VEJLEDNING FOR DANSK POLITI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING FOR DANSK POLITI"

Transkript

1 BN423 VEJLEDNING FOR DANSK POLITI Vejledning vedr. personpåkørsel med tog BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 1

2 Indledning 3 vejledningens opbygning 3 Strategisk hensigt for vejledningen 3 Afgrænsninger 4 Politi - alarmcentralen Politi - vagtcentralen i politikredsen 5 Politi - første vogn / indsatsleder ISL PO 5 Politi - indledende efterforskning / undersøgelse 5 Politi - efterforskning if. med ikke-mistænkelig påkørsel 6 Politi efterforskning if. med mistænkelig påkørsel 6 Redningsberedskab indsatsleder ISL RB 7 Redningsberedskab holdleder 7 Sundhedssektoren akut medicinsk koordinationscenter AMK 8 Sundhedssektoren koordinerende læge KOOL 8 Transportsektoren Banedanmark 8 Transportsektoren Driftscenter Danmark 8 Transportsektoren undersøgelsesvagten 9 Transportsektoren kommandopost / fjernstyringscentral 10 Transportsektoren togpersonalet 10 Transportsektoren DSB / Tv-overvågning København 10 Transportsektoren DSB / Tv-overvågning øvrige Danmark 11 Afslutning og genetablering af togdrift 11 Kommunikation 11 Evaluering og vidensopsamling 13 Actioncard Driftscenter Danmark anmeldelse om personpåkørsel 14 Actioncard Driftscenter Danmark tilbage til drift 15 Actioncard undersøgelsesvagten 16 Actioncard politikredsens vagtcentral 17 Actioncard indsatsleder politi 18 Actioncard første vogn på skadestedet 19 Actioncard redningsberedskabet indsatslederen 20 Actioncard redningsberedskabet holdleder 21 Actioncard KOOL 22 DSB redningsfolder BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 2

3 Indledning Der er ca. 90 personpåkørsler med tog årligt i Danmark og i forbindelse med politiet og redningsberedskabets indsats standses togdriften. Derved får personpåkørslerne og den efterfølgende indsats stor indflydelse på den offentlige trafik. Det har store samfundsøkonomiske konsekvenser, når togene holder stille, og som eksempel har Banedanmark beregnet, at udgifterne på landsplan var kr. i Der er på landsplan forskel på, hvor længe togene er standset af redningstekniske eller politimæssige årsager også når der er tale om påkørsler, som ikke er mistænkelige. Banedanmark har på den baggrund ønsket at effektivisere indsatsen og koordinationen ved personpåkørsler med tog, og i den forbindelse blev der i 2012 nedsat en arbejdsgruppe. Vejledningen er blevet til i et samarbejde i en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante beredskabsaktører og myndigheder og et udkast har været i en bred høring. Retningslinjernes opbygning Som udgangspunkt skal alle større hændelser / ulykker håndteres efter retningslinjer for indsatsledelse (REFIL), men i hændelser med personpåkørsel på skinner er der derudover særlige opgaver, som bør udføres - nemlig en hurtig og konkret vurdering om årsagen til påkørselen så afdøde kan fjernes / afdækkes med henblik på at togdriften kan genoptages helt eller delvist snarest muligt under maksimal hensyntagen til alle sikkerhedsmæssige aspekter (forbikørende tog, kørestrøm, jording etc.). Retningslinjerne er opbygget efter strukturen i REFIL, og er derfor et forslag og et hjælpeværktøj til nogle handlemuligheder for beredskabsaktørerne under hensyntagen til situationen og de tilstedeværende ressourcer, og der lægges vægt på dialog og opfordres til, at bemærkninger og erfaringer i forbindelse med brug af retningslinjerne. Strategisk hensigt: Det er vejledningens strategiske hensigt gennem politiets koordinerende ledelse at sikre dialog og samarbejde mellem relevante aktører i den samlede opgave ved personpåkørsler med tog og herunder have særlig fokus på sikkerhed, personredning, efterforskning og forsat togdrift. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 3

4 Afgrænsninger Vejledningen er for jernbanedriften, hvor Banedanmark har ansvaret og styringen og politikredsene kan derudover lave lokale aftaler / instrukser de steder, hvor der er lokalbaner. Vejledningen er kun gældende for personpåkørsel med tog og ikke i forbindelse med politimæssige forretninger -f. eks. eftersættelse, eftersøgning på jernbanenettet eller fund af mistænkelige genstande. I forbindelse med andre politimæssige forretninger end personpåkørsel skal Driftscenter Danmark dog forsat altid kontaktes via vagtcentralen i politikredsen med henblik på at indstille togdriften. Politi - Alarmcentralen 112 Der er 3 centre i Danmark hvor 112 alarmopkald modtages. Politiet er ansvarlige for 2 centre, som er beliggende i Aarhus og i Slagelse. Det tredje center er beliggende i København, og betjenes af Københavns kommune, Københavns Brandvæsen. Politiets alarmcentraler kan modtage og behandle alarmopkald fra hele landet, og modtager endvidere overløb fra Storkøbenhavns alarmcentral. Storkøbenhavns alarmcentral modtager og behandler alene opkald fra Storkøbenhavn. Alarmcentralen 112 modtager opkald enten fra Driftscenter Danmark eller private og disponerer de beredskaber, der skal varetage opgaven. Såfremt alarmen indløber fra Banedanmark eller togpersonale i øvrigt, udfindes skadestedet ud fra strækningens TIB nr. og kilometrering, som oplyses af Banedanmark eller togpersonalet. Foretages alarmeringen af en privat person, udfindes skadestedet ud fra de oplysninger som 112 modtager ved opkaldet Celle ID - markering på kortet fra en telemast, 112 systemets øvrige søgemuligheder eller fra 112 app, såfremt anmelderen har denne på sin telefon. Når skadestedet/gerningsstedet er udfundet, kender 112 systemet de beredskaber, som er ansvarlig for opgaven. Alle beredskaber betjenes elektronisk og 112 alarmcentralen vælger en årsagskode ud fra anmeldelsens pålydende beskrevet som: Tilskadekomst-Øvrige - denne alarm sendes til Sundhed og politiet (såfremt anmeldelsen er modtaget fra en privat person, bliver Banedanmark underrettet telefonisk). Er der tale om en fastklemt person vælges årsagen: BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 4

5 Redning-Fastklemt, Maskine o.l. eller FUH-Fastklemte/LASTBIL/BUS - disse alarmer sendes til Sundhed, Redningsberedskabet og politiet. Vagtcentralen i politikredsen Politikredsens vagtcentral modtager anmeldelse om personpåkørsel fra alarmcentral 112 med angivelse af sted / togstrækning og evt. antal tilskadekomne samt at Driftscenter Danmark er underrettet og at togdriften er standset eller standses efterfølgende. Politikredsens vagtcentral vurderer, prioriterer og disponerer ressourcerne og sender patruljevogn (e) og efter konkret vurdering / prioritering indsatsleder til stedet med henblik på iværksættelse af en politimæssig indsats herunder den koordinerede ledelse. Indtil ISL PO er på stedet, skal koordinering og kommunikation ske via vagtcentralen i politikredsen, blandt andet med henblik på at sikre et indledende retvisende situationsbillede. Politikredsens vagtcentral kan foretage kontrolopringning til Driftscenter Danmark med henblik på yderligere oplysninger som nøjagtig position, evt. tilkørselsveje, antal tilskadekomne døde og det er politikredsens vagtcentrals ansvar, at togdriften er aftalt standset med Driftscenter Danmark. Politikredsens vagtcentral instruerer patruljevogne og indsatsleder om relevante forhold i relation til opgaven. Såfremt det af anmeldelsen tydeligt fremgår, at der er tale om personpåkørsel med allerede erkendt dødelig udgang bør politikredsens vagtcentral straks rekvirere en rustvogn med henblik på at spare tid og dermed arbejde for snarlig genoptagelse af togdriften. Første vogn / indsatsleder politi ISL-PO Første patruljevogn på stedet er ISL-PO indtil indsatslederen er fremme (såfremt denne er disponeret) og skal straks vurdere påkørselens omfang og de nødvendige politimæssige dispositioner. Indledende efterforskning / undersøgelse ISL-PO foretager en vurdering og undersøgelse om personpåkørselen er mistænkelig eller ikke mistænkelig. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 5

6 Forløbet / påkørselen og årsagen søges klarlagt og findes udfra afhøringer, besigtigelser, efterforskningsskridt og de faktiske omstændigheder og såfremt afdøde kan fjernes eller tildækkes, kan dette ske under hensyntagen til sporsikring (pose over hoved, hænder og fødder) og af etiske grunde. Politikredsens vagtcentral, der har den operationelle ledelse af opgaven, assisterer i fornødent omfang ISL-PO med fastlægge hændelsesforløbet. ISL-PO kan ligeledes afgive en situationsmelding og prognose om varigheden ved standsning af togdriften i dialog med vagtcentralen i politikredsen. ISL-RB og ISL-PO kan i samråd med undersøgelsesvagten skønne, hvilke spor der evt. kan åbnes mens undersøgelse / efterforskning foregår, såfremt dette kan ske fuldt forsvarligt og uden nogen form for risiko for det personale, der er indsat i beredskabsopgaven ved påkørslen. Efterforskning i forbindelse med ikke-mistænkelig påkørsel Politikredsen er ansvarlig for at varetage såvel den operative som den efterforskningsmæssige indsats i tilfælde af en personpåkørsel. Det er væsentligt, at der i opgaveløsningen til stadighed er fokus på at sikre balance mellem politiets operative og efterforskningsmæssige indsats på den ene side og muligheden for snarest muligt at få genoptaget togtrafikken helt eller delvist på strækningen. Efterforskning i forbindelse med mistænkelig påkørsel Hvis der er tale om en mistænkelig påkørsel igangsættes en omfattende og tidskrævende sporsøgning og efterforskning i og omkring påkørselsstedet. National kriminaltekniskcenter, NKC varetager på landsplan en række kriminaltekniske opgaver, som kræver særlig ekspertise, rutine og udstyr. Det er dog også i denne situation væsentligt, at der i opgaveløsningen til stadighed er fokus på at sikre balance mellem politiets operative og efterforskningsmæssige indsats på den ene side og muligheden for snarest muligt at få genoptaget togtrafikken helt eller delvist på strækningen. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 6

7 Redningsberedskabet - Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) ISL-RB søger ved ankomst til indsatsområdet kontakt til ISL-PO (eventuel første patruljevogn på stedet) samt den koordinerende læge (KOOL) - som indgår i den øvrige indsatsledelse, med henblik på en vurdering og diskussion af sikkerheden for det indsatte personale herunder, om det er forsvarligt at åbne et nabospor for at få togdriften igangsat. Redningsberedskabets indsats foregår ledelsesmæssigt som ved en konventionel indsats og efter REFIL. Redningsberedskabets indsats koncentreres indledningsvis om sikring af skadestedet og herefter om redning af skadelidte samt eventuelt efterfølgende sanering af relevant område. En eventuel sanering foretages i samarbejde med sundhedsberedskabet. ISL-RB og ISL-PO videregiver og modtager meldinger fra Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen vedr. togstop, udkobling af kørestrøm, jording af køreledning samt andre relevante situationsmeldinger. Holdleder redningsberedskab (HL RB) HL-RB skal ved ankomst kontakte ISL-RB med henblik på at få oplysning om, at togtrafikken er standset og indtil dette kan bekræftes, skal indsatsforberedende tiltag udføres. HL-RB iværksætter indsats efter ordre fra ISL-RB med fokus på mandskabets sikkerhed. For at sikre sporene yderligere kan der evt. opsættes blåt blink i rangerspor / nabospor. Dette skal aftales med undersøgelsesvagten eller Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen. Der henvises til retningslinjer vedr. redning jernbane udarbejdet af DSB, hvori materieltekniske data er anført etc. Kørestrøm udkobles kun efter anmodning fra indsatsledelsen og når kørestrøm udkobles kan det umiddelbart ikke genindkobles og dette kan have stor betydning for redningsindsatsen, hvis et tog med el-styring ikke kan flyttes. Der er ikke stærkstrøm i skinnerne, men alene i køreledningerne, hvorfor det som udgangspunkt ikke vil være nødvendigt at få kørestrømmen afbrudt. Indsatsledelsen skal derfor i hvert enkelt tilfælde kontakte vagtcentralen i politikredsen med henblik på at drøfte nødvendigheden af at afbryde kørestrømmen og dette gælder også i tilfælde, hvor der efter en indsats skal ske rensning af skadestedet ved spuling af skinnerne. Der er en meget lav svagstrøm i skinnerne, som måler trafikken. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 7

8 Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i forhold til den aktuelle situation, hvorvidt kørestrømmen skal afbrydes, hvilket indsatsledelsen må vurdere i hvert tilfælde i et samarbejde med undersøgelsesvagten. Regionernes præhospitale indsats - Akut medicinsk koordinationscenter (AMK) AMK alarmeres fra alarmcentralen 112 og varetager alarmering af det nødvendige antal hospitaler, ambulancer, akutlæger, udykningslæger mm. i tilfælde med flere tilskadekomne. AMK udsender KOOL (koordinerende læge), som fungerer som AMK s fremskudte repræsentant på stedet og skal i koordination med den øvrige indsatsledelse rådgive om og lede sundhedsberedskabets indsats på skadestedet. Koordinerende læge (KOOL) Under fremkørsel skal KOOL på baggrund af meldingen vurdere, om der er behov for yderligere sundhedsfaglige indsatsstyrker (akutlægebil, ambulancer etc.). KOOL tager ved ankomst kontakt til de øvrige indsatsledere og under hensyn til ulykkens art og omfang og sikkerheden på skadestedet skal muligheden for at udstede en dødserklæring på en afdød ske så hurtigt som mulig af hensyn til sporsikring inden flytning af liget, således, at togdriften eller dele heraf kan genoptages uden unødig forsinkelser. Transportsektoren - Banedanmark Banedanmark er ansvarlig for statens jernbaner i Danmark i forbindelse med drift, vedligeholdelse, køreplanlægning og trafikstyring. Driftscenter Danmark Driftscenter Danmark er Banedanmarks overordnede trafikale ledelse i hele Danmark og kontaktpunkt for alle hændelser ved jernbanen, hvor der skal ske en indsats og vil normalt være i stand til at standse alle tog med kort varsel gennem signalgivning, telefon eller radiomelding til lokomotivføreren. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 8

9 Ved en personpåkørsel vil al trafik i sporene som regel være standset både i hændelsessporet og i nabosporet, når indsatsen når frem. Spor til rangering vil umiddelbart ikke være spærret. Der vil hurtigt være en vis togophobning som følge af togstandsningen og det er ønskeligt, at alle tog så hurtigt som muligt kan komme frem til perron (station), hvor der kan tages hånd om passagerne. Dette af hensyn til indsatsstyrkernes sikkerhed og til passagerne, da det ikke kan udelukkes, at passager, som er spærret inde i et tog kan finde på at forlade dette midt på strækningen. Proceduren ved standsning af togtrafik er derfor, at alle myndigheder skal kontakte ISL-PO / vagtcentralen i politikredsen. Driftscenter Danmark modtager enten nødopkald fra fjernstyringscentral / kommandopost eller fra alarmcentralen 112 og standser togtrafikken i alle spor omkring stedet for personpåkørselen. Såfremt opkaldet kommer fra fjernstyringscentral / kommandopost underrettes alarmcentralen 112. Hvis hændelsen alene berører S-banen, kan Driftscenter Danmark udlicitere hændelsen ved at give telefonnummer til Togleder S-banen, som overtager kontakten. dog meldes der altid færdigt som beskrevet til Driftscenter Danmark. Undersøgelsesvagten underrettes af fjernstyringscentral / kommandopost. Undersøgelsesvagten Undersøgelsesvagten har ved uheld bemyndigelsen til at iværksætte og lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i forbindelse med assistance til politiet og redningsberedskabet (rydning, bjærgning og genopretning af jernbanen). Undersøgelsesvagten kan fungere som kommunikationsbindeled mellem indsatsledelsen og Driftscenter Danmark. Undersøgelsesvagten kører ikke frem til alle indsatser og hver enkelt påkørsel beror på en konkret vurdering. Denne vurdering beror på om der er stor sandsynlighed for, om personlig tilstedeværelse er nødvendig og kan nås, inden redningsindsatsen er forbi eller før der er ryddet op på uheldsstedet altså køretiden i relation til indsatstiden og årsagen til påkørselen. Der er dog visse strækninger (næsten hele Sjælland, hele S-banen, næsten hele Fyn samt Øst og Sydjylland), hvor undersøgelsesvagten altid skal indlede fremkørsel og fortsætte indtil det eventuelt er afklaret, om fremmøde er nødvendig eller om undersøgelsesvagten kommer for sent i forhold til redningsindsatsen. ISL-PO kan i alle tilfælde bede om at få undersøgelsesvagten frem, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 9

10 Kommandopost / fjernstyringscentral En kommandopost er en station, hvor trafikken styres lokalt af en stationsbestyrer, som har den sikkerhedsmæssige ledelse af trafikken på en station. En fjernstyringscentral er et sted, hvor man styrer trafikken på flere stationer af en fjernstyringsleder. Fjernstyringscentralen koordinerer og styrer togafgangen og modtager / sender / videregiver al relevant radiokommunikation fra toget til Driftscenter Danmark. Det er kommandopost / fjernstyringscentral, der fysisk styrer togtrafikken. Togpersonalet Lokomotivføreren er den person, der fremfører toget og bliver ved togets strækningsradio med kontakt til kommandopost / fjernstyringscentral. Derudover har han kendskab til togets tekniske data og systemer. Togføreren er øverste ledelse af øvrigt togpersonale og passagerer og er blandt ansvarlig for evakuering indtil redningsberedskabets ankomst. Det øvrige togpersonale assisterer togføreren og kender blandt andet til togets nødsystemer og passagerantal. DSB - TV-overvågning København Politiet har i København ved en samarbejdsaftale adgang til overvågningsbilleder / videooptagelser via en FTP server, som DSB har stillet til rådighed og politiet kan frit downloade overvågningsbilleder / videooptagelser. Adgangen til serveren vil blive logget. I forbindelse med gennemsyn, behandling og opbevaring af datamateriale, skal persondatalovgivningen overholdes. Optagelserne gemmes i 7 dage, hvorefter sletning automatisk sker. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 10

11 TV-overvågning øvrige Danmark Politiet kan altid telefonisk kontakte DSB videoovervågning telefon døgnet rundt, som kan oplyse, om der er tilgængelig videoovervågning på den aktuelle station etc. samt hvordan data logges og sikres. DSB videoovervågningscentral er beliggende Telegade 2, 2630 Taastrup og kan også kontaktes på Afslutning og genetablering af togdrift Efter en konkret vurdering af ISL-RB kan redningsberedskabet benyttes til sanering og oprydning på skadestedet. Indsatsledelsen skal altid kontakte Driftscenter Danmark via vagtcentralen i politikredsen i forbindelse med rensning (spuling) af skinner for at få afbrudt kørestrømmen. Indsatsledelsen foretager løbende situationsmeldinger og sidst en klarmelding til genetablering af togdriften til ISL-PO eller i dennes fravær til en dertil valgt person (eksempelvis første vogn) som herefter foretager færdigmelding til vagtcentralen i politikredsen således at togdriften igen kan påbegyndes.. Kommunikation Ved en personpåkørsel er det vigtigt, at der hurtigt etableres en effektiv SINE kommunikation imellem beredskaberne og øvrige aktører. Når politiets112 alarmcentral modtager en opgave vedrørende personpåkørsel, hvor der vil være to eller flere beredskabsmyndigheder involveret, får politiets vagtcentral besked om, at der skal tildeles et SINE skadestedssæt til tværsektoriel kommunikation mellem beredskaberne. Den ansvarlige politikreds tildeler skadestedssættet. Alarmcentralen for Storkøbenhavn tildeler automatisk et SINE skadestedssæt til samtlige hændelser i det storkøbenhavnske område. Under fremkørsel til hændelsen kommunikerer indsatsledelsen på den pågældende politikredses default SINE skadestedssæt (se nedenfor/gælder for alle politikredse). Når den samlede indsatsledelse er samlet ved hændelsen skiftes nærmere aftalt kanal. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 11

12 Default skadestedssæt: 1 Nordjyllands Politi 10 2 Østjyllands Politi 20 3 Midt- og Vestjyllands Politi 30 4 Sydøstjyllands Politi 40 5 Syd og Sønderjyllands Politi 50 6 Fyns Politi 60 7 Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi 70 8 Midt- og Vestsjællands Politi 80 9 Nordsjællands Politi Københavns Vestegns Politi Københavns Politi Bornholms Politi 120 Driftscenter Danmark informeres af alarmcentralen om hvilket SINE skadestedssæt hændelsen afvikles under. Driftscenter Danmark og undersøgelsesvagterne vil under fremkørsel skulle anvende SINE default skadestedssæt talegruppe ISL. Det forventes, at Driftscenter Danmark og at undersøgelsesvagterne har SINE radioer til gennemførelse af kommunikationen. Under afviklingen af hændelsen vil Driftscenter Danmark og undersøgelsesvagterne anvende det tildelte SINE Skadestedssæt talegruppe ISL. Skulle der under afviklingen af hændelsen være behov for kommunikation med Havarikommissionen, vil dette kunne ske på samme SINE skadestedssæt. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 12

13 Evaluering og vidensopsamling ISL-PO evaluerer med egne indsatsstyrker efter indsatsen. ISL-RB evaluerer med egne indsatsstyrker efter indsatsen. Rigspolitiet, Nationalt Beredskabscenter NBC, følger løbende brugen af denne vejledning. Forslag til ændringer og rettelser indsendes til NBC via POL FP NBC sikker. Banedanmark har med flere politikredse aftalt møder, hvor hændelser og indsats med personpåkørsler diskuteres. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 13

14 Actioncard for Driftscenter Danmark anmeldelse om personpåkørsel Situation Fjernstyringscentral / kommandopost melder om personpåkørsel eller alarmcentral 112 melder om personpåkørsel Opgave Udførelse Sikre, at færdselen i spor er sikret Få oplyst påkørselssted/indsatssted så præcist som muligt. Undersøg i hvilket omfang lokal stationsbestyrer har spærret. Undersøg om der er naboinfrastruktur, der skal spærres. Få oplyst fra politi / beredskab, hvorfra indsatsen skal ske. Juster eventuelt spærringsbehov hos lokal stationsbestyrer. Tag kontakt til naboinfrastrukturs stationsbestyrer / DC / togleder og forlang spærring i relevant omfang. Få bekræftelse fra alle relevante stationsbestyrere på, at der er spærret i nødvendigt omfang og eventuelle tog på vej mod stedet er standset. Indtil dette er sket: afvis overfor politi/beredskab, at der er spærret, uanset evt. oplysninger ved alarmering. Når alle nødvendige bekræftelser foreligger: giv politi/beredskab tilladelse til at færdes i sporet. På større stationer (Kh, Kk, Ro, Rg, Od, Ar, Ab, Fa, pa ) gør politi/beredskab opmærksom på, at der kan forekomme rangering som ikke umiddelbart kan standses. Oplys undersøgelsesvagt om, hvilke forholdsregler, der er taget og hvilke tilladelser der er givet. Få undersøgelsesvagtens køretid og videregiv til ISL-PO. Kommunikation Lokal stationsbestyrer vedr. sted samt spærring af spor. Nabo-stationsbestyrer vedr. spærring af spor. ISL-PO, ISL-RB vedr. tilladelse til (eller forbud mod) at færdes i spor. Undersøgelsesvagt vedr. videre forløb. Bemærkninger Næste actioncard: indsats færdig tilbage til drift BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 14

15 Actioncard for Driftscenter Danmark indsats færdig tilbage til drift Situation Opgave Udførelse Indsats færdig tilbage til drift Sikre, at driften kan genoptages helt eller delvist uden fare for indsatspersonel. Modtag melding fra ISL-PO om at driften kan genoptages i bestemte spor: Indhent meget præcise oplysninger hvilke spor. Hvis tvivl åbn ikke for trafik. Indhent oplysning om, hvorvidt sporet skal spærres igen senere. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Modtag melding fra undersøgelsesvagt om, at driften kan genoptages i bestemte spor: Indhent oplysning om, hvorvidt sporet skal spærres igen senere. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages i det / de pågældende spor. Modtag melding fra ISL-PO at indsatsen er færdig: Få entydigt bekræftet, at alt indsatspersonel er ude af sporet. Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Modtag melding fra undersøgelsesvagt om, at indsatsen er færdig: Oplys lokal stationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Oplys evt. nabostationsbestyrer om, at driften kan genoptages. Kommunikation ISL-PO om åbning for trafik helt/delvist/midlertidigt. Undersøgelsesvagt om åbning for trafik - helt/delvist/midlertidigt. Stationsbestyrer om ophævning af spærring Nabostationsbestyrer om ophævning af spærring. Bemærkninger Melding om at indsatsen er færdig (i samtlige spor) kan modtages fra ISL-RB, hvis ISL-PO har forladt stedet og det entydigt kan bekræftes, at ISL-RB er sidste mand på stedet. Melding om at indsatsen er færdig (i samtlige spor) kan modtages fra politiets vagtcentral. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 15

16 Actioncard undersøgelsesvagt Situation Opgave Undersøgelsesvagt underrettet om personpåkørsel At undersøge omstædighederne ved personpåkørselen At bistå ISL-PO hhv. ISL-RB med jernbanetekniske spørgsmål under indsats. At være Banedanmarks repræsentant på skadestedet. Udførelse Start altid fremkørsel på de i intern instruktion angivne strækninger. Start fremkørsel på øvrige strækninger, hvis det skønnes hensigtsmæssigt eller er ønskes af ISL hhv. togleder. Undersøg under fremkørsel, om fremmøde kan nås indenfor hensigtsmæssig tid. Hvis køretiden skønnes for lang og ISL og / eller togleder er enig: vend om. Modtag yderligere relevante oplysninger fra DcDK. På skadested: tag kontakt til ISL-PO og tilbyd assistance. Assister ISL-PO hhv. ISL-RB efter ønske og vær evt. bindeled til DcDK. Tag evt. initiativ til at få del-åbnet for trafik. Foreslå ISL-PO hhv. ISL-RB jernbanemæssige tiltag, som kan gøre indsatsen mere sikker og / eller effektiv. Tag evt. initiativ til at få en prognose for indsatstiden hos ISL-PO. Fortag egne undersøgelser vedr. årsagen mv. til påkørselen. Modtag evt. tilladelse fra ISL-PO om, at indsatsen er færdig og alt indsatspersonel er ude af sporet og videregiv til DcDK. Kommunikation DcDK vedr. køretid og øvrige relevante oplysninger. ISL-PO hhv. ISL-RB vedr. ønsket assistance. ISL-PO vedr. hel eller delvis genoptagelse af trafikken. Bemærkninger Melding om, at indsatsen er færdig og alt indsatspersonel er ude af sporet, kan modtages fra ISL-RB, hvis denne er sidste mand på stedet. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 16

17 Actioncard for politikredsens vagtcentral Situation Anmeldelse om personpåkørsel indløber fra alarmcentral 112 eller fjernstyringscentral / kommandopost årsag kendes ikke (selvmord, ulykke, drab). Såfremt anmeldelsen indløber fra private underrettes alarmcentral 112. Opgave Udførelse At sende politipatrulje og efter konkret vurdering og prioritering indsatsleder til uheldsstedet med henblik på at iværksætte koordineret redningsindsats og få afklaret hændelsens omstændigheder mv. Kontakt Driftscenter Danmark tlf sikre at togdrift er standset Hvis anmeldelsen kommer fra alarmcentral 112 er Driftscenter Danmark underrettet. Forsøg at klarlægge årsagen hvis muligt (selvmord, ulykke etc.) Send første vogn og efter konkret vurdering og prioritering ISL-PO til uheldstedet. Sikre tildeling af skadestedssæt. Instruer første vogn og eventuelt ISL-PO at togdrift er standset Rustvogn skal rekvireres straks der er en erkendt afdød dette blandt andet med henblik på, at togdriften kan genoptages snarest muligt. Underret Driftscenter Danmark når indsatsen er afsluttet Kommunikation Driftscenter Danmark DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 17

18 Actioncard for indsatsleder Politi Situation Opgave Udførelse Anmeldelse om personkørsel med tog At koordinere indsatsen sammen med ISL-RB, herunder varetage sikkerheden omkring indsatsen, konstatere årsagen til påkørselen og andre politirelevante forhold, samt arbejde for en snarlig genoptagelse af togdriften Koordinere indsatsen efter retningslinjerne i REFIL herunder sikkerhed for alle beredskabsaktører samt udpegning af fareområde. Sikre at rustvogn er rekvireret, hvis der er tale om en erkendt død Udfind identifikationen på påkørte og årsagen til påkørselen samt øvrige relevante oplysninger til rapport. Ved længere tidshorisont vurderes, hvordan toget kan evakueres for passagerer. ISL-PO sikrer sig, at al indsats i sporet er afsluttet og at alle beredskaber har forladt sporet. Kun politikredsens vagtcentral / ISL-PO kan melde indsats afsluttet til Driftscenter Danmark evt. via undersøgelsesvagten. Hvis politi ikke har været tilstede i forbindelse med indsatsen kan ISL-RB melde indsatsen afsluttet politikredsens vagtcentral skal dog også underrettes. Kommunikation Driftscenter Danmark DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 18

19 Actioncard for første vogn Situation Opgave Udførelse Anmeldelse om personpåkørsel med tog At køre frem til uheldsstedet eller angivet kontaktpunkt og ved ankomst iværksætte opgaveløsning som ISL PO. Indgå i dialog med andre relevante beredskabsaktører på stedet. Sikre, at sikkerhedsmæssige forhold på stedet er fuldt forsvarlige under indsatsen, herunder også ved forsat togdrift. Sikre at relevante opgaver på stedet løses effektivt af de indsatte enheder. Afklare hændelsesforløbet herunder om forholdet er mistænkeligt. Sikre ID på relevante personer (herunder afdøde) til rapport. Frigive stedet via Vagtcentralen efter indsatsen. Kommunikation DSB vagtcentral (TV-overvågning) / BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 19

20 Actioncard for redningsberedskab Indsatsleder (ISL-RB) Situation Opgave Udførelse Melding om personpåkørsel med tog Personredning, sanering Tag kontakt til Driftscenter Danmark tlf og få oplyst om togdrift er standset på skadestedet. Videregiv melding om togdriften til RB-HL Ved ankomst igangsættes redningsindsats ved ordre til ISL-HL med vægt på status om togdriften er stoppet og om der i øvrigt er andre særlige fare. Sikre sig med lokomotivføreren, at toget er afbremset / ikke kan flyttes. Tag kontakt til ISL-PO og KOOL mhp. organisering af indsatsområdet herunder vurdering af sikkerheden for indsatspersonalet Udøve den tekniske ledelse på skadestedet Sammen med indsatsledelsen vurdere om togdrift kan genoptages i udvalgte spor samt betingelser for dette (f. eks. hastighed) Modtage melding fra ISL-PO om at togtrafikken er genoptaget i udvalgte spor. Videre meldinger til RB-HL Hvis kørestrømmen skal afbrydes meddeles dette til Driftscenter Danmark. Modtage besked fra Driftscenter Danmark når kørestrøm er udkoblet Iværksætte jording af køreledning og sanering ved ordre til RB-HL Meddel ISL-PO at RB er færdig på skadestedet Kommunikation Driftscenter Danmark BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 20

21 Actioncard for redningsberedskab Holdleder (HL) Situation Opgave Udførelse Melding om personpåkørsel med tog Personredning, sanering Ved ankomst kontakt ISL-RB mhp. om togdrift er standset Udfør indsatsforberedende tiltag indtil bekræftelse på togstop Modtag melding fra ISL-RB når togdrift er genoptaget i udvalgte spor samt betingelser for disse (f.eks. hastighed) Modtag melding fra ISL-RB om at kørestrøm er afbrudt i specifikke spor og at køreledning skal jordes Iværksæt jording af køreledning Iværksæt redningsindsats efter ordre fra ISL-RB med fokus på påsætning af sporspærringsstopper (evt. blåt blink) Gennemfør saneringsindsats Meddel ISL-RB når indsatsen er slut og al mandskab er væk fra spor Kommunikation Driftscenter Danmark BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 21

22 Actioncard for KOOL Situation Opgave Melding om personpåkørsel med tog At køre frem til angivet kontaktpunkt og etablere kontakt til ISL-RB og ISL- PO og der danne overblik over behovet for sundhedsfaglig indsats (lille / simpelt / stor / komplekst skadested) og i samarbejde med indsatsledelsen og med hensyn til hurtigst muligt at genoptage togdriften at udpege hensigtsmæssig placering af faciliteter, hvortil tilskadekomne, uskadte og døde umiddelbart kan evakueres af redningsberedskabet og politiet. At varetage den sundhedsfaglige indsats i indsatsområdet samt at holde AMK løbende underrettet om situationen. Udførelse Under fremkørsel til stedet: Etablere kontakt til ISL-PO og ISL-RB på default SS ISL for at aftale kontaktpunkt. Vurdere om behov for at rekvirere yderligere styrker (akutlægebil, ambulancer mv.) Ved mere end 2 svært tilskadekomne skal der disponeres / rekvireres yderligere en akutlægebil i den udstrækning, det er muligt. Den første ankomne læge fungerer som KOOL (ISL-SU) indtil designeret KOOL ankommer. KOOL s lægeassistent skal som udgangspunkt blive hos denne og stå for radiokommunikation og sammen med ambulancelederen sikre, at skadestedsloggen føres. Radiokommunikation og indsatsledelse: Inden indsatsledelsen mødes anvendes default skadestedssæt. AMK-VCT melder skadestedssæt ud som der skiftes til, når indsatsledelsen fysisk er samlet. Kontakt ISL-RB og ISL-PO mhp.: Ulykkens art og omfang. Sikkerheden på skadestedet fareområde, specielle forhold (brand, strøm, kemikalier, andet) Antal tilskadekomne, sværhedsgrad og mulige døde. Drøft muligheden for akutlæge hurtigt kan få adgang til formodet død patient mhp. dødserklæring (væsentligt ad hensyn til evt. sporsikring med poser inden flytning af liget). Hensigtsmæssig placering af evt. behandlingsplads, opsamlingssted og samlested for døde udpeges under hensyntagen til hurtigst muligt at genoptage togdriften. Aftale at der skal skiftes til tildelte SS samtidigt melding til AMK herom. Kontakt ambulancelederen: BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 22

23 Aftal sammen med denne, hvornår afsendelse af patienter skal foregå samt procedure for melding af patienter til AMK. Tilbagemelding til AMK: Ulykkens art og omfang samt antal tilskadekomne og sværhedsgrad Specielle forhold (brand, kemikalier eller andre risici) Behov for aktivering af kriseterapeutisk beredskab Videre koordination: Alle patienter skal visiteres (og om muligt) tilses af lægen på behandlingspladsen og registreres med ID / nummer, skade og hospital samt afsendelsestidspunkt på skadestedsloggen. I mangel af CPR-nr. kan ambulancejournalens 4 sidste cifre anvendes som ID. Visitation sker i samarbejde med AMK. Supplerende udstyr og medicin rekvireres via AMK. Opsamlingssted: aftal med ambulancelederen og ISL-PO at der placeres en ambulancebehandler fast ved disse patienter og at der rekvireres en elle flere busser via ISL-PO. Behandlingsplads: aftal med ambulancelederen at der udtages det nødvendige antal ambulancefolk som hjælpere på behandlingspladsen og evt. at ambulancefolkene er primære behandlere. AMK orienteres løbende Afmelding: Når alle patienter er evakueret meldes dette til AMK. Framelding fra skadested sker efter aftale med indsatsledelsen og meddeles AMK. Kommunikation Bemærkninger Default SS-ISL på vej til skadested og Tildelt SS-ISL og SS-SUND efter kontakt er etableret i den tværfaglige indsatsledelse. Den sundhedsfaglige ledelse og indsats i forbindelse med personpåkørsel med tog adskiller sig ikke fra gældende retningslinjer for indsatsledelse (REFIL). Dette gælder også for ambulancetjenesten og AMK, hvorfor der ikke er skrevet særskilte actioncard for dem. Ad hensyn til hurtigst muligt genopretning af togdriften bemærkes følgende opmærksomhedspunkter, som den tværfaglige indsatsledelse konkret skal forholde sig til: 1 - muligheden for dødserklæring inden den formodede afdøde flyttes. Årsagen hertil er ønsket om sporsikring med blandt andet pose over hovedet inden flytning af liget. Emnet er afgørende for minimering af spildtid / genopretning af togdrift og involverer såvel sikkerhedsmæssige aspekter (ISL-RB myndighedsområde) som efterforskningsmæssige aspekter (ISL-PO myndighedsområde) og sundhedsfaglige aspekter (KOOL / ISL-SU myndighedsområde), hvad angår dødserklæring. 2 placering af faciliteter og evakuering af patienter hertil skal tage højde for genetablering af togdriften sideløbende med fortsat aktivitet i faciliteterne. BN423 JERNBANE-PERSONPÅKØRSEL Side 23

CBRNE-terrorhændelser

CBRNE-terrorhændelser Indsatstaktiske retningslinjer og samarbejdsprincipper ved CBRNE-terrorhændelser RIGSPOLITIET November 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Arbejdsgruppens sammensætning...3 3. Formål og baggrund

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave

BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB. - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning. 2. udgave BILAG TIL HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Bilag til Håndbog om sundhedsberedskab - en vejledning om sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog

Toguheld. Toguheld - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog - En undersøgelse af redningsberedskabet indsatser ved uheld med tog Toguheld Beredskabsstyrelsen Udviklingsenheden Marts 2003 Forsidefoto: Frontal kollision (Kølkær, 2. marts 2000) af Thorkild Nielsen

Læs mere

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland

Plan for. Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab. i Region Midtjylland Plan for Sundhedsberedskabet og det Præhospitale beredskab i Region Midtjylland December 2013 Region Midtjylland Sundhed 1. Indledning... 5 1.1 Planens opbygning...5 1.2 Lov- og plangrundlaget...6 1.3

Læs mere

Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen

Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen Bilag til rapport OM sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen 2009 Bilag til Sundhedsfaglige opgaver i alarmeringsfasen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord:

Læs mere

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2

Notat om samarbejdet mellem politiets alarmcentraler og regionernes AMK-vagtcentraler om håndteringen af alarmopkald til 1-1-2 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU alm. del Bilag 108 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 18. december 2012 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Mads Kruse Sagsnr.: 2011-19203-0028

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse VURDERING AF DEN AKUT MEDICINSKE INDSATS I DANMARK 2005 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Vurdering af den akut medicinske indsats i Danmark 2005 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune

Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune 31. oktober 2013 Sundhedsberedskabsplan for Sønderborg Kommune Godkendt af Sønderborg Byråd den 18. december 2013 1/34 INDHOLD Del 1 Krisestyringsorganiseringen... 3 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE

Læs mere

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling

Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabsstyrelsen Oktober 2005 Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående erfaringsopsamling Beredskabets indsats i forbindelse med orkanen 8. januar 2005 En tværgående

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015

Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015 Vejledning om udarbejdelse af sikkerhedsplan for større udendørs musikarrangementer o.lign. 1. udgave, 2015 1 Indhold Indledning 3 Lovgrundlag 5 Arrangørens ansvar 5 Terminologi 6 Sikkerhedsplanens opbygning

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB

KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB KRISETERAPEUTISK BEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2010 Erstatter kapitel 7 i: 2. udgave af Håndbog om sundhedsberedskab, 2007 Kriseterapeutisk beredskab, Planlægning af sundhedsberedskabet

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden.

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007. Sag nr. 1. Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 19. november 2007 Sag nr. 1 Emne: Indkøbspolitik for Region Hovedstaden 2 bilag Koncern Økonomi Indkøb Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Til: Regionsrådet

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang!

Samarbejde på indsatssteder. sporbevaring. Indhold. Forord. Test din opmærksomhed en case-story Jeg tror, det brænder i min opgang! Samarbejde på indsatssteder sporbevaring Indhold Forord 2 Indledning 2 De enkelte parters opgaver Politi Redningsberedskab Følgeskadeentreprenør Forsikringsselskab 3 3 4 4 5 Find sporet og bevar det! 6

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende faglige retningslinjer for indsatsen i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

SINE i kystnære operationer

SINE i kystnære operationer 2015 JANUAR Center for Beredskabskommunikation # 02 Side 4 SINE i kystnære operationer Side 6 Side 10 Side 23 Superbrugere og vidensdelere udveksler erfaringer på regionale møder SINE åbner for andre end

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland

Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Rammerne for den fremtidige akutte struktur i Region Sjælland Baggrund Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2010 at igangsætte en kortlægning af det samlede akutområde med henblik

Læs mere

Delplan for Administrationen

Delplan for Administrationen Delplan for Administrationen Hedensted Kommune 2013 nen Delplan for Administratio- Forord... 3 Opbygning af kommunens samlede beredskabsplan... 3 1. Indledning... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Afdelingernes opgaver...

Læs mere

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet

Den Nationale Sårbarhedsudredning. Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet Den Nationale Sårbarhedsudredning Rapport fra underudvalget vedrørende sundhedsvæsenet September 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning og konklusion... 4 2.1. Sårbarheder... 4 3.

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK

KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK KVALITETS- STANDARDER FOR BØRNEHUSE I DANMARK vejledende retningslinjer for den faglige indsats i børnehusene Et tværfagligt samarbejde med barnet i centrum Titel: Kvalitetsstandarder for børnehuse i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan for Greve Kommune

Beredskabsplan for Greve Kommune 15. september 2009 Beredskabsplan for Greve Kommune Beredskabsplanen omfatter: Den civile sektors beredskab Sundhedsberedskabet Indhold Forord Indledning 1 Beredskabsplanen... 7 1.1 Formål... 7 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde

SINE i Superligaen. 2013 Center for Beredskabskommunikation. Side 2 AUGUST # 01. Tetra, bredbånd og det europæiske samarbejde AUGUST 2013 Center for Beredskabskommunikation # 01 Side 2 SINE i Superligaen Side 10 AGA-nettet kobler helikopterne på SINE Side 16 SINE Services skal give beredskaberne bedre overblik Side 22 Tetra,

Læs mere

Udbudskompendium. Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516. Udbud af. Ambulancetjenesten i Region Syddanmark

Udbudskompendium. Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516. Udbud af. Ambulancetjenesten i Region Syddanmark Udbudskompendium Begrænset udbud nr. 2008/S 25-033516 Udbud af Ambulancetjenesten i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Udbyder... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere