Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, på Aved6re Kaseme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, 19.00 på Aved6re Kaseme"

Transkript

1 G r undej erforen inge n Ba unebrkken 2650 Hvidovre Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, på Aved6re Kaseme

2 G r undej e rfo r e ni n gen B0uneb{rkken 2650 H!idorre Dagsorden: 1. Valg 1.1 Valg af dirigent 1.2 Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Bilag findes på hjemmesiden 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Bilag findes på hjemmesiden. 4.2 Forslag om bemyndigelse til at arbejde for at overtage stikvejene på Allingvej fra Hvidovre Kommune. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. 4.3Forslag om bemyndigelse til at arbejde for at overtage skovstykket på Kærmark. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. 5. lndkomne forslag - ingen forslag 5. Valg 6.'1 Valg af Formand for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen valg til bestyrelsen for 2 år valglil bestyrelsen for2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter valg af bestyrelsessuppleant'fot 2 åt 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt

3 G r un dej er.foren inge n Baunebukken 2650 Hvidovre Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Herefter præstenterede bestyrelsen sig selv. Ad '1.1. Vålg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat Torben Lund og det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og alle formkrav var opfyldt og derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Drivkær 12 forespurgte omkring afstemning af et lille beløb under punkt 4.2 og en forklaringen heraf. Uddybning når punktet blev taget. Der var mødt 56 personer og der er 40 stemmeberettiget. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Der blev valgt 2 stemmetællere med akklamation. (Drivkær 32, Stråkær 22) Ad 2. Formandens beretning Velkommen til generallbrsamlingen. Entrgprenøren AJ Ejendomsservice står fortsat for vedligeholdelsen afvores område, bortqernelse afstorskrald og snerydning. Vi er stadig rigtig glade for dette samarbejdet. Affald og haveaffald Aflrentning af husholdn ingsa t'iald lbregår stadig hver mandag. Storskrald og haveaflald blivcr indsamlel afaj ligeledes hvcr mandag- llusk haveallaid i papir ække og rcsten i klare/gennenlsigtige poser. Løse ting herunder møbler ikke over I m. Vedligeholdelse Vedligcholdelsen afasfalren på parkeringsarcalerne blev genoplaget i2014. hvor vi 1ik lagi ny asfalt på Runde P og l,illc Klardanl. Vi fortsætter i el'teråret. )rvor-dcr blivcr lngt ny asfalt på Parkeringspladserne på Rebæk Allc og Store Klardam. Når asfaltarbeidet er allluttet. cr dct planen. at dcr vil blive etableret srriber på parkcringspladserne

4 GrundejerJoreningen Btunebskken 2650 Hvido!re Kabel-tv Vedligeholdclse af kableme samt leve ng af l V-progralnmer sker elier aftale (kontrakl) med YouSee. Grundejerforeningen ejer og vedligeholder kablerne frenr til lbrdelingskassenre på stiernc Fra for<lelingskasserne går stikledninger ud til de enkelte husc. Hver fordelingskasse dækker 4 parceller' Kableme fra fordelingskasserne og ind i husene eies og vedligeholdes afden enkelte grundejer' Fåstelavnsfest Fastelavnsfesten blev igen i år aftoldt på den store legeplads. Der var rigtig mange udklædtc børn' Der var også mange voksne, der var mødt op for at støtte op om arrangementet. Igen i år blev det også muligt for de voksne at slå til tønde. Dette virkede igen som en god og sjov ide og der blev rigtig gået til den. lndbrud og tyverier vi har fortsat problemer med indbrud i biler og huse, samt tyveri afnummerplader. Vær derfor stadig opmærksomme, når I færdes i området. Det er vigtigt, at bommene holdes lukket. Derfor husk at lukke dem efterjer, specieltjer, der benytter en nøgle, der kan tages ud selv om bommen er åben. Parkering Efier færdiggørclse af stiemc, er vi tilbage til de oprindelige reglcr, der siger, at parkering er forbudt på stieme. Overfladevand i forbindelse med København - Ringstedbanen HOFOR/Ebbe Dalsgaard er ikke færdige endnu. men de påregner at få afslutlet i nær fremlid' Jeg havde møde med tlelle i dag, men hun kunne ikke sætte dato på, men det skulle snart være tilendebragt. Det blev lidt afen udlbrdring at få placeret træeme, da udformningen afdræn og kabler i iorden giode. at vi har været nødsaget til at reducere antallet. Placeringen afde enkelle lræer har værel efter mulighedemes kunsl, hvorfor der ikke nødvendigvis er placeret et træ, hvor det gamle slod' ligesom der andre steder er placeret et træ, hvor der ikke tidligere stod et Rotter Der har fortsal været problemer omkring rotter, hvoribr alle opfordres til at rette henvcndelse til kommunen ved konstatering af rotter. Også på grund afrotter er det vigtigt, at der ikke blandes lrusholdningsaffald sammen med storskrald.

5 GrundejerJoreningen Btunebokken 2650 Hvidovre Hjemmesiden Vores hjemmeside yltlbaqgb4lkqldk er det faste kommunikationsled tncllem bestyrclsen og beboenre og rnellem beboerne iddbyrdes. Siden er velbesøgt - også af ejendomsmæglerne. 'lbm Jonsson er wcbmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbyggct, så den fortsat kan lungere som bindeled mellem forenirrgen og beboerne. Bestyrelsens arbejde Vi har hcft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. - Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort og byder hele tiden på nye udfordringer, der kræver hunig og grundig slillingtagen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen - også suppleanteme - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaveme. Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak forjeres store indsats for foreningen og tat for et godt samarbejde og forjeres gode humør. Ligeledes tak til alle. der bakker op om foreningens arbejde. Spørgsmål: Drivkcr 37: Ntir der skal lares striber på parkeringsplatlserne, kan de så ikke løve båsene lidt brcdere.' l7; Er dct enlreprenor der ikke lukker hommene? Jørn- Del er beb<tere der har anskalfet sig "ltlovlige" nøglel som kun må bruges a{ Drivker 12. Hvornfu hliver <)n1rå.lel rettet op nåt del s))nker alle steder? Jørn.- Området bliver reltel op, Helle.fra HOFOR kan ikke sige htomår på tidipu kt, men når oterlereringen er lawt, så vil de statlig skullc folge op på bede og de sle.ler de har gravel' de n.este 3-4 år. 10. Blinet (ler også sået græs der hvor det ikke er græs nu? Lngkær 25: Kt mmunen skal op ifølge en deklaration bestyrelsen hlev sidste år bedt om al un(lersoge del hærmere h»ad er der sket med det? Henrik:Vi har vceret til mode med kommunen, men de et ikke lydhør o1)er.for noget.tom helst' og de mener ikke der ligger nogenforpligtelse fra tleres side. Engkær 25: Jeg har været med lil ln(rde onkring udformningen af Allingvei, som llanedanmurk har indkaldt til, der var ingcn.[ra bestyrelsen, httorfor ikke? Hehrik: l/i er forst nu blewl meddell, at der har veret el fiøde Banedunmark sigcr de har sendl brev, men vi hllr ikke nodtaget nogel, og det hawle vi heller ikke sidste gang der var motle. l/i er nu hlewt tilmeldt e mailgruppe eftet at mødel har ø/holdl. Engker 25.- De untlre grundejerfoteninger hanedtdgel selv al sætle en op. Og det Tfir i reguleringsplanen at Hvidovre l«tmmunen, skal law en støjskætm wd Allingyej. Henrik: I/i er 3 der vctr lil mode i Teknisk forvaltning, men kommuneh mencr ikke dt et lorpliglel til Engkær 31..,lcg vil rigtig Nerne have et ttul ud foftn nidt htls igan, htis ikka jeg kun /å et træ, kan ieg sel s.elte et h e i en krukke?

6 Gr undej e rfo re nin ge n Bt un e btkken 2650ll!idoYre Jacob: Vi er ikke færdige med at planle entlnu, men jo det kan tlu goclt, dal er hlot dig sclv der skctl vedligeholde det. Engkter 31.- Vi har parkeringsplads på Runde I' uen fil hellere parkere pii Rehæk Alla i stedet-for, er cler nulighed lbr ut fa en fast pa*etingtplads der, da det passer bedre ind?.lorn: I reguleringsplanen er del fastsal, hvor og hvilke parkeriligspldds der lilhorer hver sli. 5:.Jeg hdr 3 ling. Parkeringspladser, tler et kontmet numre på purkeringspladser, som der ikke hat vaercl nltmtner pa for, der skal der nok kigges lidt på. Også cn stor tdk til Jorn. for dh det arbejde so hdllave/. Høn knokler metl at ltegga./liser og all muligt, det syns jcg \)i skal sige tak.for. Den afstemning der har ræret or Yousee, den var så og hebocrne horjo ikke kunne gennemskue det hrcr der w)t sendt ud..leg har været rumh ogforhører mig, omkring htad de andre fbreninger bctaler, det hliver billigere og.let er lagl de Jlesle som Eodl kan højes mcd mindte kanaler end det der er i dag. Det kan give en besparelse på 61 lo. om månedet.lbt os, der gerne vil nojes ned 35 karulel Min hehstilling er al på tvpakkerne. Gruwlkær 37: Flertallet harjo bestemt, så del er_flertallet der bestemfier. Drivkær 12: Hvad går den nye elftale ud på og hvordan er udrcgningerne la et? Jacob:,'lfialen blev ikke ændrct, netop på grund afafstemningen så tat der ingen gund lil al legne begge parler. ny ajiale, aftalen kører me.l ] års opsigelse lor Henrik. Jeg er enig i.let er lor dyrt, nen det bliver ikke billigere ofat skifte. 5: Det blev hdstet igennem ogfolk kunne ikke nå at lese tingefie igennem. Grundkær 36- Der er lavet tilbundsgående undersøgelse og det er besluttet. Llkendt Det var ikke spor uotershteligt det der rar sehdt ud. Drivkær 37: En kortlæser koster imellem kr. så det vil bliver megel dyrere, Vi har I ficrnsyn, *i dct er en udgirt på kr. l0: Det var et ldtte igt lille beløb der kunne spares- l0a; Det os/itlt som HOFOR har odelagt på Vesterskel, reparere dc det? Jorn- Ja det gor de. Drivker 37: Llvad med.fliserne der er på Rebæk Alle, son IIOFOR har odelagl? *trn: Ja, det skttl de repurerer. l2: Vi ved jo ikke hwd der er kommet irul afpenge fra LIOFOR..lacob: Det ville were kommet et lille unelerskud.[or det asfalt arbejtle der skulle utllbres, det går de pengc til son t i.får uf HOFOR vcdrørende øsfultering af P-placlserne på Alle sdinl til opmaling afstriber. l1: Er HOFOR ikke lobet frd hogle afde alialet som de kom med på de! fbrste modet? Jorn. Jo det virker som om at de er lobetfra nogle afde ting som de hawle kttet- Dct er som om del er blevet rtndret i løbel a/ proce"^sen- Engkter l4: Der er nu 1 typer belægning på stierne, det er ikke p.pttl og det et ikke /Air'. Jacob: I sturtcn kunne vi ttælge at være med eller i*ke være med, tingene ville hlcret.endrct alligevel. Bredker 25. Jeg har t æret tet på hele skurhyen og hele processen og talt en del metl Helle.fia HOI-OR og nted de arbejdsmtend der har været i området-,{rbejdsmæmlene blet stoppet i processen, vist nok på grund a/ penge- Allingvaj 100: Hrtr mun ikke.fået nogle dokumenlerne hvor HOFOII har p4ecitcrct projektet? Jorn-.lo, og den skal vi nok /b liekket igennem inden HOFOR allerere o radel. Drivkær l2: Der st.lr. dererbrugt kr- på fliser, er det noglt al de flisersou HOFOR

7 G r u n dej erforeni n ge n Bsunebfikken Brcdkær Hvidorre Jørn og Jacob: Det erfor wlgravningenle so enlreprenoren har lavet og /br sl/td,.telve i g uf.fliser hor,jot n litået [or- Der er ingen i beslytelsen heller ikke.hrn clcr har liet penge for det Allingtej (t6: Der knmer en aflewringr.forretning, det er igligl.11.ler ikke bliver urulerslo cret noget Jbr tingene er sådan som vi vil have det- l0: Der er sendt en del billeder, omkring udgravninger og nivcou hrskelle, men det et vigtigl at del hele bliter gennemgdet. Engkær l2: Vaskepladsen hvornår bliver den åbent? Og Hvud ned svevebanen htornår virker clen? Og ht'ad med de træer sofi vi sell hor tagel op?,.lorn: Hvis ikke I OFOR selv kommer og pl.øler op så gør vi det selv på HOFOR s regning så k tn st.erebanen kommer i brug igen. Itoskepladsen bliver åbnet l- april såmarlde sidste ting er llyoel Når vi Jår de sidste penge fru \IOFOR.tom el.ttalking.fi)r lræer.ler ikke kunne plantes, så bliver de pe ge brugl til pldntning a/ nye buske ellet der hvor der er plads Beretningen blev taget til efte[etning med akklamation. Ad. 3 Godkendelse af regnskab Bilag ligger på hjemmesiden. Jacob gennemgik regnskabet. Blandt andet at der var nogle udgifter til vand og el, som HOFOR efterfølgende har sendt penge for, ud for en beregning han har lavet. Spørgsmål: lngen spørgsmål Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 4-1. Forslag til budget Bilag lå på hjemmesiden. Jacob gennemgik forslaget til budget Spørgsmål: Engkær 14: Kan det betale sig, at det er op til hver enkelt beboer, der selv slår græsset i stedet for at entreprenøren gør det? Jacob: Det er ikke noget vi har lavet beregninger på, men man kan bliver bekymret for at nogle beboere ikke s/år græssel Henrik: Det er svæi, fordi det ikke altid er enighed om hvornår og hvor tit græsset skal s/åes. Allingvej 10O: Den gang vi besluttede alt det med HOFOR der sagde de at der ikke komme nogle stigninger og nu kommer der udgitler. Engkær 25: Er de 2 forslag som bestyrelsen har, taget med ind i budgettet? Jacob og Henrik: Nej, men kommunen kommer ikke og ordner områdel det gør vores entreprenør i forvejen, så vi har udgifren a igevel. Divkær 26: Har man på noget tidspunkt ovenejet, at få advokaten ind over? Jacob: Nej vi har ikke overvejet det, men det kunne være en god ide. Divkær 12: Skal HOFOR ikke leve op til de aftale de har lavet? Jørn: Der er ikke noget som ikke lever op til aftalen, vi har bare ikke været gode nok til at gennemskue aftalens omfang.

8 C r unde jerforeni nge n Bsunebokken 2650 Hridovrc Ukendt: Hvis de ikke lever op til det de har lovet, så vilieg opfordre til at man ikke acceptere det. Grundkær 27: Hvem er det der har fastsat, at der ikke må køre tunge køretøier ind på stieme? 5: Det er undergrunden der ikke kan holde til, at der kommer tung tratik, det er vejdirektoratet som har fastsat hvor tunge køretøierne må være. Jacob: Vægt grnsen på stierne er ikke noget nyt. Det har altid været sådan. Vi har bare valgt at opsætte skilte nu for at beskytte de nye stier. Svend: Jeg har været med til møder, vi blev lovet at der kom nye stier. Drivkær 37: Det bliver dyrere, hvis man skal flytte da flyttebilerne ikke vil køre ind. ukendt: kunne man hotde et møde med HOFOR og komnune, hvor beboeme kan komme af med alle deres spørgsmål? Jacob: Jo det er en god ide, det prøver vi at få aftalt med dem. Engkær 25: Jeg syns i skal gå op til kommunal bestyrelsens møde i spørgetiden, så får man både kommunal besurelsen i tale og der kommer et skiftlig svar. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget Forslag om bemyndigelse til at arberde for at overtage stikveiene på Allingvej fra Hvidovre Kommune. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. Henrik fortæller om projektet: Vi betaler det sammen som alle andre i grundeierforeningen, så os på Allingvej gerne vil gerne have de samme muligheder iom alle andre igrundejerforeningen. Kommunen ville næsle forære os stykket, så kan vi selv være med til at bestemme hvordan Allingvej skal udformes. Spørgsmål: Grundkær 37: Hvis man oveftage veien, så skal man være opmærksom på, at der ikke lige pludselig kommer en masser regler om hvordan udformningen skal være. Allingvej loo: Kunne man så ikke fjerne buskene og lave skråparkering i stedet fon Henik. Jeg er nok også en af dem der mange gange har sat sedler i andre biler fordi fotk iike tænker på hvordan alle andre biler parkere Men io har også tænkt på skråparkering. Drivkær 37: Det er en skide god ide. Stendam 1: Kommunen har igen intentioner om at ændre på vejen. Engkær 25: Husk at få en løsning sådan, at vi ikke oveftager belysningen. Grundkær 1O: Hvor skal støivæmet stå, er det der hvor det står nu? stendam 1: Det er kun midleiidig så de kan køre med lastbilerne væk med det iord de graver ud. Støjværnet skalstå på modsat side af Allingvej 5: Det er tinglyst at det er kommunen, som skal betale for den belysningen. Engkær 25: Jeg har 2 kopier af det reterat fra mødet om støjværnet, hvis det er nogen der vil læse. Stendam 1: Nu stafter de med at banke spuns igen og det er de næste 90 dage Henik: Alt arbejde er noget møg og det larmer så længe clet står på, det må vi tage med. Vedtaget at med akklamation at arbejde videre med projektet

9 G r un d ej e rfore n i n ge n Baunebakken Brcdkær ltvidovre 4.3. Forslag om bemyndigelse til at arbeide for at overtage skovstykket på Kærmark. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. Spørgsmål: Attingvej 1OO: Hvad skulle formålet være med at få det stykke? Nini: Formålet skulle være at man kan få lavet en sti, sådan at bøm ikke skalud på vejen, for at kommen hen på Vesterskgl/Kærmark Divkær 37: Hvad skal planen være, nu når den nye nabo der er kommet er begyndt at smide det gamle stakit på det hjørne. Brådkær 25 Der er en kendelse som går ud på, at en tidligere beboer, ikke ville have en sli, så der er lavet en deklaration på at der ikke må laves en sti. Nina: Teknisk fonaltning har skrevet og sagt at hvis stien er mere end 2,5 m fra skel så er det ikke noget problem. A ingvej 100: Men man skal da alligevel hen over veien. Divkær 12: Græsplænen er da vores så kan man ikke bare lave stien den Divkær 37: Er det noget vi skal stemme om? Engkær 25: Det er altså ikke stykket op i mod Havneveie? Nina: Nej det er det ikke. Bredkær 17: Jeg kan ikke se der er noget til hindre for at bestyrelsen arbeider videre med det proiekt. Der blev fortaget afstemning og kun 2 var imod, derfor blev det vedtaget at bestyrelsen arbejder vldere med projektet. Ad.5 lndkomne forslag - lngen fors,ag Ad.6 Valg til bestyrelsen 6.1. Valg til formand fot 2at. Jørn Henningsen, Bredkær 5 blev genvalgt med akklamation 6.2. Valg til bestyrelsen for 2 år Connie Jonsson, Drivkær 32 blev genvalgt med akklamation Valg til bestyrelsen for 2 år. Lene Kærgård, Engkær '14 blev valgt med akklamation 6.3 valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Monica Quorp, Drivkær 27 blev genvalgt med akklamation 7-4. Valg af revisor Benny Møller, 9 blev genvalgt med akklamation 7.5. Valg af revisor suppleant Jens Peter Andersen, Stråkær 6 blev genvalgt med akklamation

10 Gr un dej erforeni nge n Baunebtkken 2650 Hvidovre Ad. 8. Eventuelt Drivkær 37: Der er store problemer med at indbrud i bileme, de ødelægger bilerne både inden i og uden på. Vi har oplevet clel flere gange inden for de sidste par måneder, kan man sætte mere lys op eller skilte med overvågning på Vesterskel da der er meget mørkt? Jacob: Der er sat skilte op med ovenågning henne ved storskrald containeme og det har hjulpet. Engkær 34: Kan man ikke rykke generalforsamlingen til en time før, så det ikke bliver så serr. Connie: Jo er en god ide. Jacob: Det er mange penge det drejer sig om, hvis vi skal have ovenågning, men det er klaft noget vi skal have kigget på. 0: Det er belysningen, der er fit lejde på yesterskel fordi de er så mørkt. Jørn: Vi vil geme prøve at tinde ud af hvad det koster med belysning og ovenågning på Vesterskel. Engkær 25: Videoovervågning ved jeg ikke noget om, men skiltningen kan man sagtens sæfte op uden godkendelsen. Divkær 12: Var det en ide at sætte en bom op i stedet for? Henrik: Hvis ikke bommene bliver lukket på stierne så gør det det heller ikke på Vesterskel. Grundkær 32: Jeg har fået tidligere fået taget min bil og der var sat video ovenågning op, men hvis der ikke var tydelige billeder ville politiet slet ikke kigge på dem. Grundkær 43: Vi har får et par år siden ansøgt om at få en carpod, hvad er tidshoisonten på at få sat dem op. Jøm: Vi kan lave en opsamling på hvor mange der ønsker carpode, det vil komme på hjemmesiden. Henrik: Det er kun beboeme på Alingvej der bliver snydt, for dem der så ikke har pafueingsplads hvor skal de så parkerer. Drivkær 26: Kan man ikke bare sætte et skilt op, hvor der står Allingvejs pa*eingspladser. Stråkær 6: Der er en del der har låger på carpoiene, kunne det ikke hjælpe. Jacob: Så kan de bare stå ifred og have mere tid til at lave indbrud. Ukendt: Der er en projektør på den første parkeringsplads på Rebæk alle. Jøm: Det er en privat der har sat den op. Bredkær 48: Der er nogen der har lavet en gang fra Vesterskel og op til havneveien, kan man få den lukket? Jøm: Det kigger vi på. Stendam 1: Nu er der kommet ny afskærmning op, den bliver ikke malet, det gør graffiti maleme i stedet for. Der er en nabogrundejeioreningen, som stadig kæmper for at få ændret den skærm der kommer op. Så der kommer et nyt møde det har Banedanmatk lovet. Dirigenten takkede af og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.'16

11 G r u n dej erfore n in g e n Baunebakken 2650 Hvidovre,,/oiÅ. ''rf{' I. J--$(. Jørn Henningsen Formand nie Markussen Referent

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 på Avedøre Kaserne Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 24. april 2013 kl. 19.00 på Biblioteks Cafe'en Side 1 af 13 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 25. april 2007 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 19 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 27. april 2006, i Helsinge Kulturhus, Lille Sal Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 27 husstande, 26 stemmeberettigede: 5, 12, 13, 14, 20, 30,

Læs mere

Grundejerfareningen Baunebakken Bredkær Hvidovre

Grundejerfareningen Baunebakken Bredkær Hvidovre Grundejerfareningen Referat fra G rundejerforeningen Bau nebakkens ordinær generalforsamlin g torsdag den 23. marts 2017 kl. 18.00 på Avedøre Kasorne Grundejerforeningen Baunebøkken Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken Slots Bjergby den 12. april 2016. 1. Valg af dirigent: Lars- Frederiksvej 3 foreslås og vælges. Lars fastslår, at indkaldelsen er sket

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i Poppelhusenes Grundejerforening 12. marts 2015 Formanden bød velkommen til den ordinære generalforsamling, og gik derefter over til første punkt på dagsordenen: 1.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Dato: 28. maj 2012 Referat fra generalforsamlingen den 16. april 2012 Fremmøde: 33 husstande Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Fremlæggelse af budget

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFOSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN BRØNSHOLMDALSVEJ 2 40 Tid og sted: den 27. januar 2014, kl.19.30 i Medborgerhuset Egedal Fremmødte: hus nr. 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24,

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse.

Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Referat fra grundejerforeningen Birkely s ordinære generalforsamling, torsdag den 29. marts 2007, i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. Stemmeberettigede: 25 incl. 1 fuldmagt. Dagsorden i

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen.

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Grundejerforeningen GJELLESTEN Ølstykke den 16. marts 2015 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i grundejerforeningen Gjellesten Den 16. marts 2015 kl. 19.00 på Stengårdsskolen. Formand byder velkommen

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling onsdag den 23. april 2009 kl. 19.00 i Lille Friheden Side 1 af 11 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. Formandens

Læs mere

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN

Referat fra GENERALFORSAMLING. Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30. på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN Gnaverhavens Grundejerforening Referat fra GENERALFORSAMLING Søndag den 3. maj 2015 kl. 9:30 på Restaurant SØMÆRKET DAGSORDEN 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling

Referat Ordinær generalforsamling Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Enebærhaven - 28. april 2005 Torsdag den 28. april 2005 kl. 20.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Enebærhaven. Referent:

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 22. april 2015 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Paul Bjergfelt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00

Referat af ordinær generalforsamling 2014. i A/B Blidahlund/Esperancegården. Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Referat af ordinær generalforsamling 2014 i A/B Blidahlund/Esperancegården Afholdt den 30. april 2014 kl. 18.00 Generalforsamlingen blev afholdt med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN

Ejerlauget RENDSAGERPARKEN 12. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 12. marts 2012 kl. 19:30. Sted: Korsagergård, salen. Der var repræsenteret 42 grundejere. Formand, Erik Ødemark bød velkommen. 1. Valg af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GULE HEST KARRENS GÅRDLAUG. Gårdlauget afholdt generalforsamling tirsdag d. 25. april 2006, kl. 18.00 i Porthusets beboerlokale, Vesterbrogade 128. Gårdlaugets formand

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Livet i Meulenborg Park

Livet i Meulenborg Park Livet i Meulenborg Park meulenborg.dk 15-4-2009 9-6--2009 Nyhedsbrev nr. 57 Referat fra generalforsamlingen d. 4. marts 2009. Til generalforsamlingen var fremmødt repræsentanter for 17 lejere plus 2 fuldmagter.

Læs mere

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.

Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene. Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19. Referat fra generalforsamling 2015 Grundejerforeningen Alléhusene Café Soul Dagmar Centret 10 8660 Skanderborg 26. marts 2015 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent a. Valg af referent b. Afgørelse om

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015.

Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Referat af bestyrelsesmøde i GF Sølodden d. 05-03-2015. Tilstede: Torben (51), Ole (7), Connie (41) og (67) Fraværende: Henrik (65), Klaus (79), Dan (75) 1. VALG AF REFERANT (67) er referent til mødet.

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 28.12.2008 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Dahlia den 2. maj 2007 Der afholdtes ordinær generalforsamling på Avedøre Bibliotek med følgende dagsorden: Ad 1. Valg af dirigent. 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset

Referat fra. Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær. Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset GRUNDEJER FORENINGEN STANGKJÆR Referat fra Ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Stangkjær Onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.00 i Kulturhuset Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand

Grundejerforeningen St. Sjørup Strand Grundejerforeningen St. Sjørup Strand www.st-sjoerup.strand.dk St. Sjørup den 19/7 2015. Generalforsamling d. 12/7 2015 kl. 10 i Huset i St. Sjørup. 47 personer er frem mødt og 38 husstande repræsenteret.

Læs mere

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08

Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d. 29.06.08 Grundejerforeningen Guldkysten Referat af generalforsamling Søndag d 290608 19 parceller var repræsenteret Alle bilag til generalforsamlingen kan ses på vores hjemmeside wwwguldkysten-sjdk Ad punkt 1:

Læs mere

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole.

Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Grundejerforeningen Toftegården Referat af generalforsamling Onsdag den 22. november 2006 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.30 af formand Henriette Agtved. 30 grundejere er fremmødt

Læs mere

Referat fra ordinær Generalforsamling

Referat fra ordinær Generalforsamling Grundejerforeningen Ridderhatten-Sneglehatten-Vokshatten Referat fra ordinær Generalforsamling TORSDAG D. 12. FEBRUAR KL 19.30 I TORNBJERG KIRKES Mødelokale, SKÆRMHATTEN 1 Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Tustrup

Andelsboligforeningen Tustrup Andelsboligforeningen Tustrup Katrinedalsvej 48, Tustrupvej 4 og 2 A-B, 2720 Vanløse Ordinær generalforsamling den 26. november 2014 kl. 17.00 Den 26. november 2014, kl. 17.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget

Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Referat af Generalforsamling 2006 Grundejerforeningen Koglevænget Der var indkaldt til generalforsamling i grundejerforeningen Koglevænget tirsdag den 16. maj 2006 kl. 20:00 hos Helle og Ib i nr. 17 Dagsorden:

Læs mere

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00

Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Gartnerparkens Grundejerforening - Generalforsamling den 16-11-2010 kl, 19.00 Dagsorden i henhold til den omdelte indkaldelse dateret 27-10-2010. Fremmadte huse: 2, 10, 14, 18,20,26,28,30,34,38,40,44,46,48,52,54

Læs mere

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011

Grundejerforeningen Fyrrelunden. Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Grundejerforeningen Fyrrelunden Referat af generalforsamlingen den 29. maj 2011 Næstformanden, Marian Jürs, bød velkommen. Anne Lyngbye blev valgt som dirigent. Hun konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug

Vedtægter for Monsunvejs Vejlaug 1 Foreningens navn og formål Foreningens navn er: Monsunvejs Vejlaug, Brøndby Strand. Foreningens formål er: at varetage medlemmernes fælles interesser i overensstemmelse med tinglyste deklarationer, offentlig

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken.

Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET. Maj 2005. Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal. www.noddeboparken. Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Maj 2005 Referat fra Generalforsamlingen 2005 Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Generalforsamling 2015.

Generalforsamling 2015. Referat af Generalforsamling 2015. Velkommen: Formanden bød velkommen til de fremmødte 33 personer, repræsenterende 23 ejendomme i foreningens område. Bestyrelsen var repræsenteret ved: Ejnar Damkjær formand

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1DO. Baastrup Grundejerforeningen, matrikel. nr. 1DO. Baastrup Referat af ordinær generalforsamling. Generalforsamling blev afholdt den 28.

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008.

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skovkrogen. Torsdag den 27. marts 2008. Der var repræsentanter for 37 husstande, i alt 52 personer. Joan Hansen, formand, bød velkommen. 1. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN ENØ STRAND Navn og formål 1 Foreningens navn er: Grundejerforeningen Enø Strand. 2 Foreningens formål er at varetage grundejernes fælles interesser vedrørende: 1) Forholdet

Læs mere

Jeppe Skovgaard Schmidt

Jeppe Skovgaard Schmidt Jeppe Skovgaard Schmidt Fra: Familien Buur/Petersen Sendt: 20. august 2014 12:37 Til: Jeppe Skovgaard Schmidt Emne: Fjernelse/udskifning af bump på Knud Rasmussensvej, Lynge Vedhæftede

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk

Elektronisk post. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget- skovholm.dk Elektronisk post Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer af vejlauget til fremover at modtage meddelelser, indkaldelser, orienteringsskrivelser mv. fra Vejlauget. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.vejlauget-

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 Generalforsamling 2015 GF Sølodden Tirsdag d.14 april 20l5 Sognegården, Måløv Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse af regnskab

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus.

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Godthaabsminde Tirsdag d. 3.marts, 2009 i Højdevangskirkens menighedshus. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning om foreningens virke

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013

Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Referat fra Generalforsamling Poul Buåsvej 30-36 den 8. april 2013 Der var fremmødt mødt 10 ejere inklusive bestyrelsen til generalforsamlingen. Pkt. 1 Valg af Dirigent og referent: Jens Andersen valgt

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet

Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Højmark Mandag d. 13. april 2015 kl. 19.00 Sted: Vigerslev Kirke, Menighedslokalet Formand Leif Nielsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 16-47 Lundebjerg onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 i beboerhuset, Lundebjerggårdsvej 262 18. september 2013 Deltagere: Afdelingsbestyrelsen v/ Mogens

Læs mere

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer.

Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Solitude den 27.2.2015 Til Grundejerforeningen Solitudes medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling: Tirsdag den 10. marts 2015 kl. 19:00 i Simon Peters Kirke,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Bastebjerg Onsdag den 27. april 2011 kl. 20.00 i Karlslundehallernes lille sal 1. Valg af dirigent Flemming Ravn blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2013

Referat af Generalforsamling 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretninger. 3. Regnskab. 4. Forslag fra andelshavere / bestyrelsen. Referat af Generalforsamling 2013 afholdt torsdag, den 21. november 2013 i Tyrsted-Uth Kirkes Sognehus,

Læs mere

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal

Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Referat af generalforsamling, Grundejerforening Fuglebakken Mandag den 20. februar 2017, Møllevangsskolens festsal Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

GENERALFORSAMLINGSREFERAT J. nr. 4948/20 GENERALFORSAMLINGSREFERAT Onsdag den 24. april 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Porcelænshaven i CBS lokaler (PH407), Porcelænshaven 26, 2000 Frederiksberg.

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012

Ordinær generalforsamling. Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Ordinær generalforsamling Lærerværelset, Sønderkærskolen Torsdag 22. marts 2012 Kalenderåret 2011 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat af Ordinær

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Grundejerforeningen Krudthuset

Grundejerforeningen Krudthuset Grundejerforeningen Krudthuset 19. marts 2013 Ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2013 1. Valg af dirigent Bestyrelsen forslog Charlotte Simonÿ som dirigent. Charlotte Simonÿ (nr. 14) blev

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen.

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken Tirsdag d. 19/2 2008 kl. 19:30 i orienteringslokalet på Søagerskolen. 1. Valg af dirigent, referent og godkendelse af dagsordenen. 2.

Læs mere

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010

Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Referat fra ordinær general forsamling i H/F Dahlia 5/5-2010 Punkt 1. Velkomst ved formanden. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Anne (have 89) som blev valgt. Anne konstaterede at GF var lovligt indkaldt.

Læs mere

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010

Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Beringsminde-Nyt www.beringsminde.dk 34. årgang nr. 3 Juni 2010 Resumé af referatet fra generalforsamling Tirsdag den 27. april 2010 kl. 19.00 Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Bøtø Formand Thomas Skov Jensen

Grundejerforeningen Bøtø  Formand Thomas Skov Jensen Grundejerforeningen Bøtø www.bøtø.dk Formand Thomas Skov Jensen E-mail: jensen1001@hotmail.com Referat af ordinær generalforsamling afholdt den 24. august 2014 kl. 10.00 på Restaurant Lupinen, Bøtøvej

Læs mere