Søndag den 29 Maj 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søndag den 29 Maj 2011"

Transkript

1 Søndag den 29 Maj 2011 Afholdt i sejlklubben Bramsnæs lokaler Nagels rende. Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Bramsnæsvig Allan Augsburg bød velkommen til Grundejerforeningen Bramsnæsvigs generalforsamling nummer 50! Vi blev stiftet d.1. september En særlig velkomst til vor borgmester Mette Touborg, som dermed bliver den 7 borgmester i vort område, der taler ved vores generalforsamling. De tidligere var Søren Sørensen, Hans Petersen, Holger Wåge, Sander Jacobsen, Carsten Rasmussen og Flemming Jensen i den rækkefølge. Efter talen vil der sædvanen tro, være en spørgerunde! Vi vil dog nu for god ordens skyld, jævnfør vores vedtægters 1, vælge en dirigent. Bestyrelsen foreslår Johannes Frank. Mette Touborg indledte sin tale med at nævne nogle af udfordringer hun var gået ind til med bla at være politisk og alligevel ikke være det og tage udfordringen i at skrive sit vidnesbyrd og reflektere over livet. Mette fortalte kort om sit familieforhold, hvor hun var opvokset på en slægtsgård ved Lemvig i det vestjyske og nævnte at hun var ud af en særdeles aktiv politisk familie.. En uddannelse som Sygeplejeske og arbejdet som sådan en del år, var det også blevet til. For ca 10 år siden flyttede hun til Lyndby og kort efter var der valg til kommunevalget. Hun blev opstillet af lokallisten i Hvalsø og lige pludselig var spidskandidat for partiet. Valget gik godt og blev valgt til kommunalbestyrelsen uden fagområde, og fik en del erfaring til det politiske arbejde i en kommunalbetyrelse. Mette ville også gerne stille op til Folketinget, men som det nok er alle bekendt ved sidste valg blev det som Borgmester for Lejre Kommune, og dette er hun meget glad for. Samarbejdet på tværs i kommunalbestyrelsen var rigtig godt, selvom der kunne være politiske forskelle og mærkesager der skulle tages hensyn til. Men nu var opgaven at være Borgmester for hele kommunen sætte retningen til hvor kommunen skulle udvikles hen i mod. Økonomien var ligeledes en udfordring, med de stramme rammer der var udstukket af regeringen, men kommunens generelle økonomi var god og ligeledes en god kassebeholdning at stå imod med.

2 2 Mette nævnte også en anden væsentlig udfordring som hun mente ville blive meget aktuel i fremtiden og det var Ret og Pligt- for den enkelte borger i kommunen og herved formulere en politik der gør at kommunen ikke løser alle problemer. Sp: Allan Augsburg spurgte til kommunens størrelse,? Mette nævte til dette at kommunen har den udfordring, at for at tiltrække nye borgere skulle investeringerne være i Naturen, kultur og miljøet. Sp: Et andet spørgsmål fra en deltager som havde en famile som var interreseret i at flytte til kommunen,var om kommunen kunne garantere at der ikke blev lukket flere skoler, men til dette kunne Mette ikke love noget, da det er afhængigt af bla. børnetallets udvikling.. Sp: Hvordan er det gået med at lægge de 3 kommuner sammen, hertil svarede Mette at det at skulle smelte 3 kulturer sammen var en opgave i sig selv, og få lettet noget af det tunge beaukrati der kunne være, da der var stor forskel på de enkelte forvaltningers måde at administrere på. Sp: Den nyansate Borgerombudsmand var det en ny ventil til at komme igennem til beslutningerne? Mette svarede at der var stor forventning til denne funktion som gerne skulle kunne hjælpe til, ved bla. når en borger følte at stå med ryggen mod muren, at så kunne bistå med at få løst op, så en sag kunne afsluttes. Vej og park afdelingen fik ros på vejen og til dette udtrykte Mette en meget stor tilfredshed over at høre, men måtte også medgive at andre fovaltninger havde noget at leve op til, med hensyn til besvarelser til borgerne og en lang ekspeditionstid, det var bla for råde bod på dette at der var en lukkedag om ugen, så det administrative arbejde kunne gøres. Sp: Er der iforbindelse med sammenlægningen focuseret på specialiseringen i de enkelte forvaltninger? Til dette kunne Mette sige, at det var der, bla for at styrke fagligheden var det tilfældet. Sp: Fremtiden for kommunen? til dette fortalte Mette om det gode samarbejdet med Danmarks naturforening om det bæredygtige miljø og det arbejde der var igangsat med forskellige projekter og arbejdet med overskriften Fra Skjoldungeland til Nationalpark. Mette Touborg afsluttede sit indlæg da hun skulle videre til et andet arrangement i Lejre,og den ordinære generalforsamling kunne begynde. Dagsordenen 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af regnskab. 4. Valg af formand og 3 bestyrelsesmedlemmer, samt 2 suppleanter. 5. Valg af 2 revisorer. 6. Fastsættelse af kontingent 7. Indkomne forslag.

3 3 8. Eventuelt. 1. Johannes Frank blev enstemmigt valgt som dirigent, og erklærede generalforsamling for gyldig og rettidigt indvarslet. 2. Bestyrelsens beretning: Allan Augsburg indledte. Hjertestarter Vi enedes om, at ville sponsere en hjertestarter af virkelig god kvalitet til området. Den skulle ud over holdbarhed og mange andre kvaliteter, være idiotsikker, så en hver kunne betjene den. Vi forhørte os naturligvis først, om Trygfonden ville være os behjælpelig. Det ville de ikke! Vi kontaktede de 5 omkring liggende grundejerforeninger, bedre kendt som GFB, (grundejernes fællesrepræsentation ved Bramsnæsvig), hvoraf flere var positive. Men det var ikke muligt at løfte i samlet flok. Vi påtog os herefter opgaven alene. Valget blev ZOLLAED Plus, der med tydelig dansk stemmeføring og grafiske illustrationer fortæller, hvad der skal gøres trin for trin, i henseende til hjertemassage. Maskinen beregner, hvornår patienten skal have stød, hvilket den selv giver. I kan læse mere om det, i Bramsnæsvig Bladet. Valget af placering stod mellem sejlklubben og Ejby Havn, der begge var egnede til betjening af vort område såvel til vands som til lands. Antallet af mennesker og i hvilke aldersgrupper på årsbasis, var ligeledes en vigtig faktor. Valget blev Ejby Havn, hvor der allerede har været 3 dødsfald, måske grundet manglende hjertestarter, inden for de sidste 20 år. Prisen blev ,00 kr. Mange vil sige, at det er mange penge set i relation til vores årlige kontingent indtægt, men vi har trods alt mere end ,00 kr. i kassen. Jeg kan kun beklage at pressen fejlagtigt ikke beskriver donationen som foretaget alene af os. Vi er nu gået foran i denne sag, men! Vi ved, at det for hjertestarteres vedkommende er en kendsgerning, at Ejby Havn og sejlklubben ligger for langt fra hinanden. Vi kender det meget stort behov, for en i

4 4 sejlklubben, og vil gerne ved denne lejlighed, hvor vi samtidig har borgmesteren på besøg høre, om Lejre kunne tænke sig at donere en hjertestarter til sejlklubben? Video kameraer For at blive ved det maritime, har Grundejerforeningen anmodet Ejby Havns Brolav om opsætning af videokameraer, grundet de mange tyverier der har fundet sted, de sidste par år. Det er blevet positivt modtaget, men det vil ikke blive iværksat før, man dels er færdig med de nuværende projekter f.eks. nyt byggeri samt reparation af den nordre mole og dels får de fornødne tilladelser. Politi Vi har d. 12. oktober 2010 haft en længere samtale med hr. Jan Johannesen, Midt- og Vestsjællands Politi på Hovedpolitistationen i Roskilde, der kunne fortælle at han kendte vor havn godt, og udmærket forstod vort problem, men samtidig måtte pointere, at opsætning af videoovervågning var forbudt, -- men han syntes, vi skulle søge dispensation, ikke mindst fordi den stramme ramme, for hvor man måtte opsætte udstyret, blev løsnet mere og mere. Bredetved Af hensyn til sejlerne kan vi fortælle at Bredetved Skydebane har meddelt følgende tider for skydning hvor der ikke kan sejles i det markerede område. Der er kun i juni måned kun forbud d. 8. juni fra klokken , d. 16. juni fra klokken og d. 22. juni fra klokken Hele juli er der ingen skydning. Musling fiskere Vi har ikke set meget til vores 2 muslingefiskere, siden vi lavede en aftale om, undervandsfilmning af deres skrabning, samt senere med faste tidsintervaller, at gentage denne, for at se de efterfølgende resultater. Sælen Isen har atter skubbet sælens liggesten ned. Vi håber nu at have fundet en god forankringsløsning ved hjælp af kæder og 2 P ringe. Vandværk Vores vandværk vil i år anlægge omfangsledningen Ejby Strandvej og Ejby Havnevej, for bedre styring når et område i en periode skal lukkes. Lejre Kommune har, som de fleste sikkert har bemærket foretaget afmærkninger af stien langs stranden. Den nye skiltning med bl.a. forklaring på, hvad man må og ikke må, har været drøftet med grundejerforeningen. Vi håber bl.a. på, at skiltningen kan reducere antallet af cykler og knallerter. Endvidere er der i samme omgang op sat skilt på badebroen, dette vil efterfølgende også ske i havnen ved slæbestedet. Skiltene vil præcisere, at støjende og planende sejlads ikke er tilladt nærmere kysten end 200 meter. Det vil sige at hele Bramsnæs Vig er omfattet af

5 5 forbuddet. I kan se et kort med forbudszonen på den ny informationstavle her ude på det renoverede opholdsområde. Kortet er i øvrigt lavet af grundejerforeningen! Stier til Stranden Der har i 2010 været en del skriverier i den lokale presse om adgang fra Ejby Strandvej til stranden. Kort og godt: Fra hvilke veje er der adgang helt til stranden? Grundejerforeningen har udført en grundig redegørelse om problematikken, og drøftet sagen med Lejre Kommune. Kommunen vender pt. de sidste sten, men resultatet forventes at blive, at der er offentlig adgang fra følgende veje til stranden: Gudrun Børresensvej (via Kirkestien). Niels Hansensvej (uanset låge ved stranden). Bramsnæsvigvej (pt. ikke mulig pga. bevoksning) Der er privat fællesvej til stranden, men det skal undersøges nærmere, for hvem denne vej er udlagt. Nagels Rende. Kortbilaget i lokalplanen er ikke korrekt. Vi afventer udspil og efterfølgende drøftelser men kommunen. Vores lille hus Vi har opsagt forsikringen på vort lille hus efter den i år blev løftet fra 728,00 kr. til 5.788,00 kr. Da vi protesterede gik man venligst ned til 2.061,00 kr. hvilket vi også syntes var for meget, ikke mindst set i lyset af, der kun var tale om en brandforsikring af taget. Vi prøver at finde en bedre løsning. Hvis det ikke går, nærmer tanken sig om selvforsikring. Bladet Vores blad trives som de fleste kan se. Vi efterlyser stadig interessante og gerne morsomme indlæg, der er relevante for vores område. Ligeledes behandler vi gerne spørgsmål der er interessante for vores læsere. Lovændring 2012 har vores grundejerforening 50 års jubilæum. Bestyrelsen vil blandt andet derfor gerne på sin generalforsamling nr. 51 bringe et revisionsforslag af vores love, så de bliver mere nutidige. Sp: til Stisystemet? Hertil henviste Steen Skyggebjerg til hans artiklen i vores blad. Dette gjalt ligeledes spørgsmålet vedr Ilsøvejs sti til vandet. Sp:Steen Skyggebjerg forespurget forsamlingen om det, at donere hjertestarteren var en disposion som lå indenfor grundejerforeningens område? Frank informerede om at der var opsat en hjertestarter i Bramsnæsvig hallen efter ansøgning fra Sjov motion og den var bevilget af Hjerteforeningen. Kommunen havde afslået at opsætte en pga den økonomiske situation. Til spørgsmålet kunne tilføjes at der ikke var 100% enighed i bestyrelsen hvor hjertestarteren skulle placeres, hvor både v havnen og ved sejlklubbens område var på tale.

6 6 Allan informerede om at i fremtiden ville bestyrelse beslutte hvor mange penge af foreningens midler der måtte bruges på enkelt sager. I øvrigt henviste Steen til vores hjemmeside vedr love og vedtægter. Formandens beretning blev herefter vedtaget. 3. Aflæggelse af regnskabet. Kasseren Flemming Pelby kommenterede det reviderede regnskab hvor der var indtægter på kr ,- og udgifter på kr ,- og dermed et overskud på kr.21073,- og en formue på kr ,- 4. Valg af Formand og 3 bestyrelesmedlemmer samt 2 suppleanter. Allan Augsburg blev genvalgt som formand, samt Steen Skyggebjerg, Flemming Pelby og Hardy Hansen blev genvalgt som bestyrelses medlemmer. Mogens D Andersen er indtrådt i bestyrelsen efter Anker Buurgaard Lionett er udtrådt og fraflyttet området. Peter Kærhus Sørensen og Hardy Walther blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 5. Valg af 2 revisorer. Torkild Moustgaard og Anne Birk blev valgt som revisorer. 6. En fortsættelse af Kontigentet på kr.100,- blev vedtaget 7. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet nogen forslag. 8. Eventuelt. Det kunne oplyses at der er 75 medlemmer af grundejerforeningen. Jette Klarskov Orloff foreslog en præsentationsrunde blandt de tilstedeværende til generalforsamlingen og dette blev positivt modtaget og de enkelte præsenterede sig. Der blev rejst spørgsmål med hensyn til opmærksomhed til Hjertestarterens placering på oversigtskort som kommunen har opsat bla. ved sejlklubben. På disse henvisningskort er andre forhold og informationer vist.

7 7 Sp: Marie havde spørgsmål til bestyrelsen vedr opgravninger i området og til dette henvist Steen til Dong Energy. Referent : Boye T Hansen

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011

Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat af Generalforsamling i G/F Rødovregaards Villaby d.2.maj 2011 Referat: Velkomst Generalforsamlingen startede med at formand Jens Jespersen bød velkommen. Han forklarede, at han under formandens

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd

HASPEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING stiftet 1919 FORMAND: Flemming Yssing Hansen, Hjortevænget 47, 2880 Bagsværd Ordinær generalforsamling 2014 Generalforsamlingen fandt sted den 30.03.14 på Thoras Minde i Bagsværd klokken 9.00 11.00 Punkt 1, Valg af dirigent. Næstformand Flemming Yssing Hansen blev valgt og konstaterede,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby

Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Referat af generalforsamlingen den 24. maj 2009 i Sommerhusforeningen af 1974 Kerteminde Sommerby Der var udsendt følgende dagsorden 1. Valg af dirigent A. Formandens beretning B. Forelæggelse af det reviderede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden:

Referat af ordinær generalforsamling. Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: Referat af ordinær generalforsamling Lørdag den 17. april 2010 Kl. 09.30 Karleby forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2009/2010 3. Forelæggelse af regnskab for 2009

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009.

Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Referat af generalforsamling i Foreningen Kulhuse Havn, den 4. april 2009. Formand Frank Jørgensen (FJ) bød velkommen og glædede sig over, at de 49 stemme berettigede var mødt op til trods for det dejlige

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde

Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Referat fra Søagerpark s afdelingsmøde Afdeling 1-1027 Søagerpark Mødedato: 16. september 2010 Sted: Mødesalen på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 A Deltagere: Fra bestyrelsen i 3B Monia Stolz, varmemester

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst

Grundejerforeningen Thorup Strand Øst Generalforsamling 2014 Sted: Klim Strand Camping Dato: 19. april 2014 Efter at formanden havde budt velkommen gik man straks over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Til dirigent blev valgt Otto Kjær

Læs mere

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund.

Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Ordinær generalforsamling, Kreds 1, Dansk Journalistforbund. Mandag den 7. marts 2011 klokken 17.30 i Berlingskes Konferencesal, Pilestræde 34, København. K. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 28. september 2005 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 33. ordinære generalforsamling den 12. september 2005 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling.

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012

Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum Plantage, afholdt søndag den 20. maj 2012 GRUNDEJERFORENINGEN BOESLUM PLANTAGE Formand: Ejvind Frandsen, Havrevangen 8, 8400 Ebeltoft Kasserer: Poul Thind, Havrevangen 11, 8400 Ebeltoft www.gfgp.dk Generalforsamling i Grundejerforeningen Boeslum

Læs mere

REFERAT OG BERETNING.

REFERAT OG BERETNING. REFERAT OG BERETNING. Referat af generalforsamlingen lørdag den 08. april 2006 kl. 9.30 i Kirke Hyllinge Hallen, Kirke Hyllinge. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning for 2005/2006. 3.

Læs mere

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013.

Referat. generalforsamling. Grundejerforeningen Østerby. 8310 Tranbjerg J. Sognegården Kirketorvet. onsdag den 25. september 2013. Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Østerby i Sognegården Kirketorvet onsdag den 25. september 2013. Antal fremmødte 45 Antal stemmer 62 Dagsorden 1. Valg af dirigent Bent Homann blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling tirsdag den 28, november 2006 kl. 19.00 Generalforsamling afholdtes i Tunehallen. Der var medlemmer fra 31 parceller til stede. Formanden

Læs mere