf. figur 1.1. Fremgangen afspejler, at produktionen i store dele af den private sektor stiger mere, end udviklingen i BNP umiddelbart viser, jf. figur 1.2. Samtidig er ledigheden faldet, og stadig færre bliver berørt af langtidsledighed. Væksten på de danske eksportmarkeder aftog i løbet af 214, hvilket blandt andet skal ses i lyset af øget usikkerhed om den underliggende styrke i fremgangen i flere eurolande samt geopolitiske spændinger. Det har fået de internationale organisationer til at nedjustere forventningerne til vækst. Den svagere vækst i efterspørgslen fra udlandet har medvirket til svagere vækst i Danmark, og danske virksomheder og husholdninger har været mere tilbageholdende med at investere og forbruge. På den baggrund er vækstskønnet for dansk økonomi nedjusteret i nærværende prognose i forhold til vurderingen i Økonomisk Redegørelse, august 214. BNP-væksten skønnes nu at blive ¾ pct. i 214 og at tiltage til knap 1½ pct. i 215 og 2 pct. i 216. Figur 1.1 Privat beskæftigelse Figur 1.2 BNP og BVT i privat sektor ekskl. råstof 1. personer 1. personer Indeks (29K2=1) 11 Indeks (29K2=1) K1 13K2 13K3 13K4 14K1 14K2 14K BNP Privat BVT ekskl. råstof Anm.: Beskæftigelsen i figur 1.1 er opgjort inkl. orlov. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Økonomisk Redegørelse December 214 9

11 Kapitel 1 Sammenfatning Fundamentet for tiltagende vækst er til stede i de fleste eurolande, og der er derfor udsigt til, at væksten vil stige, når den nuværende usikkerhed lægger sig. Fremgangen ventes især trukket af tysk økonomi, der grundlæggende er stærk med et robust arbejdsmarked. Og for andre vigtige samhandelspartnere som USA og Storbritannien, hvor væksten er mere robust, ventes det igangværende opsving at fortsætte. Den tiltagende vækst i udlandet giver mulighed for, at eksporten igen kan blive en vigtig drivkraft for dansk økonomi, og efterhånden vil den indenlandske efterspørgsel også tage mere fart. Fremgangen vil især finde sted i den private sektor. På den baggrund ventes beskæftigelsen at stige med godt 6. personer i perioden Udsigterne for dansk økonomi afspejler også, at tilpasningen i dansk økonomi er kommet langt efter overophedningen i erne og det globale tilbageslag i Konkurrenceevnen er styrket betydeligt de seneste år, der er kommet bedre balance i husholdningernes økonomi, og boligmarkedet er i fremgang igen. Regeringen har desuden gennemført en stribe reformer og vækstinitiativer, der vil understøtte mulighederne for fremgang. Det gælder blandt andet på arbejdsmarkedsområdet, hvor øget arbejdsudbud og forbedrede strukturer giver et større potentiale for fremgang i beskæftigelsen. Samtidig er der taget en række erhvervsrettede initiativer, der styrker virksomhedernes vækstvilkår. Fremgangen understøttes også af pengepolitikken, der er blevet lempet yderligere, så der nu er udsigt til en længere periode med meget lave renter. Finanspolitikken er også lempelig i den forstand, at niveauet for det offentlige forbrug og de offentlige investeringer ligger højt både i et historisk perspektiv og i forhold til det niveau, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. Der er på den baggrund udsigt til tiltagende vækst i de kommende år. Risikobilledet er dog blevet mere negativt i løbet af 214, og usikkerheden vedrører især euroområdet, hvor der fortsat er tvivl om den underliggende styrke i genopretningen i flere lande. Hvis euroområdet mod forventning bevæger sig ind i en egentlig stagnationsperiode med svag vækst og lav inflation, vil det smitte af på Danmark. Vejen til en normalisering af konjunkturerne vil da være længere, selvom renterne samtidig må ventes at forblive rekordlave i en længere periode i en sådan situation. Det kan afbøde virkningerne for dansk økonomi, som formentlig er mere rentefølsom end de fleste økonomier. 1.2 Prognosen i hovedtræk Fremgang i udlandet ventes gradvist at trække den danske eksport op Efter fremgang gennem 213 er der i løbet af 214 sket en vis afdæmpning i euroområdet. Usikkerhed om den underliggende styrke i fremgangen i flere eurolande kan sammen med geopolitiske spændinger have bidraget til et ujævnt vækstforløb, blandt andet ved at virksomheder har udskudt investeringsbeslutninger. Men forventningsindikatorerne er fortsat på et niveau, der peger på stigende aktivitet i euroområdet som helhed, jf. figur 1.3. Tysk økonomi voksede atter i 3. kvartal efter tilbagegangen i 2. kvartal, og en bedring kan også spores 1 Økonomisk Redegørelse December 214

12 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.3 Erhvervstillid (PMI) og BNP-vækst, euroområdet Figur 1.4 Rentespænd Indeks (k/k) -point -point 6 1, PMI over 5 indikerer stigende aktivitet, , PMI under 5 indikerer faldende aktivitet ,5-1, BNP-vækst (h. akse) PMI Italien Spanien Irland Portugal Anm.: I figur 1.3 er erhvervstilliden målt ved PMI-indekset. Kilde: Reuters EconWin og egne beregninger. i udsatte lande som Grækenland, Portugal og Spanien. Udviklingen har derimod været mere træg i Frankrig og særligt i Italien, der er præget af stagnation og stigende ledighed. Den generelle vurdering fra de internationale organisationer er, at genopretningen vil fortsætte i euroområdet, men forventningerne til vækst er blevet nedjusteret. Potentialet for fremgang kan blandt andet tilskrives de seneste års reformer, finanspolitiske konsolidering og genetablering af tillid i en række udsatte eurolande. Det har bidraget til indsnævring af rentespænd på statsobligationer, jf. figur 1.4. Bedringen på de europæiske finansmarkeder blev også understreget af ECB s sundhedstjek af euroområdets største banker i form af en stresstest og det såkaldte asset quality review. Med undtagelse af enkelte (navnlig italienske) banker pegede undersøgelsen på, at størstedelen af bankerne er relativt sunde. Pengepolitikken er i euroområdet blevet lempet yderligere med rentenedsættelsen i september og vil også understøtte aktivitetsfremgangen. Rentenedsættelsen skal blandt andet ses i sammenhæng med, at inflationen i euroområdet er aftaget yderligere til et meget lavt niveau, blandt andet som følge af faldet i olieprisen i sidste del af 214. Den lave inflation bidrager i sig selv til stigende reale indkomster, som vil understøtte forbrugsudviklingen. Andre af Danmarks vigtige samhandelspartnere har fastholdt en høj vækst igennem 214. Det gælder primært USA, Storbritannien og Sverige. Fremgangen i disse lande synes mere robust, men den svagere udvikling i euroområdet og geopolitiske spændinger kan også smitte af her. Økonomisk Redegørelse December

13 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.5 Relative enhedslønomkostninger Figur 1.6 Bidrag til BNP-vækst 5 5 2, 2, 1,5 1, , 1, ,5,5-2 -2,, ,5 -, Kronekurs Produktivitet Løn Lønkonkurrenceevne -3-1, Eksport Indenlandsk efterspørgsel -1, Anm.: I figur 1.6 er der korrigeret for importindholdet i eksporten og den indenlandske efterspørgsel. Det lavere vækstbidrag fra den indenlandske efterspørgsel i forhold til den seneste vurdering i august er delvis en konsekvens af overgang til nyt nationalregnskab, da ændret indregning af erstatningerne efter stormene i slutningen af 213 isoleret set har trukket det private forbrug ned. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Dansk eksport ventes at stige i takt med fremgangen i udlandet. Eksportvæksten understøttes af en styrket dansk konkurrenceevne gennem de seneste år, blandt andet som resultat af nogle år med afdæmpede lønstigninger og en væsentlig styrkelse af produktiviteten i industrien, jf. figur 1.5. Også udviklingen i lønkvoter bekræfter indtrykket af styrket konkurrenceevne i private erhverv. Virksomhedernes konkurrencedygtighed hjælpes også af lempelser af afgifter og selskabsskatten og andre initiativer, der forbedrer virksomhedernes rammevilkår, herunder senest i forbindelse med Vækstpakke 214. Eksporten ventes at give et væsentligt bidrag til, at væksten i dansk økonomi kan tage til i styrke i de kommende år jf. figur 1.6. Også fremgang i den indenlandske efterspørgsel Den indenlandske efterspørgsel er steget i 214, om end ikke helt i det ventede tempo. Det skyldes især en svag udvikling i det private forbrug, hvor forbrugskvoten stadig ligger meget lavt i et historisk perspektiv, jf. figur 1.7. Udviklingen i forbruget har dog været påvirket af det milde vejr sidste vinter, og ses der bort fra udgifter til energi, har der underliggende været tegn på stigende forbrug i den forgangne del af året. I de kommende år vil stigende beskæftigelse og øgede indkomster kunne bidrage til at løfte forbruget. Et stigende forbrug understøttes af, at husholdningerne har udsigt til reallønsfremgang som følge af meget lav inflation. Forbrugertilliden ligger desuden på et forholdsvis højt niveau, og i løbet af 214 er der sket en bedring i husholdningernes vurdering af deres egen økonomiske situation, der nu for første gang i lang tid er positiv, jf. figur 1.8. Fremgangen på arbejdsmarkedet og de stigende boligpriser bidrager til en mere positiv vurdering af egen økonomi. Således er husholdningernes vurdering af egen økonomi særligt positiv, der hvor boligpriserne er steget mest, jf. kapitel Økonomisk Redegørelse December 214

14 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.7 Forbrugskvote Figur 1.8 Forbrugertillid og vurdering af familiernes egen økonomi af disponibel indkomst af disponibel indkomst Nettotal Forbrugertillidsindikatoren Familiens økonomiske situation i dag Nettotal Anm.: I figur 1.7 er forbrugskvoten forbrug opgjort i forhold til den korrigerede disponible indkomst, jf. afsnit 4.2. I figur 1.8 er der anvendt tre-måneders glidendende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. I prognosen er det lagt til grund, at forbrugskvoten forbliver på et relativt lavt niveau, og at forbruget derfor kun vil udvikle sig på linje med indkomsterne. Forbruget vil imidlertid kunne stige hurtigere, hvis lave renter, stigende boligpriser og aftagende ledighedsrisiko fører til en større forbrugskvote. Investeringsomfanget har i nogle år været ekstraordinært lavt og lavere end den løbende nedslidning af produktionsapparatet. I takt med stigende efterspørgsel, blandt andet fra udlandet, vil kapacitetsudnyttelsen stige, og virksomhederne ventes på den baggrund igen at investere i nyt produktionsapparat. Flere i job Indtil nu ses bedringen i dansk økonomi tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor beskæftigelsen har været stigende det seneste halvandet år, jf. figur 1.9. Fremgangen har hovedsageligt fundet sted i den private sektor, hvor beskæftigelsen er steget med næsten 3. personer siden midten af 213. Beskæftigelsesfremgangen skal ses i sammenhæng med, at der underliggende har været større fremgang i produktionen i store dele af den private sektor, end udviklingen i BNP umiddelbart viser. Det skyldes især, at den aftagende produktion i Nordsøen har trukket den samlede vækst i dansk økonomi ned i de seneste år. I de tre første kvartaler af 214 er produktionen i den private sektor uden råstofudvinding steget med 1,1 pct. i forhold til samme periode året før, mens den tilsvarende stigning i BNP var på,7 pct. I de kommende år ventes fremgangen i dansk økonomi at være stærk nok til at øge beskæftigelsen yderligere. Fremgangen ventes overvejende at ske i den private sektor, hvor henholdsvis 15. og 25. flere ventes i job i 215 og 216. På baggrund af den forventede Økonomisk Redegørelse December

15 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.9 Samlet beskæftigelse Figur 1.1 Bruttoledighed 1. personer 1. personer Faktisk beskæftigelse Strukturel beskæftigelse 1. personer 1. personer Anm.: Beskæftigelsen er opgjort inkl. orlov. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. vækst i det offentlige forbrug skønnes den offentlige beskæftigelse at vokse med 4. personer i 215 og at være uændret i 216. I de senere år er der gennemført en række reformer, som bidrager til et fleksibelt arbejdsmarked og samlet set øger den strukturelle beskæftigelse. Derved understøttes, at bedre konjunkturer fremover kan omsætte sig i flere job og færre ledige, også uden at det giver anledning til mangel på arbejdskraft og pres på arbejdsmarkedet. Ledigheden er generelt faldet siden midten af 212 og ventes at falde yderligere i prognoseperioden i kraft af fortsat fremgang i beskæftigelsen, jf. figur 1.1. Også langtidsledigheden er i samme periode faldet, ligesom der fortsat er høj jobmobilitet i forhold til andre lande trods de seneste års svage konjunkturer. Alene i 213 fandt mere end 5. personer nyt job, hvor en del kom fra ledighed. Det vidner om sunde strukturer på det danske arbejdsmarked, som også bidrager til, at færre bliver langvarigt offentligt forsørgede, jf. afsnit 1.4. Usikkerhed og alternative scenarier for den økonomiske udvikling Prognosen bygger på en helhedsvurdering af en lang række indikatorer for den økonomiske udvikling herhjemme og i udlandet. Prognosen er naturligt behæftet med usikkerhed, der både vedrører datagrundlaget og de konkrete forudsætninger og vurderinger, der ligger til grund for prognosen. Danmark Statistik har siden den seneste vurdering i Økonomisk Redegørelse, august 214, offentliggjort et nyt, hovedrevideret nationalregnskab. Den nye opgørelse giver et lidt andet billede af væksten gennem det seneste halvandet år end det, der lå til grund for augustvurderingen, jf. figur Der tegner sig nu et billede af, at der har været positiv vækst de seneste fem kvartaler. Fremgangen har i første halvår 214 dog været mindre, end de tidligere opgørelser viste. Det er også en del af forklaringen på nedjusteringen af vækstskøn i denne prognose. 14 Økonomisk Redegørelse December 214

16 Kapitel 1 Sammenfatning Figur 1.11 Revisioner af kvartalsvækst for BNP Figur 1.12 Afvigelse i BNP-vækst i forhold til hovedscenarie -point -point 1, 1,,6,6,8,6,8,6,4,4,4,2,4,2,2,2,,,, -,2 -,4 -,2 -,4 -,2 -,2 -,6 -, ,6 -,8 -,4 -, ,4 -,6 ØR august ØR december Lavvækst i euroområdet Stigende forbrugskvote Anm.: Kvartalsvækstraterne i figur 1.11 angiver de foreliggende nationalregnskabstal ved offentliggørelsen af nærværende redegørelse og den seneste fra august. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Den forholdsvis svage vækst gennem 214 skal ses i sammenhæng med udviklingen i udlandet, som har påvirket eksporten. Den samlede eksport er også påvirket af et større fald end ventet i energieksporten som følge af produktionsstop på nogle felter i Nordsøen tidligere på året. Hertil kommer, at den indenlandske efterspørgsel har udviklet sig svagere end forventet. Udvalgte nøgletal i prognosen findes i tabel 1.1, mens bilagstabellen indeholder en sammenligning med skønnene i Økonomisk Redegørelse, august 214. Som en lille åben økonomi er dansk økonomi i høj grad forbundet med udviklingen i udlandet og især i euroområdet. Fremgangen i euroområdet må stadig anses som skrøbelig, hvilket indebærer en risiko for et fortsat ujævnt vækstforløb og eventuelle nye kvartaler med tilbagegang. Det vil i givet fald også kunne smitte af på dansk økonomi. Virkningen går ikke kun direkte gennem eksport, men kan også være indirekte, fordi manglende tro på fremgang og usikkerhed i sig selv kan få virksomheder og husholdninger i Danmark til at være mere afventende og udskyde forbrug og investeringer. I tilfælde af lavvækst i euroområdet kan væksten i dansk økonomi blive reduceret med omkring ¼ pct.-point i 215 og godt ½ pct.-point i 216, jf. figur 1.12 og boks 1.1. Der er også mulighed for et mere positivt vækstforløb, hvis fremgangen i den indenlandske efterspørgsel herhjemme bliver stærkere. Økonomisk Redegørelse December

17 Kapitel 1 Sammenfatning Boks 1.1 Alternative scenarier Udviklingen i dansk økonomi er tæt knyttet til udlandet. Især udviklingen i euroområdet er i øjeblikket usikker. En række faktorer vil kunne bidrage til en mere vedvarende svag udvikling i den indenlandske efterspørgsel i euroområdet, herunder høj ledighed, høj gældsbyrde og begrænset underliggende vækst. Fortsat svag udvikling i aktiviteten i euroområdet vil kunne føre til mere afdæmpede inflationsforventninger og svækket tillid på de finansielle markeder. OECD antager på den baggrund i et risikoscenarie i Economic Outlook No. 96, at risikopræmier stiger med 1 pct.-point, og aktiekurserne falder med 1 pct. Scenariet indebærer, at væksten i BNP i euroområdet reduceres med ½ pct.-point i 215 og 1 pct.-point i 216. Udviklingen vil gennem importen have negative afsmittende konsekvenser for samhandelspartnere, men der vil i OECD s risikoscenarie fortsat være pæn vækst i blandt andet USA, Storbritannien og Sverige, og der opstår ikke en egentlig tillidskrise. Et mere positivt forløb er også muligt og kan fx være knyttet til stærkere fremgang i den indenlandske efterspørgsel herhjemme. I hovedscenariet er det lagt til grund, at forbrugskvoten vil være omtrent uændret fra 214. Forbruget vil også kunne udvikle sig hurtigere, hvis fx lave renter, stigende boligpriser og aftagende ledighedsrisiko fører til en større forbrugskvote. Følsomheden over for ændrede forudsætninger er beregningsteknisk illustreret i to forskellige scenarier: Negativt forløb: Lavvækstscenarie i euroområdet, hvor væksten antages at være henholdsvis ½ pct.-point og 1 pct.-point lavere i 215 og 216 svarende til OECD s risikoscenarie. Det er antaget, den lavere eksport bidrager til at gøre danske virksomheder mere tilbageholdne med at investere, sådan at væksten i erhvervsinvesteringerne forudsættes at blive 2¾ pct.-point lavere i begge år. Positivt forløb: Hurtigere genopretning af den indenlandske efterspørgsel, hvor væksten i det private forbrug forudsættes at blive ½ pct.-point højere i begge år. Scenariet indebærer en stigende forbrugskvote. I det negative forløb vil BNP-væksten i Danmark falde med ¼ pct.-point i 215 og med ½ pct.-point i 216, jf. tabel a. Scenariet indebærer en større ledighed og en forværring af den offentlige saldo. Forværring af den offentlige saldo afspejler alene konsekvenser for de offentlige udgifter og indtægter afledt af ændret aktivitet. Det positive scenarie indebærer, at BNP-væksten vil være omkring ¼ pct.-point højere i både 215 og 216. Tabel a Negativt forløb Hovedscenarie Positivt forløb Vækst i real BNP (pct.) 1,2 1,5 1,4 2, 1,6 2,2 Ledighed (pct.) 4,6 4,5 4,5 4,2 4,4 4, Offentlig saldo (pct. af BNP) -2,7-3, -2,5-2,6-2,4-2,3 16 Økonomisk Redegørelse December 214

18 Kapitel 1 Sammenfatning Tabel 1.1 Udvalgte nøgletal Realvækst, pct. Privat forbrug,,1 1,5 1,6 Offentligt forbrug -,5,9 1,5,1 Offentlige investeringer,3 3,1,6-2,5 Boliginvesteringer -5, 4,5 2,5 5,5 Erhvervsinvesteringer 3,8 2,4 3,2 6,8 Lagerændringer (pct. af BNP) -,2,1,,2 Eksport af varer og tjenester,8 2,2 4, 4,7 Import af varer og tjenester 1,5 2,6 4,8 5,3 BNP -,5,7 1,4 2, Niveau, pct. af BNP Offentlig saldo -1,1 1,8-2,5-2,6 Betalingsbalancen 7,1 6,9 6,9 6,7 Niveau, 1. personer Bruttoledighed (årsgennemsnit) Beskæftigelse (inkl. orlov), i alt Arbejdsstyrke, i alt Stigning, pct. Huspriser (enfamiliehuse) 2,7 3, 3,5 3,5 Forbrugerprisindeks,8,6,8 1,5 Timefortjeneste i privat sektor (DA s StrukturStatistik) 1,4 1,7 1,9 2,4 Økonomisk Redegørelse December

19 Kapitel 1 Sammenfatning 1.3 Finanspolitikken og de offentlige finanser Selvom dansk økonomi er i fremgang, er der fortsat ledige ressourcer i økonomien, og outputgabet skønnes til omkring -2 pct. i 215. Finanspolitikken for 215 er på den baggrund tilrettelagt med henblik på at understøtte aktivitet og beskæftigelse mest muligt inden for de ansvarlige finanspolitiske rammer, der blandt andet er givet ved budgetloven. Inden for disse rammer er der med aftalen om finansloven for 215 blandt andet aftalt et løft af sundhedsområdet. Med pensionspakken fra oktober 214 er der skabt en vis margin til EU s underskudsgrænse for faktiske underskud i 215, uden at dæmpe den økonomiske aktivitet. Også i 216 ventes det faktiske underskud at holde en vis afstand til EU s underskudsgrænse. De offentlige udgifter til investeringer og offentligt forbrug som andel af BNP ventes fortsat at ligge højere end et historisk gennemsnit og i forhold til, hvad der holdbart kan finansieres fremadrettet. De høje udgiftsniveauer i disse år, hvor konjunkturerne endnu er under normalen, har isoleret set bidraget til at understøtte aktiviteten. Samtidig er pengepolitikken i euroområdet og i Danmark særdeles lempelig, hvilket også bidrager til at understøtte aktiviteten både i EU og i Danmark. I takt med at den økonomiske fremgang ventes at tage yderligere fart, vil der være behov for gradvist at normalisere den lempelige finanspolitik. Det er navnlig i kraft af gennemførte reformer og en gradvis normalisering af det høje niveau for de offentlige investeringer, at der gøres fremskridt mod kravet om mindst strukturel balance i 22, som er foreneligt med finanspolitisk holdbarhed. Offentligt overskud i 214 og afstand til EU s underskudsgrænse i 215 Den faktiske offentlige saldo ventes aktuelt at udvise et overskud på 1,8 pct. af BNP i 214. Det er en opjustering på ca. 3 pct. af BNP i forhold til vurderingen i august. Opjusteringen skal overvejende ses i lyset af, at engangsindtægterne fra omlægning af kapitalpensioner ventes at blive på i alt 58 mia. kr., hvilket er 28 mia. kr. (knap 1½ pct. af BNP) højere end ventet i august. Endvidere skønnes indtægterne fra pensionsafkastskatten at blive på i alt 57 mia. kr., hvilket er ca. 25 mia. kr. højere (ca. 1¼ pct. af BNP) end i august. Det højere provenu fra pensionsafkastskatten afspejler blandt andet lavere renter i andet halvår 214 end tidligere ventet. De øgede engangsindtægter i 214 påvirker ikke den strukturelle saldo og har som sådan ikke betydning for det finanspolitiske råderum. En del af den skønnede saldoforbedring i 214 skyldes imidlertid også, at udgifterne til offentligt forbrug i stat og kommuner i 214 skønnes mindre end forudsat i august. Det bidrager til, at skønnet for den strukturelle saldo i 214 er forbedret siden augustredegørelsen og nu skønnes til -,5 pct. af BNP, svarende til grænsen i budgetloven. I 215 skønnes et faktisk offentligt underskud på 2,5 pct. af BNP, og dermed er der en vis margin til EU s grænse for faktiske underskud på 3 pct. af BNP. Afstanden skal primært ses i lyset af pensionspakken fra oktober 214, jf. boks Økonomisk Redegørelse December 214

20 Kapitel 1 Sammenfatning Boks 1.2 Pensionspakken øger afstanden til EU s underskudsgrænse i 215 Med finanslovforslaget for 215 blev råderummet i finanspolitikken udnyttet fuldt ud med et strukturelt underskud på ½ pct.af BNP. Det faktiske underskud blev i den forbindelse skønnet til 3 pct.af BNP i 215. I perioden efter fremlæggelsen af finanslovforslaget i august kom der nye oplysninger, som pegede i retning af en nedjustering af vækstudsigterne. Regeringen indgik på den baggrund en forståelse om en pensionspakke sammen med Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti i oktober 214, som isoleret set skønnes at forbedre den faktiske saldo med ca. 15 mia. kr. i 215 svarende til ¾ pct. af BNP uden at dæmpe den økonomiske aktivitet. Forbedringen medvirker til, at der trods svækkede vækstudsigter er en vis afstand til EU s underskudsgrænse på 3 pct.af BNP i 215. Det gælder både i indeværende vurdering og i EU- Kommissionens seneste prognose, jf. tabel a. Indtægterne fra pensionspakken kan dels henføres til, at muligheden for at omlægge kapitalpensioner til alderspensioner med en skatterabat forlænges til også at omfatte 215. Herudover får alle over 6 år med en pensionsopsparing i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) mulighed for at få pensionsopsparingen udbetalt i 215 med en skatterabat. Der åbnes samtidig mulighed for, at personer over 6 år kan vælge at betale skatten inkl. skatterabat og lade opsparingen fortsætte i LD. Personer med LD opsparing, som bliver 6 år i 216 eller senere, får samme mulighed, dog kun hvis udbetaling eller omlægning sker, inden personen fylder 61 år. Pensionspakken medfører en fremrykning af fremtidige indtægter med en skatterabat. Indtægterne er således af engangskarakter og påvirker ikke den strukturelle saldo i 215. Tabel a Skøn for faktisk saldo i 215 Økonomisk Redegørelse EU-Kommissionen af BNP Forrige prognose -3, -2,7 Seneste prognose -2,5-2,3 - Heraf bidrag fra pensionspakken ¾ ¾ - Faktisk saldo ekskl. pensionspakke Ca. -3¼ Ca. -3 Anm.: EU-Kommissionens opgør den faktiske saldo på såkaldt EDP-form, hvor EDP står for excessive deficit procedure. Skønnet for den faktiske saldo i de økonomiske redegørelser følger nationalregnskabets principper, og der kan således være mindre opgørelsesmæssige forskelle. 1) Pensionspakken ventes vedtaget senest den 19. december 214. Kilde: EU-Kommissionens forårs- og efterårsprognose 214 samt egne beregninger. Økonomisk Redegørelse December

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009.

Vækstskønnene for både 2010 og 2011 er justeret op med 0,1 pct.-enhed i forhold til Økonomisk Redegørelse, december 2009. Pressemeddelelse 19. maj 2010 Økonomisk Redegørelse, maj 2010 - Prognosen Der er igen vækst i dansk økonomi efter det kraftige tilbageslag frem til sommeren 2009 som fulgte efter den internationale finanskrise.

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 22 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: EU-note F Udvalgenes medlemmer 16. april 2015 Det Europæiske

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, juni 2017 - De gode tendenser fortsætter, opsvinget tager til Den 15. juni 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-9705 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009

Pressemeddelelse. Økonomisk Redegørelse, december Prognosen. 11. december 2009 Pressemeddelelse 11. december 2009 Økonomisk Redegørelse, december 2009 - Prognosen De fremadrettede konjunkturudsigter for Danmark vurderes at være styrket siden august navnlig i lyset af udviklingen

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017

Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 Pejlemærker for dansk økonomi, december 2017 - Fri af krisen - opsvinget tegner til at være robust Den 21. december 2017 Sagsnr. S-2011-319 Dok.nr. D-2017-20930 bv/mab Det tegner til, at opsvinget i verdensøkonomien

Læs mere

Økonomisk Redegørelse Maj 2012

Økonomisk Redegørelse Maj 2012 Økonomisk Redegørelse Maj 1 Hovedbudskaber: Udsigt til svag genopretning i Danmark som i seneste ØR Lille bedring af internationale konjunkturer siden årsskiftet Store usikkerheder om udviklingen risiko

Læs mere

Resumé af Økonomisk Redegørelse

Resumé af Økonomisk Redegørelse Resumé af Økonomisk Redegørelse 8. december 2008 Prognosen Navnlig som resultat af den finansielle krise, svag vækst i udlandet og vigende byggeaktivitet skønnes et lille realt fald i BNP på ¼ pct. i 2009

Læs mere

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E Prognosen Den meget kraftige opgang i den internationale økonomi i de senere år er nu afløst af vigende vækst, navnlig i USA. Den internationale udvikling, der er præget af den finansielle uro, stigende

Læs mere

Bilagstabeller Nyt kapitel

Bilagstabeller Nyt kapitel Nyt kapitel Bilagstabel B.1 Befolkning og arbejdsmarked (mellemfristet sigt) 1.000 personer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Samlet befolkning 5.592 5.612 5.631 5.648 5.665 5.681 5.698 5.716

Læs mere

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM

FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: 20 MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 9. februar 1 FORVENTET KONVERGENSPROGRAM: MIA. KR. I HOLDBARHEDSPROBLEM Finansministeriet er i gang med et grundigt kasseeftersyn og offentliggør

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af 2. september 2010 (Alm. del - 7). Finansudvalget 2009-10 FIU alm. del, endeligt svar på 7 spørgsmål 269 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 7. september 2010 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 269 af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema : Moderat opsving i dansk økonomi frem mod 1 Ugens tema II Aftale om kommunernes og regionernes økonomi for 13 Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked

Læs mere

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013

Notat. Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013. 28. maj 2013 Notat 28. maj 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport F2013 De Økonomiske Råds vurdering af konjunkturudsigterne er stort set på linje med ministeriernes. Både ministerierne og DØR forventer, at væksten

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 d. 02.10.2015 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2015. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 d. 01.10.2014 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014 Notatet uddyber elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2014. INDHOLD 1 Offentlig

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Nye prognoser: Regeringen og Vismændene forventer langsom økonomisk genopretning i 13 og 1 Ugens Analyse Mindre stigning i ledigheden i april 13 Tendens

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 51 Indhold: Ugens tema Ugens tendens Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Regeringen forventer økonomisk fremgang i de kommende år Stort overskud på handelsbalancen

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. December 2015

Økonomisk Redegørelse. December 2015 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 Økonomisk Redegørelse December 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Grønt lys til det aktuelle opsving

Grønt lys til det aktuelle opsving November 2017 Grønt lys til det aktuelle opsving Opsvinget i dansk økonomi er taget til i styrke, og der ventes en vækst på og lidt over 2 pct. de næste år. Der er også udsigt til, at beskæftigelse fortsætter

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen

Pejlemærker for dansk økonomi, december Positive takter, og på vej ud af krisen Pejlemærker for dansk økonomi, december 2016 - Positive takter, og på vej ud af krisen Det ventes, at verdensøkonomien og dansk økonomi vil fortsætte de positive takter i de kommende år og, at vi nu er

Læs mere

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter

Jyske Bank 19. december 2013. Dansk økonomi. fortsat lovende takter Jyske Bank 9. december Dansk økonomi fortsat lovende takter Fortsat lovende takter Fremgangen er vendt tilbage til l dansk økonomi i løbet af. Målt på BNP-væksten er. og. kvartal det bedste halve år siden.

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 d. 06.10.2016 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Dansk Økonomi, efterår 2016. Indhold 1 Offentlig

Læs mere

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi

Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Økonomisk kommentar: Foreløbigt Nationalregnskab 3. kvt. 2014 Fem kvartaler i træk med positiv vækst i dansk økonomi De foreløbige Nationalregnskabstal for 3. kvartal

Læs mere

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017.

Dokumentationsnotat for offentlige finanser i. Prognoseopdatering, februar 2017. d. 06.02.2017 Dokumentationsnotat for offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017 Notatet uddybet elementer af vurderingen af de offentlige finanser i Prognoseopdatering, februar 2017. Indhold

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014

Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Notat 27. maj 2014 Skriftligt indlæg til DØR s rapport Dansk Økonomi Foråret 2014 Der er udsigt til gradvist tiltagende vækst og stigende beskæftigelse i dansk økonomi, og Det Økonomiske Råds (DØRs) konkrete

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 25 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Svagt positiv nettotilgang til ledighed Nettotilgangen til

Læs mere

Behov for en stram finanslov

Behov for en stram finanslov EØK ANALYSE november 15 Behov for en stram finanslov Regeringen har lagt op til at stramme finanspolitikken i 16 og indlægge en sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse. DI bakker op om at stramme finanspolitikken

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 13 Økonomisk Redegørelse August 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz

Læs mere

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016

Pejlemærke for dansk økonomi, juni 2016 Pejlemærke for dansk økonomi, juni 16 Ligesom verdensøkonomien, er dansk økonomi aktuelt i bedring. I verdensøkonomien er det navnlig i USA og EU, der er tegn på fremgang. Derimod oplever BRIK landene

Læs mere

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010

13. december Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 2010 13. december 1 Økonomisk Redegørelse og Budgetoversigt 3, december 1 Dansk økonomi er på vej ud af krisen Dansk økonomi har udviklet sig bedre end ventet, og ledigheden er steget mindre end frygtet Udviklingen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget 2012-13 FIU alm. del Bilag 48 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer 7. december 2012 OECD s seneste økonomiske landerapport samt overblik over

Læs mere

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005

Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 255 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EU-sekr. 8. september 2005 Til

Læs mere

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007

STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 28. november 2007 af Frederik I. Pedersen dir. tlf. 33557712 STOR FREMGANG I DANSK ØKONOMI, 3. KVARTAL 2007 Både BNP og beskæftigelsen steg kraftigt i 3. kvartal 2007. Alt tyder på, at vi i 2007 får den

Læs mere

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020

Notat. Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i 2020 Notat Lave oliepriser reducerer det finanspolitiske råderum i Den danske stats forventede indtægter fra aktiviteter i Nordsøen påvirkes i høj grad af olieprisudviklingen. Når olieprisen falder, rammer

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Analyse 12. april 2013

Analyse 12. april 2013 12. april 2013. 2015-planen fra 2007 ramte plet på beskæftigelsen i 2011, trods finanskrisen I fremskrivningen bag 2015-planen fra 2007 ventede man et kraftigt fald i beskæftigelsen på 70.000 personer

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30

Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Formandskabet PRESSEMEDDELELSE KLAUSULERET TIL DEN 7. OKTOBER 2014 KLOKKEN 11.30 Efterårets vismandsrapport har to kapitler: Kapitel I indeholder en konjunkturvurdering, en vurdering af overholdelsen af

Læs mere

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013

Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 Notat 8. oktober 2013 Skriftligt indlæg til DØRs rapport Dansk økonomi Efterår 2013 De Økonomiske Råds vurdering af vækstudsigterne for 2013 og 2014 er overordnet set på linje med ministeriernes. Der skønnes

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Væksten forventes at blive lavere i og end hidtil ventet hvilket bl.a.

Læs mere

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning

DØR-rapporten forår 2012 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 2020 sammenlignet med FM s fremskrivning Notat Udkast 2. maj 212 DØR-rapporten forår 212 udvikling i strukturel beskæftigelse frem mod 22 sammenlignet med FM s fremskrivning I DØR s forårsrapport 212 indgår en ny fremskrivning af dansk økonomi

Læs mere

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne.

Danske industrivirksomheders. lønkonkurrenceevne. Danske industrivirksomheders lønkonkurrenceevne er fortsat udfordret Nyt kapitel Lønkonkurrenceevnen i industrien vurderes fortsat at være udfordret. Udviklingen i de danske industrivirksomheders samlede

Læs mere

Stadigt færre offentligt forsørgede

Stadigt færre offentligt forsørgede Fakta om økonomi 23. juni 2016 Ref.: Økonomi & Analyse, LO Stadigt færre offentligt forsørgede Tal for offentligt forsørgede for 1. kvartal 2016 viser, at den faldende tendens de senere år fortsætter.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 1 Økonomisk Redegørelse August 1 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes hos: Rosendahls Schultz Distribution

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 193 Offentligt Finansudvalget 256 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 93 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 3. juni 26 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 93 (Alm. del) af. marts 26 stillet efter

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer

Læs mere

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Vækst og beskæftigelse genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte Nyt kapitel Produktionen (BVT) i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste

Læs mere

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001

DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER FLERE END I 2001 DANSKERNES AFHÆNGIGHED AF DE OFFENTLIGE KASSER - 101.000 FLERE END I 2001 I perioden 1970-2006 fordobles antallet af offentligt ansatte fra 405.000 til 833.000 personer, ligesom antallet af overførselsmodtagere

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 3. KVARTAL 2015 NR. 3 NYT FRA NATIONALBANKEN SKÆRPEDE KRAV TIL FINANSPOLITIKKEN Der er gode takter i dansk økonomi og udsigt til fortsat vækst og øget beskæftigelse de kommende år. Men hvis denne udvikling

Læs mere

DØR efterårsrapport 2015

DØR efterårsrapport 2015 DØR efterårsrapport 2015 7. oktober 2015 Finansministeriets skriftlige indlæg Kapitel I Konjunkturvurdering og aktuel økonomisk politik Finanspolitik Finansministeriet deler DØR s overordnede vurdering

Læs mere

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK

KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK KAPITEL I KONJUNKTURVURDERING OG AKTUEL ØKONOMISK POLITIK I.1 Indledning Fremgang i dansk økonomi og forventet vækst omkring 2 pct. i 2015-16 Gennem det seneste halvandet år har der været en jævn fremgang

Læs mere

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse

Maj 2016. Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 Økonomisk Redegørelse Maj 216 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Denne publikation

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 14 www.oim.dk Økonomisk Redegørelse Maj 14 Økonomisk Redegørelse Maj 14 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 2014 Finland Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 18-19. november 214 Finland Nøgletal for Danmark Juni 214 Forventet BNP-udvikling i 214 1,6 % Forventet Inflation i 214 1,2 % Forventet Ledighed 214 5,5 % Nationalbankens

Læs mere

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus

Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus Landrapport från Danmark NBO:s styrelsemöte 1 og 2. marts 2012 i Århus NBO, Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer www.nbo.nu Økonomisk udvikling BNP De nyeste tal fra nationalregnskabet

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM-

31. marts 2008 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- 31. marts 2008 Signe Hansen direkte tlf. 33557714 AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008 ISÆR LAV DOLLAR RAM- MER DANSK ØKONOMI Væksten forventes at geare ned i år særligt i USA, men også i Euroområdet. Usikkerheden

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 7. 7. februar 7 KonjunkturNyt Uge 7 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

Konvergensprogram. Danmark 2015

Konvergensprogram. Danmark 2015 Konvergensprogram Danmark 2015 Marts 2015 Indhold 1. Udfordringer, mål og strategi frem mod 2020... 3 1.1 Den økonomiske udvikling frem mod 2020... 3 1.2 Mål og strategi frem mod 2020... 6 2. Det samfundsøkonomiske

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 Økonomisk Redegørelse Maj 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles eller afhentes

Læs mere

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN

STORE FINANSPOLITISKE UDFORDRINGER EFTER KRISEN Af Chefanalytiker Anders Borup Christensen Direkte telefon 9767 19. oktober 9 En kraftig lempelse af finanspolitikken i 9 og 1 kombineret med et voldsomt konjunkturer udsigt til et tilbageslag har medført

Læs mere

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER-

UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- 24. oktober 2008 af Signe Hansen direkte tlf. 33 55 77 14 UDVIKLINGEN I INTERNATIONAL ØKONOMI SKABER USIKKER- Resumé: HED FOR DANSK ØKONOMI Forventningerne til såvel amerikansk som europæisk økonomi peger

Læs mere

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014

Notat. Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat. Juni 2014 Notat Juni 2014 Strukturelt provenu fra øvrig selskabsskat Det strukturelle provenu fra øvrig selskabsskat 1 blev genberegnet i forbindelse med Økonomisk Redegørelse, maj 2014, hvilket gav anledning til

Læs mere

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig

Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Dansk økonomi tager en puster, men den er kortvarig Fremgangen i dansk økonomi har taget en pause i tredje kvartal. De seneste indikatorer for privatforbruget peger på en opbremsning i forbruget i tredje

Læs mere

Talepapir Samråd A (L193)

Talepapir Samråd A (L193) Finansudvalget 2012-13 L 1 7 Bilag 2 Offentligt Talepapir Samråd A (L193) 4. oktober 2012 Samråd i Finansudvalget d. 8. oktober 2012 Beskæftigelsesvirkningen af finanspolitikken i 2013 7 Samrådsspørgsmål

Læs mere

Offentligt underskud de næste mange årtier

Offentligt underskud de næste mange årtier Organisation for erhvervslivet Maj 21 Offentligt underskud de næste mange årtier AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK Dansk økonomi står netop nu over for store udfordringer med at komme

Læs mere

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet

Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Kan arbejdsmarkedsreformer finansiere fremtidens velfærdssamfund? Michael Svarer Institut for Økonomi Aarhus Universitet Udfordring 1 Andel af befolkningen i arbejde, pct. Kilde: Finansministeriet, 2011

Læs mere

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER

200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER 200.000 PERSONER EKSTRA I BESKÆFTIGELSE VED STOP FOR EFTERLØN OG FORHØ- JELSE AF PENSIONSALDER Den økonomiske vækst bremses i de kommende år af mangel på arbejdskraft. Regeringen forventer således, at

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. August 2015

Økonomisk Redegørelse. August 2015 Økonomisk Redegørelse August 15 Økonomisk Redegørelse August 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse August 15 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Stigning i bruttoledigheden på. Ugens analyse Positiv beskæftigelseseffekt af Energiaftalen Ugens tendens Nationalbanken opjusterer vækstskønnet for

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 19 Indhold: Ugens tema Reformer skal skabe. job frem mod Ugens analyse AE: Lav produktivitet er hovedudfordringen for dansk økonomi Ugens tendens Fald i dansk udenrigshandel

Læs mere

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser

Konjunkturvurdering og Offentlige finanser Konjunkturvurdering og Offentlige finanser En prognoseopdatering 10. februar 2016 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2016 Forord Det Økonomiske Råds formandskab præsenterer to årlige rapporter. Det

Læs mere

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN

LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN LEMPELIG PENGEPOLITIK EN MEDVIRKENDE ÅRSAG TIL FINANSKRISEN Den nuværende finanskrise skal i høj grad tilskrives en meget lempelig pengepolitik i USA og til dels eurolandene, hvor renteniveau har ligget

Læs mere

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170

Sæsonkorrigeret lønmodtagerbeskæftigelse og ledighed (omregnet til fuldtidspersoner) Tusinde 2.640. Tusinde 170 Status på udvalgte nøgletal maj 216 Fra: 211 Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu en stigning i beskæftigelsen og et fald i ledigheden i marts. Forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Skøn over løn- og prisudviklingen

Skøn over løn- og prisudviklingen 7.12.2006 Notat 14571 poul Skøn over løn- og prisudviklingen Det Økonomiske Råds formandskab - Vismændene - har udsendt deres halvårlige rapport den 5. december 2006. Den 6. december 2006 offentliggjorde

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 Økonomisk Redegørelse December 13 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres

Flygtninge sætter de offentlige finanser under pres Formandskabet PRESSEMEDDELELSE Forårets rapport fra Det Økonomiske Råd formandskab indeholder følgende emner: Kapitel I indeholder en fremskrivning af dansk økonomi til 2025 samt kommentarer til forskellige

Læs mere

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab

Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Makroøkonomiske fremskrivninger for euroområdet udarbejdet af Eurosystemets stab Eurosystemets stab har på grundlag af de informationer, der var tilgængelige pr. 17. maj 2004, udarbejdet fremskrivninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Konjunkturvurdering og offentlige finanser

Konjunkturvurdering og offentlige finanser Konjunkturvurdering og offentlige finanser En prognoseopdatering 7. februar 2017 Formandskabet PROGNOSEOPDATERING, FEB. 2017 1. Resume Opsving fortsætter i dansk økonomi Revision af nationalregnskab ændrer

Læs mere

Største opsparing i den private sektor i over 40 år

Største opsparing i den private sektor i over 40 år Største opsparing i den private sektor i over 4 år De reviderede tal for nationalregnskabet gav en lille opjustering af vækstbilledet i 1. halvår 212. Samlet ligger tallene på linje med grundlaget for

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK 13.

DANMARKS NATIONALBANK 13. ANALYSE DANMARKS NATIONALBANK 13. MARTS 2017 NR. 4 Højere væksttal bekræftede opsvinget Danmarks Statistiks reviderede tal for BNP giver et mere fuldkomment billede af, at dansk økonomi har været inde

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal april 2016

Status på udvalgte nøgletal april 2016 Status på udvalgte nøgletal april 216 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Fremgangen på arbejdsmarkedet fortsatte med endnu et fald i ledigheden i februar,

Læs mere

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen

Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Velstandstab på 150 mia. kr. gennem krisen Finansministeriet har nedjusteret forventningen til BNP-niveauet i 2020 med 150 mia. 2013- kr. fra før krisen til i dag. Det svarer til et varigt velstandstab

Læs mere