Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer"

Transkript

1 Evaluering af innovationssamarbejde om intelligente transport systemer

2 Indhold Indledning... 3 Evalueringens hovedresultater... 3 Beskrivelse af innovationssamarbejdet... 3 Innovation... 4 Deltagere og samarbejdspartnere... 4 Om evalueringen... 4 Virksomhedernes evaluering... 5 Et særligt samarbejde... 5 Anbefalesværdigt samarbejde... 5 Virksomhedernes anbefaling til Københavns Kommune... 6 Virksomhedernes egne læringspunkter... 6 Værdi af innovationssamarbejdet... 6 Forventninger til innovationssamarbejdet... 7 Det anderledes ved innovationssamarbejdet... 7 Læringspointer ifølge virksomhederne... 7 Citater fra virksomhederne... 8 Københavns Kommune og samarbejdspartnernes evaluering Værdifulde dele af processen Udfordrende dele af processen Samarbejdet under innovationssamarbejde Rollerne i projektorganisationen Kontrakter med virksomhederne Test af ITS-løsninger Innovationssamarbejdet som helhed Læringspunkter i et ledelsesperspektiv Eksterne konsulentråd til ledere i Københavns Kommune side 2 af 14

3 Indledning I denne rapport kan du læse evalueringen af et Offentligt Privat Innovationssamarbejde (OPI) om udvikling og test af nye Intelligente Transport Systemer (ITS) mellem Københavns Kommune og 16 virksomheder og vidensinstitutioner. Innovationssamarbejdet blev afholdt i perioden oktober 2013 til maj 2014 og de 16 virksomheder og vidensinstitutioner samarbejdede i 8 tværfaglige teams, som hver udviklede og testede et nyt ITS koncept. De 8 ITS koncepter er beskrevet nærmere i publikationen 8 nye intelligente trafikløsninger 1. Innovationssamarbejdet blev afholdt som en del af programmet ITS, trafikledelse og grøn mobilitet under Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Resultaterne af innovationssamarbejdet skal sammen med andre ITS udviklingsprojekter danne grundlag for et større ITS udbud i Evalueringens hovedresultater Overordnet har alle parter oplevet, at innovationsarbejdet har været anderledes end andre samarbejder, bl.a. ved sin høje grad af gensidighed, gennemsigtighed og eksperimenterende arbejdsform. Projektet har været værdifuldt for både den offentlige part og de private parter. De mest værdifulde dele af forløbet er elementer, som erfaringsmæssigt og forskningsmæssigt bidrager til innovationshøjde: Forskelligheden mellem parternes approach, erfaringer og input Indsigt i brugernes behov for en bedre problemforståelse Indsigt i kommunes strategiske retning og adgang til kommunens data Feedback fra eksperter Prototyper og test tidligt i processen og i virkelighedsnære situationer Læringselementerne ved innovationssamarbejdet har primært omhandlet kommunikation, koordinering og organisering af forløbet. Da indholdet af koncepterne har været ganske komplekse, har der været brug for mest mulig enkelhed i samarbejdets form. Hvad er ITS og OPI? ITS (Intelligente Transport Systemer) omhandler systemer og services, der bl.a. kan optimere fremkommelighed, miljø og sikkerhed i trafikken. Det kan for eksempel være en sensor, der registrerer antal biler på en vejstrækning. Det kan være en dynamisk informationstavle, der fortæller, hvor meget trafik der er forude. Eller det kan være en grøn bølge på en vejstrækning. OPI (Offentlig Privat Innovationssamarbejde) er kendetegnet ved at være en tværsektoriel samarbejdsform, hvor offentlige organisationer og private virksomheder som udviklingspartnere sammen skaber nye innovative løsninger. Der er derfor ikke tale om et klassisk bestillerleverandør forhold, men et udviklingssamarbejde mellem offentlige og private partnere. Beskrivelse af innovationssamarbejdet I juni 2013 afholdt Københavns Kommune og Dansk Design Center en workshop om Fremtidens intelligente mobilitet i storbyer. Workshoppen blev inspirationen og startskuddet til at starte det offentlig-private innovationssamarbejde (OPI) i Københavns Kommune. Innovationssamarbejdet blev indledt med to åbne workshop i oktober 2013, hvor cirka 40 virksomheder mødte op og viste interesse. 16 virksomheder og videninstitutioner fandt sammen i 8 tværfaglige teams, og hvert team udviklede og testede en ITS-løsning i løbet af innovationssamarbejdet. Formålet var at sammensætte teams med forskellige faglighed og indgangsvinkel til ITS, som kunne skabe nytænkende bud på ITSløsninger. Københavns Kommune opstillede to hovedspørgsmål, som ITSløsningerne skulle prøve at besvare: Hvordan kan København opnå en mere intelligent udnyttelse af de eksisterende gaderum? Hvordan kan et samlet trafikledelsessystem sikre en effektiv og grøn mobilitet? De 8 teams udviklede deres koncepter igennem en række workshops, som Københavns Kommune arrangerede med cirka et måneds mellemrum. En workshop omhandlede indkredsning af problemstilling, behov og potentialer. En anden gik ud på at 1 side 3 af 14

4 udvikle en business case med markedsbehov, unikhed, skaleringsmulighed og risici. En tredje fokuserede på testfasen og hvordan prototyper og brugertest kan fokusere udviklingsprocessen. I alt blev der afholdt 7 workshops, inklusiv de to åbne workshops i oktober 2013 og en afslutningsworkshop i april 2014, hvor resultaterne af processen blev fremført. Københavns Kommune bistod hvert team med en tovholder, som kunne sparre fagligt på konceptet. ITS programmets projektledelse holdt også møder med hvert teams to gange i processen. Dels i starten af samarbejdet og dels i slutningen, hvor fokus var på at bistå med afvikling af test. Koncepterne blev testet i foråret 2014 på forskellige vis, som afspejlede de ret forskellige ITS-løsninger. En række teams havde udarbejdet fysiske prototyper af ITS-udstyr, som kunne afprøve i praksis i det københavnske byrum. Et team afholdte en byrumsforsøg med fleksible parkeringspladser. Et andet team lavede en computersimulering af en intelligent busprioritering. Og en række teams valgte at teste deres koncepter af i fokusgruppeundersøgelser eller i workshops med Københavns Kommunes trafikmedarbejdere. En beskrivelse af de 8 ITS koncepter kan læses i publikationen 8 nye intelligente trafikløsninger 2. Innovation Innovation bliver ofte udtrykt i statements som det handler om at tænke ud af boksen. Dette innovationssamarbejde har haft et andet statement: tænk til kanterne af boksen og lad innovationen udspringe dér. Kanterne af boksen har fx vist sig ved at: Store, internationale og små danske virksomheder har samarbejdet i teams Teams har været sammensat ud fra kriteriet størst mulig forskellighed i kompetencer Prototyper har været testet i byens rum med direkte feedback fra byens borgere og brugere Den innovative tilgang handler også om at arbejde agilt og iterativt, dvs. at tidligt udvikle en prototype, teste den af i praksis, og derefter gå tilbage og videreudvikle prototypen for igen at teste den af. Denne proces sikrer at koncepterne løser faktiske behov for brugerne og byen. Det handler også om at løbende udfordre koncepterne, og dermed skabe en robusthed ift. at løsningen teknisk kan realiseres, at der er et markedsbehov, og at der er en realistisk business case. Københavns Kommune har været meget modige ved at tage initiativ til dette innovationssamarbejde. Vi har turde stille spørgsmål, som vi ikke havde nogle oplagte svar på. Vi har turde vandre i blinde. Og det er der rent faktisk kommet rigtig spændende idéer og løsninger ud af. (deltagende virksomhedsleder) Deltagere og samarbejdspartnere 16 virksomheder og vidensinstitutioner deltog i innovationssamarbejdet: Blip Systems, Citelum Denmark, COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Hermes Traffic Intelligent, Imtech Traffic & Infra, Infrateam, IXXI, Jesper K. Thomsen, Leapcraft, Open Air Neighborhood, Parkeon, Systra, Technolution, Thetis, Aalborg Universitet København. Processen blev igangsat i regi af Dansk Design Centers initiativ med Change Works. Selve innovationssamarbejdet blev afviklet med processtøtte fra konsulentvirksomheden Resonans, juridisk rådgivning fra advokatvirksomheden Rønne & Lundgren og forretningsmæssig rådgivning fra konsulentvirksomheden TTO. Om evalueringen Evalueringen er foretaget af konsulentvirksomheden Resonans, og evalueringsrapporten er skrevet af Resonans og Københavns Kommune i fællesskab. Første del af rapporten består af virksomhederne og vidensinstitutionernes evaluering. Resultaterne baserer sig på en anonym spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet blev besvaret af 10 respondenter, som repræsenterer 7 af de 8 teams, samt 10 ud af de 16 deltagende virksomheder og vidensinstitutioner. Flere af virksomheder er også blevet interviewet, for at få et kvalitativt input til deres oplevelse af innovationssamarbejdet. Anden del af rapporten består af Københavns Kommunes medarbejdere og eksterne samarbejdspartneres evaluering. Denne del af evalueringen bygger på et evalueringsmøde. 2 side 4 af 14

5 Virksomhedernes evaluering Et særligt samarbejde Alle de deltagende virksomheder og vidensinstitutioner udtrykte, at de har oplevet innovationssamarbejdet som værdifuldt, og som et særligt samarbejde, der på en række områder skiller sig ud fra andre udviklingsforløb. Innovationssamarbejdet med ét ord exciting * inspiring * interesting * good * time-consuming * enriching * positive * collaboration * versatile Virksomhederne har oplevet et mere dynamisk, iterativt og intenst forløb i et tættere samarbejde med den potentielle kunde, den offentlige part og baseret på et konsekvent fokus på byens behov gennem involvering af borgere og brugere Anbefalesværdigt samarbejde Promoter-scoren er en af de mest valide indikatorer på deltageres tilfredshed. Hvis man vil anbefale forløbet til andre er sandsynligheden høj for, at man selv har været rigtig godt tilfreds. I dette forløb vil samtlige virksomheder anbefale andre at indgå i et innovationssamarbejde med Københavns Kommune. Betydningsfulde faktorer Det har givet en større indsigt i de udfordringer, en storby som København står i Samarbejdet er en win-win med positivt udbytte Virksomheder får bedre forståelse for politik og struktur elementer af betydning for den offentlige part Forudsætninger for udbytte Der er en øvre grænse for antallet af deltagere, fordi det risikerer at forsinke eller forhindre den kreative og innovative proces i teamet. Alle parter må have det nødvendige mod og tålmod. Principielt er der ingen garanti for, at den betydelige investering i tid vil give et tilstrækkeligt afkast i en innovationsproces. Tilgangen har været præget af åbenhed og interesse for nye idéer Samarbejdet har udvidet virksomhedernes netværk med relevante parter i feltet Innovation i virksomhederne 9 ud af 10 mener, at forløbet har bidraget til innovation i deres egen virksomhed. Nye ideer til potentielle nye produkter og services Udvikling af nye projektidéer Større synlighed og nye designs En ny approach En testcase for virksomhedens strategi og vision side 5 af 14

6 Virksomhedernes anbefaling til Københavns Kommune Hvad bør Københavns Kommune gentage og forbedre i et fremtidig innovationssamarbejdet? Københavns Kommune bør gentage Det tætte samarbejde, adgang til data og umiddelbar feedback på foreslåede idéer Københavns Kommune bør forbedre Klare udmeldinger ift. forventninger til deltagerne i innovationssamarbejdet, særligt ved opstarten Testfaciliteter og muligheder for tests i byens rum Tydelige succeskriterier og afgrænsninger af feltet Vægt på diversitet i deltagerskaren, bl.a. på vidensdomæner, forretningsområder, virksomhedstyper Mindre bureaukratisk, mere enkel juridisk ramme, som kan tilpasses hvert team Tilrettelæggelsen af forløbet med workshops, og den forudgående fokuserede forberedelse Længere varighed med større tidsmæssig afstand mellem workshops og én samlet online kommunikationsplatform frem for de mange mails Virksomhedernes egne læringspunkter Hvad vil virksomhederne selv ville gentage og forbedre, hvis de indgik i et fremtidigt innovationssamarbejde med Københavns Kommune? Virksomheder og vidensinstitutioner bør gentage Samarbejdet mellem forskellige virksomhedstyper Virksomheder og vidensinstitutioner bør forbedre En endnu større diversitet i teamsammensætning Feedback fra alle slags brugere (borgere, medarbejdere, eksperter, myndigheder) Endnu tidligere involvering af brugerne ved fx at diskutere udfordringer helt fra starten af forløbet Tidlig konceptudvikling, use-cases og rapid prototyping Flere visuelle illustrationer og hurtigere beslutningsprocesser undervejs Virksomhedernes læringspunkter giver overordnet en indtryk af, at de har fået smag for innovationsarbejdet, og ser værdifulde perspektiver i at arbejde mere dybdegående med innovationssamarbejdets grundelementer: Tænk stort, start småt og skaler hurtigt. Værdi af innovationssamarbejdet Hvordan har været værdifuldt for jeres virksomhed i innovationssamarbejdet? 9 ud af 10 mener Nye arbejdsrelationer med andre firmaer 8 ud af 10 mener Professionelle diskussioner med eksperter 6 ud af 10 mener Nye internationale input og kontakter Nye arbejdsrelationer med Københavns Kommune Dialog med ITS-programleder Adgang til visioner, strategier og data fra Københavns Kommune Testmuligheder i byens rum Facilitering af workshops side 6 af 14

7 Forventninger til innovationssamarbejdet Hvordan har jeres forventninger til innovationssamarbejdet været, sammenlignet med hvordan det blev? Under forventninger Manglende juridisk klarhed Papirarbejdet Måske for bureaukratisk For snævert budget Kaotisk start Meget uformelle møder til start Tog tid at forstå forløbets formål og målsætning Lig forventninger Gode netværks- og samarbejdsmuligheder Tætte relationer til partnere og Københavns Kommune Parternes professionalisme Organiseringen Over forventninger Brugertests og feedback via tests Gennemgående udveksling med brugere og konsekvent udforskning af brugerbehov Processens åbenhed Mangfoldigheden og diversiteten i de deltagende parters bidrag og erfaringer Workshop-sessioner Det anderledes ved innovationssamarbejdet Hvad har været det anderledes i dette innovationssamarbejde, i forhold til andre samarbejder I har deltaget i? Samspil med brugerne Den åbne og iterative proces Mere dynamisk Samspil med offentlig part Prioritering af ideer Intensiteten Læringspointer ifølge virksomhederne Hvad kan forbedres og gentages i et fremtidigt innovationssamarbejde? Kan forbedres Større klarhed og enkelhed i formuleringen af forløbets målsætninger. Flere afgrænsninger er ønskværdige. Det kan fokusere og øge kreativiteten. Kan gentages Det tætte samarbejde med Københavns Kommune giver en bedre problemforståelse og adgang til værdifuld data. Mindre bureaukratisk, mere effektiv proces om den juridiske kontraktindgåelse. Mindre papirarbejde. Stærkere fortælling om OPI-principper og nytten af offentlig-privat innovation i starten af forløbet. Samarbejdsformen var ny for de fleste parter, og det har taget tid at erfare pointerne. Den iterative proces med feedback undervejs fra brugere og eksperter giver ny indsigt. Hurtige prototyper er en nyttig arbejdsform. Forskelligheden af partnere, tilgange og input inspirerer og giver et bedre resultat. side 7 af 14

8 Citater fra virksomhederne Flere af de deltagende virksomheder blev interviewet med henblik på at få et mere detaljeret indblik i deres oplevelser fra innovationssamarbejdet. The tests with the municipality and the users was very interesting, as it gave us a good review of users need to help us adjust our concept and to better communicate on it Ability of different companies from different countries with different cultures to bring their experience and value to propose an innovative approach to the city Hvordan har du generelt oplevet innovationssamarbejdet om intelligente transport systemer? Det har været spændende, lærerigt og vi har fået nye samarbejdspartnere i forløbet Får vi egentlig noget nyt ud af det? Ja det gør vi. Man får tænkt tingene igennem på en anden måde Involvering af eksterne eksperter var suverænt. Kriminalteknisk råd var rigtig godt. Det løftede niveauet og kom med noget andet. Det gav noget andet end vores forskere, der kommer med en anden faglighed Den afsluttende seance var god der var kommet mange spændende og anderledes projekter ud af det Vi har lært en masse af processen. Det er rigtig godt, at man har været ambitiøs i kommunen Som lille virksomhed har vi fået mulighed for at få et dybt indblik i de aktuelle aktiviteter og tendenser som foregår vedrørende smart city i København. Herigennem har vi kunnet danne nye frugtbare partnerskaber med de øvrige deltagere, som allerede tidligt viste sig synergetiske. Hvordan har du oplevet at være en mindre virksomhed? Meget givtigt for det har været en unik mulighed for at pitche ind på et kommunalt projekt, med nye og større samarbejdspartnere, som man har fundet et fælles formål med. Væsentlige ting som muligvis ikke var sket uden for dette samarbejde Vi har som mindre virksomhed fået mulighed for at sætte vores præg i øjenhøjde med de større virksomheder og videninstitutioner, hvilket normalt ikke er muligt i udviklingsfaserne. Ved andre større udbud har virksomheder af vores størrelse det traditionelt vanskeligt med at byde ind, da vi ikke har ressourcer til at opbygge og afprøve løsninger, som ikke allerede er udviklede. side 8 af 14

9 Hvad tager du med fra forløbet? Helt konkret så har vi jo fået det innovationssamarbejde på agendaen. Vi tager nogle konkrete værktøjer med. Vi har fået lavet nogle partnerskaber og vi har især fået et rigtig godt partnerskab med Københavns Kommune og de deltagende virksomheder Samarbejdet med en arkitektvirksomhed. Vi fortsætter et samarbejde og idéen med delebilerne prøver vi at lancere sammen. Vi forsøger en fælles markedsføring. Og så har vi fået selve videreudviklingen af vores idé, som et resultat af innovationssamarbejdet Viden om ITS, et godt projekt, nye samarbejdspartnere og vi håber på sigt: En økonomisk gevinst Et styrket netværk, med nogle nye prototyper på intelligente trafikløsninger og med et øget kendskab til kommunens trafikale infrastruktur, tilgange og behov. Nye stærke partnerskaber, nye projekter, ny forretningsområder, samt et godt overblik over aktiviteter og spillere på markedet for smart city i København. Vi ved nu, hvor vi kan gå hen og finde specifikke relevante kompetencer på de områder, hvor vi ikke selv er stærke. Endnu mere væsentligt er det, at andre virksomheder ved, hvad de skal komme til os Har du et god råd til Københavns Kommune i forhold til næste gang, de skal lave et OPI-forløb? Da jeg blev præsenteret for projektet, tænkte jeg, at det var for ambitiøst og for stram en tidsplan. Det tænker jeg sådan set fortsat. Med mere tid og flere midler, tror jeg, der havde været plads til at slå håret mere ud, og der ville opstå mere innovation, end det var tilfældet Tiden var for knap til at vi kunne nå at udvikle og lave prototyper af nye banebrydende opfindelser Det er nok opstartsdelen af det, som jeg har hæftet mig mest ved, som værende tung. Hvad var det som Københavns Kommune gerne ville have løst med denne her proces? Der var nok for mange ingeniører i lokalet i starten Afsæt lidt mere tid til det og tænk det lidt mere i nogle faser. De første 2-3 måneder gik med at prøve at få et partnerskab på plads. Måske man skal bruge noget længere tid på at modne, også derefter sætte gang i et intenst forløb? Man kan få folk til at sætte sig sammen og arbejde intenst og fokuseret over kort tid, så er det rigtigt godt. Men det er også super svært, når det sker fragmenteret og over kort tid. Vores udfordring var, at vi var fire forskellige enheder, der skulle arbejde sammen over 8 måneder Løsningsvinduet var enormt, så hvis man ikke bliver guidet, så kan det stikke af i alle mulige retninger. Alle teams synes, at de har lavet nogle rigtigt spændende projekter, men det er ikke sikkert, at det lige var det Københavns Kommune kunne bruge Juridisk gennemsigtighed, når man som lille virksomhed investerer mandetimer er man ikke interesseret i at bruge dem på administration. side 9 af 14

10 Københavns Kommune og samarbejdspartnernes evaluering Værdifulde dele af processen Hvad har I oplevet, som har været særligt i det her forløb, i forhold til samarbejder I kender fra andre sammenhænge? Hvad har været værdifuldt? Den åbne innovative proces, som har sat nye samarbejdsrelationer i gang mellem virksomhederne. At arbejde med et beskrevet udviklingsmål har givet virksomhederne retning i den åbne innovationsproces. Inddragelsen af brugerperspektiver og relevante undersøgelser tidligt i processen for at inspirere virksomhederne til at tænke brugercentreret og inddrage relevant research. Projektet formåede at tiltrække internationale og udenlandske virksomheder. At arbejde projektorganiseret og tværfagligt mellem trafik- og erhvervsområdet. At forløbet var intensivt og dynamisk planlagt over 6 måneder. Udfordrende dele af processen Hvad har I oplevet, som har været særligt i det her forløb, i forhold til samarbejder I kender fra andre sammenhænge? Hvad har været udfordrende? Den uklare opstart med uklare mål og resultater. Gruppernes frie sammensætning skulle der have været kriterier for sammensætningen og evt. nedlukning af nogle gruppers arbejde undervejs? Det har været svært at formulere præcisere succeskriterier og indikatorer Der blev ikke arbejdet lang tid nok i idéudviklingsprocessen. Det står uklart om det internationale perspektiv og effekten heraf blev opnået? Den kontraktmæssige del af processen var meget omfattende og besværlig. side 10 af 14

11 Samarbejdet under innovationssamarbejde Hvordan har samarbejdet fungeret imellem Københavns Kommune og virksomhederne? Spørgsmålet er, om det ville have været nyttigt at stille flere krav og kriterier op, som kunne have styret virksomhederne i en mere fokuseret retning? Er det overhoved muligt, når vi arbejder med en innovativ efterspørgsel og ikke faste hyldevarer? Handler det mere om at stille de rigtige innovative spørgsmål frem for at stille krav og succeskriterier op? Eller kan vi arbejde med en kombi-model næste gang? Forløbet har været omfattende i tid og ressourcer. Hvordan vurderer vi, om indsatsen står mål med resultatet? Det har været givende for projektet at have eksterne eksperter med i form af advokat i innovationssamarbejder, virksomhedsekspert og innovationskonsulenter. Virksomhederne har været meget optaget af, hvilke midler i form af testmidler, der kunne finansiere deres udviklingstid. Ressourcer og tid til at understøtte den interne forankring og den løbende dialog med de interne tovholdere og deres ledere har ikke været optimal. Rollerne i projektorganisationen Hvordan har I oplevet jeres roller i innovationssamarbejdet, som henholdsvis projektmedarbejder, tovholder, jurist og ekstern konsulent? Uklar rolle for tovholderne herunder vægtningen af rollen som facilitator vs. faglig ekspert, forventet tidsforbrug og ansvarsområde. Generelt kunne den interne organisering være mere klar og forventningsafstemt også med tovholdernes ledere. Vigtig med en klar indgang for virksomhederne, fx en tovholder eller projektlederen. God erfaring med en projektleder på fuld tid. Økonomien har været uklar både for Københavns Kommune via støtten fra Markedsmodningsfonden, antallet af arbejdstimer og virksomhedernes støtte via testmidlerne. Det er udfordrende som ekstern ekspert at blive kastet ind og ud af processen. side 11 af 14

12 Kontrakter med virksomhederne Hvordan har kontraktdelen af innovationssamarbejdet fungeret? Kontraktdelen har været omfattende i forbrug af tid og ressourcer. Det havde været en fordel at have kendt mere til aftalerne fra starten. Processen kunne være lettet ved at forberede virksomhederne på kontraktprocessen gennem fællesmøder. Tiltrædelseserklæringen er en fordel, når der er så mange virksomheder med i forhold til at udskille statsstøtteproblematikken der. Hovedkontrakten gav den fordel, at de ikke skulle ned og diskutere de enkelte formuleringer. Test af ITS-løsninger Hvordan har afviklingen af test i innovationssamarbejdet fungeret? Test-fasen har været meget givende for både virksomheder og Københavns Kommune, da testforløbet har givet bruger-feedback samt input til videreudvikling af løsningerne i en tidlig fase. Tidsplanen var presset og virksomhederne skulle holdes fast på tidsplanen. Københavns Kommune har fået gode erfaringer med forskellige former for test, fx simuleringer og tidlige brugertest. Meget relevant med testforløb i teknologi-projekter, fx Smart City. For at understøtte innovation og fremdrift i testprocessen er man nødt til at have en vis grad af risikovillighed. Der har været brug for hurtig og dynamisk beslutningskraft frem for de traditionelle formelle kommunale juridiske beslutningsprocesser. En læring er, at Københavns Kommune med fordel kan arbejde med risikovurderinger og test-forløb i mindre skala i et fremtidigt innovationssamarbejde. side 12 af 14

13 Innovationssamarbejdet som helhed Hvordan har innovationssamarbejdet fungeret i sin helhed? God ide at arbejde med klarere succeskriterier i et nyt innovationssamarbejde. Det er ok at stille krav det er legitime krav. Og tragte deltagerne ind undervejs, fx faseskift. Definere klarere roller og arbejdsdeling mellem tovholder og programleder i et fremtidigt forløb. Den juridiske proces vi skal bruge vores erfaringer i forhold til næste gang. Vigtigt at arbejde med risikovurdering og betydningen af risikovilligheden. Vigtigt at evaluere det, der kommer ud af det. Det er det, der er vigtigt. Læringspunkter i et ledelsesperspektiv Hvilke læringer kan projektledelsen tage med fra innovationssamarbejdet? Vi har ikke fået det forankret bredt i Københavns Kommunes organisation. Ledelsen anerkender det - og synes det er spændende. Hvordan får vi ledelsen til at arbejde innovativt og får det til at ske i virkeligheden? Nogle af de interne workshops handlede om, at folk sagde nej. Hvad kunne vi have gjort der? Kunne vi have fået organisationen til at tænke mere innovativt? Det kunne jo også være interessant at bruge nogle elementer i innovationsprocessen i andre processer. side 13 af 14

14 Eksterne konsulentråd til ledere i Københavns Kommune Konsulentvirksomheden Resonans råd til, hvad ledere i Københavns Kommune kan gøre i fremtidige innovationssamarbejder. Inviter forskelligartede virksomhedstyper med i et åbent samarbejde. Både de store og de små. Både de danske og de internationale. Både de tekniske og de, der supplerer den tekniske faglighed med fx sociologi, arkitektur, design og psykologi. Stil ambitiøse opgaver, som I ikke selv kender svarene på. Formuler opgaven som et spørgsmål. Vær opmærksom på at benspænd befordrer kreativiteten, så hold ikke tilbage med afgrænsninger eller ambitiøse succeskriterier. Stimuler relationerne mellem virksomhederne. Det er nødvendigt at skabe rammer i innovationssamarbejdet, som giver mulighed for networking og mere uformel dialog. En forudsætning for, at virksomhederne får øje på, hvad andre kan tilbyde af nye, værdifulde perspektiver på idéer og løsninger. Stil data og dygtige medarbejdere til rådighed for hvert team. En indgang per team. Vær tydelig om forventninger til tidsforbrug og rolle. Et forløb bestående af en række strukturerede workshops, hvor virksomhedsteams samarbejder med hinanden og med Københavns Kommunes medarbejdere kan være en frugtbar ramme. Byen repræsenterer en guldgrube af testmuligheder, som er ubetalelig for virksomheder og vidensinstitutioner. Testet in Copenhagen har stort potentiale som brand. Vær opfindsom i måder, hvor på Københavns Kommune og virksomhederne kan få tidlig, umiddelbar respons på deres idéer direkte fra byen og borgerne, i byen. side 14 af 14

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Workshop om offentlig-privatinnovation

Workshop om offentlig-privatinnovation Workshop om offentlig-privatinnovation Et samarbejde mellem FFUK, OPALL, Lev Vel og OPIguide.dk Dare2Mansion, d. 6. marts 2014 kl. 10-14:30 v. Mette Lindstrøm, Kristoffer Riis og Sara Øllgaard Baggrund

Læs mere

IS IT A BIRD making change for the common good

IS IT A BIRD making change for the common good making change for the common good Kontrakt Kompetenceudvikling af medarbejdere på Horsens Hospital i nudging samt facilitering af prøvehandlinger Ved 27. september 2012 Line Groes, line@isitabird.dk Indhold

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER

ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER ITS INTELLIGENTE TRANSPORT SYSTEMER 8 NYE INTELLIGENTE TRAFIKLØSNINGER 1 FREMTIDENS TRAFIKLØSNINGER ER INTELLIGENTE INTRODUKTION Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen.

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder.

OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI-Lab er et laboratorium for offentligprivat innovation og velfærdsteknologi på tværs af regioner, kommuner og virksomheder. OPI guidelines OPI-Lab er et laboratorium for offentlig-privat innovation

Læs mere

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer

Innovationsforum. Baggrund og beskrivelse af rammer Innovationsforum Baggrund og beskrivelse af rammer Indhold 1.Strategierne 2.Den lokale udfordring 3.Innovationsforum 4. Innovationsprojekterne 1.1. Strategierne - overordnede Centrale udfordringer : Stigende

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Den værdiskabende bestyrelse

Den værdiskabende bestyrelse Af cand. merc. Halfdan Schmidt, CMC, Konsulent i Udviklingsledelse Halfdan Schmidt LedelsesRådgivning ApS Den værdiskabende bestyrelse Det at sidde i en bestyrelse er et krævende og betroet job, der kræver

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE

Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Tirsdag: PROJEKTLEDELSE OG -ARBEJDE Hvad Er det en god har idé? vi lært? (CBA/BC) Hvad har vi lavet? (projektevaluering) Hvornår har vi et projekt? (projektgeografi) Hvad skal vi levere? (produktmål) Interessentanalyse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Smarte byer og nye samarbejdsformer

Smarte byer og nye samarbejdsformer Smarte byer og nye samarbejdsformer Else Kloppenborg, Specialkonsulent Københavns Kommune, Teknik- & Miljøforvaltningen Green Cities konference, 23. oktober 2014, Allerød - Hvad er en smart by? - Skal

Læs mere

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge

Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge Skive Kommune vil genanvende byggematerialer og skabe en ny erhvervsklynge For skive Kommune har projektet Genbyg Skive, som er støttet af Region Midtjyllands projekt Rethink Business, været startskuddet

Læs mere

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring.

I dette korte notat præciseres selskabets formål, kerneopgaver; organisering og samspillet med kommuner samt principper for finansiering og styring. N O T A T Etablering af kommunernes fælles itsamarbejde Kommunerne kan efter salget af KMD ikke længere øve indflydelse på itudviklingen gennem ejerskabet, men alene ved at optræde som samlet stor aktør

Læs mere

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab

KURSUS. MidtLab. Offentlig innovation på tværs - for innovatører i regioner og kommuner. Region Midtjylland. MidtLab KURSUS Offentlig innovation på - for innovatører i regioner og kommuner MidtLab Region Midtjylland MidtLab Afdelingsnavn Afdelingsnavn Afdelingsnavn Kursus: Offentlig innovation på - for innovatører i

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM AT INDGÅ I PROJEKT OM OFFENTLIGE- PRIVATE INNOVATIONSPARTNERSKABER OM REHABILITERING Indledning Som en del af Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger, vedtaget i juni 2013,

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers

DESIGN-MATCH 15.12.06. Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers 15.12.06 Sammenlægningsudvalget Odinsgade 14 8900 Randers DESIGN-MATCH Målet med projekt Design-Match er at iværksætte konkrete designprojekter i Randersvirksomheder med sparring fra markante uddannelsesinstitutioner

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014

Design af den gode mødeproces. Projektledermøde april 2014 ? Design af den gode mødeproces Projektledermøde april 2014 Oplæg om god mødeledelse og procesværktøjer v/ Anette Kristensen - Promentum A/S ank@promentum.dk 2684 6444 Dårlige processer Resulterer i dårlige

Læs mere

Strategisk lederkommunikation

Strategisk lederkommunikation Strategisk lederkommunikation Introduktion til kommunikationsplanlægning Hvorfor skal jeg lave en kommunikationsplan? Med en kommunikationsplan kan du planlægge og styre din kommunikation, så sandsynligheden

Læs mere

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater

KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Side 1 af 5 KMP+Mentorundersøgelsen Værktøj til måling af resultater Af Kirsten M. Poulsen, direktør og management konsulent, KMP & Partners Vores interesse for mentorskabet I 2000 stiftede jeg for første

Læs mere

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar

Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVAD ER INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT NYTTIGT NYTTIGGJORT Konferenceeksemplar Region Hovedstaden HVORFOR INNOVATION? INNOVATIONSPOLITIK 2020 - Kort og godt NYT

Læs mere

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet

Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Formål dagen Fashion Accelerator Mentor/mentee-samarbejdet Kick-off 25. februar 2010 Kirsten M. Poulsen AT SKABE FUNDAMENT for mentor/mentee-samarbejdet for netværket for at opnå et godt udbytte af programmet

Læs mere

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER

SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER SKABER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING I ATTRAKTIVE RAMMER STÆRKE RELATIONER OG FORTROLIG SPARRING CORPORATE CLUB Corporate Club er en del af JUC Group Danmarks største private udbyder af kurser

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere

VIDEN K ARRIERE UDVIKLING. Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere K ARRIERE UDVIKLING VIDEN Coaching er at låse op for et menneskes potentiale til at maksimere sine egne præstationer. Det er at hjælpe mennesker til at lære, frem for at undervise dem (John Whitmore en

Læs mere

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS

TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL PROJEKTER I PRAKSIS TUREN GÅR TIL dækker følgende områder Projektets fødsel: gruppens dannelse og opgaveafgrænsningen Projektets indledningsfase: gruppen afprøver hinanden og ideer, opgaven

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014

TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN. Januar 2014 Oktober 2014 TOPLEDERPROGRAMMET THE ALCHEMIST EXPERIENCE UDVIKLING AF TOPLEDERE, DER KAN FORME FREMTIDEN Januar 2014 Oktober 2014 Et tværsektorielt udviklingsprogram målrettet topledere The Alchemist Experience er

Læs mere

Børn og unges læring og trivsel i en global verden

Børn og unges læring og trivsel i en global verden September 2011 Børn og unges læring og trivsel i en global verden 3. Tids- og procesplan I dette afsnit skitseres tids- og procesplanen for projektets fase 1 overordnet. Nedenstående tabel viser måned

Læs mere

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012

Kursus i projektarbejde. Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Kursus i projektarbejde Gentofte Hovedbibliotek Den 24. januar 2012 Amalie Jeanne Formål med kurset Formålet med kurset er, at deltagerne bliver klædt på til at: Arbejde projektorienteret i det daglige

Læs mere

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder

Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Strategi for opbygning af et beslutningsstøttesystem for politikere, forvaltning, borgere og virksomheder Indledning og baggrund 2012 2014 KLIKOVAND Projektet 2012 2014 gennemføres på grundlag af kontrakten

Læs mere

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee

Udvikling Fyns Mentorordning. - introduktion og inspiration til Mentee Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til og formål med mentorordningen 2. Gode råd og vejledning til mentorforløbet 3. Udvikling Fyn samarbejde m.v. Bilag: - Samarbejdsaftaleskabelon (Bilag 1) - Fortrolighedsaftale

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse

Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Bæredygtig inklusion gennem community dannelse Ikke blot individorienteret inklusion gennem egen bolig, aktivering og kontaktperson Ikke blot integration i et lukket institutionsmiljø Inklusion af unge

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering

Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Find vej til offentlige penge og tilbud til fornyelse, forskning og finansiering Børsen 16. juni 2011 Susanne Duus, ABT-fonden (fremover Fonden for Velfærdsteknologi) 1 Baggrund for ABT-fonden >Demografisk

Læs mere

God programledelse. Netværk 20.1 2014

God programledelse. Netværk 20.1 2014 God programledelse Netværk 20.1 2014 Grundlæggende definitioner Portefølje Program Projekt 2 Et program dækker ikke kun projekter Tidlige indikatorer Succeskriterier Gevinster/ Effekter Projekter Ad hoc

Læs mere

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF

HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF HF & VUC FYN: Innovation og fleksibel organisering af undervisningen i teams på HF&VUC Fyn Svendborg med særligt fokus på HF-SØFART og KREATIV HF (Tekst sat med rødt, er tilføjelser i forhold til den oprindelige

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse

Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Young Skills Klædt på til en erhvervsuddannelse Aktivitet 1: Styrkelse af de unges afklaring om uddannelsesvalg Projektskitse for projekter under aktivitet 1 1. Fælles referenceramme for vejledere, lærere

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører:

Hold 1, 2014 LOGBOG. Denne logbog tilhører: Ledelse af borger og patientforløb på tværs af sektorer Et lederudviklingsforløb for ledere i Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune og ved Aarhus Universitetshospital Hold 1, 2014 LOGBOG Denne logbog tilhører:

Læs mere

Innovationskraft de 3 projekter

Innovationskraft de 3 projekter Innovationskraft de 3 projekter Offentlig privat innovation (OPI) Projekt Projektforløb Vi indledte projektet med at søge efter erfaringer med og materiale om OPI projekter. De væsentligste kilder var

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent

Praktik i egen virksomhed. Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Praktik i egen virksomhed Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Lone Stubdrup, specialkonsulent Hvem er hun? Lone Stubdrup Aarhus Universitet 2005-2009 2009-2011 2011-2014 2014- Iværksætter, selvstændig

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale

Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Innovationens syv cirkler. Skab klarhed over virksomhedens innovationspotentiale Hvad er innovation? Innovation kan være Et nyt generisk produkt En ny procedure for fremstilling Skabelse af helt nyt marked

Læs mere

Diploma in Music Business and Leadership

Diploma in Music Business and Leadership Obligatorisk modul Musikbranchen I samarbejde med en række af branchens aktører, udarbejdes et koncentreret forløb, der vil omfatte moduler med fokus på: Plade/musikbranchen funktioner/aktører A&R Publishingbranchen

Læs mere

MR s casesamling 2011

MR s casesamling 2011 MR s casesamling 2011 Ny strategi for politi og anklagemyndighed Core-team A/S Kunde: Politi og anklagemyndighed v/rigspolitiet 29 Core-team A/S Anker Nielsen, Managing Partner Indstillende kunde Politi

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel

Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel UddX - Uddannelseslaboratoriet eksperiment program 3 Titel Innovationsledelse baselinestudie - på vej mod implementeringsmodel FORANDRINGSBEHOV Problemstillingen/udfordringen omkring implementering af

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent!

Hjernecenter Syd. En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Hjernecenter Syd En organisation med fleksible styreformer og fleksible medarbejdere. Vi gi r os altid 100 procent! Vi sagde farvel til det private, den dag vi valgte at gå på arbejde Hjernecenter Syd

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Optimized Brain reading (C-63) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Optimized Brain reading (C-63) Deltagere/partnere: Brainreader Institut for datalogi, Aarhus Universitet Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version: c-63

Læs mere

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013

Indsats for udvikling af børns. Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 Indsats for udvikling af børns Sprog og sociale kompetencer på dagtilbudsområdet 2012-2013 VI GIVER FLERE BØRN GODE KORT PÅ HÅNDEN OG EN GOD START PÅ LIVET For at give flere børn gode livschancher har

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Dynamisk hverdag Dynamiske processer

Dynamisk hverdag Dynamiske processer Dynamisk hverdag Dynamiske processer Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring - og derfor skal den måde vi arbejder med projekter og implementering være enkel og forandringsparat. Agil

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

K O N F E R E N C E P R O G R A M

K O N F E R E N C E P R O G R A M O N S D A G D. 9. S E P T E M B E R 2 0 1 5 Kl. 10.00-11.00: Esbjerg-modellen Kan sundhedsvæsnet sætte borgeren i centrum uden at det går ud over den sundhedsfaglige kvalitet? Siden 2010 har Esbjerg kommune

Læs mere

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent

Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent Halling Autoophug: Målet er at kunne genanvende de udtjente biler 100 procent For Halling Autoophug ApS har deltagelse i Region Midtjyllands projekt Rethink Business betydet, at virksomheden har fået den

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere