Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Voldspolitik. Politik om forebyggelse af krænkende handlinger"

Transkript

1 Voldspolitik Politik om forebyggelse af krænkende handlinger

2 Forebyggelse af krænkende handlinger Krænkende handlinger i enhver form mod kommunens medarbejdere tolereres ikke. Det gælder, uanset om der er tale om fysiske handlinger (fysisk vold), herunder at blive spyttet på, bid, krads, skub, riv i håret, kvælningsforsøg og knivstik. Eller psykisk belastende handlinger (psykisk vold), herunder trusler om vold, mobning, chikane, at blive hængt ud på internettet eller i pressen. Og det gælder, uanset om handlingerne udøves af borgere, kolleger, ledere eller andre. Også krænkende handlinger, der udøves af børn, psykisk handikappede og andre grupper, der ikke kan tilregnes sådanne handlinger, skal forebygges. Direkte eller indirekte trusler mod medarbejderes sikkerhed, velbefindende eller sundhed udgør krænkelser omfattet af denne politik. Der kan være tale om en krænkelse, selv om medarbejderen ikke umiddelbart oplever det sådan, og medarbejderen kan opleve noget som krænkende, som ikke opleves eller kategoriseres som sådan af omgivelserne. Og medarbejdere, der overværer sådanne handlinger rettet mod andre, kan være stærkt påvirket efterfølgende. Det tages i alle tilfælde hånd om medarbejderne. Nul-tolerancen betyder udover forebyggelse, at der altid reageres, når sådanne handlinger udøves. Alle krænkende handlinger skal registreres lokalt og derudover - afhængig af karakteren - registreres eller anmeldes i Easy, anmeldes til Arbejdstilsynet eller politianmeldes i overensstemmelse med de lokale retningslinjer. Krænkende handlinger, der udøves af ledere eller medarbejdere, vil tillige få ansættelsesretlige konsekvenser. Forebyggelse af krænkende handlinger er et fælles anliggende. Men det er ledelsens ansvar - sammen med arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejderne - at sikre relevant forebyg-gelse og - hvor der er særlig risiko for at sådanne handlinger rettes mod medarbejderne, fx pga. direkte borgerkontakt i potentielle konfliktsituationer - beredskabsplaner, der sikrer at alle kender til, hvordan der skal ageres i tilfælde at sådanne hændelser er under optræk eller er sket. Og hvordan der tages hånd om den enkelte person efterfølgende. Det sker som en integreret del af APV-arbejdet. Det er endvidere ledelsens ansvar at sikre, at alle medarbejdere - hvor det er særligt relevant - er kvalificerede til at tackle sådanne hændelser bedst mulig, herunder at alle har det fornødne kendskab til regler, retningslinjer og evt. beredskabsplaner herfor. Evnen til at håndtere konflikter er væsentlig i forhold til at forebygge at krænkende handlinger opstår. Krænkende handlinger kan være arbejdsskader, som skal anmeldes. Hændelser, hvor der ikke umiddelbart er sket skade, registreres. Der henvises til EASY. Alle tilfælde af krænkende handlinger, og ved optræk hertil, drøftes med henblik på at forbedre forebyggelsen. Politikken er en generel politik, der angiver fælles rammer for forebyggelsen af krænkende handlinger i Lolland Kommune. Decentralt kan rammerne udfyldes med lokale politikker målrettet de lokale forhold og behov. Der henvises til de vedlagte handleguides, som er tænkt som inspiration til, konkret afsæt for eller direkte anvendelse i det decentrale arbejde med forebyggelse og beredskabsplaner. Yderligere inspiration: Voldspolitik - Lolland Kommune

3 Bilag 1: Forebyggelse - vejledning APV Forebyggelse af krænkende handlinger, herunder vold og trusler, indgår i APV-arbejdet på lige fod med andre forhold i arbejdsmiljøet. Registrering En løbende, systematisk registrering af krænkende handlinger og tilløb hertil er et godt internt redskab. Som et konkret værktøj kan med fordel anvendes et registreringsskema, hvor hændelsens karakter, forløb, tidspunkt, sted, skadens art, hvem der har været indblandet, om der var kolleger til stede, fravær på grund af voldsepisoden mv. noteres. Episoden beskrives med fordel detaljeret, så man har mulighed for at se eventuelle mønstre i, hvornår og hvordan volden opstår, og på den måde kan begynde at analysere årsager. Registreringen gør det også muligt at udarbejde en statistik, så arbejdspladsen kan dokumentere udviklingen i episoderne. Registrering af situationer med krænkende handlinger får hændelserne konkretise-ret og afliver myter. Tilrettelæg arbejdet Registrering, analyse og dialogen om vold og andre krænkende handlinger bør føre frem til at se nærmere på arbejdstilrettelæggelsen. I hvilke situationer opstår uroen og konflikterne? Er det, når medarbejderen er alene med borgeren? Når borgeren har måttet vente? Når borgeren afvises eller der gives et afslag? Når der stilles krav til borgeren? Eller når der ikke kan gives fyldestgørende information? Ved at vurdere de enkelte situationer kommer idéerne til, hvordan det daglige arbejde kan tilrettelægges anderledes. Fysisk indretning Indretning af afdelingen er med til at skabe rammer for god kommunikation og behandling, og dermed udviklingen af en konfliktreducerende kultur. Indretningen kan give en god oplevelse af fysisk rummelighed, eller en ubehagelig fornemmelse af indespærring. Hensigtsmæssig indretning skaber mulighed for, at alle kan opretholde deres egen intimsfære og er dermed konfliktforebyggende. Det kan handle om at ændre den fysiske indretning, så der bliver mere luft i lokalerne. Det kan være en ide at gennemgå alle lokaler grundigt og foretage de relevante bygningsmæssige ændringer, sørge for at der er flugtveje osv. Mødet med borgeren Borgerens første indtryk af mødet med det offentlige system kan medvirke til at reducere konflikter. En erfaren medarbejder kan både Det er en god ide, at afklare hvad I ønsker mere viden om. Og det er vigtigt at tale om, hvad registreringen skal bruges til og hvornår den skal diskuteres. Gennemfør f.eks. registreringen i en afgrænset periode, analyser informationerne og udarbejd handlingsplaner. Diskuter f.eks., hvis behov der er i fokus, om det er borgerens eller medarbejderens; diskuter hvordan problemerne opstår og kom med ideer til at undgå situationerne. Voldspolitik - Lolland Kommune 3

4 lave visitation med god sikkerhed for øje, samt signalere, at man gerne vil tage godt imod sine gæster. Dette kan have en afsmittende virkning på, om man føler sig respektfuldt behandlet som borger. Retningslinjer / Beredskabsplan Hvor det er relevant skal der være nedskrevne retningslinjer, så alle medarbejdere ved, hvordan de skal agere, når en situation er under optræk eller sker. Hvem skal tilkaldes? Hvordan tilkaldes de? Skal de tilkaldte holde sig i baggrunden eller overtage situationen? Hvis man er socialrådgiver og varsles om eller aftaler besøg af en klient, som forventeligt kan være voldelig eller truende er der ting at tage stilling til. En forebyggende retningslinje kan fx indeholde svar på: Hvem der skal deltage i samtalen? Hvor samtalen skal finde sted? Hvem skal adviseres? Skal døren til kontoret / lokalet stå åben? Retningslinjen skal også foreskrive, hvad der skal ske efter under og efter voldsepisoden. Den kan være lokal og konkret afspejle specifikke behov på den enkelte institution eller arbejdsplads. De mest væsentlige dele kan gøres til en kort, meget operationel plan, hvis konkrete indhold alle skal kende. Dele kan efter omstændighederne være på sektorniveau og angive en ramme for at sikre ensartet handling lokalt, f.eks. vedr. anmeldelse til arbejdstilsyn og politi. Eksempel på en retningslinje i forhold til trusler/truende adfærd fra elever og forældre: Aftal signal til kolleger i situationen - vær på vagt! - hjælp! Der bør være flere personer til stede, hvis der er formodning om, at en truende situation kan opstå. Sørg for at opretholde roen blandt børnene - hvis muligt. Det er legalt at lægge røret på ved telefoniske trusler. Ledelsen skal kontaktes umiddelbart efter hændelsen. Skema vedr. trusler/truende adfærd udfyldes, og evt. inddragelse af andre relevante instanser. Efter aftale med ledelsen kontaktes forældre med truende børn hurtigst muligt. Få talt truende situationer igennem med kollegaer/tr/sr/ledelse. Ved kontakt fra forældre til nyt personale, der ikke kender sagen - henvises forældrene til ledelsen eller personer med kendskab til sagen. Hvis der er forældretilhold om kontakt sker al kontakt mellem forældre og skole SFO gennem kontaktperson eller ledelsen. En retningslinje kan videre fastslå, at man ikke bør lave aftaler med berusede/påvirkede personer. At berusede/påvirkede personer som hovedregel bør bortvises. At der skal anvendes videoovervågning på særlige steder. At SSP samarbejdet er højt prioriteret. Der bør efter omstændigheder være en egentlig kriseplan for håndtering af krænkende handlinger. Se bilag 3 Introduktion til nye medarbejdere Nye medarbejdere skal hurtigt have kendskab til retningslinjer / beredskabsplan. Faglig udvikling Arbejdet med voldsforebyggelse kan understøttes støttes af kurser i kommunikation, konflikthåndtering og psykisk førstehjælp. Faglig udvikling kan også handle om at kunne se og tale omstyrker og svagheder hos hinanden og bruge dialogen konstruktivt og afbalanceret. Kollegial supervision Kollegial supervision er en metode til systematisk at analysere vanskelige situationer og udvikle den enkeltes faglighed i praksis. Supervision er udviklingsorienteret og øger muligheden for at krænkede følelser ikke ophober sig, men får afløb og bliver omsat til læring. 4 Voldspolitik - Lolland Kommune

5 Krisehjælp overfaldsalarmer, flugtveje, sikrede døre, Ved krisehjælp følger og støtter man en volds- overvågningskameraer, kaldeanlæg og bærbare telefoner for at skabe større tryghed og ramt, som bearbejder en allerede oplevet sikkerhed for personalet. Det kan være en hændelse. Det kan gøres kollegialt, ledelsesmæssigt eller ved brug af Falck Healtcare, jf. balancegang på den ene side at skabe sikkerhed på arbejdspladsen og på den anden visitationsreglerne herfor. Efter voldsomme side undgå, at medarbejderne kommer til at episoder bør der ske debriefing i enheden. arbejde i en 'fæstning', hvor kontrol og overvågning præger samværet Viden Rigtig aflæsning og kommunikationen med Viden om, hvilke faktorer der kan udløse vold samt psykiske af signaler giver brugerne. At kunne tilkalde hjælp er tryghedsgivende reaktioner ved vold og trusler, er mulighed for at og giver oplevelsen af at vigtig. Voldssituationer kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. afvæbne en kon- kunne få 'back up' om nødvendigt. Selvom de ikke bliborgerens magtspil, aggression flikt i opstarten. ver aktiveret, er de med til og angst gør det vanskeligt at at give tryghed og dermed holde hovedet koldt og agere mulighed for at skabe ro i fornuftigt. Som hovedregel er situationen. For udgående medarbejdere kan kommunikation det vigtigste redskab til at håndtere en begyndende konflikt. Det gælder det i en presset situation ofte være nok, at stå med telefonen i hån-den og vise, at andre både om at kunne kommunikere tydeligt til kan tilkaldes. kolleger, hvad de skal gøre og at kunne bevare kontakten til borgeren. Rigtig aflæsning af signaler giver mulighed for at afvæb- Politiet ne en konflikt i opstarten. Politiet er uddannet til og arbejder med at beskytte mod overgreb. De prioriterer voldssiudsender borgeren signaler om frustration, tuationer højt, og forsøger at komme hurtigt rådvildhed eller vrede; eller opleves hele tilstede ved nødkald. Der kan holdes løbende stemningen i situationen som ubehagelig eller kontakt med politiet og laves aftaler om, stresset? Nonverbale signaler er sædvanligvis hvordan samarbejdet ved anmeldelse, tilhold de vigtigste og samtidig de vanskeligste at og tilkald skal foregå. Hvor det er relevant aflæse. Træning kan øge evnen til opmærkbør der i sektoren være fælles retningslinjer somhed og vurdering. Kurser i kommunikafor, hvornår politiets hjælp rekvireres og der tion kan være med til at forebygge vold og indgives politianmeldelse. trusler. Hvis nogle medarbejdere skal agere 'bodyguards', er det en god ide at de er uddannet dertil gennem kurser i konflikthåndtering og frigørelses- og fastholdelsesteknikker. Metoder til at bearbejde voldelige episoder, for eksempel psykisk førstehjælp og debriefing, kan være til god hjælp, når situationen er opstået. Nødkald m.v. Hvor det efter konkret vurdering findes nødvendigt eller påkrævet støttes sikkerheden af Vo l d s p o l i t i k - L o l l a n d K o m m u n e 5

6 Bilag 2: Når der er optræk til eller sket en hændelse - vejledning Voldssituationer kan udvikle sig hurtigt eller langsomt. Borgerens magtspil, aggression og angst gør det vanskeligt at holde hovedet koldt og agere fornuftigt. Rigtig aflæsning af signaler og god kommunikation giver mulighed for at afvæbne en konflikt i opstarten. Plads: De fleste har brug for plads, når de bliver vrede eller ophidsede. Selvom det føles naturligt at skabe kontakt ved at gå tæt på, så kan den anden føle sig trængt og truet. Medarbejderen skal give den anden plads! Udvej: Medarbejderen skal sikre at begge parter har mulighed for at komme ud af situationen. Medarbejderen skal undgå at situationen opleves som klemt og fastlåst. En værdig tilbagetrækning er altid at foretrække frem for en konfrontation. En retningslinje for en akut situation kan rumme udsagn af typen: Først og fremmest skal du holde 'hovedet koldt' og bevare roen. Giv den truende person plads. Forsøg at få ham/hende til at sætte sig ned. Tal roligt til ham/hende. Hvis du føler situationen nødvendiggør det så gør til at du behøver hjælp. I ekstreme situationer bør du råbe om hjælp. Det skabes sikkerhed. Er en kollega ramt af vold m.v. bringes kollegaen i sikkerhed og til et sted med ro og fred. Nogle steder kan det være nødvendigt med et alarmsystem. Nedenstående er blot et eksempel: Blå alarm: Obs! Åbn dørene og lyt efter. Gul alarm: Kollega X kommer til og informerer borgeren om at man er trådt til for at skabe mere ro over en situation, som er ved at være ophidset. Rød alarm: Alle kolleger kommer til og der ringes 112. Retningslinjerne følges. 6 Voldspolitik - Lolland Kommune

7 Bilag 3: Opfølgning - vejledning Opfølgning på hændelser Der skal tages hånd om de berørte. Arbejdspladsen skal vide, hvordan de berørte skal hjælpes og situationen håndteres. Ofte kan kolleger, som har været vidner til optrinet, også være stærkt chokerede. En voldsepisode efterlader sig spor på hele arbejdspladsen. Anmeldelse i Easy Når en ansat har været udsat for en krænkende handling skal anmeldelse eller registrering af hændelsen i Easy overvejes, da krænkende handlinger kan være arbejdsskader. Hændelser, hvor der ikke umiddelbart er sket skade, registreres. Der henvises til EASY. Anmeldelse til politiet Der indgives politianmeldelse ud fra arbejdspladsens retningslinjer. Det er vigtigt, at det er arbejdspladsen, der anmelder voldsepisoden, både så ansvaret fastholdes hos arbejdspladsen og så den voldsramte ikke figurerer med navn og adresse på anmeldelsen. Kriseplan De beskrevne retningslinjer anvendes En kriseplan kan fx indeholde følgende: Praktisk Skaffe sig overblik over hvem der er berørt af episoden. Kontakte nærmeste leder. Evt. visitation til Falck Healtcare, jf. visitationsreglerne herfor Registrering af hændelsen Sørg for adgang til telefon, lokale, forplejning Underret sikkerhedsrepræsentant. Underret omstillingen. Overtage ansvaret og sørge for at det nødvendige arbejde bliver udført. Henvis evt. presse til ledelsen Omsorg og kommunikation Psykisk førstehjælp - se i øvrigt bilag 4 om kollegial førstehjælp være til stede spørge til den voldsramtes velbefindende, og være opmærksom på at det kan virke beroligende at holde i hånd, give et knus eller et klap på skulderen. lade den voldsramte udtrykke sine aktuelle følelser og fortælle om episoden give den voldsramte opdaterede informationer om hvad der er sket og hvad der skal ske. Hjælpe den voldsramte med praktiske problemer, f.eks. sørge for at pårørende informeres Sørge for hjemtransport, sørge for at den voldsramte ikke er alene når han eller hun kommer hjem. Debriefing - samle dem som er berørt af voldsepisoden (og kun dem), for at snakke om indtryk og reaktioner, samt informere om episoden Informere de øvrige medarbejdere om episoden, dens omfang, iværksat hjælp og videre forløb. Informere de medarbejdere, som ikke var/er på arbejde, om episoden, dens omfang, iværksat hjælp og videre forløb. Umiddelbar opfølgning Sikre at der er opmærksomhed på den voldsramte i ugerne efter episoden (fokus på trivsel, sygefravær) Sørge for at der bliver sendt hilsen eller blomster. Informere om forsikringsforhold. Registrer eller anmeld i EASY Afrapportere til ledelsen. Voldspolitik - Lolland Kommune 7

8 Opfølgning - analyse og bearbejdning Analyse: Selve analysen af voldsepisoderne kan gribes an på forskellige måder. Vold og trusler kan være et fast punkt på personale- og MEDmøder. Mødet drøfter de voldelige episoder igennem, diskuterer årsagerne og kommer med forslag til tiltag, som kan forhindre, at det sker igen. Hvis vold er et fast punkt på dagsordenen på møderne, så diskuterer man, hvordan, hvornår og hvorfor volden opstår og udvikler sig,- eller ikke. Eller man taler hurtigst muligt episoden igennem i hele personalegruppen for at få bearbejdet det, der er sket, og diskuteret, hvordan man kan forebygge, at det sker igen. Analysen af voldsepisoder kan vise, at der var bestemte mønstre i personalegruppen, f.eks. hvem der griber ind, hvem der holder sig mere tilbage. Det kan føre til at diskutere forskellige måder at tackle situationerne på, dvs. hvad der virker hæmmende og optrappende i konfliktsituationer. Det kan blandt andet betyde ændrede normer og vaner, hvor man arbejder mere bevidst i forhold til voldsepisoder og tager udgangspunkt i den enkelte medarbejders ressourcer. 8 Vo l d s p o l i t i k - L o l l a n d K o m m u n e Bearbejdning: Alene dette at skulle beskrive, hvad der er sket, er for mange begyndelsen på at bearbejde voldsepisoden. Processen med at efterbearbejde oplevelsen kan føre til en diskussion om, hvilke krav der stilles på arbejdspladsen, og om medarbejderne føler sig rustet til at opfylde kravene og varetage de opgaver, der er på arbejdspladsen. Det kan igen føre til større opmærksomhed om behovet for faglig vejledning eller supervision.

9 Bilag 4: Kollegial førstehjælp - vejledning Den kollegiale førstehjælp er kollegernes umiddelbare og øjeblikkelige omsorg for den medarbejder, der har været udsat for en fysisk eller psykisk oplevelse. En rigtig førstereaktion fra de nærmeste kolleger er et vigtigt grundlag for at overvinde hændelsen. Medarbejdere på arbejdspladser med risiko for vold og andre chokerende hændelser bør derfor have kendskab til, hvorledes der kan ydes psykisk førstehjælp. Førstehjælp Skab ro Lad aldrig den ramte forlade arbejdspladsen alene umiddelbart efter episoden Skærm evt. af for nysgerrige - find et velegnet lokale Sørg om muligt for, at andre overtager den voldsramtes arbejde, hvis det er nødvendigt Du må ikke Bebrejde Antyde at tingene kunne have været gjort anderledes Styre samtalen - snakke om egne erfaringer Gøre brug af "gode historier", sort humor eller bagatellisere Vær opmærksom på At den ramte ikke må være alene resten af dagen, både på arbejdet og privat At den ramte ikke er i stand til at se, hvad der skal gøres At den ramte kan have ændret tidsfornemmelse At den ramte kan have mistet vurderingsevnen generelt Dine egne reaktioner på episoden - og hvad de betyder for samtalen Inden den ramte forlader arbejdspladsen, skal følgende afklares Hvordan skal hjemtransporten forløbe? Hvem underretter familien? Hvem sørger for evt. sygemelding, lægebesøg eller krisehjælp? Hvem tager evt. kontakt telefonisk senere på dagen til den kriseramte? Efterfølgende skal det afgøres, hvordan resten af personalet skal orienteres. Du må gerne / du skal Imødegå bebrejdelser og selvkritik Lade den ramte tale om episoden og lyt, også selv om det er det samme, der bliver sagt om og om igen Anvende fysisk kontakt, hvis den ramte har brug for det Finde ud af, hvad personen har lyst til eller behov for Voldspolitik - Lolland Kommune 9

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune

Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Voldspolitik Overordnet voldspolitik for Lemvig Kommune Indledning Lemvig Kommune skal være en attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der trives, høj effektivitet, lav personaleomsætning og

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser

Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Vold, trusler om vold og voldsomme hændelser 1 Forord Fredensborg Kommune ønsker med denne vejledning at gøre det klart, at Fredensborg Kommune ikke tolerer vold eller trusler om vold overfor kommunens

Læs mere

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger

Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Retningslinjer vold, trusler og andre psykiske påvirkninger Enhver form for trusler og vold af fysisk og psykisk karakter kan ikke tolereres i sundhedsplejen. Som medarbejder i sundhedsplejen varetager

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold

Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold Vipperød Skoles politik vedr. vold og trusler om vold På Vipperød Skole betragtes og behandles et overgreb mod en enkelt medarbejder som et overgreb på skolen som helhed. Ansvaret for medarbejderens sikkerhed

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune

Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Volds- og mobbepolitik ved Haderslev Kommune Overordnet politik til forebyggelse af uacceptabel adfærd (vold, trusler om vold, mobning og chikane) Indledning Trusler om vold mod kommunens ansatte er desværre

Læs mere

Sådan tackler vi vold mod ansatte

Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte Sådan tackler vi vold mod ansatte, er et værktøj til, hvordan vold kan undgås og håndteres. Værktøjet handler om: Hvorfor dette værktøj?, hvad skal værktøjet, hvad er

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland

Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter Langeland Sikkerhedspolitik for medarbejdere ved Jobcenter skal være med til at skabe åbenhed og synlighed omkring arbejdet med at forebygge vold og trusler på vores arbejdsplads. Vold, chikane og trusler mod medarbejdere

Læs mere

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler

Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Personalepolitik om forebyggelse af vold og trusler Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Typer af vold... 3 3. Definition af vold... 3 4. Forekomst... 4 5. Hvem har ansvaret?...

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Elev-elev. Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Elev-elev [VOLDSPOLITIK] Voldspolitik - XCLASS Jan. 2013 Indledning Voldspolitikken på Xclass skal være med til at skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Lions Park Søllerød skal være en sikker arbejdsplads! Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres ikke! Det betyder: At trusler mod den enkelte ses som

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Voldspolitik for Agerskov Børnehus.

Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Voldspolitik for Agerskov Børnehus. Vold er for os. Fysisk overlast i form af overgreb, slag, spark, bid, spytning Psykisk overlast: Verbale og nonverbale trusler, herunder mobning, chikane eller nedsættende

Læs mere

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold.

VOLDSPOLITIK. Det er uacceptabelt, at en medabejder udsættes for vold og trusler om vold. Vedtaget: LMU: 24/04-02 Revideret: 03/02-04 VOLDSPOLITIK En voldspolitik på arbejdspladsen skal skabe synlighed og ensartethed i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Vold og trusler om vold

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 2. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune.

Voldspolitik. Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Voldspolitik Ingen medarbejdere skal acceptere vold eller trusler når de er ansat i Varde Kommune. Godkendt af Hoved MED-udvalget den 5. december 2016. Vision Varde Kommune er en arbejdsplads, hvor medarbejderne

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole

Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Voldspolitik - Kirsebærhavens Skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold Voldspolitikken,

Læs mere

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte.

Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold og trusler mod ansatte. NOTAT Dato: 31. marts 2016 Kontaktoplysninger Ledelsescenter Jura, HR og Strategi Sct. Bendtsgade 1 4100 Ringsted Vejledning om håndtering af vold og trusler Ringsted Kommune har nultolerance overfor vold

Læs mere

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde

Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Brønderslev og Hjørring kommuner AMO årsmøde Forebyg vold og trusler på arbejdspladsen Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for Arbejdsmiljøs rejsehold Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning

Udkast. Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane. Koncern HR, 1. september Indledning Politik for indsats mod vold, trusler, mobning og chikane Indledning Denne politik beskriver indsats mod vold, trusler, mobning og chikane i Region Sjælland samt de selvejende institutioner, som Region

Læs mere

Voldspolitik for Lind skole

Voldspolitik for Lind skole Voldspolitik for Lind skole Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i vores arbejde med at forebygge vold og trusler om vold. Vold er

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader.

Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. September 2010 Til sikkerhedsgruppen Rive/kradse skemaer Skemaerne er tænkt som et let tilgængeligt redskab til at registrere mindre overgreb eller episoder, der ikke anmeldes som arbejdsskader. Skemaerne

Læs mere

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune

Forord. s. 2. Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Indhold Forord. s. 2 Voldspolitik i fokus s. 4 Voldspolitik i Holbæk Kommune Voldspolitikken i Center for Mental Sundhed. s. 5 Hvad er vold og trusler? Hvorfor skal vi have en voldspolitik hvad vil vi

Læs mere

Vold påp. arbejdspladsen

Vold påp. arbejdspladsen Vold påp arbejdspladsen PROGRAM Omfang af vold på arbejdspladsen Hvad falder under paraplyen vold på arbejdspladsen? Hvilke forklaringer kan der gives på vold? Konsekvenser af vold på arbejdspladserne

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 2020 Nedslidning som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder og for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET JANUAR 2014 2 3 UNDGÅ VOLD PÅ ARBEJDSPLADSEN Psykisk arbejdsmiljø og vold på arbejdspladsen I denne pjece kan du læse 10 gode råd til,

Læs mere

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614

18-11-2013. Sagsnr. 2013-0252614 KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Koncernløsninger NOTAT 18-11-2013 Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning

Læs mere

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid

Arbejdsrelateret vold. - uden for arbejdstid Arbejdsrelateret vold - uden for arbejdstid De grundlæggende regler Arbejdsgiveren skal gennem arbejdets planlægning, tilrettelæggelse og udførelse forebygge risikoen for, at ansatte udsættes for arbejdsrelateret

Læs mere

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform

www www.vold-som-udtryksform.dk En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform En kriseplan bygger på, at ingen skal stå alene med problemerne www.vold-som-udtryksform.dk www Tjek på kriseplanen Vold som Udtryksform 2 Tjek på kriseplanen. Vold som Udtryksform Det er næppe muligt

Læs mere

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m.

Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. ODDER KOMMUNE Rådhuset Handleplan vedr. vold, mobning, chikane m.m. Handleplan: Vold, trusler og chikane Vi ønsker at undgå og forebygge, at ansatte udsættes for voldelige episoder, mens de er på arbejde.

Læs mere

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning

Retningslinier. ved vold, trusler om vold samt mobning Retningslinier ved vold, trusler om vold samt mobning Vold og mobning - To sider af samme sag Indledning Hvis en medarbejder oplever vold eller mobning på arbejdspladsen, kan det påvirke den pågældende

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Vold på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Vold på arbejdspladsen en undersøgelse af vold blandt FOAs medlemmer 2008 Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion...2 2. Hvad er vold og trusler?...3 3. Hvert 3. FOA-medlem udsættes

Læs mere

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold

Vidste du. Fysisk og psykisk vold. Så mange er udsat for vold Vidste du Fysisk og psykisk vold Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. Fysisk vold er fx bid, slag, spark, kvælningsforsøg og knivstik. Psykisk vold er fx verbale trusler, krænkelser og

Læs mere

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt.

Ledelsesansvaret i nærværende dokument følger det sædvanlige ledelsesansvar i Københavns Kommune, herunder som det udøves lokalt. KØBENHAVNS KOMMUNE Politik og retningslinjer for en samlet indsats i Københavns Kommune for at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane på arbejdspladsen. Revideret pr.

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe

POINTER OG DIALOGSPØRGSMÅL OM FOREBYGGELSE AF TRUSLER OG VOLD - til en arbejdsgruppe og en personalegruppe 1. Er det muligt konkret på arbejdspladsen udvikle værdier og metoder på en måde, så forebyggelse af konflikter inkluderes? Hvordan kan det gribes an? 2. Hvilke konkrete personlige og faglige kompetencer

Læs mere

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse

Hjemsendes omgående, hjemmet orienteres Der tages hurtigst muligt stilling til: - hvor længe vedkommende er bortvist - anmeldelse 10. Retningslinie for skolens voldspolitik og konfliktløsning. En afgørende forudsætning for forebyggelse af aggressiv adfærd fra skolens brugere er, at der generelt er stor kvalitet i opgaveløsningen,

Læs mere

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE VOLDSPJECE. Informationspjece for medarbejdere ved

PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE VOLDSPJECE. Informationspjece for medarbejdere ved Informationspjece for medarbejdere ved PLEJECENTRET KROGSTENSHAVE Voldspjecen er oprindeligt udarbejdet i 1998-99 af 3 sikkerhedsrepræsentanter ved Krogstenshave : Ayoe Petersen, Anette Ridal og Mette

Læs mere

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole

VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole Formålet med voldspolitikken er - at skabe tryghed og trivsel for ansatte VOLDSPOLITIK For ansatte på Brårup Skole - at beskytte ansatte mod voldssituationer - at have fokus på forebyggelse af voldssituationer

Læs mere

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune

Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune BILAG 3 ( BØRN & FAMILIEUDVALGS MØDE DEN 20. DECEMBER 2012) Arbejdsmiljøhensyn i Centrale specialpædagogiske skoletilbud i Esbjerg Kommune Skemaerne og teksten t tilrettes tt efterfølgende, f så de målrettes

Læs mere

Stop farligt arbejde

Stop farligt arbejde Stop farligt arbejde Vores virkelighed 5 drab på 4 år 33 %(66 % psykiatri)har inden for de seneste 12 måneder oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads. For alle lønmodtagere er tallet 8,4 %. 25

Læs mere

Forebyg vold på jobbet

Forebyg vold på jobbet Forebyg vold på jobbet Arbejdsmiljøorganisationen Den 22. april 2015 kl. 12.00 15.00 v/ Stig Erichsen, cand. mag., MEd. Videncenter for Arbejdsmiljø Rejseholdet Formidler forskningsbaseret viden Viser

Læs mere

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere.

Erfaringerne fra pilotprojektet kan bruges til at vurdere, hvorvidt konceptet for kollegial debriefing skal udbredes yderligere. Psykiatri og Social Administrationen Resumé af projektbeskrivelse om kollegial debriefing i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge til møde i HMU den 23. oktober 2015. Socialplanlægning

Læs mere

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe

Tips til fremgangsmåder for indhentning af data om psykisk arbejdsmiljø i ovenstående branchegruppe Spørgeguide til praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, kliniske tandteknikere, fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer, alternative behandlere, praktiserende psykologer, jordemødre og dyrlæger

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Hospitalsenheden VEST

Hospitalsenheden VEST Forebyggelse og håndtering af vold, trusler og chikane (VTC) www.regionmidtjylland.dk Forebyggelse og håndtering af VTC Gennemgang af ansvar og forpligtigelser v/ Maj-Britt Stobberup Akutmodtagelsens arbejde

Læs mere

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by

Formål med en Beredskabsplan for Børnehusene i Assens by Beredskabsplan/psykisk førstehjælp i forbindelse med traumatiske hændelser i arbejdet ved Børnehusene i Assens by. Indledning: Beredskabsplanen beskriver, hvordan man skal forholde sig på arbejdspladsen,

Læs mere

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER

Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015. Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER Politik til forebyggelse og håndtering af vold og trusler 2015 Psykiatri POLITIK TIL FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF VOLD OG TRUSLER 2 INDLEDNING Forebyggelse og håndtering af konflikter samt vold og trusler

Læs mere

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015

Giv volden en skalle. Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner. Arbejdsmiljødagene. Den 25. marts 2015 Frederikshavn, Hjørring og Brønderslev kommuner Giv volden en skalle Arbejdsmiljødagene Den 25. marts 2015 v/ Kirsten Elkjær Schrøder Videncenter for Arbejdsmiljø Videncenter for Arbejdsmiljø Formidlingscenter

Læs mere

Politik om vold, trusler og chikane

Politik om vold, trusler og chikane Politik om vold, trusler og chikane Ruderdals kommunes politik om vold, trusler og chikane Rudersdal kommune skal være en sikker arbejdsplads. Vold, trusler om vold og chikane mod de ansatte tolereres

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på specialskoler eller på andre

Læs mere

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012

Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Vold, trusler, mobning og chikane Forebyggelse og handleplan Revideret juni 2012 Formål identificere om der er problemer med vold, trusler, mobning og chikane, forebygge hændelser med vold, trusler, mobning

Læs mere

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler

Voldspolitik. Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Indholdsfortegnelse 1. Voldspolitik for Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling D...3 2. Hvorfor kan vold opstå...3 3. Forebyggelse af vold...3

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj

ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Bilag 1: vold og krænkelse af personlige fysiske grænser Virksomhed ISHØJ KOMMUNE, Ishøj Store Torv 20, 2635 Ishøj Beskrivelse af de faktiske forhold Virksomheden Plejehjemmet Torsbo består af to plejeafdelinger,

Læs mere

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold

Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Saml brikkerne - forebyg trusler og vold Til dig, der arbejder alene i borgerens hjem Vold og trusler kan forebygges Medarbejdere, der arbejder i borgerens hjem, skal ikke udsættes for trusler og vold.

Læs mere

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum

Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Forebyggelse af vold, mobning og chikane på arbejdspladsen og i det offentlige rum Workshop AM 2012 11. november 2014 kl. 12.45-14.00. Stig Ingemann Sørensen og Helle Torsbjerg Niewald, Videncenter for

Læs mere

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O

Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Odense Universitetshospital Voldspolitik Personalepolitiske retningslinier ved vold og trusler Ortopædkirurgisk Afdeling O Ortopædkirurgisk afdeling O s retningslinier for Voldspolitik - med tillæg til

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads

APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads APV-undersøgelse til en lille arbejdsplads Under 15 medarbejdere Skema til kortlægning af problemer, samt forslag til løsninger og prioritering udarbejdet af Socialpædagogerne APV-dialogmødet Program for

Læs mere

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner

Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Er I udfordret af trusler og vold? Identifikation, forebyggelse og håndtering på specialskoler og andre uddannelsesinstitutioner Forord Når der forekommer trusler og vold på special skoler eller på andre

Læs mere

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE

REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE REGION SJÆLLANDS POLITIK FOR INDSATS MOD VOLD, TRUSLER, MOBNING OG CHIKANE PROFESSIONELLE ARBEJDSMILJØER VI TAGER ANSVAR Odsherred Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve GENSIDIG RESPEKT Solrød Sorø Ringsted

Læs mere

En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation:

En politik mod chikane, trusler og vold (voldspolitik) blotlægger et centralt dilemma, ikke mindst i en myndighedsudøvende organisation: POLITIK FOR CHIKANE, TRUSLER OG VOLD MOD MEDAR- BEJDERE I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED Indhold Formål...1 Mål...2 Definition af vold...3 Målgruppe...3 Ansvar...3 Håndtering...4 Vejledning...6 Anmeldelse...6

Læs mere

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold

Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold Kom i gang med at forebygge og håndtere trusler og vold FYSISK VOLD Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald kvælningsforsøg knivstik spark slag skub benspænd fastholdelse kast med genstande

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse.

Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Bostedet Lindevang Forebyggelse af vold på arbejdspladsen. På Lindevang arbejdes der løbende og systematisk med vold og voldsforebyggelse. Alarmer og alarmmodtagere Alle har alarmer. Uanset funktion i

Læs mere

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner

Kriseberedskab. Kollegial førstehjælp. Professionel krisehjælp. Rekvirering af professionel krisehjælp. Psykiske krisereaktioner Kriseberedskab Kollegial førstehjælp Professionel krisehjælp Rekvirering af professionel krisehjælp Psykiske krisereaktioner Kollegial førstehjælp Din hjælp til en kriseramt kollega i krisens første timer

Læs mere

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler

Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Instruks Rigshospitalets procedure ved vold og trusler Proceduren gælder for hele hospitalet i situationer, hvor medarbejdere i egenskab af ansatte på Rigshospitalet udsættes for vold eller trusler fra

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Voldspolitik i afdeling O, OUH

Voldspolitik i afdeling O, OUH Medarbejderinvolvering i forandringsprocesser I: Voldspolitik i afdeling O, OUH Marianne Lundegaard Oversygeplejerske 2 Afdeling O Ca 420 ansatte 2 matrikler Odense og Middelfart 4 sengeafsnit 1 skadestue

Læs mere

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Arbejdstilsynets screening af det psykiske arbejdsmiljø Udgivet af DANSK ERHVERV ARBEJDSTILSYNETS SCREENING AF DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ Indholdsfortegnelse På hvilke områder inden for

Læs mere

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan. Handicapområde Guldborgsunds handleplan i forbindelse med stress på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Guldborgsund Kommunens stresspolitik har vi i Handicapområdet Guldborgsund udarbejdet følgende handleplan.

Læs mere

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE

FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE FOREBYGGELSE AF VOLD TRUSLER OM VOLD MOBNING CHIKANE Baggrund for voldsforebyggende politik Aftale om trivsel og sundhed på arbejdspladsen 2008, med virkning d.1.4.2011 10 Indsats mod vold, mobning og

Læs mere

Temadag DSR d

Temadag DSR d VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND Temadag DSR d. 29.09.2016 AGENDA HVORDAN ARBEJDER VI MED VOLD OG TRUSLER I REGION NORDJYLLAND? Kortlægning Regionens fælles grundlag Low arousal som tilgang i situationerne

Læs mere

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK

VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK VOLDMOBNING- OG CHIKANEPOLITIK SIDE 2/2 VOLD, MOBNING OG CHIKANE POLITIK INDLEDNING Det er vigtigt for Guldborgsund Kommune at sikre et trygt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk for alle medarbejdere

Læs mere

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014.

Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. Konflikthåndtering og forebyggelse af vold Arbejdsmiljøseminar for uddannelsesforbundet, d. 16 sep og d. 23 oktober, 2014. 1 FORMÅL Større bevidsthed om trusler og forebyggelse af vold Konflikthåndtering

Læs mere

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros bliv køreklar igen efter en voldsom oplevelse Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Bliv køreklar igen - efter en voldsom oplevelse/hændelse Indhold Indledning.... 1 Hvad er en voldsom oplevelse/hændelse?...

Læs mere

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland.

Formål Retningslinjen beskriver fremgangsmåden ved registrering og undersøgelse af arbejdsulykker i Region Sjælland. Retningslinjer til håndtering af arbejdsulykker Disse retningslinjer skal efterleves af de enheder, der implementerer det elektroniske anmeldelsessystem for arbejdsskader Opus Arbejdsskade under den administrative

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD

http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD http://www.agerskovbornehus.dk/ FORORD Agerskov Børnehusets sorg og kriseplan er et beredskab der skal bruges hvis: Et barn dør Et barn mister mor, far, søskende, eller andre der står barnet nær En ansats

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole.

Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Sorg - og kriseplan for Gribskov Skole. Gribskov Skoles sorg -og kriseplan bygger på skolens værdier og holdninger. Vores sorg- og kriseplan tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering, som udmønter

Læs mere

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark

4800 Nykøbing F Danmark Nykøbing F Danmark Beredskabsplan for Psykologisk Krisehjælp Oversigt Plan for Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Danmark Tlf. 54 73 10 00 www.guldborgsund.dk Regningsadresse Sundhed og Arbejdsmiljø Parkvej

Læs mere