Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer"

Transkript

1 (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager]over Energistyrelsen af 13. juli 2006 Afslag på dispensation fra pligten til at stille gyldig energimærkning til rådighed for medlemmer af en ejerforening Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør, Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer Energistyrelsens afgørelse af 13. juli 2006 stadfæstes Ved brev af 8. august 2006 har...[klager] på vegne af ejerforeningen [...] indbragt Energistyrelsens afgørelse af 13. juli 2006 for Energiklagenævnet. Sagens problemstilling Sagen drejer sig om Energistyrelsens meddelelse af afslag på klagers ansøgning om dispensation fra pligten til som ejerforening at stille gyldig energimærkning til rådighed for sine medlemmer. Klager har til støtte for klagen navnlig gjort gældende, at afgørelsen er forkert og ikke til gavn for beboerne i ejerforeningen, idet at det er en lille ejerforening med en høj grad af selvforvaltning for den enkelte rækkehusejer med hensyn til forbrug, energibesparende foranstaltninger m.v., hvilket giver de enkelte rækkehuse en så forskelligartet energimærkning at en samlet energimærkning for ejerforeningen vil være misvisende, at det vil være administrativt kompliceret og forbundet med merudgifter for den enkelte rækkehusejer, hvis ejerforeningen skal stå for betalingen af

2 energimærkningen af de enkelte rækkehuse. Det bør derfor være husejeren selv, som står for betaling af energimærkningen. Energistyrelsen har begrundet sin afgørelse med, at det efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger med tilhørende bekendtgørelse alene er muligt at undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra lovens anvendelsesområde. Det er således ikke muligt at undtage personer eller ejerforeninger fra forpligtelser efter loven. Den påklagede afgørelse Fra Energistyrelsens afgørelse af 13. juli 2006 citeres: [ ] Du har på vegne af jeres ejerforening anmodet om at ejerforeningen bliver undtaget fra kravet i 6, stk. 4, i lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005). Bestemmelsen har følgende ordlyd: Side 2 af Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen.

3 Ønsket fra ejerforeningens side er, at ejerforeningen, der består af rækkehuse med udbredt grad af selvforvaltning, fortsat bør have mulighed for at lade den enkelte ejer selv stå for energimærkningen af sit rækkehus og udgifterne hertil. Dette vil desuden betyde, at ejeren kan opnå rabat ved at bestille energimærkning og tilstandsrapport sammen. I bemærker herudover at en enkeltvis energimærkning er mere retvisende end en energimærkning for den samlede bebyggelse. Styrelsen har tidligere haft en mail-korrespondance med bestyrelsesmedlem [...]. Det er oplyst, at ejerforeningen består af 20 rækkehuse med status som ejerlejligheder med lodret adskillelse (kode 130). Rækkehusene er opdelt i ejerlejligheder i henhold til ejerlejlighedslovens 10 og er derfor organiseret i en ejerforening. Side 3 af 11 Det er det enkelte rækkehus selv, der forvalter sin energiforsyning (fjernvarme, el), der udskifter vinduer (energiglas) og døre efter behov, der efterisolerer under tag m.m. for den enkelte ejers regning. Efter energimærkningsbekendtgørelsen, jf. 8, kan ejerforeningen beslutte om rækkehusene skal energimærkes som samlet bebyggelse af en flerfamiliekonsulent eller individuelt af en enfamiliekonsulent. Ejerforeningen har oplyst, at man er nødt til at få udarbejdet enkeltvise energimærkninger, da det ikke giver mening at lave en samlet energimærkning, når husene er så forskellige. Det er ifølge dig særdeles vanskeligt for ejerforeningen at budgettere med udgifterne til energimærkningen, når man ikke på forhånd ved, hvor mange hussalg der vil være i løbet af et år. Desuden er der et ønske fra ejernes side om selv at have ansvaret for energimærkningen. Afgørelse Energistyrelsen kan ikke imødekomme ejerforeningens anmodning om at blive undtaget fra kravet i lovens 6, stk. 4, om at stille gyldig energimærkning til rådighed for ejerne. Lovgivningen på energimærkningsområdet giver ikke hjemmel til at undtage jeres ejerforening fra ansvaret for at fremlægge gyldig energimærkning for ejerne.

4 Undtagelsesbestemmelsen i henholdsvis loven ( 2, stk. 3) og bekendtgørelsen ( 7) giver alene mulighed for at undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra lovgivningskravene ud fra en vurdering af bygningens beskaffenhed. Det er altså ikke muligt at undtage personer/ejerforeninger fra forpligtelser i loven. Klagerens synspunkter til støtte for klagen Til støtte for klagen har klager i brev af 8. august 2005 anført: [ ) Vi, ejerforeningen [...], indsender hermed en klage over Energi Styrelsen afgørelse om Anmodning om undtagelse fra pligten til at stille gyldig energimærkning til rådighed for ejerne. Vi mener afgørelsen er forkert og ikke til gavn for beboerne i ejerforeningen. Det begrunder vi med følgende: - Vi er en lille ejerforening der består af 20 rækkehuse (...) med meget selvstændighed, herunder selvforvaltning af varme, vand og el. Derudover er fornyelse med lavenergi vinduer og energibesvarende hårde hvidevare ligeledes en afgørelse der ligger hos den enkelte ejer. Dette giver i høj grad de enkelte rækkehusene forskellige energimærkninger og en samlet energimærkning for ejerforeningen vil derfor være yderst misvisende. - Samtlige ejere indbetaler månedlig kontingent til dækning af samtlige udgifter som ejerforeningen har. Hvis ejerforeningen skal til at stå for betaling for fornyelse af energimærkninger vil der blive en væsentlig større medudgift der pålægges samtlige beboere. Endvidere vil det være svært at forudsige antallet af fraflytninger og derunder antallet af energimærkninger. Ejerforeningen vil derfor være nødsaget til at indkræve store ekstra indbetalinger hos samtlige beboere uden gavn for de enkelte ejere. Vi så gerne at den enkelte ejer selv stod for betaling og udførelse af det enkelte rækkehus energimærkning. Dette vil være mest rimelig for de andre beboere i ejerforeningen samt give en mere korrekt mærkning til fordel for købere. Side 4 af 11 Energistyrelsens bemærkninger til klagen Energistyrelsen afgav ved brev af 7. september 2006 følgende bemærkninger til klagen: [ ]

5 Energiklagenævnet har i brev af 18. august anmodet Energistyrelsen om en udtalelse vedrørende ovenstående klage fra Ejerforeningen [...] over Energistyrelsens afgørelse af 13. juli 2006 om afslag på undtagelse fra pligten til at stille gyldig energimærkning til rådighed for ejerne. Af lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger fremgår af 6, stk. 4, at en ejer af en ejerlejlighed til enhver tid kan kræve, at ejendommens ejerforening uden beregning stiller en energimærkning til rådighed, således ejeren kan opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Der er i lovens 6 ingen undtagelse til denne regel. Lovgivningen på energimærkningsområdet giver i øvrigt ikke hjemmel til at undtage ejerforeninger eller andre juridiske eller fysiske personer fra lovens krav. Side 5 af 11 Den generelle undtagelsesbestemmelse i henholdsvis 2, stk. 3 i loven og 7 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger giver alene mulighed for at undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra lovgivningskravene ud fra en vurdering af bygningens beskaffenhed. Energistyrelsen har ikke yderligere bemærkninger til sagen og fastholder sin afgørelse af 13. juli Supplerende bemærkninger fra klager Klager afgav ved af 14. februar 2007 følgende afsluttende bemærkninger til sagen: [ ] Vedr. indlægget har vi kun følgende bemærking: Vi kan ikke komme ud over de lovgivne regler der findes på dette område, hvilket også er grunden til at vi har søgt om dispensation. Da loven blev skrevet havde man ikke på nogen måde tilgodeset den type sammensætning vores ejerforening nu engang er (og mange andre ejerforeninger). Hvis vi skal følge reglerne bliver

6 resultatet at ejerforeningen skal til at have en stor økonomisk buffer kapasitet for at kunne betale løbende mærkninger. Da samtlige beboerer er ejerforeningen vil en effektuering af loven kun være til sjene da man skal betale en væsentlig højere tilskud til ejerforeningen. Retsgrundlag Fra lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger citeres: 2. Loven omfatter alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet. Stk. 2. Definitioner og afgrænsninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) finder anvendelse, medmindre andet er angivet i loven eller regler fastsat i medfør af loven. Stk. 3. Transport- og energiministeren kan fastsætte regler eller træffe konkret afgørelse om, at visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger undtages fra krav enten i loven eller i regler fastsat i medfør af loven. 3. Energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom, der består af ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet, jf. lov om udstykning og anden registrering i matriklen. Energimærkning af nybyggeri, jf. 11, kan dog udarbejdes for enkelte bygninger. Stk. 2. Energimærkning omfattet af stk. 1 indeholder energimærkning af lejligheder og andre enheder til særskilt brug. [ ] 5. Forpligtelsen til at lade udarbejde energimærkning for ejendomme, lejligheder eller andre enheder med henblik på, at kravene i kapitel 4-6 kan opfyldes, påhviler den til enhver tid værende ejer. For ejendomme med ejerlejligheder påhviler forpligtelsen ejerforeningen. [ ] 6. Ved salg af en ejendom eller ejerlejlighed skal der foreligge en energimærkning for henholdsvis ejendommen eller ejerlejligheden, jf. 3, 4 og 10. Det påhviler sælger at sørge for, at køber, inden aftale om salg indgås, har fået udleveret energimærkningen for den pågældende ejendom eller ejerlejlighed. Stk. 2. Hvis en køber af en ejendom eller en ejerlejlighed ikke har fået udleveret ejendommens henholdsvis ejerlejlighedens energimærkning inden indgåelse af salgsaftalen, og ejeren ikke Side 6 af 11

7 efter påkrav har udleveret energimærkningen, er køber berettiget til at lade energimærkning udarbejde for sælgerens regning, såfremt dette sker inden for en rimelig frist. Stk. 3. Stk. 1 og 2 kan ikke ved aftale mellem parterne fraviges til skade for køberen. Stk. 4. En ejer af en ejerlejlighed kan til enhver tid kræve, at ejendommens ejerforening snarest muligt uden beregning stiller en gyldig energimærkning for ejerlejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, til rådighed, således at ejeren vil kunne opfylde sin forpligtelse om at fremlægge energimærkning inden et eventuelt salg af lejligheden. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen til ejeren af en ejerlejlighed i ejendommen, kan den pågældende ejer lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning eller som sælger af ejerlejligheden forlange udgifter efter stk. 2 dækket af ejerforeningen. 26. Ved ejendomme med flere ejere påhviler forpligtelserne efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven ejerne i forening. Side 7 af 11 Fra forarbejderne til 2, (lovforslag nr. 136, Folketingstidende , 2. samling: 1618; A5830, 5770) citeres: Bestemmelsen i stk. 1, der afløser 2, stk. 1, i lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger, afgrænser lovforslagets anvendelsesområde til at omfatte alle bygninger, der udgør en konstruktion med tag og ydervægge, hvor der anvendes energi til regulering af indeklimaet. Denne afgrænsning tager udgangspunkt i definitionen af bygninger i bygningsdirektivets artikel 2, nr. 1, men følger i øvrigt Bygnings- og Boligregistrets (BBR) afgrænsninger af bygninger og bolig- og erhvervsenheder. Ifølge stk. 2 vil de gængse definitioner og afgrænsninger, der anvendes i forbindelse med BBR-registrering, derfor finde anvendelse i lovforslaget, medmindre andet er angivet i loven eller regler fastsat i medfør af loven. Som udgangspunkt er samtlige bygninger og bygningskategorier omfattet af lovforslagets krav, og forslaget omfatter både private og offentlige bygninger. Transport- og energiministeren vil ifølge stk. 3 kunne undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra krav i loven eller i regler fastsat i medfør af loven. Dette vil enten kunne ske efter nærmere fastsatte regler herom eller efter konkret afgørelse truffet af ministeren eller den, som ministeren bemyndiger hertil.

8 Ved den energimærkning, der skal gennemføres for at opfylde krav om energiattestering i bygningsdirektivets artikel 7, dvs. energimærkning ved opførelse, salg eller udleje, jf. kapitel 4, samt regelmæssig energimærkning af offentlige bygninger, jf. 19, vil kun de bygningskategorier, som er omfattet af undtagelserne i bygningsdirektivets artikel 4, stk.3, kunne undtages fra krav om energimærkning. Der vil ved bekendtgørelse blive fastsat regler om at undtage bygningskategorier. Fra forarbejderne til 3 citeres: 3 indeholder generelle bestemmelser for energimærkning af bygninger. Bestemmelserne afløser de nuværende regler herom i lov om fremme af energi- og vandbesparelser 3, 4, stk. 2 og 6, 6, stk. 3 og 7, og 8, stk. 2 og 3, men indeholder også nogle nye bestemmelser. Bestemmelsen medvirker til at implementere bygningsdirektivets artikel 7 og 10. I stk. 1 fastslås, at energimærkning af bygninger udarbejdes for alle bygninger beliggende på en samlet fast ejendom. I overensstemmelse med 2 i lov om udstykning og anden registrering i matriklen forstås ved en samlet fast ejendom enten ét matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Energimærkningen udføres samlet for alle omfattede bygninger på ejendommen. Energimærkning af nybyggeri, jf. 11, kan dog udarbejdes for en enkelt bygning på ejendommen. Dette vil være aktuelt, hvis der er andre bygninger på ejendommen, der ikke er omfattet af byggeriet. En energimærkning vil ifølge stk. 2 desuden indeholde energimærkning af de lejligheder og andre enheder til særskilt brug, der findes i ejendommen. Side 8 af 11 Fra forarbejderne til 5 citeres: Bestemmelserne afløser de nuværende regler i lov om fremme af energi- og vandbesparelser 4, stk. 7, og 6, stk. 4, men indeholder også nye bestemmelser. I stk. 1 fastslås, at det altid er den til enhver tid værende ejer, der skal opfylde forpligtelsen til at lade energimærkning for ejendomme, lejligheder eller andre enheder udarbejde, for at kravene i kapitel 4-6 om energimærkning ved salg, udleje eller overdragelse af brugsret, energimærkning ved opførelse af nye

9 bygninger og regelmæssig energimærkning kan opfyldes. Ved ejendomme med ejerlejligheder påhviler forpligtelsen ejerforeningen. Energimærkning af en ejendom vil fremover også indeholde energimærkningen af ejendommens bolig- og erhvervsenheder. Ejere af ejerlejligheder vil således ikke længere have behov for selv at lade deres lejlighed energimærke. Fra forarbejderne til 6 citeres: Bestemmelsen i stk. 4 er ny og skal give en sælger af en ejerlejlighed bedre muligheder for at opfylde sin forpligtelse til at fremlægge energimærkning ved salg. Derfor pålægges ejendommens ejerforening at stille energimærkning for lejligheden, som indgår i ejendommens energimærkning, frit til rådighed for sælgeren. Hvis ejerforeningen ikke efter påkrav udleverer energimærkningen, kan den pågældende ejer af en ejerlejlighed lade energimærkningen udføre for ejerforeningens regning. Sælgeren af en ejerlejlighed skal ligeledes have sine udgifter til energimærkning dækket af ejerforeningen, hvis køberen har ladet energimærkningen udarbejde på sælgers regning efter stk. 2, fordi ejerforeningen ikke stillede en energimærkning for lejligheden til rådighed. Side 9 af 11 Fra forarbejderne til 26 citeres: Bestemmelsen, der er ny, fastslår, at ved ejendomme med flere ejere, påhviler forpligtelserne efter denne lov eller regler fastsat i medfør af loven ejerne i forening. For ejendomme med ejerlejligheder vil det være ejendommens ejerforening. Fra bekendtgørelse nr af 13. december 2005 om energimærkning af bygninger citeres: 7. Energistyrelsen kan undtage visse bygninger, bygningskategorier samt dele af bygninger fra krav om energimærkning, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder, der taler herfor. Kapitel 2 Energimærkning af bygninger og lejligheder 8. Energimærkning af bygninger udføres af beskikkede energikonsulenter i følgende kategorier (anvendelseskode i BBR anført i parentes):

10 1) Enfamiliehuse, dvs. huse med én bolig til helårsbeboelse, enten som fritliggende enfamiliehuse (parcelhuse) (120) eller som helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kædeog dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130), stuehuse til en landbrugsejendom (110) og sommerhuse (510). 2) Flerfamiliehuse, dvs. etageboligbebyggelse (flerfamiliehuse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne) (140), kollegier (150), døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160), anden bebyggelse til helårsbeboelse (190) og bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520). Fra 1, pkt. 1 i bekendtgørelse nr. 339 af 19. april 2006 om ændring af bekendtgørelse nr af 13. december 2005 citeres: 1. 8, stk. 1, nr. 2, affattes således:»2) Flerfamiliehuse, dvs. etageboligbebyggelse, herunder tofamiliehuse med vandret adskillelse mellem enhederne (140), helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) (130), kollegier (150), døgninstitutioner (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem) (160), anden bebyggelse til helårsbeboelse (190) og bygninger til ferieformål m.v. (feriekoloni, vandrehjem og lignende) (520).«Side 10 af 11 Energiklagenævnets bemærkninger Sagen drejer sig om, hvorvidt der er hjemmel til at give ejerforeningen [...] dispensation fra kravet om ejerforeningens forpligtelse til at stille gyldig energimærkning til rådighed for ejerforeningens medlemmer. Transport- og energiministeren har ikke udnyttet hjemmelen i lovens 2, stk. 3 og bekendtgørelsens 7 (bekendtgørelse nr af 13. december 2005) til at undtage helt eller delvis sammenbyggede enfamiliehuse (række-, kæde- og dobbelthuse med lodret adskillelse mellem enhederne) fra krav enten i loven eller i regler fastsat i medfør af loven. Bebyggelsen [...] er derfor omfattet af lov om fremme af energibesparelser i bygninger (lov nr. 585 af 24. juni 2005), jf. lovens 2. Forpligtelser i ejendomme med ejerlejligheder hviler på ejerforeningen, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger 5, stk. 1 og 26. En ejerforening har fra den 29. april 2006 haft valget imellem enten at lade ejendommen energimærke som samlet ejendom eller som enkeltvise bebo-

11 elser, jf. henholdsvis 8, stk. 1. nr. 2 og 8, stk. 1, nr. 1 i bekendtgørelse nr af 13. december 2005, jf. bekendtgørelse nr. 339 af 19. april 2006 om ændring af bekendtgørelse nr af 13. december Pligten og dermed udgiften for en ejerforening er endvidere i overensstemmelse med lov om fremme af energibesparelser i bygninger 6, stk. 4, hvorefter en ejer af en ejerlejlighed til enhver tid kan kræve, at ejendommens ejerforening stiller gyldig energimærkning til rådighed vederlagsfrit for ejeren. Da de indsatte dispensationsbestemmelser i lov om fremme af energibesparelser i bygninger og tilhørende bekendtgørelse alene tager sigte på muligheden for generelt eller konkret at undtage visse bygninger og bygningskategorier samt dele af bygninger fra krav efter loven eller administrative forskrifter udstedt i medfør af loven, og således ikke på undtagelse af ejerforeninger eller andre juridiske eller fysiske personer, er nævnet enig med Energistyrelsen i, at loven ikke giver hjemmel til at undtage ejerforeningen [...] for sine forpligtelser efter loven. Side 11 af 11 Energistyrelsens afgørelse bør derfor stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energistyrelsens afgørelse af 13. juli 2006 stadfæstes. Afgørelsen er truffet i henhold til 29, stk. 1 i lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lov nr. 585 af 24. juni Afgørelsen af truffet på nævnets møde den 14. maj Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside. P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Allan Schmidt fuldmægtig

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale

Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...] og E [...] og påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Energikonsulent [...] over Energistyrelsen af 22. august 2007 energimærkning af ejendommen beliggende [...], E [...]

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Page 1 of 9 BEK nr 1731 af 21/12/2006 Gældende (Energimærkningsbekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 30-12-2006 Transport- og Energiministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 352 af 18/04/2007

Læs mere

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1)

Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 85 Offentligt Bekendtgørelse om energimærkning af bygninger 1) I medfør af 2, stk. 2 og 3, 3, stk. 6, 4, stk. 1-4, 5, stk. 2, 7, stk. 4, 10, stk. 2, 11,

Læs mere

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger Lov om fremme af energibesparelser i bygninger VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 22. marts 2004 Pålæg om udarbejdelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 10. juni 2005 Tildeling af advarsel og

Læs mere

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale

..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form..[klager] over Energistyrelsen af 30. april 2007 energimærke for ejendommen [...] om tildeling af påtale Nævnsformand,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent

...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 29. august 2007 afslag på beskikkelse som energikonsulent Nævnsformand, dommer

Læs mere

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse

Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse Fakta om energimærkning af flerfamiliehuse FLERFAMILIEHUSE Gældende fra 1. januar 2007 Nye energiregler for flerfamiliehuse og lejlighedsbyggeri Bygninger er en af de største energiforbrugere i samfundet.

Læs mere

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning

Klage over Energistyrelsens afgørelse af 24. november 2009 om inddragelse af beskikkelse som energikonsulent anmodning om opsættende virkning Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over Energistyrelsens

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v.

Kapitel 4 Energimærkning ved salg, udleje og overdragelse af andel m.v. Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Anvendelsesområde, definitioner m.v. Kapitel 2 Udarbejdelse og udlevering af energimærkning Kapitel 3 Gyldighedsperioden af energimærkning Kapitel 4 Energimærkning

Læs mere

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven

Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven H Ø RI NGSNO T AT 15. januar 2014 Ref. RBH Byggeri og energieffektivitet Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af byggeloven Udkast til forslag til lov om ændring af byggeloven har været sendt

Læs mere

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger

Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger Side 1 af 6 Lov om fremme af energi- og vandbesparelser i bygninger LOV nr 485 af 12/06/1996 (Gældende) LBK Nr. 837 af 20/09/1996 LBK Nr. 452 af 24/06/1998 LOV Nr. 934 af 20/12/1999 LOV Nr. 450 af 31/05/2000

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Oplyst varmeforbrug / Energimærke

Oplyst varmeforbrug / Energimærke Korsbæk & Partnere Rådgivende ingeniørfirma KS Det er ikke altid klart for læseren hvad der menes med teksterne i et energimærket. Selve opbygningen af energimærket er standardiseret, og kan ikke ændres

Læs mere

HØRINGSUDKAST Forslag

HØRINGSUDKAST Forslag Lovforslag nr. L xx Folketinget 2015-16 Fremsat den xx. xxx 2015 af energi-, forsynings- og klimaministeren HØRINGSUDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen

...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 7. april 2006 Kvalitetskontrol af energimærke nr. [...] vedrørende ejendommen [...].

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Kommunes salg af fast ejendom

Kommunes salg af fast ejendom Kommunes salg af fast ejendom En kommune solgte et jordstykke til ejeren af en ejendom. Et ægtepar, som ejede en anden ejendom, havde flere gange tilkendegivet over for kommunen at de var interesserede

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: advokat Per Bøgh Jensen, j. nr. 09449 Aalborg Kommune, j. nr. 2014-3130/2014-35921 Ulsted Varmeværk A.m.b.a. Sendt pr. e-mail til lo@advokatpbj.dk og mail@advokatpbj.dk og ikke også pr. brev Frederiksborggade

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr.

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juli 2011 OM energimærkning af ejendom beliggende [XXX] energimærke nr. (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere