Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune"

Transkript

1 Restaurationsplan for Odder Kommune Administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune Vedtaget af Odder Byråd den: [Vælg datoen] Sagsnummer: Dokumentnummer:

2 Indholdsfortegnelse 1. GRUNDLAGET FOR RESTAURATIONSPLANEN Definitioner af begreber i restaurationsplanen BEVILLINGEN FØDEVARENÆRINGSBREV BEHANDLING AF ANSØGNING OM ALKOHOLBEVILLING KRAV TIL ANSØGEREN AF ALKOHOLBEVILLING Alkoholbevilling til personer Alkoholbevilling til virksomheder GENERELLE BESTEMMELSER Kulturelle institutioner Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v Udvidelse af bestående virksomhed med alkoholbevilling Ændring af driftsform Udeservering FORHÅNDSTILSAGN OM ALKOHOLBEVILLING MIDLERTIDIGE ALKOHOLBEVILLINGER FORNYELSE AF ALKOHOLBEVILLING BORTFALD, FRATAGELSE, FRAKENDELSE OG TILBAGEKALDELSE Bortfald Fratagelse Frakendelse eller tilbagekaldelse VIRKSOMHED HVORTIL DER IKKE KRÆVES ALKOHOLBEVILLING Kantinevirksomhed... 8 Dokumentnr.: side 2

3 12. ENKELTSTÅENDE ARRANGEMENTER (LEJLIGHEDSVISE ARRANGEMENTER) LUKKETID/ÅBNINGSTIDER AFFALD OG RENHOLDELSE FORBUD MOD SERVERING OG OPHOLD FORSTYRRELSE AF DEN OFFENTLIGE ORDEN AFSLAG OG KLAGER SAGSBEHANDLING SPILLEAUTOMATER REVISION IKRAFTTRÆDEN Dokumentnr.: side 3

4 1. Grundlaget for restaurationsplanen Restaurationsplanen er byrådets administrationsgrundlag for udstedelse af alkoholbevillinger i Odder Kommune. Planen er udarbejdet på baggrund af lovbek. nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. med senere ændringer. Restaurationsplanen beskriver hvilke krav restaurationer skal leve op til, for at kunne få alkoholbevilling, samt hvordan allerede eksisterende restaurationer kan få deres alkoholbevilling fornyet. Herudover beskrives ligeledes mulighederne for at få alkoholbevilling til enkeltstående arrangementer. Restaurationsplanen beskriver herudover, hvilke lukketider, som er gældende i Odder Kommune, samt hvilke muligheder der er for nattilladelse. Til sidst beskrives mulighederne for at opstille spilleautomater i restaurationer. 1.1 Definition af begreber i restaurationsplanen: Stærke drikke: Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 % volumen alkohol eller derover. Servering: Forstås som salg af stærke drikke til nydelse på eller ved salgsstedet. Dette gælder også hvor betalingen er implicit i f.eks. en kuvertpris. Driftsformer: - Bodega Bar Café: Herved forstås restaurationer med eller uden servering af mad. Oftest vil der være indrettet en bar i serveringslokalet. - Diskotek danserestaurant: Er en større restauration med et gæsteareal på minimum 200 m 2 med et permanent etableret dansegulv på minimum 50 m 2. - Spiserestaurant Cafeteria: Karakteriseres ved at der tilbydes servering af mad. Der skal føres et varieret udbud af madretter, som laves på stedet. Restaurationen skal i sin indretning bære afgørende præg af, at være spiserestaurant. Kulturelle institutioner: I denne sammenhæng tænkes der på teatre, biografer, museer og lignende. Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v.: Her omfattes foreningers, sportsklubbers, beboerforeningers møde- og samlingslokaler, som drives af foreninger på almennyttigt grundlag. Det er en forudsætning, at hovedformålet ikke er at drive restaurationsvirksomhed. Serveringslokalet kan være bortforpagtet. Udskænkning vil normalt være begrænset til den personkreds, der i øvrigt benytter de pågældende faciliteter. 2. Bevillingen Offentlig servering af stærke drikke må kun ske i virksomheder med alkoholbevilling. Serveringen må ikke påbegyndes før der foreligger en gyldig alkoholbevilling, samt en godkendelse af lokalerne, hvorfra serveringen skal foregå. Ansøgning om alkoholbevilling, fornyelse, ændring eller udvidelse, udvidelse af åbningstid og lejlighedstilladelser indgives til Østjyllands politi. Det er byrådet, som efter indstilling fra politiet, giver og fornyer alkoholbevillinger. Dokumentnr.: side 4

5 En alkoholbevilling er gældende for et bestemt forretningssted for en periode på op til 8 år. Efter omstændighederne kan bevillingen begrænses, samt gøres betinget af opfyldelse af nærmere bestemte vilkår. Særlige krav til ansøgning om alkoholbevilling til nyetablerede restaurationer og udvidelse af bestående restaurationer Det kan oplyses, at der normalt ved nyetablering, vil blive stillet krav om, at restaurationens gæsteareal er på mindst 30 m 2, og at restaurationen har mindst 20 siddepladser. Sammen med ansøgning om nyetablering eller udvidelse vil der blive stillet krav om, at der fremsendes et detaljeret projekt, der redegør nærmere for såvel indretningsmæssige som driftsmæssige forhold, herunder tegninger/skitser og gerne billeder. 3. Fødevarenæringsbrev Enhver som driver selvstændig erhvervsvirksomhed ved servering af spise- og drikkevarer m.v. skal være registreret i næringsbasen med fødevarenæringsbrev til forretningsstedet. Virksomheden skal selv registrere fødevarenæringsbrevet. Virksomheden må ikke påbegyndes, før fødevarenæringsbrevet er udstedt, og før lokalerne er godkendt. Fødevarenæringsbrev skal være opnået og registreret med P-nummer til virksomhedens forretningsadresse. 4. Behandling af ansøgning om alkoholbevilling Ved afgørelse af, om der vil kunne gives alkoholbevilling, skal der tages hensyn til samfundsmæssige, ædruelighedsmæssige, ordensmæssige og dermed sammenhængende hensyn. Desuden vil der kunne lægges vægt på: 1) Om der af ansøgeren eller andre der kan øve en bestemmende indflydelse på virksomhedens drift, er udvist en sådan adfærd, at der er grund til at antage, at virksomheden ikke vil blive drevet på en forsvarlig måde. 2) Ansøgerens forretningsmæssige kvalifikationer, og hvorvidt det må antages, at ansøgeren er egnet til at drive restaurationsvirksomhed på en betryggende måde. 3) Ansøgerens økonomiske forhold og finansieringsplan, driftsbudget samt likviditetsbudget. 4) Størrelse, indretning og karakter af serveringsstedet. 5) Serveringsstedets beliggenhed. 6) Risiko for uforsvarlig drift eller andre ædrueligheds- eller ordensmæssige problemer. 7) Om der foreligger andre konkrete ædruelighedsmæssige og dermed sammenhængende sociale og politimæssige forhold, der gør det betænkeligt, at alkoholbevilling gives. I forbindelse med behandling af ansøgning om alkoholbevilling indhentes de nødvendige oplysninger om, hvorvidt ansøgeren har restancer til det offentlige. Endvidere indhentes oplysninger om evt. tidligere restaurationsdrift og straffesager. 5. Krav til ansøgeren af alkoholbevilling 5.1 Alkoholbevilling til personer Alkoholbevilling kan kun meddeles til personer, som 1) har næringsbrev til det pågældende forretningssted 2) er fyldt 25 år, eller hvis ansøgeren har afsluttet en uddannelse inden for hotel- og restaurationsfaget, er 23 år 3) Ikke er under konkurs eller rekonstruktionsbehandling 4) Ikke er umyndig, under værgemål eller samværgemål Dokumentnr.: side 5

6 5) Ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover 5.2 Alkoholbevilling til virksomheder Alkoholbevilling kan kun meddeles selskaber m.v., hvis 1) Selskabet har næringsbrev til det pågældende forretningssted 2) Selskabet ikke har forfalden gæld til det offentlige på kr. eller derover 3) Direktionens medlemmer og flertallet af bestyrelsesmedlemmerne opfylder kravene for alkoholbevilling til personer punkt 2, 4 og 5 Der skal medsendes gyldige vedtægter for selskaber og foreninger. Det fremgår af restaurationslovens 16, stk. 1 at anparter/aktier noteres på navn. Ingen i bestyrelsen eller direktionen må engrosforhandle eller fremstille stærke drikke uden dispensation fra erhvervsstyrelsen. For at der kan gives en alkoholbevilling, skal serveringen af stærke drikke ske fra et bestemt serveringssted. 6. Generelle bestemmelser 6.1 Kulturelle institutioner Der vil som udgangspunkt kunne gives alkoholbevilling til restaurationer tilknyttet kulturelle institutioner med åbningstid svarende til åbningstiden for den kulturelle institution. Det er en forudsætning, at udskænkningen foregår i en foyer, eller at udskænkning sker i lokale, hvortil der ikke er direkte adgang fra gaden. Ved overskridelse af den tilladte åbningstid for udeservering, eller hvis der konstateres væsentlige gener for de omkringboende, kan tilladelsen bortfalde uden yderligere varsel. 6.2 Foreninger, klubber, forsamlingshuse, sportshaller m.v. Alkoholbevilling til foreninger, sportsklubber og sportshaller vil normalt blive begrænset til servering af øl og bordvine. Servering vil blive begrænset til den personkreds, der enten som medlemmer eller gæster ved særlige arrangementer benytter de pågældende faciliteter. Til sportshaller gives kun alkoholbevilling, hvis der er indrettet et særligt restaurationslokale og kun bevilling til servering i restaurationslokalet. 6.3 Udvidelse af bestående virksomhed med alkoholbevilling Udvidelse af bestående virksomhed må ikke finde sted uden byrådets godkendelse. Ansøgning herom indgives til politiet. 6.4 Ændring af driftsform/ledelse/bestyrelse En virksomhed med alkoholbevilling må ikke ændre driftsform, ledelse eller bestyrelse uden byrådets godkendelse. Dette kunne f.eks. være fra bodega til diskotek eller fra spiserestaurant til café, eller hvor der kommer en ny bestyrer af virksomheden. Ansøgning herom indgives til politiet. 6.5 Udeservering Hvis der ønskes tilladelse til udeservering fra en restaurant, skal der indgives en særskilt ansøgning til Odder Kommune herom. Hvis udeservering ønskes etableret på offentligt gadeareal, skal der indhentes tilladelse både fra ejer, vejbestyrelse, Fødevareregion Århus, samt Odder Kommune. Hvor udeservering ønskes etableret på privat område, f.eks. i en gårdhave tilknyttet restaurationen, skal der alene indhentes tilladelse hos Fødevareregion Vest og Odder Kommune. Dokumentnr.: side 6

7 I forbindelse med behandling af ansøgningen, vil der blive fastsat driftsvilkår, herunder bestemmelser om støjgrænser og åbningstid for udeservering. Som hovedregel vil det i områder med nært liggende boliger, ikke være muligt at få tilladelse til udeservering efter kl idet grænseværdierne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 Ekstern støj fra virksomheder typisk vil blive overskredet. Som dokumentation for overholdelse af grænseværdierne skal støjmålingerne udføres af en virksomhed, der er akkrediteret eller certificeret til miljømåling af ekstern støj, medmindre andet er bestemt af Odder Kommune. 7. Forhåndstilsagn om alkoholbevilling Byrådet kan på baggrund af indstilling fra politiet meddele forhåndstilsagn om, at der kan gives alkoholbevilling til en kommende restauration på en nærmere bestemt adresse. Der vil alene være givet et tilsagn om, at den pågældende virksomhedstype vil kunne opnå alkoholbevilling. Der gives ikke et endeligt tilsagn om alkoholbevilling. Ejeren af ejendommen, hvortil forhåndstilsagnet om alkoholbevilling søges, skal have tiltrådt ansøgningen. Forhåndstilsagnet kan gives, når alle de nødvendige oplysninger, som kræves for den endelige afgørelse om alkoholbevilling er indgivet. Et forhåndstilsagn er begrænset til 6 måneder, og vil således bortfalde, hvis der ikke inden denne periodes udløb, er opnået en egentlig alkoholbevilling. 8. Midlertidig alkoholbevilling Politiet kan give en midlertidig alkoholbevilling, som er gældende indtil den endelige afgørelse foreligger. Det forudsættes, at politiet kun giver midlertidige alkoholbevillinger, hvor det skønnes overvejende sandsynligt, at der senere vil kunne opnås alkoholbevilling. 9. Fornyelse af alkoholbevilling I forbindelse med behandling af en ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling vil forløbet af den tidligere periode indgå i vurderingen. a. Ingen tidligere problemer Fornyelse sker på uændrede vilkår. (Dog så ændringer i restaurationsplanen eller gældende lovgivning overholdes.) b. Tidligere problemer Der kan stilles samme krav som til etablering af nye virksomheder. Hvis tidligere stillede betingelser ikke er opfyldt, vil en fornyelse kunne nægtes. 10. Bortfald, fratagelse, frakendelse eller tilbagekaldelse 10.1 Bortfald En alkoholbevilling bortfalder: 1) Når bevillingshaveren dør 2) Når gyldighedstiden udløber, uden fornyelse finder sted 3) Når bevillingshaveren ikke længere benytter bevillingen 4) Hvor bevillingshaveren ikke længere har næringsbrev 5) Hvor bevillingshaveren er under konkurs 6) Hvor betingelserne for bevillingen ikke længere opfyldes 7) Hvor bevillingshaveren ikke længere opfylder betingelserne for at opnå alkoholbevilling Det er bevillingshaveren, som skal underrette Odder Kommune, hvis bevillingen ikke benyttes. Dokumentnr.: side 7

8 10.2 Fratagelse En alkoholbevilling kan fratages, hvis bevillingshaveren har forfalden gæld til det offentlige på mindst kr. Alkoholbevillingen kan fratages for et tidsrum fra 1 til 5 år eller indtil videre Frakendelse eller tilbagekaldelse En alkoholbevilling kan frakendes eller tilbagekaldes: 1) Hvor bevillingshaveren har gjort sig skyldig i grov eller gentagen overtrædelse af vilkår for alkoholbevillingen eller af bestemmelser i loven, kan domstolene træffe afgørelse om frakendelse af alkoholbevilling. 2) Hvis der efter politiets vurdering ikke er særlig grund til at antage, at bevillingshaveren ikke vil eller kan drive restaurationsvirksomhed på en forsvarlig måde, kan der ske tilbagekaldelse af bevillingen. 11. Virksomhed hvortil der ikke kræves alkoholbevilling 11.1 Kantinevirksomhed Kantinevirksomhed kræver, som udgangspunkt ikke alkoholbevilling, hvor der ikke serveres, nydes eller udleveres andre stærke drikke end øl og bordvin. Ved kantinevirksomhed forstås, servering i dertil indrettede lokaler i eller i tilknytning til arbejdspladser for personer, der er beskæftiget i virksomheden, og for personer med ærinde i virksomheden. Kantiner må holde åbent fra 30 min før arbejdstidens begyndelse til 90 min efter arbejdstidens ophør. I lukketiden må der ikke serveres i kantinelokalerne. 12. Enkeltstående arrangementer (lejlighedsvise arrangementer) Ved fester, møder og lignende særlige lejligheder kan en person der er fyldt 25 år, servere stærke drikke bestående af øl og bordvin, uden alkoholbevilling, hvor serveringen foregår indendørs og for højst 150 personer. I et sådan tilfælde skal politiet underrettes senest 3 dage før arrangementets afholdelse. Politiet kan give særlig tilladelse til servering af stærke drikke udover øl og bordvin, udendørsservering, samt til arrangementer hvor deltagerantallet overstiger 150 personer. Hvor en restauratør/bestyrer af en virksomhed med alkoholbevilling medvirker kan der ligeledes gives tilladelse til servering af stærk spiritus. 13. Lukketid/åbningstider Serveringssteder med offentlig adgang, hvorfra der sælges mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, skal være lukket fra kl. 24 til kl. 5. (kommunalbestyrelsen kan fastsætte at den almindelige lukketid kan være kortere, dog skal der være lukket fra kl. 2 til kl. 5.) Inden påbegyndelse af en ny virksomhed kan Odder Kommune træffe afgørelse om, at der skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end den almindelige lukketids begyndelse, hvis det er påkrævet af miljømæssige hensyn. I lukketiden må der ikke ske salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet. Senest 15 min. efter lukketidens indtræden må der ikke ske indtagelse af mad og drikkevarer. Den almindelige åbningstid for restaurationer med alkoholbevilling i Odder Kommune er indtil kl Tilladelsen til den almindelige åbningstid kan betinges af, Dokumentnr.: side 8

9 1) at restaurationen tidligst åbner kl , 2) at miljø- og støjkrav nøje overholdes, 3) at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, 4) at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssigeeller ordensmæssige problemer, 5) at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i den udvidede åbningstid fra kl ) at politiet efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer kan kræve, at der opsættes digital videoovervågning, der skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Udvidet åbningstid Til ovennævnte kategori af virksomheder kan der undtagelsesvis gives tilladelse til udvidet åbningstid til kl Følgende betingelser skal i den sammenhæng som hovedregel altid være opfyldt: 1) Restaurationen skal være beliggende således, at gæsters færden ikke skønnes at ville være til gene for nærmiljøet. 2) På dage, hvor den udvidede åbningstid benyttes fra kl til lukketid, kan der stilles krav om adgangskontrollerende personale godkendt af politiet, 3) Den forudgående drift af den konkrete restauration må ikke have afstedkommet nævneværdige og berettigede klager over støj og uro. 4) Restaurationen opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet. 5) Restaurationen skal have en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple up, happy hour-tilbud, pubcrawl etc.). De enkelte virksomheder i Odder Kommune, som ved udarbejdelsen af denne restaurationsplan havde tilladelse til udvidet åbningstid til kl og ikke opfylder betingelsen i ovennævnte pkt. 2, vil retfærdigvis heller ikke fremover alene på det grundlag kunne nægtes tilladelse til udvidet åbningstid til kl I sådanne tilfælde kan et historisk erfaringsgrundlag, der dokumenterer en uproblematisk drift, i visse tilfælde suspendere nævnte betingelse i pkt. 2. Øvrige fastsatte betingelser kan derimod ikke fraviges. Samme lempelige princip kan i særlige tilfælde også anvendes for så vidt angår nye restaurationer, der etableres i umiddelbar nærhed af eksisterende restaurationer med tilladelse til udvidet åbningstid til kl Odder Kommune kan tillade, at natrestaurationer og diskoteker med natklubpræg holder åbent til kl Tilladelsen til den udvidede åbningstid kan betinges af, 1) at restaurationen holdes lukket i tidsrummet kl til kl Alle gæster skal være ude af restaurationen kl , 2) at der er adgangskontrol fra kl til lukketid, 3) at der ansættes adgangskontrollerende personale, og at alt adgangskontrollerende personale godkendes af politiet, før ansættelse sker, 4) at miljø- og støjkrav nøje overholdes, 5) at der drives en forsvarlig restaurationsdrift, så der ikke opstår sociale-, ædruelighedsmæssig eller ordensmæssige problemer, 6) at de beredskabsmæssige krav nøje overholdes, Dokumentnr.: side 9

10 7) at unge under 18 år ikke opholder sig som gæster i restaurationen i tidsrummet kl til kl , 8) at restauranten opsætter digital videoovervågning af restaurationsområdet. Udstyret skal være af en kvalitet, der gør det muligt at identificere personer. Efter konkrete betydelige ordensmæssige problemer, vold eller handel/besiddelse af euforiserende stoffer skal videofilerne efter anmodning udleveres til politiet, 9) at restauranten har en ansvarlig markedsføring overfor unge på skoler og uddannelsesinstitutioner som sikrer, at der ikke reklameres aggressivt i form af tilbud til dumpingpriser (double up, triple-up, happy-hourtilbud, pubcrawl etc.). Odder Kommune kan endvidere tillade, at pølseboder og fast-foodrestauranter uden alkoholbevilling, som ligger i områder med restaurationer, holder åbent efter kl En sådan tilladelse gælder i maksimalt 8 år. Tilladelser til forlænget åbningstid kan meddeles for et kortere tidsrum end 8 år. Åbningstiden kan ud fra en konkret vurdering indskrænkes. Politiet kan i henhold til restaurationslovens 28, stk. 2 tillade længere åbningstid ved særlige lejligheder, som større byfester og lignende lokalt prægede arrangementer samt nytårsnat. Alle restaurationer med alkoholbevilling har tilladelse til udvidet åbningstid til kl nytårsnat. Før en virksomhed åbner, kan Odder Kommune træffe afgørelse om, at virksomheden skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis det findes påkrævet. Odder Kommune kan også efter indstilling fra politiet træffe afgørelse om, at bestemte restaurationer og andre serveringssteder skal holdes lukket fra et tidligere tidspunkt end kl , hvis dette findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Politiet kan med øjeblikkelig virkning begrænse en restaurations åbningstid i op til 30 dage, dog længst indtil Odder Kommune har truffet afgørelse om åbningstiden, såfremt det findes påkrævet af hensyn til den offentlige orden eller af ædruelighedsmæssige hensyn. Hvis vilkår og betingelser for den udvidede åbningstid overtrædes, kan Odder Kommune efter en skriftlig advarsel til bevillingshaveren inddrage tilladelse til den udvidede åbningstid, hvorefter der skal holdes lukket fra kl Affald og renholdelse Restaurationen skal efter lukketid sørge for, at der sker opsamling af henkastet affald udenfor virksomheden. Affald der hidrører fra en bestemt restauration, skal fjernes fra det nærmeste bybillede umiddelbart efter lukketid. 15. Forbud mod servering og ophold Det følger af restaurationsloven, at der er forbud mod servering af stærke drikke for personer, som er under 18 år, og for personer hvor yderligere indtagelse af stærke drikke vil kunne give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre. På et serveringssted, hvor der serveres stærke drikke, er der pligt til, på et for gæsterne iøjnefaldende sted, at anbringe opslag om, at serveringen af stærke drikke er forbudt for personer under 18 år. Bevillingshaveren har pligt til at sørge for mulighed for at få serveret andre drikke. Under særlige forhold kan politiet udstede et forbud mod at personer under 18 år opholder sig som gæster på serveringsstedet. Dokumentnr.: side 10

11 Det vil være muligt, at give en alkoholbevilling på betingelse af, at unge under 18 år ikke må opholde sig på restaurationen. 16. Forstyrrelse af den offentlige orden På salgssteder, hvor der er offentlig adgang, og hvorfra der foregår salg af mad og drikkevarer til nydelse på eller ved salgsstedet, er det forbudt, at udvise støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende adfærd, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden eller medføre ulempe for andre tilstedeværende. I sådanne tilfælde er værten eller dennes stedfortræder forpligtet til at påtale forholdet og om fornødent bortvise den pågældende eller tilkalde politiet. 17. Sagsbehandling Sagsbehandlingstiden for ansøgninger om alkoholbevilling er hos politiet dage. Østjyllands Politi afgiver herefter indstilling til Odder Kommune, som forbereder sagen til behandling i byrådet. Ansøgninger om alkoholbevillinger behandles af Odder Byråd 4 gange årligt. (marts, juni, september, december) Odder Kommune kan, ved uproblematiske bevillingsfornyelser, træffe administrative afgørelser ved formanden for Økonomiudvalget. Der vil ske orientering herom, på det først kommende byrådsmøde hvor der behandles ansøgninger om alkoholbevilling. 18. Afslag og klager Hvis en ansøger ikke opfylder restaurationslovens krav for at kunne opnå alkoholbevilling, eller hvis byrådet vurderer, at der ikke skal meddeles bevilling, vil der blive givet et afslag. Afslaget vil blive fremsendt til ansøgeren sammen med en begrundelse. En afgørelse om afslag på ansøgning om alkoholbevilling kan ikke indbringes for en anden administrativ myndighed. Hvis ansøgeren ønsker at gå videre med sagen, må han derfor anlægge sag mod kommunen ved de almindelige domstole, som en almindelig prøvelse af en administrativ afgørelse. 19. Spilleautomater Gevinstgivende spilleautomater må kun opstilles i restaurationer med alkoholbevilling Tilladelse gives af Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til opstilling af indtil 3 gevinstgivende spilleautomater i restaurationer med alkoholbevilling. Der opkræves et gebyr pr. kalenderår pr. automat. Ikke gevinstgivende spilleautomater kan uden tilladelse opstilles både i restaurationer med og uden alkoholbevilling. Der betales ikke afgift for indtil 2 ikke gevinstgivende spilleautomater. I restaurationer uden alkoholbevilling kan der ikke opstilles gevinstgivende spilleautomater. Det følger af lov om spil, at personer under 18 år ikke må spille på gevinstgivende spilleautomater. 20. Revision Nærværende restaurationsplan skal revideres mindst en gang i hver byrådsperiode. 21. Ikrafttræden Restaurationsplanen træder i kraft fra byrådets vedtagelse, således at den vil finde anvendelse på sager, der behandles efter tidspunktet for vedtagelsen. Dokumentnr.: side 11

12 Restaurationsplanen for Odder Kommune er vedtaget af Odder Byråd den xx.xx.xxxx Bilag 1. Sagsgange Ansøgning om alkoholbevilling og fornyelser: Andre Østjyllands Politi Odder Kommune Østjyllands Politi modtager ansøgning om alkoholbevilling Østjyllands Politi laver en forespørgsel til SKAT Evt. forespørgsel til Fødevareregionen Østjyllands Politi samler svarene, vurdere dem og afgiver indstilling til Odder Kommune. Østjyllands Politi afslutter sagen. Østjyllands Politi laver en forespørgsel til Odder Kommune Odder Kommune indsamler oplysninger, til svar på Østjyllands Politis forespørgsel. Odder Kommune forbereder sagen til byrådet, som træffer beslutning. Beslutningen fremsendes til Østjyllands Politi og ansøger. Ansøgning om udvidet åbningstid, bestyrergodkendelse og ændring af direktion/bestyrelse: Østjyllands Politi Ansøgning/anmeldelse modtages af Østjyllands Politi. Østjyllands Politi indsamler oplysninger, og laver indstilling til Odder Kommune. Østjyllands Politi afslutter sagen. Odder Kommune Odder Kommune forbereder sagen, og træffer beslutning. Odder Kommune sender beslutningen til Østjyllands Politi og ansøger. Dokumentnr.: side 12

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4

Forord... 3. A. Målsætning... 4. B. Næringsbrev... 4. C. Bevillingsnævnet... 4 Restaurationsplan Forord... 3 A. Målsætning... 4 B. Næringsbrev... 4 C. Bevillingsnævnet... 4 D. Behandling af bevillingsansøgninger... 5 1. Myndighederne... 6 E. Alkoholbevilling... 8 1. Begrænsninger...

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger

Den 1.5.2009. Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Den 1.5.2009 Restaurationsplan for Århus Kommune. Vejledning om alkoholbevillinger Indholdsfortegnelse. Side: 1. INDLEDNING 1 2. MYNDIGHEDERNE 2 3. REGELGRUNDLAGET 4 3.1. Næringsbrev 4 3.2. Alkoholbevilling

Læs mere

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune

Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger. Jammerbugt Kommune Retningslinier for udstedelse af alkoholbevillinger Jammerbugt Kommune Indholdsfortegnelse Side Formålet med planen...3 Næringsbrev...3 Bevillingsnævnet...3 Hvem kan få alkoholbevilling:...4 Midlertidig

Læs mere

Bekendtgørelse om dørmænd

Bekendtgørelse om dørmænd BEK nr 265 af 13/04/2005 Bekendtgørelse om dørmænd I medfør af 15 b, stk. 3, og 37, stk. 4, i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 163 af 11. marts 2003 som ændret ved

Læs mere

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds

Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Restaurationsplan for kommunerne i Syd- og Sønderjyllands Politikreds Esbjerg, Fanø, Varde, Vejen, Tønder, Sønderborg, Aabenraa og Haderslev Fanø Kommune Indholdsfortegnelse Side 2 1. FORORD... 3 1.1.

Læs mere

restaurationsplan Formål

restaurationsplan Formål restaurationsplan Formål Restaurationsplanen er tænkt som et værktøj til Bevillingsnævnet og til de ansøgere, som ønsker at få en bevilling fra nævnet. Indholdsfortegnelse Tema/ intro billedfelt: Her kan

Læs mere

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune

Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Restaurationsplan for Bornholms Regionskommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1. Forord... 4 1.2. Formål... 4 Formålet med restaurationsplanen er at... 4 1.3. Overordnet om alkoholbevilling...

Læs mere

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast

RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE. 3. udkast KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 08-09-2011 RESTAURATIONSPLAN FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 3. udkast Sagsnr. 2011-9767 Dokumentnr. 2011-635899 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Restaurationsplan for Københavns Kommune

Restaurationsplan for Københavns Kommune Restaurationsplan for Københavns Kommune Københavns Kommune Kultur og Fritidsforvaltningen Udgave af 5. april 2013 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 5 Vejledning og information om ansøgninger om alkoholbevillinger

Læs mere

Restaurationsplan 2012

Restaurationsplan 2012 Restaurationsplan 01 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4. Definitioner... 5. Generelle regler... 7 4. Nye restaurationer... 9 5. Eksisterende restaurationer... 10 6. Udeservering... 11 7. Særlige bestemmelser...

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger

Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget. Generelle bemærkninger Forslag til Inatsisartut nr. xx af xxx 2014 om salg og udskænkning af alkoholholdige drikke. Bemærkninger til lovforslaget 1. Indledning 1.1.baggrund for forslaget Generelle bemærkninger Naalakkersuisut

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Forberedende kursus til næringsprøven

Forberedende kursus til næringsprøven Forberedende kursus til næringsprøven Modul Restaurationsvirksomhed Tekst til kursister Sidst opdateret den 23. august 2006 Udarbejdet af MOCH A/S for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v.

Revision af restaurationsloven. - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Revision af restaurationsloven - Lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. Betænkning nr. 1206 Industriministeriet, juni 1990 Publikationen kan købes i boghandelen eller hos STATENS INFORMATIONSTJENESTE

Læs mere

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26.

OMTRYK 19. 20. 27. 21. 22. 28. 23. 24. 29. 25. 30. 26. Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Korrektion af henvisning i 42, stk. 3 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er 1) at holde forbruget af spil om penge på et moderat

Læs mere

L 202 Forslag til lov om spil.

L 202 Forslag til lov om spil. Page 1 of 78 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 202 Forslag til lov om spil. Af skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling: 2009-10 Status:

Læs mere

Forslag. Lov om spil 1)

Forslag. Lov om spil 1) Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ændret ordlyd i 24, 59, stk. 1, og 65, stk. 4, samt korrekturrettelser Fremsat den 26. marts 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Kapitel 1 Lovens

Læs mere

Forslag. Lov om spil

Forslag. Lov om spil Skatteministeriet J.nr. 2009-511-0041 12. februar 2010 Forslag til Lov om spil (Spilleloven) Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Lovens formål er, 1) at holde forbruget af spil om penge på

Læs mere

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Forslag. Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Lovforslag nr. L 28 Folketinget 2009-10 Fremsat den 7. oktober 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om offentligt hasardspil i turneringsform Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde 1.

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 20. maj 2014 Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge

Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Unge i byen Tryggere udskænkningssteder for unge Odinsvej 19, 2.sal DK-2600 Glostrup Telefon +45 43 44 88 88 Telefax +45 33 43 01 39 E-mail dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer

Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer LBK nr 861 af 10/10/1994 Bekendtgørelse af lov om spillekasinoer Herved bekendtgøres lov nr. 397 af 13. juni 1990 om spillekasinoer med de ændringer, der følger af lov nr. 1096 af 22. december 1993. Kapitel

Læs mere

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1)

Forslag. Lov om omsætning af fast ejendom 1) Lovforslag nr. L (nr.) Forslag til Lov om omsætning af fast ejendom 1) (Ejendomsmæglerloven) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner m.v. 1. Denne lov omfatter betingelserne for godkendelse

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere