Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger"

Transkript

1 Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

2 Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der er tale om fysiske handlinger (fysisk vold), herunder at blive spyttet på, bid, krads, skub, riv i håret, kvælningsforsøg og knivstik. Eller psykisk belastende handlinger (psykisk vold), herunder trusler om vold, mobning, chikane, at blive hængt ud på internettet eller i pressen. Og det gælder, uanset om handlingerne udøves af borgere, kolleger, ledere eller andre. Også krænkende handlinger, der udøves af børn, psykisk handikappede og andre grupper, der ikke kan tilregnes sådanne handlinger, skal forebygges. Direkte eller indirekte trusler mod medarbejderes sikkerhed, velbefindende eller sundhed udgør krænkelser omfattet af denne politik. Der kan være tale om en krænkelse, selv om medarbejderen ikke umiddelbart oplever det sådan, og medarbejderen kan opleve noget som krænkende, som ikke opleves eller kategoriseres som sådan af omgivelserne. Og medarbejdere, der overværer sådanne handlinger rettet mod andre, kan være stærkt påvirket efterfølgende. Det tages i alle tilfælde hånd om medarbejderne. Nul-tolerancen betyder udover forebyggelse, at der altid reageres, når sådanne handlinger udøves. Alle krænkende handlinger skal registreres lokalt og derudover - afhængig af karakteren - registreres eller anmeldes i Easy, anmeldes til Arbejdstilsynet eller politianmeldes i overensstemmelse med de lokale retningslinjer. Krænkende handlinger, der udøves af ledere eller medarbejdere, vil tillige få ansættelsesretlige konsekvenser. Forebyggelse af krænkende handlinger er et fælles anliggende. Men det er ledelsens ansvar - sammen med arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderne - at sikre relevant forebyg-gelse og - hvor der er særlig risiko for at sådanne handlinger rettes mod medarbejderne, fx pga. direkte borgerkontakt i potentielle konfliktsituationer - beredskabsplaner, der sikrer at alle kender til, hvordan der skal ageres i tilfælde at sådanne hændelser er under optræk eller er sket. Og hvordan der tages hånd om den enkelte person efterfølgende. Det sker som en integreret del af APV-arbejdet. Det er endvidere ledelsens ansvar at sikre, at alle medarbejdere - hvor det er særligt relevant - er kvalificerede til at tackle sådanne hændelser bedst mulig, herunder at alle har det fornødne kendskab til regler, retningslinjer og evt. beredskabsplaner herfor. Evnen til at håndtere konflikter er væsentlig i forhold til at forebygge at krænkende handlinger opstår. Krænkende handlinger kan være arbejdsskader, som skal anmeldes. Hændelser, hvor der ikke umiddelbart er sket skade, registreres. Der henvises til EASY. Alle tilfælde af krænkende handlinger, og ved optræk hertil, drøftes med henblik på at forbedre forebyggelsen. Politikken er en generel politik, der angiver fælles rammer for forebyggelsen af krænkende handlinger i Lolland Kommune. Decentralt kan rammerne udfyldes med lokale politikker målrettet de lokale forhold og behov. Der henvises til de vedlagte handleguides, som er tænkt som inspiration til, konkret afsæt for eller direkte anvendelse i det decentrale arbejde med forebyggelse og beredskabsplaner. Yderligere inspiration: Voldspolitik - Lolland Kommune

3 Bilag 1: Forebyggelse - vejledning APV Forebyggelse af krænkende handlinger, herunder vold og trusler, indgår i APV-arbejdet på lige fod med andre forhold i arbejdsmiljøet. Registrering En løbende, systematisk registrering af krænkende handlinger og tilløb hertil er et godt internt redskab. Som et konkret værktøj kan med fordel anvendes et registreringsskema, hvor hændelsens karakter, forløb, tidspunkt, sted, skadens art, hvem der har været indblandet, om der var kolleger til stede, fravær på grund af voldsepisoden mv. noteres. Episoden beskrives med fordel detaljeret, så man har mulighed for at se eventuelle mønstre i, hvornår og hvordan volden opstår, og på den måde kan begynde at analysere årsager. Registreringen gør det også muligt at udarbejde en statistik, så arbejdspladsen kan dokumentere udviklingen i episoderne. Registrering af situationer med krænkende handlinger får hændelserne konkretise-ret og afliver myter. Tilrettelæg arbejdet Registrering, analyse og dialogen om vold og andre krænkende handlinger bør føre frem til at se nærmere på arbejdstilrettelæggelsen. I hvilke situationer opstår uroen og konflikterne? Er det, når medarbejderen er alene med borgeren? Når borgeren har måttet vente? Når borgeren afvises eller der gives et afslag? Når der stilles krav til borgeren? Eller når der ikke kan gives fyldestgørende information? Ved at vurdere de enkelte situationer kommer idéerne til, hvordan det daglige arbejde kan tilrettelægges anderledes. Fysisk indretning Indretning af afdelingen er med til at skabe rammer for god kommunikation og behandling, og dermed udviklingen af en konfliktreducerende kultur. Indretningen kan give en god oplevelse af fysisk rummelighed, eller en ubehagelig fornemmelse af indespærring. Hensigtsmæssig indretning skaber mulighed for, at alle kan opretholde deres egen intimsfære og er dermed konfliktforebyggende. Det kan handle om at ændre den fysiske indretning, så der bliver mere luft i lokalerne. Det kan være en ide at gennemgå alle lokaler grundigt og foretage de relevante bygningsmæssige ændringer, sørge for at der er flugtveje osv. Mødet med borgeren Borgerens første indtryk af mødet med det offentlige system kan medvirke til at reducere konflikter. En erfaren medarbejder kan både Det er en god ide, at afklare hvad I ønsker mere viden om. Og det er vigtigt at tale om, hvad registreringen skal bruges til og hvornår den skal diskuteres. Gennemfør f.eks. registreringen i en afgrænset periode, analyser informationerne og udarbejd handlingsplaner. Diskuter f.eks., hvis behov der er i fokus, om det er borgerens eller medarbejderens; diskuter hvordan problemerne opstår og kom med ideer til at undgå situationerne. Voldspolitik - Lolland Kommune 3

4 lave visitation med god sikkerhed for øje, samt signalere, at man gerne vil tage godt imod sine gæster. Dette kan have en afsmittende virkning på, om man føler sig respektfuldt behandlet som borger. Retningslinjer / Beredskabsplan Hvor det er relevant skal der være nedskrevne retningslinjer, så alle medarbejdere ved, hvordan de skal agere, når en situation er under optræk eller sker. Hvem skal tilkaldes? Hvordan tilkaldes de? Skal de tilkaldte holde sig i baggrunden eller overtage situationen? Hvis man er socialrådgiver og varsles om eller aftaler besøg af en klient, som forventeligt kan være voldelig eller truende er der ting at tage stilling til. En forebyggende retningslinje kan fx indeholde svar på: Hvem der skal deltage i samtalen? Hvor samtalen skal finde sted? Hvem skal adviseres? Skal døren til kontoret / lokalet stå åben? Retningslinjen skal også foreskrive, hvad der skal ske efter under og efter voldsepisoden. Den kan være lokal og konkret afspejle specifikke behov på den enkelte institution eller arbejdsplads. De mest væsentlige dele kan gøres til en kort, meget operationel plan, hvis konkrete indhold alle skal kende. Dele kan efter omstændighederne være på sektorniveau og angive en ramme for at sikre ensartet handling lokalt, f.eks. vedr. anmeldelse til arbejdstilsyn og politi. Eksempel på en retningslinje i forhold til trusler/truende adfærd fra elever og forældre: Aftal signal til kolleger i situationen - vær på vagt! - hjælp! Der bør være flere personer til stede, hvis der er formodning om, at en truende situation kan opstå. Sørg for at opretholde roen blandt børnene - hvis muligt. Det er legalt at lægge røret på ved telefoniske trusler. Ledelsen skal kontaktes umiddelbart efter hændelsen. Skema vedr. trusler/truende adfærd udfyldes, og evt. inddragelse af andre relevante instanser. Efter aftale med ledelsen kontaktes forældre med truende børn hurtigst muligt. Få talt truende situationer igennem med kollegaer/tr/sr/ledelse. Ved kontakt fra forældre til nyt personale, der ikke kender sagen - henvises forældrene til ledelsen eller personer med kendskab til sagen. Hvis der er forældretilhold om kontakt sker al kontakt mellem forældre og skole SFO gennem kontaktperson eller ledelsen. En retningslinje kan videre fastslå, at man ikke bør lave aftaler med berusede/påvirkede personer. At berusede/påvirkede personer som hovedregel bør bortvises. At der skal anvendes videoovervågning på særlige steder. At SSP samarbejdet er højt prioriteret. Der bør efter omstændigheder være en egentlig kriseplan for håndtering af krænkende handlinger. Se bilag 3 Introduktion til nye medarbejdere Nye medarbejdere skal hurtigt have kendskab til retningslinjer / beredskabsplan. Faglig udvikling Arbejdet med voldsforebyggelse kan understøttes støttes af kurser i kommunikation, konflikthåndtering og psykisk førstehjælp. Faglig udvikling kan også handle om at kunne se og tale omstyrker og svagheder hos hinanden og bruge dialogen konstruktivt og afbalanceret. Kollegial supervision Kollegial supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision er udviklingsorienteret og øger muligheden for at krænkede følelser ikke ophober sig, men får afløb og bliver omsat til læring. 4 Voldspolitik - Lolland Kommune

5 Krisehjælp overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, Ved krisehjælp følger og støtter man en volds- overvågningskameraer, kaldeanlæg og bærbare telefoner for at skabe større tryghed og ramt, som bearbejder en allerede oplevet sikkerhed for personalet. Det kan være en hændelse. Det kan gøres kollegialt, ledelsesmæssigt eller ved brug af Falck Healtcare, jf. balancegang på den ene side at skabe sikkerhed på arbejdspladsen og på den anden visitationsreglerne herfor. Efter voldsomme side undgå, at medarbejderne kommer til at episoder bør der ske debriefing i enheden. arbejde i en 'fæstning', hvor kontrol og overvågning præger samværet Viden Rigtig aflæsning og kommunikationen med Viden om, hvilke faktorer der kan udløse vold samt psykiske af signaler giver brugerne. At kunne tilkalde hjælp er tryghedsgivende reaktioner ved vold og trusler, er mulighed for at og giver oplevelsen af at vigtig. Voldssituationer kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. afvæbne en kon- kunne få 'back up' om nødvendigt. Selvom de ikke bliborgerens magtspil, aggression flikt i opstarten. ver aktiveret, er de med til og angst gør det vanskeligt at at give tryghed og dermed holde hovedet koldt og agere mulighed for at skabe ro i fornuftigt. Som hovedregel er situationen. For udgående medarbejdere kan kommunikation det vigtigste redskab til at håndtere en begyndende konflikt. Det gælder det i en presset situation ofte være nok, at stå med telefonen i hån-den og vise, at andre både om at kunne kommunikere tydeligt til kan tilkaldes. kolleger, hvad de skal gøre og at kunne bevare kontakten til borgeren. Rigtig aflæsning af signaler giver mulighed for at afvæb- Politiet ne en konflikt i opstarten. Politiet er uddannet til og arbejder med at beskytte mod overgreb. De prioriterer voldssiudsender borgeren signaler om frustration, tuationer højt, og forsøger at komme hurtigt rådvildhed eller vrede; eller opleves hele tilstede ved nødkald. Der kan holdes løbende stemningen i situationen som ubehagelig eller kontakt med politiet og laves aftaler om, stresset? Nonverbale signaler er sædvanligvis hvordan samarbejdet ved anmeldelse, tilhold de vigtigste og samtidig de vanskeligste at og tilkald skal foregå. Hvor det er relevant aflæse. Træning kan øge evnen til opmærkbør der i sektoren være fælles retningslinjer somhed og vurdering. Kurser i kommunikafor, hvornår politiets hjælp rekvireres og der tion kan være med til at forebygge vold og indgives politianmeldelse. trusler. Hvis nogle medarbejdere skal agere 'bodyguards', er det en god ide at de er uddannet dertil gennem kurser i konflikthåndtering og frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Metoder til at bearbejde voldelige episoder, for eksempel psykisk førstehjælp og debriefing, kan være til god hjælp, når situationen er opstået. Nødkald m.v. Hvor det efter konkret vurdering findes nødvendigt eller påkrævet støttes sikkerheden af Vo l d s p o l i t i k - L o l l a n d K o m m u n e 5

6 Bilag 2: Når der er optræk til eller sket en hændelse - vejledning Voldssituationer kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. Borgerens magtspil, aggression og angst gør det vanskeligt at holde hovedet koldt og agere fornuftigt. Rigtig aflæsning af signaler og god kommunikation giver mulighed for at afvæbne en konflikt i opstarten. Plads: De fleste har brug for plads, når de bliver vrede eller ophidsede. Selvom det føles naturligt at skabe kontakt ved at gå tæt på, så kan den anden føle sig trængt og truet. Medarbejderen skal give den anden plads! Udvej: Medarbejderen skal sikre at begge parter har mulighed for at komme ud af situationen. Medarbejderen skal undgå at situationen opleves som klemt og fastlåst. En værdig tilbagetrækning er altid at foretrække frem for en konfrontation. En retningslinje for en akut situation kan rumme udsagn af typen: Først og fremmest skal du holde 'hovedet koldt' og bevare roen. Giv den truende person plads. Forsøg at få ham/hende til at sætte sig ned. Tal roligt til ham/hende. Hvis du føler situationen nødvendiggør det så gør til at du behøver hjælp. I ekstreme situationer bør du råbe om hjælp. Det skabes sikkerhed. Er en kollega ramt af vold m.v. bringes kollegaen i sikkerhed og til et sted med ro og fred. Nogle steder kan det være nødvendigt med et alarmsystem. Nedenstående er blot et eksempel: Blå alarm: Obs! Åbn dørene og lyt efter. Gul alarm: Kollega X kommer til og informerer borgeren om at man er trådt til for at skabe mere ro over en situation, som er ved at være ophidset. Rød alarm: Alle kolleger kommer til og der ringes 112. Retningslinjerne følges. 6 Voldspolitik - Lolland Kommune

7 Bilag 3: Opfølgning - vejledning Opfølgning på hændelser Der skal tages hånd om de berørte. Arbejdspladsen skal vide, hvordan de berørte skal hjælpes og situationen håndteres. Ofte kan kolleger, som har været vidner til optrinet, også være stærkt chokerede. En voldsepisode efterlader sig spor på hele arbejdspladsen. Anmeldelse i Easy Når en ansat har været udsat for en krænkende handling skal anmeldelse eller registrering af hændelsen i Easy overvejes, da krænkende handlinger kan være arbejdsskader. Hændelser, hvor der ikke umiddelbart er sket skade, registreres. Der henvises til EASY. Anmeldelse til politiet Der indgives politianmeldelse ud fra arbejdspladsens retningslinjer. Det er vigtigt, at det er arbejdspladsen, der anmelder voldsepisoden, både så ansvaret fastholdes hos arbejdspladsen og så den voldsramte ikke figurerer med navn og adresse på anmeldelsen. Kriseplan De beskrevne retningslinjer anvendes En kriseplan kan fx indeholde følgende: Praktisk Skaffe sig overblik over hvem der er berørt af episoden. Kontakte nærmeste leder. Evt. visitation til Falck Healtcare, jf. visitationsreglerne herfor Registrering af hændelsen Sørg for adgang til telefon, lokale, forplejning Underret sikkerhedsrepræsentant. Underret omstillingen. Overtage ansvaret og sørge for at det nødvendige arbejde bliver udført. Henvis evt. presse til ledelsen Omsorg og kommunikation Psykisk førstehjælp - se i øvrigt bilag 4 om kollegial førstehjælp være til stede spørge til den voldsramtes velbefindende, og være opmærksom på at det kan virke beroligende at holde i hånd, give et knus eller et klap på skulderen. lade den voldsramte udtrykke sine aktuelle følelser og fortælle om episoden give den voldsramte opdaterede informationer om hvad der er sket og hvad der skal ske. Hjælpe den voldsramte med praktiske problemer, f.eks. sørge for at pårørende informeres Sørge for hjemtransport, sørge for at den voldsramte ikke er alene når han eller hun kommer hjem. Debriefing - samle dem som er berørt af voldsepisoden (og kun dem), for at snakke om indtryk og reaktioner, samt informere om episoden Informere de øvrige medarbejdere om episoden, dens omfang, iværksat hjælp og videre forløb. Informere de medarbejdere, som ikke var/er på arbejde, om episoden, dens omfang, iværksat hjælp og videre forløb. Umiddelbar opfølgning Sikre at der er opmærksomhed på den voldsramte i ugerne efter episoden (fokus på trivsel, sygefravær) Sørge for at der bliver sendt hilsen eller blomster. Informere om forsikringsforhold. Registrer eller anmeld i EASY Afrapportere til ledelsen. Voldspolitik - Lolland Kommune 7

8 Opfølgning - analyse og bearbejdning Analyse: Selve analysen af voldsepisoderne kan gribes an på forskellige måder. Vold og trusler kan være et fast punkt på personale- og MEDmøder. Mødet drøfter de voldelige episoder igennem, diskuterer årsagerne og kommer med forslag til tiltag, som kan forhindre, at det sker igen. Hvis vold er et fast punkt på dagsordenen på møderne, så diskuterer man, hvordan, hvornår og hvorfor volden opstår og udvikler sig,- eller ikke. Eller man taler hurtigst muligt episoden igennem i hele personalegruppen for at få bearbejdet det, der er sket, og diskuteret, hvordan man kan forebygge, at det sker igen. Analysen af voldsepisoder kan vise, at der var bestemte mønstre i personalegruppen, f.eks. hvem der griber ind, hvem der holder sig mere tilbage. Det kan føre til at diskutere forskellige måder at tackle situationerne på, dvs. hvad der virker hæmmende og optrappende i konfliktsituationer. Det kan blandt andet betyde ændrede normer og vaner, hvor man arbejder mere bevidst i forhold til voldsepisoder og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ressourcer. 8 Vo l d s p o l i t i k - L o l l a n d K o m m u n e Bearbejdning: Alene dette at skulle beskrive, hvad der er sket, er for mange begyndelsen på at bearbejde voldsepisoden. Processen med at efterbearbejde oplevelsen kan føre til en diskussion om, hvilke krav der stilles på arbejdspladsen, og om medarbejderne føler sig rustet til at opfylde kravene og varetage de opgaver, der er på arbejdspladsen. Det kan igen føre til større opmærksomhed om behovet for faglig vejledning eller supervision.

9 Bilag 4: Kollegial førstehjælp - vejledning Den kollegiale førstehjælp er kollegernes umiddelbare og øjeblikkelige omsorg for den medarbejder, der har været udsat for en fysisk eller psykisk oplevelse. En rigtig førstereaktion fra de nærmeste kolleger er et vigtigt grundlag for at overvinde hændelsen. Medarbejdere på arbejdspladser med risiko for vold og andre chokerende hændelser bør derfor have kendskab til, hvorledes der kan ydes psykisk førstehjælp. Førstehjælp Skab ro Lad aldrig den ramte forlade arbejdspladsen alene umiddelbart efter episoden Skærm evt. af for nysgerrige - find et velegnet lokale Sørg om muligt for, at andre overtager den voldsramtes arbejde, hvis det er nødvendigt Du må ikke Bebrejde Antyde at tingene kunne have været gjort anderledes Styre samtalen - snakke om egne erfaringer Gøre brug af "gode historier", sort humor eller bagatellisere Vær opmærksom på At den ramte ikke må være alene resten af dagen, både på arbejdet og privat At den ramte ikke er i stand til at se, hvad der skal gøres At den ramte kan have ændret tidsfornemmelse At den ramte kan have mistet vurderingsevnen generelt Dine egne reaktioner på episoden - og hvad de betyder for samtalen Inden den ramte forlader arbejdspladsen, skal følgende afklares Hvordan skal hjemtransporten forløbe? Hvem underretter familien? Hvem sørger for evt. sygemelding, lægebesøg eller krisehjælp? Hvem tager evt. kontakt telefonisk senere på dagen til den kriseramte? Efterfølgende skal det afgøres, hvordan resten af personalet skal orienteres. Du må gerne / du skal Imødegå bebrejdelser og selvkritik Lade den ramte tale om episoden og lyt, også selv om det er det samme, der bliver sagt om og om igen Anvende fysisk kontakt, hvis den ramte har brug for det Finde ud af, hvad personen har lyst til eller behov for Voldspolitik - Lolland Kommune 9

HVIS BORGEREN ER TRUENDE...

HVIS BORGEREN ER TRUENDE... HVIS BORGEREN ER TRUENDE... De gode redskaber før, under og efter voldsepisoder En vejledning til sikkerhedsorganisationen _INDHOLD 03 03 03 03 04 04 04 Vold og trusler kan og skal forebygges Hvornår

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige

Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige Vejledning om vold og voldsforebyggelse - For kontorer i det offentlige En vejledning fra BAR FOKA 1 Vejledning om vold og voldsforebyggelse for kontorer i det offentlige Udgivet af Branchearbejdsmiljørådet

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen

Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Sikkerhedsmappe for ansatte ved Langagerskolen Redigeret maj 13 Århus Kommune Formål med Sikkerhedsmappen... 3 Low arousal tilgang... 5 Fastholdelse... 8 Signaler og reaktioner hos medarbejderen ved konflikter...

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet

Vold på arbejdspladsen Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Et inspirationshæfte www.sus.dk Erfaringer med voldsforebyggelse på social- og sundhedsområdet Indhold 2 Forord............................................... 3................................... 4 Samarbejde

Læs mere

Kom volden i forkøbet

Kom volden i forkøbet TEMA Vold Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen 2 Kom volden i forkøbet Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling

Læs mere

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen

Kom volden i forkøbet. Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Kom volden i forkøbet Inspiration til indsatsen på arbejdspladsen Faglig kvalitet i trygge rammer At kunne give borgere og kunder ordentlig service og kompetent sagsbehandling i trygge rammer er helt afgørende

Læs mere

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014

Samsø Kommune. Personalehåndbog 2014 Personalehåndbog 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Formål og værdier... 4 Rettigheder og pligter... 4 Politisk organisation... 5 Administrativ organisation... 5 Samarbejdsudvalgets

Læs mere

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne

Vold på skoleskemaet. - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne Vold på skoleskemaet - materialesamling til social- og sundhedsuddannelserne For mange medarbejdere på social- og sundhedsområdet hører vold og trusler fra brugere, beboere og patienter med til det at

Læs mere

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag

Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag Vejledning i krisehjælp og opfølgende tiltag INDHOLD 1 Hvad er en krise?...3 2 Akut krisehjælp...4 2.1 Akut selvhjælp...4 2.2 Akut kollegial psykisk førstehjælp...5 2.3 Ledelsens akutte opgaver...5 2.4

Læs mere

Avedøre Skole. Værdiregelsæt

Avedøre Skole. Værdiregelsæt Avedøre Skole Værdiregelsæt 18-04-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Pædagogisk profil... 4 Samværsregler for Avedøre skole... 4 Adfærdsregler... 7 Skolens adfærdsregler... 8 Strategi mod

Læs mere

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning

Forebyg konflikter og vold. Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner. Undervisning & Forskning Forebyg konflikter og vold Inspirationshæfte til skoler og uddannelsesinstitutioner Undervisning & Forskning Indhold 4 Hvad er konflikter og vold? 6 Trap konflikter ned 8 Det kan I gøre 10 Få alle med

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det

EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER. og hvad man kan gøre ved det EN VÆRKTØJSKASSE OM VOLDSOMME OPLEVELSER CHOKERENDE BEGIVENHEDER og hvad man kan gøre ved det Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne vejledning støtte virksomheden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen

Værktøjskasse. vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen Regionshospitalet Hammel Neurocenter Værktøjskasse vedr. forebyggelse og anvendelsen af tvang samt fysisk og psykisk vold i rehabiliteringen 2. reviderede udgave Februar 2009. Forord Som en del af Hammel

Læs mere

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder.

Ungehuset tilbyder skriftlig rapportering om pædagogiske observationer over en periode på tre måneder. Ungehuset Strucksalle Strucksalle 84, 6270 Tønder Tlf.74929732 Vagttelefon: 21381824 Kontoret på Ungehuset Strucksalle kan på hverdage kontaktes mellem kl. 08.00-16.00. Direkte kontakt til ledelsen: Leder:

Læs mere

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning

Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning - en vejledning Marts 2006 Trusler og vold mod kommunalpolitikere - en vejledning Indholdsfortegnelse Forord... 3 Trusler og vold mod kommunalpolitikere i Danmark... 4 Hvordan skal du forholde dig før,

Læs mere

Konflikt- håndtering

Konflikt- håndtering Konflikthåndtering Forord 2 Denne pjece er fra BAR Kontor til medarbejdere og ledere i kontorog administrative virksomheder. Pjecen er en del af et større undervisningsmateriale, som du finder på BAR Kontors

Læs mere

Syge og fraværspolitik på Østerled.

Syge og fraværspolitik på Østerled. Syge og fraværspolitik på Østerled. Definition: Fravær bliver nødt til at blive set meget bredt. Der kan være tale om en egentlig langvarig sygemelding, hyppige kortvarige sygeperioder eller blot signaler

Læs mere

At arbejde i borgernes hjem

At arbejde i borgernes hjem At arbejde i borgernes hjem AT ARBEJDE I BORGERNES HJEM 1 BrancheArbejdsmiljøRådet Social & Sundhed Studiestræde 3, 3. 1455 København K. Juni 2015 ISBN: 978-87-92364-88-3 Projektledelse: Marianne Storm,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere