Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune"

Transkript

1 Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: Dokumentnummer:

2 Indholdsfortegnelse 1. GRUNDLAGET FOR RESTAURATIONSPLANEN Definitioner af begreber i restaurationsplanen BEVILLINGEN FØDEVARENÆRINGSBREV BEHANDLING AF ANSØGNING OM ALKOHOLBEVILLING KRAV TIL ANSØGEREN AF ALKOHOLBEVILLING Alkoholbevilling til personer Alkoholbevilling til virksomheder GENERELLE BESTEMMELSER Kulturelle institutioner Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v Udvidelse af bestående virksomhed med alkoholbevilling Ændring af driftsform Udeservering FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING MIDLERTIDIGE ALKOHOLBEVILLINGER FORNYELSE AF ALKOHOLBEVILLING BORTFALD, FRATAGELSE, FRAKENDELSE OG TILBAGEKALDELSE Bortfald Fratagelse Frakendelse eller tilbagekaldelse VIRKSOMHED HVORTIL DER IKKE KRÆVES ALKOHOLBEVILLING Kantinevirksomhed... 8 Dokumentnr.: side 2

3 12. ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER (LEJLIGHEDSVISE ARRANGEMENTER) LUKKETID/ÅBNINGSTIDER AFFALD OG RENHOLDELSE FORBUD MOD SERVERING OG OPHOLD FORSTYRRELSE AF DEN OFFENTLIGE ORDEN AFSLAG OG KLAGER SAGSBEHANDLING SPILLEAUTOMATER REVISION IKRAFTTRÆDEN Dokumentnr.: side 3

4 1. Grundlaget for restaurationsplanen Restaurationsplanen er byrådets administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af lovbek. nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. med senere ændringer. Restaurationsplanen beskriver hvilke krav restaurationer skal leve op til, for at kunne få alkoholbevilling, samt hvordan allerede eksisterende restaurationer kan få deres alkoholbevilling fornyet. Herudover beskrives ligeledes mulighederne for at få alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer. Restaurationsplanen beskriver herudover, hvilke lukketider, som er gældende i Odder Kommune, samt hvilke muligheder der er for nattilladelse. Til sidst beskrives mulighederne for at opstille spilleautomater i restaurationer. 1.1 Definition af begreber i restaurationsplanen: Stærke drikke: Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover. Servering: Forstås som salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Dette gælder også hvor betalingen er implicit i f.eks. en kuvertpris. Driftsformer: - Bodega Bar Café: Herved forstås restaurationer med eller uden servering af mad. Oftest vil der være indrettet en bar i serveringslokalet. - Diskotek danserestaurant: Er en større restauration med et gæsteareal på minimum 200 m 2 med et permanent etableret dansegulv på minimum 50 m 2. - Spiserestaurant Cafeteria: Karakteriseres ved at der tilbydes servering af mad. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som laves på stedet. Restaurationen skal i sin indretning bære afgørende præg af, at være spiserestaurant. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng tænkes der på teatre, biografer, museer og lignende. Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v.: Her omfattes foreningers, sportsklubbers, beboerforeningers møde- og samlingslokaler, som drives af foreninger på almennyttigt grundlag. Det er en forudsætning, at hovedformålet ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan være bortforpagtet. Udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. 2. Bevillingen Offentlig servering af stærke drikke må kun ske i virksomheder med alkoholbevilling. Serveringen må ikke påbegyndes før der foreligger en gyldig alkoholbevilling, samt en godkendelse af lokalerne, hvorfra serveringen skal foregå. Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse, ændring eller udvidelse, udvidelse af åbningstid og lejlighedstilladelser indgives til Østjyllands politi. Det er byrådet, som efter indstilling fra politiet, giver og fornyer alkoholbevillinger. Dokumentnr.: side 4

5 En alkoholbevilling er gældende for et bestemt forretningssted for en periode på op til 8 år. Efter omstændighederne kan bevillingen begrænses, samt gøres betinget af opfyldelse af nærmere bestemte vilkår. Særlige krav til ansøgning om alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer og udvidelse af bestående restaurationer Det kan oplyses, at der normalt ved nyetablering, vil blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er på mindst 30 m 2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Sammen med ansøgning om nyetablering eller udvidelse vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel indretningsmæssige som driftsmæssige forhold, herunder tegninger/skitser og gerne billeder. 3. Fødevarenæringsbrev Enhver som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v. skal være registreret i næringsbasen med fødevarenæringsbrev til forretningsstedet. Virksomheden skal selv registrere fødevarenæringsbrevet. Virksomheden må ikke påbegyndes, før fødevarenæringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt. Fødevarenæringsbrev skal være opnået og registreret med P-nummer til virksomhedens forretningsadresse. 4. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling Ved afgørelse af, om der vil kunne gives alkoholbevilling, skal der tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Desuden vil der kunne lægges vægt på: 1) Om der af ansøgeren eller andre der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. 2) Ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, og hvorvidt det må antages, at ansøgeren er egnet til at drive restaurationsvirksomhed på en betryggende måde. 3) Ansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget. 4) Størrelse, indretning og karakter af serveringsstedet. 5) Serveringsstedets beliggenhed. 6) Risiko for uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. 7) Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. I forbindelse med behandling af ansøgning om alkoholbevilling indhentes de nødvendige oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har restancer til det offentlige. Endvidere indhentes oplysninger om evt. tidligere restaurationsdrift og straffesager. 5. Krav til ansøgeren af alkoholbevilling 5.1 Alkoholbevilling til personer Alkoholbevilling kan kun meddeles til personer, som 1) har næringsbrev til det pågældende forretningssted 2) er fyldt 25 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, er 23 år 3) Ikke er under konkurs eller rekonstruktionsbehandling 4) Ikke er umyndig, under værgemål eller samværgemål Dokumentnr.: side 5

6 5) Ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover 5.2 Alkoholbevilling til virksomheder Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis 1) Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted 2) Selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover 3) Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder kravene for alkoholbevilling til personer punkt 2, 4 og 5 Der skal medsendes gyldige vedtægter for selskaber og foreninger. Det fremgår af restaurationslovens 16, stk. 1 at anparter/aktier noteres på navn. Ingen i bestyrelsen eller direktionen må engrosforhandle eller fremstille stærke drikke uden dispensation fra erhvervsstyrelsen. For at der kan gives en alkoholbevilling, skal serveringen af stærke drikke ske fra et bestemt serveringssted. 6. Generelle bestemmelser 6.1 Kulturelle institutioner Der vil som udgangspunkt kunne gives alkoholbevilling til restaurationer tilknyttet kulturelle institutioner med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Det er en forudsætning, at udskænkningen foregår i en foyer, eller at udskænkning sker i lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Ved overskridelse af den tilladte åbningstid for udeservering, eller hvis der konstateres væsentlige gener for de omkringboende, kan tilladelsen bortfalde uden yderligere varsel. 6.2 Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v. Alkoholbevilling til foreninger, sportsklubber og sportshaller vil normalt blive begrænset til servering af øl og bordvine. Servering vil blive begrænset til den personkreds, der enten som medlemmer eller gæster ved særlige arrangementer benytter de pågældende faciliteter. Til sportshaller gives kun alkoholbevilling, hvis der er indrettet et særligt restaurationslokale og kun bevilling til servering i restaurationslokalet. 6.3 Udvidelse af bestående virksomhed med alkoholbevilling Udvidelse af bestående virksomhed må ikke finde sted uden byrådets godkendelse. Ansøgning herom indgives til politiet. 6.4 Ændring af driftsform/ledelse/bestyrelse En virksomhed med alkoholbevilling må ikke ændre driftsform, ledelse eller bestyrelse uden byrådets godkendelse. Dette kunne f.eks. være fra bodega til diskotek eller fra spiserestaurant til café, eller hvor der kommer en ny bestyrer af virksomheden. Ansøgning herom indgives til politiet. 6.5 Udeservering Hvis der ønskes tilladelse til udeservering fra en restaurant, skal der indgives en særskilt ansøgning til Odder Kommune herom. Hvis udeservering ønskes etableret på offentligt gadeareal, skal der indhentes tilladelse både fra ejer, vejbestyrelse, Fødevareregion Århus, samt Odder Kommune. Hvor udeservering ønskes etableret på privat område, f.eks. i en gårdhave tilknyttet restaurationen, skal der alene indhentes tilladelse hos Fødevareregion Vest og Odder Kommune. Dokumentnr.: side 6

7 I forbindelse med behandling af ansøgningen, vil der blive fastsat driftsvilkår, herunder bestemmelser om støjgrænser og åbningstid for udeservering. Som hovedregel vil det i områder med nært liggende boliger, ikke være muligt at få tilladelse til udeservering efter kl idet grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder typisk vil blive overskredet. Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne skal støjmålingerne udføres af en virksomhed, der er akkrediteret eller certificeret til miljømåling af ekstern støj, medmindre andet er bestemt af Odder Kommune. 7. Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Byrådet kan på baggrund af indstilling fra politiet meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en nærmere bestemt adresse. Der vil alene være givet et tilsagn om, at den pågældende virksomhedstype vil kunne opnå alkoholbevilling. Der gives ikke et endeligt tilsagn om alkoholbevilling. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagnet om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Forhåndstilsagnet kan gives, når alle de nødvendige oplysninger, som kræves for den endelige afgørelse om alkoholbevilling er indgivet. Et forhåndstilsagn er begrænset til 6 måneder, og vil således bortfalde, hvis der ikke inden denne periodes udløb, er opnået en egentlig alkoholbevilling. 8. Midlertidig alkoholbevilling Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, som er gældende indtil den endelige afgørelse foreligger. Det forudsættes, at politiet kun giver midlertidige alkoholbevillinger, hvor det skønnes overvejende sandsynligt, at der senere vil kunne opnås alkoholbevilling. 9. Fornyelse af alkoholbevilling I forbindelse med behandling af en ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling vil forløbet af den tidligere periode indgå i vurderingen. a. Ingen tidligere problemer Fornyelse sker på uændrede vilkår. (Dog så ændringer i restaurationsplanen eller gældende lovgivning overholdes.) b. Tidligere problemer Der kan stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Hvis tidligere stillede betingelser ikke er opfyldt, vil en fornyelse kunne nægtes. 10. Bortfald, fratagelse, frakendelse eller tilbagekaldelse 10.1 Bortfald En alkoholbevilling bortfalder: 1) Når bevillingshaveren dør 2) Når gyldighedstiden udløber, uden fornyelse finder sted 3) Når bevillingshaveren ikke længere benytter bevillingen 4) Hvor bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev 5) Hvor bevillingshaveren er under konkurs 6) Hvor betingelserne for bevillingen ikke længere opfyldes 7) Hvor bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at opnå alkoholbevilling Det er bevillingshaveren, som skal underrette Odder Kommune, hvis bevillingen ikke benyttes. Dokumentnr.: side 7

8 10.2 Fratagelse En alkoholbevilling kan fratages, hvis bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et tidsrum fra 1 til 5 år eller indtil videre Frakendelse eller tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes: 1) Hvor bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, kan domstolene træffe afgørelse om frakendelse af alkoholbevilling. 2) Hvis der efter politiets vurdering ikke er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomhed på en forsvarlig måde, kan der ske tilbagekaldelse af bevillingen. 11. Virksomhed hvortil der ikke kræves alkoholbevilling 11.1 Kantinevirksomhed Kantinevirksomhed kræver, som udgangspunkt ikke alkoholbevilling, hvor der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Ved kantinevirksomhed forstås, servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. Kantiner må holde åbent fra 30 min før arbejdstidens begyndelse til 90 min efter arbejdstidens ophør. I lukketiden må der ikke serveres i kantinelokalerne. 12. Enkeltstående arrangementer (lejlighedsvise arrangementer) Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en person der er fyldt 25 år, servere stærke drikke bestående af øl og bordvin, uden alkoholbevilling, hvor serveringen foregår indendørs og for højst 150 personer. I et sådan tilfælde skal politiet underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan give særlig tilladelse til servering af stærke drikke udover øl og bordvin, udendørsservering, samt til arrangementer hvor deltagerantallet overstiger 150 personer. Hvor en restauratør/bestyrer af en virksomhed med alkoholbevilling medvirker kan der ligeledes gives tilladelse til servering af stærk spiritus. 13. Lukketid/åbningstider Serveringssteder med offentlig adgang, hvorfra der sælges mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, skal være lukket fra kl. 24 til kl. 5. (kommunalbestyrelsen kan fastsætte at den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket fra kl. 2 til kl. 5.) Inden påbegyndelse af en ny virksomhed kan Odder Kommune træffe afgørelse om, at der skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det er påkrævet af miljømæssige hensyn. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Senest 15 min. efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. Den almindelige åbningstid for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune er indtil kl Tilladelsen til den almindelige åbningstid kan betinges af, Dokumentnr.: side 8

9 1) at restaurationen tidligst åbner kl , 2) at miljø- og støjkrav nøje overholdes, 3) at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, 4) at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssigeeller ordensmæssige problemer, 5) at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl ) at politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital videoovervågning, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Udvidet åbningstid Til ovennævnte kategori af virksomheder kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl Følgende betingelser skal i den sammenhæng som hovedregel altid være opfyldt: 1) Restaurationen skal være beliggende således, at gæsters færden ikke skønnes at ville være til gene for nærmiljøet. 2) På dage, hvor den udvidede åbningstid benyttes fra kl til lukketid, kan der stilles krav om adgangskontrollerende personale godkendt af politiet, 3) Den forudgående drift af den konkrete restauration må ikke have afstedkommet nævneværdige og berettigede klager over støj og uro. 4) Restaurationen opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet. 5) Restaurationen skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple up, happy hour-tilbud, pubcrawl etc.). De enkelte virksomheder i Odder Kommune, som ved udarbejdelsen af denne restaurationsplan havde tilladelse til udvidet åbningstid til kl og ikke opfylder betingelsen i ovennævnte pkt. 2, vil retfærdigvis heller ikke fremover alene på det grundlag kunne nægtes tilladelse til udvidet åbningstid til kl I sådanne tilfælde kan et historisk erfaringsgrundlag, der dokumenterer en uproblematisk drift, i visse tilfælde suspendere nævnte betingelse i pkt. 2. Øvrige fastsatte betingelser kan derimod ikke fraviges. Samme lempelige princip kan i særlige tilfælde også anvendes for så vidt angår nye restaurationer, der etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid til kl Odder Kommune kan tillade, at natrestaurationer og diskoteker med natklubpræg holder åbent til kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, 1) at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl til kl Alle gæster skal være ude af restaurationen kl , 2) at der er adgangskontrol fra kl til lukketid, 3) at der ansættes adgangskontrollerende personale, og at alt adgangskontrollerende personale godkendes af politiet, før ansættelse sker, 4) at miljø- og støjkrav nøje overholdes, 5) at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssig eller ordensmæssige problemer, 6) at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, Dokumentnr.: side 9

10 7) at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i tidsrummet kl til kl , 8) at restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet, 9) at restauranten har en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple-up, happy-hourtilbud, pubcrawl etc.). Odder Kommune kan endvidere tillade, at pølseboder og fast-foodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med restaurationer, holder åbent efter kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år. Tilladelser til forlænget åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år. Åbningstiden kan ud fra en konkret vurdering indskrænkes. Politiet kan i henhold til restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat. Alle restaurationer med alkoholbevilling har tilladelse til udvidet åbningstid til kl nytårsnat. Før en virksomhed åbner, kan Odder Kommune træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet. Odder Kommune kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Odder Kommune har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Odder Kommune efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelse til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Affald og renholdelse Restaurationen skal efter lukketid sørge for, at der sker opsamling af henkastet affald udenfor virksomheden. Affald der hidrører fra en bestemt restauration, skal fjernes fra det nærmeste bybillede umiddelbart efter lukketid. 15. Forbud mod servering og ophold Det følger af restaurationsloven, at der er forbud mod servering af stærke drikke for personer, som er under 18 år, og for personer hvor yderligere indtagelse af stærke drikke vil kunne give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. På et serveringssted, hvor der serveres stærke drikke, er der pligt til, på et for gæsterne iøjnefaldende sted, at anbringe opslag om, at serveringen af stærke drikke er forbudt for personer under 18 år. Bevillingshaveren har pligt til at sørge for mulighed for at få serveret andre drikke. Under særlige forhold kan politiet udstede et forbud mod at personer under 18 år opholder sig som gæster på serveringsstedet. Dokumentnr.: side 10

11 Det vil være muligt, at give en alkoholbevilling på betingelse af, at unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationen. 16. Forstyrrelse af den offentlige orden På salgssteder, hvor der er offentlig adgang, og hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, er det forbudt, at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende. I sådanne tilfælde er værten eller dennes stedfortræder forpligtet til at påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet. 17. Sagsbehandling Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om alkoholbevilling er hos politiet dage. Østjyllands Politi afgiver herefter indstilling til Odder Kommune, som forbereder sagen til behandling i byrådet. Ansøgninger om alkoholbevillinger behandles af Odder Byråd 4 gange årligt. (marts, juni, september, december) Odder Kommune kan, ved uproblematiske bevillingsfornyelser, træffe administrative afgørelser ved formanden for Økonomiudvalget. Der vil ske orientering herom, på det først kommende byrådsmøde hvor der behandles ansøgninger om alkoholbevilling. 18. Afslag og klager Hvis en ansøger ikke opfylder restaurationslovens krav for at kunne opnå alkoholbevilling, eller hvis byrådet vurderer, at der ikke skal meddeles bevilling, vil der blive givet et afslag. Afslaget vil blive fremsendt til ansøgeren sammen med en begrundelse. En afgørelse om afslag på ansøgning om alkoholbevilling kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Hvis ansøgeren ønsker at gå videre med sagen, må han derfor anlægge sag mod kommunen ved de almindelige domstole, som en almindelig prøvelse af en administrativ afgørelse. 19. Spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling Tilladelse gives af Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til opstilling af indtil 3 gevinstgivende spilleautomater i restaurationer med alkoholbevilling. Der opkræves et gebyr pr. kalenderår pr. automat. Ikke gevinstgivende spilleautomater kan uden tilladelse opstilles både i restaurationer med og uden alkoholbevilling. Der betales ikke afgift for indtil 2 ikke gevinstgivende spilleautomater. I restaurationer uden alkoholbevilling kan der ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater. Det følger af lov om spil, at personer under 18 år ikke må spille på gevinstgivende spilleautomater. 20. Revision Nærværende restaurationsplan skal revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. 21. Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft fra byrådets vedtagelse, således at den vil finde anvendelse på sager, der behandles efter tidspunktet for vedtagelsen. Dokumentnr.: side 11

12 Restaurationsplanen for Odder Kommune er vedtaget af Odder Byråd den xx.xx.xxxx Bilag 1. Sagsgange Ansøgning om alkoholbevilling og fornyelser: Andre Østjyllands Politi Odder Kommune Østjyllands Politi modtager ansøgning om alkoholbevilling Østjyllands Politi laver en forespørgsel til SKAT Evt. forespørgsel til Fødevareregionen Østjyllands Politi samler svarene, vurdere dem og afgiver indstilling til Odder Kommune. Østjyllands Politi afslutter sagen. Østjyllands Politi laver en forespørgsel til Odder Kommune Odder Kommune indsamler oplysninger, til svar på Østjyllands Politis forespørgsel. Odder Kommune forbereder sagen til byrådet, som træffer beslutning. Beslutningen fremsendes til Østjyllands Politi og ansøger. Ansøgning om udvidet åbningstid, bestyrergodkendelse og ændring af direktion/bestyrelse: Østjyllands Politi Ansøgning/anmeldelse modtages af Østjyllands Politi. Østjyllands Politi indsamler oplysninger, og laver indstilling til Odder Kommune. Østjyllands Politi afslutter sagen. Odder Kommune Odder Kommune forbereder sagen, og træffer beslutning. Odder Kommune sender beslutningen til Østjyllands Politi og ansøger. Dokumentnr.: side 12

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune

Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Udkast til restaurationsplan - Norddjurs Kommune Formål: Dato: 13.05.2015 Formålet med denne restaurationsplan er at: skabe gode planlægningsmæssige rammer omkring restaurationsvirksomhederne til glæde

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Vejledning om alkoholbevillinger 00.01.00-A23-18-10 Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 1. Baggrund for udarbejdelse af en restaurationsplan

Læs mere

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling.

Hvis man ønsker at servere stærke drikke, dvs. drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover, er det et krav, at man har en alkoholbevilling. Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende liv for vores

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I SYDDJURS KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Målsætning... 3 2. Fødevarenæringsbrev... 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4

Læs mere

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. august 2008 og revideret af Bevillingsnævnet den 16. januar 2013. Sagsnummer: 480-2012-108380 Dokumentnummer: 480-2012-288835

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune

1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune Nordfyns Kommune Ledelsessekretariatet 1. august 2008 Forslag Restaurationsplan for Nordfyns Kommune 1. Baggrund og formål. Baggrunden for restaurationsplanen er skabelsen af Nordfyns Kommune og omlægningen

Læs mere

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan.

Siden sammenlægningen den 1. januar 2007 har Langeland Kommune ikke haft en restaurationsplan. Restaurationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 1 2 Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 1 2.1 Næringsbrev... 1 2.1.1 Næringsbasen...

Læs mere

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden

Indhold 1. Baggrund og formå 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 3. Næringsbrev 4. Bevillingsmyndigheden Indhold Side 1. Baggrund og formål 1 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevilling 1 2.1. Restaurationslovens område 1 2.2. Selvstændig erhvervsvirksomhed 1 2.3. Servering 1 2.4. Stærke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN SAMSØ KOMMUNE 1 1 MÅLSÆTNING... 3 2 BAGGRUND... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR RESTAURATIONER MED ALKOHOLBEVILLING I NORDDJURS KOMMUNE 2 Indholdsfortegnelse 1. Målsætning 3 2. Fødevarenæringsbrev 3 3. Bevillingsmyndigheden... 3 4. Alkoholbevillinger... 4 - Retningslinier

Læs mere

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune

Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Side1/5 Restaurationsplan for Kerteminde Kommune Sekretariat Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 15 05 Fax: 65 15 15 25 fin@kerteminde.dk www.kerteminde.dk 06-07-2009 Restaurationsplan for Kerteminde

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Baggrunden for udarbejdelse af en restaurationsplan... 2 2. Det lovmæssige grundlag for meddelelse af alkoholbevillinger... 2 Næringsbrev... 2 Odense Kommunes Bevillingsnævn...

Læs mere

Restaurationsplan for Svendborg Kommune

Restaurationsplan for Svendborg Kommune Restaurationsplan for Svendborg Kommune Indhold Forord 3 Målsætning 3 Hvordan søger man en bevilling 4 Hvem behandler ansøgningen 5 Hvad lægger bevillingsnævnet vægt på 6 Hvornår skal man have bevilling

Læs mere

Restaurationsplan. for

Restaurationsplan. for Restaurationsplan for GLADSAXE BALLERUP HERLEV KOMMUNE KOMMUNE KOMMUNE LEDØJE-SMØRUM KOMMUNE VÆRLØSE KOMMUNE GLADSAXE POLITI Side 2 af 12 INDHOLDSFORTEGNELSE Målsætning... side 3 Lovgrundlag... side 3

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN RANDERS KOMMUNE 1.VISION Randers Byråd fastlægger med denne restaurationsplan rammerne for et mangfoldigt og levende restaurationsliv i Randers Kommune. Byrådet ønsker, at Randers skal

Læs mere

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling

Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015. Natur og Udvikling Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. Februar 2015 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 5

Læs mere

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling

Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling 02-09-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse?... 3 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

Bevillingsnævnet REFERAT

Bevillingsnævnet REFERAT Bevillingsnævnet REFERAT Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 12. maj 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben Jensen (L) Hans Fisker

Læs mere

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune

Restaurationsplan. for. Faaborg-Midtfyn Kommune Restaurationsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af Restaurationsplanen. Restaurationsplanen fastsætter de overordnede vejledende

Læs mere

Restaurationsplan for Sorø Kommune

Restaurationsplan for Sorø Kommune Restaurationsplan for Sorø Kommune - for et sundt, sjovt og trygt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Sådan arbejdet Bevillingsnævnet 4. Det

Læs mere

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan

Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan Bilag til Indre By Lokaludvalgs høringssvar om Restaurations- og nattelivsplan. Lokaludvalgets bemærkninger til Vejledning og betingelser for opnåelse af alkoholbevilling Side Afsnit / Tekst i udkast til

Læs mere

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Bevillingsnævnet BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 9. juni 2015 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:15 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) (Formand) Jens Meilvang (I) Torben

Læs mere

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune

Restaurationsplan. for Slagelse Kommune Restaurationsplan for Slagelse Kommune dtaget af e v r e n e n la p s n Restauratio bruar 2013. fe. 5 2 n e d t e d Byrå 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord................................................

Læs mere

Restaurationsplan for Holbæk Kommune

Restaurationsplan for Holbæk Kommune Restaurationsplan for Holbæk Kommune 2013 1 Indhold 1. Baggrund og målsætning for udarbejdelse af restaurationsplanen... 3 2. Alkoholbevillinger til personer og selskaber... 3 3. Det lovmæssige grundlag

Læs mere

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Restaurationsplan for Odsherred Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Odsherred Kommune Vejledning om alkoholbevillinger 28. NOVEMBER 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BAGGRUND OG MÅLSÆTNING FOR UDARBEJDELSE AF RESTAURATIONSPLANEN.3 2. ALKOHOLBEVILLINGER

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE

RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE RESTAURATIONSPLAN FOR FREDERIKSBERG KOMMUNE Oktober 2007 FORSIDE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1. Formål og indhold...3 2. Planbestemmelser...3 3. Udviklingen i antallet af alkoholbevillinger....4

Læs mere

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12

2 BAGGRUND... 3 5 SÅDAN GØR DU... 6. 8 SAGENS GANG FRA ANSØGNING TIL BEVILLING... 11 8.1 Midlertidig tilladelse... 12 1 VISION... 3 2 BAGGRUND...... 3 3 HVORNÅR SKAL MAN HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 3 4 KAN DU FÅ BEVILLING?... 4 4.1 Lovens grundlæggende krav til ansøgeren... 4 4.2 Hvilke hensyn skal afvejes?... 4 4.3

Læs mere

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune

UDKAST. Restaurationsplan. for. Ringsted Kommune UDKAST Restaurationsplan for Ringsted Kommune 1. Indledning For at kunne servere stærke drikke skal man have en alkoholbevilling. Denne Restaurationsplan fastsætter de overordnede vejledende retningslinjer

Læs mere

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING

VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING VEJLEDNING OG BETINGELSER FOR OPNÅELSE AF ALKOHOLBEVILLING INDHOLD 1. INDLEDNING...3 1.1. Hvornår skal du have alkoholbevilling og/eller nattilladelse? 1.2. Sådan søger du en alkoholbevilling og/eller

Læs mere

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling

Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November Natur og Udvikling Forslag til Restaurationsplan vejledning til ansøgning om alkoholbevilling mv. November 2014 Natur og Udvikling Indhold Indledning... 3 Målsætning og baggrund... 3 Alkoholbevillinger til personer og selskaber...

Læs mere

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn

Beretning for Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn Beretning for 2015 Frederiksberg Kommunes Bevillingsnævn April 2016 1 BERETNING FOR FREDERIKSBERG KOMMUNES BEVILLINGSNÆVN 2015 Nævnets lovgrundlag og medlemmer. Bevillingsnævnets lovgrundlag er lovbekendtgørelse

Læs mere

Standardvilkår til alkoholbevillinger

Standardvilkår til alkoholbevillinger September 2011 Efter en drøftelse i bevillingsnævnene er der udarbejdet følgende vejledende Standardvilkår til alkoholbevillinger som herefter følges i Midt- og Vestjyllands Politikreds. Der kan til alkoholbevillinger

Læs mere

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012

Notat Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Notat Vedrørende: Beskrivelse af bevillingsnævnets praksis gældende pr. 31. januar 2012 Bevillingsnævnet i Egedal Kommune vedtog på sit møde den 25. januar 2012, at ansøgninger modtaget hos Nordsjællands

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.

Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. LBK nr 135 af 18/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2018 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2009-0020866 Senere ændringer

Læs mere

RESTAURATIONS PLANEN

RESTAURATIONS PLANEN RESTAURATIONS PLANEN Indledning Norddjurs Kommune ønsker at fremme et liv med muligheder gennem udfoldelse og oplevelser. Derfor skaber vi rammer, der skal være med til at give et aktivt, trygt og velfungerende

Læs mere

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan for Faxe Kommune. for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan for Faxe Kommune for et trygt og sjovt festmiljø og natteliv 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med Restaurationsplanen 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune 4. Det

Læs mere

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By

Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT Til Bevillingsnævnet Notat om mulighederne for at give afslag på ansøgninger om 05- tilladelser i især Indre By Bevillingsnævnet

Læs mere

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds.

Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. ESBJERG KOMMUNE Restaurationsplan for Esbjerg Kommune Tillæg til Restaurationsplanen for Syd- og Sønderjyllands politikreds. Byrådet i Esbjerg Kommune Indhold 1. FORORD... 3 2. BEVILLINGSMYNDIGHEDEN...

Læs mere

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune

Restaurationsplan. Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune 2014 Restaurationsplan Trygt og sjovt natteliv for alle i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Bagrund og formål med udarbejdelse af restaurationsplan... 2 Det lovmæssige grundlag... 2 Bevillingsmyndigheden...

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Restaurationsplan For et trygt, sjovt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Formålet med Restaurationsplanen... 3 3. Alkoholbevillingsopgaven i Faxe Kommune... 4 4. Det lovmæssige

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune

Restaurationsplan. Rudersdal Kommune Restaurationsplan Rudersdal Kommune Restaurationsplan Indledning Kommunalbestyrelsen har den 20. juni 2012 vedtaget en alkoholpolitik. Det fremgår af alkoholpolitikken, at der skal udarbejdes en restaurationsplan.

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds

Restaurationsplan. For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Restaurationsplan For kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et sjovt og sikkert

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS

RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS RESTAURATIONSPLAN FOR KOMMUNERNE I SYD- OG SØNDERJYLLANDS POLITIKREDS Syd- og Sønderjyllands 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning.. 3 Lovgrundlaget 3 Andre regler på området 3 Myndighedernes

Læs mere

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune

UDKAST. til. Restaurationsplan for Københavns Kommune UDKAST til Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Bevillingsnævnet 16. februar 2012 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 4 2. Formål 4 3. Lokalisering af alkoholbevillinger 4 Særlige forhold

Læs mere

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL

RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL RESTAURATIONS- PLAN FORMÅL Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. INDHOLDSFORTEGNELSE Tema/ intro billedfelt: Her

Læs mere

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016

Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Beretning for Bevillingsnævnets arbejde i 2016 Bevillingsnævnets sammensætning Der har ikke været ændringer i nævnets sammensætning i 2016. Nævnets arbejde og debatter Nævnets debatter sker som hovedregel

Læs mere

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV

HORESTA Bevillingshåndbog. Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter HORESTA/DANSK ERHVERV 1 HORESTA/DANSK ERHVERV HORESTA Bevillingshåndbog Vejledning til Bevillingsnævnsrepræsentanter Dette er en håndbog

Læs mere

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv.

Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Restaurations-virksomhed og alkoholbevilling mv. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: erhvervsforhold; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 30.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 25.12.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE

RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE RESTA RATIONSPLAN FOR ESBJERG KOMMUNE 2 INDHOLD 1. FORORD... 3 2. VISION... 4 3. BAGGRUND... 5 4. LOVEN OG BEVILLINGSNÆVNET... 6 5. HVORNÅR SKAL DU HAVE EN ALKOHOLBEVILLING?... 7 5.1. Hvad skal der til?...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed Herved bekendtgøres lov nr. 266 af 22. maj 1986 om vagtvirksomhed med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 936 af 27. december 1991, 2 i lov nr. 386 af 20. maj

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

BA ØKONOMI - HA (JUR.)

BA ØKONOMI - HA (JUR.) BA ØKONOMI - HA (JUR.) Vintereksamen 2010-2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 32008 EU Ret og Dansk Forvaltningsret Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1: I Litauen er der netop udnævnt en

Læs mere

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere.

Vi tror på, at et velfungerende restaurationsliv og åbenhed omkring vilkårene er til glæde for såvel erhvervsliv som borgere. VEJLDNING DATO April 2013 SAGS NR. 326-2012-82576 Vejledning til ansøgere om alkoholbevilling og udvidet åbningstid Forord Der er i Kalundborg Kommune et velfungerende samarbejde mellem restaurationsbranchen,

Læs mere

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering)

Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Kommunal forskrift Restaurationsdrift i Hals kommune (særlig mht. udendørs servering) Side 2 Indhold 1 Formål... 4 2 Definitioner...4 3 Støjkrav... 4 4 Udeservering... 5 5 Administrative bestemmelser...

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27.

Indstilling. Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. oktober 2005 Ændring af Restaurationsplanen for Århus Kommune. 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag

Læs mere

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke

Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke Kapitel 1. Definitioner 1. Ved "alkoholholdige drikke" forstås i denne lov alle drikke, der indeholder alkohol.

Læs mere

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

EM 2017/101. Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 07-08-2017 EM 2017/101 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2018 om alkohol Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov omfatter alt salg og udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune

Høringssvar revision af restaurationsplanen for Århus Kommune Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C København, den 22. maj 2009 ATT: Juridisk konsulent Anne Sofie Hedemann ansh@aarhus.dk fremsendt med e-mail og med alm. Post Høringssvar revision

Læs mere

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Ændring af Restaurationsplan for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 28. maj 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Det indstilles, at byrådet godkender vedlagte forslag til revision af

Læs mere

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7

1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...7 Restaurationsplan Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1: Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland

Restaurationsplan. Syd- og Sønderjylland. Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder. Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland Restaurationsplan 1 Syd- og Sønderjylland Guide til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål 3 3. Restaurationsplanens

Læs mere

vejledning om alkoholbevillinger

vejledning om alkoholbevillinger Restaurationsplan for Århus Kommune vejledning om alkoholbevillinger 2 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 - INDLEDNING... 7 Afsnit 2 - MYNDIGHEDERNE... 8 Afsnit 3 - REGELGRUNDLAGET... 10 3.1. Næringsbrev...

Læs mere

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9

1. Formålet med Restaurationsplanen Bevillingsnævnet Ansøgning om alkoholbevilling Fratagelse af alkoholbevilling 9 Indhold Side 1. Formålet med Restaurationsplanen 4 2. Placering af restauranter med alkoholbevilling i Roskilde 4 3. Bevillingsnævnet 6 4. Ansøgning om alkoholbevilling 6 5. Fratagelse af alkoholbevilling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed

Bekendtgørelse af lov om vagtvirksomhed LBK nr 227 af 03/03/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2009-114-0148 Senere ændringer til forskriften LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk

Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Landstingslov nr. 12 af 12. november 2001 om næringsvirksomhed i Grønland Historisk Kapitel 1. Anvendelsesområde 1. Loven gælder for næringsvirksomhed eller udbud af arbejde af en vis varighed, der drives

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m.

RESTAURATIONSPLAN. - En vejledning om alkoholbevilling m.m. RESTAURATIONSPLAN - En vejledning om alkoholbevilling m.m. FORMÅL Restaurationsplan Restaurationsplanen for Assens Kommune fastsætter de overordnede, vejledende retningslinjer for bevillingsnævnets behandling

Læs mere

Restaurations- plan 1

Restaurations- plan 1 Restaurationsplan 1 Forord... 3 A. Målsætning................................................................. 4 B. Bevillingsnævnet.... 5 C. Behandling af bevillingsansøgninger.... 6 1. Myndighederne...

Læs mere

Restaurationsplan

Restaurationsplan Restaurationsplan 2014-2017 1 Syd- og Sønderjylland Til restauratører, arrangører og bevillingsmyndigheder Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2. udgave juni 2017 2 1. Forord 2 2. Restaurationsplanens formål

Læs mere

alkoholbevillinger og næringsbreve

alkoholbevillinger og næringsbreve Dette er den første tilgængelige samlede fremstilling af reglerne for alkoholbevillinger og næringsbreve og medtager den seneste lovændring fra juli 2009. Med bogen i hånden har du alle nødvendige værktøjer,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Bekendtgørelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder LBK nr 1205 af 14/10/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2013-0035546 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område

Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område Bekendtgørelse om godkendelse af prøvningsinstanser og kontrolinstanser på det køretøjstekniske område I medfør af 68 d og 134 a, stk. 2, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1386 af 11. december

Læs mere

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven)

Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Udvidet åbningstid for pølsevogne (natbevilling efter restaurationsloven) Kritiseret, at industriministeriet, der fandt, at en politimesters afgørelse efter restaurationslovens 28, stk. 3, byggede på en

Læs mere

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v.

Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. Journalnr. Indkommet Politiets stempel Udfyldes af politiet Ansøgning om FORNYELSE af alkoholbevilling for SELSKABER, FORENINGER m.v. i kommune Restaurationens adresse navn Selskabets/foreningens navn,

Læs mere

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater

Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning Gevinstgivende spilleautomater Ansøgning om tilladelse til opstilling og drift af gevinstgivende spilleautomater (se vejledningen)

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 14. januar 2011 11. januar 2011. Nr. 22. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om pantebrevsselskaber VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Læs mere

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget...

Del 1 Planmæssige bestemmelser...4. Afsnit 1- Rammerne...4. 1.1 Baggrund og målsætning...4. 1.2 Definitioner og begreber...6. 1.3 Regelgrundlaget... Restaurationsplan 1 Indholdsfortegnelse Del 1 Planmæssige bestemmelser...4 Afsnit 1- Rammerne...4 1.1 Baggrund og målsætning...4 1.2 Definitioner og begreber...6 1.3 Regelgrundlaget...7 1.4 Status og revision...8

Læs mere

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling

Ansøgning. Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C. Stilling 1/5 Spillemyndigheden Englandsgade 25, 6. sal 5000 Odense C Ansøgning Ansøgning for bestyrer og personale (se vejledningen) Ansøgningen skal udfyldes af personer, der ønsker at blive godkendt som bestyrer

Læs mere

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen)

Ansøgning om bevilling til afvikling af offentligt hasardspil i turneringsform - turneringspoker (se vejledningen) 1/5 Spillemyndigheden Havneholmen 25, 7. sal 1561 København V Ansøgning skal betale et gebyr på 1.000 kr. til Spillemyndig-heden for at få behandlet ansøgningen. Gebyret skal betales samtidig med at I

Læs mere

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner

Kapitel 1 Lovens område. Definitioner Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af 20XX-XX-XX om Salg og udskænkning af alkoholholdige drikke (alkoholloven) Kapitel 1 Lovens område 1. Loven omfatter alt salg og al udskænkning af alkoholholdige drikke.

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1)

Bekendtgørelse om registrering af ejendomsmæglere mv., der er etableret i et EU-land, i et EØS-land eller i Schweiz 1) BEK nr 1307 af 23/11/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 9. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 07/08749 Senere

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland

Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland Bevillingsstrategi 2014-2017 Kredsrådets strategi for Bevillinger i Syd- og Sønderjylland 1 Kredsrådet, Syd- og Sønderjylland 2 Forord 3 Udfordringer 4 Mission og Vision, / Overordende mål 5 1 / Mål for

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurationsloven i praksis

Restaurationsloven i praksis Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov I Sidehoved This page intentionally left blank II Gry Asnæs Sidehoved Restaurationsloven i praksis den kommenterede restaurationslov

Læs mere

Forskrift for udendørs musikarrangementer

Forskrift for udendørs musikarrangementer Forskrift for udendørs musikarrangementer Indledning Kalundborg Kommune får årligt mange henvendelser fra arrangører, der ønsker at holde forskellige udendørs musikarrangementer. I de fleste tilfælde er

Læs mere

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen

Restaurationsplan. Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Restaurationsplan Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen November 2013 1 Indhold Vision for et bæredygtigt restaurations- og natteliv i København... 4 Formål... 7 Vejledning og information

Læs mere

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv

Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Restaurationsplan Ansvarlig restaurationsdrift samt et trygt festmiljø og natteliv Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Formålet med Restaurationsplanen 4 Sådan arbejdet Bevillingsmyndigheden 5 Det planmæssige

Læs mere

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v.

2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts Forslag. til. (Forenkling af reglerne om næringsbrev og udveksling af oplysninger m.v. 2008/1 LSF 118 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Økonomi- og Erhvervsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 245-24 Fremsat den 28. januar 2009 af økonomi og erhvervsministeren

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere