Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010"

Transkript

1 Referat fra ordinær onsdag, den 24. marts 2010 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 47 lejligheder. Der var endvidere afleveret 6 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et fordelingstal på 6611 ud af et samlet fordelingstal på Det svarer til 29,2 % af det totale fordelingstal. o Endvidere deltog ejerforeningens inspektør Søren Hansen og administrator Kaj Dannesøe. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Aflæggelse af beretning for 2009 a. Herunder bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af ændrede Vedtægter (tilføjet af referent) 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 6. Forslag fra ejere: Erik & Anne Busborg, Michaela Brüel & Asger Boertmann og Cathy Toscan 7. Forelæggelse til godkendelse budget for 2010 (tilrettet) 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Preben Thomsen og Mogens Dybdal er på valg. Begge er villige til genvalg Valg af 2 suppleanter: Liv Kvaale er på valg og er villig til genvalg Ny suppleant, da Bjørn Weber er udtrådt 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Forud for en var følgende materiale omdelt til orientering: o Bestyrelsens beretning for 2009, Regnskab for 2009, Budget for 2010 med Vedligeholdelsesplan, 1. Valg af dirigent o Formanden Klaus Gundertofte bød velkommen til en og foreslog Uffe Berg, Ahornskellet 24,2 som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. o Uffe Berg takkede for valget til dirigent og konstaterede, at en var lovligt indkaldt, samt at Dagsordenen var i overensstemmelse med Vedtægterne. o Dirigenten meddelte, at beslutninger på en træffes på grundlag af stemmer efter fordelingstal, men at Dirigenten ved håndsoprækning ved hver stemmeafgivelse vil afklare, hvorvidt det vil være nødvendigt med skriftlig afstemning. o Dirigenten nævnte, at der var en trykfejl under pkt. 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2009 i indkaldelsen til en, idet der skulle stå Valg af referent o Bestyrelsen foreslog Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2 som referent, hvilket blev vedtaget. Side 1 af 8

2 3. Valg af stemmetællere o Dirigenten foreslog, at forreste deltager ved bordene med ryggen ud mod vinduerne blev valgt som stemmetæller, hvilket blev vedtaget. 4. Aflæggelse af beretning for 2009 a. Herunder bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af Vedtægter o Formanden henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen til en, men nævnte følgende punkter: o Vedligeholdelsesplanen er blevet overholdt i det omfang vejret har tilladt det. o I forbindelse med vedligeholdelsen af området har Bestyrelsen besluttet, at privat beplantning på Fællesområdet skulle fjernes, da det i visse tilfælde var til gene for vores medarbejdere, når de vedligeholder området. Bestyrelsen ønskede endvidere et ensartet Fællesområde. o Bestyrelsen vil gerne gentage anbefalingen af, at man gennemgår beplantningen af de integrerede altankasser, da rødder m.v. kan medføre vandskader hos underboen og i værste tilfælde beskadige altankasserne. o Og så er der affaldsordningen. Vi må desværre konstatere, at der er ejere, som ikke retter sig efter de anvisninger, der er givet fra Frederiksberg Kommune med hensyn til deponering af affaldet i de opsatte containere. Det gælder bl.a. deponering af papkasser i alle størrelser, som SKAL foldes sammen, før de lægges i de dertil indrettede containere. Den manglende omhu betyder, at vores medarbejdere bruger 4 til 6 timer om ugen med at sortere affald. Denne tid kunne bruges bedre, bl.a. til maling af facaderne m.v. o Vores Hjemmeside er desværre ikke helt stabil endnu, men vi arbejder på problemerne. o Samarbejdet med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset går udmærket, men desværre må vi konstatere, at Park I har afvist at deltage i en tiltrængt asfaltering af Johs. V. Jensens Alle ud for Park III, selv om de også bruger vejen, som også er offentlig. Vi har derfor rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune med henblik på et vejsyn, som skal afgøre, hvem der skal betale. o Da Bjørn Weber rejst fra området, mangler vi en suppleant til Bestyrelsen. Bemærkninger til formandens beretning o Thue Lauridsen, Ahornskellet 28,2 efterlyste en gartner, som ville holde de integrerede altankasser. o Preben Jensen, Johs. V. Jensens Alle 26,3, efterlyste maling af trappen op til løbegangen. Søren Hansen oplyste, at vores maler ikke havde været stabil, men at der er entreret med en ny maler, som vil male trappen her i foråret. o Cathy Toscan ville gerne høre, hvor mange lejligheder, der var solgt i løbet af det forgangne år. o Hun mente endvidere, at der var fjernet oplysninger fra Hjemmesiden. o Formanden nævnte, at vi ikke havde en oversigt over solgte ejendomme. Administrator Kaj Dannesøe havde heller ikke umiddelbart en oversigt. o Leif Buus Thomsen, Johs. V. Jensens Alle 12,6, ville gerne kende kriteriet for, at Ejerforeningen deltager i betalingen af udskiftning af vitralvinduerne, samt hvor mange, der var bestilt indtil nu. Søren Hansen oplyste, at kriteriet er 3 punkterede vinduer i det skrå vinduesparti. Der er indtil nu bestilt 3 nye sæt. o Jørgen Brandt, Johs. V. Jensens Alle 26,4, opfordrede til, at Vedligeholdelsesplanen blev lagt ud på Hjemmesiden med en oversigt over gennemførelsen, så beboerne kan følge med. Side 2 af 8

3 o Formanden var i tvivl om, om det var hensigtsmæssigt at lægge Vedligeholdelsesplanen på Hjemmesiden, men lovede, at vi ville orientere om vedligeholdelsen som et fast punkt under Park III NYT. o Der var et spørgsmål fra salen om, hvem der skal betale for ødelagte nedløbsrør. o Søren Hansen nævnte, at det var den enkelte beboer, som skulle betale for udskiftningen. Der var en del utilfredshed med dette svar, hvortil Formanden konkluderede, at vi ville undersøge sagen i Bestyrelsen og vende tilbage i Park III NYT. o Med hensyn til reparation af Johs. V. Jensens Alle nævnte Formanden, at vejen i første omgang vil blive lappet, indtil der er et svar om et eventuelt vejsyn. o Da der ikke var flere bemærkninger til formandens beretning, satte Dirigenten beretningen til afstemning. o 2 stemte ikke, medens resten af deltagerne stemte for. Dirigenten konstaterede, at Beretningen var vedtaget. a. Bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af ændrede Vedtægter o De vedtægtsændringer, der blev vedtaget på sidste års Ekstraordinære har været til tinglysning, men er blevet afvist, da Bestyrelsen skal fremlægge en bemyndigelse fra en om, at vedtægtsændringerne må tinglyses. o Dirigenten satte derfor bemyndigelsen til afstemning. o Bemyndigelsen blev vedtaget af en. Én ejer stemte ikke. 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor o Formanden gennemgik kort regnskabet og henviste til, at Årsregnskabet viser et underskud på ca kr. mod det på generalforsamlingen vedtagne budgetterede underskud på ca kr.. Dette er en difference på ca kr. o I 2009 har bestyrelsen sammen med administrator arbejdet på at bedre økonomistyringen. Nye opfølgningsrutiner er indført. Det er dog en løbende proces, som fortsætter i o Afvigelser fra budget er primært at finde på reparations- og vedligeholdelseskontoen, hvor hele det budgetterede beløb ikke er anvendt ved årets udløb. o Dirigenten spurgte herefter, om der var kommentarer til Bestyrelsens beretning. o Poul Theill, Johs. V. Jensens Alle 32 spurgte, hvorfor, der skulle være en bedre økonomistyring? o Formanden henviste her bl.a. til, at vi havde oplevet et overskud, som ikke var blevet brugt fordi vi for sent på året var blevet opmærksom herpå. Det var derfor besluttet i Bestyrelsen, at det ville være optimalt, at vi på et tidligere tidspunkt blev opmærksom på afvigelser fra budgettet, så vi kunne agere herudfra. o Da der ikke var andre bemærkninger satte Dirigenten godkendelsen af Årsregnskabet til afstemning. Årsregnskabet blev godkendt af alle med undtagelse af to stemmer, som ikke stemte. o Årsregnskabet var dermed vedtaget. 6. Forslag fra ejere o Der var indkommet to forslag fra Erik og Anne Busborg, Bøgeskellet 6, ét fra Michaela Brüel og Asger Boertmann, Johs. V. Jensens Alle 26,2 samt to forsalg fra Cathy Toscan, Askeskellet 22, st. Erik og Anne Busborg, Bøgeskellet 6 Side 3 af 8

4 Forslag 1: en pålægger bestyrelsen at undlade at blande sig i, hvilken beplantning ejeren af et rækkehus har stående foran sit indgangsparti. Der henvises til beskrivelsen i det fremsendte forslag. o Anne Busborg kan ikke forstå, at Bestyrelsen vil fjerne den beplantning i jorden, som ejeren har foran sit indgangsparti, da tidligere Bestyrelser ikke har indvendt noget herimod. o Formanden kommenterede dette med, at Bestyrelsen i henhold til Vedtægterne har ansvaret for Ejerforeningens Fællesområde. Da det endvidere er Ejerforeningen, der har pligt til at vedligeholde det fælles område, må det også være Bestyrelsen, som afstikker rammerne for beplantningen. o En vedtagelse af forslaget vil derfor kræve en ændring af Vedtægterne med mindst 2/3 af samtlige stemmer for forslaget. o Der fremkom herefter forskellige kommentarer for og imod forslaget. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2 nævnte bl.a., at det måske var måden tiltaget var sket på, som havde stødt nogle beboere. o Jan-Christian Nilsen, Askeskellet 18 nævnte, at en tilladelse til beplantning ville være en dispositionsret til nogle af beboerne på bekostning af de beboere, som ikke bor i stueplan. o Da der ikke var tale om ændring af fordelingstallene skal der være tilslutning fra 2/3 af det samlede fordelingstal. o Lars Aggergren Birkeskellet 8 foreslog, at der blev udarbejdet regler for beplantningen, hvis man ikke ville nøjes med krukker foran indgangspartiet. o Dirigenten spurgte til sidst forslagsstillerne, om de ville være enige i, at Bestyrelsen udfærdigede regler for ejernes ret til beplantning af Fællesområdet eller om man ønskede afstemning om forslaget. Forslagsstillerne ønskede forslaget sat til afstemning. o Dirigenten konstaterede, at vedtagelsen af forslaget ville være i strid med vedtægterne, som pålægger Bestyrelsen at varetage administrationen af de områder, som er Ejerforeningens fælles områder. Forslagsstillerne var ikke enige i denne fortolkning, hvilket Dirigenten noterede til referatet. o Idet Dirigenten indstillede til en ikke at stemme for forslaget, fordi det ville stride mod vedtægterne, blev forslaget herefter sat til afstemning med det resultat, at to stemte for, medens hovedparten stemte imod og få stemte blankt. Forslaget blev nedstemt. Forslag 2: Området foran indgangspartiet ved et rækkehus ændrer status, således at denne del af fællesarealet betragtes ligesom den del af fællesarealet der ligger inden for rækværket bag et rækkehus. o Dirigenten nævnte, at en vedtagelse af forslag 2 ifølge Vedtægternes 10 ville kræve 2/3 flertal efter fordelingstal, fordi der er tale om en ændring af Vedtægterne.. Da der ikke er så mange tilstede på en vil en eventuel vedtagelse kræve en ekstraordinær. o En eventuel vedtagelse af forslaget vil medføre, at enkelte ejere bliver pålagt en vedligeholdelse af Fællesområdet. Lars Aggergren var derfor af den opfattelse, at forslaget krævede fuldstændig tilslutning fra alle medlemmer for at blive vedtaget, og han ville derfor høre, om Bestyrelsen kan dette. o Dirigenten oplyste, at vedtægterne alene kræver enstemmighed, når der ændres fordelingstal, og derfor var det dirigentens opfattelse, at det alene er de almindelige krav til vedtægtsændringer, der finder anvendelse. Side 4 af 8

5 o Jan-Christian Nilsen mener, at forslaget bliver ramt af de Foreningsretslige principper, således at alle, der stilles dårligere, skal høres. Han tilsluttede sig derfor Lars Aggergrens opfattelse af, at der kræves enstemmighed. o Dirigenten oplyste, at bemærkningerne fra Lars Aggergren og Jan-Christian Nilsen var noteret og ville blive ført til referat. Men dirigenten ville føre afstemningen efter de almindelige krav til vedtægtsændringer trods disse bemærkninger. o Der var en forespørgsel om, hvorfor beboerne så selv skal feje sneen væk foran indgangspartierne. Hertil svarede ejendomsinspektør Søren Hansen, at det fremgår af Husordenen, at beboerne skal holde indgangspartiet fri for sne af hensyn til post- og avisbude. o Forslaget blev herefter sat til afstemning. Ingen stemte for, mens et overvældende flertal stemte imod. o Forslaget blev derfor afvist og der vil ikke blive indkaldt til ekstraordinær. o Bestyrelsen lovede at nedsætte et udvalg om retningslinjer. Forslag fra Michaela Brüel og Asger Boertmann, Johs. V. Jensens Alle 26,2 foreslår, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, der inden næste generalforsamling undersøger mulighederne for og omkostningerne ved at anlægge såkaldt grønne tage på bebyggelsens flade tage. o Michaela Brüel nævnte, at sådanne tage ville give mindre afløb af vand til kloakkerne, hvilket på nuværende tidspunkt giver rabat på vandafløbsafgifterne i Københavns Kommune. Hun forventede, at Frederiksberg Kommune på et tidspunkt ville følge efter. Forslagsstillerne har talt med bebyggelsens arkitekt for at høre han holdning til en ændring af bebyggelsen, hvortil han har svaret, at han ikke vil blande sig. o Michaela Brüel nævnte at prisen for anlæggelse af et grønt overtag iflg. en forespørgsel ville koste ca. 500 kr. pr. m2. o Ejendomsinspektør Søren Hansen oplyste, at vores ingeniør havde oplyst, at det endvidere ville kræve en udskiftning af tagunderlaget og stene på det eksisterende tag med en rodhæmmende membran, hvilket vil betyde, at prisen sikkert fordobles. o Til et spørgsmål om, hvad der skulle plantes på tagene nævnte Michaela Brüel, at stenurt var meget anvendeligt, men at også andre græsarter kunne bruges. o Erik Søndergaard, Tjørneskellet 16,2 nævnte, at hvis et grønt tag tiltrak duer og skader, var han imod forslaget. o Lars Aggergren er ikke imod, men hvad med forslaget fra sidste år om installation af solvarmeanlæg på tagene. Formanden nævnte, at Bestyrelsen havde undersøgt spørgsmålet og kunne konstatere, at det ikke var en rentabel løsning på nuværende tidspunkt. o Hans Frandsen, Bøgeskellet 12 nævnte, at en eventuel gennemførelse af forslaget vil være dyr. Vi bør derfor vente indtil tagene eventuelt skal udskiftes. I dag er vi i øvrigt meget miljøvenlige med hensyn til opvarmning, idet opvarmningen sker ved spildvarme. o Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe blev herefter sat til afstemning. 3 stemte imod, 1 stemte ikke og resten stemte for. o Forslaget blev vedtaget. o Det blev herefter aftalt, at Forslagsstillerne opretter et udvalg, som kan arbejde videre med sagen. Eventuelle interesserede bedes kontakte Michaela Brüel, Johs. V. Jensens Alle 26,2. To forsalg fra Cathy Toscan, Askeskellet 22, st. Forslag 1: Side 5 af 8

6 Bestyrelsesudvalg og evt. udvalg nedsat af en bedes fremsende en kort skriftlig midtvejs statusrapport over arbejdet i udvalgene. o Cathy Toscan synes, at der går for lang tid mellem orientering om udvalgenes arbejde. o Formanden nævnte at Bestyrelsen gerne ville informere om udvalgenes arbejde, men at orienteringen bedst blev givet gennem Park III NYT. Eventuelle andre nedsatte udvalg kan også bruge denne mulighed. o Cathy Toscan så gerne, at orientering så blev givet som en decideret halvårsrapport, f.eks. i september måned. o Forslaget blev sat til afstemning. 1 stemte imod, mens et overvældende flertal stemte for. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2: Cathy Toscan ønsker, at der bliver nedsat et Håndværkerudvalg. o Cathy Toscan oplyste, at der var kommet 25 svar fra beboere på det rundsendte skema om håndværkere. Tak til de, der deltog. Cathy Toscan synes, at hun er blevet mødt med mistænksomhed i forbindelse med spørgeskemaet, men det er ikke meningen at hænge nogen ud, kun at samle oplysninger om håndværkere, som beboerne har anvendt. Resultatet af undersøgelsen vil blive lagt ud på Groupcare. o Formanden oplyste, at et udvalg ikke kan etableres under Bestyrelsen, da Ejerforeningen ikke vil risikere at blive stillet til ansvar for de oplysninger, der bliver udgivet. Bestyrelsen mener ikke, at nedsættelse af et udvalg bør besluttes på en. o Dirigenten nævnte, at det ikke var Bestyrelsens ansvar at rate håndværkerne, men man kan ad frivillighedens vej melde sig som deltager i et udvalg. Han ville derfor bede Cathy Toscan om at trække forslaget. o Cathy Toscan var enig heri, og vil gerne deltage i et udvalg, som holder oversigten ajour. Eventuelle interesserede bedes kontakte Cathy Toscan. Det kan ske på o Alle opfordres endvidere til at melde sig til det oprettede Nabonetværk i Groupcare. Det sker ved henvendelse til Cathy Toscan. o Cathy Toscan trak herefter forslaget. 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2010 o Formanden henviste til det udsendte budget og nævnte, at overskuddet for 2009 på ca kr. ikke var indregnet i budgettet, men at det ville blive anvendt til udskiftning af resterende ventilatorer. Bestyrelsen vil udsende et konsekvenstilrettet budget for 2010 sammen med næste Park III Nyt. o Henrik Starck, Lindeskellet 10 nævnte, at omkostningerne til antenneanlægget stiger med ca. 10 % hvert år. Var det ikke muligt at skifte TDC ud, nu der er kommet så mange udbydere af TV kanaler. o Lars Aggergren oplyste, at de kr. vi betaler indebærer, at vi har den store pakke. Alternativet er, at den enkelte selv skal ud og bestille TV kanaler hos de mange udbydere. o Henrik Stal mente, at vi kunne opsige aftalen med TDC og kun betale for vedligeholdelsen af nettet. o Formanden oplyste, at Ejerforeningen er bundet af en kontrakt med TDC på 5 år, hvoraf der mangler 3 år. o Jørgen Brandt, Johs. V. Jensens Alle 26,4 henviste til de kr. til maling af sydfacaderne, som indgik i den budgetterede vedligeholdelse på 1,7 mio. kr. og spurgte, hvordan det gik med maling af skurene på nordsiden. Søren Hansen oplyste, at malingen af Side 6 af 8

7 de resterende udhuse ville blive gennemført hurtigst muligt af vores egne medarbejdere, hvorfor det ikke indgik i budgettet. o Annelise Bang, Platanskellet 18 spurgte til maling af vinduespartierne på nordsiden. Søren Hansen oplyse, at nødvendige mangler ville blive udbedret efter aftale med Bestyrelsen. o Godkendelse af Budgettet blev herefter sat til afstemning. 1 stemte imod, øvrige stemte for. Budgettet blev vedtaget. 8. Valg til Bestyrelsen Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen. o Preben Thomsen og Mogens Dybdal var på valg og var villige til genvalg. De blev begge genvalgt med akklamation. Valg af suppleanter o Liv Kvaale var på valg og var villig til genvalg og blev genvalg med akklamation. o Da Bjørn Weber var trådt ud af Bestyrelsen som suppleant, skulle der vælges en ny suppleant foreløbigt for ét år. Ole Cordtz, Ahornskellet 2,2 var villig til at opstille og blev valgt med akklamation. 9. Valg af revisor o Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers var villig til at fortsætte og blev enstemmigt valgt. 10. Eventuelt o Der var en tak fordi Park III Nyt nu bliver nummereret. Der var samtidigt et ønske om, at adressen på Ejerforeningens Hjemmeside blev oplyst i Park III Nyt. Det vil vi tilrette sammen med adressen. o Thue Lauridsen, Ahornskellet, Ahornskellet 28,2 spurgte til reglerne for benyttelsen af de fælles opgange og foran indgangspartierne. o Søren Hansen oplyste, at det frie areal i trappeopgangene er en flugtvej, som skal holdes fri, ligesom man skal kunne komme til vandinstallationerne, som findes under gulvet inde under trappen. Med hensyn til arealet foran indgangspartierne må man tage hensyn til beboerne i opgangen og sørge for, at pladsen ikke er overfyldt. Er der problemer, må man henvende sig til Bestyrelsen. Vi vil orientere om reglerne i næste Park III NYT. o Mogens Dybdal omtalte et borgermøde om Kommuneplanen for 2009 på Frederiksberg, som bl.a. omfatter Nordens Plads og Højhuset. Eventuelle interesserede kunne endnu nå at give deres besyv med senest 30. marts. Han oplyste endvidere, at Frederiksberg Kommune udsender et Nyhedsbrev via sin Hjemmeside, man med fordel kan abonnere på. o Mogens Dybdal gjorde endvidere opmærksom på Genbrugsbutikken på Ålholm Plads, som genre modtog effekter. Hvis man har tid til overs og har lyst til at give en hånd med, kan man henvende sig i butikken. o Eventuelle nedtagne originale badeværelsesfliser i god stand kan afleveres til Søren Hansen, da der af og til er efterspørgsel på enkeltfliser til reparation. o Der blev stillet spørgsmål til de kr. der optræder i regnskabet vedrørende asfaltering af Betty Nansens Alle. Administrator Kaj Dannesøe oplyste, at beløbet sandsynligvis ville forfalde til betaling, hvis vejen igen skal asfalteres. o Benny Herlyng, som ikke var til stede havde stillet Formanden spørgsmål om, hvad der kan gøres ved fugleplageriet. Formanden oplyste, at det var en uoverkommelig opgave for Side 7 af 8

8 Ejerforeningen at gøre noget ved det. Han havde endvidere spurgt til videoovervågning af vores område. Ejerforeningen holder øje med, hvad der sker på området. Benny Herlyng var også utilfreds med den manglende solidaritet med hensyn til at overholde affaldssorteringen. Der var ikke flere spørgsmål, så Formanden takkede for en god debat, hvor vi kom vidt omkring. Endvidere takkede han Dirigenten for en god afvikling af en. Side 8 af 8

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014

E/F Elefantens Gård. Referat af ordinær generalforsamling 2014 E/F Elefantens Gård Referat af ordinær generalforsamling 2014 Onsdag den 23. april 2014 kl. 19.15 blev der holdt ordinær generalforsamling i E/F Elefantens Gård i fælleslokalet Johan Semps Gade 9, st.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus. År 2004, den 9. juni afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Hans Egede Kirke Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Alle 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT. Andelsboligforeningen Østbanehus År 2004, den 9. juni afholdtes

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk

AB Antaresvænget www.ab-antares.dk Referat af 23. ordinære generalforsamling 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013.

Til Husejeren. Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. 25. oktober 2013 Til Husejeren Vedlagt findes referat fra Husejerforeningens ordinære generalforsamling 2013. Liste over bestyrelse og øvrige kontaktpersoner findes på bagsiden af dette brev. Hjemmeside

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Til medlemmerne i Andelsboligforeningen REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 År 2014, onsdag den 29. oktober, klokken 19.00, blev der afholdt generalforsamling i andelsboligforeningen Veki i Vesterbro

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling 27. september 2007

Referat af generalforsamling 27. september 2007 Vedbæk, den 11. oktober 2007 Referat af generalforsamling 27. september 2007 Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Bestyrelsens valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i 2006/2007

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2.

År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Frederiksberg, 10. maj 2012 Ref.: 8035/AH/KN G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2012, den 7. maj kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent. Dagsorden for generalforsamlingen: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej 230, Kgs. Lyngby. Dagsorden for generalforsamlingen:

Læs mere

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen.

Årsberetningenvar udsendt sammen med indkaldelsen. PETER EGEMAR CLAUS CLAUSEN Advokat L Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År2012, den 8. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen AMAGERBRO

Andelsboligforeningen AMAGERBRO Referat fra ordinær generalforsamling d. 20. marts 2012, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab samt budget 4. Indkomne forslag 5. Valg af kasserer

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I

Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Andelsboligforeningen Nivå Bypark I Referat fra ordinær generalforsamling den 4. april 2011. 37 andelsboliger var repræsenteret, heraf 13 ved fuldmagter. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2006.

Generalforsamlingsreferat 2006. 1 Generalforsamlingsreferat 2006. År 2006, den 3. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere