4. februar 2OtL. Grundejerforeningen Ketteholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "4. februar 2OtL. Grundejerforeningen Ketteholm"

Transkript

1 Grundejerforeningen Ketteholm 4. februar 2OtL Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 2. marts 2011 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 5. Eventuelle forslagfra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af besfyrelse (ifr. S 10) ikke villig til genvalg o Per Bang (105) - o Steffen Berensen (89) - ikke villig til genvalg o Per Munk (61) - villig til genvalg o Michael Leismann (103) - villig til genvalg. Leif Kildegaard Hansen (Dan-Ejendomme) - 7. Yalg af 2 suppleanter o Michael Tidemand (65) - villig til genvalg o Jimi Nielsen (85) - villig til genvalg 8. Valg af 2 revisorer o Per Irgens (111) - villig til genvalg villig til genvalg o Michael Sørensen (87) - villig til genvalg 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. l0.eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er: det grønne udvalg, græsslåning, oprydning på området, snerydning, festudvalg, legepladsudvalg mv. Opmærksomheden henledes ph at forslag fra medlemmerne må for at blive behandlet på generalforsamlingen være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest 74 dage før generalforsamlingens afholdelse. Alle er meget velkomne til Grundejerforeningens generalforsamling, såvel lejer som ejer. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til atmøde op og give deres mening til kende og på denne måde ffi indflydelse på fremtiden i Ketteholm Vel mødt BESTYRELSEN

2 Grundejerforeningen Ketteholm RESULTATOPGøRELSE PR: 31. DECEMBER 20{O INDTÆGTER 2010 B,tdget 2010 Konlingent ejere Kontingent PKA/PENSAM Ekstraordinær indb. Flaskesalg Indbetaling til vejen Renleindtægter Gebyrer Giro & Bank ,58 104,76-4, ,04 4,00 1.æ0,04 4,00 20 Udlån afborde og stole 50 lndtegter i alt ,U Ordinære indtagtar i aft -?47-315,33-2!6.æ099_ UDGIFTER Aktivitelsdage Antenneanlæg Bestyrelsesmøder Diverse Ekstraordinære udgifier El-udgner Forsikringer Gartner Græsslåning Renovatlon Vedligeholdelse Snerydning Afdrag på lån til vejen Legepledser ,65 Ordinære udgifter i alt , ,65 Forbrug af hensættelser 2.604, ,76 7"019, , , , , ,3S , , , , OAO,OO aoa,0a 12.Q , ,æ 0.00 Udgitter i alt Ar6ts resultat -u3.w3!z ,65 Balance pr. 31. Dec mber 2009 Aktivsr: Kasseboholdning Pensam Bank Danske Bank Aktiver i ålt Passiver 3.293, , Egenkapital primo ,33 Årets resultat ,78 skvldioe omkostninqer På$iver i alt , REV REVISORPATEGNINGER: so RPÅrJjaNr N G E R : Undertej'Pdde unaertegpe'd6gv$orer. revi$orer. kan effer g{ine Hu'y6rede"n: "r/ -.:*f,, Par ' af bilag og bogføring, godkende foranstående regnskab. Øl:::) Ketteholm

3 Grundejerforeningen Ketteholm Noter til årsregnskab z}rc Note 1: YouSee CopyDan kr ,30 kr ,49 kr ,79 Note 2: Kontorhold Gen + rev møde Hjemmesiden Gaver Hundeposer kr 1.610,20 kr 1,967,67 kr 801,00 kr 435,90 kr 49 kr 5.344,77 Note 3 Note 4: Der er udbetalt ca. 90% Materialer + motorsav Græs 2009 Graes 20' , ,85 --lrqgjqqy6- kr 4.095,00 kr ,39 -t<r 14s9sJs Note 5: Ejendomsskat Arbejdsløn kr 7.903,37 kr 5.54 *Rm.aatu? Note 6: Plæneklipper Maling af hegn Boremaskine Stangsav Brandvej skilte Rep af traktor+fejemaskine Arbejdsløn+materialer Note 7: Vejsalt Vognmand Arbejdsløn Note 8: Legepladsudvalg hensætter 16808,65 kr kr ,50 kr 1,868,75 kr 2.095,00 kr 2.347,19 kr 4.922,75 kr 2"930,36 kr ,55 kr 1.562,50 kr 2.00 kr ,30 kr , TiI3o

4 Grundejerforeningen Ketteholm Budget II,{ETÆGTTR Resultat 2910 Budget 2011 Budget 20{0 Kontingent ejefe Kontingent PKAIPENSAM Indbetaling til vejen Ekstraordinær indb. Flaskesalg Renteindtægter Gebyrer Giro & Bank S74,58 104,76 "4, ,0O 4,00 a,oo 104, tndtægter i alt , Ordinære indtægt r i alt , j9.599!9_ UDGIFTER Aktivitetsdage Antenneanlæg Bestyrelsesmøder Diverse Ekstraordinære udgifter El-udgifter Foæikringer Gartner Gr esslåning Renovation Vedligeholdelse Snerydning Afdrag på lån til vejen 2.604, , , c, , ,50 60,768, , , ,55 1s.862, " , A, A.A0A,AO , ,00 0, , ,04 60 a ,o s4.000, o,oa Leoeoladser 8.8A8, ,65 Oldinæra udgiftdr i alt ,65 246, Forbrug af hensættelser 17,

5 22 februar 20IL Til orundeierforeninqens medlemmer. r]rrrndai ur utluuj arfnron'i urrf nccn rryerl Kof l_ ohol mq ordi nærc arenfrå I f orseml i no afholdes, Jfr. tidligere indkaldelse: Onsdag den 2. marts 2OtL kl. 19:00 i klasselokale 86 på Gungehusskolen Plan over Gungel:ussko* ",ft., l.,il".r 1. Sål *4. I :ruppe-l *l I Frit. I Srille l *-l Mcllcrngårij lwil{-ks*er lmr*:n Jml 1,.^'"'"ij-:""^ i.-j:-:l< r så, l t*b *r-----rrl. I Flsik lr-,1 J siorosi wei ml æ- _- EJIE Mad rzen] in hil. ---*ien og pa gensyn BESTYRELSEN

6 13. marts 20II Referat af Grundejerforeningen Ketteholm's ordinære generalforsamling, der blev aftroldt onsdag den2. marts 2011 kl. 19:00 i klasselokale 86 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. 5. Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. 6. Valg af bestyrelse (ifr. $ 10) o Per Bang (105) - ikke villig til genvalg o Steffen Berensen (89) - ikke villig til genvalg o Per Munk (61) - villig til genvalg. Michael Leismann (103) - villig til genvalg. Leif Kildegaard Hansen (Dan-Ejendomme) - villig til genvalg 7. Yalgaf2suppleanter. Michael Tidemand (65) - villig til genvalg. Jimi Nielsen (85) - villig til genvalg 8. Yalg af 2 revisorer o Per Irgens (111) - villig til genvalg. Michael Sørensen (87) - villig til genvalg 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg, som er: det grønne udvalg, græsslåning, oprydning på området, snerydning, festudvalg, legepladsudvalg mv. Følgendehusstandevarrepræsenteret:67,65,73,85,87,89,9I,95,97,10I,103,105,109,111, I l3 og Leif Kildegaard Hansen (Dan-Ejendommes repræsentant). 1. Vatg af dirigent. Steffen Berensen (89) startede med at byde alle velkommen til Grundejerforeningen Ketteholms ordinære generalforsamling. Bestyrelsen foreslog Michael Sørensen (87) som dirigent. Han tak ja til opfordringen. Michael Sørensen (87) kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jfr. Vedtægterne. Generalforsamlingen var også beslutningsdygtig for beslutninger, der krævede at mindst 213 af medlemmerne var mødt eller repræsenteret. Dirigenten gav herefter ordet til formanden. 2. Formandens beretning. Formanden - Per Bang (105) - startede med at byde alle ejere og lejere samt Leif som repræsentant for Dan-Ej endomme velkommen.. Formanden fortalte, at vi i det forgangne år havde forsøgt at nedbringe det store antal nummerplade-tlverier ved at opsætte "dummy" skilte med skriften "Parkeringsområdet er videooveruåget". Det havde desværre ikke haft den store effekt, så han anbefalede at alle bilejere fik skruet deres nummerplader fast. o Han fortalte, at vi havde faet sat brandvejsskilte/husnumre op, så det var muligt at finde vej i Ketteholm.

7 13. marts 2011 o Det "Grønne udvalg" havde haft en kæmpe opgave foran sig, idet der skulle ryddes ud i træer, buske, krat og skrald langs vores plankeværk ud mod Avedøre Havnevej på begge sider. Formålet var at plankeværket stod for at skulle males, så det atter stod fint grønt. o Vores flaskecontainer var blevet fiernet, idet den ikke længere var nogen økonomisk gevinst for Ketteholm. Dette var heldigvis foregået problemfrit, idet der ikke havde været placeret vinfl asker ved skraldeområdet. o Bestyrelsen havde skrevet en indsigelse mod byggeriet af den nye dagligvarebutik. Problemet for Ketteholm var foftrins trafikale gener.. Familien Berendsen i nr. 89 havde desværre haft ubudne gæster, alt imens nogle i familien selv havde været hjemme. Det havde naturligvis været chokerende at opdage, at "nogen" havde været inde i ens eget hjem. Formanden opfordrede derfor os alle sammen til at holde øje med, hvem der befinder sig i Ketteholm, og være bedre til at spørge, hvis vi ser nogen opføre sig mistænkeligt. o Formanden fortalte, at alle skal feje sne foran deres egen parcel. Sneudvalget fejer kun på hovedstierne. Posten og skraldemænd kommer ikke, hvis der ikke er fejet. o Han sagde også tak til "De grønne", som holder Ketteholm fint og flot. Han kunne oplyse, at de starter op i foråret og alle er velkomne, såvel gamle som nye medlemmer.. Udlån af borde og stole må kun foregå, når det er til indendørs brug og selvfølgelig kun i Ketteholm. Disse skal og kan kun lånes igennem Jannie Munk i nr. 61. r Formanden sagde også tak til Malene og Michael, som holder Ketteholm ren for skrald. o Han sagde også tak til sneudvalget, som havde haft en heftig vinter. Han udtr:ykte dog håb om en bedre koordinering næste år. Han opfordrede til, at hvert udvalg fik en formand.. Legepladsudvalget havde haft et meget stille år, men der var kommet flere penge til denne post, så de vender stærkt tilbage i Formanden sagde tak til Per Munk for renholdelse af storskrald og tak til Steffen Berensen for at der er lys i alle lamper. o Endelig opfordrede formanden til, at man husker at kikke forbi med jævne mellemrum.. Til sidst takkede Per Bang (105) af som formand i Ketteholm og udtrykte håb om, at nye medlemmer vil træde til, og at de vil være med til at varetage Ketteholms interesser. Formanden spurgte derefter om der var spørgsmål til beretningen. Dette var ikke tilfældet. Formandens beretning blev herefter godkendt. Per Munk (61) overrakte Per Bang (105) og Steffen Berensen (89), som begge forlader bestyrelsen, hver en gave som tak for deres mange år i bestyrelsen. 3. Kassereren fremlægger revideret årsregnskab til godkendelse. Kassereren - Per Munk (61) - fremlagde det reviderede årsregnskab for 2010 og gennemgik enkelte poster. Bl.a. vedligeholdelse som var overskredet betydeligt, men det skyldtes maling af hegnet mod Havnevejen - ca kr. - og indkøb af ny græsslåmaskine - ca kr. Denne græsslåmaskine var desværre blevet stjålet, men var heldigvis blevet fundet og leveret tilbage. Michael Sørensen (87) opfordrede udvalgenes medlemmer til at afregne løbende til kassereren. Jens Pedersen (113) spurgte til om græsslåmaskinen var forsikret. Hvilket var tilfældet. Per Bang (105) fortalte, at man fremover ville sikre græsslåmaskinen bedre, så den ikke er så nem at stjæle. Michael Sørensen (87) og Per Munk (61) oplyste, at selvom der var et underskud pgu. maling af hegnet, så var der plads til det i kassebeholdningen. Michael Sørensen (87) nævnte, at den var på ca kr.

8 13. marts 20LI Årsregnskabet blev derefter godkendt. 4. Kassereren fremlægger forslag til budget. fremlagde forslag til budget for 201I og gennemgik enkelte poster: Kassereren - Per Munk (61) - o Der ville fremover ikke være indtægter fra salg af flasker, og vores indestående i banken gav stort set ingen renter. o Budgettet gik ud fra uændret kontingent.. Legepladsudvalget fik kr. pr. år som overføres, hvis de ikke bliver brugt.. Vedligeholdelsesposten var sat til kr. for at ffi det til at hænge sammen, mod kr. iretfør. o Antenneanlægget ville stige til kr., dvs kr. mere en budgetteret med.. I og med at vi selv ejer antenneanlægget, så sparer vi penge, da vi ellers ville få 3 doblet prisen på grundpakken. Michael Tidemand (65) spurgte til, om vi kunne komme ud af vores aftale med YouSee. Det mente man ikke. Per Munk (61) spurgte, om vi skulle tage de kr. til antenneanlæg fra vedligeholdelsesposten. Per Irgens (111) sagde, at man også kunne vælge at få et underskud. Dette blev diskuteret en del også sammenholdt med snerydning og græsslåning. Per Munk (61) fiemlagde det forslag, at man tog kr. fra vedligeholdelse, så den endte på kr., og antenneanlægget blev forhøjet til kr. Dermed ville det medføre et uændret kontingent. Goclkendelsen blev udskudt til punkt Eventuelle forslag fra medlemmer og bestyrelse. Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Valg af bestyrelse Michael Sørensen (87) læste op.2 af de eksisterende bestyrelsesmedlemmer ønskede ikke at forsætte, så han opfordrede derfor de tilstedeværende til at melde sig. r Linda Pedersen (113) meldte sig og blev valg. o Michael Tidemand (65) meldte sig og blev valg. o Per Munk (61) blev genvalgt.. Michael Leismann (103) blev genvalgt. o Repræsentanten for Dan-Ejendomme - Leif Kildegaard Hansen - blev genvalgt. 7. Valg af 2 suppleanter Michael Sørensen (87) oplyste, at Michael Tidemand (65) ikke længere var på valg. Han forslog derfor Steffen Berensen (89), som efter lidt betænkningstid sagde ja. Suppleanteme.var dermed: o Jimi Nielsen (85) e Steffen Berensen (89) 8. Valg af 2 revisorer o Per Irgens (1 1 1) blev genvalgt.. Michael Sørensen (87) blev genvalgt. 9. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. Michael Sørensen (87) kunne oplyse, at det kun var årskontingentet, der skulle diskuteres under dette punkt.

9 13. marts 2011 Arskontingent: Michael Sørensen (87) nævnte, at det enten ville være budgetforslaget fra punkt 4 eller en justering, man skulle tage stilling til. Per Munk (61) kunne oplyse, at en forhøjelse på 50 kr. pr. kvartal ville indbringe de manglende kr. til antenneanlægget. En forhøjelse på 100 kr. pr. kvartal ville desuden indbringe yderligere kr. til vedligeholdelsesposten, således at den steg til kr. som næsten var de kr. som der var budgetteret med i Der blev spurgt til udskiftningen af taget på den første carport, hvilket skal gøres i en nær fremtid. Forhøjelsen og eventuelle alternativer blev diskuteret en del. Michael Sørensen (87) remsede muligheden med et alternativt budgetforslag med en stigning på 100 kr. op, og spurgte om der var nogen, der stemte imod. Det var ikke tilfældet, så det blev vedtaget at kontingentet skulle stige med 100 kr. pr. kvartal. Kontingentetfor 2071 blev dermed kr. pr. kvartal. 10. Eventuelt, herunder valg til diverse udvalg Det grønne udvalg: Udvalget består af Per Munk (61), Henning Meyer (109), Jens Pedersen (l l3), Per Bang (105), Michael Machon (77),Michael Sørensen (87), Peter Kristensen (125), Jimi Nielsen (85), Steffen Berensen (89), Pernille Berensen (89), Linda Pedersen (l l3), Tina Bang (105), Mette Nielsen (85), Michael Tidemand (65), Benny Pedersen (101), ManjaNielsen (73) og Mark Knublauch (73). Udvalget vil uddele en plan over deres aktivitetsdage iløbet af foråret, og opfordrer andre til også at deltage i udvalget. Per Bang (105) oplyste, at Per Munk (61) er formand for de grønne, og opfordrede de andre udvalg til ligeledes at ffi en formand/primus motor. Per Munk (61) fortalte, at udvalget havde et underudvalg: Brænderudvalget, som stod for at brænde ukrudt på fliser m.m. Det består af Linda Pedersen (l 13), Henning Meyer (109) og Michael Machon (77). Græsslåningsudvalget: Udvalget består af Michael Machon (77), Steven Moreton (37), Michael Tidemand (65), Lars-Henrik Sørensen (87), Per Bang (105) og Mark Knublauch (73). Per Bang (105) oplyste, at han ville tale med Michael Machon (77) om at være formand for dette udvalg. Oprydning på området: Malene Schaadt-Leismann og Michael Leismann (103) forsætter. Snerydningsudvalget: Per Munk (61) kunne oplyse, at vi har en, der kan fierne sne på vejen, når der er behov for det. Dette udvalg manglede medlemmer, så det blev besluttet, at en rydning og saltning skulle give 3 timer. Per Munk (61) opfordrede udvalgets medlemmer til at lave en arbejdsseddel pr. gang og aflevere den til ham med det samme. Jens Pedersen (1 13) foreslog, at udvalget fik tilknyttet nogle reserver, der kan gøres brug af, når der falder meget sne, men som ikke indgår i den faste turnusordning. Dette var der stemning for. Udvalget består af Michael Tidemand (65), Steven Moreton (37), Michael Machon (77) og Benny Pedersen (101). Michael Tidemand (65) er formand. Derudover er der f,ølgende reserver: Mark Knublauch (73), Per Bang (105), Jens Pedersen (l l3) og Per Munk (61). Festudvalget: Udvalget består af Michael Tidemand (65) og Benny Pedersen (101).

10 13. marts 20II Legepladsudvalget: Udvalget består af Jimi Nielsen (85), Frank Knudsen (57), Palle Andreasen (97),Per Bang (105) og Manja Nielsen (73). Jimi Nielsen (85) er formand. Hj emmesiden : Michael Leismann ( 1 03 ) forsætter. Per Bang (105) opfordrede alle til at bruge hjemmesiden, og sende input/ideer til Michael Leismann (103); dette kan gøre på, Denne mail-adresse kan også bruges, hvis man ønsker at blive medlem af et udvalg eller ønsker at træde ud af et udvalg. Michael Tidemand (65) foreslog, atvi får vores egen Facebook gruppe. Henning Meyer (109) opfordrede til, at der blev aftroldt en aktivitetsdag tidligt på året, således at man kunne får fejet carporte og parkeringspladser. Det ville bestyrelsen sørge for. Jimi Nielsen (85) nævnte, at man ville opsætte en gynge på denne aktivitetsdag. Michael Sørensen (87) opfordrede Jimi og bestyrelsen til at koordinere det. Jens Pedersen (l 13) spurgte til om unge måtte deltage i udvalg og aktivitetsdage og fa penge for deres arbejde. Per Munk (61) oplyste, at nhr de er mindst 18 år, så får de penge ellers ikke. Eneste undtagelse er Malene Schaadt-Leismann (103), der står for oprydningen på området. Hun far 60 kr. i timen. Michael Tidemand (65) nævnte, at der var problemer med hundelorte på området, og opfordrede hundeejerne til at huske at {erne deres hundes efterladenskaber. Michael Sørensen (87) spurgte til den bemærkning som bestyrelsen havde sendt til kommunen vedr. lokalplanen. Michael Leismann (103) kunne oplyse, at det drejede sig om de trafikale gener, som endnu en dagligvarebutik ville medføre. Bemærkningen vil blive lagt på hjemmesiden snarest. Michael Tidemand (65) spurgte til indbruddet og nævnte lidt om naboovervågning. Per Bang (105) fbrtalte, at bestyrelsen overvejede rigtig videoovervågning. Jimi Nielsen (85) kunne oplyse, at det måtte man godt, bare man havde søgt politiet om tilladelse. Jimi Nielsen (85) og Per Munk (61) opfordrede til, at man sørgede for at få eventuelle fundne nummerplader på hjemmesiden. Dette kan gøre ved at sende en mail til Jimi Nielsen (85) opfordrede alle til at sende deres adresser og mobil numre til samme mail-adresse, således at der kan udsendes et nyhedsbrev/mail, f.eks. ved tyveri. KL2l:05 rundede dirigenten af og sagde tak for i aften.,6,t^j y:- Michael Leismann Referent ",7 i t/(ø"e-"r* Michael Sørensen Dirigent

11 13. marts 20II Bestyrelsen har herefter konstitueret sig således: Formand Næstformand Linda Pedersen Ketteholm Hvidovre Telefon: 30 l Michael Tidemand Ketteholm Hvidovre Telefon: Kasserer Sekretær Per Munk Ketteholm Hvidovre Telefon: p-i Michael Leismann Ketteholm llvidovre Telefon: E-maitr: Bestyrelsesmedlem Leif Kildegaard Hansen Dan-Ejendomme Telefon: endomme.dk Hvidovre, den 13. marts 201I

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 29. januar 2010 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 3. marts 2010 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 Grundejerforeningen Ketteholm 6. februar 2009 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 10. marts 2009 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 30. januar 2014 30. januar 2014 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Torsdag den 13. marts 2014 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007

Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Grundejerforeningen Ketteholm 11. februar 2007 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt onsdag den 6. marts 2013 kl. 19:00 i klasselokale B6 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 23. januar 2015

Grundejerforeningen Ketteholm www.ketteholm.dk 23. januar 2015 23. januar 2015 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Mandag den 9. marts 2015 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005

Grundejerforeningen Ketteholm 14. februar 2005 14. februar 2005 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Onsdag den 30. marts 2005 kl. 19:00 på Gungehusskolen festsalen med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006

Grundejerforeningen Ketteholm 29. marts 2006 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 21. marts 2006 kl. 19:00 i klasselokale C7 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 26. januar 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 26. januar 2008 Grundejerforeningen Ketteholm 26. januar 2008 Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ketteholm: Tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 på Gungehusskolen med følgende dagsorden:

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Indkaldelse til ordinær generalforsamling 03.03.2017 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling Dato og tid: Tirsdag d. 28. marts 2017 kl. 19.30 Sted: Fælleshuset i Lindehøj Dagsorden i henhold til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Tirsdag den 23. april 2013 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 16. februar 214 Formand: Rejnar Sørensen Randersvej 29, 42 Slagelse tlf. 58 52 66 2 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej 28,

Læs mere

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget:

Regnskabet blev godkendt, se vedhæftede eller hjemmeside. 4. Behandling af budget: Referat fra Generalforsamling. Til stede var representanter fra hus nr. 3,5,38,7,16,22,11,17,33,31 1. Brian Byskov blev valgt som dirigent og referent. 2. Bestyrelsens årsberetning ved formanden: Det har

Læs mere

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen

Snekkersten, den 4. april Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Grundejerforeningen Skibsegen Snekkersten, den 4. april 2006 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Skibsegen Dato: onsdag 29. marts 2006 kl. 19.45 Sted: Fælleshuset, Hans Paaskesvej, Snekkersten

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN RANDERSVEJ Slagelse Slagelse d. 27. februar 213 Formand: Lars Henrik Søfren Randersvej 3, 42 Slagelse tlf. 58 56 19 3 e-mail: formand@randersvej.dk Sekretær: Kenneth Juul Randersvej

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling 2015

Referat ordinær generalforsamling 2015 Referat ordinær generalforsamling 2015 Den ordinære generalforsamling blev afholdt torsdag den 19. marts 2015. 30 Fremmødte 1. Valg af dirigent Stine Brandt Jensen fra K 190 blev valgt enstemmig som dirigent.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30

Ordinær generalforsamling på Ølstykke Bibliotek Tirsdag 18. maj 2010 kl. 19.30 Grundejerforeningen Ølstykke den 1. maj 2010 Kildeholm IV. www.kildeholm.dk Dagsorden jf. lovene: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Regnskabsaflæggelse. 4. Forslag til budget. Ordinær generalforsamling

Læs mere

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning

6. Fastsættelse af årskontingent og andre ydelser. 2. Formanden aflægger beretning G ru ndejefforen i ngen Kettehol m Ketteholm den 12, februar 2000. Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Grundejeforeningen Ketteholm med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 13. april 2015 kl. 19.00 Fælleshuset Søhusene I, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Referat af Generalforsamling 2014 Tirsdag den 29. April kl. 19:30 Grundejerforeningen Hørsholm Søpark HUSK Kontigent skal betales SENEST 31.Maj 2014 på Reg. nr.: 1551 og Kontonr.: 3170170040 Moldrupvej

Læs mere

Vejlaget Bispebjærg By

Vejlaget Bispebjærg By Vejlaget Bispebjærg By Referat af ordinær generalforsamling afholdt onsdag den 9. april 2014 i "salen" på TK's Ungdomsgård, Tuborgvej 185. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Pkt. 2 Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Den ny bestyrelse har konstitueret sig som følger: Formand Bo Brahtz Christensen DA 217 43 94 81 61 Næstformand Henrik Marker DA 185 43 61 17 67 Kasserer Tania Vingum DA 181 43 40 49 28 Sekretær Mogens

Læs mere

Kobæk - 4230 - Skælskø r

Kobæk - 4230 - Skælskø r Grundejerforeningen østre Strand Kobæk - 4230 - Skælskø r 3. april 2002 ). Indkaldelse til 19. ordinære generalforsamling I h.t. foreningens vedtægter indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling

Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling Grundejerforening Tranagergaard Skovlunde 18. februar 2016 Generalforsamling I henhold til foreningens love indkaldes der herved til ordinær generalforsamling 1. Valg af dirigent og stemmetæller 2. Kontrol

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny

Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Referat Ordinær Generalforsamling 2008 Grundejerforeningen Æblehaven 39 57 onsdag den 30.04.2008 kl.19.30 hos Janne og Tonny Dagsorden 1 valg af dirigent 2 bestyrelsens beretning ved formanden 3 aflæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Vejlby Strand

Grundejerforeningen Vejlby Strand Grundejerforeningen Vejlby Strand Referat fra foreningens generalforsamling afholdt i Harboøre-Hallen, lørdag, den 9. maj 2009 kl. 10,00. Formanden Jørgen K. Jensen (JKJ) bød velkommen til de fremmødte

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007

www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 GYVELPOSTEN www.gyvelkaeden.dk Lørdag den 10. marts 2007 Til medlemmerne. Bestyrelsen har nu afholdt sit første møde. På mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand Ole Bjarno, Syrenkæden 8.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent

Elstedgårde. Generalforsamling Onsdag d. 8. marts 2017 kl i Sognegården v/elsted Kirke. Velkommen. 1. Valg af dirigent og referent Elstedgårde Generalforsamling 2017 Onsdag d. 8. marts 2017 kl. 19.00 i Sognegården v/elsted Kirke Velkommen 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskabsaflæggelse for 2016 4.

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET

Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Grundejerforeningen Nøddeboparken www.noddeboparken.dk NØDDERÅBET Maj 2012 Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo 11 43 73 33 19 Næstformand Søren Andersen Ørnebo 7 30 57 21 36

Læs mere

Grundejerforeningen Klintsø

Grundejerforeningen Klintsø Grundejerforeningen Klintsø Til medlemmerne af Grundejerforeningen Klintsø 26. april 2016 Referat af Grundejerforeningen Klintsø s ordinære generalforsamling 2016, søndag den 24. april 2016 kl. 10.00 afholdt

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00.

Referat af ordinær generalforsamling i E/F Humlebien afholdt den 27. april 2011 kl. 17.00. Generalforsamlingen blev afholdt på Johannesskolen, Troels Lundsvej 15, 2000 Frederiksberg. Der var fremmødt repræsentanter fra 13 af 28 enheder, hvoraf disse repræsenterede 1.286 af ejendommens 2.627

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015

Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Generalforsamling i Grundejerforeningen Bredekæret 15. april 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Aflæggelse af regnskab 4. Indkomne forslag 5. Budget, herunder fastsættelse

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Bredbåndsforeningen Sofienhøj Onsdag d. 14/4-2010 kl. 19:00 i Menighedshuset, Irlandsvej 47 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK

GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK GRUNDEJERFORNING EN ORE STRANDPARK Referat af generalforsamlingen søndaqden 7. august 2011 kl. 10.09 i Aastruo Forsamlinsshuå Formanden, Axel Jensen, b6d velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

De Blå Baretter København Generalforsamlingen

De Blå Baretter København Generalforsamlingen Kastellet den 26. februar 2015. De Blå Baretter København Generalforsamlingen Tid: Torsdag d. 26. februar 2015 kl. 19:30. Sted: Deltagere: Bilag: Foreningslokaler i Bunkeren på Kastellet. Der var 18 deltagere,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 25. april 2012 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Torsdag den 15. april 2010 kl. 19.30 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Vedlagt: Dagsorden i henhold til vedtægterne Revideret regnskab for 2009 Bestyrelsens forslag

Læs mere

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt

Referat. Generalforsamling Hf. Rosenvang. Torsdag den 6. april Energicenter Voldparken. Godkendt Referat Generalforsamling Hf. Rosenvang Torsdag den 6. april 2017 Energicenter Voldparken Godkendt Mødet startede med middag og efterfølgende kom den lokale skorstensfejer Henrik på besøg og gav gode råd

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014

Grundejerforeningen Boelsvang. Beretning og Årsregnskab 2014 Grundejerforeningen Boelsvang Beretning og Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 3 Ledelsens påtegning af regnskabet 4 Revisorernes påtegning af regnskabet 5 Bestyrelsens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Til beboere i H.C. Andersen kvarteret, Mejrup 8. marts 2016 Indkaldelse til ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen for H.C. Andersen kvarteret Generalforsamlingen afholdes torsdag d. 31. marts

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011

Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Referat af 22. ordinære generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning,

Læs mere

Generalforsamling30/4 2012

Generalforsamling30/4 2012 Generalforsamling30/4 2012 Dagsorden 1. valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af beretning 4. Aflæggelse af årsregnskab for 2011 5. Godkendelse af årsregnskab for 2011 6. Budget og

Læs mere

Grundejerforeningen Skærbo

Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 27. februar 2013 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 29, 33, 37,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG

GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG GRUNDEJERFORENINGEN KONGELUNDEN, RØRVIG Referat af generalforsamlingen afholdt søndag den 3. juli 2011 på Rørvig Centret, Nørrevangsvej 49, 4581 Rørvig Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Pkt. 2 Formanden

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2007 kl. 19.30 Antenneforeningen Rønege Dagsorden: 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015

G/F KLANPARKEN. Referat af ordinær generalforsamling 10. marts 2015 Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år a) Formandens beretning (er udsendt tidligere) 3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2014

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«Referat fra Grundejerforeningen»Ramsbjerggård«'s ordinære generalforsamling søndag d. 30. maj 2010 afholdt på Enghaveskolen, Fælleslokalet (Håndarbejdslokalet), Blok 7,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 28-10-2009 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matr. Nr.1 DO Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt den 28.

Læs mere

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen.

På generalforsamlingen var 40 personer tilstede, svarende til 29 parceller. Formand Frede Jensen bød velkommen, og præsenterede bestyrelsen. G R U N D E J E R F O R E N I N G E N NY HVIDOVRE Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Ny Hvidovre 2005 Referat af generalforsamlingen i Grundejerforeningen Ny Hvidovre www.nyhvidovre.dk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen.

Der er ikke tegnet forsikring vedrørende legepladsen. Referat af generalforsamlingen, Grundejerforeningen Jægerbuen, den 11. marts 2009 Bestyrelsen tilstede: John Blynov Benny Hansen - Kitty Steen Michael Sass & Britta Schou Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger: Grundejerforeningen Niverød Park Nord" indkalder herved til ordinær generalforsamling 2016 mandag den 2. maj 2016 kl. 19.30 på Nivå Skole Syd, lokale 19. Dagsorden vil jf. vedtægterne være som følger:

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ

LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ LOVE & VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN IRISVEJ 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Grundejerforeningen Irisvej. Foreningens hjemsted er Kirke Hyllinge by, Kirke Hyllinge. Foreningens værneting er

Læs mere

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo

Beretning for Dagsorden ifølge vedtægter: Ad 1. Ad 2. Ad 3. Grundejerforeningen Skærbo Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen onsdag d. 26. februar 2014 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 55,

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015

Velkommen til Generalforsamling. Kerteminde Antenneforening 2015 Velkommen til Generalforsamling Kerteminde Antenneforening 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Kassereren aflægger regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent (herunder

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 27. OKTOBER 2011 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Viggo Krogstrup som dirigent.

Læs mere

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010

Grundejer- og Antenneforeningen Kildesø Ølstykke 08-03-2010 Side 1 af 6 GRUNDEJER- OG ANTENNEFORENINGEN KILDESØ MØDEREFERAT Ordinær generalforsamling afholdt den 24. februar 2010 kl. 19-21.30. på Bækkegårdsskolen, Ølstykke Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010

Grundejerforeningen Udlejreparken. Referat Generalforsamling 2010 Sted: Ølstykke bibliotek Tidspunkt: 14-4-2010 kl. 20.00 (Numre i parentes angiver husnummer på Emilsvej) Grundejerforeningen Udlejreparken Referat Generalforsamling 2010 Stemmeberettigede tilstedeværende:

Læs mere

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i.

År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i. År 2013, tirsdag den 8. maj, kl. 19.00, blev der i Fælleshuset, Birkehegnet 7, afholdt ordinær generalforsamling i A/B Birkebakken Der var følgende dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere