VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR DANSK POLITI"

Transkript

1 BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1

2 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger 4 Politi - alarmcentralen Politi - vagtcentralen i politikredsen 5 Politi - første vogn / indsatsleder ISL PO 5 Politi - indledende efterforskning / undersøgelse 5 Politi - efterforskning if. med ikke-mistænkelig påkørsel 6 Politi efterforskning if. med mistænkelig påkørsel 6 Redningsberedskab indsatsleder ISL RB 7 Redningsberedskab holdleder 7 Sundhedssektoren akut medicinsk koordinationscenter AMK 8 Sundhedssektoren koordinerende læge KOOL 8 Transportsektoren Banedanmark 8 Transportsektoren Driftscenter Danmark 8 Transportsektoren undersøgelsesvagten 9 Transportsektoren kommandopost / fjernstyringscentral 10 Transportsektoren togpersonalet 10 Transportsektoren DSB / Tv-overvågning København 10 Transportsektoren DSB / Tv-overvågning øvrige Danmark 11 Afslutning og genetablering af togdrift 11 Kommunikation 11 Evaluering og vidensopsamling 13 Actioncard Driftscenter Danmark anmeldelse om personpåkørsel 14 Actioncard Driftscenter Danmark tilbage til drift 15 Actioncard undersøgelsesvagten 16 Actioncard politikredsens vagtcentral 17 Actioncard indsatsleder politi 18 Actioncard første vogn på skadestedet 19 Actioncard redningsberedskabet indsatslederen 20 Actioncard redningsberedskabet holdleder 21 Actioncard KOOL 22 DSB redningsfolder BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 2

3 Indledning Der er ca. 90 personpåkørsler med tog årligt i Danmark og i forbindelse med politiet og redningsberedskabets indsats standses togdriften. Derved får personpåkørslerne og den efterfølgende indsats stor indflydelse på den offentlige trafik. Det har store samfundsøkonomiske konsekvenser, når togene holder stille, og som eksempel har Banedanmark beregnet, at udgifterne på landsplan var kr. i Der er på landsplan forskel på, hvor længe togene er standset af redningstekniske eller politimæssige årsager også når der er tale om påkørsler, som ikke er mistænkelige. Banedanmark har på den baggrund ønsket at effektivisere indsatsen og koordinationen ved personpåkørsler med tog, og i den forbindelse blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe. Vejledningen er blevet til i et samarbejde i en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante beredskabsaktører og myndigheder og et udkast har været i en bred høring. Retningslinjernes opbygning Som udgangspunkt skal alle større hændelser / ulykker håndteres efter retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), men i hændelser med personpåkørsel på skinner er der derudover særlige opgaver, som bør udføres - nemlig en hurtig og konkret vurdering om årsagen til påkørselen så afdøde kan fjernes / afdækkes med henblik på at togdriften kan genoptages helt eller delvist snarest muligt under maksimal hensyntagen til alle sikkerhedsmæssige aspekter (forbikørende tog, kørestrøm, jording etc.). Retningslinjerne er opbygget efter strukturen i REFIL, og er derfor et forslag og et hjælpeværktøj til nogle handlemuligheder for beredskabsaktørerne under hensyntagen til situationen og de tilstedeværende ressourcer, og der lægges vægt på dialog og opfordres til, at bemærkninger og erfaringer i forbindelse med brug af retningslinjerne. Strategisk hensigt: Det er vejledningens strategiske hensigt gennem politiets koordinerende ledelse at sikre dialog og samarbejde mellem relevante aktører i den samlede opgave ved personpåkørsler med tog og herunder have særlig fokus på sikkerhed, personredning, efterforskning og forsat togdrift. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 3

4 Afgrænsninger Vejledningen er for jernbanedriften, hvor Banedanmark har ansvaret og styringen og politikredsene kan derudover lave lokale aftaler / instrukser de steder, hvor der er lokalbaner. Vejledningen er kun gældende for personpåkørsel med tog og ikke i forbindelse med politimæssige forretninger -f. eks. eftersættelse, eftersøgning på jernbanenettet eller fund af mistænkelige genstande. I forbindelse med andre politimæssige forretninger end personpåkørsel skal Driftscenter Danmark dog forsat altid kontaktes via vagtcentralen i politikredsen med henblik på at indstille togdriften. Politi - Alarmcentralen 112 Der er 3 centre i Danmark hvor 112 alarmopkald modtages. Politiet er ansvarlige for 2 centre, som er beliggende i Aarhus og i Slagelse. Det tredje center er beliggende i København, og betjenes af Københavns kommune, Københavns Brandvæsen. Politiets alarmcentraler kan modtage og behandle alarmopkald fra hele landet, og modtager endvidere overløb fra Storkøbenhavns alarmcentral. Storkøbenhavns alarmcentral modtager og behandler alene opkald fra Storkøbenhavn. Alarmcentralen 112 modtager opkald enten fra Driftscenter Danmark eller private og disponerer de beredskaber, der skal varetage opgaven. Såfremt alarmen indløber fra Banedanmark eller togpersonale i øvrigt, udfindes skadestedet ud fra strækningens TIB nr. og kilometrering, som oplyses af Banedanmark eller togpersonalet. Foretages alarmeringen af en privat person, udfindes skadestedet ud fra de oplysninger som 112 modtager ved opkaldet Celle ID - markering på kortet fra en telemast, 112 systemets øvrige søgemuligheder eller fra 112 app, såfremt anmelderen har denne på sin telefon. Når skadestedet/gerningsstedet er udfundet, kender 112 systemet de beredskaber, som er ansvarlig for opgaven. Alle beredskaber betjenes elektronisk og 112 alarmcentralen vælger en årsagskode ud fra anmeldelsens pålydende beskrevet som: Tilskadekomst-Øvrige - denne alarm sendes til Sundhed og politiet (såfremt anmeldelsen er modtaget fra en privat person, bliver Banedanmark underrettet telefonisk). Er der tale om en fastklemt person vælges årsagen: BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 4

5 Redning-Fastklemt, Maskine o.l. eller FUH-Fastklemte/LASTBIL/BUS - disse alarmer sendes til Sundhed, Redningsberedskabet og politiet. Vagtcentralen i politikredsen Politikredsens vagtcentral modtager anmeldelse om personpåkørsel fra alarmcentral 112 med angivelse af sted / togstrækning og evt. antal tilskadekomne samt at Driftscenter Danmark er underrettet og at togdriften er standset eller standses efterfølgende. Politikredsens vagtcentral vurderer, prioriterer og disponerer ressourcerne og sender patruljevogn (e) og efter konkret vurdering / prioritering indsatsleder til stedet med henblik på iværksættelse af en politimæssig indsats herunder den koordinerede ledelse. Indtil ISL PO er på stedet, skal koordinering og kommunikation ske via vagtcentralen i politikredsen, blandt andet med henblik på at sikre et indledende retvisende situationsbillede. Politikredsens vagtcentral kan foretage kontrolopringning til Driftscenter Danmark med henblik på yderligere oplysninger som nøjagtig position, evt. tilkørselsveje, antal tilskadekomne døde og det er politikredsens vagtcentrals ansvar, at togdriften er aftalt standset med Driftscenter Danmark. Politikredsens vagtcentral instruerer patruljevogne og indsatsleder om relevante forhold i relation til opgaven. Såfremt det af anmeldelsen tydeligt fremgår, at der er tale om personpåkørsel med allerede erkendt dødelig udgang bør politikredsens vagtcentral straks rekvirere en rustvogn med henblik på at spare tid og dermed arbejde for snarlig genoptagelse af togdriften. Første vogn / indsatsleder politi ISL-PO Første patruljevogn på stedet er ISL-PO indtil indsatslederen er fremme (såfremt denne er disponeret) og skal straks vurdere påkørselens omfang og de nødvendige politimæssige dispositioner. Indledende efterforskning / undersøgelse ISL-PO foretager en vurdering og undersøgelse om personpåkørselen er mistænkelig eller ikke mistænkelig. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 5

6 Forløbet / påkørselen og årsagen søges klarlagt og findes udfra afhøringer, besigtigelser, efterforskningsskridt og de faktiske omstændigheder og såfremt afdøde kan fjernes eller tildækkes, kan dette ske under hensyntagen til sporsikring (pose over hoved, hænder og fødder) og af etiske grunde. Politikredsens vagtcentral, der har den operationelle ledelse af opgaven, assisterer i fornødent omfang ISL-PO med fastlægge hændelsesforløbet. ISL-PO kan ligeledes afgive en situationsmelding og prognose om varigheden ved standsning af togdriften i dialog med vagtcentralen i politikredsen. ISL-RB og ISL-PO kan i samråd med undersøgelsesvagten skønne, hvilke spor der evt. kan åbnes mens undersøgelse / efterforskning foregår, såfremt dette kan ske fuldt forsvarligt og uden nogen form for risiko for det personale, der er indsat i beredskabsopgaven ved påkørslen. Efterforskning i forbindelse med ikke-mistænkelig påkørsel Politikredsen er ansvarlig for at varetage såvel den operative som den efterforskningsmæssige indsats i tilfælde af en personpåkørsel. Det er væsentligt, at der i opgaveløsningen til stadighed er fokus på at sikre balance mellem politiets operative og efterforskningsmæssige indsats på den ene side og muligheden for snarest muligt at få genoptaget togtrafikken helt eller delvist på strækningen. Efterforskning i forbindelse med mistænkelig påkørsel Hvis der er tale om en mistænkelig påkørsel igangsættes en omfattende og tidskrævende sporsøgning og efterforskning i og omkring påkørselsstedet. National kriminaltekniskcenter, NKC varetager på landsplan en række kriminaltekniske opgaver, som kræver særlig ekspertise, rutine og udstyr. Det er dog også i denne situation væsentligt, at der i opgaveløsningen til stadighed er fokus på at sikre balance mellem politiets operative og efterforskningsmæssige indsats på den ene side og muligheden for snarest muligt at få genoptaget togtrafikken helt eller delvist på strækningen. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 6

7 Redningsberedskabet - Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) ISL-RB søger ved ankomst til indsatsområdet kontakt til ISL-PO (eventuel første patruljevogn på stedet) samt den koordinerende læge (KOOL) - som indgår i den øvrige indsatsledelse, med henblik på en vurdering og diskussion af sikkerheden for det indsatte personale herunder, om det er forsvarligt at åbne et nabospor for at få togdriften igangsat. Redningsberedskabets indsats foregår ledelsesmæssigt som ved en konventionel indsats og efter REFIL. Redningsberedskabets indsats koncentreres indledningsvis om sikring af skadestedet og herefter om redning af skadelidte samt eventuelt efterfølgende sanering af relevant område. En eventuel sanering foretages i samarbejde med sundhedsberedskabet. ISL-RB og ISL-PO videregiver og modtager meldinger fra Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen vedr. togstop, udkobling af kørestrøm, jording af køreledning samt andre relevante situationsmeldinger. Holdleder redningsberedskab (HL RB) HL-RB skal ved ankomst kontakte ISL-RB med henblik på at få oplysning om, at togtrafikken er standset og indtil dette kan bekræftes, skal indsatsforberedende tiltag udføres. HL-RB iværksætter indsats efter ordre fra ISL-RB med fokus på mandskabets sikkerhed. For at sikre sporene yderligere kan der evt. opsættes blåt blink i rangerspor / nabospor. Dette skal aftales med undersøgelsesvagten eller Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen. Der henvises til retningslinjer vedr. redning jernbane udarbejdet af DSB, hvori materieltekniske data er anført etc. Kørestrøm udkobles kun efter anmodning fra indsatsledelsen og når kørestrøm udkobles kan det umiddelbart ikke genindkobles og dette kan have stor betydning for redningsindsatsen, hvis et tog med el-styring ikke kan flyttes. Der er ikke stærkstrøm i skinnerne, men alene i køreledningerne, hvorfor det som udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at få kørestrømmen afbrudt. Indsatsledelsen skal derfor i hvert enkelt tilfælde kontakte vagtcentralen i politikredsen med henblik på at drøfte nødvendigheden af at afbryde kørestrømmen og dette gælder også i tilfælde, hvor der efter en indsats skal ske rensning af skadestedet ved spuling af skinnerne. Der er en meget lav svagstrøm i skinnerne, som måler trafikken. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 7

8 Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i forhold til den aktuelle situation, hvorvidt kørestrømmen skal afbrydes, hvilket indsatsledelsen må vurdere i hvert tilfælde i et samarbejde med undersøgelsesvagten. Regionernes præhospitale indsats - Akut medicinsk koordinationscenter (AMK) AMK alarmeres fra alarmcentralen 112 og varetager alarmering af det nødvendige antal hospitaler, ambulancer, akutlæger, udykningslæger mm. i tilfælde med flere tilskadekomne. AMK udsender KOOL (koordinerende læge), som fungerer som AMK s fremskudte repræsentant på stedet og skal i koordination med den øvrige indsatsledelse rådgive om og lede sundhedsberedskabets indsats på skadestedet. Koordinerende læge (KOOL) Under fremkørsel skal KOOL på baggrund af meldingen vurdere, om der er behov for yderligere sundhedsfaglige indsatsstyrker (akutlægebil, ambulancer etc.). KOOL tager ved ankomst kontakt til de øvrige indsatsledere og under hensyn til ulykkens art og omfang og sikkerheden på skadestedet skal muligheden for at udstede en dødserklæring på en afdød ske så hurtigt som mulig af hensyn til sporsikring inden flytning af liget, således, at togdriften eller dele heraf kan genoptages uden unødig forsinkelser. Transportsektoren - Banedanmark Banedanmark er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark i forbindelse med drift, vedligeholdelse, køreplanlægning og trafikstyring. Driftscenter Danmark Driftscenter Danmark er Banedanmarks overordnede trafikale ledelse i hele Danmark og kontaktpunkt for alle hændelser ved jernbanen, hvor der skal ske en indsats og vil normalt være i stand til at standse alle tog med kort varsel gennem signalgivning, telefon eller radiomelding til lokomotivføreren. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 8

9 Ved en personpåkørsel vil al trafik i sporene som regel være standset både i hændelsessporet og i nabosporet, når indsatsen når frem. Spor til rangering vil umiddelbart ikke være spærret. Der vil hurtigt være en vis togophobning som følge af togstandsningen og det er ønskeligt, at alle tog så hurtigt som muligt kan komme frem til perron (station), hvor der kan tages hånd om passagerne. Dette af hensyn til indsatsstyrkernes sikkerhed og til passagerne, da det ikke kan udelukkes, at passager, som er spærret inde i et tog kan finde på at forlade dette midt på strækningen. Proceduren ved standsning af togtrafik er derfor, at alle myndigheder skal kontakte ISL-PO / vagtcentralen i politikredsen. Driftscenter Danmark modtager enten nødopkald fra fjernstyringscentral / kommandopost eller fra alarmcentralen 112 og standser togtrafikken i alle spor omkring stedet for personpåkørselen. Såfremt opkaldet kommer fra fjernstyringscentral / kommandopost underrettes alarmcentralen 112. Hvis hændelsen alene berører S-banen, kan Driftscenter Danmark udlicitere hændelsen ved at give telefonnummer til Togleder S-banen, som overtager kontakten. dog meldes der altid færdigt som beskrevet til Driftscenter Danmark. Undersøgelsesvagten underrettes af fjernstyringscentral / kommandopost. Undersøgelsesvagten Undersøgelsesvagten har ved uheld bemyndigelsen til at iværksætte og lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i forbindelse med assistance til politiet og redningsberedskabet (rydning, bjærgning og genopretning af jernbanen). Undersøgelsesvagten kan fungere som kommunikationsbindeled mellem indsatsledelsen og Driftscenter Danmark. Undersøgelsesvagten kører ikke frem til alle indsatser og hver enkelt påkørsel beror på en konkret vurdering. Denne vurdering beror på om der er stor sandsynlighed for, om personlig tilstedeværelse er nødvendig og kan nås, inden redningsindsatsen er forbi eller før der er ryddet op på uheldsstedet altså køretiden i relation til indsatstiden og årsagen til påkørselen. Der er dog visse strækninger (næsten hele Sjælland, hele S-banen, næsten hele Fyn samt Øst og Sydjylland), hvor undersøgelsesvagten altid skal indlede fremkørsel og fortsætte indtil det eventuelt er afklaret, om fremmøde er nødvendig eller om undersøgelsesvagten kommer for sent i forhold til redningsindsatsen. ISL-PO kan i alle tilfælde bede om at få undersøgelsesvagten frem, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 9

10 Kommandopost / fjernstyringscentral En kommandopost er en station, hvor trafikken styres lokalt af en stationsbestyrer, som har den sikkerhedsmæssige ledelse af trafikken på en station. En fjernstyringscentral er et sted, hvor man styrer trafikken på flere stationer af en fjernstyringsleder. Fjernstyringscentralen koordinerer og styrer togafgangen og modtager / sender / videregiver al relevant radiokommunikation fra toget til Driftscenter Danmark. Det er kommandopost / fjernstyringscentral, der fysisk styrer togtrafikken. Togpersonalet Lokomotivføreren er den person, der fremfører toget og bliver ved togets strækningsradio med kontakt til kommandopost / fjernstyringscentral. Derudover har han kendskab til togets tekniske data og systemer. Togføreren er øverste ledelse af øvrigt togpersonale og passagerer og er blandt ansvarlig for evakuering indtil redningsberedskabets ankomst. Det øvrige togpersonale assisterer togføreren og kender blandt andet til togets nødsystemer og passagerantal. DSB - TV-overvågning København Politiet har i København ved en samarbejdsaftale adgang til overvågningsbilleder / videooptagelser via en FTP server, som DSB har stillet til rådighed og politiet kan frit downloade overvågningsbilleder / videooptagelser. Adgangen til serveren vil blive logget. I forbindelse med gennemsyn, behandling og opbevaring af datamateriale, skal persondatalovgivningen overholdes. Optagelserne gemmes i 7 dage, hvorefter sletning automatisk sker. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 10

11 TV-overvågning øvrige Danmark Politiet kan altid telefonisk kontakte DSB videoovervågning telefon døgnet rundt, som kan oplyse, om der er tilgængelig videoovervågning på den aktuelle station etc. samt hvordan data logges og sikres. DSB videoovervågningscentral er beliggende Telegade 2, 2630 Taastrup og kan også kontaktes på Afslutning og genetablering af togdrift Efter en konkret vurdering af ISL-RB kan redningsberedskabet benyttes til sanering og oprydning på skadestedet. Indsatsledelsen skal altid kontakte Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen i forbindelse med rensning (spuling) af skinner for at få afbrudt kørestrømmen. Indsatsledelsen foretager løbende situationsmeldinger og sidst en klarmelding til genetablering af togdriften til ISL-PO eller i dennes fravær til en dertil valgt person (eksempelvis første vogn) som herefter foretager færdigmelding til vagtcentralen i politikredsen således at togdriften igen kan påbegyndes.. Kommunikation Ved en personpåkørsel er det vigtigt, at der hurtigt etableres en effektiv SINE kommunikation imellem beredskaberne og øvrige aktører. Når politiets112 alarmcentral modtager en opgave vedrørende personpåkørsel, hvor der vil være to eller flere beredskabsmyndigheder involveret, får politiets vagtcentral besked om, at der skal tildeles et SINE skadestedssæt til tværsektoriel kommunikation mellem beredskaberne. Den ansvarlige politikreds tildeler skadestedssættet. Alarmcentralen for Storkøbenhavn tildeler automatisk et SINE skadestedssæt til samtlige hændelser i det storkøbenhavnske område. Under fremkørsel til hændelsen kommunikerer indsatsledelsen på den pågældende politikredses default SINE skadestedssæt (se nedenfor/gælder for alle politikredse). Når den samlede indsatsledelse er samlet ved hændelsen skiftes nærmere aftalt kanal. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 11

12 Default skadestedssæt: 1 Nordjyllands Politi 10 2 Østjyllands Politi 20 3 Midt- og Vestjyllands Politi 30 4 Sydøstjyllands Politi 40 5 Syd og Sønderjyllands Politi 50 6 Fyns Politi 60 7 Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi 70 8 Midt- og Vestsjællands Politi 80 9 Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi 120 Driftscenter Danmark informeres af alarmcentralen om hvilket SINE skadestedssæt hændelsen afvikles under. Driftscenter Danmark og undersøgelsesvagterne vil under fremkørsel skulle anvende SINE default skadestedssæt talegruppe ISL. Det forventes, at Driftscenter Danmark og at undersøgelsesvagterne har SINE radioer til gennemførelse af kommunikationen. Under afviklingen af hændelsen vil Driftscenter Danmark og undersøgelsesvagterne anvende det tildelte SINE Skadestedssæt talegruppe ISL. Skulle der under afviklingen af hændelsen være behov for kommunikation med Havarikommissionen, vil dette kunne ske på samme SINE skadestedssæt. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 12

13 Evaluering og vidensopsamling ISL-PO evaluerer med egne indsatsstyrker efter indsatsen. ISL-RB evaluerer med egne indsatsstyrker efter indsatsen. Rigspolitiet, Nationalt Beredskabscenter NBC, følger løbende brugen af denne vejledning. Forslag til ændringer og rettelser indsendes til NBC via POL FP NBC sikker. Banedanmark har med flere politikredse aftalt møder, hvor hændelser og indsats med personpåkørsler diskuteres. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 13

14 Actioncard for Driftscenter Danmark anmeldelse om personpåkørsel Situation Fjernstyringscentral / kommandopost melder om personpåkørsel eller alarmcentral 112 melder om personpåkørsel Opgave Udførelse Sikre, at færdselen i spor er sikret Få oplyst påkørselssted/indsatssted så præcist som muligt. Undersøg i hvilket omfang lokal stationsbestyrer har spærret. Undersøg om der er naboinfrastruktur, der skal spærres. Få oplyst fra politi / beredskab, hvorfra indsatsen skal ske. Juster eventuelt spærringsbehov hos lokal stationsbestyrer. Tag kontakt til naboinfrastrukturs stationsbestyrer / DC / togleder og forlang spærring i relevant omfang. Få bekræftelse fra alle relevante stationsbestyrere på, at der er spærret i nødvendigt omfang og eventuelle tog på vej mod stedet er standset. Indtil dette er sket: afvis overfor politi/beredskab, at der er spærret, uanset evt. oplysninger ved alarmering. Når alle nødvendige bekræftelser foreligger: giv politi/beredskab tilladelse til at færdes i sporet. På større stationer (Kh, Kk, Ro, Rg, Od, Ar, Ab, Fa, pa ) gør politi/beredskab opmærksom på, at der kan forekomme rangering som ikke umiddelbart kan standses. Oplys undersøgelsesvagt om, hvilke forholdsregler, der er taget og hvilke tilladelser der er givet. Få undersøgelsesvagtens køretid og videregiv til ISL-PO. Kommunikation Lokal stationsbestyrer vedr. sted samt spærring af spor. Nabo-stationsbestyrer vedr. spærring af spor. ISL-PO, ISL-RB vedr. tilladelse til (eller forbud mod) at færdes i spor. Undersøgelsesvagt vedr. videre forløb. Bemærkninger Næste actioncard: indsats færdig tilbage til drift BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 14

15 Actioncard for Driftscenter Danmark indsats færdig tilbage til drift Situation Opgave Udførelse Indsats færdig tilbage til drift Sikre, at driften kan genoptages helt eller delvist uden fare for indsatspersonel. Modtag melding fra ISL-PO om at driften kan genoptages i bestemte spor: Indhent meget præcise oplysninger hvilke spor. Hvis tvivl åbn ikke for trafik. Indhent oplysning om, hvorvidt sporet skal spærres igen senere. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Modtag melding fra undersøgelsesvagt om, at driften kan genoptages i bestemte spor: Indhent oplysning om, hvorvidt sporet skal spærres igen senere. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Modtag melding fra ISL-PO at indsatsen er færdig: Få entydigt bekræftet, at alt indsatspersonel er ude af sporet. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Modtag melding fra undersøgelsesvagt om, at indsatsen er færdig: Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Kommunikation ISL-PO om åbning for trafik helt/delvist/midlertidigt. Undersøgelsesvagt om åbning for trafik - helt/delvist/midlertidigt. Stationsbestyrer om ophævning af spærring Nabostationsbestyrer om ophævning af spærring. Bemærkninger Melding om at indsatsen er færdig (i samtlige spor) kan modtages fra ISL-RB, hvis ISL-PO har forladt stedet og det entydigt kan bekræftes, at ISL-RB er sidste mand på stedet. Melding om at indsatsen er færdig (i samtlige spor) kan modtages fra politiets vagtcentral. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 15

16 Actioncard undersøgelsesvagt Situation Opgave Undersøgelsesvagt underrettet om personpåkørsel At undersøge omstædighederne ved personpåkørselen At bistå ISL-PO hhv. ISL-RB med jernbanetekniske spørgsmål under indsats. At være Banedanmarks repræsentant på skadestedet. Udførelse Start altid fremkørsel på de i intern instruktion angivne strækninger. Start fremkørsel på øvrige strækninger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller er ønskes af ISL hhv. togleder. Undersøg under fremkørsel, om fremmøde kan nås indenfor hensigtsmæssig tid. Hvis køretiden skønnes for lang og ISL og / eller togleder er enig: vend om. Modtag yderligere relevante oplysninger fra DcDK. På skadested: tag kontakt til ISL-PO og tilbyd assistance. Assister ISL-PO hhv. ISL-RB efter ønske og vær evt. bindeled til DcDK. Tag evt. initiativ til at få del-åbnet for trafik. Foreslå ISL-PO hhv. ISL-RB jernbanemæssige tiltag, som kan gøre indsatsen mere sikker og / eller effektiv. Tag evt. initiativ til at få en prognose for indsatstiden hos ISL-PO. Fortag egne undersøgelser vedr. årsagen mv. til påkørselen. Modtag evt. tilladelse fra ISL-PO om, at indsatsen er færdig og alt indsatspersonel er ude af sporet og videregiv til DcDK. Kommunikation DcDK vedr. køretid og øvrige relevante oplysninger. ISL-PO hhv. ISL-RB vedr. ønsket assistance. ISL-PO vedr. hel eller delvis genoptagelse af trafikken. Bemærkninger Melding om, at indsatsen er færdig og alt indsatspersonel er ude af sporet, kan modtages fra ISL-RB, hvis denne er sidste mand på stedet. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 16

17 Actioncard for politikredsens vagtcentral Situation Anmeldelse om personpåkørsel indløber fra alarmcentral 112 eller fjernstyringscentral / kommandopost årsag kendes ikke (selvmord, ulykke, drab). Såfremt anmeldelsen indløber fra private underrettes alarmcentral 112. Opgave Udførelse At sende politipatrulje og efter konkret vurdering og prioritering indsatsleder til uheldsstedet med henblik på at iværksætte koordineret redningsindsats og få afklaret hændelsens omstændigheder mv. Kontakt Driftscenter Danmark tlf sikre at togdrift er standset Hvis anmeldelsen kommer fra alarmcentral 112 er Driftscenter Danmark underrettet. Forsøg at klarlægge årsagen hvis muligt (selvmord, ulykke etc.) Send første vogn og efter konkret vurdering og prioritering ISL-PO til uheldstedet. Sikre tildeling af skadestedssæt. Instruer første vogn og eventuelt ISL-PO at togdrift er standset Rustvogn skal rekvireres straks der er en erkendt afdød dette blandt andet med henblik på, at togdriften kan genoptages snarest muligt. Underret Driftscenter Danmark når indsatsen er afsluttet Kommunikation Driftscenter Danmark DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 17

18 Actioncard for indsatsleder Politi Situation Opgave Udførelse Anmeldelse om personkørsel med tog At koordinere indsatsen sammen med ISL-RB, herunder varetage sikkerheden omkring indsatsen, konstatere årsagen til påkørselen og andre politirelevante forhold, samt arbejde for en snarlig genoptagelse af togdriften Koordinere indsatsen efter retningslinjerne i REFIL herunder sikkerhed for alle beredskabsaktører samt udpegning af fareområde. Sikre at rustvogn er rekvireret, hvis der er tale om en erkendt død Udfind identifikationen på påkørte og årsagen til påkørselen samt øvrige relevante oplysninger til rapport. Ved længere tidshorisont vurderes, hvordan toget kan evakueres for passagerer. ISL-PO sikrer sig, at al indsats i sporet er afsluttet og at alle beredskaber har forladt sporet. Kun politikredsens vagtcentral / ISL-PO kan melde indsats afsluttet til Driftscenter Danmark evt. via undersøgelsesvagten. Hvis politi ikke har været tilstede i forbindelse med indsatsen kan ISL-RB melde indsatsen afsluttet politikredsens vagtcentral skal dog også underrettes. Kommunikation Driftscenter Danmark DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 18

19 Actioncard for første vogn Situation Opgave Udførelse Anmeldelse om personpåkørsel med tog At køre frem til uheldsstedet eller angivet kontaktpunkt og ved ankomst iværksætte opgaveløsning som ISL PO. Indgå i dialog med andre relevante beredskabsaktører på stedet. Sikre, at sikkerhedsmæssige forhold på stedet er fuldt forsvarlige under indsatsen, herunder også ved forsat togdrift. Sikre at relevante opgaver på stedet løses effektivt af de indsatte enheder. Afklare hændelsesforløbet herunder om forholdet er mistænkeligt. Sikre ID på relevante personer (herunder afdøde) til rapport. Frigive stedet via Vagtcentralen efter indsatsen. Kommunikation DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 19

20 Actioncard for redningsberedskab Indsatsleder (ISL-RB) Situation Opgave Udførelse Melding om personpåkørsel med tog Personredning, sanering Tag kontakt til Driftscenter Danmark tlf og få oplyst om togdrift er standset på skadestedet. Videregiv melding om togdriften til RB-HL Ved ankomst igangsættes redningsindsats ved ordre til ISL-HL med vægt på status om togdriften er stoppet og om der i øvrigt er andre særlige fare. Sikre sig med lokomotivføreren, at toget er afbremset / ikke kan flyttes. Tag kontakt til ISL-PO og KOOL mhp. organisering af indsatsområdet herunder vurdering af sikkerheden for indsatspersonalet Udøve den tekniske ledelse på skadestedet Sammen med indsatsledelsen vurdere om togdrift kan genoptages i udvalgte spor samt betingelser for dette (f. eks. hastighed) Modtage melding fra ISL-PO om at togtrafikken er genoptaget i udvalgte spor. Videre meldinger til RB-HL Hvis kørestrømmen skal afbrydes meddeles dette til Driftscenter Danmark. Modtage besked fra Driftscenter Danmark når kørestrøm er udkoblet Iværksætte jording af køreledning og sanering ved ordre til RB-HL Meddel ISL-PO at RB er færdig på skadestedet Kommunikation Driftscenter Danmark BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 20

21 Actioncard for redningsberedskab Holdleder (HL) Situation Opgave Udførelse Melding om personpåkørsel med tog Personredning, sanering Ved ankomst kontakt ISL-RB mhp. om togdrift er standset Udfør indsatsforberedende tiltag indtil bekræftelse på togstop Modtag melding fra ISL-RB når togdrift er genoptaget i udvalgte spor samt betingelser for disse (f.eks. hastighed) Modtag melding fra ISL-RB om at kørestrøm er afbrudt i specifikke spor og at køreledning skal jordes Iværksæt jording af køreledning Iværksæt redningsindsats efter ordre fra ISL-RB med fokus på påsætning af sporspærringsstopper (evt. blåt blink) Gennemfør saneringsindsats Meddel ISL-RB når indsatsen er slut og al mandskab er væk fra spor Kommunikation Driftscenter Danmark BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 21

22 Actioncard for KOOL Situation Opgave Melding om personpåkørsel med tog At køre frem til angivet kontaktpunkt og etablere kontakt til ISL-RB og ISL- PO og der danne overblik over behovet for sundhedsfaglig indsats (lille / simpelt / stor / komplekst skadested) og i samarbejde med indsatsledelsen og med hensyn til hurtigst muligt at genoptage togdriften at udpege hensigtsmæssig placering af faciliteter, hvortil tilskadekomne, uskadte og døde umiddelbart kan evakueres af redningsberedskabet og politiet. At varetage den sundhedsfaglige indsats i indsatsområdet samt at holde AMK løbende underrettet om situationen. Udførelse Under fremkørsel til stedet: Etablere kontakt til ISL-PO og ISL-RB på default SS ISL for at aftale kontaktpunkt. Vurdere om behov for at rekvirere yderligere styrker (akutlægebil, ambulancer mv.) Ved mere end 2 svært tilskadekomne skal der disponeres / rekvireres yderligere en akutlægebil i den udstrækning, det er muligt. Den første ankomne læge fungerer som KOOL (ISL-SU) indtil designeret KOOL ankommer. KOOL s lægeassistent skal som udgangspunkt blive hos denne og stå for radiokommunikation og sammen med ambulancelederen sikre, at skadestedsloggen føres. Radiokommunikation og indsatsledelse: Inden indsatsledelsen mødes anvendes default skadestedssæt. AMK-VCT melder skadestedssæt ud som der skiftes til, når indsatsledelsen fysisk er samlet. Kontakt ISL-RB og ISL-PO mhp.: Ulykkens art og omfang. Sikkerheden på skadestedet fareområde, specielle forhold (brand, strøm, kemikalier, andet) Antal tilskadekomne, sværhedsgrad og mulige døde. Drøft muligheden for akutlæge hurtigt kan få adgang til formodet død patient mhp. dødserklæring (væsentligt ad hensyn til evt. sporsikring med poser inden flytning af liget). Hensigtsmæssig placering af evt. behandlingsplads, opsamlingssted og samlested for døde udpeges under hensyntagen til hurtigst muligt at genoptage togdriften. Aftale at der skal skiftes til tildelte SS samtidigt melding til AMK herom. Kontakt ambulancelederen: BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 22

23 Aftal sammen med denne, hvornår afsendelse af patienter skal foregå samt procedure for melding af patienter til AMK. Tilbagemelding til AMK: Ulykkens art og omfang samt antal tilskadekomne og sværhedsgrad Specielle forhold (brand, kemikalier eller andre risici) Behov for aktivering af kriseterapeutisk beredskab Videre koordination: Alle patienter skal visiteres (og om muligt) tilses af lægen på behandlingspladsen og registreres med ID / nummer, skade og hospital samt afsendelsestidspunkt på skadestedsloggen. I mangel af CPR-nr. kan ambulancejournalens 4 sidste cifre anvendes som ID. Visitation sker i samarbejde med AMK. Supplerende udstyr og medicin rekvireres via AMK. Opsamlingssted: aftal med ambulancelederen og ISL-PO at der placeres en ambulancebehandler fast ved disse patienter og at der rekvireres en elle flere busser via ISL-PO. Behandlingsplads: aftal med ambulancelederen at der udtages det nødvendige antal ambulancefolk som hjælpere på behandlingspladsen og evt. at ambulancefolkene er primære behandlere. AMK orienteres løbende Afmelding: Når alle patienter er evakueret meldes dette til AMK. Framelding fra skadested sker efter aftale med indsatsledelsen og meddeles AMK. Kommunikation Bemærkninger Default SS-ISL på vej til skadested og Tildelt SS-ISL og SS-SUND efter kontakt er etableret i den tværfaglige indsatsledelse. Den sundhedsfaglige ledelse og indsats i forbindelse med personpåkørsel med tog adskiller sig ikke fra gældende retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). Dette gælder også for ambulancetjenesten og AMK, hvorfor der ikke er skrevet særskilte actioncard for dem. Ad hensyn til hurtigst muligt genopretning af togdriften bemærkes følgende opmærksomhedspunkter, som den tværfaglige indsatsledelse konkret skal forholde sig til: 1 - muligheden for dødserklæring inden den formodede afdøde flyttes. Årsagen hertil er ønsket om sporsikring med blandt andet pose over hovedet inden flytning af liget. Emnet er afgørende for minimering af spildtid / genopretning af togdrift og involverer såvel sikkerhedsmæssige aspekter (ISL-RB myndighedsområde) som efterforskningsmæssige aspekter (ISL-PO myndighedsområde) og sundhedsfaglige aspekter (KOOL / ISL-SU myndighedsområde), hvad angår dødserklæring. 2 placering af faciliteter og evakuering af patienter hertil skal tage højde for genetablering af togdriften sideløbende med fortsat aktivitet i faciliteterne. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 23

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE

TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE TVÆRGÅENDE OPERATIV ANVENDELSE AF SINE Juni 2015 2 INDHOLD Baggrund side 3 Lovgrundlag side 4 Skadestedssæt (SKS) principper for anvendelse side 4 Fordeling af skadestedssæt i politikredsene side 5 Tildeling

Læs mere

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler

banedanmark Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr Trafikale regler banedanmark Trafikale regler 22.01.2018 e-mail: jernbanesikkerhed@bane.dk Nyt om ATC-instruks, SR og SIN-L pr. 05.02.2018 ATC-instruks De første køretøjer med indbygget mobilt ETCS-anlæg og DK-STM er nu

Læs mere

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark

Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark Indholdsfortegnelse: 1. Formål Instruks for anvendelse af skadestedssæt i Region Syddanmark 2. Fremgangsmåde 2.1 Indsatsens 3 faser 2.1.1 Fase 1 (under fremkørsel indtil skift til tildelt SKS) 2.1.2 Fase

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Under fremkørsel til skadestedet

Under fremkørsel til skadestedet Punkt. 2.2.1 Under fremkørsel til skadestedet Alle ambulancer stiller radioerne på følgende SKS. Ambulancerne kan få besked via DEFAULT SKS (denne instruks 050) om at skifte til tildelt SKS hvis indsatsledelsen

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015

Vejledning for indsats på motorveje. 1. udgave, december 2015 Vejledning for indsats på motorveje 1. udgave, december 2015 Forord Hensigten med denne vejledning er: At opnå en systematisk og ensartet redningsindsats med fokus på hurtig udrykning og hurtig oprydning

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011

Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 NOTAT Udkast til operationsbeskrivelse og KOOL funktionen i Region Sjælland gældende fra 1. februar 2011 Baggrund og lovgrundlag KOOL funktionen er beskrevet i henholdsvis Beredskabsloven og Sundhedsloven/Den

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Banedanmarks samarbejde med politiet og redningsberedskabet omkring selvmord og personpåkørsler

Banedanmarks samarbejde med politiet og redningsberedskabet omkring selvmord og personpåkørsler Banedanmarks samarbejde med politiet og redningsberedskabet omkring selvmord og personpåkørsler Agenda 1. Fakta om selvmord og selvmordsforsøg på jernbanen 2. Formålet med at revitalisere samarbejdet og

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Folketinget Social-, Indenrigs- og Børneudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge.

Velkommen. Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Velkommen Henning H Holm Stationsleder Ambulance / Brand i Vejen Kommune. Køre som indsatsleder i Vejen Kommune hver 4 uge. Fyrværkeriulykke St.Andst 8 oktober 2011 kl.10.42 Sending 1: kl.10.50 Bygningsbrand

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

banedanmark Drift Uheldsreglement

banedanmark Drift Uheldsreglement banedanmark UR Drift Uheldsreglement Banestyrelsen UR Uheldsreglement 01.07.2003 UR Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad: Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad: UR UR 1-1 Gyldighedsområde: Uheldsreglement,

Læs mere

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning

Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning Bilag 1A Terminologi og gældende lovgivning 1. Gældende lovgivning 2. Terminologi 1. Gældende lovgivning Sundhedsloven (lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010) Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub

Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Beredskabsplan for Varde Ungdomsklub Fomål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1

Indholdsfortegnelse. Redningsberedskabets øvelsesrapport Side 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. FORMÅL, MÅL OG ØVELSESMARKERING... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 DELMÅL... 3 2.4 ØVELSESMARKERING... 3 2.5 RESSOURCER... 4 3. KRONOLOGISK BESKRIVELSE AF ØVELSEN...

Læs mere

Beredskabsplan for Outrup Skole

Beredskabsplan for Outrup Skole Beredskabsplan for Outrup Skole Formål: Beredskabsplanen finder anvendelse på skoler, SFOèr, daginstitutioner, døgninstitutioner, STU uddannelsessteder i Varde Kommune og omfatter retningslinjer for børn,

Læs mere

Region Hovedstadens nye akutberedskab

Region Hovedstadens nye akutberedskab Region Hovedstadens nye akutberedskab Akutbehandling - når det gælder Den rigtige hjælp til den rigtige patient første gang Hovedpunkter Region Hovedstadens akutberedskab Det præhospitale område, herunder

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 532 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 22. marts 2016 Kontor: Politikontoret

Læs mere

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed

SR-information. Banedanmark. Indførelse af daglig La. Gyldighed. Indmelding af La-forhold m.v. Udsendelse. Udgivet af Trafiksikkerhed Banedanmark SR-information I Udgivet af Trafiksikkerhed Indførelse af daglig La Gyldighed Fra den 15.01.2007 vil La kun have gyldighed i ét døgn ad gangen fra kl. 00.00 til kl. 24.00. Redaktionen afsluttes

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab

Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Nyt om brugen af SINE i dansk beredskab Carsten Mau, sektionsleder i CFB 28. januar 2015 Dagsorden Fakta om SINE Regionale koordinationsgruppemøder, ny form Superbrugere og vidensdelere Automatisk tildeling

Læs mere

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor.

Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Denne pjece beskriver sikkerhedsregler for færden i og ved trafikerede jernbanespor. Formålet med pjecen er at sikre - dig og din kollega mod ulykker. - togene mod uheld og trafikale gener. Når du har

Læs mere

Redning jernbane. Print selv version

Redning jernbane. Print selv version Redning jernbane Print selv version Arbejdsjording: Er der skader på køreledninger eller brand i eller omkring toget skal kørestrømmen afbrydes og ledningerne arbejdsjordes. Brug af vand til slukning nærmere

Læs mere

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009

Hvad er den optimale modellen. for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Hvad er den optimale modellen for 112-sentraler? Dialogkonferense om felles nødnummer i Oslo, april 2009 Freddy Lippert lippert @ regionh. dk Præhospital leder & Chef for Akut Medicin og Sundhedsberedskab

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN A/S DANSK SHELL HAVNETERMINALEN KONGENSGADE 113 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Havneterminalen Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Indholdet af en intern beredskabsplan

Indholdet af en intern beredskabsplan Indholdet af en intern beredskabsplan Indledning Denne vejledning beskriver hvad en intern beredskabsplan bør indeholde således kravene til risikovirksomheder placeret i kolonne 3 bliver opfyldt. Vejledningen

Læs mere

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe

Velkommen til. Frivilligcenter Hedehusene. Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Velkommen til Frivilligcenter Hedehusene Praktiske forhold Afbud / for sent ankomst melde til uddannelseslederen. Kantine: Formiddagskaffe Frokost Eftermiddagskaffe Rygning: I rygeomåde ved indgangen Udenfor

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R

BEREDSKABSPLAN. AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Anæstesiologisk afdeling R. Nr.: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Anæstesiolisk afdeling R Nr.: BEREDSKABSPLAN AK 8 Udarbejdet af: Finn Molke Borgbjerg Godkendt af: Målgruppe: Al personale ansat i afdeling R Ansvar: Afdelingsledelsen Baggrund kvalitetsmål: Formål: Afgrænsning:

Læs mere

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den

1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den 1 Indledning 3 2 Alarmcentral 3 3 Vagtcentral og AMK 3 4 Alarmering 5 5 Det præhospitale beredskab 7 6 Sygehusberedskabet 19 7 Beredskabet i den primære sundhedstjeneste 23 8 Lægemiddel- og antidotberedskabet

Læs mere

BILAG 10 ORDFORKLARINGER

BILAG 10 ORDFORKLARINGER BILAG 10 December 2015 1-1-2 akuthjælpere: Frivillige fra et lokalområde, udpeget af regionen. 1-1- 2 akuthjælpere tilkaldes ved behov som supplerende præhospital ressource. For at indgå i ordningen skal

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2013 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2013. Statistikken

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 20/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 31.08.2017 Gyldig fra: 05.09.2017 Gyldig til: 15.01.2018 TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og afgrænsninger 1.2.

Læs mere

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN

SEVESO Kolonne 3 EKSTERN BEREDSKABSPLAN 001 PRØVESTENEN EB 1. Virksomheden Prøvestenen, er opdelt i to havnefaciliteter: - Vådbulk, oliehavnen, med kajstrækningen 840 857 udgør den nordvestlige del af den kunstige ø, Prøvestenen. VÅDBULK TØRBULK - Tørbulk,

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg

Ekstern beredskabsplan. Oil Storage ApS Gasværksvej Aalborg Ekstern beredskabsplan Oil Storage ApS Gasværksvej 49 9000 Aalborg Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering

Læs mere

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger

Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger Statistik over indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger 2014 Indhold Statistikken belyser i tabeller politiets anvendelse af indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger i året 2014. Statistikken

Læs mere

Krisestøttende beredskab

Krisestøttende beredskab Krisestøttende beredskab Opgave Aalborg kommunes sundhedspersonale skal kende til krisehåndtering og kunne identificere behandlingsbehov både når det gælder psykosocial omsorg og støtte for en kollega

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer.

Sundhed og Omsorg 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS. Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Alarmer dine kollegaer. 9.a. BILAG 1 Akut VARSLINGSINSTRUKS Dato: Plejecenterets navn og adr. Revideret: [Skriv tekst] 8600 Silkeborg Hvordan alarmeres redningsberedskabet (alarmanlæg eller telefonisk) Hvordan alarmeres på plejehjem/plejecenter.

Læs mere

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser 29/2017 Gyldiggøres gennem offentliggørelse på s websted 08.11.2017 Gyldig fra: 08.11.2017 Gyldig til: 30.09.2018 SSB 28/2017 ophæves TIB 4, Roskilde-Køge. Kørsel med prøvetog 1. Baggrund 1.1. Formål og

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons

Vestegnens Brandvæsen. Professionel handling - når det gælder. Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Vestegnens Brandvæsen Professionel handling - når det gælder Overvågning Kontrol Sikkerhed Service Respons Indhold Vagtcentralen 1 Brandvæsenets kraftcenter Værktøjerne 1 Udstyr der følger med tiden Tekniske

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st.

Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 72-2 SIN LB Kørsel mellem Grønnehave og Helsingør st. 1.0 Almindelige bestemmelser Forbindelsessporet mellem Grønnehave og Helsingør station er et Lukket blokafsnit, som via gentagelsspærren registrerer

Læs mere

DONG Energy A/S Studstrupværket

DONG Energy A/S Studstrupværket DONG Energy A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance

2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance 2. Henvendelse fra Tårnby Kommune om behovet for fremtidig assistance Bestyrelsen orienteres om, at Tårnby Kommune har meddelt Hovestadens Beredskab, at kommunen ikke ønsker at indgå en aftale om assistance

Læs mere

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE

STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE STATUSRAPPORT 2. KVARTAL 2015 64.539112-OPKALD 1.541UDRYKNINGER 415BRANDE 48REDNINGER 7PERSONER REDDET FRA BYGNINGSBRANDE 22-07-2015 STATUSRAPPORT BRAND OG REDNING 2. KVARTAL 2015 Distortion, Experimentarium-brand

Læs mere

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab.

Holdlederes efteruddannelse i Østsjællands Beredskab. Holdlederes efteruddannelse i. Formålet med uddannelsen er at vedligeholde holdlederes fornødne kompetencer for at kunne varetage ledelsen af eget mandskab på et skadested, hvor opgaven ledelsesmæssigt

Læs mere

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8

Hi01. SSB ORS 02/2017 Supplerende Sikkerhedsbestemmelser til Operationelle regler S-banen. banedanmark. Side 1 af 8 SB ORS 02/2017 Hi01 SSB ORS 02/2017 Supplerende til Operationelle regler S-banen Side 1 af Gyldighed SSB ORS 02/2017 24.01.2017 Fordeling: Som ORS Gyldig fra 2.01.2017 Gyldig til: 30.01.2017 Gyldiggøres

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere