Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Anmeldt tilsyn December 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Anmeldt tilsyn December

2 Indholdsfortegnelse 1 samlede bemærkninger og anbefalinger Oplysninger grundlag Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Opfølgning fra andre tilsyn Fysiske rammer Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Pædagogiske planer Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Medindflydelse og kommunikation Sprogbrug og omgangsformer Sundhed, kost og motion Særlige fokusområder Medicinhåndtering og indberetning af utilsigtede hændelser Magtanvendelse og konflikthåndtering Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Internt samarbejde og kommunikation Kompetenceudvikling Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Eksternt samarbejde Øvrige udfordringer Formål og metode Formål med tilsynet Metode varsling og tilrettelæggelse BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Kontaktoplysninger Præsentation af BDO

3 1 samlede BDO har på vegne af Ringsted Kommune foretaget et anmeldt tilsyn på Ringsted krisecenter. BDO er kommet frem til følgende på baggrund af analysen af det datamateriale, som er indsamlet gennem interviews og observationer. Det overordnede indtryk af Ringsted krisecenter er, at det er et velegnet tilbud til målgruppen af kvinder og kvinderne har en god hverdag, hvor de tilbydes hjælp og aktiviteter, der er relevante for dem og deres individuelle behov. Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalingen fra sidste tilsyn, og tilsynet noterer sig, at man er i proces omkring det nye haveprojekt. Tilsynet vurderer, at tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er i overensstemmelse med kvindernes behov, og at de anvendte metoder er et klart udtryk for bedste praksis og viden omkring målgruppen. Ligeledes er det tilsynets, at tilbuddet har en ensartet faglig forståelse, og at de formår at omsætte denne viden/faglige forståelse til praksis. Der udarbejdes en opholdsplan for den enkelte kvinde og hendes eventuelle børn ved ankomst til tilbuddet, og der justeres løbende i delmål og mål i forhold til den enkelte kvindes behov. Tilsynet konstaterer, at man stadig er i proces med at udvikle det elektroniske system, hvor opholdsplanen skal inkluderes. Tilsynet noterer sig, at der er tilknyttet frivillige til tilbuddet, og at disse frivillige blandt andet bidrager med økonomisk og juridisk vejledning. Yderligere noterer tilsynet sig også, at borgerne finder, at de overordnede husregler, der er tilknyttet hverdagen, til tider håndteres divergerende. Tilsynet vurderer, at kvinderne har indflydelse på alle væsentlige beslutninger vedrørende dem selv og har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Det er ligeledes tilsynets, at medarbejderne forholder sig refleksive til regler og egen forholdemåde, når det gælder den konkrete håndtering af det fælles regelsæt. Der er generelt et ordentligt sprogbrug og en god omgangsform på tilbuddet, og medarbejderne er opmærksomme på at intervenere i det omfang, der er behov herfor. Det er tilsynets, at der er fokus på sund levevis, i det omfang kvinderne har behov og overskud til dette. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne finder forslaget med en fast sundhedsplejeske-aftale som værende interessant, og tilsynet anbefaler derfor, at ledelsen overvejer, om dette kunne være gavnligt jf., at der her kunne være faste børneundersøgelser, rådgivning og vejledning omkring emnet. Tilsynet noterer sig, at kvinderne er selvadministrerende i forhold til medicin og jf. tidligere tilsyn kan hjemmesygeplejersken hjælpe med doseringen, hvis der behov for dette. Når det gælder magtanvendelsesområdet, vurderes det, at medarbejderne har et overordnet kendskab til procedure og retningslinjer, hvorfor tilsynet opfordrer til, at leder tager initiativ til at optimerer deres viden omkring emnet, så kendskabet bliver mere uddybende. Tilsynet noterer sig endvidere, at man arbejder forebyggende og jævnligt drøfter magt i gråzonen på personalemødet. Tilsynet vurderer, at tilbuddet har visioner og faglige målsætninger, som er relevante i forhold til målgruppen, samt at der arbejdes efter de udarbejdede kvalitetsstandarder på området. Der er en stabil personalegruppe, og at der findes en sygefraværspolitik, der fungerer efter hensigten. Det interne samarbejde er godt, og det er kendetegnet ved, at man har en åben samarbejdskultur, hvor der er plads til forskelligheder. Det er tilsynets, at medarbejderne modtager relevant kompetenceudvikling, således at de er opdaterede med faglig viden om målgruppen og de relevante metoder. Dertil er det også tilsynets, at der sker faglig vidensdeling og koordination mellem tilbuddets medarbejdere. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejdergruppen samlet set har relevant viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder. 2

4 Tilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set er tilfredse med arbejdsmiljøet, og noterer sig, at der er udarbejdet en APV. Der er relevant eksternt samarbejde blandt andet med kvindernes hjemkommuner, statsforvaltning m.fl. Endelig vurderes det, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen, og tilsynet bemærker, at kvinderne ønsker sig mere videoovervågning. 3

5 1.1 bemærkninger og anbefalinger Tilsynet giver anledning til følgende bemærkninger, anbefalinger og påbud: Bemærkninger 1. Tilsynet bemærker, at kvinderne ønsker sig mere videoovervågning. Anbefalinger 1. Tilsynet anbefaler, at ledelsen overvejer, om det kunne være gavnligt at tilknytte en fast sundhedsplejeske til tilbuddet med henblik på faste børneundersøgelser, rådgivning og vejledning omkring emnet. Anbefaling om påbud Ingen anbefaling om påbud. 2 Oplysninger Adresse Sorøvej 22, 4100 Ringsted Leder Kirsten Hejnfeldt Tilbudstype og juridisk grundlag Tilbuddet er et selvejende tilbud Tilbuddets juridiske grundlag er SEL 109 Antal pladser og belægningsgrad 8 pladser som er fuldt belagt med 8 kvinder og 9 børn Takst pr. døgn Ifølge tilbudsportalens oplysninger er prisen pr. døgn kr Målgruppebeskrivelse Målgruppen er voldsramte kvinder og børn Antal ansatte og personalesammensætning Personalegruppen består ifølge forstander af 10 ansatte, heraf: 1 forstander, 3 voksenrådgivere, der er uddannet enten socialpædagoger eller socialrådgiver, 2 børnerådgivere, der er uddannet socialpædagoger, 1 psykolog, 1 husassistent, 1 kontormedarbejder og 1 pedel begge sidstnævnte er på deltid. Dato og tidspunkt for tilsynsbesøg Telefoninterview med leder d kl og besøg d kl

6 Deltagere i interviews Ledelse: Forstander Kirsten Hejnfeldt, socialpædagog, familieterapeut og familierådgiver, ansat siden Medarbejdere: Socialrådgiver, kvinderådgiver, ansat i 5 år. Socialpædagog, familie- og kvinderådgiver, supervisor, mediator, ansat i 18 år Psykolog, ansvarlig for gruppemøder og efterværn, ansat i 5 år. Kvinder: Tilsynet talte med en gruppe kvinder på i alt 7, der har boet på stedet mellem en 1 uge til 5 måneder. BDO blev vist rundt på stedet af: Medarbejder. Tilsynsførende Marianne Grube Christiansen (Chefkonsulent, cand.pæd., PD og socialpædagog) Kirsten Marquardsen (Chefkonsulent Sygeplejerske, Sundhedsplejerske, MHM) 3 grundlag 3.1 Opfølgning på foregående tilsyn Opfølgning fra sidste tilsyn Ved sidste tilsyn (uanmeldt tilsyn, juni 2013), foretaget af BDO, blev der givet følgende anbefalinger: 1. Tilsynet anbefaler, at krisecentrets retningslinjer vedrørende medicinhåndtering indskrives i de kommende sikkerhedsprocedurer. Leder oplyser, at dette arbejde er gjort, men understreger, at de endnu ikke er færdig med at udarbejde sikkerhedsproceduren. Sikkerhedsproceduren vil blive færdig inden den kommende pædagogiske dag i januar, og gennemgået der. Adspurgt, om der siden sidste tilsyn er sket store ændringer eller opstået nye store udfordringer, oplyses det, at den store ændring er, at et haveprojekt er sat i gang, og det har været drøftet både på personalemødet og på mødet med de frivillige. Tilsynet spørger desuden ind til om, der har været nogen formelle klager siden sidste tilsyn, og hertil oplyser det, at det har der ikke været. Tilsynet vurderer, at der er fulgt relevant op på anbefalingen og tilsynet noterer sig, at man er i proces med det nye haveprojekt Opfølgning fra andre tilsyn Adspurgt, om der siden sidste tilsyn har været tilsyn fra andre myndigheder, 5

7 herunder Embedslægen, Arbejdstilsynet, Fødevarestyrelsen eller Brandtilsyn, oplyses det, at arbejdstilsynet har været på besøg og givet en grøn smiley. Derudover har leder og AMR-repræsentanten været på kursus og gennemgået relevante procedure og retningslinjer til emnet. Derudover oplyses det, at der ikke har været andre tilsyn siden sidste tilsyn. Tilsynet har noteret sig ovenstående oplysninger, og har ikke yderligere bemærkninger. 3.2 Fysiske rammer Ved det tidligere uanmeldte tilsyn er de fysiske rammer beskrevet således: Ringsted Krisecenter består af to huse, hvoraf det ene hus rummer bolig til to kvinder med børn. Det andet hus består af et større 2-etagers hovedhus, der er tilgængeligt for kvinder og børn med handicap. Kvinderne bor i tre levegrupper med egne værelser og fælles køkken, bad, stuer og børnerum. Der er vaskerum, ekstra opholdsstue, møderum, børneværksted og kontor. Udendørs er der en stor træterrasse, gårdsplads og stor have med legeplads, bålhus og boldbane. Det bliver oplyst, at en del af disse arealer skal indgå i den kommende terapihave. Have og gård er indhegnet. Indgange til husene er videoovervåget og låst med et elektronisk låsesystem. Ved sidste tilsyn blev det bemærket, at der skulle indrettes en terapihave. Leder oplyser ved dette tilsyn, at de har fundet en havearkitekt, som de i fællesskab med har udarbejdet et forslag til en ny have, hvilket bestyrelsen efterfølgende har godkendt. Der er nu nedsat en styringsgruppe, som er ansvarlig for processen herunder at søge fondspenge og være tovholder i tidsplanen for det færdige udbrudsmateriale. Herefter kan projektet igangsættes, hvis den ønskede økonomi er til stede. Leder oplyser dertil, at terapihaven givetvis får et andet navn, hvilket de også er i proces med. Haven er tænkt som et rum med mindre aktivitetsrum - eksempelvis rum til samtaler, rum til ro og fordybelse og rum til leg for børnene. Yderligere oplyses det af leder, at der er malet og indkøbt nyt inventar i nogle rum, samt etableret en ny havedør. Tilsynet observerer ved rundvisningen, at de forskellige levegrupper er indrettet funktionelt og med hjemmeligt præg. Der er pyntet op til jul. Alle de lokaler tilsynet ser, fremstår rene og opryddelige. Kvinderne tilkendegiver, at de er tilfredse med de fysiske rammer og fremhæver det positive i, at de har mindre levegrupper det er ligesom et almindeligt bofællesskab, udtaler kvinderne. Kvinderne efterlyser mere videoovervågning, da der kun er et kamera især ønsker kvinderne videoovervågning ud mod haven. I den faktuelle høring oplyser leder, at der er seks kameraer, og at man vil tage en drøftelse med kvinderne om det. Tilsynet vurderer, at de fysiske rammer er velegnede til målgruppen og tilsynet bemærker, at kvinderne ønsker sig mere videoovervågning. 6

8 3.3 Pædagogik Pædagogisk referenceramme og metode Ved det foregående tilsyn er det oplyst, at den pædagogiske referenceramme er inspireret af ATV (Alternativ Til Vold), som stammer fra Norge. Disse var de første til at beskrive vold og partnervold som fænomen, og dette perspektiv er afgørende for at forstå kvindernes situation og de eventuelle problemer, som såvel kvinderne og børnene har. Krisecenteret har fokus på at adskille fænomen og person, dvs. adskille volden og dens følger fra personen, for derigennem at frisætte personen for skyldfølelse. Dette sker ved, at man almengør, at vold virker dvs. enhver kvinde (eller mand), der oplever samme behandling, ville opleve samme reaktion. Denne forståelse bidrager også til en forklaring på de reaktioner, som kvinden får, og er med til at støtte kvinden i, at hendes reaktion er en naturlig reaktion, som ville forekomme hos alle. Metodisk arbejdes der med behandling på forskellige frekvenser, fx gennem samtaler, Mindfulness, psykoedukation og Joyfull playing, som skal minimere børnenes stressniveau. Ved dette tilsyn spørges der uddybende ind til om, der er sket ændringer eller andre udviklings tiltag og hertil oplyser leder, at det er de samme metoder, som er beskrevet ved sidste tilsyn. Leder fortæller, at behandlingspersonalet har været på behandlingskonference omkring ATV i Norge, hvor man deler erfaring og henter ny inspiration. Der er konference hvert andet år. Det er en stor konference med mange forskellige workshops, og man vil på et kommende personalemøde dele den viden, der er erfaret ved de forskellige workshops. Leder selv er meget inspireret af mindfulness og det at bruge metoden på det mere individuelle plan, og sensomotorisk (kropsbevægelser), eksempelvis grunding, opmærksomhedsøvelser og centrering. Leder giver udtryk for, at der er god overensstemmelse mellem de metoder, de benytter og målgruppens behov, og henviser til, at de har en individuel tilgang, og derfor selekterer i metoder i forhold til den konkrete borger/sag. Eksempelvis er nogle kvinder kun på et kort ophold, hvor det viser sig, at de ikke er klar til at frigøre sig fra volden, da dette kan være en skræmmende proces og forekomme uoverskueligt, hvorfor de så indtil videre vælger det voldlige forhold til. Leder giver udtryk for, at hun godt kunne ønske sig et udvidet efterværn. Det oplyses hertil, at kvinderne efter ophold på tilbuddet bliver inviteret til forskellige arrangementer, men de har ikke et systematisk efterværn, hvor man følger familierne over eksempelvis 1½ år. Leder fortæller, at man igennem LOKK (landsorganisationen for kvindekrisecentre) arbejder på at få efterværn. Leder ser også, at der er god sammenhæng med regeringens 2020-plan, hvor målet er forbyggende initiativer og færre ophold for kvinder på kvindekrisecentre og så efterværn, da netop metoden bidrager til at understøtte kvinderne i tiden efter et ophold, og dermed minimerer kvindens behov for ophold på et kvindekrisecenter en anden gang. Leder redegør derudover for, hvordan de qua fælles uddannelse, temadage og supervision får drøftet deres tilgang, samt at de på personalemødet gennemgår deres støtte til kvinderne eksempelvis ydes der her kollegial sparring, ligesom man også anvender møderne til sikre sig en overordnet ensartet tilgang. Leder oplyser, at de ikke har en systematik, hvor de kan dokumenterer resultater af indsatsen med målgruppen, men de dokumenterer, hvor lang tid de enkelte kvinder og børn opholder sig på tilbuddet, og hvad opholdet har inde- 7

9 holdt, samt om hvor kvinden vælger/har mulighed for at flytte hen efter opholdet. Endvidere fortæller leder, at Socialministeriet har igangsat en kvalitativ undersøgelse gennem Rambøll netop med henblik på effekten af ophold på et kvindekrisecenter. Medarbejderne fortæller samstemmende med leder, at de er inspireret af ATV. Konkret arbejder man med samtaler både individuelt og i gruppe. Eksempelvis har der lige før tilsynets besøg været gruppemøde med deltagelse af to personaler. På gruppemøderne tales der fx om de forskellige former for vold, som kvinderne har været udsat for. Der arbejdes meget med at understøtte kvindernes selvværd, da flere af kvindernes selvværd er udvisket efter flere år i et voldeligt forhold. Der arbejdes endvidere med redskaber, der skal afdække kvindernes voldsudsættelse. Medarbejderne er meget opmærksomme på kvinderne, og i aftentimerne vender kvinderne ofte tilbage til en medarbejder og vil gerne samtale om de emner, der er taget hul på i løbet af dagen. Medarbejderne fortæller, at mange af kvinderne har et højt stressberedskab, da flere af dem har levet under voldsomt pres i flere år. Medarbejderne peger på, at der derfor heller ikke skal så meget til, før de lader sig inspirere af hinanden, og det gælder negativt såvel som positivt. Eksempelvis er kvinderne oftest gode til at samtale og hjælpe hinanden - de spejler sig i hinanden. Tilsynet vurderer, at tilbuddet anvender tilgange og metoder, der er i overensstemmelse med kvindernes behov, og at de anvendte metoder er et klart udtryk for bedste praksis og viden omkring målgruppen. Ligeledes er det tilsynets, at tilbuddet har en ensartet faglig forståelse, og at de formår at omsætte denne viden/faglige forståelse til praksis Pædagogiske planer Det er tidligere nævnt (ved sidste tilsyn, hvilket også blev bemærket), at der er indkøbt nyt journalsystem; Dan journal, der er et mindre journalsystem. Systemet blev indkøbt januar 2012, og siden har krisecenteret selv været med til at udvikle på systemet. Leder oplyser, at de i dag har en skabelon, hvor der dokumenteres i forhold til modtagelse, ophold og udflytning og under hver punkt er der målsætninger og ansvarsfordeling. Leders opgave i processen er af mere overordnet karakter, hvilket bl.a. indebærer, at hun har ansvaret for, at tingene bliver gjort. Leder understreger, at hun har nogle meget dygtige og kompetente medarbejdere, som godt kan varetage opgaverne selvstændigt. Ved start af et ophold bliver den enkelte kvinde afdækket og præsenteret for stedet, hvorefter kvinden får tilknyttet en rådgiver samt en børnerådgiver, hvis der er børn med. Leder deltager i processen omkring nye familier, og får derved et godt ind blik i familierne og deres problematikker samt hvilke kommuner, de kommer fra. Og derudover bruges journalsystemet til at holde sig ajour. Kvinderne selv forklarer, at de møder op i centret, hvorefter der afholdes en samtale, og de får tilknyttet en kontaktperson. Der afholdes opfølgningsmøder med jævne mellemrum, hvor en socialrådgiver fra hjemkommunen deltager. Her sættes og revurderes mål og planer for kvinderne og deres familie. Kvinderne oplever, at der er stor forskel på, hvor lang tid, der går, før der er lagt planer. 8

10 Medarbejdere fortæller sammenstemmende med leder og kvindernes udtalelser, at der udarbejdes opholdsplaner for alle kvinderne. I nogle tilfælde er det hjemkommunen, der udarbejder opholdsplanen for kvinden, og sender den til centret og kvinderne. Dertil oplyses det, at man løbende har samtaler med kvinderne, hvor man udarbejder og justerer delmål, eksempelvis kan der være kvinder, der ikke er parate til udflytning til den aftalte tid. Endvidere etableres der også samarbejde til den kommune, hvor den enkelte kvinde flytter hen efter endt opholdt - herunder kontakt til skole og institutioner. Ved sidste tilsyn blev det oplyst, at børnerådgiverne også kan informere institutionerne om den vold, der har ført til opholdet, da kvinderne måske ikke selv er i stand til at berette om det. Tilsynet vurderer, at der udarbejdes en opholdsplan for den enkelte kvinde og hendes eventuelle børn ved ankomst til tilbuddet, og at der løbende justeres i delmål og mål i forhold til den enkelte kvindes behov. Tilsynet konstaterer, at man stadig er i proces med at udvikle det elektroniske system, hvor opholdsplanen skal inkluderes. 3.4 Hverdagsliv Hverdag og aktiviteter Kvinderne fortæller, at en typisk hverdag foregår som i et hvert andet hjem, hvor en dagsrytme følges. Man står op, laver morgenmad til sine børn, handler ind og leger med sine børn. I nogle af levegrupperne laver kvinderne mad sammen på eget initiativ, og inviterer hinanden på aftenkaffe. Kvinderne giver udtryk for, at de generelt hygger sig sammen. Om aftenen, efter børnene er lagt i seng, har kvinderne ofte lidt socialt samvær i levegrupperne. Det oplyses, at tre dage om ugen er der børneklub, hvor kvinderne så har selvstændige eller gruppesamtale/-møde samt mulighed for at deltage i eksempelvis mindfulness. På dagen for tilsynet afholdes det ugentlige gruppemøde for kvinderne, hertil er der tilknyttet to faste medarbejdere, en psykolog og en voksenrådgiver. En kvinde fortæller, om sin oplevelse ved at deltage i sessioner med mindfulness og denne information afstedkommer en nysgerrig og interesseret drøftelse af mindfulness blandt kvinderne. Det oplyses, at mindfulness foregår fire gange ugentligt à 20 min. Kvinderne oplyser, at der udover medarbejderne, også er tilknyttet frivillige til stedet. Kvinderne oplever, at det er trygt at bo på stedet, og at de får god hjælp af medarbejderne. Kvinderne fremhæver, at det er rart, at man på tilbuddet kun skal koncentrere sig om sine børn, da det er en medarbejder, der er tovholder på alt andet omkring ens sag - eksempelvis det juridiske. Det oplyses, at der en gang månedligt kommer en jurist, samt at der hver 14. dag kommer økonomisk rådgivning til tilbuddet, og at disse er en del af de frivillige som et tilknyttet stedet. En kvinde oplever, at medarbejderne er dygtige til at skærme børnene fra de mest voldsomme oplevelser og svære samtaler, og at medarbejderne i det hele taget er rigtig gode til at tilgodese børnenes behov. En anden kvinde tilkendegiver, at der er respekt for, at kvinderne har forskel- 9

11 lige sociale behov, og at der er rum til disse forskelligheder. En tredje kvinde tilkendegiver, at medarbejderne godt kan være lidt mere fleksible i forhold til husregler og kommer med et eksempel omkring vedkommendes eget barn. Andre kvinder giver udtryk for, at medarbejderne er forskellige i forhold til at omsætte husreglerne, hvilket nogle af kvinderne opleve som lidt frustrerende og forvirrende. Disse kvinder efterspørger ensartethed. Der gives eksempler på, hvordan husreglerne er håndteret forskelligt. Dog er den generelle oplevelse af tilbuddet meget positivt og kvinderne synes, at forholdene på dette tilbud sammenlignet med erfaring fra andre lignede tilbud er gode. En kvinde nævner jf. punkt 3.2, at vedkommende i starten var utryg over der ikke var medarbejdere tilstede efter kl. 22, men har qua sin overfaldsalarm fået trygheden tilbage. Af andre initiativer nævner kvinderne positivt Hotdogklubben, hvor man mødes nogle gange om året sammen med kvinder, der tidligere har benyttet tilbuddet samt Røde Kors Ungekorps, der jævnligt kommer og leger med børnene, sidstnævnte kan også i særlige situationer benyttes til børnepasning. Derudover er der i Ringsted Kommune et Q-netværk (udenfor huset), som er et tilbud for kvinder i Ringsted, som har det svært. Fra dette tilbud kommer der en gang om måneden besøg af en medarbejder og en altmuligmand, som er behjælpelig med forskellige småting, der er af praktisk karakter. Det er tilsynets, at kvinderne har en god hverdag, hvor der tilbydes hjælp og aktiviteter, der er relevante for kvinderne og deres individuelle behov. Tilsynet noterer sig, at der er tilknyttet frivillige til tilbuddet, og at disse frivillige blandt andet bidrager med økonomisk og juridisk vejledning. Yderligere noterer tilsynet sig også, at borgerne finder, at de overordnet husregler til tider håndteres divergerende Medindflydelse og kommunikation Kvinderne har stor medindflydelse i deres liv på stedet, og der arbejdes efter principperne i empowerment - hjælp til selvhjælp. Medarbejderne peger på, at kvinderne er medbestemmende omkring alt der vedrører dem, men der selvfølgelig er et overordnet regelsæt (husregler) som skal overholdes. Dog tilkendegiver medarbejderne, at der også her er en fleksibilitet alt efter den enkelte kvindes behov. Medarbejderne er opmærksomme på, at en forskellige omsætning af regelsættet kan virke forvirrende på nogle kvinder og understreger derfor, at de som udgangspunkt forholder sig til regelsættet på samme vis gerne som rollemodeller. Udfordringen med regelsættet gør også, at de ofte har pædagogiske refleksioner omkring emnet på deres personalemøder. Husreglerne præsenteres ved indflytning, og det er medarbejdernes oplevelse, at disse for det meste overholdes. Medarbejderne redegør med en plausibel forklaring for, hvorfor det er nødvendigt med et gennemgående regelsæt. Flere af kvinderne giver under interviewet også forståelse for, at det er nødvendigt med et sådan. Tilsynet vurderer, at kvinderne har indflydelse på alle væsentlige beslutninger vedrørende dem selv, og har mulighed for at give udtryk for deres ønsker og behov. Det er ligeledes tilsynet, at medarbejderne forholder sig refleksive til regler og egen forholdemåde, når det gælder den konkrete hånd- 10

12 tering af det fælles regelsæt Sprogbrug og omgangsformer Medarbejderne giver udtryk for, at omgangstonen som udgangspunkt er rigtig god. Man accepterer eksempelvis ikke racistiske udtalelser, mobning og/eller chikane blandt kvinderne. Det kan til tider forekomme, at kvinderne indbyrdes har uoverensstemmelser under opholdet. Når man oplever grænseoverskridende adfærd tages det op i situationen, samt drøftes på gruppemøderne. Kvinderne fortæller, at de generelt har det godt sammen, men der er altid nogle, man trives bedre med end andre, men de understreger, at der generelt er en god omgangsform. Det er tilsynets, at der generelt hersker et ordentlig sprogbrug og en god omgangsform på tilbuddet, samt at medarbejderne er opmærksomme på at intervenere i det omfang, der er behov for Sundhed, kost og motion Det oplyses, at tilbuddet modtager ugentligt gratis frugt fra De Fire Årstider. Når det gælder kost, støttes kvinderne i det omfang, som de selv tager initiativ herfor eller, hvis medarbejderne vurderer, at kvinden har overskud til, at medarbejderne blander sig i emnet Der er besøg af en sygeplejerske efter behov, og der laves individuelle aftaler med hjemmesygeplejersken til de kvinder, der har behov for dette. Det nævnes, at en del kvinder har sundhedsmæssige problemstillinger, bl.a. rygning og indtagelse af søde læskedrikke, som drøftes med kvinderne, når kvinderne selv ønsker det. Adspurgt motion, er der lavet en aftale om, at kvinderne gratis kan benytte svømmehallen, og derudover er det kvinderne selv, der tager initiativ til motion. Der har tidligere været tilbud om Zumba til kvinderne, men det er ophørt, da man ikke kunne få børnene passet imens. En medarbejder nævner, at nogle af de kvinder, der bor på tilbuddet, for tiden har ytret ønske om fælles aktiviteter af denne karakter. Det oplyses, at Sundhedsplejersken kommer ad hoc., og adspurgt, hvorfor de ikke har en fast aftale med sundhedsplejersken sidestillet med deres rådgiver omkring økonomi og jura, tilkendegiver medarbejderne, at det kunne være en god ide. Tilsynet vurderer, der er fokus på sund levevis i det omfang kvinderne har behov og overskud til dette. Tilsynet vurderer ligeledes, at medarbejderne finder forslaget med en fast sundhedsplejeske-aftale, som interessant og tilsynet anbefaler derfor, at ledelsen overvejer om dette kunne være gavnligt jf. faste børneundersøgelser, rådgivning og vejledning omkring emnet. 11

13 3.5 Særlige fokusområder Medicinhåndtering og indberetning af utilsigtede hændelser Leder oplyser, at når det gælder medicinhåndteringen, så er det samme procedure som ved det sidste tilsyn, hvor det blev oplyst, at kvinderne selv administrer egen medicin. Der er opsat medicinskabe på værelserne. Hvis der er behov for hjælp til dosering, så kommer der en hjemmesygeplejerske og varetager funktionen. Hvis man derudover ikke selv kan administrere sin medicin, så kan man som udgangspunkt ikke bo på krisecentret. Dette gælder også, hvis man har et misbrug eller en psykiatrisk diagnose, medmindre det er reguleret. Dog nævner leder, at de lige har fået en familie, hvor et barn har epilepsi, og her har medarbejderne fået vejledning af moderen i, hvordan de skal håndtere situationen, hvis barnet får et anfald. Tilsynet noterer sig, at kvinderne er selvadministrerende i forhold til medicin og jf. tidligere tilsyn kan hjemmesygeplejersken hjælpe med doseringen, hvis der behov for dette Magtanvendelse og konflikthåndtering Det oplyses, at de ikke anvender magt, og hvis der skulle opstå situationer, vil de ringe efter politiet. Når det gælder børnene, så er det moderen, der passer sine egne barn/børn, og det er suverænt hende, der bestemmer. Der kan være situationer, hvor moderen overlader ansvaret til medarbejderne, og her kan det forekomme, at medarbejderne er nødt til at løfte barnet væk fra eventuelle fare. Tilsynet opfordrer leder til, at de alligevel optimerer deres viden omkring emnet, alt for at være på forkant, hvis en situation opstår. Medarbejderne giver udtryk for, at de kender til procedurer og retningslinjer jævnfør magtanvendelser, men de understreger, at der ikke udøves magt på stedet. Medarbejderne fortæller, at de altid arbejder forbyggende, og hvis de oplever kvinder, der er voldlige bliver de hjulpet til et andet ophold andetsteds. Adspurgt til magt i gråzonen, er medarbejderne opmærksomme på emnet og fortæller, at de har drøftelser omkring dette på deres personalemøde. Tilsynet vurderer, at medarbejderne har et overordnet kendskab til procedurer og retningslinjer vedr. magtanvendelse, hvorfor tilsynet opfordrer til, at leder tager initiativ til at optimere deres viden omkring emnet, så kendskabet bliver mere uddybende. Tilsynet noterer sig, at man arbejder forebyggende og jævnligt drøfter magt i gråzonen på personalemødet. 3.6 Organisatoriske og personalemæssige forhold Overordnede rammer for arbejdet Leder oplyser, at de arbejder ud fra deres værdigrundlag og de kvalitetsstandarder, der er lavet i landsorganisationen. Endvidere har de en samarbejdsaf- 12

14 tale med Ringsted Kommune - herunder Ringsteds Kommunes kvalitetsstandarder, som de også efterlever. Leder fortæller, at de nogle gange får skolebørn, der har behov for hjemmeundervisning, og har derfor rettet henvendelse til Ringsted Kommune, da det jf. loven er kommunen, som er forpligtiget til at yde undervisning. Tilbuddet afventer stadig svar fra kommunen, og har derfor lavet deres egne særlige ordninger i form af frivillige. Leder oplyser, at der aktuelt er fuld belægning på tilbuddet, og de har en gennemsnitlig belægning på 97 %. Adspurgt til visioner og faglige målsætninger henvises der til haveprojektet og den føromtalte vision omkring efterværn Jf. punkt Tilsynet vurderer, at tilbuddet har visioner og faglige målsætninger, som er relevant i forhold til målgruppen samt at der arbejdes efter de udarbejdede kvalitetsstandarder på området Personalesituation, kontinuitet og stabilitet Det oplyses, at der er en stabil personalegruppe, hvor mange har været ansat i flere år. Når det gælder sygefraværet, giver leder udtryk for, at dette er lavt, og de har deres egne interne retningslinjer til sygefravær - eksempelvis hvem man melder sig syg til, og at leder afholder omsorgssamtale ved længerevarende sygdom. Leder understreger, at de ikke har langtidssyge. Der er en fast tjekliste i forhold til nye medarbejdere. Tilsynet vurderer, at der er en stabil personalegruppe og at der findes en sygefraværspolitik, der fungerer efter hensigten Internt samarbejde og kommunikation Ledelsesstrukturen er præget af at være en flad struktur, og det forklares, at der er en bestyrelse, der tager de overordnede og endelige beslutninger og så er det leder, der er ansat til at styre driften. Der holdes fire bestyrelsesmøder om året. Leder og stedfortræder afholder hver 14. dag ledelsesmøde, hvor emner der vedrører det ledelsesmæssige, bliver drøftet. Det oplyses endvidere, at leder og stedfortræder internt har lavet en ansvarsfordeling i forhold til de ledelsesmæssige opgaver. Derudover er der personalemøde hver uge, hvor det ene møde er et større møde, hvor også TAP-medarbejderne deltager. Ligeledes er der også supervision en gang om mdr., hvor noget af tiden fra personalemødet går til dette. Leder oplyser, at også TAP-medarbejderne får supervision. Endvidere har stedfortræder og medarbejdere hver måned møde med de frivillige. Leder fortæller, at de også udsender et månedligt nyhedsbrev kaldet ajour. Nyhedsbrevet udsendes til alle medarbejdere, frivillige, og bestyrelsen. I nyhedsbrevet informeres der om ting, der er foregået og ting, der fremadrettet kommer til at foregå. Derudover indeholder nyhedsbrevet også opgaver, som de frivillige kan melde ind på. Leder oplyser, at hun også indimellem skriver en leder om tilbuddets vision mm. 13

15 Der afholdes årligt weekendkursus for alle ansatte og frivillige, hvor der kan være en underviser udefra eller medarbejderne selv, som fortæller omkring deres faglige tilgang og metoder. Eksempelvis var det medarbejderne, som ved sidste weekendkursus fortalte om Joyfull playing og gruppemøderne samt de øvelser, der benyttes i denne kontekst. Endvidere fortæller leder også altid om de forskellige tiltag, der sker i huset eller fremadrettet skal ske. Medarbejderne giver udtryk for, at de har et godt samarbejde og peger på, at den gode stemning i huset er vigtigt for arbejdsglæden. Der er en åben kommunikation, og der er plads til forskellighed. Det er tilsynets, at det interne samarbejde er godt, og det er kendetegnet ved, at man har en åben samarbejdskultur, hvor der er plads til forskelligheder Kompetenceudvikling Der afholdes MUS-samtaler, og der tilbydes både intern og ekstern uddannelse, samt som før nævnt jf. punkt 3.6.3, pædagogiske-dage/weekend. Adspurgt, om der overordnet er god sammenhæng mellem målgruppens behov og de kompetencer personalet har, er det leders, at det har de og det oplyses, at de er godt dækket ind også i forhold til de andre problematikker, som kvinderne kan bringe med udover voldsperspektivet. Eksempelvis har mange af kvinderne også en depression, ligesom børnene kan have forskellige tillægsdiagnoser. Leder understregner her, at deres kerneopgave er, at kvinderne er voldsramte, og hvis de skulle mangle kompetencer indenfor et område, så opsøger de eksperter indenfor emnet. Derudover har de med jævne mellemrum en pædagogisk dag, hvor de tager væk fra matriklen. Medarbejderne tilkendegiver, at der er rig mulighed for at blive efteruddannet, og at de har stor indflydelse på de kurser og udviklingsforløb, som de ønsker. Husets personale har også været på udflugt for at se andre krisecentre. Derudover er der supervision fast en gang månedlig, og her er der mulighed for at åbne op for problemstillinger og de temaer, der fylder hos den enkelte medarbejder. Dertil er der også mulighed for individuel supervision, hvis der skulle være behov herfor. Det er tilsynets, at medarbejderne modtager relevant kompetenceudvikling, således at de er opdaterede med faglig viden om målgruppen og de relevante metoder. Dertil er det også tilsynets, at der sker faglig vidensdeling og koordination mellem tilbuddets medarbejdere. Tilsynet vurderer endvidere, at medarbejdergruppen samlet set har relevant viden og erfaring med målgruppen og tilbuddets metoder Arbejdsmiljø og sikkerhedsforhold Leder og AMR-repræsentant har været på kursus i arbejdsmiljø, og der er udarbejdet en APV. I den forbindelse blev det drøftet, om de skulle udarbejde en APV på de frivillige medarbejdere. Der er nu uddelt skema til de frivillige, som de skal udfylde. Adspurgt, om der i den udarbejdede APV var emner, som de skulle have særlig fokus på, fortæller leder, at deres it-udstyr var forældet, og de har derfor indkøbt nyt. 14

16 Derudover blev mødelokalet meget varmt, når solen skinnede, hvorfor man nu har indkøbt og hængt rullegardiner op. Leder fortæller, at de i forhold til det psykiske arbejdsmiljø er opmærksom på den sekundære traumatisering - hvordan man klare at arbejde med målgruppen og samtidig passer på sig selv. Emnet indgår også i supervisionen, samt udfoldes og deles jævnligt på personalemødet. Medarbejderne fortæller samstemmende med leder, at der er udarbejdet en APV, men de interviewede medarbejdere kender ikke til resultaterne af frivillig-apv en endnu, men kender til resultat vedr. personale, da det har været gennemgået på personalemøde. Medarbejderne har fået instruks i tilfælde af brand, som ligger i velkomstmappen og ved, hvordan de skal handle i tilfælde af brand. Ligeledes bliver alle kvinder ved ankomst til stedet oplyst omkring brand og evakuering. Tilsynet vurderer, at medarbejderne samlet set er tilfredse med arbejdsmiljøet og noterer sig at der er udarbejdet en APV Eksternt samarbejde Det oplyses, at de har samarbejde med den kommune kvinden kommer fra optimalt kommer hjemkommunen til møde på tilbuddet, hvor man sammen udarbejder en handleplan (opholdsplan), men ellers kører de (den pågældende kvinde og medarbejdere) til møde hos kommunen. Adspurgt, hvordan samarbejdet fungerer, giver leder udtryk for, at det er meget individuelt. Udover kommuner har tilbuddet også samarbejde med statsforvaltning, arbejdsformidling, politi, skoler og daginstitutioner. Pårørende inddrages i den udstrækning kvinden selv ønsker det, og det er kvinden selv, der tager initiativ til at kontakte de pårørende. Der er på tilbuddet udarbejdet gæsteregler, men de er meget fleksible i forhold til at lave individuelle løsninger, oplyser leder. Tilsynet vurderer, at der er relevant eksternt samarbejde, blandt andet med kvindernes hjemkommuner, statsforvaltning m.fl. 3.7 Øvrige udfordringer Leder har ikke kommentar til dette emne. Tilsynet har noteret sig ovenstående oplysninger, og har ikke yderligere bemærkninger. 15

17 4 Formål og metode 4.1 Formål med tilsynet I henhold til Retssikkerhedslovens 16 og Servicelovens 148a er kommunalbestyrelsen forpligtet til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses, herunder at sikre kommunalbestyrelse, brugere og pårørende indsigt i den pædagogik, omsorg og trivsel, der leveres på det enkelte tilbud. Jf. lovgivningen er formålet med tilsynet: At påse at borgerne får den hjælp, de har ret til efter loven og efter de beslutninger, som kommunalbestyrelsen har truffet. At hjælpen er tilrettelagt og bliver udført på en faglig og økonomisk forsvarlig måde. At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. Tilsynene skal dermed bidrage til at sikre kvaliteten i tilbuddene, herunder at der er overensstemmelse mellem gældende lovgivning, tilbuddets beskrevne pædagogik og praksis. BDO s tilsyn er tilrettelagt med udgangspunkt i ovenstående lovgivning og retningslinjer på området, og omfatter tilsynet med de pædagogiske, organisatoriske og personalemæssige forhold på de enkelte tilbud. Tilsynet sætter fokus på hverdagslivet for beboere/brugere/borgere og således også på, hvordan hjælpen efter deres og de pårørendes opfattelse fungerer. De fysiske rammers egnethed i forhold til beboernes behov indgår ligeledes i tilsynet. Med udgangspunkt i omfattende erfaringer med at føre tilsyn på hhv. ældre- og det socialfaglige område har BDO udviklet koncepter for tilsynsområderne, som gør det muligt at lade kontrol og læring gå op i en højere enhed. BDO lægger vægt på, at den dokumentation, der indhentes i forbindelse med tilsynene, er anvendelig i det fremadrettede arbejde med kvalitets- og kompetenceudviklingen indenfor både ældreområdet og det socialfaglige område. Det økonomiske tilsyn dvs. tilsynet med forbrug, budget, kapacitetstilpasninger etc. indgår efter aftale med Ringsted Kommune ikke i BDO s tilsyn. 4.2 Metode BDO s tilsynskoncept kombinerer en række forskellige metoder til indsamling af viden, som alle tager afsæt i den anerkendende metode og en konstruktiv tilgang. Den anerkendende og værdsættende tilgang handler om at fokusere på og lade sig inspirere af dét, der virker på det enkelte tilbud. Dette indebærer, at man i fællesskab søger at identificere tilbuddets ressourcer, styrker og gode erfaringer. Metoden er særlig velegnet til det fremadrettede arbejde med henblik på at få overensstemmelse mellem borgernes og pårørendes ønsker og forventninger og medarbejdernes og ledelsens muligheder og rammer. Den anerkendende tilgang kan ses som det ene ben i tilsynskoncepterne, mens det andet ben er struktureret og stringent metodeanvendelse. Alle former for dataindsamling, som benyttes i tilsynet, har udgangspunkt i gennemarbejdede og afprøvede skabeloner. De anvendte metoder er henholdsvis kvalitative interviews, fokusgruppeinterviews, observation og gennemgang af dokumentation. Tilsynet giver et øjebliksbillede baseret på dialog, udsagn, observationer samt det foreliggende baggrundsmateriale. Tilsynet er derfor ikke nogen garanti for, at alle forhold på tilbuddet til enhver tid lever op til de lovgivningsmæssige krav og kommunalbestyrelsens forventninger. 16

18 4.3 varsling og tilrettelæggelse Leder af tilbuddet er orienteret om tilsynsbesøget ca. fire uger før gennemførelse. I den forbindelse orienteres leder af tilbuddet endvidere om BDO s metoder og hvordan tilsynsbesøget kan tilrettelægges. Overordnet har organiseringen af tilsynsbesøget set ud som følger: Rundvisning, hvor tilsynet ofte har haft mulighed for at tale med beboere/medarbejdere undervejs og/eller at observere det sociale liv Dialog med Ledelsen /ledelse Dialog med medarbejdere Dialog med beboere/brugere Evt. dialog med pårørende, hvor dette er planlagt af tilbuddet Til brug for forberedelsen af tilsynet har BDO indhentet materiale fra kommunen, herunder eventuelle kvalitetsstandarder, oplysninger fra kommunens hjemmeside, ligesom oplysninger fra Tilbudsportalen og tilbuddets egen hjemmeside har indgået i det konkrete tilsyn. 4.4 BDO s definition på bemærkninger og anbefalinger Bemærkninger Bemærkninger gives, hvor tilsynet finder anledning til at fremhæve bestemte forhold. Det kan være forhold, som er i udvikling eller som tilbuddet og kommunen skal være opmærksomme på i tiden frem til det næste tilsyn. Bemærkninger kan have vejledende og/eller informerende karakter. Anbefalinger Anbefalinger gives, hvor der er tale om forhold, der kan forbedres og som tilbuddet derfor bør arbejde med. Tilbuddet forventes at forholde sig til anbefalingen, fx ved at tage stilling til hvornår og hvordan de vil tage hånd om den givne anbefaling. Såfremt der ikke handles på anbefalingen forventes det, at tilbuddet har taget stilling til, hvorfor anbefalingen ikke er fulgt op. Anbefaling om påbud BDO kan anbefale Ringsted Kommune at give påbud, hvor der er alvorlige forhold, som af en given grund fordrer hurtig/øjeblikkelig handling. Her forventes det, at det pågældende tilbud indenfor fire uger fremsender en redegørelse til kommunen om, hvordan de har taget hånd om problemet. 17

19 5 Kontaktoplysninger Ved behov for yderligere oplysninger kan henvendelse ske til HELEN HILARIO JØNSSON Senior Manager og forretningsansvarlig BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V Tlf.: Præsentation af BDO BDO er en uafhængig privat leverandør af rådgivning til de danske kommuner, herunder tilsyn med plejehjem og på socialområdet. BDO gennemfører i dag tilsyn på såvel ældreområdet som på det sociale område i en lang række kommuner over hele landet). På ældreområdet omfatter tilsynene plejehjem, hjemmepleje samt trænings- og rehabiliteringscentre. På det sociale område omfatter tilsynene både børne- og ungeområdet, handicap- og psykiatriområdet samt udsatteområdet, herunder herberger, misbrugs- og krisecentre. BDO s rådgivningsafdeling løser ud over tilsynsopgaver en lang række forskelligartede rådgivningsopgaver indenfor alle sektorer i den kommunale virksomhed. BDO s rådgivningsafdeling beskæftiger i dag godt 35 konsulenter med kompetencer, der dækker bredt både i forhold til de kommunale sektorområder og tværgående kompetencer, som fx økonomi, ledelse, evaluering mm. 18

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Søndergade 44. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Søndergade 44 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014

Uanmeldte tilsyn Plejecentre 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Støttecenter Lindely og De Gule Huse

Støttecenter Lindely og De Gule Huse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Støttecenter Lindely og De Gule Huse Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører

Uanmeldte tilsyn Hjemmeplejen Kommunale og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Uanmeldte tilsyn på plejecentre

Uanmeldte tilsyn på plejecentre INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune. Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter for kvinder og børn, Ringsted Kommune Onsdag den 21. september 2011 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører

Uanmeldte tilsyn med den kommunale Hjemmepleje og private leverandører INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet

Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Ringsted Kommune Socialområdet Uanmeldt og anmeldt December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord I rapporten præsenteres først en samlet konklusion

Læs mere

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Uanmeldte tilsyn Plejecentre. Oktober Ringsted Kommune. Uanmeldt tilsyn, Årsrapport Oktober Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse Årsrapport 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Anbefalinger... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Bostedet Åbo. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Bostedet Åbo Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune

Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Tilsynsrapport Vallensbæk Kommune Anmeldt tilsyn på Nøddeboparken Oktober 2013 WWW.BDO.DK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMALIA... 3 2 TILSYNETS VURDERING...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Støttecenter Vesterbo. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Støttecenter Vesterbo Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Lokalcenter Rosengård Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 1 Oplysninger Plejecentrets navn og adresse Lokalcenter

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Blå Kors Pensionat. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Blå Kors Pensionat Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2013 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldt tilsyn December 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de først side

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Dyrskuevej 7. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Dyrskuevej 7 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej

Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Opgangsfællesskabet Frederiksborgvej Anmeldt tilsyn September 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn

Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed. Uanmeldte helhedstilsyn Årsrapport 2015 Plejecentre Ringsted Kommune Social og sundhed Uanmeldte helhedstilsyn Januar 2016 INDHOLD 1.0 Indledning 2 2.0 Tilsynsresultat 3 3.0 Samlet vurdering 4 4.0 Konklusion og udviklingspunkter

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Varde Kommune. Krogen 3. Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Varde Kommune Krogen 3 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger... 4 3

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. 5 Stjernet Rengøring Aps Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn August 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg 5 Stjernet Rengøring Aps Uanmeldt tilsyn WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Bofællesskabet Egeparken. Uanmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Bofællesskabet Egeparken Uanmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Købmagergade 15. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Købmagergade 15 Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Privat leverandør af praktisk hjælp Hjemmeservice Syd Uanmeldt tilsyn September 2017 INDHOLD 1.0 Vurdering 2 1.1 Tilsynets samlede vurdering 2 1.2 Tilsynets

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Spindehuset. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Spindehuset Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Opholdsstedet Vesterbo APS. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Tilsynsrapport Vejen Kommune Opholdsstedet Vesterbo APS Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Blommevej. Anmeldt tilsyn November 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Blommevej Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2

Læs mere

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter.

Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Dronningborg og Marienborg Aktivitetscenter. Anmeldt tilsyn December2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Bonderosens Hjemmeservice Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Tychsen s Hjemmeservice Privat leverandør af praktisk bistand Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Ringsted krisecenter. Uanmeldt tilsyn Juni 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Ringsted krisecenter Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter

Odense Kommune. Kragsbjergløkke Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune. Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Ringsted Krisecenter, Ringsted Kommune Torsdag den 9. december 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ringsted Krisecenter.

Læs mere

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter

Odense Kommune. Sankt Hans Parkens Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Firmaet. Anmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj Kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Firmaet Anmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 Oplysninger...

Læs mere

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011

Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilbud til Halsnæs Kommune Tilbud til Halsnæs Kommune Varetagelse af uanmeldte tilsyn i 2011 December 2010 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Abstinens - Teamet. Uanmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Abstinens - Teamet Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Mad. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Glad Service. Anmeldt tilsyn December 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Service Anmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune

Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune ½½½½ Årsrapport 2015 Faaborg-Midtfyn Kommune Anmeldte tilsyn & stikprøver Juli 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren først

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune. Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Kollegiet Gl. Køge Landevej, Københavns Kommune Fredag den 15. oktober 2010 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Kollegiet

Læs mere

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar

Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Endelig Tilsynsrapport Faxe Kommune Center for Sundhed & pleje Hjemmeplejen privat leverandør AAAvikar Uanmeldt tilsyn Oktober2014 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er opbygget således,

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice

Tilsynsrapport Billund Kommune. Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Tilsynsrapport Billund Kommune Ældreområdet Privat leverandør af praktisk bistand Vikanservice Uanmeldt tilsyn Juni 2016 INDHOLD 1.0 Formalia 3 2.0 Samlet Tilsynsresultat 4 2.1 Tilsynets anbefalinger 5

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30

Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune. Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Plejecenter Møllegården, Jammerbugt Kommune Tirsdag den 29. november 2011 fra kl. 9.30 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg på Møllegården.

Læs mere

Bofællesskabet Lucernevangen

Bofællesskabet Lucernevangen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bofællesskabet Lucernevangen Uanmeldt tilsyn Juni 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Randers Kommune. Rismøllegården. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Rismøllegården Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad

Tilsynsrapport. Allerød Kommune Glad Mad Tilsynsrapport Allerød Kommune Glad Mad Anmeldt tilsyn November 2016 INDHOLD 1. Vurdering 2 1.1 samlede 2 1.2 bemærkninger og anbefalinger 3 2. Oplysninger 4 2.1 Generelle oplysninger om tilbuddet 4 2.2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Støttecentret Parkvej. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Støttecentret Parkvej Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at

Læs mere

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Tønder Kommune. Hasselvej 4. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Hasselvej 4 Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Stationsvej. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Stationsvej Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service. Kongshøj Alle. Uanmeldt tilsyn Juni 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Social Service Kongshøj Alle Uanmeldt tilsyn Juni 2012 0 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund. Uanmeldt tilsyn Juli 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Den Kommunale Hjemmepleje Hjemmeplejedistrikt Toftlund Uanmeldt tilsyn Juli 2015 WWW.BDO.DK Forord Rapporten er bygget således,

Læs mere

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter

Odense Kommune. Ærtebjerghaven Plejecenter INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Områdecenter Bredebo. Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice. Uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Maj 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Bredebo Uanmeldt tilsyn Maj 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS FORMÅL...

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Randers Krisecenter. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Randers Krisecenter Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Frøgård Allé. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Frøgård Allé Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00

Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune. Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Sejs Plejecenter, Silkeborg Kommune Fredag den 24. februar 2012 fra kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sejs Plejecenter. Generelt

Læs mere

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere.

Tilsyn. Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Tilsyn Fagligt og økonomisk tilsyn med centre, institutioner, botilbud og borgere. Vi tilbyder at føre tilsynet BDO tilbyder et metodisk stærkt og systematisk tilrettelagt tilsyn, der lever op til den

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen. Hjemmeplejen kommunal leverandør INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed Visitationen Hjemmeplejen kommunal leverandør Uanmeldt tilsyn november 2012 WWW.BDO.DK Uanmeldt tilsyn, Hjemmeplejen Kommunal

Læs mere

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Randers Kommune. Hjørnestenen. Uanmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Randers Kommune Tilsynsrapport Randers Kommune Hjørnestenen Uanmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Crimestop.dk. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Crimestop.dk Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud

Frederiksberg kommune, voksenområdet. Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Frederiksberg kommune, voksenområdet Opfølgende tilsyn 2013 107, 108 og 110 tilbud Tilbuddets navn og adresse: Bakkegården Bakkegårdens Allé 18 1804 Frederiksberg - 38 21 39 60 gith01@frederiksberg.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Boformen Østermarken. Uanmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Boformen Østermarken Uanmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen. Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed - Visitationen Privat leverandør Halsnæs Ejendomsservice Aps Uanmeldt tilsyn oktober 2012 WWW.BDO.DK Forord Rapporten

Læs mere

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen

Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Billund Kommune Tilsynsrapport Billund Kommune Social & Sundhedsforvaltningen Bofællesskab 2 Uanmeldt tilsyn December 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset

Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen. Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Odense Kommune Tilsynsrapport Odense Kommune Ældre- og Handicapforvaltningen Tornbjerggård og Rehabiliteringshuset Uanmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr.

NOTAT. Uanmeldt kommunalt tilsyn. Din Fleksible Service 1. december 2014. Tilsynsrapport Endelig version. Sag nr. 13/25329 Dok.nr. NOTAT SUOC - Team Udvikling 17. marts 2015 Uanmeldt kommunalt tilsyn Din Fleksible Service 1. december 2014 Tilsynsrapport Endelig version Indledning Kommunerne har efter Lov om Social Service (SEL) 151

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Østre Boulevard 25. Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Østre Boulevard 25 Uanmeldt tilsyn Januar 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl

Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune. Søndag den 19. september 2010 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn Ulleruphus, Fredericia Kommune Søndag den 19. september 2010 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Ulleruphus. Generelt er

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Café Ingeborg. Uanmeldt tilsyn September 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Café Ingeborg Uanmeldt tilsyn September 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score... 3 1.1 Overordnet... 3 1.2

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune. Bøgevej Hus E. Uanmeldt tilsyn Juni 2013. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerland Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerland Kommune Bøgevej Hus E Uanmeldt tilsyn Juni 2013. WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg

Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune. Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på CSV Kollegierne, Svendborg Kommune Bykollegierne i Jernbanegade og Vestergade i Svendborg & Carlsminde Kollegiet i Nyborg Mandag den 7. november 2011 fra kl. 13.00 Indledning

Læs mere

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé

Bofællesskabet Prins Valdemars Allé INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Prins Valdemars Allé Anmeldt tilsyn November 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune. Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Glostrup Observations- og Behandlingshjem Københavns Kommune Tirsdag den 11. oktober 2011 fra kl. 14.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ballerup Kommune. Vedelsbo. Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ballerup Kommune Tilsynsrapport Ballerup Kommune Vedelsbo Uanmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Frederikssund Kommune. Møllehaven. Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Frederikssund Kommune Tilsynsrapport Frederikssund Kommune Møllehaven Uanmeldt tilsyn Oktober 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Allerød Kommune. Bofællesskabet Lindebakken. Anmeldt tilsyn November 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Allerød Kommune Tilsynsrapport Allerød Kommune Bofællesskabet Lindebakken Anmeldt tilsyn November 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Svaneparken. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Svaneparken Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere