Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 24. marts 2010"

Transkript

1 Referat fra ordinær onsdag, den 24. marts 2010 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 47 lejligheder. Der var endvidere afleveret 6 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede et fordelingstal på 6611 ud af et samlet fordelingstal på Det svarer til 29,2 % af det totale fordelingstal. o Endvidere deltog ejerforeningens inspektør Søren Hansen og administrator Kaj Dannesøe. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Aflæggelse af beretning for 2009 a. Herunder bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af ændrede Vedtægter (tilføjet af referent) 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor 6. Forslag fra ejere: Erik & Anne Busborg, Michaela Brüel & Asger Boertmann og Cathy Toscan 7. Forelæggelse til godkendelse budget for 2010 (tilrettet) 8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen: Preben Thomsen og Mogens Dybdal er på valg. Begge er villige til genvalg Valg af 2 suppleanter: Liv Kvaale er på valg og er villig til genvalg Ny suppleant, da Bjørn Weber er udtrådt 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Forud for en var følgende materiale omdelt til orientering: o Bestyrelsens beretning for 2009, Regnskab for 2009, Budget for 2010 med Vedligeholdelsesplan, 1. Valg af dirigent o Formanden Klaus Gundertofte bød velkommen til en og foreslog Uffe Berg, Ahornskellet 24,2 som dirigent. Forslaget blev vedtaget med akklamation. o Uffe Berg takkede for valget til dirigent og konstaterede, at en var lovligt indkaldt, samt at Dagsordenen var i overensstemmelse med Vedtægterne. o Dirigenten meddelte, at beslutninger på en træffes på grundlag af stemmer efter fordelingstal, men at Dirigenten ved håndsoprækning ved hver stemmeafgivelse vil afklare, hvorvidt det vil være nødvendigt med skriftlig afstemning. o Dirigenten nævnte, at der var en trykfejl under pkt. 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2009 i indkaldelsen til en, idet der skulle stå Valg af referent o Bestyrelsen foreslog Preben Thomsen, Ahornskellet 20,2 som referent, hvilket blev vedtaget. Side 1 af 8

2 3. Valg af stemmetællere o Dirigenten foreslog, at forreste deltager ved bordene med ryggen ud mod vinduerne blev valgt som stemmetæller, hvilket blev vedtaget. 4. Aflæggelse af beretning for 2009 a. Herunder bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af Vedtægter o Formanden henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt sammen med indkaldelsen til en, men nævnte følgende punkter: o Vedligeholdelsesplanen er blevet overholdt i det omfang vejret har tilladt det. o I forbindelse med vedligeholdelsen af området har Bestyrelsen besluttet, at privat beplantning på Fællesområdet skulle fjernes, da det i visse tilfælde var til gene for vores medarbejdere, når de vedligeholder området. Bestyrelsen ønskede endvidere et ensartet Fællesområde. o Bestyrelsen vil gerne gentage anbefalingen af, at man gennemgår beplantningen af de integrerede altankasser, da rødder m.v. kan medføre vandskader hos underboen og i værste tilfælde beskadige altankasserne. o Og så er der affaldsordningen. Vi må desværre konstatere, at der er ejere, som ikke retter sig efter de anvisninger, der er givet fra Frederiksberg Kommune med hensyn til deponering af affaldet i de opsatte containere. Det gælder bl.a. deponering af papkasser i alle størrelser, som SKAL foldes sammen, før de lægges i de dertil indrettede containere. Den manglende omhu betyder, at vores medarbejdere bruger 4 til 6 timer om ugen med at sortere affald. Denne tid kunne bruges bedre, bl.a. til maling af facaderne m.v. o Vores Hjemmeside er desværre ikke helt stabil endnu, men vi arbejder på problemerne. o Samarbejdet med de øvrige Domus Vista Parker og Højhuset går udmærket, men desværre må vi konstatere, at Park I har afvist at deltage i en tiltrængt asfaltering af Johs. V. Jensens Alle ud for Park III, selv om de også bruger vejen, som også er offentlig. Vi har derfor rettet henvendelse til Frederiksberg Kommune med henblik på et vejsyn, som skal afgøre, hvem der skal betale. o Da Bjørn Weber rejst fra området, mangler vi en suppleant til Bestyrelsen. Bemærkninger til formandens beretning o Thue Lauridsen, Ahornskellet 28,2 efterlyste en gartner, som ville holde de integrerede altankasser. o Preben Jensen, Johs. V. Jensens Alle 26,3, efterlyste maling af trappen op til løbegangen. Søren Hansen oplyste, at vores maler ikke havde været stabil, men at der er entreret med en ny maler, som vil male trappen her i foråret. o Cathy Toscan ville gerne høre, hvor mange lejligheder, der var solgt i løbet af det forgangne år. o Hun mente endvidere, at der var fjernet oplysninger fra Hjemmesiden. o Formanden nævnte, at vi ikke havde en oversigt over solgte ejendomme. Administrator Kaj Dannesøe havde heller ikke umiddelbart en oversigt. o Leif Buus Thomsen, Johs. V. Jensens Alle 12,6, ville gerne kende kriteriet for, at Ejerforeningen deltager i betalingen af udskiftning af vitralvinduerne, samt hvor mange, der var bestilt indtil nu. Søren Hansen oplyste, at kriteriet er 3 punkterede vinduer i det skrå vinduesparti. Der er indtil nu bestilt 3 nye sæt. o Jørgen Brandt, Johs. V. Jensens Alle 26,4, opfordrede til, at Vedligeholdelsesplanen blev lagt ud på Hjemmesiden med en oversigt over gennemførelsen, så beboerne kan følge med. Side 2 af 8

3 o Formanden var i tvivl om, om det var hensigtsmæssigt at lægge Vedligeholdelsesplanen på Hjemmesiden, men lovede, at vi ville orientere om vedligeholdelsen som et fast punkt under Park III NYT. o Der var et spørgsmål fra salen om, hvem der skal betale for ødelagte nedløbsrør. o Søren Hansen nævnte, at det var den enkelte beboer, som skulle betale for udskiftningen. Der var en del utilfredshed med dette svar, hvortil Formanden konkluderede, at vi ville undersøge sagen i Bestyrelsen og vende tilbage i Park III NYT. o Med hensyn til reparation af Johs. V. Jensens Alle nævnte Formanden, at vejen i første omgang vil blive lappet, indtil der er et svar om et eventuelt vejsyn. o Da der ikke var flere bemærkninger til formandens beretning, satte Dirigenten beretningen til afstemning. o 2 stemte ikke, medens resten af deltagerne stemte for. Dirigenten konstaterede, at Beretningen var vedtaget. a. Bemyndigelse til Bestyrelsen til at drage omsorg for tinglysning af ændrede Vedtægter o De vedtægtsændringer, der blev vedtaget på sidste års Ekstraordinære har været til tinglysning, men er blevet afvist, da Bestyrelsen skal fremlægge en bemyndigelse fra en om, at vedtægtsændringerne må tinglyses. o Dirigenten satte derfor bemyndigelsen til afstemning. o Bemyndigelsen blev vedtaget af en. Én ejer stemte ikke. 5. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor o Formanden gennemgik kort regnskabet og henviste til, at Årsregnskabet viser et underskud på ca kr. mod det på generalforsamlingen vedtagne budgetterede underskud på ca kr.. Dette er en difference på ca kr. o I 2009 har bestyrelsen sammen med administrator arbejdet på at bedre økonomistyringen. Nye opfølgningsrutiner er indført. Det er dog en løbende proces, som fortsætter i o Afvigelser fra budget er primært at finde på reparations- og vedligeholdelseskontoen, hvor hele det budgetterede beløb ikke er anvendt ved årets udløb. o Dirigenten spurgte herefter, om der var kommentarer til Bestyrelsens beretning. o Poul Theill, Johs. V. Jensens Alle 32 spurgte, hvorfor, der skulle være en bedre økonomistyring? o Formanden henviste her bl.a. til, at vi havde oplevet et overskud, som ikke var blevet brugt fordi vi for sent på året var blevet opmærksom herpå. Det var derfor besluttet i Bestyrelsen, at det ville være optimalt, at vi på et tidligere tidspunkt blev opmærksom på afvigelser fra budgettet, så vi kunne agere herudfra. o Da der ikke var andre bemærkninger satte Dirigenten godkendelsen af Årsregnskabet til afstemning. Årsregnskabet blev godkendt af alle med undtagelse af to stemmer, som ikke stemte. o Årsregnskabet var dermed vedtaget. 6. Forslag fra ejere o Der var indkommet to forslag fra Erik og Anne Busborg, Bøgeskellet 6, ét fra Michaela Brüel og Asger Boertmann, Johs. V. Jensens Alle 26,2 samt to forsalg fra Cathy Toscan, Askeskellet 22, st. Erik og Anne Busborg, Bøgeskellet 6 Side 3 af 8

4 Forslag 1: en pålægger bestyrelsen at undlade at blande sig i, hvilken beplantning ejeren af et rækkehus har stående foran sit indgangsparti. Der henvises til beskrivelsen i det fremsendte forslag. o Anne Busborg kan ikke forstå, at Bestyrelsen vil fjerne den beplantning i jorden, som ejeren har foran sit indgangsparti, da tidligere Bestyrelser ikke har indvendt noget herimod. o Formanden kommenterede dette med, at Bestyrelsen i henhold til Vedtægterne har ansvaret for Ejerforeningens Fællesområde. Da det endvidere er Ejerforeningen, der har pligt til at vedligeholde det fælles område, må det også være Bestyrelsen, som afstikker rammerne for beplantningen. o En vedtagelse af forslaget vil derfor kræve en ændring af Vedtægterne med mindst 2/3 af samtlige stemmer for forslaget. o Der fremkom herefter forskellige kommentarer for og imod forslaget. Henrik Malmberg, Birkeskellet 2 nævnte bl.a., at det måske var måden tiltaget var sket på, som havde stødt nogle beboere. o Jan-Christian Nilsen, Askeskellet 18 nævnte, at en tilladelse til beplantning ville være en dispositionsret til nogle af beboerne på bekostning af de beboere, som ikke bor i stueplan. o Da der ikke var tale om ændring af fordelingstallene skal der være tilslutning fra 2/3 af det samlede fordelingstal. o Lars Aggergren Birkeskellet 8 foreslog, at der blev udarbejdet regler for beplantningen, hvis man ikke ville nøjes med krukker foran indgangspartiet. o Dirigenten spurgte til sidst forslagsstillerne, om de ville være enige i, at Bestyrelsen udfærdigede regler for ejernes ret til beplantning af Fællesområdet eller om man ønskede afstemning om forslaget. Forslagsstillerne ønskede forslaget sat til afstemning. o Dirigenten konstaterede, at vedtagelsen af forslaget ville være i strid med vedtægterne, som pålægger Bestyrelsen at varetage administrationen af de områder, som er Ejerforeningens fælles områder. Forslagsstillerne var ikke enige i denne fortolkning, hvilket Dirigenten noterede til referatet. o Idet Dirigenten indstillede til en ikke at stemme for forslaget, fordi det ville stride mod vedtægterne, blev forslaget herefter sat til afstemning med det resultat, at to stemte for, medens hovedparten stemte imod og få stemte blankt. Forslaget blev nedstemt. Forslag 2: Området foran indgangspartiet ved et rækkehus ændrer status, således at denne del af fællesarealet betragtes ligesom den del af fællesarealet der ligger inden for rækværket bag et rækkehus. o Dirigenten nævnte, at en vedtagelse af forslag 2 ifølge Vedtægternes 10 ville kræve 2/3 flertal efter fordelingstal, fordi der er tale om en ændring af Vedtægterne.. Da der ikke er så mange tilstede på en vil en eventuel vedtagelse kræve en ekstraordinær. o En eventuel vedtagelse af forslaget vil medføre, at enkelte ejere bliver pålagt en vedligeholdelse af Fællesområdet. Lars Aggergren var derfor af den opfattelse, at forslaget krævede fuldstændig tilslutning fra alle medlemmer for at blive vedtaget, og han ville derfor høre, om Bestyrelsen kan dette. o Dirigenten oplyste, at vedtægterne alene kræver enstemmighed, når der ændres fordelingstal, og derfor var det dirigentens opfattelse, at det alene er de almindelige krav til vedtægtsændringer, der finder anvendelse. Side 4 af 8

5 o Jan-Christian Nilsen mener, at forslaget bliver ramt af de Foreningsretslige principper, således at alle, der stilles dårligere, skal høres. Han tilsluttede sig derfor Lars Aggergrens opfattelse af, at der kræves enstemmighed. o Dirigenten oplyste, at bemærkningerne fra Lars Aggergren og Jan-Christian Nilsen var noteret og ville blive ført til referat. Men dirigenten ville føre afstemningen efter de almindelige krav til vedtægtsændringer trods disse bemærkninger. o Der var en forespørgsel om, hvorfor beboerne så selv skal feje sneen væk foran indgangspartierne. Hertil svarede ejendomsinspektør Søren Hansen, at det fremgår af Husordenen, at beboerne skal holde indgangspartiet fri for sne af hensyn til post- og avisbude. o Forslaget blev herefter sat til afstemning. Ingen stemte for, mens et overvældende flertal stemte imod. o Forslaget blev derfor afvist og der vil ikke blive indkaldt til ekstraordinær. o Bestyrelsen lovede at nedsætte et udvalg om retningslinjer. Forslag fra Michaela Brüel og Asger Boertmann, Johs. V. Jensens Alle 26,2 foreslår, at generalforsamlingen nedsætter en arbejdsgruppe, der inden næste generalforsamling undersøger mulighederne for og omkostningerne ved at anlægge såkaldt grønne tage på bebyggelsens flade tage. o Michaela Brüel nævnte, at sådanne tage ville give mindre afløb af vand til kloakkerne, hvilket på nuværende tidspunkt giver rabat på vandafløbsafgifterne i Københavns Kommune. Hun forventede, at Frederiksberg Kommune på et tidspunkt ville følge efter. Forslagsstillerne har talt med bebyggelsens arkitekt for at høre han holdning til en ændring af bebyggelsen, hvortil han har svaret, at han ikke vil blande sig. o Michaela Brüel nævnte at prisen for anlæggelse af et grønt overtag iflg. en forespørgsel ville koste ca. 500 kr. pr. m2. o Ejendomsinspektør Søren Hansen oplyste, at vores ingeniør havde oplyst, at det endvidere ville kræve en udskiftning af tagunderlaget og stene på det eksisterende tag med en rodhæmmende membran, hvilket vil betyde, at prisen sikkert fordobles. o Til et spørgsmål om, hvad der skulle plantes på tagene nævnte Michaela Brüel, at stenurt var meget anvendeligt, men at også andre græsarter kunne bruges. o Erik Søndergaard, Tjørneskellet 16,2 nævnte, at hvis et grønt tag tiltrak duer og skader, var han imod forslaget. o Lars Aggergren er ikke imod, men hvad med forslaget fra sidste år om installation af solvarmeanlæg på tagene. Formanden nævnte, at Bestyrelsen havde undersøgt spørgsmålet og kunne konstatere, at det ikke var en rentabel løsning på nuværende tidspunkt. o Hans Frandsen, Bøgeskellet 12 nævnte, at en eventuel gennemførelse af forslaget vil være dyr. Vi bør derfor vente indtil tagene eventuelt skal udskiftes. I dag er vi i øvrigt meget miljøvenlige med hensyn til opvarmning, idet opvarmningen sker ved spildvarme. o Forslaget om nedsættelse af en arbejdsgruppe blev herefter sat til afstemning. 3 stemte imod, 1 stemte ikke og resten stemte for. o Forslaget blev vedtaget. o Det blev herefter aftalt, at Forslagsstillerne opretter et udvalg, som kan arbejde videre med sagen. Eventuelle interesserede bedes kontakte Michaela Brüel, Johs. V. Jensens Alle 26,2. To forsalg fra Cathy Toscan, Askeskellet 22, st. Forslag 1: Side 5 af 8

6 Bestyrelsesudvalg og evt. udvalg nedsat af en bedes fremsende en kort skriftlig midtvejs statusrapport over arbejdet i udvalgene. o Cathy Toscan synes, at der går for lang tid mellem orientering om udvalgenes arbejde. o Formanden nævnte at Bestyrelsen gerne ville informere om udvalgenes arbejde, men at orienteringen bedst blev givet gennem Park III NYT. Eventuelle andre nedsatte udvalg kan også bruge denne mulighed. o Cathy Toscan så gerne, at orientering så blev givet som en decideret halvårsrapport, f.eks. i september måned. o Forslaget blev sat til afstemning. 1 stemte imod, mens et overvældende flertal stemte for. Forslaget blev vedtaget. Forslag 2: Cathy Toscan ønsker, at der bliver nedsat et Håndværkerudvalg. o Cathy Toscan oplyste, at der var kommet 25 svar fra beboere på det rundsendte skema om håndværkere. Tak til de, der deltog. Cathy Toscan synes, at hun er blevet mødt med mistænksomhed i forbindelse med spørgeskemaet, men det er ikke meningen at hænge nogen ud, kun at samle oplysninger om håndværkere, som beboerne har anvendt. Resultatet af undersøgelsen vil blive lagt ud på Groupcare. o Formanden oplyste, at et udvalg ikke kan etableres under Bestyrelsen, da Ejerforeningen ikke vil risikere at blive stillet til ansvar for de oplysninger, der bliver udgivet. Bestyrelsen mener ikke, at nedsættelse af et udvalg bør besluttes på en. o Dirigenten nævnte, at det ikke var Bestyrelsens ansvar at rate håndværkerne, men man kan ad frivillighedens vej melde sig som deltager i et udvalg. Han ville derfor bede Cathy Toscan om at trække forslaget. o Cathy Toscan var enig heri, og vil gerne deltage i et udvalg, som holder oversigten ajour. Eventuelle interesserede bedes kontakte Cathy Toscan. Det kan ske på o Alle opfordres endvidere til at melde sig til det oprettede Nabonetværk i Groupcare. Det sker ved henvendelse til Cathy Toscan. o Cathy Toscan trak herefter forslaget. 7. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2010 o Formanden henviste til det udsendte budget og nævnte, at overskuddet for 2009 på ca kr. ikke var indregnet i budgettet, men at det ville blive anvendt til udskiftning af resterende ventilatorer. Bestyrelsen vil udsende et konsekvenstilrettet budget for 2010 sammen med næste Park III Nyt. o Henrik Starck, Lindeskellet 10 nævnte, at omkostningerne til antenneanlægget stiger med ca. 10 % hvert år. Var det ikke muligt at skifte TDC ud, nu der er kommet så mange udbydere af TV kanaler. o Lars Aggergren oplyste, at de kr. vi betaler indebærer, at vi har den store pakke. Alternativet er, at den enkelte selv skal ud og bestille TV kanaler hos de mange udbydere. o Henrik Stal mente, at vi kunne opsige aftalen med TDC og kun betale for vedligeholdelsen af nettet. o Formanden oplyste, at Ejerforeningen er bundet af en kontrakt med TDC på 5 år, hvoraf der mangler 3 år. o Jørgen Brandt, Johs. V. Jensens Alle 26,4 henviste til de kr. til maling af sydfacaderne, som indgik i den budgetterede vedligeholdelse på 1,7 mio. kr. og spurgte, hvordan det gik med maling af skurene på nordsiden. Søren Hansen oplyste, at malingen af Side 6 af 8

7 de resterende udhuse ville blive gennemført hurtigst muligt af vores egne medarbejdere, hvorfor det ikke indgik i budgettet. o Annelise Bang, Platanskellet 18 spurgte til maling af vinduespartierne på nordsiden. Søren Hansen oplyse, at nødvendige mangler ville blive udbedret efter aftale med Bestyrelsen. o Godkendelse af Budgettet blev herefter sat til afstemning. 1 stemte imod, øvrige stemte for. Budgettet blev vedtaget. 8. Valg til Bestyrelsen Valg af 2 medlemmer til Bestyrelsen. o Preben Thomsen og Mogens Dybdal var på valg og var villige til genvalg. De blev begge genvalgt med akklamation. Valg af suppleanter o Liv Kvaale var på valg og var villig til genvalg og blev genvalg med akklamation. o Da Bjørn Weber var trådt ud af Bestyrelsen som suppleant, skulle der vælges en ny suppleant foreløbigt for ét år. Ole Cordtz, Ahornskellet 2,2 var villig til at opstille og blev valgt med akklamation. 9. Valg af revisor o Revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers var villig til at fortsætte og blev enstemmigt valgt. 10. Eventuelt o Der var en tak fordi Park III Nyt nu bliver nummereret. Der var samtidigt et ønske om, at adressen på Ejerforeningens Hjemmeside blev oplyst i Park III Nyt. Det vil vi tilrette sammen med adressen. o Thue Lauridsen, Ahornskellet, Ahornskellet 28,2 spurgte til reglerne for benyttelsen af de fælles opgange og foran indgangspartierne. o Søren Hansen oplyste, at det frie areal i trappeopgangene er en flugtvej, som skal holdes fri, ligesom man skal kunne komme til vandinstallationerne, som findes under gulvet inde under trappen. Med hensyn til arealet foran indgangspartierne må man tage hensyn til beboerne i opgangen og sørge for, at pladsen ikke er overfyldt. Er der problemer, må man henvende sig til Bestyrelsen. Vi vil orientere om reglerne i næste Park III NYT. o Mogens Dybdal omtalte et borgermøde om Kommuneplanen for 2009 på Frederiksberg, som bl.a. omfatter Nordens Plads og Højhuset. Eventuelle interesserede kunne endnu nå at give deres besyv med senest 30. marts. Han oplyste endvidere, at Frederiksberg Kommune udsender et Nyhedsbrev via sin Hjemmeside, man med fordel kan abonnere på. o Mogens Dybdal gjorde endvidere opmærksom på Genbrugsbutikken på Ålholm Plads, som genre modtog effekter. Hvis man har tid til overs og har lyst til at give en hånd med, kan man henvende sig i butikken. o Eventuelle nedtagne originale badeværelsesfliser i god stand kan afleveres til Søren Hansen, da der af og til er efterspørgsel på enkeltfliser til reparation. o Der blev stillet spørgsmål til de kr. der optræder i regnskabet vedrørende asfaltering af Betty Nansens Alle. Administrator Kaj Dannesøe oplyste, at beløbet sandsynligvis ville forfalde til betaling, hvis vejen igen skal asfalteres. o Benny Herlyng, som ikke var til stede havde stillet Formanden spørgsmål om, hvad der kan gøres ved fugleplageriet. Formanden oplyste, at det var en uoverkommelig opgave for Side 7 af 8

8 Ejerforeningen at gøre noget ved det. Han havde endvidere spurgt til videoovervågning af vores område. Ejerforeningen holder øje med, hvad der sker på området. Benny Herlyng var også utilfreds med den manglende solidaritet med hensyn til at overholde affaldssorteringen. Der var ikke flere spørgsmål, så Formanden takkede for en god debat, hvor vi kom vidt omkring. Endvidere takkede han Dirigenten for en god afvikling af en. Side 8 af 8

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 25. marts 2009 Referat fra ordinær onsdag, den 25. marts 2009 Til stede o Der deltog repræsentanter fra 38 lejligheder. Der var endvidere afleveret 3 fuldmagter. o De tilstedeværende samt afgivne fuldmagter repræsenterede

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Ordinær Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag, den 20. marts 2007 Til stede o Der deltog 85 personer, som repræsenterede 55 lejligheder. Der var endvidere afleveret 18 fuld-magter. o De tilstedeværende

Læs mere

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 28. marts 2012

Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK III Generalforsamling. Referat fra ordinær Generalforsamling onsdag, den 28. marts 2012 Referat fra ordinær onsdag, den 28. marts 2012 Til stede: o Der deltog repræsentanter fra 58 ejerlejligheder. Der blev endvidere afleveret 9 fuldmagter. o De tilstedeværende samt de afgivne fuldmagt repræsenterede

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008

V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND JAKOB FRANDSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, ST.TH., 2500 VALBY - TLF. 35 10 80 96 Valby, den 26.05.2008 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2014, tirsdag den 20. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV.

År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Borup. i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. År 2009, tirsdag den 28. april, kl.17.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: A/B Borup i Ansgar Kirke, Mågevej 33, 2400 København NV. 1. Valg af dirigent og referent.

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2006, onsdag den 25. oktober, kl. 18,30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Københavnergården i Kløverhytten d. 10. april 2008 kl. 19.00 Bestyrelsen var repræsenteret af Inge Lindrup, Søren Gynther-Sørensen og Henrik Ottendal,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 22. oktober 2008 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.027 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III År 2013, den 20. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Domus Vista Park III i Frederiksberg Hallerne. Der var følgende

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009

Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 Dagsorden Referat af 20. ordinære generalforsamling den 14. april 2009 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT GENERALFORSAMLINGSREFERAT År 2006, onsdag 19. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Skotgården på Ordrup Kro, Teatersalen, Ordrupvej 114, 2920 Charlottenlund. Indledningsvis

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34.

År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. År 2004, den 1. juni kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen Tartinisvej 30-34/Stradellasvej 30-34. Til stede var: Morten Kryger, Tartinisvej 30, st.tv., Katja Mynster

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2009, mandag den 27. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i E/F Nordlyset hos Danske Regioner, Dampfærgevej 22, 2100 København Ø. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34

Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T. Bremensgade 30-34 Frederiksberg, 13. marts 2007 Ref.: 8061/AH/kr G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T Bremensgade 30-34 År 2007, den 13. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling i. E/F Victor Bendix Gade 16-24. Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling i E/F Victor Bendix Gade 16-24 Afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 18.00 Hos Advokaterne Arup & Hvidt, Nørre Voldgade 88, 1358 København K Til stede var ejerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. ANDE LSB OLI GFO RE NIN GE N GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 23. april 2014 kl. 20.00 rest. Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004

Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Referat af ekstraordinær generalforsamling for Andelsboligforeningen Valhøjs Allé, Rødovre den 25.11.2004 Deltagere: Lejlighed 1, 2 (m. fuldmagt), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20 og 22

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011

Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Følgebrev til referat af generalforsamlingen d. 17. maj, 2011 Til generalforsamlingen tirsdag d. 17. maj, 2011 har vi følgende tillægsbemærkninger til selve referatet. Ad 5. Budgetforslag 2011. Ved generalforsamlingen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06

Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09. Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Tilstedeværende: Lejlighed 1: Jette og Leif Rasmussen fordelingstal 0,09 Lejlighed 2: Tage Balle fordelingstal 0,06 Lejlighed 3: Birte Iversen fordelingstal 0,09 Lejlighed 4: Mogens L Jensen fordelingstal

Læs mere

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009

V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF Valby, den 6. maj 2009 EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B V/ FORMAND MARTIN MEILANDT NIELSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76, ST., 2500 VALBY - TLF. 86 18 06 87 Valby, den 6. maj 2009 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN ORDINÆRE GENRERALFORSAMLING

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt:

Følgende personer var til stede eller repræsenteret ved fuldmagt: REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I AB AMTSVEJ 12-14 / FRITZ HANSENS VEJ 17-19 ONSDAG DEN 26. OKTOBER 2011 KL. 19.00 VASKEKÆLDEREN AMTSVEJ 14, 3450 ALLERØD. Følgende personer var til stede eller

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III

PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III PARK III NYT Til medlemmerne af ejerforeningen Domus Vista Park III Frederiksberg, den 23. maj 2006 Næste bestyrelsesmøde Næste bestyrelsesmøde er den 6. juni 2006 Hvis man ønsker sager behandlet ved mødet,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRÉENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 27. april 2010 kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Herbo-Administration A/S

Herbo-Administration A/S G E N E R A L F O R S A M L I N G S R E F E R A T HOLLÆNDERVÆNGET BLOK 1 & 2 År 2015, den 1. december kl. 18.30 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Hollændervænget Blok 1 & 2. Den

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT

GENERALFORSAMLINGS-REFERAT J.nr. 200139 GENERALFORSAMLINGS-REFERAT Onsdag 23. februar 2015 kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i EJERFORENINGEN BISTRUP PARK i festsalen, Bistrupskolen, Nordvanggårdsvej 17, 3460

Læs mere

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset

År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. E/F Nordlyset År 2008, tirsdag den 5. maj, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Der var følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 27. April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Hesseløgård tirsdag den 24. april 2012 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling, og ser frem til at holde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv.

Grundejerforeningen Søndergård Nord Måløv. Grundejerforeningen Søndergård Nord. 2760 Måløv. Referat af ordinær generalforsamling i G/F Søndergård Nord, afholdt mandag den 13. marts 2017 kl. 19.00 i kulturhuset, Måløv Hovedgade nr. 60. 2760 Måløv.

Læs mere

A/B SANKT JØRGENS GAARD

A/B SANKT JØRGENS GAARD A/B SANKT JØRGENS GAARD År 2015, torsdag den 26. november kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Sankt Jørgens Gaard hos CEJ Ejendomsadministration, Meldahlsgade 5, 1613

Læs mere

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere:

punkt 1- Valg af dirigent, referent og stemmetællere: Sydkystens Ejendomsadministtation ApS Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Greve Midtby III, afholdt onsdag den 17. maj 2006, kl. 18.30 i Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere EDVARD NIELSEN & Partnere Advokat Peter Skrøder Jakobsen Algade 1-7 4000 Roskilde Tlf. 4635 4017 Sag nr.: 25-73567-PSJ/CF REFERAT fra ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1-5 tirsdag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl

Referat af ordinær generalforsamling. i A/B Blidahlund & Esperancegården. afholdt den 22 april 2015 kl Referat af ordinær generalforsamling i A/B Blidahlund & Esperancegården afholdt den 22 april 2015 kl. 18.00 Lokalisation: Gentofte Bibliotekerne, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup Med følgende dagsorden:

Læs mere

Ejerforeningen Dommervænget 4-14

Ejerforeningen Dommervænget 4-14 Ejerforeningen Dommervænget 4-14 År 2008, torsdag den 23. oktober, kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 hos Strandberg, Skomagergade 11, 4000 Roskilde. Tilstede

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Ejerforeningen Drejøgade 35

Ejerforeningen Drejøgade 35 Ejerforeningen Drejøgade 35 Onsdag den 23. marts 2011, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Drejøgade 35. Generalforsamlingen afholdtes i Drejøgårdens lokaler, Drejøgade 26F,

Læs mere