Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN"

Transkript

1 EJERFORENINGEN MATR. NR Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, København V. Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling Til: Beboerne i ejerforeningen Dato: 2. oktober 2002 kl. 19:00 22:00 Hvor: Naverne, Ingerslevsgade 108, kld.tv DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Afstemning om etablering af Omfangsdræn 4. Afstemning om salg af loftet Krusågade 35, 5. sal 5. Afstemning om køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv 6. Afstemning om salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th 7. Afstemning om Husorden 8. Salg af gangareal Ingerslevsgade 108, 5.tv til Sortex ApS 9. Orientering om ændring af fordelingstal 10. Reparation af Karnap 11. Etablering af pulterrum i dyb kælder 12. Renovering af facade 13. Udskiftning af nøgler 14. Initiativgruppe til Beboerarbejder 15. Hjemmeside og 16. Eventuelt Omkring afholdelsen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne bemærke, at der er lagt et meget stort arbejde i forberedelsen af de forskellige projekter til afstemning. Bestyrelsen vil derfor bede ejerforeningens medlemmer gennemlæse nærværende indkaldelse grundigt, og herunder gerne forberede konkrete spørgsmål til de enkelte punkter. Ejerforeningens rådgivende ingeniør Kurt Nicholaisen har tilbudt at stå til rådighed omkring besvarelse af tekniske spørgsmål under dagsordenens punkt 3. Da dagsordenen er ganske omfattende, vil bestyrelsen desuden bede medlemmerne fokusere på en kort, saglig debat, så den givne tidsramme kan overholdes. Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte svarkuvert, se sidste side. Venlig hilsen Peter Christiansen formand for bestyrelsen

2 Ekstra ordinær generalforsamling Side 2 af Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen varetager denne opgave. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår, at Ole Mortensen, ejerforeningens kontaktperson hos Vest Administrationen, påtager sig at tage referat fra generalforsamlingen. 3. Afstemning om etablering af Omfangsdræn Under generalforsamlingen i marts måned blev det besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle finde en løsning på problemet med fugt i kælderen og forsikringens forbehold mod svamp. Bestyrelsen har sammen med ingeniørfirmaet Jensen & Co. indhentet 3 tilbud vedr. udarbejdelse af omfangsdræn på ejendommen. Af disse 3 tilbud har vi valgt tilbuddet fra TKA Entreprise A/S, da Jensen & Co. har gode erfaringer med entreprenøren, og da TKA var billigst. I øvrigt blev Havmann & Søn og Murermester Rene Martedal indbudt til at afgive tilbud. TKA s bud var på kr. ekskl. moms. Havmann s bud var på kr. ekskl. moms. Martedal s bud var på kr. ekskl. moms. De samlede omkostninger til projektet forventes at udgøre i alt ca. kr ,-, idet det forudsættes, at der ved senere boreprøver ikke konstateres yderligere klasse-4 depoter (giftig jord, som er dyr at bortskaffe). Der er to formål med at få etableret et omfangsdræn : Det primære formål er at opnå en fuldt dækkende forsikring mod diverse hussvampe. Det sekundære formål er at skabe en tør kælder, som vi efterfølgende kan benytte til pulterrum. Når omfangsdrænet er etableret, kan vi undgå, at puds og maling i kælderen skaller af, at der opstår fugtskader på kælderydervægge, kælderindervægge, etageadskillelser og kældergulve, at opbevarede genstande skades og at der i øvrigt lugter ubehageligt. I de øvrige etager kan vi undgå, at vægge bliver sorte på grund af skimmelvækst, at trækonstruktioner skades af råd og svamp og at beboerne reagerer allergisk på det forøgede antal svampesporer. Kælderen er pt. så fugtig, at måling med elektronisk måler ikke er mulig (fugtighedsgraden er udenfor det målbare område). Kælderen udgør i øvrigt ideelle forhold for udvikling af svamp, og hvis en svampeskade skulle opstå, vil omkostningerne til reparation/renovering kunne løbe op i flere millioner kr.

3 Ekstra ordinær generalforsamling Side 3 af 12 Det valgte tilbud fra TKA omfatter genetablering af eksisterende lyskasser. Bestyrelsen ønsker dog ikke at bevare lyskasserne, da vi ønsker at give ejendommen en mere tiltalende og vedligeholdsvenlig facade og desuden ønsker at indrette pulterrum i kælderen. Bestyrelsen ønsker i stedet at få opmuret en sokkel fra bund af vindueshullerne i øvre kælder til ca. 15 cm over terræn, hvilket vil medføre, at alle nuværende kældervinduer mod Krusågade / Ingerslevsgade skal erstattes med nye vinduer. De nye, mindre vinduer forventes at koste max. kr ,- /stk. Ejerforeningen har selv 2 vinduer mod Krusågade / Ingerslevsgade. Vi har i bestyrelsen arbejdet med andre muligheder end løsningen med omfangsdræn : Vi har arbejdet med en løsning, hvor man benytter et materiale, Vandex, som tryksprøjtes ind i muren og standser fugten i opadgående retning. Denne løsning var billigere end omfangsdrænet, men kunne ikke ændre på fugten i murværket. Endvidere har vi arbejdet med løsning, hvor vi tørrer muren indefra vha. en luftaffugter fra firmaet Ruskol. Både Vandex- og Ruskol metoderne anser vores forsikringsselskab som symptombehandlinger, og vil derfor ikke acceptere disse. Ruskol-metoden var ellers dejlig billig, men den ville selvfølgelig kræve en maskine, som kører uafbrudt år efter år. Bestyrelsens løsningsforslag er derfor et omfangsdræn, hvor vandet i dybde med fundamentets nederste del ledes til kloak inden det når bygningens bund og vægge. Kurt Nicholaisen fra Jensen & Co. har overfor bestyrelsen skriftligt bekræftet, at han vil anbefale Forsikringsmæglerne at ophæve forsikringens forbehold mod svamp, når projektet er gennemført. Økonomi Som ovenfor nævnt vurderer bestyrelsen, at projektet Omfangsdræn inklusive nødvendig udskiftning af kældervinduer mv., kan gennemføres for kr ,-. Dette beløb omfatter imidlertid ikke etablering af pulterrum med tilhørende elektriske installationer i kælderen og omkostninger til finansiering og administration. Der bør desuden gives et vist spillerum til eventuelle uforudsete udgifter. Nr. Aktivitet / Beskrivelse Anslået pris 1. Etablering af omfangsdræn kr ,- 2. Etablering af pulterrum i kælder kr ,- 3. Renovering og udvidelse af el-installation i kælder kr ,- 4. Uforudsete udgifter (ca. 5 pct. af entreprisesum) kr ,- 5. Finansiering og administration kr ,- Sum Samlede udgifter ifm. projekt Omfangsdræn kr ,-

4 Ekstra ordinær generalforsamling Side 4 af 12 Idet de samlede udgifter fordeles på de enkelte lejligheder vil en typisk ejerlejlighed med fordelingstal 12/300 belastes med kr ,- * 12 = kr ,-. Såfremt projektet skulle vise sige billigere at gennemføre end bestyrelsen har estimeret, vil et eventuelt overskud indgå i ejerforeningens likvide midler til gennemførelse af andre påtrængende vedligholdsarbejder i ejendommen. Finansiering af projektet Bestyrelsen foreslår, at projektet finansieres efter den model, som tidligere med stor succes er anvendt i forbindelse med fjernvarmeprojektet : Der etableres et fælles lån i ejerforeningens regi under følgende forudsætninger : Vest Administrationen formidler lånet hos Danske Bank eller Lån & Spar Bank til lavest mulige rentesats Hver ejer får umiddelbart mulighed for at indfri egen andel ved kontant indbetaling til Vest Administrationen Vest Administrationen fører individuelt regnskab over indbetalinger, restgæld og renter, og opkræver månedligt afdrag på lånet via ejerforeningsbidraget (påført som selvstændig betaling på regningsspecifikationen fra PBS ) Én gang årligt kan ejere, som oprindeligt valgte at låne beløbet, indfri restgælden ved kontant indbetaling til Vest Administrationen I tilfælde af et medlems misligholdelse af lånet, hæfter ejerforeningens øvrige medlemmer principielt solidarisk for betalingen, men da ejerforeningen efterfølgende kan bringe sagen til inkasso, kan tabet i værste fald udgøre renteudgiften i den periode en sådan sagsbehandling kan tage (op til 24 måneder fra manglende betaling til eventuel tvangsauktion). Bestyrelsens anbefaling En enstemmig bestyrelse anbefaler, at ejerforeningens medlemmer stemmer Ja til dagsordenens punkt 3, Afstemning om etablering af Omfangsdræn, herunder optagelse af lån/finansiering som ovenfor beskrevet.

5 Ekstra ordinær generalforsamling Side 5 af Afstemning om salg af loftet Krusågade 35, 5. sal Da ejerforeningen står overfor en masse udgifter, ønsker bestyrelsen at sælge loftet over Krusågade 35. Bestyrelsen har undersøgt priser på lignende loftarealer, og vi er kommet frem til, at køber skal investere kr. pr. m² for at etablere en fornuftig lejlighed. Derudover skal køber nedbryde diverse skillevægge og fjerne tilovers blivende ting og sager fra pulterrummene. Derfor forventer ejerforeningen at kunne kræve en pris på ca kr/m² for loftet. Denne pris er verificeret af Base 1, Vesterbro, efter besigtigelse. Der er ca. 160 m² loft (bruttoetageareal) samt tillæg for ovenliggende tørreloft. Bestyrelsen anbefaler salg af loftlokalet for minimum kr ,- Ved konkret forhandling har en potentiel køber accepteret følgende krav og vilkår: Loftlokalet Krusågade 35, 5. sal, som desuden omfatter ovenliggende tørreloft til kip, overtages af køber "som beset". Alle udgifter i forbindelse med etablering af beboelig ejerlejlighed (herunder bl.a. myndighedsbehandling og etablering af godkendt adgang til hovedtrappe) påhviler køber. Før salgskontrakten godkendes, skal der fastlægges en række vilkår for byggeprojektets gennemførelse, herunder specielt projektets varighed, begrænsning af gener for beboere, adgangsveje for håndværkere og håndtering af byggematerialer. Salgskontrakten skal desuden sikre en række forbehold, herunder : at en ny ejerlejlighed ikke vil være til gene for de øvrige beboere at ejendommens tekniske installationer ikke overbelastes eller beskadiges at facadetegninger og trappetegninger skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse at ejerforeningen kan kræve skader på ejendommens fællesarealer udbedret for købers regning Salgssummen udgør en mindstepris, som ikke er til forhandling. Ejerforeningen forbeholder sig ret til at sælge til højestbydende, hvis der bydes af flere end én køber, som har bestyrelsens godkendelse til at give bud. Ejerforeningen forpligter sig til at anvende mindst 75 pct. af provenu ved salg til finansiering af påkrævet vedligehold af ejendommen. Bestyrelsen har søgt juridisk bistand om, hvorvidt et salg af loftlokalet overhovedet er muligt, og har fået positiv tilkendegivelse, at dette kan gennemføres med 2/3 flertal (ved fremmødte og andele). Hver enkelt ejerlejlighedsejer bør gøre sig klart bevidst, at en Nej-stemme (eller en manglende positiv fuldmagt) vil resultere i en manglende indtægt på ca. kr ,- pr. andel (svarende til ca. kr for en typisk lejlighed med 12 andele). Hvis bestyrelsens forslag vedtages, kan udgifterne til fremtidige, påkrævede vedligeholdsopgaver i ejendommen reduceres væsentligt. Såfremt en eller flere af ejerforeningens medlemmer ønsker at afgive bud på køb af lokalet (med ovennævnte krav og restriktioner), skal dette være Formanden i hænde senest 1. oktober 2002 kl. 12:00. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at frasortere bud, som ikke er delelige med kr ,-.

6 Ekstra ordinær generalforsamling Side 6 af Afstemning om køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv Bestyrelsen har købt lejligheden Krusågade 35, kld. tv. på tvangsauktion. Bestyrelsens medlemmer var på købstidspunktet ikke bevidst om, at denne handel er i strid med Normalvedtægten for Ejerlejligheder. Bestyrelsen beklager dette. Vi valgte i bestyrelsen at indkøbe kælderlejligheden af to grunde : Dels for at undgå at lejligheden i fremtiden skulle blive benyttet til prostitution. Bestyrelsen har fået udarbejdet en servitut herom, som pt. er sendt til tinglysning. Dels fordi ejerforeningen i mange år har haft et blindt lokale bag Navernes klublokale, som vil kunne slås sammen med lejligheden. Det var bestyrelsens mening at samle de to lokaler til én lejlighed og forhåbentlig tjene godt på det, idet fortjenesten ved salget af lejligheden skulle gå til vedligeholdsprojekterne facade / omfangsdræn. Det vil sige at bestyrelsens direkte mål var at få en ny ejer, som enten kunne benytte lejligheden til beboelse eller til erhverv (som ikke kan sidestilles med prostitution). Tegningerne over projektet kan ses på ejerforeningens hjemmeside Efterfølgende er bestyrelsen løbet ind i et par problemer med projektet. Første problem var at vi måtte konstatere, at købet ikke var i overensstemmelse med bestyrelsens beføjelser efter normalvedtægten. Efterfølgende har vi arbejdet på at finde ud af om der var mulighed for at slå det blinde rum og kælderlejligheden sammen. Sidst har vi arbejdet på at finde ud af om lejligheden efterfølgende kunne indrettes til beboelse. Grunden til at bestyrelsen har fastholdt lejligheden så længe er, at hvis lejligheden kan benyttes til beboelse kan vi forvente en salgspris på omkring kr ,- (verificeret af ejendomsmæglerfirmaet Base 1). Bestyrelsen har overtaget lejligheden for ca. kr ,-. For at kunne sælge lejligheden til kr ,- kræves en yderligere investering på max. kr ,-. Vi har endvidere fået at vide fra Base 1, at hvis vi nødtørftigt ordner gulv og vægge kan lokalet pt. sælges til ca. kr ,-. Det vil sige, at bestyrelsen ved denne investering har sikret ejerforeningen en indtægt på minimum kr ,-. Næste større problem var, at bestyrelsen er gået ud fra, at det blinde rum tilhørte ejerforeningen. Det troede Naverne i øvrigt også. Vi nævner Naverne, da det viste sig, at rummet faktisk er deres, uden at de selv vidste det. Bestyrelsen finder fortsat, at det er en mægtig idé, at slå kælderlejligheden sammen med det blinde rum. Vi forsøger nu, at finde en løsning sammen med Naverne, og har i denne forbindelse fremsendt et forhandlingsoplæg, som Naverne tager stilling til på deres generalforsamling sidst i september måned.

7 Ekstra ordinær generalforsamling Side 7 af Afstemning om salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th Michael Wichmann Pedersen, som bor Ingerslevsgade 108, 5.th, har ønsket at overtage loftet over sin lejlighed, da et salg til Sortex ApS vil medføre at man ikke kan få adgang til denne del af foreningens tørreloft. Bestyrelsen anbefaler et salg af tørreloftet over Ingerslevsgade 108, 5.th, til Michael Wichmann Pedersen for et beløb på kr ,-. 7. Afstemning om Husorden Ejerforeningens bestyrelse har gennem tiden modtaget en del klager over støjende adfærd, rygning på trapperne og lignende tvister mellem naboer. Bestyrelsen har imidlertid hverken lyst eller beføjelser til at agere som ejendommens lokale politistation, og vil derfor gerne fremsætte nedenstående regler for god opførsel til godkendelse og almindelig accept. Husordenen er udarbejdet iht. Ejerlejlighedsloven, Lov nr. 199 af om ejerlejligheder, jfr. lovbekendtgørelse nr. 647 af med senere ændringer. Husorden Trapper Støj Rygning Cykler Yderdøre Der må ikke forefindes affald, cykler eller andre effekter på ejendommens trapper. Viceværten har beføjelse til uden forudgående varsel at fjerne alle ting, som henstår på trapperne, og som skønnes at udgøre en fare i tilfælde af brand. I øvrigt henvises til Brandtilsynets regler. Det henstilles, at beboerne udviser forståelse for hinanden og søger at begrænse støj mest mulig (f.eks. ved at lukke vinduerne, når der spilles musik). Bemærk også, at løb eller tramp i lejligheden kan virke meget generende for naboer og underboere. Vaskemaskiner, støvsugere og andre støjende apparater må ikke benyttes efter kl. 21:00. Det henstilles, at der ryges mindst mulig på ejendommens fællesarealer, herunder specielt hoved- og bagtrapper. Der må under ingen omstændigheder henstå askebægre eller lignende på trapperne, og disse er ikke at betragte som rygerum for ikkeryger lejligheder. Cykler må ikke stilles op ad facaden, men skal stilles i stativ eller sættes i cykelkælder. Ejerforeningen råder over to aflåste cykelkældre, og det grønne cykelstativ på hjørnet er ejerforeningens private ejendom. Desværre er det ikke alle yderdøre i ejendommen, som altid lukker automatisk dette gælder specielt i fugtigt og blæsende vejr. Det henstilles derfor til beboerne, at man altid sikrer, at døren er forsvarligt lukket og låst efter passage (herved undgår vi også, at uvedkommende får adgang til trapper og kældre). Dørtelefoner Brug dørtelefonerne med omhu. Luk ikke op for fremmede uden at "tage imod" og check altid, at gæsterne er personer med relevant ærinde i ejendommen.

8 Ekstra ordinær generalforsamling Side 8 af Salg af gangareal Ingerslevsgade 108, 5.tv til Sortex ApS Bestyrelsen har endnu ikke færdiggjort denne sag, da Sortex s første tilbud var mindre end det, som blev forkastet på generalforsamlingen Vi har efterfølgende sendt et udspil til Sortex, som vi i skrivende stund ikke har modtaget svar på. Udkastet er produceret af bestyrelsen i samråd med Michael Wichmann Pedersen. 9. Orientering om ændring af fordelingstal Bestyrelsen mener, at de nuværende fordelingstal bør ændres, så der bliver klar overensstemmelse mellem lejlighedernes størrelse og fordelingen af fællesudgifter. Umiddelbart vil bestyrelsen foreslå, at hver lejlighed bidrager med et fordelingstal svarende til antal tinglyste m², dog med et fradrag på loftslejligheder og lejligheder, som kun kan benyttes til erhvervsformål. Bestyrelsen mener, at det er på tide at ændre fordelingstallene af flere årsager : Visse beboere i mange år har ytret utilfredshed med den nuværende fordeling Bestyrelsen arbejder på at inddrage en række fællesarealer til nye lejligheder til beboelse og erhverv, og disse lejligheder skal vi alligevel skal have målt op De nuværende fordelingstal er ikke retfærdige i forhold til tinglyste m² Fordelingstallet kan ikke ændres ved flertalsbeslutning på en generalforsamling, end ikke ved kvalificeret flertal. Der kræves samtykke fra samtlige ejerlejlighedsejere, jfr. Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg., p Dog kan tvister vedr. fordelingstallene løses ved voldgift! Det er bestyrelsens holdning, at når ejerforeningen alligevel skal betale for en officiel landmåler til opmåling af fællesarealerne, vil vi gerne gennemføre en generel justering af fordelingstallene og -om nødvendigt- løse eventuelle konflikter ved voldgift.

9 Ekstra ordinær generalforsamling Side 9 af Reparation af Karnap Under generalforsamlingen i marts måned blev det besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle udbedre skaden på karnappen. Bestyrelsen har derfor iværksat diverse undersøgelser af denne. Konklusionen på undersøgelserne er, at karnappens udseende skyldes, at bygningen har sat sig i sin tid. De oprindelige skader sandsynligvis mere end 50 år gamle har resulteret i, at kransjernene omkring bunden af karnappen mere eller mindre er rustet væk. Revnerne skyldes senere sætningsskader. Bygningen er efterfølgende (omkring 1990) blevet piloteret, således at bygningen ikke længere kunne sætte sig. Bestyrelsen har endvidere iværksat en undersøgelse af den plade, som går ind under gulvet i lejligheden Krusågade 35, 1.th., og som kransjernet er fastgjort til. Dette har medført et opbrækket gulv hos Heidi og John. Pladens tilstand viste sig at være acceptabel. Karnappens nederste kransjern er blevet frilagt og behandlet med rustbeskytter. Derefter er der sket en opmuring af karnappen. Vi har gennem processen med forundersøgelserne skiftet ingeniør fra Eibye & Holmsgaard til Jensen & Co. Dette skifte skyldes utilfredshed med pris, arbejdstegninger og procesbeskrivelse hos Eibye & Holmsgaard. Ingeniør Kurt Nicholaisen fra Jensen & Co. har vi fået kontakt til gennem firmaet Forsikringsmæglerne, som håndterer vores forsikringer. Tilbudet fra entreprenørfirmaet TKA lød på kr ,- ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifter til rådgivende ingeniører, stillads samt et kostbart gulv hos Heidi og John. Aktivitet Beløb Reparation af karnap (plus moms) Kr ,- Nyt gulv hos Heidi & John Kr ,- Rådgivning, Eibye Kr ,- Rådgivning, Kurt Kr ,- Leje af stillads Kr Total for Karnap projektet Kr ,- Samlet set er projektet blevet næsten dobbelt så dyrt som oprindelig forventet, idet første overslag var ca. kr ,- inkl. moms. Til gengæld kan vi alle glæde os over det flotte resultat og notere os, at revnerne i underfacaden også er blevet repareret.

10 Ekstra ordinær generalforsamling Side 10 af Etablering af pulterrum i dyb kælder Som en konsekvens af at korridorlejlighederne Ingerslevsgade 108, 5. sal lukkes af for beboerne i Ingerslevsgade 108, således at beboerne ikke kan komme til deres pulterrum, ønsker bestyrelsen at etablere pulterrum i kælderen til alle beboerne i foreningen. Der bliver trukket lod om pulterrummene, og ejerne er frit stillet til at bytte indbyrdes. Der er indhentet 2 tilbud på indretning af pulterrum i kælderen, et hvor pulterrummene er åbne, og et hvor pulterrummene er lukkede. På generalforsamlingen blev der ytret ønske fra beboerne om lukkede pulterrum (men med ventilationshuller), og da disse også er de billigste, anbefaler bestyrelsen valg af tilbud fra Ole Holm Præst pålydende kr ,- ekskl. moms. En tegning over pulterrummenes placering i kælderen kan ses på ejerforeningens hjemmeside 12. Renovering af facade Bestyrelsen ønsker at følge anbefalingen fra Jensen & Co. : Udskiftning af fællesvinduer i trappeopgangene Udskiftning/istandsættelse af private vinduer Udskiftning af sålbænke Reparation af bevægelsesrevner Vedr. udskiftning af private vinduer, så er dette en opfordring til, at ejere af lejligheder med utidssvarende og ikke-vedligeholdte vinduer selv sørger for udskiftning af disse indenfor en overskuelig fremtid. Det skal hermed præciseres, at bestyrelsen i videst mulig omfang vil søge at gøre et individuelt erstatningsansvar gældende overfor de ejere, som eventuelt senere får registreret svamp i vinduerne. Vedr. udskiftning af fælles vinduer i trappeopgangene har bestyrelsen modtaget nogle tilbud, og priserne er af størrelsesordenen kr inkl. moms. Bestyrelsen ønsker endvidere at gøre opgangene lysere ved at benytte vinduesglas, som tillader en større mængde lys at komme ind i opgangen. Hvis der samtidig gennemføres en nymaling af hovedtrapperne (enten via beboerarbejde eller af professionelt malerfirma), vil projektet samlet set bidrage betydeligt til at forøge ejendommens herlighedsværdi ejendommen vil ganske enkelt fremtræde lysere og pænere til glæde for alle. Bestyrelsen ønsker at gennemføre facadeprojektet så snart ejerforeningens likviditet tillader dette. Efterfølgende vil bestyrelsen få udarbejdet en tilstandsrapport over ejendommen, som skal fornyes én gang årligt, så ejerforeningen altid har klart overblik over nødvendige vedligeholdsarbejder. En sådan rapport koster ca. kr ,-, Udover et nødvendigt arbejdsredskab for bestyrelsen er rapporten et vigtigt dokument i forbindelse med salg af lejlighed eller tegning af ejerskifteforsikring.

11 Ekstra ordinær generalforsamling Side 11 af Udskiftning af nøgler Der er gennem tiden taget et ukendt antal mere eller mindre præcise kopier af ejendommens hoveddørsnøgler, som er udleveret til et ukendt (stort) antal personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en udskiftning af i alt 7 låse til hoveddøre i ejendommen. Låsene bliver af høj standard, og de tilhørende nøgler kan ikke umiddelbart kopieres. Hver lejlighed får udleveret 3 nøgler. Beboerne får dog forinden mulighed for at bestille yderligere kopier for en pris på omkring kr. 75,- pr. stk. Nøglerne vil blive udleveret ca. 2 uger før låsene bliver skiftet. Den samlede udgift for ejerforeningen bliver af størrelsesordenen kr , Initiativgruppe til Beboerarbejder Bestyrelsen ønsker at nedsætte en initiativgruppe, som forestår at indkalde 2 gange årligt til fælles vedligeholdelsesarbejder indendørs og udendørs. Bestyrelsen ser i øvrigt gerne, at maling af hoved- og bagtrapper bliver de første punkter på initiativgruppens agenda, og vi vil gerne stille forslag til valg af farver. Bestyrelsen foreslår, at hver ejerlejlighed skal pålægges et gebyr på kr. 200,-, hvis ikke mindst én af lejlighedens beboere aktivt deltager i fællesarbejdet. Dette er dels for at give beboerne større motivation til at møde op og dels for at understrege, at det faktisk drejer sig om påkrævet vedligeholdsarbejde, som vi alternativt skulle betale professionelle håndværkere for at udføre. 15. Hjemmeside og Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at etablere en seriøs hjemmeside med relevante oplysninger for ejendommens beboere, herunder referater og opdateret information fra bestyrelsen. Hjemmesiden har adressen Målgruppen for hjemmesiden er primært beboerne i ejendommen, men også lokale håndværkere, ejendomsmæglere og andre interessenter vil kunne drage fordel af større indsigt i ejerforeningens økonomi og daglige drift. Hjemmesiden indeholder udover en grundig instruktion i brug og opbygning også en mulighed for privat . Til hver ejerlejlighed er der således oprettet en mailbox med adressen hvor xx angiver lejlighedens nummer. 16. Eventuelt Orientering vedr. mærkater på dørtelefoner.

12 Ekstra ordinær generalforsamling Side 12 af 12 Fuldmagt Vedrørende: Afstemning på ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen EF1386 den Undertegnede fulde navn som er indehaver af ejerlejlighed nr. giver hermed bestyrelsen for Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108 bemyndigelse til på mine vegne at afgive stemme som følger: Punkt Vedrørende Ja Nej Blank Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Etablering af Omfangsdræn Salg af loftet Krusågade 35, 5. sal Køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv Salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th Husorden (iht. normalvedtægten) Kolonnen Punkt refererer til den udsendte dagsorden. En gyldig markering er et tydeligt kryds det relevante felt, idet der kun kan sættes ét kryds for hvert punkt. Fuldmagten skal være Vest Administrationen i hænde senest kl. 14:00. Sted, dato og underskrift

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12

A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling den 11. april 2011 Side 1 af 12 A/B Bergthora Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 11. april 2011, kl. 19 00 Islands Brygges Kulturhus I alt

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 18. maj 2005, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 87 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Tirsdag den 24. april 2012 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2011.

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Dagsorden. Randers 21/04/2013

Dagsorden. Randers 21/04/2013 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32, Randers NØ Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Infanterivej 14-32. Generalforsamlingen vil

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER MØDERET FOR LANDSRET FREDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ, KØBENHAVN TLF. 38 28 43 12 FAX 38 28 67 12 www.brh-advokater.dk. DANSKE BANK 3186 3125079016 R E F E R A T af ordinær generalforsamling

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST.

FORORD. Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Udgave 6.2-2015 FORORD Bestyrelsens forord Det er bestyrelsens ønske, at beboere i AST med denne håndbog kan finde svar på mange spørgsmål om AST. Håndbogen giver information om ejerskifte samt om mange

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5.

A/B Bergthora. Rasmus Strange Petersen aflagde bestyrelsens beretning. Denne vedlægges nærværende referat som bilag 5. A/B Bergthora År 2015, mandag den 27. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bergthora i Islands Brygges Kulturhus, Islands Brygge 18, 2300 København S. Tilstede på

Læs mere

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm

Sagsnummer 2009/008399 august 2011. Udbudsmateriale For. Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Sagsnummer 2009/008399 august 2011 Udbudsmateriale For Hammer Odde Fyr 2 3770 Allinge Bornholm Side 2 af 131 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Tidligere Fyrpasserbolig

Læs mere

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I

REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Århus den 27. april 2015 REFERAT AF DEN 32. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I ANDELSBOLIGFORENINGEN AARHUSGAARDEN Onsdag den 22. april 2014, kl.18:30 i Frimurerlogens lokaler

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere