Regnskab Afdeling Ågården

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2012. Afdeling 1.98. Ågården"

Transkript

1 Regnskab 2012 Afdeling 1.98 Ågden

2

3 1.98 Ågden 1. januar december 2012 Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr fsb Ågden Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Kapelvej Rådhuset 1550 København V. Jægergade 5-15 og København V. Telefon Brohusgade 2-4 og Telefon Rantzausgade 19A-C, 21A-E, 25, A-C, 35A-C og 37A-D 2200 København N Lejemål : Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Lejligheder Antal lejemål (incl. lette kollektivboliger, ungdoms- og ældreboliger) ,0 41 heraf ,0 22 à lejemålsenheder I alt lejemålsenheder lette kollektivboliger: , ældreboliger: ,7 29 ungdomsboliger: 5 120,6 1 Erhvervslejemål 168,1 2 1,0 pr. påbeg. 60 m² 3 Andre lejemål 738, I alt ,

4 Regnskab for afdeling 1.98 Ågden 1. januar december 2012 Matr.nr. 1140, 1106, 6012, 6013 Leje pr. m² på balancetidspunktet 992 Udenbys Klædebo Kvarter Heraf hjemfald 6 BBR-ejendomsnr , , Lejeforhøjelse pr. 1/ , , Skæringsdato Lejeforhøjelse i % 2,2 byggeregnskab/drift: og Lejeforhøjelse i kr./m² 22 Lejeforhøjelse i kr./ Skæringsdato varmeregnskab: 1/4 Beboerfaciliteter: Diverse beboerlokaler Lejeforhøjelse vedr. hjemfald pr. 1/4-12 Tekniske installationer: Vaskeinstallation, fælles Bad Antenneanlæg/bolignet Dørsamtaleanlæg Ventilation Lejeforhøjelse i kr./m² 1,03 Lejeforhøjelse i kr./ Opvarmning: Fjernvarme Varmemåling: individuel Varmecentral Elmåling: individuel Vandmåling: kollektiv - 2 -

5 1.98 Ågden 1. januar december 2012 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER NETTOKAPITALUDGIFTER OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloak- / vejafgift m.v Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag OFF. OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT VARIABLE UDGIFTER Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) Andel i fællesfaciliteters drift (udgifter) Drift af møde- og selskabslokaler Diverse udgifter VARIABLE UDGIFTER I ALT

6 1.98 Ågden 1. januar december 2012 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) HENLÆGGELSER Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 401) Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) Tab ved fraflytninger (konto 405) HENLÆGGELSER I ALT SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 1. Afdrag (konto 303.1) Renter Bidrag Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) Tab ved lejeledighed Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytninger Dækket af henlæggelser Andre renter: 3. Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 5. Andre driftsstøttelån Korrektion vedr. tidligere EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT UDGIFTER I ALT Årets overskud, der anvendes til 2. Overført til opsamlet resultat UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT

7 1.98 Ågden 1. januar december 2012 RESULTATOPGØRELSE Resultatopgørelse Budget* Budget* Indeværende Indeværende Kommende Konto- No- nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJE 1. Beboelse Hjemfald Erhverv Andre lejemål BOLIGAFGIFTER OG LEJE I ALT Renter ANDRE ORDINÆRE INDTÆGTER 1. Tilskud fra boligorganisationen Drift af fællesvaskeri (indtægter) Drift af møde- og selskabslokaler Overført fra opsamlet resultat ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Korrektion vedr. tidligere EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT * Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. Budgettal er ikke omfattet af revision

8 Balance pr Ågden 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) AKTIVER ANLÆGSAKTIVER Ejendommens anskaffelsessum: 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2011: kr Heraf grundværdi: kr. 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering Forbedringsarbejder: Forbedringsarbejder m.v ANDRE ANLÆGSAKTIVER 4. Særstøttelån Andre driftsstøttelån ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme Beboerindskud Uafsluttede forbrugsregnskaber Fraflytninger (heraf dødsbo og foged: kr.) Andre debitorer Forudbetalte udgifter 0 1 Tilgodehavender i alt Andre omsætningsaktiver: Værdipapirer (omsættelige) /obligationsbeholdning Likvide beholdninger: 2. Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

9 Regnskab for afdeling Balance pr Ågden 31. december 2012 Konto- No- Indeværende Sidste nummer te Specifikation (kr.) (1.000 kr.) PASSIVER HENLÆGGELSER (afdelingens opsparing): Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser HENLÆGGELSER I ALT Opsamlet resultat HENLÆGGELSER +/- OPSAMLET RESULTAT LANGFRISTET GÆLD FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning Forhøjet indskud for boligtagers 415 Driftsstøttelån: reetableringspligt Særstøttelån Andre driftsstøttelån LANGFRISTET GÆLD I ALT KORTFRISTET GÆLD Uafsluttede forbrugsregnskaber Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere Deposita og forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: Afsluttede forbrugsregnskaber KORTFRISTET GÆLD I ALT PASSIVER I ALT

10 Regnskab for afdeling Balance pr Ågden 31. december 2012 Eventualforpligtelser: Udlån fra selskabets dispositionsfond til delvis dækning af ydelser på realkreditlån til frikøbsfinansiering: I forbindelse med frikøb af hjemfaldsforpligtelse til Københavns Kommune ultimo 2001 er frikøbet finansieret ved realkreditlån. I det omfang beboerbetalingen ikke dækker afdelingens afledte realkreditlåneydelser gives der ydelsesstøtte i form af udlån fra selskabets dispositionsfond. Den regulerede beboerbetaling fortsætter efter at realkreditlånene er tilbagebetalt, indtil ydelsesstøtten ligeledes er tilbagebetalt. Landsbyggefonden kan dog fastsætte at beboerbetalingen ophører, n realkreditlånene er tilbagebetalt. Selskabets udlån til nævnte ydelsesstøtte udgør pr. 31. december 2012 kr

11 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 NETTOKAPITALUDGIFTER Prioritering ved indekslån: Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag men excl. morarenter) Bidrag Afdragsbidrag Rentebidrag Nettokapitaludgifter VANDAFGIFT Forbrugsafhængig afgift og målerafgift (vandafgift, vandafledningsafgift, statsafgift) RENOVATION Dagrenovation Ekstra renovationsordning Longopac ADMINISTRATIONSBIDRAG 329 lejemålsenheder à kr , Andre administrationsbidrag Tilvalgsydelser takstoversigt Vaskerigebyr Forbrugsregnskaber RENHOLDELSE Ejendomsfunktionærer: Løn, ekstraarbejde, afløsning, ferietillæg, telefon, tøjpenge m.v., sikkerheds- og klubudgifter, funktionærboligtilskud Trappevask, vinduespolering, rengøring af lokaler Skaktposer, rengøringsartikler, grus m.v Renholdelse af fortove

12 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Primære bygningsdele Yder- og indervægge, altaner, tagkonstruktion Kompletterende bygningsdele Vinduer, døre, brystninger, rækværker Overflader, belægning og beklædning Vægge, gulve, lofter, tag VVS-anlæg Afløb, sanitet, vand, varme, ventilation El- anlæg Kraft, belysning, kommunikation, elevatorer Inventar og udstyr Køkken- og skabselementer, hde hvidevarer Øvrige bygningsdele og anlæg Maskiner, beplantning m.v PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE I ALT DÆKKET AF TIDLIGERE HENLÆGGELSER (KONTO 401)

13 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 8 118/ DRIFT AF FÆLLES FACILITETER Drift af fælles vaskeri El Vedligeholdelse Serviceabonnement Sæbe m.v Inventar m.v Rengøring Telefon og bredbåndsforbindelser Køb/salg af magnetkort Udgifter i alt Vaskeriindtægter Andel i fællesfaciliteters drift Gdlav Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter Indtægter DIVERSE UDGIFTER Kontingent m.v. til BL Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Beboeraktiviteter Telefontilskud Øvrige udgifter - afdelingsbestyrelse Ejendomskontor Gebyrer, advokatudgifter, revisionshonorar Diverse omkostninger YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE Andre driftsstøttelån. Ydelser til: Dispositionsfonden Realkreditinstitut KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Reg. ejd.skat vedr

14 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN Budget Budget No- Konto- Indeværende Indeværende Kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) BOLIGAFGIFTER OG LEJE Lejemålsart Antal lejemål Gennemsnit kr./m² pr. Lejeindtægt i alt 1. Beboelse Hjemfald Erhverv Andre lejemål RENTER 1. Renteindtægt fra tilgodehavende i boligorganisationen Mellemregningskontoen bliver løbende forrentet efter reglerne i gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. I 2012 har dag-til-dag-renten for tilgodehavender (indlån) været 0% p.a., svarende til Nationalbankens diskonto minus 2%. Ved træk i boligorganisationen (udlån) forrentes mellemregning med Nationalbankens diskonto plus 1%. Denne sats har i 2012 været 1,00% - 1,75% p.a. Derudover udloddes boligorganisationens renteoverskud fra Udlodningen svarer til 2,43% i forrentning af saldoen på afdelingernes mellemregning i DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE Tilskud, privat byfornyelse LBF-støtte hjemfald KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR Indbetaling vedr. tidligere tabsførte lejere Forlig

15 1.98 Ågden 1. januar december 2012 No- Konto Indeværende Budget Indeværende Budget kommende te nummer (kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) NETTO'S ANDEL I DRIFTSUDGIFTERNE Ejendomsskat Vandafgift Kloak-/vejafgift Renovation Forsikringer Elektricitet Fyringskontrol Renholdelse Alm. vedligeholdelse Planlagt/period. vedligeh. *) Uforudset udgiftsstigning: 2,5% Netto's andel 2,0% Administrationsudgift 5% Moms af administrationsudgift Indbetalt aconto Tilbagebetaling *) Planlagt og periodisk vedligeholdelse: Afdelingens budget ialt Heraf til vaskeri, køleanlæg, komfurer og elevatorer Beregningsgrundlag for NETTO's andel

16 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) 17 EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM M.V Senere forbedringer/tilgang Indeksregulering vedr. prioritetsgæld Oprindelig prioritetsgæld: 1. Landsbyggefonden BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit BRFkredit Landsbyggefonden BRFkredit BRFkredit Beboerindskud: Lejligheder Afskrivningskonto for ejendommen Finansieringsmanko

17 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) FORBEDRINGSARBEJDER M.V. Saldo primo forbedringsarbejder i et afgang i et Samlet anskaffelsessum ultimo Afdrag og afskrivning primo afdrag i et afskrivning i et Udligning i et Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo SPECIFIKATION AF FORBEDRINGSARBEJDER M.V. 11. Opsætning af el- og varmemålere og gdrenovering Etablering af IT Videoovervågning Renovationsændring i Netto FORBEDRINGSARBEJDER M.V. I ALT Underfinansieringen udgør pr kr , hvilket midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. De underfinansierede forbedringsarbejder er følgende: 14. Videoovervågning Afskrives over driften over Renovationsændring i Netto Afskrives over driften over 10 fra

18 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL BALANCEN Indeværende Sidste No- Kontote nummer (kr.) (1.000 kr.) ANDRE ANLÆGSAKTIVER Lånene er i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger, optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver / UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER Uafsluttet varmeregnskab (indtægt) Uafsluttet varmeregnskab (udgift) Uafsluttet elregnskab (indtægt) Uafsluttet elregnskab (udgift) ANDRE DEBITORER Diverse Tilgodehavender hos lejere vedr. afdragsordninger Mellemregning med driftsleder (kassebeholdning) Tilgodehavender vand FORUDBETALTE UDGIFTER Diverse VÆRDIPAPIRER (omsættelige)/ OBLIGATIONSBEHOLDNING Nom. værdi kr Dansk Invest Almenbolig Mellemlange Obligat. Primo kurs 102,15 ultimo kurs 102,83 Kursværdi pr. 31/ PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE Saldo ved ets begyndelse Årets forbrug Årets henlæggelse Saldo ved ets slutning Henlæggelsen til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør i et 89,35 kr./m² bruttoetageareal. Der er for 2012 og 2013 foretaget passende henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvilke beløb vil blive anvendt til de af afdelingen besluttede arbejder for 2013 og fremover

19 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING Saldo ved ets begyndelse Årets forbrug Årets henlæggelse (jfr. bemærkning nedenfor) Saldo ved ets slutning Henlæggelsen til istandsættelse ved fraflytning udgør i et 11,56 kr./m² bruttoetageareal TAB VED FRAFLYTNING Saldo ved ets begyndelse Årets forbrug Årets henlæggelse Saldo ved ets slutning ANDRE HENLÆGGELSER Projekt Gdpædagog Saldo ved ets begyndelse Indtægter: Indbetalt af Landsbyggefonden Københavns Kommune Udgifter: Lønudgifter Renter Saldo ved ets slutning OPSAMLET RESULTAT Saldo primo Årets overskud Saldo ved ets slutning Det opsamlede overskud forventes afviklet over højst

20 1.98 Ågden 1. januar december 2012 NOTER TIL BALANCEN No- Konto- Indeværende Sidste te nummer (kr.) (1.000 kr.) SKYLDIGE OMKOSTNINGER Skyldige driftsposter Kreditorer Vand El Afsætning kapitaltilførsel Afsatte feriepenge Skyldig løn m.v DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE M.V. Deposita Forudbetalt leje m.v AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 4. Bolignetregnskab, jvf. note

21 1.98 Ågden 1. januar december 2012 Note 32 BOLIGNETREGNSKAB UDGIFTER: kr. Bolignet Laugsbidrag Afdrag på lån Renter og bidrag på lån Administration Bolignet i alt UDGIFTER I ALT INDTÆGTER: Indbetaling - TV-pakke INDTÆGTER I ALT Årets resultat: overskud 813 Sidste s nettoresultat overført, overskud 86 Nettoresultat overføres til næste, overskud

22 Administrationens påtegning: fsb Bjarne Larsson adm. direktør København, den 25. februar 2013 Den uafhængige revisors påtegning på sregnskabet Til afdeling 1.98 Ågden og boligorganisationens bestyrelse Vi har revideret sregnskabet for afdeling 1.98 Ågden for regnskabset 1. januar december Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Ledelsens ansvar for sregnskabet Boligorganisationens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et sregnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et sregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om sregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt i henhold til Indenrigs- og Socialministeriets revisionsinstruks for almene boligorganisationers regnskaber af 15. december Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om sregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i sregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i sregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for afdelingens udarbejdelse af et sregnskab. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af sregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revision har ikke givet anledning til forbehold

23 Konklusion Det er vores opfattelse, at sregnskabet for regnskabset 1. januar december 2012 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af sregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer, som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabset 2012, medtaget det godkendte resultatbudget for 2012 og Resultatbudgettet har, som det også fremg af sregnskabet, ikke været underlagt revision. Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet Der er jf. konto 304 ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr pr. 31. december Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., optaget som aktiv under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. København, den 25. februar 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Jørn Pedersen statsaut. revisor Louise Bjerggaard Thomsen statsaut. revisor

24 Årsregnskabet har været forelagt afdelings- eller organisationsbestyrelsen til godkendelse. Formand og næstformand bekræfter ved deres underskrift at bestyrelsen har godkendt regnskabet. Formand Næstformand København, den Hvis afdelingen har vedtaget at regnskabet skal godkendes på et afdelingsmøde skal nedenstående påtegning underskrives AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING: Årsregnskabet har været forelagt afdelingsmødet til godkendelse. Formand og dirigent bekræfter med deres underskrift at afdelingen har godkendt regnskabet. Formand for afdelingsbestyrelsen Dirigent København, den 0198ar12.xls\oso\

Regnskab 2012. Afdeling 8.70. Teleparken

Regnskab 2012. Afdeling 8.70. Teleparken Regnskab 2012 Afdeling 8.70 Teleparken Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0710 00200 0159 FSB i Gladsaxe Teleparken Gladsaxe Kommune Rådhuspladsen 59 Telefonvej

Læs mere

Regnskab 2012. Afdeling 1.06. Ryholtgård

Regnskab 2012. Afdeling 1.06. Ryholtgård Regnskab 2012 Afdeling 1.06 Ryholtgd 1.06 Ryholtgd 1. januar - 31. december 2012 Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. Afdelingsnr. Kommunenr. 0153 11301 0101 fsb Ryholtgd Københavns

Læs mere

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven

Regnskab 2013. Afdeling 1.05. Fælledhaven Regnskab 2013 Afdeling 1.05 Fælledhaven Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 153 LBF-nr.: 10201 Kommunenr.: 101 fsb Fælledhaven Københavns Kommune Rådhuspladsen 59 Tom Kristensens

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 157-0, LUNDEN Boligorganisationsnr. 153 Afdelingsnr. 157-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0865 LBFnr. 00501 kommunenr. 153 Beliggenhed Lejerbo, Brøndby Daruplund

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2011-30/9 2012 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012

Lejerbo, Holbæk Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling Agervang, Engvang Fra 01-10-2011 Til 30-09-2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune LBF-nr.: 0196 LBF-nr.: 005 Kommunenr.: 316 Navn - adresse: Navn - adresse: Navn - adresse: Lejerbo, Holbæk Agervang, Engvang Holbæk Kommune Gl. Køge Landevej

Læs mere

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB @1.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: Afdeling 60 50 Vridsløselille Andelsboligforening Hyldespjældet Boligorganisationsnr. LBFnr.: 50 Afdeling 165 LBFnr.: Tilsynsførende 10 kommunenr.:

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG

ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG ÅRSREGNSKAB 1/10 2012-30/9 2013 AFDELING 123-0, HAVEVANG/ AGERVANG Boligorganisationsnr. 315 Afdelingsnr. 123-0 Tilsynsførende kommune LBFnr. 0196 LBFnr. 00400 kommunenr. 316 Beliggenhed Lejerbo, Holbæk

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 725

Læs mere

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Regnskabsår 2012 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012. Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Side 1 Regnskab for afdeling 3 TJØRNELYPARKEN Fra 01.01.2012 Til 31.12.2012 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 05300 Kommunenr. 253 Navn - adresse

Læs mere

Lillerød Boligforening

Lillerød Boligforening Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 428 Afdelingsnr. 1200 Kommune nr. 201 Lillerød Boligforening Allerød Kommune v/ Boligkontoret Danmark

Læs mere

Sakskøbing Boligselskab

Sakskøbing Boligselskab Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 906 Afdelingsnr. 1601 Kommune nr. 376 Sakskøbing Boligselskab Guldborgsund Kommune v/ Boligkontoret

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014

ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 ÅRSREGNSKAB 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 67 4 Syd Boligorganisationsnr. 50 Afdeling Tilsynsførende LBFnr.: 165 LBFnr.: 4100 kommunenr.: 165 Vridsløselille

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013 Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 255

Læs mere

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang

Regnskab for afdeling : 2 - Vestervang Boligorgansation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 0404 Afdelingsnr. 2 Kommune nr. 253 Navn Navn Navn Greve Boligselskab Vestervang Greve Kommune Adresse Adresse Adresse Greveager 1

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2008 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 38 LBF's

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2007 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00301, 00302,

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2012/2013 Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011 Regnskabsperiode fra 01-01-2011 Regnskabsperiode til 31-12-2011 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12)

Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Almene boligorganisationer Regnskabsperiode 1(12) Regnskab for afdeling 1/1-31/12-2006 Boligselskab Afdeling Tilsynsførende kommune BLF- BLF- Kommunenr. Boligselskabsnr. Afdelingsnr. 183 193 00201,00202,00203

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2011 Regnskabsperiode til 31-07-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009 Regnskabsperiode fra 01-01-2009 Regnskabsperiode til 31-12-2009 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-01- Regnskabsperiode til 31-12- Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 837

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2009/2010 Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2009 Regnskabsperiode til 31-07-2010 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2011/2012 Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-10-2011 Regnskabsperiode til 30-09-2012 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014

Almene boligorganisationer Regnskabsår 2013/2014 Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-08-2013 Regnskabsperiode til 31-07-2014 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr.

Læs mere