Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged"

Transkript

1 Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

2 Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged

3 3 Er der (gyldigt) aftalt fri lejefastsættelse efter BRL 15A i lejekontrakten? JA Reguleret kommune? (Gælder BRL kap. 2-4 om omkostningsbestemt leje i kommunen?) NEJ Er der (gyldigt) aftalt fri lejefastsættelse efter LL 53 i lejekontrakten? JA NEJ JA NEJ BRL 15A - fri lejefastsættelse 80% - ejendom? LL 53 fri lejefastsættelse LL det lejedes værdi JA NEJ LL det lejedes værdi Småhus? (6 lejligheder eller færre den ) JA LL 47-49, Jf. BRL 29 C det lejedes regulerede værdi NEJ Gennemgribende moderniseret lejemål? Der er fire overordnede måder at fastsætte lejen på for beboelseslejligheder: 1. Det lejedes værdi, jf. LL Omkostningsbestemt leje, jf. BRL 5-14 (undtagelse: 5, stk. 2 om det lejedes værdi) 3. Det lejedes regulerede værdi, jf. LL 47-49, jf. BRL 29C må ikke væsentligt overstige omkostningsbestemt leje ( småhuse ) 4. Fri lejefastsættelse, jf. LL 53 og BRL 15A JA BRL 5, stk. 2, jf. LL 47 stk. 2, det lejedes værdi NEJ BRL 5, stk. 1, omkostningsbestemt leje med tillæg for forbedringer lejen er et regnestykke

4 4 Lejelovgivningen Lejeloven boliger Boligreguleringsloven kap. 2-4a erstatter/supplerer på visse områder lejeloven i de regulerede kommuner, hvor BRL gælder. BRL omhandler lejefastsættelse, omkostningsbestemt leje, vedligeholdelse. Ikke komplet regelsæt ligesom lejeloven. Erhvervslejeloven erhvervslejemål Almenlejeloven - almene boliger

5 5 Regler om lejefastsættelse Regulerede kommuner (dvs. hvor BRL kap. 2-4 om omkostningsbestemt leje gælder) Hovedregel: Storejendomme. Omkostningsbestemt leje. Driftsudgifter + afkast + forbedringstillæg, BRL 5, stk. 1. Undtagelse 1: Småhuse, dvs. ejendomme med 6 eller færre lejligheder pr. 1. januar Det lejedes regulerede værdi, jf. BRL 29c og LL Undtagelse 2: Gennemgribende forbedrede lejemål, BRL 5, stk. 2 må ikke væsentligt overstige det lejedes værdi, jf. LL 47 Undtagelse 3: BRL 15a. Fri lejefastsættelse for 1) ejendomme opført efter 1991, 2) tidligere erhvervslejemål og 3) tagboliger indrettet efter Trappeleje er almindeligt.

6 6 Regler om lejefastsættelse Undtagelse 4: 80/20-ejendomme det lejedes værdi, LL Undtagelse 5: Almene boliger. Balancelejeprincip. Almenlejeloven. Undtagelse 6: Enkeltværelser, der er en del af udlejers bolig - det lejedes værdi, LL Undtagelse 7: Ustøttede private plejeboliger - det lejedes værdi. LL 47-49

7 7 Regler om lejefastsættelse Uregulerede kommuner (dvs. hvor BRL kap. 2-4 om omkostningsbestemt leje ikke gælder) Hovedregel: Det lejedes værdi, jf. LL Undtagelse: Fri lejefastsættelse for visse lejemål se næste slides.

8 8 Markedsleje / Fri lejefastsættelse Gælder for 1. Nyopførte ejendomme : Beboelseslejligheder i ejendomme taget i brug efter 31. december Tidligere erhvervslejemål: Beboelseslejligheder, der den 31. december 1991 udelukkende blev benyttet til erhvervsformål eller lovligt var indrettet hertil. Uanset ejendommens alder. 3. Nye tagetager: Nyindrettet beboelseslejlighed eller enkeltværelse i tagetage, der den 1. september 2002 ikke var registreret som beboelse eller, lejligheder eller enkeltværelser i nypåbyggede etager, hvor der er givet byggetilladelse efter 1. juli Uanset ejendommens alder.

9 9 Markedsleje / Fri Lejefastsættelse De almindelige lejereguleringsregler i BRL / LL skal fraviges i lejekontraktens 11. For lejemål i småhuse henvises til LL 53, stk. 4 (tidligere erhverv) eller stk. 5 (taglejlighed). For lejemål i storejendomme (i reguleret kommune) henvises til BRL 15 a, stk. 2 (tidligere erhverv) eller stk. 3 (taglejlighed). For lejemål i nyopførte ejendomme bør henvises til BRL 15a, stk. 1 (større ejendomme) eller LL 53, stk. 3 (småhuse). Dog ikke et udtrykkeligt krav iht. loven. NB: Udlejere i regulerede kommuner bør fravige både BRL 5-14 og LL varsling af lejeforhøjelse til det lejedes værdi + varsling af skatte- og afgiftsforhøjelse, hvis forbehold Nettoprisindeksering eller trappeleje kan aftales.

10 10 Gennemgribende forbedrede lejemål, BRL 5, stk. 2 Kun relevant for storejendomme i regulerede kommuner BRL 5, stk. 2: Når et lejemål er gennemgribende forbedret, kan udlejer fastsætte lejen til det lejedes værdi efter lejelovens Betingelser: 1) Beløbsgrænse overholdt. For 2013: Forbedringsarbejder for kr pr. m2 eller mere end kr ) Beløbsgrænse skal være opfyldt indenfor 2 års periode. 3) Overholdt orienteringspligt i BRL 5, stk. 3. Udlejer har pligt til at opretholde gennemgribende forbedring, jf. BRL 5, stk. 5. Sanktion: lejefastsættelse efter BRL 5, stk. 1.

11 11 Trappeleje LL 53, stk. 2: I lejeperioden kan.. aftales forhøjelser med bestemte beløb til bestemte tidspunkter. Trappeleje kan aftales for alle typer lejemål. Husk slutdato for trappelejen, ellers ugyldig. 3% årligt = ugyldigt Aftalen kan kombineres med regulering efter lovens almindelige regler. Uanset aftalt trappeleje, kan lejen aldrig med bindende virkning aftales højere, end den lovlige leje.

12 12 Varsling af lejeforhøjelse Omkostningsbestemt varsling: Storejendomme i regulerede kommuner. Omkostningsbestemt budget over ejendommens driftsudgifter, beregnet afkast + forbedringstillæg. Også BRL 5, stk. 2-lejemål (gennemgribende forbedrede lejemål) Varsling efter det lejedes værdi: Småhuse (det lejedes regulerede værdi) 80/20-ejendomme Skatte- og afgiftsforhøjelser + forbedringsforhøjelser: Alle ovennævnte typer lejemål

13 Asset Management og erhvervslejeret Ved advokat Andreas Antoniades

14 14 Hvad er Asset Management? Asset Management handler om at have fokus på værdien af ejendommene ud fra de forudsætninger, som ejendommenes ejer nu engang har. Disse forudsætninger kan være forskellige afhængig af, om en ejer er en offentlig myndighed eller en privat virksomhed. Asset Management adskiller sig fra traditionel ejendomsadministration derved, at ejendomsadministration normalt har fokus på huslejeopkrævning, fraflytningskrav, regnskabsaflæggelse o.l.

15 15 Hvad er Asset Management Med udgangspunkt i ejerens forudsætninger analyseres ejendommen med henblik på at kortlægge, hvad der konkret kan føre til en værdi-forøgelse eller anden optimering af ejendommen og dens drift. Konkrete tiltag kan for eksempel være: Overvågning og kontrol af omkostningerne i ejendommen og CO 2 -udledning Energioptimeringstiltag Langsigtede vedligeholdelsesplaner kontra akut vedligeholdelse Analyse af lejersammensætning mv. Analyse af arealforbrug/space planning Analyse af demografisk udvikling i specifikke områder

16 16 Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet til andet end beboelse Hus eller husrum (+) Vederlagsfrit ( ) Brugsret til jordarealer ( ) Brug af virksomhed forpagtning og franchising ( ) Brug af p-pladser/p-kælder ( /+)

17 17 Specifikationskravet ELL 5, stk. 2 og 3: Det skal specificeret fremgå af lejeaftalen, hvilke udgiftsarter lejeren ud over lejen skal betale til udlejeren vedrørende det lejede. Dette gælder dog ikke for udgiftsarter, der ikke er kendte ved lejeaftalens indgåelse. Den anslåede størrelse af den enkelte udgift skal være angivet. Indeholder lejeaftalen ikke en eller flere af disse oplysninger, kan udlejeren ikke opkræve den eller de pågældende udgifter, medmindre udlejeren kan godtgøre, at manglerne ikke har bevirket en forringelse af lejerens retsstilling. Stk. 3: Det skal endvidere specificeret fremgå af lejeaftalen, hvilke udgifter der ud over brændsel indgår i forbrugsregnskabet, jf. 45, stk. 2. Stk. 2, 2. og 4. pkt., finder tilsvarende anvendelse.

18 18 Specifikationskravet Gælder alle udgifter, også brændsel, dvs. varme og øvrige udgifter i forbrugsregnskabet (GD Ø) Gælder kun betalinger til udlejer, ikke til tredjemand Gælder ikke ukendte udgifter Ingen sammenblanding af udgiftsarter i skønnet Skal anslås efter udlejers bedste evne også ved ombygning/nyopførelse Lejers andel, ikke ejendommens Gælder ikke Lejers vedligeholdelsespligt

19 19 Specifikationskravet (fortsat) Manglende overholdelse: Udlejer kan ikke opkræve udgifterne, medmindre Udlejer kan godtgøre, at manglerne ikke har bevirket en forringelse af Lejerens retsstilling. T:BB : Hvis Lejer faktisk har betalt udgifterne i en længere årrække, har Udlejer mulighed for at godtgøre, at manglerne ikke har forringet Lejerens retsstilling. Formentlig også muligt, hvis Lejeren har andet lejemål i ejendommen Sale-and-lease-back Er ejendommens udgifter + fordelingsnøgle nok? GD 2012/85 Ø Udlejers modtræk ved tabte udgifter: Regulering af lejen til markedslejen?

20 20 Specifikationskravet (fortsat) GD 2012/85 Ø. I lejekontraktens 9 var anført, at andel af ejendommens driftsudgifter var indeholdt i lejen, men samtidig var i 11 anført en række udgiftsarter, som indgik i varmeregnskabet udover varmeudgifterne. Lejemålets andel var ikke direkte anslået, idet der var anført en skønnet udgift pr. m2. Det måtte have stået klart for lejerne, at der skulle betales andel af varmt vand og varme og ved en simpel multiplikation af det lejedes areal var det muligt at beregne det enkelte lejemåls andel af de enkelte udgiftsposter i varmeregnskabet.

21 21 Specifikationskravet GD 2012/91 V Udlejer 1 var blevet erstattet af Udlejer 2, og Lejer 1 var erstattet af Lejer 2. Ubestridt at specifikationskravet ikke var opfyldt i den oprindelige lejeaftale mellem Udlejer 1 og Lejer 1. Lejer 2 krævede tilbagebetaling af Lejers 1 betalinger for tidligere år overfor Udlejer 2. Da Lejer 1 imidlertid havde udvist passivitet, bl.a. ved at Lejer 1 aldrig havde gjort indsigelser, men tværtimod betalt i en årrække, kunne Lejer 2 ikke få tilbagebetalt beløb. Princippet om lejeretlig succession.

22 22 Udlejers arbejder erstatning iht. erhvervslejelovens 20 GD Ø. Udlejer havde som led i udlejers vedligeholdelsesforpligtelse efter erhvervslejelovens 16, stk. 1 og lejekontraktens bestemmelser udført arbejder, hvor den eksisterende bygning blev nedrevet og genopført i en periode fra 1. oktober 2008 til 15. september Udlejer havde ikke planlagt og udført ombygningen på forsvarlig vis og udlejer var derfor erstatningsansvarlig over for lejer som følge af forsinkelser ved byggeriet. Lejer fik erstatning for afholdte omkostninger til lukning og genåbning samt driftstab og nødvendige driftsudgifter, bortset fra udgifter som under alle omstændigheder skulle have været afholdt af lejer, ligesom lejer skulle begrænse sine tab.

23 23 Facaderenovering og stillads T.BB Ø. Hverken erstatning eller forholdsmæssigt afslag da der havde været adgang til lejemålet og ingen støv, vand eller lignende i butikken. Endvidere åbent i sædvanligt omfang i renoveringsperioden. Arbejdet var blevet varslet og renoveringen var efter landsrettens vurdering udført hurtigst muligt og med størst mulig hensyntagen til lejer.

24 24 Facaderenovering og stillads T.BB Ø, GD Ø. Udlejer opsatte stillads og iværksatte arbejder (og disse arbejder afslørede også svampeskader som medførte en stilladsforlængelse) uden at varsle lejer derom iht. erhvervslejelovens 27 og uden tilstrækkelig planlægning. Lejer blev tilkendt driftstabserstatning, jf. erhvervslejelovens 20 og forholdsmæssigt afslag i lejen efter erhvervslejelovens 18, stk. 2, idet landsretten fremhævede, at det forhold, at der tilkendes erstatning ikke kan medføre, at der ikke også kan tilkendes forholdsmæssigt afslag i lejen.

25 25 Vandindtrængning T:BB Ø Erhvervslejer havde ikke krav på erstatning, da vandindtrængningen var sket som følge af en hændelig stormskade på forsvarligt oplagte presenninger. Udlejer var ikke ansvarlig efter erhvervslejelovens 20, da udlejer havde forestået almindelige vedligeholdelsesarbejder og havde overladt det til et professionelt firma at foretage tagrenoveringen. Det professionelle firma var heller ikke erstatningsansvarlig over for lejer.

26 26 Fremleje T.BB Ø Fremlejegiver kunne ikke gyldigt opsige hovedlejekontrakten mhp. at bringe et fremlejeforhold til ophør, som fremlejegiver tidligere forgæves havde forsøgt at opsige direkte over for fremlejetager.

27 27 Afståelse Lejer skal være opmærksom på, at der ikke udløses fredningsperiode ved afståelse, da der ikke er tale om en ny lejeaftale (medmindre Lejer 2 s indtræden i lejemålet slet ikke havde hjemmel i lejekontrakten i form af afståelsesret, men hviler på en aftale med U). En sådan fredningsperiode skal aftales/forhandles med U T:BB V

28 28 Kort om konkurs i lejeforhold Udlejers konkurs ELL 6, stk. 1: Lejerens rettigheder efter reglerne i denne lov er gyldige mod enhver uden tinglysning. Det samme gælder aftaler om forudbetaling af leje, indskud, depositum eller lignende, når disse beløb tilsammen ikke overstiger et halvt års leje. Særrettigheder skal tinglyses for at opnå beskyttelse mod retsforfølgende kreditorer, jf. TL 1. Ikke tinglyste særrettigheder ekstingveres ved lysning af konkursdekret på ejendommen uanset om konkursboet er i ond tro. Tinglyste særrettigheder kan fjernes ved alternativt opråb på tvangsauktion.

29 29 Kort om konkurs i lejeforhold Lejers konkurs Konkursboet kan konkursregulere uopsigelighed fra lejers side ned til sædvanligt varsel hvilket formentlig er 6 måneder. Kontant depositum udover 6 måneder reguleres tilsvarende ned! - Dette kan tale for, at udlejer bør kræve sikkerhed udover 6 måneders leje stillet i form af bankgaranti. Udlejer kan kræve, at konkursboet tager stilling til, om det vil indtræde i lejeforholdet.

30 30 Kort om konkurs i lejeforhold Lejers konkurs/rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Lejer, der kommer under rekonstruktion, kan kræve, at et lejeforhold skal fortsætte, selvom lejemålet af udlejer er ophævet pga. betalingsmisligholdelse, såfremt ophævelsen er sket indenfor de seneste 4 uger, jf. KL 12 o, stk Dog ikke, hvis udlejer har nået at disponere i henhold til ophævelsen (fx genudlejning eller udsættelse af lejer) - Selvom en aftale videreføres efter KL 12 o, stk. 1, kan lejer opsige aftalen med en måneds varsel, jf. 12 o, stk. 4.

31 31 Kontakt Andreas Antoniades Partner København Fast Ejendom & Entreprise T M E Frederik Foged Specialistadvokat København Fast Ejendom & Entreprise T M E

32 32 København Langelinie Allé København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads Aarhus C Danmark Shanghai, rep.kontor 83 Loushanguan Road, Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina T F E

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET

ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Indsæt billede: og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende og indsætte igen ASSET MANAGEMENT OG ERHVERVSLEJERET Ved partner Andreas Antoniades ERHVERVSLEJELOVEN BAGGRUND

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8

Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330. Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Udgiver Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade 2 Postboks 193 1006 København K. Tlf. 3312 0330 Tryk ReklameTryk, Sunds ISBN 87-0996-0-8 Forord Kære læser Det er med stor glæde, at Ejendomsforeningen

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 27. NOVEMBER 2012 LEJERENS STILLING VED TVANGSAUKTION - EN BEHANDLING AF LL 7 OG ELL 6 præsen TATION 1 INDLEDNING Lejelovgivningen yder en tinglig beskyttelse af lejerens rettigheder:

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 17 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver

22.01.2015. Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver 22.01.2015 Rettevejledning til tidligere eksamensopgaver Erhvervslejeret Forår 2015 1 Tidligere eksamensopgaver: - Eksamen EA Erhvervslejeret 2014, rettevejledning - Eksamen EA Erhvervslejeret 2013, rettevejledning

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene retsinformation.dk - LBK nr 962 af 11/08/2010 1 of 23 28-Jul-14 01:31 LBK nr 962 af 11/08/2010 Gældende (Boligreguleringsloven) Offentliggørelsesdato: 14-08-2010 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse EBC products Preview Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 660-159 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR

KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR KORT OM LEJEKONTRAKTER OG INSPIRATION TIL 11, SÆRLIGE VILKÅR Aftenens indhold Tips, tricks, faldgrubber, inspiration og idéer til, hvordan man kan gøre det, baseret på hvordan andre har gjort det. Ikke

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7?

Konkurs. Erhvervslejeret. Eksamensspørgsmålet. Introduktion. Generelt om lejers eller udlejers konkurs. Hvad falder uden for kap. 7? Konkurs Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Konkurs Introduktion Generelt om lejers eller udlejers konkurs Konkurslovens kapitel 7 Omhandler gensidigt bebyrdende aftaler Formål: At sikre at skyldners konkursbo

Læs mere