Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø"

Transkript

1 Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

2 Indholdsfortegnelse 363. Orientering Budgetopfølgning pr. 30. april Teknisk Udvalg Tilgængelighedspolitik Vestervang, Løgstør - færdiggørelse af boligområde Østre Boulevard, Aars - anlæg af cykelstier Salg af Farsøvej 3 og 5, strandby Lukket - Fornyet udbud af jagt i Ørnekol plantage Lukket - Forpagtningsaftale 13 2

3 Medlemmer Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 363. Orientering Sagsnr.: 07/2710 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: Sagsfremstilling I/S Mokana fremsender Årsrapport 2008 (kopi) Besparelser på drift af kommunens vejbelysning. (kopi) Anlægsarbejder til udførelse i (kopi) Beslutning i Teknisk Udvalg den Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 4

5 364. Budgetopfølgning pr. 30. april Teknisk Udvalg Sagsnr.: 08/30503 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: 53874/09Åben Rapport pr. 30. april /09Åben Noter til budgetopfølgning pr. 30. april /09Åben Genopretningsplan for 2009 Sagsfremstilling I henhold til Regulativ for Økonomistyring skal der pr. 30. april 2009 udarbejdes en budgetopfølgning for udvalgets område. Forsyningsområdet er ikke medtaget i budgetopfølgningen. Resultatet af denne opfølgning viser, at der for Teknisk Udvalg kan forventes en merudgift på 2,112 mio. kr. Merudgiften skyldes primært: Manglende refusion af statsafgiften på elforbruget til gadebelysning, som i 2009 er budgetteret til 7,7 mio. kr. (lovændring i forbindelse med skatteforlig) Ophørte lejeindtægter, som følge af salg af ejendomme. Administrationen har udarbejdet forslag til genopretningsplan med henblik på at neutralisere merudgiften i Af forslaget fremgår, at der ved serviceforringelser og udskydelser af planlagte tiltag i 2009 forventes at kunne spares 2,112 mio. kr. For en nærmere specifikation henvises til vedlagte bilag, der indeholder Rapport pr. 30. april 2009 Noter pr. 30. april Sagen afgøres i Byrådet Administrationen indstiller - at budgetopfølgningen godkendes og indarbejdes i kommunens samlede budgetopfølgning - at den skitserede genopretningsplan godkendes med bemærkning om, at den kun gælder for Beslutning i Teknisk Udvalg den

6 Da det af hensyn til kommunens overordnede bosætnings- og turistpolitik ikke vil være hensigtsmæssigt at reducere serviceniveauet på de foreslåede områder, godkender udvalget forvaltningens indstillling med følgende ændring: Besparelserne på i alt 1 mill. kr. fordelt på vedligeholdelsen af Himmerlandsstien ( kr), legepladser ( kr), naturpleje ( kr), grønne områder ( kr), strande ( kr), skovdrift ( kr), havne ( kr), og bygningsvedligeholdelse ( kr) udgår og erstattes af en udsættelse af reparationen af broen over Simested Å (1 mill. kr) til primo 2010, idet en kortere udsættelse af dette projekt ikke skønnes at give så store gener som sum af de øvrige besparelsesforslag vil give. Desuden foreslås,at besparelsen på vejafvanding ( kr) ikke gennemføres, da skader på vej og vejkasser skønnes at kunne blive meget store. Nedrivning af Ranum Svømmehal ( kr) foreslås som følge heraf udskudt til primo Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 6

7 365. Tilgængelighedspolitik Sagsnr.: 07/2215 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: 52369/09Åben Korrigeret forslag til tilgængelighedspolitik Sagsfremstilling Handicaprådet ønsker, at der bliver udarbejdet en tilgængelighedspolitik for Vesthimmerlands Kommune. Handicaprådet fremsender derfor forslag til, hvordan opgaven kan løses med nedsættelse af arbejdsgruppe, kommissorium og tidsplan. Lovgrundlag Kommunal serviceniveau. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Ingen økonomiske konsekvenser for nuværende. Administrationen indstiller - at Teknik- og Miljøforvaltningen lade sig repræsentere/indgår i arbejdsgruppen. Beslutning i Teknisk Udvalg den Vedtaget som indstillet. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 7

8 366. Vestervang, Løgstør - færdiggørelse af boligområde Sagsnr.: 09/14025 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: 52823/09Åben Helhedsplan Vestervang. Sagsfremstilling I henhold til lokalplan 126 har Teknisk Service udarbejdet et forslag til færdiggørelse af boligområdet Vestervang i Løgstør. Færdiggørelsesarbejderne indebærer følgende delprojekter: Etablering af belysning på Frederik den VII s Allé. Asfaltslidlag på Vestervang Allé, Frederik den VII s Allé, Udsigten, Sjægten samt Skonnerten. Anlæg af de, i lokalplanen, anførte stisystemer. Etablering af beplantning/grønne områder med henblik på overdragelse til grundejerforening. Med henblik på at opretholde et passende udvalg af byggegrunde i Vesthimmerlands Kommune, kan byggemodning af 10 grunde på Sjægten (etape 2B) udføres i tilknytning til ovennævnte færdiggørelsesarbejder. Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Færdiggørelsesarbejder Vestervang: Belysning Fr. d. VII s Allé Asfaltslidlag Stisystemer Beplantning/grønne områder I alt Byggemodning Sjægten, etape 2B: Vejanlæg Gadelys Udstykningsomkostninger Byggemodningsbidrag fjernvarme Tilsyn/byggeledelse Udlæg: Udlæg tilslutningsafgifter kloak kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 8

9 Udlæg tilslutningsafgifter vand Udlæg Tilslutningsafgifter HEF/HEF Net I alt Byggemodning Sjægten, etape 2B - kloak Kloakanlæg Kloakanlæg tilsyn/byggeledelse I alt Indtægter tilslutningsbidrag, 2009 niveau kr kr kr kr kr kr kr. Finansiering: De kr. til kloakarbejdet finansieres af allerede meddelt anlægsbevilling til kloakering i.f.m. byggemodninger. Udgift til de øvrige byggemodnings- og færdiggørelsesarbejder udgør i alt kr. Der er ikke rådighedsbeløb til denne anlægsudgift, idet det oprindeligt afsatte budget på 7,0 mio. kr. til jordforsyning boligformål allerede er frigivet eller disponeret til andre byggemodningsprojekter. På indtægtssiden forventes dog en betydelig merindtægt i 2009, idet der aktuelt er realiseret salgsindtægter på 11,2 mio. kr. mod budgetteret 7,0 mio. kr. Administrationen indstiller - At der til anlægsudgifter på jordforsyning boligformål bevilges tillæg til rådighedsbeløb på kr. finansieret af kassebeholdningen, - at der til færdiggørelse af Vestervang meddeles anlægsbevilling på kr., - at der til byggemodning af Sjægten, etape 2B meddeles anlægsbevilling på kr., - at udgifter på kr. til kloakarbejdet afholdes af allerede meddelt anlægsbevilling til kloakering i.f.m. byggemodninger. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at vedtage forvaltningens indstilling Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 9

10 367. Østre Boulevard, Aars - anlæg af cykelstier Sagsnr.: 07/223 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: 52825/09Åben Helhedsplan cykelstier Østre Boulevard. Sagsfremstilling Byrådet har den 28. maj 2009 vedtaget at fremrykke anlægget af cykelstier langs Østre Boulevard i Aars på strækningen fra Erhvervsskolerne til Hobrovej. I denne forbindelse har Teknisk Service udarbejdet vedlagte projekt. Foruden cykelstier og hastighedsdæmpning på Østre Boulevard omfatter projektet anlæg af en højresvingsbane i krydset Østre Boulevard/Hobrovej. Projektet indebærer erhvervelse af jord fra private. Lovgrundlag Lov om offentlige veje. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Behandlet 28. maj Administrationen indstiller - at projektet godkendes. - at private arealer som indgår i projektet, erhverves ved ekspropriation. Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende indstillingen med den bemærkning, at erhvervelsen så vidt muligt sker ved frivillie aftaler. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 10

11 368. Salg af Farsøvej 3 og 5, strandby Sagsnr.: 07/16633 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: Sagsfremstilling Teknisk Udvalg besluttede d. 8. oktober 2007, at ejendommen Farsøvej 3 og 5 skulle ustykkes i to selvstændige matrikler med en grund på hver 700 m2. Efterfølgende har forvaltningen undersøgt de nærmere omstændigheder vedr. ejendommen og har efter en besigtigelse af ejendommen konstateret følgende. Der er tale om oprindeligt byggede lærerboliger, der er beliggende på samme matrikel som Strandby Skole. Boligerne er bygget sammen med fælles lofts- og kælderrum. Der er fælles forsyning med vand og varme samt fælles elmåler for kælderen. Såfremt boligerne skulle udstykkes i to selvstændige matrikler, ville det kræve etablering af en BD-60 væg i loftsrum samt adskillelse af vand- og varmeforsyningen til ejendommen. Herudover er det efter forvaltningens vurdering ikke muligt at udstykke 2 grundarealer på hver 700 m2 rundt om ejendommen. Under alle omstændigheder vil boligerne skulle udstykkes fra den matrikel, hvorpå Strandby Skole er beliggende. Derudover vil det være nødvendigt med en tinglyst vejret til boligerne over Strandby Skoles matrikel. På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at Teknisk Udvalg indstiller til Økonomiudvalget, at ejendommene sælges sammen eller som 2 ideelle anparter med en samejekontrakt. Alternativt kan ejendommen udstykkes i to selvstændige ejerlejligheder på fælles grund. Forvaltningen har forespurgt en lokal landinspektør om prisniveauet for de forskellige udstykninger Afslutningsvist kan det oplyses, at den ene lejlighed pt. er lejet ud til en årlig leje på kr Den anden lejlighed er ikke lejet ud pt. Såfremt denne lejlighed skulle blive lejet ud igen vil den årlige leje være kr ,-. Lovgrundlag 11

12 Lov om kommuners styrelse 68 samt bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Sagen afgøres i Økonomiudvalget. Økonomi De budgetterede udgifter er kr. og lejeindtægterne er pt kr. Omkostningerne ved udstykning af matrikel uden udstykning af ejerlejligheder men med etablering af vejret ligger i niveau ca. kr Omkostningerne ved udstykning af matrikel med vejret og udstykning af ejerlejligheder ligger i niveau ca. kr Herudover anslår forvaltníngen en udgift til annoncering, ejendomsmæglererklæring og tilstandsrapport på ca. kr Administrationen indstiller - at ejendommen anbefales solgt i udbud, samlet eller som ideelle anparter 12

13 Beslutning i Teknisk Udvalg den Udvalget anbefaler Økonomiudvalget at godkende forvaltningens indstilling. Ib Johansen deltog ikke i behandlingen af punktet. 13

14 369. Lukket - Fornyet udbud af jagt i Ørnekol plantage Sagsnr.: 09/14317 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: 14

15 370. Lukket - Forpagtningsaftale Sagsnr.: 09/14330 Fraværende: Ib Nøhr Johansen Bilag: Underskrifter Uffe Bro Mads Krarup Nielsen Kaj Wisti Lassen Birgitte Tetzlaff Ib Nøhr Johansen Niels Krebs Hansen Pia Hansen 15

16 16 Vesthimmerlands Kommune, Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 04. maj 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 345. Tilpasning af materielgårdsstrukturen 3 346. Vesthimmerlands Flyveplads, ændring

Læs mere

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00

REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 REFERAT FOR TEKNISK UDVALGS MÅNEDSMØDE MAJ MANDAG DEN 07. MAJ 2007 :00 Indholdsfortegnelse 63 Åben - Orientering 64 Åben - Bekendtgørelse om parkering 1 65 Åben - Busforbindelser mellem Aalestrup og Farsø

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Sundhedsudvalgets møde den 08. juni 2010 kl. 10:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 053. Meddelelser til Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2010 127 054. Månedlig

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 19. januar 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Spørgsmål fra Økonomiudvalgsmedlem - aflæggelse af halvårsregnskaber 3 002. Godkendelse af

Læs mere

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel

Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Åbent møde for Plan- og miljøudvalgets møde den 10. august 2009 kl. 12:30 i Hessel Indholdsfortegnelse 298. Vegger Biogasanlæg 3 299. Tilgængelighedspolitik 4 300. Affaldsplaner 2009-2012 5 301. Lendrup

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 29. januar 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 001. Orientering om partiskift for byrådsmedlem Bjarne Jensen 5 002. Strukturanalyse vedrørende samarbejdet

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 27. august 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 143. Forslag til Kommuneplan 2009 for Vesthimmerlands Kommune 342 144. Høring af Sundhedsberedskabsplan for

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 13. april 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 079. Boliganalyse 175 080. Regler for godkendelse af anskaffelsessum for opførelse af almene boliger

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 20. januar 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Valg af næstformand for Økonomiudvalget 3 002. Mødekalender 2010 for Økonomiudvalget 4 003.

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. september 2008 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 144. Budget 2009-2012 for Vesthimmerlands Kommune 309 145. Opkrævningspolitik - ændring 316 146. Takst

Læs mere

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214

Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Åbent møde for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 13. august 2009 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Aars Svømmehal - Ansøgning om tillægsbevilling til tagrenovering 3 002. Løgstør Hallerne

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 09. marts 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 038. Høringssvar til planlægning for testpladser til prototypemøller 83 039. Testpladser til Serie

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 17. august 2011 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 185. Endelig opgørelse over mellemværende mellem Vesthimmerlands Kommune og Vesthimmerlands Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 18. februar 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 020. Valg af medlemmer til Folkeoplysningsudvalget (fra foreninger og organisationer) 37 021. Udpegning

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 08. oktober 2009 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 171. Budget 2010-2013 - Samlet budget for Vesthimmerlands Kommune 415 172. Kulturstærke børn i Vesthimmerland

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 18. januar 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 001. Frigivelse af anlægsbevilling til forlængelse af Havnevej i Løgstør 2012 3 002. Kontaktforløb

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 18:00-19:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 14. marts 2011 kl. 09:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 230. Virksomhedsplan 2011 - Teknik og Beredskabs opgaveområder 3 231. Ensretning

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 17-06-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 21. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 21. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åbent Referat. til. Udvalget for Plan og Teknik Åbent Referat til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Tirsdag den 21. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Olesen, Hans Jørgen Gammelgaard,

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Teknik- og Miljøudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-11-2010. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale B, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:15 Afbud: Fraværende: Leif Nielsen Indholdsfortegnelse Side 1. Efterretningssag om vejadgang til grusgrav ved

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere