Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget 31"

Transkript

1 Kirstinelund - Afdelingsbestyrelsen Rugvænget oktober 2012 Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling Kirstinelund tirsdag den 25. september 2012 kl i Glassalen på Rugvængets Skole Til stede var Beboere fra 63 lejemål svarende til 126 stemmer Afdelingsbestyrelsen Svend Erik Pedersen, Marie-Louise Scharling, Laila Arlofelt, Freddie Ib Elmelund, Torben Krogh samt Jane Maarbjerg Afdelingen Ejendomsmester Johnny Nielsen og ejendomsfunktionær Paul Nielsen Almenbo Per Kloster Andersen, Lisbet Schaltz, Claus Hansen og Lene Terpe (referent) Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 3. Behandling af indkomne forslag 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år 5. Orientering fra IT-udvalget 6. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år b. Valg af suppleanter for 1 år 7. Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til Boligselskabet Kirstinevang a. Valg af repræsentantskabsmedlemmer for 1 år b. Valg af suppleanter for 1 år 8. Eventuelt ad 1 - Valg af dirigent Formanden Svend-Erik Pedersen bød velkommen og foreslog Per Kloster Andersen som dirigent. Per Kloster Andersen blev valgt som dirigent og han konstaterede, at mødet var indkaldt med det lovmæssige varsel

2 ad 2 - Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde Beretningen var udsendt til beboerne forud for mødet. Formanden havde en rettelse til beretningen, hvoraf det fremgik, at Amager IT stod for hjemmeside/infokanal for afdelingen. Dette er ikke tilfældet, idet det er TV House, som varetager disse opgaver. Beretningen blev sat til afstemning og godkendt. ad 3 - Behandling af indkomne forslag Dirigenten informerede om, at der var indkommet 11 forslag til afdelingsmødet. Disse var blevet omdelt den 19. september 2012 sammen med det øvrige materiale til afdelingsmødet. Forslag 1: Parkeringspladser Forslagsstiller Henrik Østerliin I forbindelse med fornyelse af vores områder for en del år siden, forsvandt der foran Bygvænget p-pladser, og da der er flere og flere familier, der har mere end en bil, ville det være rart, hvis disse p-pladser blev genetableret. Jeg har været på Teknisk Forvaltning for at høre hvem, der ejer vejen foran de hvide blokke og fik at vide, at det gør vi/almenbo. Det er det man kalder privat vej med offentlig adgang og som sådan, så er det os, der bestemmer, hvem der må benytte vores område. 1. Flere p-pladser 2. Væk med varebiler og minibusser 3. Har man garage - forbudt at bruge p-plads 4. Bedre skiltning, da der ofte parkeres på fortovet. Forslagsstiller var ikke til stede. Der var en indsigelse mod forslaget, idet en beboer mente, at et sådant forslag ikke kunne stilles uden et prisoverslag. En beboer oplyste, at alle køretøjer under kg lovligt måtte holde på vejen. Afdelingsbestyrelsen oplyste, at de havde diskuteret forslaget og var enige om, at det ville blive meget dyrt at reetablere parkeringspladserne. De appellerede derfor til forsamlingen om at stemme mod forslaget. Forslaget blev sendt til afstemning og forkastet. Forslag 2: Garager Forslagsstiller: Henrik Østerliin Har aldrig forstået dette med, at man ikke må natparkere udenfor en garage af hensyn til snerydning. Hvad med folk, der kommer hjem om morgenen (kl ) og parkerer foran en garage, er det ikke det samme. Mig bekendt er der ikke ryddet sne om natten i mange år, måske sent om aftenen. Mig bekendt er det også kun tilladt at have bil i de almindelige garager og ikke bruge dem, kun til motorcykel eller pulterkammer. Forslagsstiller var ikke til stede. Afdelingsmødet var enige om, at forslaget ikke var konkret nok til at kunne stemmes om

3 Forslag 3: Bord/bænke pladser Forslagsstiller: Henrik Østerliin Kan man ikke få sat en beholder op med sand, ved alle bord/bænke pladser, så der ikke flyder med cigaretskodder. Prøv at se ved de to bord/bænke på bagsiden af Rugvænget 31 ud foran Rugvænget 29, samt den grill der er der. Samtidig vil jeg gerne have det bord/bænk plads på bagsiden af Bygvænget 35 nedlagt eller fjernet, da der i sommerhalvåret er meget larm fra denne. Folk mødes med deres hunde og deraf masser af gøen og råben for at få disse hunde til at tie stille. Endvidere mener jeg, at det er forbudt ifølge politivedtægten at drikke alkohol på offentlige steder (pladsen bagved Bygvænget 35) og da vores område ikke er hegnet ind, må det derfor betragtes som offentligt område. Forslagsstiller var ikke til stede. Det beskrevne område er ikke offentligt område. Flere beboere mente ikke, at problemet var så stort som beskrevet i forslaget, men at det var hyggeligt og godt for det sociale liv i afdelingen. Bestyrelsen oplyste, at der til foråret opsættes nye affaldsbeholdere til cigaretskod på omtalte pladser. Den resterende del af forslaget blev afvist. Forslag 4: Affaldsøer Forslagsstiller: Henrik Østerliin Har man overvejet om at faldsøerne stadig står på de rigtige pladser. Der er nogle steder, hvor de meget hurtigt bliver fyldt, Rugvænget 31 og andre, hvor de ikke er fyldt på en uge, Rugvænget Da jeg har set en del personer smide pap i husholdningsaffaldet, kunne det måske være en god idé at der, hvor der er 8 affaldslemme at udskifte det med en til pap. Forslagsstiller var ikke til stede. Bestyrelsen og ejendomsmesteren mente, at øerne er placeret korrekt. Ejendomsmesteren erindrede om, at pap skal lægges i den store affaldscontainer. En beboer gjorde opmærksom på, at øerne er placeret korrekt i henhold til Arbejdstilsynets krav. Forslaget blev afvist. Forslag 5: Lukke for anskaffelse af hund Forslagsstiller: Svend Erik Pedersen Jeg vil hermed gerne stille forslag om, at der med virkning fra 1. januar 2013, når nye lejere flytter ind i Kirstinelund, bliver lukket for anskaffelse af hund. Mit argument er, at der i bebyggelsen nu findes så mange hunde, at foreningen ikke efter min mening kan bære flere. Der findes hundebesiddere, der ikke magter at styre hunden, ligesom mange børn i området har angst for hundene. Det kan jo ikke være rigtigt, at man ude i byen skal høre, at dersom man vil have hund, kan man bare flytte i Vængerne. Dette forslag er ikke fremsat, fordi jeg ikke kan lide hunde, men for at få lidt styr på tingene i Kirstinelund

4 Forslagsstilleren uddybede forslaget med, at da flere beboere ikke helt kunne styre deres hunde, kunne man eventuelt indføre 1 års prøvetid. Der var herefter en længere debat, hvor det blandt andet blev nævnt, at der pt. er 64 lejemål i afdelingen, som har tilladelse til at holde hund, men at der indenfor det sidste år kun har været én klage over hundehold. Der var generel meget stor tilfredshed med muligheden for at holde hund i afdelingen. Forslagsstiller trak derefter forslaget. Forslag 6: Parkering Forslagsstiller Jan Nielsen Lejemål med tilhørende garager skal bruge pladsen foran egen garage til at holde på i den gældende tid det er lovligt (dagtimerne) for så at parkere sin bil i garage om aftenen. Begrundelse: Der er ikke nok parkeringspladser til alle i Kirstinelund afd Hvorfor skal dem med garage så også bruge en plads i dag- og aftentimerne? Det kunne jo også tænkes, at dem, der har fået garage, ikke bruger dem til deres bil, men til alt andet brandfarligt som ikke hører til i garagen. Afdelingsbestyrelsen skulle måske til at se garagernes lejemål efter igen, for at se om ovennævnte bliver brugt til det, de skal bruges til. Forslagsstiller understregede, at lejere kun må bruge garagen til parkering af køretøj og ikke til opbevaring. Ejendomsmesteren oplyste, at det kunne blive svært at rydde sne, hvis der holdt biler foran garagerne og oplyste endvidere, at det sidste år blev undersøgt, hvorvidt alle garagelejere var i besiddelse af gyldig registreringsattest. En beboer foreslog, at der i stedet stemtes om, at beboerne tog hensyn til hinanden og tænkte på hinanden i forhold til parkering. Det blev besluttet at ændre forslaget og i stedet stemme om at tage hensyn til og tænke på øvrige beboere. Forslaget blev vedtaget. Forslag 7: Svineri ved containerpladsen Forslagsstiller Brian Nielsen Som nyindflytter undrer det mig? Trods videoovervågning og lås på porten til containerpladsen at der stadig bliver klunset i stor stil med svineri til følge. Det må da kunne gøres bedre??? Forslagsstiller havde ikke yderligere kommentarer til forslaget. Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der ikke var videoovervågning på containerpladsen, men at skiltet med videoovervågning var opsat præventivt. Afdelingsbestyrelsen oplyste endvidere, at der stadig blev arbejdet med projektet om opretning af en bytte/lånecentral. Ejendomsmesteren oplyste, at personalet brugte ca. 1 time daglig på oprydning og sortering af affald

5 Bestyrelsen henstillede til beboerne om at efterlade containerpladsen ryddelig og være opmærksomme på at aflevere deres affald i de korrekte containere. Herefter faldt forslaget. Forslag 8 Svømmebassiner/vandmåler Forslagsstiller: Brian Nielsen Kan det være rigtigt? At flere beboere fylder store svømmebassiner op med varmt vand, dag ind og dag ud i sommerhalvåret. For det første er det dyrt for os andre beboere. For det andet er det et kæmpe vandspild. Hvad med vandmålere? Forslagsstiller spurgte endvidere hvem, der betaler for andre steder med vand, f.eks. på bilvaskeplads og springvand. Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der ved et tidligere afdelingsmøde havde været stillet forslag om opsætning af vandmålere, men at forslaget var blevet nedstemt, idet det var meget dyrt at etablere vandmålere i de enkelte lejemål. Det blev endvidere oplyst, at svømmebassiner af sikkerhedsmæssige årsager skal tømmes dagligt. Det blev besluttet ikke at stemme om forslaget, idet afdelingsmødet fandt, at forslaget mere havde karakter af et spørgsmål end af et forslag. Forslag 9: Ændring af husordenen Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen oplyste, at forslaget desværre ikke var gennemarbejdet og ønskede derfor at arbejde videre med forslaget til næste afdelingsmøde. Forslaget blev trukket. Forslag 10: Haver i stuelejligheder i de hvide blokke Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen Arbejdsgruppen, bestående af Torben Krogh og Marie-Loise Scharling, har arbejdet med forslaget, stillet på sidste års afdelingsmøde, om etablering af haver i stuelejlighederne i de hvide blokke. Samtlige 60 stuelejligheder er blevet spurgt. 13 stuelejligheder har svaret og 11 af disse er interesseret i at få en have mod en forbedringslejeforhøjelse. Det foreslås, at projektet stilles i bero til flere stuelejligheder i de hvide blokke viser interesse. En beboer oplyste, at det havde været svært at forholde sig til spørgsmålet, idet man ikke kunne se udgiften ved etablering af en have. Afdelingsbestyrelsen oplyste, at der endnu ikke var indhentet tilbud, da dette krævede mindst 22 interesserede lejemål. Forslaget om at stille projektet i bero blev vedtaget. Forslag 11: 2. etape etablering af altaner i de hvide blokke Forslagsstiller: Afdelingsbestyrelsen - 5 -

6 Samtidig med orientering om etablering af haver blev samtlige 180 lejemål spurgt på ny, om der var interesse for at få etableret en altan mod en forbedringslejeforhøjelse. 21 lejemål har svaret og 12 af disse lejemål ønsker altan. Det foreslås, at 2. etape af etablering af altaner i de hvide blokke stilles i bero til mindst 25 lejemål ønsker en altan. Forslaget blev vedtaget. ad 4 - Godkendelse afdelingens driftsbudget for det kommende år Afdelingens budget for 2013 var omdelt til beboerne den 19. september. Administrationen gennemgik budgettet, der anviser en lejeforhøjelse inklusiv forbedringsarbejder på kr. svarende til 1,4 %. Ejendomskatten er som følge af ejendomsvurderingen 2010 faldet, idet grundværdien er faldet. Det betyder en mindre udgift i 2013 på 155 t.kr. Vandafgiften er steget med 6,85 kr. pr. m³ i 2012 og betyder en stigning i 2013 på 276 t. kr. Renovationsudgiften falder med 41 t. kr., hvilket er besparelse på afhentning af storskrald Renholdelsesudgiften stiger med 128 t. kr., hvilket svarer til de overenskomstmæssige reguleringer. Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser falder med 914 t. kr., der skyldes ændring af finansieringen af faldstammeudskiftningen. Der var følgende bemærkninger til budgettet: Der blev spurgt, hvorfor posten tab ved fraflytning var steget med 150 t.kr. Administrationen svarede, at henlæggelserne stiger på grund af et stigende antal inkassosager. Der blev spurgt, hvem der betaler for nye køkkener i afdelingen. Administrationen svarede, at køkkenrenovering er udgiftsneutral for afdelingen, idet det er det enkelte lejemål, der betaler for et nyt køkken via en forbedringslejeforhøjelse. Afdelingens budget for 2013 blev herefter godkendt med en huslejeforhøjelse pr. 1. januar 2013 på 1,4 %. ad 5 - Orientering fra IT-udvalget Formanden oplyste, at der er etableret stjernenet i afdelingen og at dette fungerer bedre end det tidligere net. Der vil blive afholdt møde med Dansk Kabel TV for at høre, om der kan laves yderligere forbedringer af nettet. Der blev spurgt, om IT udvalget arbejder på at gøre TV-pakkerne individuelle. Der blev svaret, at dette kan pt. ikke kan lade sig gøre ifølge Dansk Kabel TV. Der blev spurgt, om PC-klubben stadig eksisterer. Der blevet svart, at der arbejdes på at gøre lokalerne færdige, men at klubben stadig eksisterer. Der blev opfordret til, at afdelingsbestyrelsen snarest indkalder IT-udvalget til et møde

7 Der blev spurgt, hvem der egentlig sad i IT-udvalget. Til referat kan oplyses, at IT-udvalget består af følgene personer: Svend Erik Pedersen, Peter Jacobsen, Leif René Marek og Flemming Dose. ad 6 - Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter a. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år Følgende medlemmer var på valg for en 2-årig periode: Laila Arlofelt Svend Erik Pedersen Jane Maarbjerg Bart Simon Gelert (udtrådt af bestyrelsen) Endvidere ønskede Kim Gunnarson at stille op til en post i afdelingsbestyrelsen. Laila Arlofelt, Svend Erik Pedersen og Jane Maarbjerg blev genvalgt til afdelingsbestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode. Kim Gunnarson blev valgt til afdelingsbestyrelsesmedlem for en 2 årig periode. b. Valg af suppleanter for 1 år Peter Thuse blev valgt som suppleant til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen består herefter af: Marie-Louise Scharling (2013) Kim Gunnarson (2014) Jane Maarbjerg (2014) Torben Krogh (2013) Laila Arlofelt (2014) Svend Erik Pedersen (2014) Freddie Ib Elmelund (2013) Peter Thuse, suppleant. ad 7 Valg af repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter til Boligselskabet Kirstinevang a. Valg af 5 repræsentantskabsmedlemmer for 1 år Følgende blev valgt til repræsentantskabet: Marie-Louise Scharling, Svend Erik Pedersen, Torben Krogh og Dan Pedersen blev genvalgt til repræsentantskabet for en 1-årig periode. Kim Gunnarson blev valgt til repræsentantskabet for en 1-årig periode. b. Valg af suppleanter for 1 år Torben Ljungkvist blev valgt som suppleant til repræsentantskabet. ad 8 - Eventuelt Der blev spurgt, hvorfor der stadig var meget koldt i gavllejlighederne. Administrationen svarede, at der arbejdes på forskellige løsninger for at finde den mest optimale løsning på gavlvægsproblematikken

8 Der blev spurgt, om der må etableres blomsterranker udenfor rampelejlighederne. Afdelingsbestyrelsen svarede, at der pt. ikke er regler vedrørende opsætning af blomsterkasser ved rampelejlighederne, men at den gældende husorden også gælder rampelejlighederne. Der blev spurgt, hvorfor der ikke kommer referater fra afdelingsbestyrelsesmøderne. Afdelingsbestyrelsen beklagede, at der ikke var referater på hverken hjemmeside, tekst-tv eller i ophængskassen udenfor bestyrelseslokalet, men at de vil sørge for, at dette sker fremadrettet. Mødet sluttede kl Referent Formand Dirigent Lene Terpe Svend Erik Pedersen Per Kloster Andersen - 8 -

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 17. oktober 2012 torsdag den 27. september 2012 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02

POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELS-BOLIGFORENING AFDELING 4 KAGSHUSENE ÅFLØJEN 5 2700 BRØNSHØJ Tlf.: 44 91 60 03 Fax: 44 26 60 02 Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 21. september 2010 kl. 19.00 i aulaen på Korsager Skole, Tersløsevej 35-39, 2700 Brønshøj Inden mødets start blev der holdt 1 minuts stilhed i anledning af

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 27. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 71 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9

Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde mandag den 8. september 2014 kl. 18.30 på Virum Skole, Kantinen, Skolebakken 9 Til stede var beboere fra 12 lejemål. Yderligere 3 lejemål var repræsenteret

Læs mere

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af beboermødet 19.september 2011 tirsdag den 6. september 2011 kl. 17.00 i Bispebjerghjemmets Café, Tagensvej

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21. REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg og budgetmøde Brøndbyparken afd. 3 Tirsdag d. 16. september 2014 Kl.19.00-21.45 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Godkendelse

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

ordinært afdelingsmøde

ordinært afdelingsmøde CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 13. september 2011 kl. 19.00 fortsat torsdag den 29. september 2011 kl. 19.00 på Virum Skole, kantinen, Skolebakken 9, Virum 1) Velkomst

Læs mere

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187

Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Referat fra afdelingsmødet den 25. september 2012 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 25. september 2012 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden:

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 14. NOVEMBER 2012 1. Velkomst og valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00

referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Der indkaldes hermed til ordinært afdelingsmøde i Beboerhuset Nærumvænge Torv 25, tirsdag den 9. november 2010 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent. 2. Aflæggelse af afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk

Referat fra afdelingsmødet den 11. marts 2014 - Flintemarken, Vedbæk Referat Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187 Tid: Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R

Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger. Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R TINGBJERG Hermed indkaldes til ordinært afdelingsmøde for Tingbjerg SABs 5 afdelinger Tirsdag den 20. november 2012 kl. 19.00 i Selskabslokalerne, Ruten 6 R Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE FOR BREDALSPARKEN OG GRENHUSENE D. 12. NOVEMBER 2013 1. Velkomst og valg af dirigent Børge Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 35

Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Referat Afdelingsmøde afdeling 35 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 35 Sted: Fælleshuset, Skovbrynet Dato: Den 29. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 74 husstande repræsenteret. Hardy Hansen, formand

Læs mere

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55.

TINGBJERG. Beboerforeningen FSB. Lejerforeningen. Tingbjerg SAB. ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer. Nr. 3 2012 55. TINGBJERG Beboerforeningen FSB og Lejerforeningen Tingbjerg SAB ønsker alle beboerne en rigtig god og forhåbentlig varm sommer Nr. 3 2012 55. årgang Udgivet af Lejerforeningen Tingbjerg SAB og Beboerforeningen

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005

Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Referat fra foreningens ordinære Generalforsamling afholdt d. 16. marts 2005 Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 3. Aflæggelse af regnskab for året 2004 (vedlægges)

Læs mere

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet.

valg til afdelingsbestyrelsen på regnskabsmødet. 1-1015 Egeløvparken Velkommen til ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 19. maj 2014 kl. 19.00 i afdelingens beboerlokale under hjælpemiddelcentralen. Forslag til forretningsorden for afdelingsmødet

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012

AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 AFDELINGSMØDE I BAUNEVANGEN d. 15. marts 2012 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Fremlæggelse af beretning 4. Orientering fra driftschefen 5. Godkendelse

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere