Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling DAGSORDEN"

Transkript

1 EJERFORENINGEN MATR. NR Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108, København V. Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling Til: Beboerne i ejerforeningen Dato: 2. oktober 2002 kl. 19:00 22:00 Hvor: Naverne, Ingerslevsgade 108, kld.tv DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Afstemning om etablering af Omfangsdræn 4. Afstemning om salg af loftet Krusågade 35, 5. sal 5. Afstemning om køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv 6. Afstemning om salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th 7. Afstemning om Husorden 8. Salg af gangareal Ingerslevsgade 108, 5.tv til Sortex ApS 9. Orientering om ændring af fordelingstal 10. Reparation af Karnap 11. Etablering af pulterrum i dyb kælder 12. Renovering af facade 13. Udskiftning af nøgler 14. Initiativgruppe til Beboerarbejder 15. Hjemmeside og 16. Eventuelt Omkring afholdelsen af generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne bemærke, at der er lagt et meget stort arbejde i forberedelsen af de forskellige projekter til afstemning. Bestyrelsen vil derfor bede ejerforeningens medlemmer gennemlæse nærværende indkaldelse grundigt, og herunder gerne forberede konkrete spørgsmål til de enkelte punkter. Ejerforeningens rådgivende ingeniør Kurt Nicholaisen har tilbudt at stå til rådighed omkring besvarelse af tekniske spørgsmål under dagsordenens punkt 3. Da dagsordenen er ganske omfattende, vil bestyrelsen desuden bede medlemmerne fokusere på en kort, saglig debat, så den givne tidsramme kan overholdes. Såfremt et medlem måtte være forhindret i personligt fremmøde, vil bestyrelsen bede vedkommende fremsende underskrevet fuldmagt i vedlagte svarkuvert, se sidste side. Venlig hilsen Peter Christiansen formand for bestyrelsen

2 Ekstra ordinær generalforsamling Side 2 af Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsesmedlem Thomas Sørensen varetager denne opgave. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslår, at Ole Mortensen, ejerforeningens kontaktperson hos Vest Administrationen, påtager sig at tage referat fra generalforsamlingen. 3. Afstemning om etablering af Omfangsdræn Under generalforsamlingen i marts måned blev det besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle finde en løsning på problemet med fugt i kælderen og forsikringens forbehold mod svamp. Bestyrelsen har sammen med ingeniørfirmaet Jensen & Co. indhentet 3 tilbud vedr. udarbejdelse af omfangsdræn på ejendommen. Af disse 3 tilbud har vi valgt tilbuddet fra TKA Entreprise A/S, da Jensen & Co. har gode erfaringer med entreprenøren, og da TKA var billigst. I øvrigt blev Havmann & Søn og Murermester Rene Martedal indbudt til at afgive tilbud. TKA s bud var på kr. ekskl. moms. Havmann s bud var på kr. ekskl. moms. Martedal s bud var på kr. ekskl. moms. De samlede omkostninger til projektet forventes at udgøre i alt ca. kr ,-, idet det forudsættes, at der ved senere boreprøver ikke konstateres yderligere klasse-4 depoter (giftig jord, som er dyr at bortskaffe). Der er to formål med at få etableret et omfangsdræn : Det primære formål er at opnå en fuldt dækkende forsikring mod diverse hussvampe. Det sekundære formål er at skabe en tør kælder, som vi efterfølgende kan benytte til pulterrum. Når omfangsdrænet er etableret, kan vi undgå, at puds og maling i kælderen skaller af, at der opstår fugtskader på kælderydervægge, kælderindervægge, etageadskillelser og kældergulve, at opbevarede genstande skades og at der i øvrigt lugter ubehageligt. I de øvrige etager kan vi undgå, at vægge bliver sorte på grund af skimmelvækst, at trækonstruktioner skades af råd og svamp og at beboerne reagerer allergisk på det forøgede antal svampesporer. Kælderen er pt. så fugtig, at måling med elektronisk måler ikke er mulig (fugtighedsgraden er udenfor det målbare område). Kælderen udgør i øvrigt ideelle forhold for udvikling af svamp, og hvis en svampeskade skulle opstå, vil omkostningerne til reparation/renovering kunne løbe op i flere millioner kr.

3 Ekstra ordinær generalforsamling Side 3 af 12 Det valgte tilbud fra TKA omfatter genetablering af eksisterende lyskasser. Bestyrelsen ønsker dog ikke at bevare lyskasserne, da vi ønsker at give ejendommen en mere tiltalende og vedligeholdsvenlig facade og desuden ønsker at indrette pulterrum i kælderen. Bestyrelsen ønsker i stedet at få opmuret en sokkel fra bund af vindueshullerne i øvre kælder til ca. 15 cm over terræn, hvilket vil medføre, at alle nuværende kældervinduer mod Krusågade / Ingerslevsgade skal erstattes med nye vinduer. De nye, mindre vinduer forventes at koste max. kr ,- /stk. Ejerforeningen har selv 2 vinduer mod Krusågade / Ingerslevsgade. Vi har i bestyrelsen arbejdet med andre muligheder end løsningen med omfangsdræn : Vi har arbejdet med en løsning, hvor man benytter et materiale, Vandex, som tryksprøjtes ind i muren og standser fugten i opadgående retning. Denne løsning var billigere end omfangsdrænet, men kunne ikke ændre på fugten i murværket. Endvidere har vi arbejdet med løsning, hvor vi tørrer muren indefra vha. en luftaffugter fra firmaet Ruskol. Både Vandex- og Ruskol metoderne anser vores forsikringsselskab som symptombehandlinger, og vil derfor ikke acceptere disse. Ruskol-metoden var ellers dejlig billig, men den ville selvfølgelig kræve en maskine, som kører uafbrudt år efter år. Bestyrelsens løsningsforslag er derfor et omfangsdræn, hvor vandet i dybde med fundamentets nederste del ledes til kloak inden det når bygningens bund og vægge. Kurt Nicholaisen fra Jensen & Co. har overfor bestyrelsen skriftligt bekræftet, at han vil anbefale Forsikringsmæglerne at ophæve forsikringens forbehold mod svamp, når projektet er gennemført. Økonomi Som ovenfor nævnt vurderer bestyrelsen, at projektet Omfangsdræn inklusive nødvendig udskiftning af kældervinduer mv., kan gennemføres for kr ,-. Dette beløb omfatter imidlertid ikke etablering af pulterrum med tilhørende elektriske installationer i kælderen og omkostninger til finansiering og administration. Der bør desuden gives et vist spillerum til eventuelle uforudsete udgifter. Nr. Aktivitet / Beskrivelse Anslået pris 1. Etablering af omfangsdræn kr ,- 2. Etablering af pulterrum i kælder kr ,- 3. Renovering og udvidelse af el-installation i kælder kr ,- 4. Uforudsete udgifter (ca. 5 pct. af entreprisesum) kr ,- 5. Finansiering og administration kr ,- Sum Samlede udgifter ifm. projekt Omfangsdræn kr ,-

4 Ekstra ordinær generalforsamling Side 4 af 12 Idet de samlede udgifter fordeles på de enkelte lejligheder vil en typisk ejerlejlighed med fordelingstal 12/300 belastes med kr ,- * 12 = kr ,-. Såfremt projektet skulle vise sige billigere at gennemføre end bestyrelsen har estimeret, vil et eventuelt overskud indgå i ejerforeningens likvide midler til gennemførelse af andre påtrængende vedligholdsarbejder i ejendommen. Finansiering af projektet Bestyrelsen foreslår, at projektet finansieres efter den model, som tidligere med stor succes er anvendt i forbindelse med fjernvarmeprojektet : Der etableres et fælles lån i ejerforeningens regi under følgende forudsætninger : Vest Administrationen formidler lånet hos Danske Bank eller Lån & Spar Bank til lavest mulige rentesats Hver ejer får umiddelbart mulighed for at indfri egen andel ved kontant indbetaling til Vest Administrationen Vest Administrationen fører individuelt regnskab over indbetalinger, restgæld og renter, og opkræver månedligt afdrag på lånet via ejerforeningsbidraget (påført som selvstændig betaling på regningsspecifikationen fra PBS ) Én gang årligt kan ejere, som oprindeligt valgte at låne beløbet, indfri restgælden ved kontant indbetaling til Vest Administrationen I tilfælde af et medlems misligholdelse af lånet, hæfter ejerforeningens øvrige medlemmer principielt solidarisk for betalingen, men da ejerforeningen efterfølgende kan bringe sagen til inkasso, kan tabet i værste fald udgøre renteudgiften i den periode en sådan sagsbehandling kan tage (op til 24 måneder fra manglende betaling til eventuel tvangsauktion). Bestyrelsens anbefaling En enstemmig bestyrelse anbefaler, at ejerforeningens medlemmer stemmer Ja til dagsordenens punkt 3, Afstemning om etablering af Omfangsdræn, herunder optagelse af lån/finansiering som ovenfor beskrevet.

5 Ekstra ordinær generalforsamling Side 5 af Afstemning om salg af loftet Krusågade 35, 5. sal Da ejerforeningen står overfor en masse udgifter, ønsker bestyrelsen at sælge loftet over Krusågade 35. Bestyrelsen har undersøgt priser på lignende loftarealer, og vi er kommet frem til, at køber skal investere kr. pr. m² for at etablere en fornuftig lejlighed. Derudover skal køber nedbryde diverse skillevægge og fjerne tilovers blivende ting og sager fra pulterrummene. Derfor forventer ejerforeningen at kunne kræve en pris på ca kr/m² for loftet. Denne pris er verificeret af Base 1, Vesterbro, efter besigtigelse. Der er ca. 160 m² loft (bruttoetageareal) samt tillæg for ovenliggende tørreloft. Bestyrelsen anbefaler salg af loftlokalet for minimum kr ,- Ved konkret forhandling har en potentiel køber accepteret følgende krav og vilkår: Loftlokalet Krusågade 35, 5. sal, som desuden omfatter ovenliggende tørreloft til kip, overtages af køber "som beset". Alle udgifter i forbindelse med etablering af beboelig ejerlejlighed (herunder bl.a. myndighedsbehandling og etablering af godkendt adgang til hovedtrappe) påhviler køber. Før salgskontrakten godkendes, skal der fastlægges en række vilkår for byggeprojektets gennemførelse, herunder specielt projektets varighed, begrænsning af gener for beboere, adgangsveje for håndværkere og håndtering af byggematerialer. Salgskontrakten skal desuden sikre en række forbehold, herunder : at en ny ejerlejlighed ikke vil være til gene for de øvrige beboere at ejendommens tekniske installationer ikke overbelastes eller beskadiges at facadetegninger og trappetegninger skal godkendes af ejerforeningens bestyrelse at ejerforeningen kan kræve skader på ejendommens fællesarealer udbedret for købers regning Salgssummen udgør en mindstepris, som ikke er til forhandling. Ejerforeningen forbeholder sig ret til at sælge til højestbydende, hvis der bydes af flere end én køber, som har bestyrelsens godkendelse til at give bud. Ejerforeningen forpligter sig til at anvende mindst 75 pct. af provenu ved salg til finansiering af påkrævet vedligehold af ejendommen. Bestyrelsen har søgt juridisk bistand om, hvorvidt et salg af loftlokalet overhovedet er muligt, og har fået positiv tilkendegivelse, at dette kan gennemføres med 2/3 flertal (ved fremmødte og andele). Hver enkelt ejerlejlighedsejer bør gøre sig klart bevidst, at en Nej-stemme (eller en manglende positiv fuldmagt) vil resultere i en manglende indtægt på ca. kr ,- pr. andel (svarende til ca. kr for en typisk lejlighed med 12 andele). Hvis bestyrelsens forslag vedtages, kan udgifterne til fremtidige, påkrævede vedligeholdsopgaver i ejendommen reduceres væsentligt. Såfremt en eller flere af ejerforeningens medlemmer ønsker at afgive bud på køb af lokalet (med ovennævnte krav og restriktioner), skal dette være Formanden i hænde senest 1. oktober 2002 kl. 12:00. Bestyrelsen forbeholder sig ret til at frasortere bud, som ikke er delelige med kr ,-.

6 Ekstra ordinær generalforsamling Side 6 af Afstemning om køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv Bestyrelsen har købt lejligheden Krusågade 35, kld. tv. på tvangsauktion. Bestyrelsens medlemmer var på købstidspunktet ikke bevidst om, at denne handel er i strid med Normalvedtægten for Ejerlejligheder. Bestyrelsen beklager dette. Vi valgte i bestyrelsen at indkøbe kælderlejligheden af to grunde : Dels for at undgå at lejligheden i fremtiden skulle blive benyttet til prostitution. Bestyrelsen har fået udarbejdet en servitut herom, som pt. er sendt til tinglysning. Dels fordi ejerforeningen i mange år har haft et blindt lokale bag Navernes klublokale, som vil kunne slås sammen med lejligheden. Det var bestyrelsens mening at samle de to lokaler til én lejlighed og forhåbentlig tjene godt på det, idet fortjenesten ved salget af lejligheden skulle gå til vedligeholdsprojekterne facade / omfangsdræn. Det vil sige at bestyrelsens direkte mål var at få en ny ejer, som enten kunne benytte lejligheden til beboelse eller til erhverv (som ikke kan sidestilles med prostitution). Tegningerne over projektet kan ses på ejerforeningens hjemmeside Efterfølgende er bestyrelsen løbet ind i et par problemer med projektet. Første problem var at vi måtte konstatere, at købet ikke var i overensstemmelse med bestyrelsens beføjelser efter normalvedtægten. Efterfølgende har vi arbejdet på at finde ud af om der var mulighed for at slå det blinde rum og kælderlejligheden sammen. Sidst har vi arbejdet på at finde ud af om lejligheden efterfølgende kunne indrettes til beboelse. Grunden til at bestyrelsen har fastholdt lejligheden så længe er, at hvis lejligheden kan benyttes til beboelse kan vi forvente en salgspris på omkring kr ,- (verificeret af ejendomsmæglerfirmaet Base 1). Bestyrelsen har overtaget lejligheden for ca. kr ,-. For at kunne sælge lejligheden til kr ,- kræves en yderligere investering på max. kr ,-. Vi har endvidere fået at vide fra Base 1, at hvis vi nødtørftigt ordner gulv og vægge kan lokalet pt. sælges til ca. kr ,-. Det vil sige, at bestyrelsen ved denne investering har sikret ejerforeningen en indtægt på minimum kr ,-. Næste større problem var, at bestyrelsen er gået ud fra, at det blinde rum tilhørte ejerforeningen. Det troede Naverne i øvrigt også. Vi nævner Naverne, da det viste sig, at rummet faktisk er deres, uden at de selv vidste det. Bestyrelsen finder fortsat, at det er en mægtig idé, at slå kælderlejligheden sammen med det blinde rum. Vi forsøger nu, at finde en løsning sammen med Naverne, og har i denne forbindelse fremsendt et forhandlingsoplæg, som Naverne tager stilling til på deres generalforsamling sidst i september måned.

7 Ekstra ordinær generalforsamling Side 7 af Afstemning om salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th Michael Wichmann Pedersen, som bor Ingerslevsgade 108, 5.th, har ønsket at overtage loftet over sin lejlighed, da et salg til Sortex ApS vil medføre at man ikke kan få adgang til denne del af foreningens tørreloft. Bestyrelsen anbefaler et salg af tørreloftet over Ingerslevsgade 108, 5.th, til Michael Wichmann Pedersen for et beløb på kr ,-. 7. Afstemning om Husorden Ejerforeningens bestyrelse har gennem tiden modtaget en del klager over støjende adfærd, rygning på trapperne og lignende tvister mellem naboer. Bestyrelsen har imidlertid hverken lyst eller beføjelser til at agere som ejendommens lokale politistation, og vil derfor gerne fremsætte nedenstående regler for god opførsel til godkendelse og almindelig accept. Husordenen er udarbejdet iht. Ejerlejlighedsloven, Lov nr. 199 af om ejerlejligheder, jfr. lovbekendtgørelse nr. 647 af med senere ændringer. Husorden Trapper Støj Rygning Cykler Yderdøre Der må ikke forefindes affald, cykler eller andre effekter på ejendommens trapper. Viceværten har beføjelse til uden forudgående varsel at fjerne alle ting, som henstår på trapperne, og som skønnes at udgøre en fare i tilfælde af brand. I øvrigt henvises til Brandtilsynets regler. Det henstilles, at beboerne udviser forståelse for hinanden og søger at begrænse støj mest mulig (f.eks. ved at lukke vinduerne, når der spilles musik). Bemærk også, at løb eller tramp i lejligheden kan virke meget generende for naboer og underboere. Vaskemaskiner, støvsugere og andre støjende apparater må ikke benyttes efter kl. 21:00. Det henstilles, at der ryges mindst mulig på ejendommens fællesarealer, herunder specielt hoved- og bagtrapper. Der må under ingen omstændigheder henstå askebægre eller lignende på trapperne, og disse er ikke at betragte som rygerum for ikkeryger lejligheder. Cykler må ikke stilles op ad facaden, men skal stilles i stativ eller sættes i cykelkælder. Ejerforeningen råder over to aflåste cykelkældre, og det grønne cykelstativ på hjørnet er ejerforeningens private ejendom. Desværre er det ikke alle yderdøre i ejendommen, som altid lukker automatisk dette gælder specielt i fugtigt og blæsende vejr. Det henstilles derfor til beboerne, at man altid sikrer, at døren er forsvarligt lukket og låst efter passage (herved undgår vi også, at uvedkommende får adgang til trapper og kældre). Dørtelefoner Brug dørtelefonerne med omhu. Luk ikke op for fremmede uden at "tage imod" og check altid, at gæsterne er personer med relevant ærinde i ejendommen.

8 Ekstra ordinær generalforsamling Side 8 af Salg af gangareal Ingerslevsgade 108, 5.tv til Sortex ApS Bestyrelsen har endnu ikke færdiggjort denne sag, da Sortex s første tilbud var mindre end det, som blev forkastet på generalforsamlingen Vi har efterfølgende sendt et udspil til Sortex, som vi i skrivende stund ikke har modtaget svar på. Udkastet er produceret af bestyrelsen i samråd med Michael Wichmann Pedersen. 9. Orientering om ændring af fordelingstal Bestyrelsen mener, at de nuværende fordelingstal bør ændres, så der bliver klar overensstemmelse mellem lejlighedernes størrelse og fordelingen af fællesudgifter. Umiddelbart vil bestyrelsen foreslå, at hver lejlighed bidrager med et fordelingstal svarende til antal tinglyste m², dog med et fradrag på loftslejligheder og lejligheder, som kun kan benyttes til erhvervsformål. Bestyrelsen mener, at det er på tide at ændre fordelingstallene af flere årsager : Visse beboere i mange år har ytret utilfredshed med den nuværende fordeling Bestyrelsen arbejder på at inddrage en række fællesarealer til nye lejligheder til beboelse og erhverv, og disse lejligheder skal vi alligevel skal have målt op De nuværende fordelingstal er ikke retfærdige i forhold til tinglyste m² Fordelingstallet kan ikke ændres ved flertalsbeslutning på en generalforsamling, end ikke ved kvalificeret flertal. Der kræves samtykke fra samtlige ejerlejlighedsejere, jfr. Peter Blok: Ejerlejligheder, 3. udg., p Dog kan tvister vedr. fordelingstallene løses ved voldgift! Det er bestyrelsens holdning, at når ejerforeningen alligevel skal betale for en officiel landmåler til opmåling af fællesarealerne, vil vi gerne gennemføre en generel justering af fordelingstallene og -om nødvendigt- løse eventuelle konflikter ved voldgift.

9 Ekstra ordinær generalforsamling Side 9 af Reparation af Karnap Under generalforsamlingen i marts måned blev det besluttet, at bestyrelsen hurtigst muligt skulle udbedre skaden på karnappen. Bestyrelsen har derfor iværksat diverse undersøgelser af denne. Konklusionen på undersøgelserne er, at karnappens udseende skyldes, at bygningen har sat sig i sin tid. De oprindelige skader sandsynligvis mere end 50 år gamle har resulteret i, at kransjernene omkring bunden af karnappen mere eller mindre er rustet væk. Revnerne skyldes senere sætningsskader. Bygningen er efterfølgende (omkring 1990) blevet piloteret, således at bygningen ikke længere kunne sætte sig. Bestyrelsen har endvidere iværksat en undersøgelse af den plade, som går ind under gulvet i lejligheden Krusågade 35, 1.th., og som kransjernet er fastgjort til. Dette har medført et opbrækket gulv hos Heidi og John. Pladens tilstand viste sig at være acceptabel. Karnappens nederste kransjern er blevet frilagt og behandlet med rustbeskytter. Derefter er der sket en opmuring af karnappen. Vi har gennem processen med forundersøgelserne skiftet ingeniør fra Eibye & Holmsgaard til Jensen & Co. Dette skifte skyldes utilfredshed med pris, arbejdstegninger og procesbeskrivelse hos Eibye & Holmsgaard. Ingeniør Kurt Nicholaisen fra Jensen & Co. har vi fået kontakt til gennem firmaet Forsikringsmæglerne, som håndterer vores forsikringer. Tilbudet fra entreprenørfirmaet TKA lød på kr ,- ekskl. moms. Hertil skal lægges udgifter til rådgivende ingeniører, stillads samt et kostbart gulv hos Heidi og John. Aktivitet Beløb Reparation af karnap (plus moms) Kr ,- Nyt gulv hos Heidi & John Kr ,- Rådgivning, Eibye Kr ,- Rådgivning, Kurt Kr ,- Leje af stillads Kr Total for Karnap projektet Kr ,- Samlet set er projektet blevet næsten dobbelt så dyrt som oprindelig forventet, idet første overslag var ca. kr ,- inkl. moms. Til gengæld kan vi alle glæde os over det flotte resultat og notere os, at revnerne i underfacaden også er blevet repareret.

10 Ekstra ordinær generalforsamling Side 10 af Etablering af pulterrum i dyb kælder Som en konsekvens af at korridorlejlighederne Ingerslevsgade 108, 5. sal lukkes af for beboerne i Ingerslevsgade 108, således at beboerne ikke kan komme til deres pulterrum, ønsker bestyrelsen at etablere pulterrum i kælderen til alle beboerne i foreningen. Der bliver trukket lod om pulterrummene, og ejerne er frit stillet til at bytte indbyrdes. Der er indhentet 2 tilbud på indretning af pulterrum i kælderen, et hvor pulterrummene er åbne, og et hvor pulterrummene er lukkede. På generalforsamlingen blev der ytret ønske fra beboerne om lukkede pulterrum (men med ventilationshuller), og da disse også er de billigste, anbefaler bestyrelsen valg af tilbud fra Ole Holm Præst pålydende kr ,- ekskl. moms. En tegning over pulterrummenes placering i kælderen kan ses på ejerforeningens hjemmeside 12. Renovering af facade Bestyrelsen ønsker at følge anbefalingen fra Jensen & Co. : Udskiftning af fællesvinduer i trappeopgangene Udskiftning/istandsættelse af private vinduer Udskiftning af sålbænke Reparation af bevægelsesrevner Vedr. udskiftning af private vinduer, så er dette en opfordring til, at ejere af lejligheder med utidssvarende og ikke-vedligeholdte vinduer selv sørger for udskiftning af disse indenfor en overskuelig fremtid. Det skal hermed præciseres, at bestyrelsen i videst mulig omfang vil søge at gøre et individuelt erstatningsansvar gældende overfor de ejere, som eventuelt senere får registreret svamp i vinduerne. Vedr. udskiftning af fælles vinduer i trappeopgangene har bestyrelsen modtaget nogle tilbud, og priserne er af størrelsesordenen kr inkl. moms. Bestyrelsen ønsker endvidere at gøre opgangene lysere ved at benytte vinduesglas, som tillader en større mængde lys at komme ind i opgangen. Hvis der samtidig gennemføres en nymaling af hovedtrapperne (enten via beboerarbejde eller af professionelt malerfirma), vil projektet samlet set bidrage betydeligt til at forøge ejendommens herlighedsværdi ejendommen vil ganske enkelt fremtræde lysere og pænere til glæde for alle. Bestyrelsen ønsker at gennemføre facadeprojektet så snart ejerforeningens likviditet tillader dette. Efterfølgende vil bestyrelsen få udarbejdet en tilstandsrapport over ejendommen, som skal fornyes én gang årligt, så ejerforeningen altid har klart overblik over nødvendige vedligeholdsarbejder. En sådan rapport koster ca. kr ,-, Udover et nødvendigt arbejdsredskab for bestyrelsen er rapporten et vigtigt dokument i forbindelse med salg af lejlighed eller tegning af ejerskifteforsikring.

11 Ekstra ordinær generalforsamling Side 11 af Udskiftning af nøgler Der er gennem tiden taget et ukendt antal mere eller mindre præcise kopier af ejendommens hoveddørsnøgler, som er udleveret til et ukendt (stort) antal personer. Bestyrelsen har derfor besluttet at gennemføre en udskiftning af i alt 7 låse til hoveddøre i ejendommen. Låsene bliver af høj standard, og de tilhørende nøgler kan ikke umiddelbart kopieres. Hver lejlighed får udleveret 3 nøgler. Beboerne får dog forinden mulighed for at bestille yderligere kopier for en pris på omkring kr. 75,- pr. stk. Nøglerne vil blive udleveret ca. 2 uger før låsene bliver skiftet. Den samlede udgift for ejerforeningen bliver af størrelsesordenen kr , Initiativgruppe til Beboerarbejder Bestyrelsen ønsker at nedsætte en initiativgruppe, som forestår at indkalde 2 gange årligt til fælles vedligeholdelsesarbejder indendørs og udendørs. Bestyrelsen ser i øvrigt gerne, at maling af hoved- og bagtrapper bliver de første punkter på initiativgruppens agenda, og vi vil gerne stille forslag til valg af farver. Bestyrelsen foreslår, at hver ejerlejlighed skal pålægges et gebyr på kr. 200,-, hvis ikke mindst én af lejlighedens beboere aktivt deltager i fællesarbejdet. Dette er dels for at give beboerne større motivation til at møde op og dels for at understrege, at det faktisk drejer sig om påkrævet vedligeholdsarbejde, som vi alternativt skulle betale professionelle håndværkere for at udføre. 15. Hjemmeside og Bestyrelsen har lagt et stort arbejde i at etablere en seriøs hjemmeside med relevante oplysninger for ejendommens beboere, herunder referater og opdateret information fra bestyrelsen. Hjemmesiden har adressen Målgruppen for hjemmesiden er primært beboerne i ejendommen, men også lokale håndværkere, ejendomsmæglere og andre interessenter vil kunne drage fordel af større indsigt i ejerforeningens økonomi og daglige drift. Hjemmesiden indeholder udover en grundig instruktion i brug og opbygning også en mulighed for privat . Til hver ejerlejlighed er der således oprettet en mailbox med adressen hvor xx angiver lejlighedens nummer. 16. Eventuelt Orientering vedr. mærkater på dørtelefoner.

12 Ekstra ordinær generalforsamling Side 12 af 12 Fuldmagt Vedrørende: Afstemning på ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen EF1386 den Undertegnede fulde navn som er indehaver af ejerlejlighed nr. giver hermed bestyrelsen for Ejerforeningen Krusågade 35 og Ingerslevsgade 108 bemyndigelse til på mine vegne at afgive stemme som følger: Punkt Vedrørende Ja Nej Blank Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 Nr. 7 Etablering af Omfangsdræn Salg af loftet Krusågade 35, 5. sal Køb af lejligheden Krusågade 35, kld.tv Salg af tørreloft over Ingerslevsgade 108, 5.th Husorden (iht. normalvedtægten) Kolonnen Punkt refererer til den udsendte dagsorden. En gyldig markering er et tydeligt kryds det relevante felt, idet der kun kan sættes ét kryds for hvert punkt. Fuldmagten skal være Vest Administrationen i hænde senest kl. 14:00. Sted, dato og underskrift

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005

Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: tirsdag den 15. februar 2005 kl. 19 30-20 30 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 5. april 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 5. april Klokken: 10.00 13.00 Hvem: Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter Christiansen Dagsorden

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 16 februar 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til bestyrelsesmøde Hvor: Hos Peter C Dato: Lørdag d. 8. februar Klokken: 10.00 Hvem: Ole Gert Vangsgaard Nielsen Michael Brun Halfter Thomas Sørensen Peter

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling vedr. salg af cykelkælder i Ingerslevsgade Dato: Mandag den 5. december 2005 klokken 19:30 Sted:

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- LØRDAG DEN 19. SEPTEMBER 2015, KL. 15,00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: istandsættelse af trappeopgange

Læs mere

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med afsæt i ønsker

Læs mere

Dato for indkaldelse : 27-01-2004

Dato for indkaldelse : 27-01-2004 Side 1 af 1 Dato for indkaldelse : 27-01-2004 Indkaldelse til Ekstra-ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Vest Administrationen A/S, Westend 12-14 Dato: onsdag den 4. februar 2004 Kl.: 16.00 Dagsorden

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Generalforsamlingsreferat Side 1 af 5 16. april 2010 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108 / Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. tv.

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Side 1 af 6 REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MANDAG DEN 23. JUNI 2014, KL. 17,30 i BUTIKKEN Projekt udskiftning af vinduer og døre samt istandsættelse af trappeopgange Referat iht. dagsorden: På

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386

Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Side 1 af 1 København V d. Februar 2002 Indkaldelse til generalforsamling E/F Krusågade 35 / Ingerslevsgade 108, matrikel 1386 Sted: Navernes lokaler, Ingerslevsgade 108, kld, tv. Dato: Den 6. marts 2002

Læs mere

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/vj REFERAT AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 19. august 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006. Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2006 Dato og tid: Onsdag den 26. april 2006 kl. 19:00 21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

MANDAG D. 19/8 2013, KL

MANDAG D. 19/8 2013, KL TIL EJERNE I E/F Sandalsparken Sandalsparken 3650 Stenløse OMDELES D. 3/8 2013 J.nr. 204951 Vedr. indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling - om viceværtlejlighed, kloak og optagelse af lån. Efter

Læs mere

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REFERAT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING --oo0oo-- ONSDAG DEN 17. SEPTEMBER 2014, KL. 18.00 ODENSE MALERLAUG S LOKALER Klokkestøbervej 33, 5230 Odense M --oo0oo-- Projekt: vinduer og døre i ejendommen Med

Læs mere

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side Udenbys Vester Kvarter

Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side Udenbys Vester Kvarter Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108 Side 2 Generelle betingelser A.1 Loftlokalet Krusågade 35, 5. sal, som desuden omfatter ovenliggende tørreloft til kip, overtages af køber "som beset" (se

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005. Dagsorden 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2005 Dato og tid: Onsdag den 29. juni 2005 kl. 19:00 21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2004 Dato og tid: Onsdag den 14. april 2004 kl. 18 30-21 00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld. tv 1705 København

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

Dato for referat: 10. juni 2003

Dato for referat: 10. juni 2003 Side 1 af 5 Dato for referat: 10. juni 2003 Referat fra: Ordinær generalforsamling for Forening: Sted: Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld. Tv. Dato: Mandag, den 2. juni 2003 Kl.: 18.30 Dagsorden

Læs mere

ÅRSREGNSKAB FOR 2002. Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V.

ÅRSREGNSKAB FOR 2002. Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V. ÅRSREGNSKAB FOR 2002 Ejerlejlighedsforeningen Krusågade 35/Ingerslevsgade 108 1705 København V. Indholdsfortegnelse Bestyrelses- og revisionspåtegning side 3 Opgørelse af fællesudgifter for 2002 side 4

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 Referat af ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 4. april 2006 i A/B Jagtvej 177 / Samsøgade 1-11 i Niels Steensens Gymnasiums kantine, Australiensvej 38, 2100 København Ø. Der var følgende

Læs mere

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej

Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej Endelig indkaldelse ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Allé 1-7 / Ewaldsensvej 8-12 Bestyrelsen for indkalder hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes torsdag den 18. april 2013 kl. 1900

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009

Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35, d. 25-03-2009 Generalforsamlingsreferat Side 1 af 6 Dato: 26. marts 2009 Referat fra Ordinær generalforsamling Forening E/F Matrikel 1386, Ingerslevsgade 108/Krusågade 35 Sted Navernes lokale, Ingerslevsgade 108, kld.

Læs mere

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende:

Dan har indhentet en række tilbud på renoveringsarbejder omfattende følgende: Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Odinsvej 1,1A og 1B. Generalforsamlingen afholdes enten søndag den 7. december

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013

Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 21. april 2013 Referat af Ordinær Generalforsamling 2013 Sted: Hos Nina og Rune, 4. th. Dato: Den 18. april 2013 fra kl. 19:30 Deltagere: Christoffer st.tv. Søren st.th. - Henriette 1. tv. - Mie og Charlotte

Læs mere

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION =============

Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v København K DEKLARATION ============= Ejerlejligheder nr. 1-6 af Matr. nr. 89 Nørre Kvarter Larsbjørnsstræde 17 og Studiestræde 22 Anmelder: 1454 København K Frank Zadi Larsbjørnsstræde 17, 2.t.v. 1454 København K DEKLARATION =============

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN

INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN INVITATION TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN RINGPARKEN TIL EJERNE I RINGPARKEN 17/12-1998 VEDR: NYT TAG PÅ BLOKKENE I RINGPARKEN Der indkaldes hermed til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling 2015 Tidspunkt: 24.03.2015 Sted: Odinsvej 1A, 2. sal. Referat af generalforsamling 2015 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Tilstedeværende: 1A st. Maria 1A 1. sal Bodil & Keld 1A 2.sal Dieter &

Læs mere

DAGSORDEN / HUSKELISTE

DAGSORDEN / HUSKELISTE 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Opstarts- / gennemgangsmøde Sag: Ejerforeningen Krusågade 35 & Ingerslevsgade 108, etablering af omfangsdræn / etablering af pulterrum i nedre kælder. Tidspunkt: 22.10.2002,

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. 3. april 2004/cfa Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag 20. april 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Årsberetning 2. Gennemgang af regnskab for 03/04 3. Gennemgang af budget

Læs mere

Punkt Vedrørende Bilag

Punkt Vedrørende Bilag Side 1 af 5 Dato : 8. maj 2000 Referat fra : Ordinær generalforsamling for Forening : Sted : Navernes lokale Dato : Onsdag d. 26. April 2000 Kl : 19,00 Dagsorden var : Punkt Vedrørende Bilag 1. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent.

Ad. 1. Valg af dirigent Niels Jørgensen blev valgt som dirigent. Ad. 2. Valg af referent Helle Birch Schmidt blev valgt som referent. Referat fra ekstraordinær generalforsamling om vedligeholdelse af vinduer Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43. Onsdag den 2.september 2015 kl. 19.00 DAGSORDEN FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby

Klager. J.nr. 2011-0254 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby/SV/Vesterbro ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 28. november 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 0304201 2 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne

Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Til beboerne i ejendommen A/B Studsgaarden 20. maj 2014 Opdateret beboerorientering om renoveringsarbejderne Kære beboer Det er blevet tid til at gennemføre de renoveringer, der blev besluttet på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016.

Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken d. 29. september 2016. Referat Generalforsamling, Ejerforeningen Kantorparken 10-16 d. 29. september 2016. Forud for generalforsamlingens start blev bestyrelsens nuværende medlemmer præsenteret. Velkomst ved formanden. Dagsorden:

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. onsdag, den 14. maj 2008, kl. 19.00, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Rømersgade 9 1362 København K. Tlf. 33 14 11 19 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården onsdag, den 14. maj 2008,

Læs mere

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Ejerforeningen Birkeparken

Ejerforeningen Birkeparken Ejerforeningen Birkeparken 4. marts 2015 Pejling 2015 Status Vi har udleveret 78 spørgeskemaer. Og modtaget 45 spørgeskemaer modtaget retur. Enkelte spørgsmål er ikke besvaret af alle derfor summere antallet

Læs mere

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.

Ejerforeningen Henrik Steffens Vej 3-5-7 1866 Frederiksberg C. Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19. Frederiksberg den 20 marts 2008 Dagsorden til ordinær generalforsamling torsdag den 27.marts 2008 kl. 19.30 Generalforsamlingen afholdes på Frøbel Seminarium Henrik Steffens Vej 8. Indgang over gården

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø

Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Foto: Nyrup Bugt, Michael Schmidt Nielsen Vedtægter for Grundejerforeningen Klintsø Indhold 1-2 Foreningens navn 3-4 Formål 5-8 Ejernes forpligtelser 9 Generalforsamlingen 10 Stemmeafgivelse 11 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S

Vedtægter for. Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Vedtægter for Vestegnens Vedvarende Elværk I/S 1 Navn og hjemsted Stk. 1. Interessentskabets navn er Vestegnens Vedvarende Elværk I/S Stk. 2. Interessentskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 2 Formål

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr»

Direkte telefonnummer 33 177 450 København, den 7. marts 2012 J.nr.: «Ejd_ejdnr»-«Lej_lejemålsnr»-«Beb_beboernr» PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 «Beb_opkræv_navn_1» «Beb_opkræv_navn_2» «Beb_opkræv_adresse_1» «Beb_opkræv_adresse_2»

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent.

Ad 2. Valg af dirigent og referent Anders Christensen vælges til dirigent og Tina Madsen vælges som referent. Dagsorden: 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens årsberegning v. Formanden 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014 v. administrator Spar Nord

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009

Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Ekstra Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 24. September 2009 Dagsorden er følgende: 1) Valg af dirigent og referent 2) Gennemgang af hovedpunkter og konklusioner i den af foreningens tekniske rådgiver

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling

A/B Enghaven. Referat af ordinær generalforsamling A/B Enghaven Referat af ordinær generalforsamling Afholdt torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 Vesterbro Ny skole - indgang overfor nr 24 og 26 i Ejderstedgade Generalforsamlingen blev afholdt med følgende

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren.

for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. VEDTÆGTER for Antenneforeningen Tolveren 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Foreningens navn er Antenneforeningen Tolveren. 1.2 Foreningen dækker område 43 (tidligere område 12) i henhold til opdelingskort

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16

Referat ordinær generalforsamling. A/B Ærtevej 8-16 Referat ordinær generalforsamling A/B Ærtevej 8-16 År 2012, den 30. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ærtevej 8-16 med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th.

Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. 22. marts 2005 Indkaldelse til generalforsamling i E/F Frederiksvej 42 tirsdag d. 5. april kl. 19.00 hos Christian 2.th. Dagsorden 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde

Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde Vedtægter for Ejerforeningen matr. nr. 53 c Hillerød Bygrunde 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Ejerforeningen matr.nr. 53 c Hillerød Bygrunde. Stk. 2. Foreningen er hjemmehørende i Hillerød kommune.

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken

SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Ryparken SAMMENDRAG AF VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Ryparken Bygningsdel 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 01. Tagværk - - 100 100 150 150 200 200 300 300 02. Kælder/fundering - - 100 100 - - - - - -

Læs mere

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM Ejd. nr.: 507-999-99 Matr.nr.: 999 Christianshavns Kvarter, Kbh. Ejerl.nr.: 99 Advokat (H) Torben H. Andersen Nørre Voldgade 88 Beliggenhed: 1358 København K.. 1429 København K AFTALE OM LEJE AF LOFTSRUM

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003 1386 Udenbys Vester Kvarter Side 1 Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling 2003 Dato og tid: Mandag d. 2. juni 2003 kl. 18:30-21:00 Sted: Navernes lokale Ingerslevsgade 108, kld.tv 1705 København V Omkring

Læs mere

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C

HJÆLPENDE HÅND. til køb af din drømmebolig! KROMANN. advokatfirma. Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C EN HJÆLPENDE HÅND til køb af din drømmebolig! KROMANN advokatfirma Telefon 86 18 11 02 www.advokatkromann.dk Sct. Clemens Stræde 1 DK-8000 Århus C Skal jeg gøre brug af en advokat? Svaret på ovenstående

Læs mere

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde.

2) Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde Rene havde rettelser, som Finn tilføjer til sit referat og medbringer på næste møde. Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag d. 9. marts 2010 kl. 20.00 Afbud: Camilla 1) Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelser. Fælles Forum Konklusion Loftsrum Kælderrumsopgørelse 2) Godkendelse

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende:

1) Valg af dirigent og referent. 2) Forslag fra bestyrelsen om: ekstraordinær vedligeholdelse og renovering med tilskud vedrørende: b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K

Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K Ejerlav: Christianshavns Kvarter, København Matr.nr. 615 Ejerlejlighed: 1, 7, 8 og 9 Beliggende: Krudtløbsvej 2A-D 1439 København K UDKAST TIL VEDTÆGTER for Administrationsfællesskabet for Bygning 1 Revideret

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 14. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 10. oktober 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere