Generalforsamling 2003

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling 2003"

Transkript

1 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for ejerforeningen. Vi har været forskånet for større, akutte vedligeholdelsesudgifter, og har derfor kunne opspare et ikke ubetydeligt beløb, samtidig med, at vi har hensat penge til vor grundfond. Bestyrelsen har dog vidst, at de større renoveringopgaver ligger forud. Derfor har vi med baggrund i den tilstandvurdering, som blev udarbejdet i december 1999, fået en rådgivende ingeniør til at genemgå bygningen påny. Formålet var at få et hurtigt overblik over, hvad der er mest påkrævende at få gjort på kort og mellemlangt sigt. Bestyrelsen havde en ide om, at især facaden trænger til en grundig renovering, og det blev bekræftiget. Men derudover viste gennemgangen, at der er alvorlige rustproblemer under trappeopgangene, og at der er fugtoptrængning i fundamentet mod ESG. Bestyrelsen foreslår derfor, jf. dagsordenens punkt 3 og 8a, at grundfonden bruges til de mest presserende opgaver, og at der allerede nu varsles større udgifter til facaderenovering i f.eks Dette ønsker vi, fordi ejerne så har mulighed for at spare op indtil da, eller optage egne lån, idet foreningen ikke bør tilbyde fælleslån med solidarisk hæftelse i denne størrelsesorden. Mere om det senere på dagsordenen. Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter, som blev vedtaget på ordinær og ekstraordinær generalforsamlinger sidste forår. De er siden blevet tinglyst, og får effekt, når lejlighederne sælges. Ejerne af erhvervslokalerne i stueetagen har nu endelig solgt til Lasse, som er i gang med at ombygge til tre lejligheder. Det er rart at få afgjort fremtiden for lokalerne, som vi jo har været noget bekymrede for. Vore hjemmeside kører stadig, men trænger til ny inspiration. Jeg opfordrer interesserede til at tage over fra den nuværende webmaster (mig selv...). Jeg ser frem til, at foreningen også i fremtiden vil have en sund økonomi, men også at ejerne og beboerne i større grad viser interesse i at deltage i f.eks. arbejdsweekender. Jeg vil opfordre alle nye ejere til at opstille til bestyrelsen, evt. som suppleanter, fordi det er en god måde at møde os andre på, og fordi det vil give jer en god indsigt i foreningens drift og økonomi. Henrik Kjærsig 1. maj 2003 Officielt referat Referat af ordinær generalforsamling i ejerforeningen Dybbølsgade 27 & Esbern Snares Gade 1-3 Torsdag den 1. maj 2003 kl afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Dybbølsgade 27 & Esbern Snares Gade 1-3, 1725 København V, i ejerforeningens kælderlokaler, med følgende dagsorden: 1. Formandens beretning for Administrators forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og status med påtegning af revisor. 3. Forelæggelse og godkendelse af driftsbudget for det løbende regnskabsår, inkl. godkendelse af

2 anvendelse af grundfond til vedligeholdelsesarbejde i 2003 (se vedlagte brev fra ingeniørfirma). 4. Valg af bestyrelse. 5. Valg af suppleanter for bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Valg af administrator. 8. Behandling af indkomne forslag. 8a) Forslag om større vedligeholdelsesarbejder - facaderenovering i Nærmere herom på generalforsamlingen. 9. Eventuelt. Formand Henrik Kjærsig bød velkommen. Som dirigent og referent valgtes advokatfuldmægtig Bent Riis fra Ejendomsadministrationen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Bent Riis konstaterede endvidere, at repræsentanter for 18 ejerlejlighedsejere var enten mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. Ad 1. Henrik Kjærsig aflagde beretning på bestyrelsens vegne. rsberetningen for 2002 er vedhæftet nærværende referat. Bent Riis opfordrede til at fremkomme med spørgsmål og bemærkninger til beretningen. Da der hverken kom spørgsmål eller bemærkninger til beretningen konstaterede Bent Riis, at denne var taget til efterretning. Ad 2. Bent Riis gennemgik regnskabet for Bent Riis orienterede om, at der i 2002 havde været indtægter på kr ,00 mod budgetteret kr ,00. Udgifterne kunne opgøres til kr ,00 for 2002 mod budgetteret kr ,00. Baggrunden for de lidt lavere udgifter end budgetteret skyldtes, at udgifterne til reparation og vedligeholdelse der var budgetteret til kr ,00 alene udgjorde kr ,00, medens der blev hensat kr ,00 til rådgivende ingeniør og kr ,00 til ekstraordinær indbetaling til grundfond. Overskuddet for 2002 androg herefter kr ,00, hvilket beløb foreslås overført til det kommende regnskabsår. Udover indbetaling af fællesydelse i alt kr ,00 er der i 2002 ordinært indbetalt kr ,00 til grundfonden som planlagt. Aktiver og passiver balancerede med kr ,00. Ejerforeningens egenkapital kan ultimo 2002 opgøres til kr ,00, ligesom ejerforeningens grundfond er opgjort til kr ,00. Foreningens samlede opsparede formue er dermed kr ,00. Bent Riis konstaterede, at den budgetterede stigning i fællesydelsen pr. 1/ ikke var blevet opkrævet ved en fejl og først igangsat i Da regnskabet for 2002 har udvist et betydeligt overskud, har bestyrelsen besluttet ikke at opkræve med tilbagevirkende kraft. Regnskabet er pga. bortrejse ikke blevet revideret inden generalforsamlingen. Regnskabet kan derfor kun vedtages af generalforsamlingen under forudsætning af, at revisorerne ikke har nogen indvendinger. Bent Riis opfordrede forsamlingen til at fremkomme med spørgsmål og bemærkninger herudover. Da dette ikke var tilfældet blev regnskabet sat til afstemning og enstemmigt vedtaget under forudsætning af revisorernes godkendelse. Ad 3. Bent Riis gennemgik budgettet, der var vedlagt regnskabet og fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

3 Bent Riis orienterede om, at der for 2003 budgetteres med indbetaling af fællesydelser kr ,00 og kr ,00 i renteindtægter, således at samlede indtægter budgetteres til kr ,00. De samlede udgifter budgetteres til kr ,00 hvorfor der budgetteres med et overskud for året på kr ,00. Bent Riis fremhævede særskilt det i budgettet anførte omkring udbedring af jerndragere, fugtreparationer og reparation af facade, hvilket er budgetteret til en udgift på kr ,00, hvilket beløb foreslås overført fra grundfonden. Grundfonden vil på baggrund heraf udgøre kr ,00, ultimo Henrik Kjærsig begrundede budgetforslaget om at bruge kr ,00 til ekstraordinær vedligeholdelse med, at der i 1999 og igen i 2002 var udarbejdet tilstandsrapport over ejendommens vedligeholdelsestilstand. Dette udviste et forventet vedligeholdelsesbehov på op til kr ,00 over en kortere årrække. Bestyrelsen fandt ikke, at det med et så kort varsel var ønskeligt at sætte forslag herom, og havde anmodet den rådgivende ingeniør, der havde udarbejdet den seneste rapport, om at fremkomme en redegørelse for, hvilke vedligeholdelsesopgaver der var mest påkrævede at få udført det kommende år, med udgangspunkt i et beløb på kr ,00. Den rådgivende ingeniør havde peget på udbedring af jerndragere, reparation af kælderopfugtning samt reparation af ejendommens facade. Bent Riis opfordrede forsamlingen til at komme med spørgsmål og kommentarer. En ejerlejlighedsejer spurgte, om der var tilstrækkelige midler til de almindelige løbende vedligeholdelsesopgaver. Henrik Kjærsig oplyste, at der er budgetteret med kr ,00 til ordinære reparations- og vedligeholdelsesopgaver. Endvidere henstår der fortsat kr ,00 ultimo 2003 på ejerforeningens grundfond. Da der herefter ikke var yderligere spørgsmål eller kommentarer blev budget 2003 sat til afstemning og enstemmigt vedtaget. Ad 4. Henrik Kjærsig, Anders Bak og Rasmus Bach oplyste, at de alle genopstillede til bestyrelsen. Endvidere opstillede Lasse Ostermann, Mads Berg og Anne Sofie Juhl. Bent Riis oplyste, at vedtægterne opererer med en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Der var enighed blandt de fremmødte om, at det kun er en fordel at der er flere der deltager i bestyrelsesarbejde, og med baggrund heri blev enstemmigt vedtaget, at udvide bestyrelsen for det kommende år til 6 medlemmer. Med baggrund heri blev alle enstemmigt valgt med applaus. Bestyrelsen består herefter af: Henrik Kjærsig, Dybbølsgade 27, 3.th., Anders Bak, Esbern Snares Gade 3, 3.th., Rasmus Bach, Esbern Snares Gade 3, 3.tv., Lasse Ostermann, Esbern Snares Gade 1, st. tv, Mads Berg, Esbern Snares Gade 1, 4.tv., Anne Sofie- Juhl, Esbern Snares Gade 1, 2.tv., Ad 5. Som suppleanter opstillede Sine Bonnerup, Esbern Snares Gade 1, 1.tv. ( og Maj-Britt Amsler, Esbern Snares Gade 1, 4.tv. Begge blev enstemmigt valgt med applaus. Ad 6. Thomas Pannbacker, Esbern Snares Gade 1, 3.tv. og Kenneth Hemstedt, Esbern Snares Gade 3, 2.th. opstillede og blev valgt enstemmigt.

4 Ad 7. Henrik Kjærsig foreslog genvalg af Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S, der herefter blev valgt enstemmigt. Ad 8 Bent Riis orienterede om, at der i indkaldelsen fremgår, at der fra bestyrelsens side stilles forslag om større vedligeholdelsesarbejder - facaderenovering i Bent Riis oplyste, at der ikke var tale om et egentligt beslutningsforslag men en orientering fra bestyrelsen omkring forventede fremtidige vedligeholdelsesopgaver. Endvidere er der kommet forslag fra Jørn W. Hansen om, at nedsætte arbejdsgruppe til at tage sig af ejendommens vedligeholdelse og stille forslag til bestyrelsen. Udgangspunktet for forslaget er, at interesserede i ejerforeningen og medlemmer med håndværksmæssig baggrund samt at foreningens formand deltager, således at der er et udvalg bestående af medlemmer med viden om forskellige håndværksmæssige emner. Henrik Kjærsig foreslog, at udvalgets opgaver skal være at fremkomme med forslag til ordinær generalforsamling 2004, omkring beslutning om en vedligeholdelsesplan for de kommende år. Henrik Kjærsig oplyste endvidere, at baggrunden for at medtage punktet om fremtidige vedligeholdelsesarbejder, var at alle beboere havde mulighed for at planlægge den kommende udgift, og eventuelt sørge for, at optage supplerende lån i forbindelse med en eventuel omprioritering. Henrik Kjærsig oplyste, at tilstandsrapport fra 1999 og tilstandsrapport udarbejdet i 2002 kan rekvireres på foreningens hjemmeside snarest. Forslaget om et nedsætte en arbejdsgruppe omkring fremtidige vedligeholdelsesarbejder blev vedtaget enstemmigt, og arbejdsgruppen har herefter til opgave at vurdere nødvendige vedligeholdelsestiltag vedrørende ejendommen, og på ordinær generalforsamling 2004 at fremkomme med forslag til beslutning om vedligeholdelsesplan for ejendommen. Lasse Ostermann (tømrer), Jørgen W. Hansen (murer) samt Anders Bak (arkitekt) meldte sig til udvalget. Alle andre beboere i ejendommen blev opfordret til at deltage i arbejdsgruppen. Er der nogle der er interesseret skal de kontakte Anders Bak, Esbern Snares Gade 3, 3.th. Ad 9 Lasse Ostermann oplyste, at han ønskede at få tillagt et lille kælderrum, der støder op til hans egne kælderlokaler, således at den blev inddraget i hans ejerlejlighed. Bent Riis oplyste, at der ikke var mulighed for at træffe beslutning herom på generalforsamlingen, da der ikke var stillet behørigt forslag herom. Det blev aftalt, at Lasse Ostermann og bestyrelsen drøfter ønsket, og om fornødent indkalder til ekstraordinær generalforsamling om spørgsmålet. Henrik Kjærsig oplyste endvidere, at det tilstræbes at hver ejerlejlighed har adgang til et loftsrum, alternativt 1-2 kælderrum. Han oplyste endvidere, at bestyrelsen løbende plejer at revurdere de tildelte loftsrum og kælderrum, således at alle får hvad de måtte ønske. Henrik Kjærsig oplyste, at det var nogen tid siden denne revurdering var foretaget, og forventede at dette ville ske i den kommende tid. En ejerlejlighedsejer anførte, at der i hans lejlighed var meget støj fra centralvarmerørene. Dette gav anledning til en drøftelse af hvordan foreningens varmeforsyning fungerer, herunder omkring udluftning af radiatorer og tilførsel af tilstrækkelig varme til de øverste lejligheder. Konklusionen blev, at den nedsatte arbejdsgruppe omkring vedligeholdelse af ejendommen ville vurdere ejendommens varmeinstallationer, og eventuelt medtage dette i en kommende vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen oplyste, at der løbende skete kontrol med varmeanlægget af D2E. Henrik Kjærsig oplyste, at dersom man ønskede nye navneskilte til hoveddør eller dørtelefon, skulle de kontakte ham

5 herom. Henrik Kjærsig opfordrede andre til at overtage vedligeholdelse af hjemmesiden (kongedybet.dk). Ingen meldte sig, hvorfor Henrik Kjærsig indtil videre fortsætter hermed. På ekstraordinær generalforsamling i 2002 blev det konkluderet, at installering af trådløs bredbånd vil blive for dyrt fordi teknologien endnu ikke er god nok til at få signaler igennem til alle lejligheder. Punktet blev endnu engang taget op og to af de fremmødte ville igen prøve at vurdere muligheden for at få et fælles bredbåndsnet. Lasse Ostermann forespurgte om det toilet, der findes på bagtrappen, hørte til hans lejlighed. Henrik Kjærsig oplyste, at dette formentlig var tilfældet, men opfordrede Lasse Ostermann til at få dette afklaret via ejerlejlighedskort og tegninger. Da der herefter ikke var yderligere til dette punkt afsluttede Bent Riis generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Søborg, den 5. maj 2003 Som dirigent og referent: Bent Riis

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012

Nivå Bypark I. Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Nivå Bypark I Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling 23. april 2012 Andelsboligforeningen Nivå Bypark I afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 23. april 2012 kl. 19.00 i foreningens fælleshus,

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012 År 2012, onsdag den 28. marts, kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Blågårdsgade

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F Humlebien Tirsdag, den 27. maj 2014 kl. 17.00 afholdt ejerforeningen Humlebien ordinær generalforsamling På Johannesskolen, lokale 230, 1. sal, Troels Lundsvej

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 9. juni 2009 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2009, den

Læs mere

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III

Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III Referat af generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I &III År 2013, tirsdag d. 23. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Nannasgården I og III i Nannasgade 27, kld.,

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 BIRK * KOEFOED * MEYER * BRYLD ADVOKATER Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Samarbejdende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat I Ejerforeningen Gl. Ladegaard Torsdag den 14. april 2005 kl. 19.00 afholdtes der ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard. Den blev afholdt i Medborgerhuset,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag:

I det forløbne år har vi fået nye andelshavere, som jeg vil byde velkommen i dag: År 2005, mandag den 19. december kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Holtehus, i Medborgerhuset, Kapelvej 44, 2200 København N. Dagsorden ifølge indkaldelsen var følgende:

Læs mere

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S.

Der var mødt 11 andelshavere ud af 26. Herudover var mødt ejendomsadministrator Anette Bennesen fra CEJ Ejendomsadministration A/S. År 2009, mandag den 16. november kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Holtehus, hos Jørgen Florentz, Holtegade 13, 1.tv. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Læs mere

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen.

RØRPOSTEN. Formanden sluttede af med at takke alle medlemmerne af den siddende bestyrelse for det arbejde, de ligger for dagen. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt onsdag den 23. april 2014 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas Hartwich,

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, tirsdag 23. maj kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Gl. Christianshavn i mødelokalet "Nisten" på Christianshavn Beboerhus, beliggende

Læs mere