Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, på Aved6re Kaseme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, 19.00 på Aved6re Kaseme"

Transkript

1 G r undej erforen inge n Ba unebrkken 2650 Hvidovre Referat frå Grundejerforeningen Baunebakkens ordin:er generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl, på Aved6re Kaseme

2 G r undej e rfo r e ni n gen B0uneb{rkken 2650 H!idorre Dagsorden: 1. Valg 1.1 Valg af dirigent 1.2 Valg af stemmetællere 2. Formandens beretning 3. Godkendelse af regnskab Bilag findes på hjemmesiden 4. Forslag fra bestyrelsen 4.1 Forslag til budget Bilag findes på hjemmesiden. 4.2 Forslag om bemyndigelse til at arbejde for at overtage stikvejene på Allingvej fra Hvidovre Kommune. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. 4.3Forslag om bemyndigelse til at arbejde for at overtage skovstykket på Kærmark. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. 5. lndkomne forslag - ingen forslag 5. Valg 6.'1 Valg af Formand for 2 år 6.2 Valg til bestyrelsen valg til bestyrelsen for 2 år valglil bestyrelsen for2 år 6.3 Valg af bestyrelsessuppleanter valg af bestyrelsessuppleant'fot 2 åt 6.4 Valg af revisorer Valg af revisor for 2 år 6.5 Valg af revisorsuppleanter Valg af revisorsuppleant for 2 år 7. Eventuelt

3 G r un dej er.foren inge n Baunebukken 2650 Hvidovre Formanden Jørn Henningsen indledte generalforsamlingen med at byde de fremmødte medlemmer velkommen. Herefter præstenterede bestyrelsen sig selv. Ad '1.1. Vålg af dirigent Bestyrelsen foreslog foreningens advokat Torben Lund og det blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og alle formkrav var opfyldt og derfor var lovlig og beslutningsdygtig. Drivkær 12 forespurgte omkring afstemning af et lille beløb under punkt 4.2 og en forklaringen heraf. Uddybning når punktet blev taget. Der var mødt 56 personer og der er 40 stemmeberettiget. Ad 1.2. Valg af stemmetællere Der blev valgt 2 stemmetællere med akklamation. (Drivkær 32, Stråkær 22) Ad 2. Formandens beretning Velkommen til generallbrsamlingen. Entrgprenøren AJ Ejendomsservice står fortsat for vedligeholdelsen afvores område, bortqernelse afstorskrald og snerydning. Vi er stadig rigtig glade for dette samarbejdet. Affald og haveaffald Aflrentning af husholdn ingsa t'iald lbregår stadig hver mandag. Storskrald og haveaflald blivcr indsamlel afaj ligeledes hvcr mandag- llusk haveallaid i papir ække og rcsten i klare/gennenlsigtige poser. Løse ting herunder møbler ikke over I m. Vedligeholdelse Vedligcholdelsen afasfalren på parkeringsarcalerne blev genoplaget i2014. hvor vi 1ik lagi ny asfalt på Runde P og l,illc Klardanl. Vi fortsætter i el'teråret. )rvor-dcr blivcr lngt ny asfalt på Parkeringspladserne på Rebæk Allc og Store Klardam. Når asfaltarbeidet er allluttet. cr dct planen. at dcr vil blive etableret srriber på parkcringspladserne

4 GrundejerJoreningen Btunebskken 2650 Hvido!re Kabel-tv Vedligeholdclse af kableme samt leve ng af l V-progralnmer sker elier aftale (kontrakl) med YouSee. Grundejerforeningen ejer og vedligeholder kablerne frenr til lbrdelingskassenre på stiernc Fra for<lelingskasserne går stikledninger ud til de enkelte husc. Hver fordelingskasse dækker 4 parceller' Kableme fra fordelingskasserne og ind i husene eies og vedligeholdes afden enkelte grundejer' Fåstelavnsfest Fastelavnsfesten blev igen i år aftoldt på den store legeplads. Der var rigtig mange udklædtc børn' Der var også mange voksne, der var mødt op for at støtte op om arrangementet. Igen i år blev det også muligt for de voksne at slå til tønde. Dette virkede igen som en god og sjov ide og der blev rigtig gået til den. lndbrud og tyverier vi har fortsat problemer med indbrud i biler og huse, samt tyveri afnummerplader. Vær derfor stadig opmærksomme, når I færdes i området. Det er vigtigt, at bommene holdes lukket. Derfor husk at lukke dem efterjer, specieltjer, der benytter en nøgle, der kan tages ud selv om bommen er åben. Parkering Efier færdiggørclse af stiemc, er vi tilbage til de oprindelige reglcr, der siger, at parkering er forbudt på stieme. Overfladevand i forbindelse med København - Ringstedbanen HOFOR/Ebbe Dalsgaard er ikke færdige endnu. men de påregner at få afslutlet i nær fremlid' Jeg havde møde med tlelle i dag, men hun kunne ikke sætte dato på, men det skulle snart være tilendebragt. Det blev lidt afen udlbrdring at få placeret træeme, da udformningen afdræn og kabler i iorden giode. at vi har været nødsaget til at reducere antallet. Placeringen afde enkelle lræer har værel efter mulighedemes kunsl, hvorfor der ikke nødvendigvis er placeret et træ, hvor det gamle slod' ligesom der andre steder er placeret et træ, hvor der ikke tidligere stod et Rotter Der har fortsal været problemer omkring rotter, hvoribr alle opfordres til at rette henvcndelse til kommunen ved konstatering af rotter. Også på grund afrotter er det vigtigt, at der ikke blandes lrusholdningsaffald sammen med storskrald.

5 GrundejerJoreningen Btunebokken 2650 Hvidovre Hjemmesiden Vores hjemmeside yltlbaqgb4lkqldk er det faste kommunikationsled tncllem bestyrclsen og beboenre og rnellem beboerne iddbyrdes. Siden er velbesøgt - også af ejendomsmæglerne. 'lbm Jonsson er wcbmaster for hjemmesiden, der løbende er blevet opdateret og udbyggct, så den fortsat kan lungere som bindeled mellem forenirrgen og beboerne. Bestyrelsens arbejde Vi har hcft et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen. - Det kræver noget at sidde i vores bestyrelse. Området er stort og byder hele tiden på nye udfordringer, der kræver hunig og grundig slillingtagen. Det er i den forbindelse værd at nævne, at alle i bestyrelsen - også suppleanteme - deltager aktivt i løsningen af arbejdsopgaveme. Til slut en stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer. Tak forjeres store indsats for foreningen og tat for et godt samarbejde og forjeres gode humør. Ligeledes tak til alle. der bakker op om foreningens arbejde. Spørgsmål: Drivkcr 37: Ntir der skal lares striber på parkeringsplatlserne, kan de så ikke løve båsene lidt brcdere.' l7; Er dct enlreprenor der ikke lukker hommene? Jørn- Del er beb<tere der har anskalfet sig "ltlovlige" nøglel som kun må bruges a{ Drivker 12. Hvornfu hliver <)n1rå.lel rettet op nåt del s))nker alle steder? Jørn.- Området bliver reltel op, Helle.fra HOFOR kan ikke sige htomår på tidipu kt, men når oterlereringen er lawt, så vil de statlig skullc folge op på bede og de sle.ler de har gravel' de n.este 3-4 år. 10. Blinet (ler også sået græs der hvor det ikke er græs nu? Lngkær 25: Kt mmunen skal op ifølge en deklaration bestyrelsen hlev sidste år bedt om al un(lersoge del hærmere h»ad er der sket med det? Henrik:Vi har vceret til mode med kommunen, men de et ikke lydhør o1)er.for noget.tom helst' og de mener ikke der ligger nogenforpligtelse fra tleres side. Engkær 25: Jeg har været med lil ln(rde onkring udformningen af Allingvei, som llanedanmurk har indkaldt til, der var ingcn.[ra bestyrelsen, httorfor ikke? Hehrik: l/i er forst nu blewl meddell, at der har veret el fiøde Banedunmark sigcr de har sendl brev, men vi hllr ikke nodtaget nogel, og det hawle vi heller ikke sidste gang der var motle. l/i er nu hlewt tilmeldt e mailgruppe eftet at mødel har ø/holdl. Engker 25.- De untlre grundejerfoteninger hanedtdgel selv al sætle en op. Og det Tfir i reguleringsplanen at Hvidovre l«tmmunen, skal law en støjskætm wd Allingyej. Henrik: I/i er 3 der vctr lil mode i Teknisk forvaltning, men kommuneh mencr ikke dt et lorpliglel til Engkær 31..,lcg vil rigtig Nerne have et ttul ud foftn nidt htls igan, htis ikka jeg kun /å et træ, kan ieg sel s.elte et h e i en krukke?

6 Gr undej e rfo re nin ge n Bt un e btkken 2650ll!idoYre Jacob: Vi er ikke færdige med at planle entlnu, men jo det kan tlu goclt, dal er hlot dig sclv der skctl vedligeholde det. Engkter 31.- Vi har parkeringsplads på Runde I' uen fil hellere parkere pii Rehæk Alla i stedet-for, er cler nulighed lbr ut fa en fast pa*etingtplads der, da det passer bedre ind?.lorn: I reguleringsplanen er del fastsal, hvor og hvilke parkeriligspldds der lilhorer hver sli. 5:.Jeg hdr 3 ling. Parkeringspladser, tler et kontmet numre på purkeringspladser, som der ikke hat vaercl nltmtner pa for, der skal der nok kigges lidt på. Også cn stor tdk til Jorn. for dh det arbejde so hdllave/. Høn knokler metl at ltegga./liser og all muligt, det syns jcg \)i skal sige tak.for. Den afstemning der har ræret or Yousee, den var så og hebocrne horjo ikke kunne gennemskue det hrcr der w)t sendt ud..leg har været rumh ogforhører mig, omkring htad de andre fbreninger bctaler, det hliver billigere og.let er lagl de Jlesle som Eodl kan højes mcd mindte kanaler end det der er i dag. Det kan give en besparelse på 61 lo. om månedet.lbt os, der gerne vil nojes ned 35 karulel Min hehstilling er al på tvpakkerne. Gruwlkær 37: Flertallet harjo bestemt, så del er_flertallet der bestemfier. Drivkær 12: Hvad går den nye elftale ud på og hvordan er udrcgningerne la et? Jacob:,'lfialen blev ikke ændrct, netop på grund afafstemningen så tat der ingen gund lil al legne begge parler. ny ajiale, aftalen kører me.l ] års opsigelse lor Henrik. Jeg er enig i.let er lor dyrt, nen det bliver ikke billigere ofat skifte. 5: Det blev hdstet igennem ogfolk kunne ikke nå at lese tingefie igennem. Grundkær 36- Der er lavet tilbundsgående undersøgelse og det er besluttet. Llkendt Det var ikke spor uotershteligt det der rar sehdt ud. Drivkær 37: En kortlæser koster imellem kr. så det vil bliver megel dyrere, Vi har I ficrnsyn, *i dct er en udgirt på kr. l0: Det var et ldtte igt lille beløb der kunne spares- l0a; Det os/itlt som HOFOR har odelagt på Vesterskel, reparere dc det? Jorn- Ja det gor de. Drivker 37: Llvad med.fliserne der er på Rebæk Alle, son IIOFOR har odelagl? *trn: Ja, det skttl de repurerer. l2: Vi ved jo ikke hwd der er kommet irul afpenge fra LIOFOR..lacob: Det ville were kommet et lille unelerskud.[or det asfalt arbejtle der skulle utllbres, det går de pengc til son t i.får uf HOFOR vcdrørende øsfultering af P-placlserne på Alle sdinl til opmaling afstriber. l1: Er HOFOR ikke lobet frd hogle afde alialet som de kom med på de! fbrste modet? Jorn. Jo det virker som om at de er lobetfra nogle afde ting som de hawle kttet- Dct er som om del er blevet rtndret i løbel a/ proce"^sen- Engkter l4: Der er nu 1 typer belægning på stierne, det er ikke p.pttl og det et ikke /Air'. Jacob: I sturtcn kunne vi ttælge at være med eller i*ke være med, tingene ville hlcret.endrct alligevel. Bredker 25. Jeg har t æret tet på hele skurhyen og hele processen og talt en del metl Helle.fia HOI-OR og nted de arbejdsmtend der har været i området-,{rbejdsmæmlene blet stoppet i processen, vist nok på grund a/ penge- Allingvaj 100: Hrtr mun ikke.fået nogle dokumenlerne hvor HOFOII har p4ecitcrct projektet? Jorn-.lo, og den skal vi nok /b liekket igennem inden HOFOR allerere o radel. Drivkær l2: Der st.lr. dererbrugt kr- på fliser, er det noglt al de flisersou HOFOR

7 G r u n dej erforeni n ge n Bsunebfikken Brcdkær Hvidorre Jørn og Jacob: Det erfor wlgravningenle so enlreprenoren har lavet og /br sl/td,.telve i g uf.fliser hor,jot n litået [or- Der er ingen i beslytelsen heller ikke.hrn clcr har liet penge for det Allingtej (t6: Der knmer en aflewringr.forretning, det er igligl.11.ler ikke bliver urulerslo cret noget Jbr tingene er sådan som vi vil have det- l0: Der er sendt en del billeder, omkring udgravninger og nivcou hrskelle, men det et vigtigl at del hele bliter gennemgdet. Engkær l2: Vaskepladsen hvornår bliver den åbent? Og Hvud ned svevebanen htornår virker clen? Og ht'ad med de træer sofi vi sell hor tagel op?,.lorn: Hvis ikke I OFOR selv kommer og pl.øler op så gør vi det selv på HOFOR s regning så k tn st.erebanen kommer i brug igen. Itoskepladsen bliver åbnet l- april såmarlde sidste ting er llyoel Når vi Jår de sidste penge fru \IOFOR.tom el.ttalking.fi)r lræer.ler ikke kunne plantes, så bliver de pe ge brugl til pldntning a/ nye buske ellet der hvor der er plads Beretningen blev taget til efte[etning med akklamation. Ad. 3 Godkendelse af regnskab Bilag ligger på hjemmesiden. Jacob gennemgik regnskabet. Blandt andet at der var nogle udgifter til vand og el, som HOFOR efterfølgende har sendt penge for, ud for en beregning han har lavet. Spørgsmål: lngen spørgsmål Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt Ad 4. Forslag fra bestyrelsen 4-1. Forslag til budget Bilag lå på hjemmesiden. Jacob gennemgik forslaget til budget Spørgsmål: Engkær 14: Kan det betale sig, at det er op til hver enkelt beboer, der selv slår græsset i stedet for at entreprenøren gør det? Jacob: Det er ikke noget vi har lavet beregninger på, men man kan bliver bekymret for at nogle beboere ikke s/år græssel Henrik: Det er svæi, fordi det ikke altid er enighed om hvornår og hvor tit græsset skal s/åes. Allingvej 10O: Den gang vi besluttede alt det med HOFOR der sagde de at der ikke komme nogle stigninger og nu kommer der udgitler. Engkær 25: Er de 2 forslag som bestyrelsen har, taget med ind i budgettet? Jacob og Henrik: Nej, men kommunen kommer ikke og ordner områdel det gør vores entreprenør i forvejen, så vi har udgifren a igevel. Divkær 26: Har man på noget tidspunkt ovenejet, at få advokaten ind over? Jacob: Nej vi har ikke overvejet det, men det kunne være en god ide. Divkær 12: Skal HOFOR ikke leve op til de aftale de har lavet? Jørn: Der er ikke noget som ikke lever op til aftalen, vi har bare ikke været gode nok til at gennemskue aftalens omfang.

8 C r unde jerforeni nge n Bsunebokken 2650 Hridovrc Ukendt: Hvis de ikke lever op til det de har lovet, så vilieg opfordre til at man ikke acceptere det. Grundkær 27: Hvem er det der har fastsat, at der ikke må køre tunge køretøier ind på stieme? 5: Det er undergrunden der ikke kan holde til, at der kommer tung tratik, det er vejdirektoratet som har fastsat hvor tunge køretøierne må være. Jacob: Vægt grnsen på stierne er ikke noget nyt. Det har altid været sådan. Vi har bare valgt at opsætte skilte nu for at beskytte de nye stier. Svend: Jeg har været med til møder, vi blev lovet at der kom nye stier. Drivkær 37: Det bliver dyrere, hvis man skal flytte da flyttebilerne ikke vil køre ind. ukendt: kunne man hotde et møde med HOFOR og komnune, hvor beboeme kan komme af med alle deres spørgsmål? Jacob: Jo det er en god ide, det prøver vi at få aftalt med dem. Engkær 25: Jeg syns i skal gå op til kommunal bestyrelsens møde i spørgetiden, så får man både kommunal besurelsen i tale og der kommer et skiftlig svar. Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget Forslag om bemyndigelse til at arberde for at overtage stikveiene på Allingvej fra Hvidovre Kommune. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. Henrik fortæller om projektet: Vi betaler det sammen som alle andre i grundeierforeningen, så os på Allingvej gerne vil gerne have de samme muligheder iom alle andre igrundejerforeningen. Kommunen ville næsle forære os stykket, så kan vi selv være med til at bestemme hvordan Allingvej skal udformes. Spørgsmål: Grundkær 37: Hvis man oveftage veien, så skal man være opmærksom på, at der ikke lige pludselig kommer en masser regler om hvordan udformningen skal være. Allingvej loo: Kunne man så ikke fjerne buskene og lave skråparkering i stedet fon Henik. Jeg er nok også en af dem der mange gange har sat sedler i andre biler fordi fotk iike tænker på hvordan alle andre biler parkere Men io har også tænkt på skråparkering. Drivkær 37: Det er en skide god ide. Stendam 1: Kommunen har igen intentioner om at ændre på vejen. Engkær 25: Husk at få en løsning sådan, at vi ikke oveftager belysningen. Grundkær 1O: Hvor skal støivæmet stå, er det der hvor det står nu? stendam 1: Det er kun midleiidig så de kan køre med lastbilerne væk med det iord de graver ud. Støjværnet skalstå på modsat side af Allingvej 5: Det er tinglyst at det er kommunen, som skal betale for den belysningen. Engkær 25: Jeg har 2 kopier af det reterat fra mødet om støjværnet, hvis det er nogen der vil læse. Stendam 1: Nu stafter de med at banke spuns igen og det er de næste 90 dage Henik: Alt arbejde er noget møg og det larmer så længe clet står på, det må vi tage med. Vedtaget at med akklamation at arbejde videre med projektet

9 G r un d ej e rfore n i n ge n Baunebakken Brcdkær ltvidovre 4.3. Forslag om bemyndigelse til at arbeide for at overtage skovstykket på Kærmark. For et symbolsk beløb, for vedligeholdelse og fremtidig benyttelse. Spørgsmål: Attingvej 1OO: Hvad skulle formålet være med at få det stykke? Nini: Formålet skulle være at man kan få lavet en sti, sådan at bøm ikke skalud på vejen, for at kommen hen på Vesterskgl/Kærmark Divkær 37: Hvad skal planen være, nu når den nye nabo der er kommet er begyndt at smide det gamle stakit på det hjørne. Brådkær 25 Der er en kendelse som går ud på, at en tidligere beboer, ikke ville have en sli, så der er lavet en deklaration på at der ikke må laves en sti. Nina: Teknisk fonaltning har skrevet og sagt at hvis stien er mere end 2,5 m fra skel så er det ikke noget problem. A ingvej 100: Men man skal da alligevel hen over veien. Divkær 12: Græsplænen er da vores så kan man ikke bare lave stien den Divkær 37: Er det noget vi skal stemme om? Engkær 25: Det er altså ikke stykket op i mod Havneveie? Nina: Nej det er det ikke. Bredkær 17: Jeg kan ikke se der er noget til hindre for at bestyrelsen arbeider videre med det proiekt. Der blev fortaget afstemning og kun 2 var imod, derfor blev det vedtaget at bestyrelsen arbejder vldere med projektet. Ad.5 lndkomne forslag - lngen fors,ag Ad.6 Valg til bestyrelsen 6.1. Valg til formand fot 2at. Jørn Henningsen, Bredkær 5 blev genvalgt med akklamation 6.2. Valg til bestyrelsen for 2 år Connie Jonsson, Drivkær 32 blev genvalgt med akklamation Valg til bestyrelsen for 2 år. Lene Kærgård, Engkær '14 blev valgt med akklamation 6.3 valg af bestyrelsessuppleanter for 2 år Valg af bestyrelsessuppleant for 2 år Monica Quorp, Drivkær 27 blev genvalgt med akklamation 7-4. Valg af revisor Benny Møller, 9 blev genvalgt med akklamation 7.5. Valg af revisor suppleant Jens Peter Andersen, Stråkær 6 blev genvalgt med akklamation

10 Gr un dej erforeni nge n Baunebtkken 2650 Hvidovre Ad. 8. Eventuelt Drivkær 37: Der er store problemer med at indbrud i bileme, de ødelægger bilerne både inden i og uden på. Vi har oplevet clel flere gange inden for de sidste par måneder, kan man sætte mere lys op eller skilte med overvågning på Vesterskel da der er meget mørkt? Jacob: Der er sat skilte op med ovenågning henne ved storskrald containeme og det har hjulpet. Engkær 34: Kan man ikke rykke generalforsamlingen til en time før, så det ikke bliver så serr. Connie: Jo er en god ide. Jacob: Det er mange penge det drejer sig om, hvis vi skal have ovenågning, men det er klaft noget vi skal have kigget på. 0: Det er belysningen, der er fit lejde på yesterskel fordi de er så mørkt. Jørn: Vi vil geme prøve at tinde ud af hvad det koster med belysning og ovenågning på Vesterskel. Engkær 25: Videoovervågning ved jeg ikke noget om, men skiltningen kan man sagtens sæfte op uden godkendelsen. Divkær 12: Var det en ide at sætte en bom op i stedet for? Henrik: Hvis ikke bommene bliver lukket på stierne så gør det det heller ikke på Vesterskel. Grundkær 32: Jeg har fået tidligere fået taget min bil og der var sat video ovenågning op, men hvis der ikke var tydelige billeder ville politiet slet ikke kigge på dem. Grundkær 43: Vi har får et par år siden ansøgt om at få en carpod, hvad er tidshoisonten på at få sat dem op. Jøm: Vi kan lave en opsamling på hvor mange der ønsker carpode, det vil komme på hjemmesiden. Henrik: Det er kun beboeme på Alingvej der bliver snydt, for dem der så ikke har pafueingsplads hvor skal de så parkerer. Drivkær 26: Kan man ikke bare sætte et skilt op, hvor der står Allingvejs pa*eingspladser. Stråkær 6: Der er en del der har låger på carpoiene, kunne det ikke hjælpe. Jacob: Så kan de bare stå ifred og have mere tid til at lave indbrud. Ukendt: Der er en projektør på den første parkeringsplads på Rebæk alle. Jøm: Det er en privat der har sat den op. Bredkær 48: Der er nogen der har lavet en gang fra Vesterskel og op til havneveien, kan man få den lukket? Jøm: Det kigger vi på. Stendam 1: Nu er der kommet ny afskærmning op, den bliver ikke malet, det gør graffiti maleme i stedet for. Der er en nabogrundejeioreningen, som stadig kæmper for at få ændret den skærm der kommer op. Så der kommer et nyt møde det har Banedanmatk lovet. Dirigenten takkede af og erklærede generalforsamlingen for afsluttet kl. 21.'16

11 G r u n dej erfore n in g e n Baunebakken 2650 Hvidovre,,/oiÅ. ''rf{' I. J--$(. Jørn Henningsen Formand nie Markussen Referent

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 30. april 2002 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 29 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling mandag den 26. april 2004 kl. 19.00 på Holmegårdsskolen Side 1 af 24 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre

Grundejerforeningen Baunebakken Bredkær 2 2650 Hvidovre Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 29. april 2003 kl. 19.00 på Præstemoseskolen Note: Dirigenten har endnu ikke godkendt referatet. Der kan derfor eventuelt ske mindre

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Rørmosegård grundejerforening år april 2006 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes søndag den 23. april 2006 klokken 12.00 ved legepladsen i Skytteengen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 11. December 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013 dato 09. December 2013, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Beboerlokalet,

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009

Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Referat fra ordinær generalforsamling i H/F Brandhøj, søndag d. 15. marts 2009 Inden generalforsamlingen blev kolonihaveforbundets havepræmier for 2008 uddelt. Præmierne gik til: 3. præmie: Have 112. Der

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014

Grundejerforeningen Krebsen 21-04-2014 Referat fra Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Krebsen onsdag den 9. april 2014 kl. 19 Deltagere Tilstede var beboere fra følgende husstande på krebsen, nr.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14,

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008

Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Grundejerforeningen Hyrdeengen Uddelt den. 21 februar 2009 Februar 2008 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Hyrdeengen. Onsdag den 11. marts 2009 kl. 19.30 i Pilehaveskolens

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Maglekrogen 16. marts 2004 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Der holdes ordinær generalforsamling onsdag den 31. marts kl. 19.30 i Søborgmagle Kirkes konfirmandstue. Dagsordenen er

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referent: SyP 27. marts 2011

Referent: SyP 27. marts 2011 Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2011-03-23 Deltagere: 34 parceller var repræsenteret Referent: SyP 27.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN GRUNDEJERFORENINGEN KÅLMARKEN År 2008, den 23. april, kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kålmarken. Generalforsamlingen afholdtes på Dragør Badehotel, Drogdensvej 43, 2791

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere