LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland"

Transkript

1 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland

2 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien. Hvert tredje år gennemføres der desuden landsdækkende undersøgelser af pårørendeoplevelser inden for voksenpsykiatrien. I den efterfølgende gennemgang af de enkelte spørgsmål præsenteres regionens resultater på afdelingsniveau. Denne rapport beskriver de pårørendes svar inden for denne region. Formål Formålet med undersøgelsen er at bidrage med viden om de pårørendes oplevelser af kvalitet i psykiatrien på afsnits-, afdelings-, regions- og landsniveau. Foruden de nationale spørgsmål har regionerne mulighed for at stille op til fire regionale spørgsmål. Baggrund Der er tale om en landsdækkende undersøgelse, som gennemføres på vegne af de fem regioner og Danske Regioner. Patientundersøgelserne gennemføres årligt og omfatter indlagte og ambulante patienter inden for henholdsvis voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien på landets offentlige psykiatriske hospitaler. Hvert år gennemføres der ligeledes forældreundersøgelser på henholdsvis ambulatorier og dag- eller døgnafsnit i børne- og ungdomspsykiatrien. Der har eksisteret landsdækkende undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i psykiatrien siden Rapportens opbygning Rapporten har følgende opbygning: Indledning Datagrundlag Overordnet gennemgang af spørgsmålene Gennemgang af de enkelte spørgsmål I den overordnede gennemgang af spørgsmålene er det blandt andet muligt at sammenligne regionens resultater på de enkelte spørgsmål inddelt i temaer med landsresultatet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves desuden fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til de pårørendes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene om de pårørendes samlede indtryk vises før de øvrige temaer i spørgeskemaet. Eventuelle regionale spørgsmål præsenteres til sidst. Hvor det er muligt, bliver resultaterne sammenlignet med resultaterne fra Rapporter på flere niveauer Der er udarbejdet rapporter på afsnits-, afdelingsog regionsniveau. På landsniveau bliver der desuden udarbejdet en samlet tværgående eksplorativ landsrapport. Organisering Projektledelsen af undersøgelsen varetages af CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland, der sammen med Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse i Region Hovedstaden udgør projektsekretariatet. Styregruppen for undersøgelsen er Temagruppen for Kvalitet. Derudover er der nedsat en kompetenceenhed bestående af et medlem fra hver af de fem regioner, Danske Regioner samt CFK

3 Datagrundlag Datagrundlag CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling udsendte i efteråret 2015 spørgeskemaer til pårørende til patienter, som blev udskrevet fra et afsnit i psykiatrien. Udleverede spørgeskemaer 255 Besvarede spørgeskemaer 115 Afdelinger med færre end ti udleverede spørgeskemaer eller mindre end fem besvarelser får ikke rapporteret deres resultater på afdelingsniveau. Resultater fra disse afdelinger vil dog indgå i de samlede resultater for regionen. Regionens svarprocent 45 Repræsentativitet Besvarede spørgeskemaer Udleverede spørgeskemaer n % n % Alle Mand Kvinde Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned

4 De pårørendes samlede indtryk Det samlede indtryk fordelt på køn, alder og samtaler Figurerne til højre viser de pårørendes samlede indtryk fordelt på køn, alder og samtaler. Region Midtjylland (n=98) Mand (n=25) Kvinde (n=72) I figurerne er de pårørendes svar kategoriseret som henholdsvis positive og negative. 42% 58% Svarkategorierne virkelig godt og godt er kategoriseret som positive svar, mens svarkategorierne dårligt og virkelig dårligt er kategoriseret som negative svar. 36% 64% Alder Under 40 år (n=17) 40 år og ældre (n=80) Af hensyn til de pårørendes anonymitet er der kun vist figurer, hvor der er minimum fem svar. 53% 47% 31% 69% De pårørendes samlede indtryk præsenteres mere detaljeret senere i forbindelse med gennemgangen af spørgsmålene i undersøgelsen. Positive svar Negative svar Samtaler 0 til 2 samtaler (n=43) Over 2 samtaler (n=54) 22% 53% 47% 78% - 4 -

5 Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? De pårørendes svar på spørgsmålene er her sammenlignet med landsresultatet. Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst i figuren viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. Søjlerne viser andelen af de pårørendes svar, som er positive. Parentesen foran hver søjle angiver det samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. For hvert spørgsmål præsenteres to søjler. Den øverste søjle angiver regionens resultat, mens den nederste angiver resultatet for hele landet. Yderst til højre i figuren er regionens resultat vist. Hvor det er muligt, er resultatet fra 2012 ligeledes vist. Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) SAMLET INDTRYK KONTAKT 15. Samlet indtryk af kontakt med pårørende 16. Samlet indtryk af kontakt med patient (n=98) (n=318) (n=109) (n=351) (n=113) 67% 1. Viden om henvendelsesmuligheder (n=356) 72% (n=111) 9 2. Haft kontakt med personale (n=346) 92% (n=96) 54% 3. Personalet tog initiativ til kontakt (n=301) 53% (n=93) 41% 4. Talt om forventninger til kontakt (n=297) (n=94) 9 5. Respekt fra personalet (n=306) 88% 6. Fik den støtte og opbakning der er brug for (n=96) (n=306) 64% 68% 68% 7 77% 81% (n=93) 62% 7. Interesse i erfaring og viden (n=302) 62% (n=97) 94% 8. Personalet talte forståeligt (n=308) 93% (n=94) 47% 9. Hjælp til patient under indlæggelse (n=297) 48% 10. Personalet støttede patienten i pårørendekontakt (n=87) (n=282) 78% 77% (n=96) 54% 11. Inddragelse i patientens behandling (n=306) 56% Region Midtjylland Hele landet - 5 -

6 Hvordan svarer de pårørende på spørgsmålene? (fortsat) Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) KONTAKT INFORMATION (n=93) 51% 12. Inddragelse i patientens udskrivelse (n=302) 55% (n=95) 26% 13. Hjælp til patient i dagligdagen (n=303) 35% 14a. Information om patientens behandling (n=95) 59% 14b. Information om patientens sygdom (n=305) 58% 14c. Information om pårørenderådgivning og netværk (n=98) (n=313) (n=90) (n=291) 28% 32% 57% (n=108) Rette behandling (n=341) 76% 19. Overensstemmelse mellem oplysninger (n=91) (n=267) 69% SAMMENHÆNG 20a. Samarbejde mellem prakt iserende læge og sengeafsnittet 20b. Samarbejde mellem ambulant psykiatri og sengeafsnittet (n=66) (n=209) (n=75) (n=240) 47% 53% 63% c. Samarbejde mellem kommunen og sengeafsnittet (n=69) (n=207) 33% 37% (n=95) 45% 22. Mangler ikke pårørendetilbud (n=299) 46% REGION 24. Tavshedspligt forhindrer god kontakt til pårørende (n=98) (n=98) (n=104) 68% 25. Samarbejde med personale (n=104) 68% 66% 66% Region Midtjylland Hele landet - 6 -

7 På hvilke spørgsmål er tilfredsheden størst? Resultatoversigt. Andel positive svar (procent) Spørgsmålene i figuren til højre er rangordnet efter de pårørendes tilfredshed. Spørgsmålene med den største andel positive svar fremgår øverst i figuren. 8. Personalet talte forståeligt 5. Respekt fra personalet (n=97) (n=94) 94% 9 2. Haft kontakt med personale (n=111) 9 Søjlerne viser andelen af de pårørendes svar, som er 10. Personalet støttede patienten i pårørendekontakt (n=87) 78% positive. Parentesen foran hver søjle angiver det 16. Samlet indtryk af kontakt med patient (n=109) 77% samlede antal svar (positive og negative), der indgår i beregningen. 18. Rette behandling 25. Samarbejde med personale (n=108) (n=104) 7 68% Der vises kun tal for 2015-undersøgelsen. 6. Fik den støtte og opbakning der er brug for 1. Viden om henvendelsesmuligheder (n=96) (n=113) 68% 67% 24. Tavshedspligt forhindrer god kontakt til pårørende (n=98) 66% 15. Samlet indtryk af kontakt med pårørende (n=98) 64% 7. Interesse i erfaring og viden (n=93) 62% 19. Overensstemmelse mellem oplysninger (n=91) 14a. Information om patientens behandling (n=98) 14b. Information om patientens sygdom (n=95) 59% 11. Inddragelse i patientens behandling (n=96) 54% 3. Personalet tog initiativ til kontakt (n=96) 54% 20b. Samarbejde mellem ambulant psykiatri og sengeafsnittet (n=75) 53% 12. Inddragelse i patientens udskrivelse (n=93) 51% 9. Hjælp til patient under indlæggelse (n=94) 47% 22. Mangler ikke pårørendetilbud (n=95) 45% 20a. Samarbejde mellem praktiserende læge og sengeafsnittet (n=66) 4. Talt om forventninger til kontakt (n=93) 41% 20c. Samarbejde mellem kommunen og sengeafsnittet 14c. Information om pårørenderådgivning og netværk 13. Hjælp til patient i dagligdagen (n=69) (n=90) (n=95) 28% 26% 33% - 7 -

8 Er resultatet bedre end landsresultatet? Sammenligning med landsresultatet Sammenligning med resultatet sidst Den første af figurerne til højre viser, antal spørgsmål, hvor andelen af pårørende, der har svaret positivt, er: Højere end landsresultatet. Det samme som landsresultatet. Lavere end landsresultatet. I figuren er resultatet sammenlignet med landsresultatet på i alt 24 spørgsmål. 25% 63% 13% 48% I figuren længst til højre er resultatet sammenlignet med regionens resultat i Figuren viser, antal spørgsmål, hvor andelen af pårørende, der har svaret positivt, er: 8% Højere end resultatet sidst. Det samme som resultatet sidst. Lavere end resultatet sidst. Højere end landsresultatet Det samme som landsresultatet Lavere end landsresultatet Højere end resultatet sidst Det samme som resultatet sidst Lavere end resultatet sidst Dette års resultat er sammenlignet med resultatet i 2012 på i alt 25 spørgsmål. Spørgsmål, hvor forskellene er under et procentpoint, indgår i den midterste kategori, idet resultatet hverken betragtes som højere eller lavere. Forskellene mellem regionens resultat og henholdsvis landsresultatet og resultatet i 2012 er ikke signifikanstestet

9 Udvikling over tid Udvikling i andel positive svar fra 2012 til 2015 Spørgsmål med størst udvikling Figuren viser andelen af pårørende, der har angivet et positivt svar på spørgsmålene i henholdsvis 2012 (X-aksen) og 2015 (Y-aksen). Hvis tilfredsheden på et spørgsmål er forbedret, er spørgsmålet placeret over den diagonale linje. Omvendt er spørgsmålet placeret under den diagonale linje, hvis tilfredsheden er faldet. Jo større vandret afstand fra spørgsmålet til den diagonale linje desto større udvikling fra 2012 til De tre spørgsmål med henholdsvis størst positiv og størst negativ udvikling er fremhævet i figuren, såfremt udviklingen er minimum tre procentpoint og spørgsmålet har minimum 10 svar. I tabellen under figuren fremgår disse spørgsmål med andel positive svar i 2012 og 2015 samt forskellene i procentpoint Spørgsmål med størst udvikling 2012 Positive (2015) Positive (2012) Udvikling ( ) % % %-point 14a. Information om patientens behandling (n=98) Personalet støttede patienten i pårørendekontakt (n=87) Mangler ikke pårørendetilbud (n=95) c. Samarbejde mellem kommunen og sengeafsnittet (n=69) Overensstemmelse mellem oplysninger (n=91) a. Samarbejde mellem praktiserende læge og sengeafsnittet (n=66)

10 Fastholdelse og forbedring af resultater Næste side præsenterer et bud på, hvilke områder regionen kan være opmærksom på i det løbende arbejde med at forbedre og fastholde den pårørendeoplevede kvalitet. På baggrund af undersøgelsesresultaterne fremhæves fem spørgsmål, der rummer umiddelbare forbedringsmuligheder, og fem spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig i forhold til de pårørendes samlede indtryk af psykiatrien. Spørgsmålene er udvalgt ved at sammenholde de pårørendes svar på spørgsmålene og sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og de pårørendes samlede indtryk af psykiatrien. Beregninger Som mål for sammenhængen med det samlede indtryk anvendes korrelationen mellem de enkelte spørgsmål og de pårørendes samlede indtryk. To spørgsmål er eksempelvis stærkt korreleret (stor sammenhæng), hvis personer, der svarer positivt på spørgsmål A samtidig har tendens til at svare positiv på spørgsmål B. Sammenhængen mellem spørgsmålene og det samlede indtryk er undersøgt bivariat (γ), og beregningerne er, for at få det mest præcise mål for sammenhængen, foretaget samlet for hele landet og ikke for den enkelte region. Spørgsmålet, der er anvendt i beregningen af sammenhængen med de enkelte spørgsmål og de pårørendes samlede indtryk, er: Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Figuren nedenfor illustrerer, hvordan spørgsmålene er udvalgt. Spørgsmålene er dels rangordnet efter andel positive svar (den vertikale akse i figuren) og dels rangordnet efter spørgsmålenes sammenhæng med det samlede indtryk (den horisontale akse i figuren). Figuren er på baggrund heraf inddelt i fire områder, der er karakteriseret ved varierende forbedringsmuligheder. Spørgsmål er herefter udvalgt blandt de spørgsmål, der er placeret henholdsvis øverst og nederst i figurens højre side. De fremhævede spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder er karakteriseret ved: Beregningsmetoden og spørgsmålsudvælgelsen er beskrevet mere deltaljeret på psykiatriundersogelser.dk. Relativ lille andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. De fremhævede spørgsmål, hvor fastholdelse af stor pårørendetilfredshed er vigtig, er karakteriseret ved: Relativ stor andel positive svar. Relativ stor sammenhæng med det samlede indtryk. Tilfredshed Fasthold resultat (sekundær) Forbedringsmulighed (sekundær) Fasthold resultat (primær) Forbedringsmulighed (primær) Sammenhæng med samlet indtryk

11 Fastholdelse og forbedring af resultater (fortsat) Spørgsmål med umiddelbare forbedringsmuligheder De pårørendes svar på spørgsmålene er her sammenholdt med sammenhængen mellem de enkelte spørgsmål og de pårørendes samlede indtryk. De fem spørgsmål, der rummer forbedringsmuligheder, og de fem spørgsmål, hvor fastholdelse af tilfredsheden er vigtigt, er præsenteret i hver deres tabel. 13. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i dagligdagen efter indlæggelsen? (n=95) Positive Positive Sammenhæng % [1-22] [1-22] I hvilket omfang blev du inddraget i patientens behandlingsforløb? (n=96) Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten under indlæggelsen? (n=94) I hvilket omfang blev du inddraget i patientens udskrivelse? (n=93) Fra venstre mod højre viser kolonnerne efter de fremhævede spørgsmål: 3. Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? (n=96) Andel positive svar på spørgsmålet. Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter højest andel positive svar. Spørgsmål hvor fastholdelse af stor tilfredshed er vigtigt Positive Positive Sammenhæng Spørgsmålets placering, når spørgsmålene rangordnes efter størst sammenhæng med de pårørendes samlede indtryk. % [1-22] [1-22] 5. Oplevede du, at personalet respekterede dig? (n=94) Spørgsmålene er udvalgt blandt de i alt 22 nationale spørgsmål, der indgår i rangordningen. 16. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med patienten? (n=109) Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for under patientens indlæggelse? (n=96) Er det dit indtryk, at personalet støttede patienten i at have kontakt med sine pårørende? (n=87) 14a. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring patientens behandling? (n=98)

12 Spredningen på spørgsmålene Spredningsfigur Figuren til højre viser variationen i de pårørendes svar på regionsniveau. I figuren er andel positive svar på spørgsmålene vist for hver region. Regionens resultat er markeret med en farvet cirkel. SAMLET INDTRYK 15. Samlet indtryk af kontakt med pårørende 16. Samlet indtryk af kontakt med patient 1. Viden om henvendelsesmuligheder 2. Haft kontakt med personale 3. Personalet tog initiativ til kontakt Spørgsmålene vises temavist med det samlede indtryk som det første tema. Den lodrette tekst yderst til venstre viser, hvilket tema spørgsmålene hører under. KONTAKT 4. Talt om forventninger til kontakt 5. Respekt fra personalet 6. Fik den støtte og opbakning der er brug for 7. Interesse i erfaring og viden 8. Personalet talte forståeligt 9. Hjælp til patient under indlæggelse 10. Personalet støttede patienten i pårørendekontakt 11. Inddragelse i patientens behandling 12. Inddragelse i patientens udskrivelse 13. Hjælp til patient i dagligdagen INFORMATION 14a. Information om patientens behandling 14b. Information om patientens sygdom 14c. Information om pårørenderådgivning og netværk 18. Rette behandling SAMMENHÆNG 19. Overensstemmelse mellem oplysninger 20a. Samarbejde mellem praktiserende læge og sengeafsnittet 20b. Samarbejde mellem ambulant psykiatri og sengeafsnittet 20c. Samarbejde mellem kommunen og sengeafsnittet 22. Mangler ikke pårørendetilbud

13 Sådan læser du figurerne på de kommende sider Nummer og spørgsmålsformulering i spørgeskemaet. 6. Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for under patientens indlæggelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 42 (88 %) Positive svar: I høj ; I nogen Svar kategoriseret som positive. Spørgsmålets tema i spørgeskemaet. Antal svar i figurerne (procent af regionens samlede besvarelser). Regionsresultatet: Svarfordelingen på spørgsmålet. 22% 24% I høj I mindre 34% I nogen Slet ikke Hele landet (n=306) 36% 35% 19% Region X (n=41) 34% 24% 22% Afdeling A (n=16) 13% 13% 31% Afdeling B (n=12) 33% 33% 25% I høj I nogen I mindre Slet ikke Sammenligning: Regionsresultatet sammenlignet med svarfordelingen for hele landet og opdelt på afdelingsniveau. Andel positive svar i procent. Resultatet for 2015 er markeret med fed. Hvor det er muligt er resultatet sammenlignet med resultatet fra Krydstabel: Regionsresultatet fordelt på køn, alder og øvrige baggrundsoplysninger. Svarfordelingen for grupper med mindre end fem svar fremgår ikke i tabellen. I høj I nogen I mindre 54% Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år 40 til 59 år 60 år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler 1 til 2 samtaler 3 til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn 1 til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet Rangordning: Regioner i undersøgelsen rangordnet efter andel positive svar. Den pågældende region er fremhævet i figuren Svar der ikke indgår i figurerne og beregningen af andel positive svar

14 15. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med dig? Tema: Samlet indtryk af sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 98 (85 %) 64% Positive svar: Virkelig godt; Godt 32% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=318) 22% 46% 26% Region Midtjylland (n=98) 32% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 64% 27% Regionspsykiatrien Randers (n=9) 11% 56% 33% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 11% 26% 58% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 34% 41% 19% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 15% 54% 31% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 22% 11% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt % % % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet Antal

15 16. Hvad er dit samlede indtryk af sengeafsnittets kontakt med patienten? Tema: Samlet indtryk af sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 109 (95 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 19% 27% 77% 5 Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=351) 28% 53% 15% Region Midtjylland (n=109) 27% 5 19% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) 17% 5 33% Regionspsykiatrien Vest (n=15) 27% Regionspsykiatrien Randers (n=10) Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 32% 42% 26% AUH Risskov, Afdeling Q (n=36) 31% 47% 14% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 14% 71% 14% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 33% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal % % % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

16 1. Vidste du, hvem du kunne henvende dig til på sengeafsnittet under patientens indlæggelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 113 (98 %) Positive svar: Ja 33% 67% 67% Ja Nej Hele landet (n=356) 72% 28% Region Midtjylland (n=113) 67% 33% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) Regionspsykiatrien Vest (n=15) 53% 47% Regionspsykiatrien Randers (n=10) Regionspsykiatrien Horsens (n=21) 62% 38% AUH Risskov, Afdeling Q (n=36) 69% 31% AUH Risskov, Afdeling P (n=16) 75% 25% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 78% 22% Ja Nej Ja Nej Antal % % n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

17 2. Har du haft kontakt med personalet på sengeafsnittet? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 114 (99 %) Positive svar: Ja Ja Nej, men jeg ville have ønsket Hele landet (n=346) 92% Region Midtjylland (n=111) Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) 83% 17% Regionspsykiatrien Vest (n=15) 73% 27% Regionspsykiatrien Randers (n=10) Regionspsykiatrien Horsens (n=20) 95% AUH Risskov, Afdeling Q (n=35) 94% AUH Risskov, Afdeling P (n=16) 88% 13% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Ja Nej, men jeg ville have ønsket det Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet [Andet]*: Nej, det ønskede jeg ikke

18 3. Tog personalet selv initiativ til kontakt med dig? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 99 (86 %) Positive svar: Ja 46% 54% 54% Ja Nej Hele landet (n=301) 53% 47% Region Midtjylland (n=96) 54% 46% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 64% 36% Regionspsykiatrien Randers (n=9) 56% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 39% 61% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 56% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 62% 38% AUH Risskov, Afdeling M (n=8) Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

19 4. Har du talt med personalet på sengeafsnittet om dine forventninger til din kontakt med dem? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: Ja 41% 59% 41% Ja Nej Hele landet (n=297) Region Midtjylland (n=93) 41% 59% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=9) 22% 78% Regionspsykiatrien Horsens (n=17) 47% 53% AUH Risskov, Afdeling Q (n=30) 43% 57% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 54% 46% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 78% Ja Nej Ja Nej Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

20 5. Oplevede du, at personalet respekterede dig? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 97 (84 %) 9 Positive svar: I høj ; I nogen 45% 46% I høj I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=306) 5 38% Region Midtjylland (n=94) 45% 46% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 55% 45% Regionspsykiatrien Randers (n=9) 22% 78% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 39% 17% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 53% 38% AUH Risskov, Afdeling P (n=12) 42% AUH Risskov, Afdeling M (n=7) 43% 29% 29% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

21 6. Fik du den støtte og opbakning fra personalet på sengeafsnittet, som du havde brug for under patientens indlæggelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 26% 3 68% 38% I høj I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=306) 36% 35% 19% Region Midtjylland (n=96) 3 38% 26% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=7) 43% 43% 14% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 11% 37% 37% 16% AUH Risskov, Afdeling Q (n=33) 45% 3 15% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 23% 69% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 22% 56% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

22 7. Var personalet på sengeafsnittet interesseret i din erfaring og viden som pårørende? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 34% 62% 17% 28% I høj I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=302) 33% 28% 22% 17% Region Midtjylland (n=93) 34% 28% 17% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=8) 13% 38% 25% 25% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 28% 17% 17% 39% AUH Risskov, Afdeling Q (n=31) 42% 32% 1 16% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 38% 38% 15% AUH Risskov, Afdeling M (n=8) 13% 25% 5 13% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

23 8. Talte personalet til dig på en måde, som du forstod? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 28% 94% 66% I høj I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=308) 67% 26% Region Midtjylland (n=97) 66% 28% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 73% 27% Regionspsykiatrien Randers (n=7) 71% 29% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 61% 28% 11% AUH Risskov, Afdeling Q (n=33) 7 24% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 64% 29% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 67% 33% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

24 9. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten under indlæggelsen? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) 14% Positive svar: I høj ; I nogen 35% 33% 47% 18% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=297) 19% 29% 22% 31% Region Midtjylland (n=94) 14% 33% 18% 35% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=9) 11% 33% 11% Regionspsykiatrien Randers (n=7) 57% 14% 29% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 26% 32% 37% AUH Risskov, Afdeling Q (n=33) 21% 3 18% AUH Risskov, Afdeling P (n=12) 17% 33% 17% 33% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 11% 33% 11% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

25 10. Er det dit indtryk, at personalet støttede patienten i at have kontakt med sine pårørende? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 8% 14% 78% 22% 56% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=282) 52% 24% 14% Region Midtjylland (n=87) 56% 22% 14% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=4) 75% 25% Regionspsykiatrien Vest (n=8) 63% 25% 13% Regionspsykiatrien Randers (n=8) 75% 25% Regionspsykiatrien Horsens (n=17) 47% 35% 12% AUH Risskov, Afdeling Q (n=30) 1 23% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 54% 23% 15% AUH Risskov, Afdeling M (n=7) 29% 29% 43% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

26 11. I hvilket omfang blev du inddraget i patientens behandlingsforløb? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 98 (85 %) Positive svar: Passende 46% 54% 54% For meget Passende For lidt Hele landet (n=306) 56% 43% Region Midtjylland (n=96) 54% 46% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 55% 45% Regionspsykiatrien Randers (n=7) 43% 57% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 28% 72% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 72% 28% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 57% 43% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 56% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

27 12. I hvilket omfang blev du inddraget i patientens udskrivelse? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 99 (86 %) Positive svar: Passende 48% 51% 51% For meget Passende For lidt Hele landet (n=302) 55% Region Midtjylland (n=93) 51% 48% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=4) 75% 25% Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=7) 43% 57% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 28% 72% AUH Risskov, Afdeling Q (n=31) 61% 35% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 57% 43% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 56% For meget Passende For lidt For meget Passende For lidt Antal [Andet]* % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

28 13. Fik du hjælp til, hvordan du kunne forholde dig til patienten i dagligdagen efter indlæggelsen? Tema: Din kontakt med sengeafsnittet Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 43% 8% 18% 31% 26% I høj I mindre I nogen Slet ikke Hele landet (n=303) 15% 23% 42% Region Midtjylland (n=95) 18% 31% 43% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=4) 25% 5 25% Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=8) 25% 13% 63% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 21% 26% 53% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 13% 13% 38% 38% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 15% 23% 23% 38% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 11% 67% 22% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

29 14a. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring patientens behandling? Tema: Information Svar på spørgsmål: 100 (87 %) Positive svar: I høj ; I nogen 16% 28% 23% 33% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=313) 25% 33% 25% 18% Region Midtjylland (n=98) 28% 33% 23% 16% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=8) 13% 38% 25% 25% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 16% 21% 47% 16% AUH Risskov, Afdeling Q (n=33) 36% 36% 18% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 29% 43% 29% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 33% 11% 33% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

30 14b. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring patientens sygdom? Tema: Information Svar på spørgsmål: 99 (86 %) Positive svar: I høj ; I nogen 18% 21% 59% 23% 38% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=305) 23% 35% 24% 18% Region Midtjylland (n=95) 21% 38% 23% 18% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=8) 13% 25% 13% Regionspsykiatrien Horsens (n=17) 18% 18% 47% 18% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 28% 41% 22% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 21% 5 29% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 11% 11% 33% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

31 14c. Fik du de informationer, som du havde brug for, omkring mulighed for pårørenderådgivning og netværk? Tema: Information Svar på spørgsmål: 99 (86 %) 13% Positive svar: I høj ; I nogen 14% 57% 16% 28% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=291) 15% 18% 21% 46% Region Midtjylland (n=90) 13% 14% 16% 57% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=9) 22% 78% Regionspsykiatrien Randers (n=8) 13% 13% 13% 63% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 16% 21% 58% AUH Risskov, Afdeling Q (n=30) 13% 23% 43% AUH Risskov, Afdeling P (n=11) 27% 64% AUH Risskov, Afdeling M (n=8) 25% 13% 63% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

32 18. Er det dit indtryk, at patienten får den rette behandling i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 113 (98 %) Positive svar: I høj ; I nogen 18% 12% 28% 7 43% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=341) 34% 42% 14% Region Midtjylland (n=108) 28% 43% 18% 12% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) 17% 5 33% Regionspsykiatrien Vest (n=15) 27% 47% 13% 13% Regionspsykiatrien Randers (n=9) 33% 33% 11% 22% Regionspsykiatrien Horsens (n=20) AUH Risskov, Afdeling Q (n=36) 28% 5 11% 11% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 31% 46% 15% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 22% 33% 33% 11% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

33 19. Er der overensstemmelse mellem de oplysninger, du får af personale forskellige steder i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 114 (99 %) Positive svar: I høj ; I nogen 27% 12% 41% I høj I nogen I mindre Slet ikke Hele landet (n=267) 21% 48% 19% 12% Region Midtjylland (n=91) 41% 27% 12% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) 17% 5 33% Regionspsykiatrien Vest (n=13) 23% 38% 23% 15% Regionspsykiatrien Randers (n=7) 14% 43% 29% 14% Regionspsykiatrien Horsens (n=15) 13% 33% 13% AUH Risskov, Afdeling Q (n=29) 1 62% 17% AUH Risskov, Afdeling P (n=12) 25% 25% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 11% 33% 11% I høj I nogen I mindre Slet ikke I høj I nogen I mindre Slet ikke Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

34 20a. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem praktiserende læge og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 113 (98 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 29% 42% 27% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Hele landet (n=209) 33% 21% Region Midtjylland (n=66) 42% 27% 29% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=4) Regionspsykiatrien Vest (n=8) 38% 38% 25% Regionspsykiatrien Randers (n=5) Regionspsykiatrien Horsens (n=14) 57% 43% AUH Risskov, Afdeling Q (n=19) 47% 11% 42% AUH Risskov, Afdeling P (n=11) 45% 45% AUH Risskov, Afdeling M (n=5) Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

35 20b. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem ambulant psykiatri og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 112 (97 %) 21% 15% Positive svar: Virkelig godt; Godt 53% 25% 39% Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=240) 15% 48% 22% 15% Region Midtjylland (n=75) 15% 39% 25% 21% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=10) Regionspsykiatrien Randers (n=7) 43% 14% 29% 14% Regionspsykiatrien Horsens (n=16) AUH Risskov, Afdeling Q (n=21) 14% 43% 14% 29% AUH Risskov, Afdeling P (n=10) AUH Risskov, Afdeling M (n=6) 17% 33% 33% 17% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

36 20c. Hvordan oplever du, at samarbejdet er mellem kommunen og det psykiatriske sengeafsnit? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 113 (98 %) Positive svar: Virkelig godt; Godt 36% 29% 33% 3 Virkelig godt Dårligt Godt Virkelig dårligt Hele landet (n=207) 3 34% 29% Region Midtjylland (n=69) 29% 3 36% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=4) Regionspsykiatrien Vest (n=9) 11% 22% 22% Regionspsykiatrien Randers (n=5) Regionspsykiatrien Horsens (n=13) 23% 46% 31% AUH Risskov, Afdeling Q (n=22) 36% 27% 36% AUH Risskov, Afdeling P (n=12) 33% 33% 25% AUH Risskov, Afdeling M (n=4) 25% 25% Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Virkelig godt Godt Dårligt Virkelig dårligt Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

37 22. Mangler du tilbud til dig som pårørende i psykiatrien? Tema: Sammenhæng og samarbejde Svar på spørgsmål: 112 (97 %) Positive svar: Nej 55% 45% 45% Nej Ja Hele landet (n=299) 46% 54% Region Midtjylland (n=95) 45% 55% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=5) Regionspsykiatrien Vest (n=11) 18% 82% Regionspsykiatrien Randers (n=9) 56% Regionspsykiatrien Horsens (n=19) 37% 63% AUH Risskov, Afdeling Q (n=32) 56% AUH Risskov, Afdeling P (n=13) 46% 54% AUH Risskov, Afdeling M (n=6) 33% 67% Nej Ja Nej Ja Antal [Andet]* % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

38 24. Oplever du, at regler om tavshedspligt forhindrer en god kontakt til dig som pårørende? Tema: Regionalt spørgsmål Svar på spørgsmål: 113 (98 %) 1 Positive svar: Slet ikke; I mindre 23% 46% Slet ikke I nogen I mindre I høj Region Midtjylland (n=98) 46% 23% Region Midtjylland (n=98) 46% 23% Regionspsykiatrien Viborg-Skive (n=6) 67% 17% 17% Regionspsykiatrien Vest (n=13) 31% 15% 23% 31% Regionspsykiatrien Randers (n=8) 5 13% 38% Regionspsykiatrien Horsens (n=18) 56% 28% 17% AUH Risskov, Afdeling Q (n=30) 23% AUH Risskov, Afdeling P (n=14) 29% 36% 29% AUH Risskov, Afdeling M (n=9) 78% 22% Slet ikke I mindre I nogen I høj Slet ikke I mindre I nogen I høj Antal [Andet]* % % % % n n Alle Mand Kvinde Under 40 år til 59 år år og ældre Ægtefælle/samlever Mor/far til patienten Anden relation Ingen samtaler til 2 samtaler til 5 samtaler Over 5 samtaler Under 7 døgn til 4 uger Over 1 måned Meget/en del belastet Lidt/slet ikke belastet

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Sjælland 11-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Midtjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Midtjylland Dato: 25-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Midtjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 04-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 17-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Nordjylland. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Nordjylland Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Region Syddanmark Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 12-01-2016 Indledning I efteråret 2015 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Sjælland 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Ambulante patienter 27-11-2015 Indledning I efteråret 2015 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 01-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Nordjylland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter Region Sjælland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2016 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 24-02-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Midtjylland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midtjylland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Pårørende til ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Pårørende til ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev pårørende til ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter på børne- og ungdomspsykiatriens dag- og døgnafsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2016 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 26-01-2017 Indledning I efteråret 2016 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Sjælland LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Sjælland 15-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden LUP Psykiatri 2013 Regional rapport Indlagte patienter Region Hovedstaden 18-04-2014 Indledning I efteråret 2013 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten

Læs mere

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015

LUP Psykiatri 2015. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 18-12-2015 LUP Psykiatri 2015 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 18-12-2015 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Nordjylland 26-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Nordjylland 26-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden.

LUP Psykiatri Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev patienter i børne- og ungdomspsykiatriens ambulatorier i en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Syddanmark. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit. Region Nordjylland 27-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Region Nordjylland 27-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Indlagte patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Indlagte patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev indlagte patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato:

LUP Psykiatri Regional rapport. Ambulante patienter. Region Hovedstaden. Dato: LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Ambulante patienter Dato: 11-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev ambulante patienter i en spørgeskemaundersøgelse spurgt om deres oplevelse af kontakten med psykiatrien.

Læs mere

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark.

LUP Psykiatri 2012. Regional rapport. Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark. LUP Psykiatri 2012 Regional rapport Forældre til ambulante patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Dato: 12-04-2013 Indledning I efteråret 2012 blev forældre til patienter i børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Hovedstaden 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens dag-

Læs mere

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015

LUP Psykiatri 2014. Regional rapport. Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien. Region Syddanmark 25-03-2015 LUP Psykiatri 2014 Regional rapport Forældre til indlagte patienter i børne- og ungdomspsykiatrien Region Syddanmark 25-03-2015 Indledning I efteråret 2014 blev forældre til patienter på børneog ungdomspsykiatriens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Sjælland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Hovedstaden, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser

Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen Patienter og pårørendes oplevelser i Region Hovedstadens Psykiatri - Sammendrag af de regionale undersøgelser af patient- og pårørendeoplevelser i Region Hovedstadens

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Midtjylland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Klinik for Blodfortynding Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Endokrinologisk Medicinsk Ambulatorium, Horsens Medicinsk Afdeling Hospitalsenheden Horsens 01-04-2011 Den Landsdækkende

Læs mere

Patienterne og de pårørende har ordet

Patienterne og de pårørende har ordet Patienterne og de pårørende har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Danmark 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Friklinik øjne Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt 12-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter

Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 15. april 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser blandt psykiatriske patienter 2014 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig spørgeskemaundersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Øre-, næse- og halsambulatorium Øreafdelingen Regionshospitalet Silkeborg 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

De pårørende har ordet

De pårørende har ordet De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien Region Sjælland 2010 DEL I 3 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER JUNI 2011 De pårørende har ordet Undersøgelse i distriktspsykiatrien i Region

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Neonatal hørerscreening Kvindeafdelingen Regionshospitalet Viborg, Skive 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Børneortopædisk sektor Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på M3 Medicinsk Sengeafsnit Diagnostisk Center Hospitalsenhed Midt 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ-Ambulatoriet Ortopædkirurgisk afdeling Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Klinisk Diætist Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og Kjellerup

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for akut indlagte patienter på Reumatologisk Afdeling U Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Dialyse Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Infektionsmedicinsk Ambulatorium Herning Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Nyreambulatoriet, Viborg Medicinsk Afdeling Regionshospitalet Viborg, Skive og

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Fælles Medicinsk Ambulatorie M - Randers Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Kirurgisk Afdeling (Holstebro/Herning) Hospitalsenheden

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på de psykiatriske sengeafsnit i Region Midtjylland, 2009 Center for Kvalitetsudvikling på vegne af: Danske Regioner Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Gyn Ambulatorium Samsø Sundheds- og Akuthus Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for planlagt indlagte patienter på Sengeafsnit A20 Børneafdeling A Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015. Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Ortopædkirurgisk Ambulatorium, Grenå Regionshospitalet Randers Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Knæ- og sår-ambulatoriet Center for planlagt kirurgi Hospitalsenhed Midt Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Karkirurgisk Funktion, Herning Ortopædkirurgisk Afdeling Hospitalsenheden Vest 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Midtjylland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Hovedstaden 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014

Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 2014 Dato 27..205 Den Landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser blandt fødende i 204 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) er en årlig landsdækkende spørgeskemaundersøgelse af patienters

Læs mere

Patienterne har ordet

Patienterne har ordet Patienterne har ordet Undersøgelse i børne- og ungdomspsykiatriske ambulatorier Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Det Palliative Team Kræftafdelingen Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport. Ambulatorium LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2009 Afsnitsrapport Ambulatorium Denne rapport er udarbejdet for ambulante patienter på Idrætsklinikken, Tage-Hansens gade Ortopædkirurgisk Afdeling E Århus Sygehus

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2013 Afsnitsrapport for indlagte patienter på D4 ONKOLOGISK AFD. D Aarhus Universitetshospital 13-04-2014 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Kommentarsamling for ambulante patienter på Diabetes og Stofskifte Ambulatorium Holstebro Hospitalsenheden Vest Den Landsdækkende Undersøgelse af

Læs mere

Patienterne og deres forældre har ordet

Patienterne og deres forældre har ordet Patienterne og deres forældre har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Danmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Patienterne og deres forældre

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Akut indlagte patienter på HJERTE-LUNGE-KARKIRURGISK AFD. T Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Sjælland 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de børne-

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Afsnitsrapport for Ambulante patienter på Reumatologisk ambulatorium Medicinsk afdeling Hospitalsenheden Horsens Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER Afsnitsrapport for ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2015 Afsnitsrapport for ambulante patienter på Ambulant Kemoterapi Onkologisk Ambulatorium D Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse

Læs mere