Martin Luthers lille Katekismus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Luthers lille Katekismus"

Transkript

1 Martin Luthers lille Katekismus

2

3 Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de seneste årtier har vist, at behovet ikke er blevet mindre. Eftersom folkeskolens undervisning i kristendom er kundskabsgivende, har vi i folkekirken et stort behov for en religionspædagogisk indsats som aldrig før. Derfor opruster folkekirken på det område ved bl.a. at ansætte skole-kirkemedarbejdere, som i samvirke med skolen oplyser om muligheder for at skabe en vedkommende og nærværende undervisning der lever op til folkeskolens minimumskrav i eksempelvis kristendom. Styrken ved en katekismus er, at den med enkle ord forklarer hvad kristendom er. Det er også tilfældet med Martin Luthers lille katekismus. Sproget er fyndigt, karskt, pædagogisk og let forståeligt selv her næsten 500 år efter dens tilblivelse. Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen har oversat Luthers lille Katekismus fra grundsproget, og det er der kommet en lille i omfang, men stor i betydning god bog ud af. Mit håb er, at bogen vil blive anvendt både i skole og kirke og hjem. Det fortjener bogen, da den kan være med til at fastholde os på vores lutherske arv. Samtidig med at vi kan få repeteret og indskærpet fundamentet for vores evangeliske-lutherske folkekirke i Danmark. Henning Toft Bro Biskop over Aalborg Stift Oktober

4 Indledning I 1517 slog Martin Luther ifølge overleveringen sine teser mod afladen op på kirkedøren i Wittenberg. Derved begyndte den samfundsomvæltende og samfundsfornyende bevægelse, vi kalder for reformationen. Et nyt menneskesyn og nye måder at se på samfundets institutioner dukkede op, og tanke om at mennesket var et individ, der kunne tage ansvar uafhængig af andre autoriteter også tage ansvar for sin tro, spirede ligeledes frem. I 1528 drog Luther så på visitats i egnen rundt om Wittenberg for at se hvordan tingene stod til. Luther var efterfølgende bestyrtet: folk levede, som han sagde, som svin, der hverken kunne fadervor eller trosbekendelse. Det kan vi heldigvis i dag. Men for at kunne tage vare på dette, skrev Luther i 1529 Den lille Katekismus, som er en af Luthers væsentligste værker. I 1530 kom Den store Katekismus, som blev skrevet til sognepræsten, og som Luther gerne så, at sognepræsten gennemlæste og studerede mindst en gang om året ved siden af de nødvendige studier af Bibelen. Den lille Katekismus er en kort og præcis gennemgang af den kristne tro. Den begynder med De ti bud, hvor Luther slår fast, at ærefrygt og tro på Gud er begyndelsen på det hele. Derfor indledes alle de efterfølgende gennemgange af buddene også med ordene: Vi skal ære og elske Gud, så at Vi skal ære og elske Gud, så at kærlighedens gerninger følger deraf. Vi skal ikke elske, for at blive frelst, men vi skal elske, fordi vi er frelst. Dernæst følger gennemgang af troen, fadervor, sakramenterne, hvor Luther regner skriftemålet med, hvilket også maleren Lucas Cranach gør det på den berømte altertavle i bykirken i Wittenberg. Dernæst følger to korte vejledninger i bøn. Men kernen i kristentroen er De ti Bud, Troen, Fadervor og Sakramenterne. Luther udgiver katekismen til husfaderen, der ved hjælp af katekismen skal vejlede og undervise sin husstand. Han overlader ansvaret for husstandens opdragelse til huset selv. Således standser øvrighedens magt altså ved husets dørtærskel. Magten er ikke uindskrænket. Men at husfaderen får undervisningen af troen i hænde, er i sandhed revolutionerende. Den tages her ud af gejstlighe- 4

5 dens hænder og gives til almindelige mennesker. Husfaderen kan varetage undervisningen, fordi han er autoritet i egen tro i kraft af bibelen. Hver mand har ret til at læse bibelen, og hver mand har derved ret til at være autoritet i troen. Dette er reformationens kerne: bibellæsningen sættes fri og bliver derved et opgør med enhver form for åndelig autoritet. Derfor er det efter Luthers klare opfattelse afgørende, at man læser i sin bibel, for at bevare ens frihed i åndelige spørgsmål. Et menneske, der holder op med at læse i bibelen, lægger sig ind under andres bestemmelse og autoritet. Derfor er Den lille Katekismus også opbygget således, at vi skal lære hinanden. Menigheden skal sammen lære hinanden om troen. Der er ingen, der kan bestemme hvorledes troen er hos andre, men vi kan lede og tale med hinanden om den. Menigheden er derved ikke underlagt en pavelig autoritet, men kun den bekendende menigheds egen autoritet. Katekismen lægger altså op til at menigheden selv tager ansvar for troen gennem en stadig samtale og fordybelse i den. Den lille Katekismus har en stor og omfattende virkningshistorie. Den er anvendt i skolestuer og konfirmandstuer, og har med tiden fået et præg af terperi og sort skole over sig. Men det er ufortjent. Den lille Katekismus er et pædagogisk mesterværk, der stadig den dag i dag kan fremkalde nye indsigter i troen. Man skal læse den med glæde og fryd, og forundres over de klare vendinger og kernefulde ord. Det er et mesterværk i den europæiske kulturhistorie og et hovedværk i den kristne pædagogik. Martin Luther taler her ganske ligefremt og i ordets bedste mening enfoldigt om Gud. Gud er for Luther god, også på trods af at livet kan gøre ondt. Gud er god, og Gud bevæger sig altid mod os. Det gør Gud som en treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd; skaber, frelser og forløser. Gud er ikke bare tre guder, men er altid en bevarende og beskyttende Gud. Altid en frelsende Gud. Gud er en enhed, der med apostlen Johannes ord er kærlig-hed (1. Johs. 4,16). Thomas Reinholdt Rasmussen, Sct. Catharinæ kirke, oktober

6 De ti bud, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Det første bud Du skal ikke have andre guder Vi skal over alle ting ære, elske og have tillid til Gud Det andet bud Du må ikke misbruge din Guds navn Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke i hans navn bander, sværger, udøver trolddom, lyver eller bedrager, men derimod i al nød anråber, beder, lover og takker Gud Det femte bud Du må ikke slå ihjel Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke skader hinanden eller lader andre lide; men derimod hjælper og støtter hinanden i al daglig nød Det sjette bud Du må ikke bryde ægteskab Vi skal ære og elske Gud, så vi lever ordentligt og anstændigt i ord og gerning og som ægtepar elsker og ærer hinanden Det tredje bud Du skal holde hviledagen hellig Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke foragter evangeliet, men derimod holder det helligt, og gerne hører og lærer det Det fjerde bud Du skal ære din far og din mor Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke foragter vores forældre og dem, der bestemmer, eller gør dem vrede, men derimod ærer dem, tjener dem, viser dem respekt, elsker og agter dem Det syvende bud Du må ikke stjæle Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke tager hinandens penge eller ejendom og heller ikke tager dem ved falske varer eller handel, men derimod hjælper hinanden til at beholde, hvad vi har og forbedre det Det ottende bud Du må ikke lyve Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke siger noget falsk, forråder eller bagtaler hinanden, eller skaber onde rygter, men at vi derimod undskylder hinanden og forstår alt i bedste mening 6

7 De ti bud, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Det niende bud Du må ikke være misundelig Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke med list ønsker hinandens arv eller hus, og - som om det er i orden - tager det, men at vi derimod passer på og tjener hinanden, så at vi kan beholde, hvad der er vores Det tiende bud Du må ikke være misundelig på din næstes hustru, venner, dyr eller andet, der hører ham til. Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke lokker eller tvinger den andens ægtefælle, venner eller dyr fra hinanden, eller på anden måde får dem til at gå fra hinanden, men derimod får dem til at blive og være sammen Hvad siger nu Gud om alle disse bud? Han siger sådan: Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud, som over dem, som hader mig, hjemsøger fædrenes synd på børnene i tredje og fjerde led. Men dem, som elsker mig og holder mine bud, vil jeg gøre godt imod i tusind led. Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud, derfor skal vi frygte Guds vrede og ikke handle mod buddene. Men han lover nåde og alt godt til alle, som holder disse bud, derfor skal vi også elske ham og have tillid til Gud og gerne gøre hans bud. 7

8 Troen, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden mod alt ondt, og alt dette gør han ud af ren og skær faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette er jeg skyldig i at takke, love, tjene og lyde Gud. Det er vores tro. Den anden artikel om genløsningen Den første artikel om skabelsen Jeg tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber Jeg tror, at Gud har skabt mig sammen med alle andre skabninger, og givet mig legeme og sjæl, øjne, ører, og alle lemmer, fornuft og alle sanser og stadig opretholder alt dette. Samtidig giver han klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, ægtefælle og børn, marker, dyr og alt godt, som er nødvendigt for mig og at han rigeligt og dagligt sørger for næring til legeme og liv, beskytter mig mod al fare og bevogter og bevarer mig Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Jeg tror, at Jesus Kristus, i sandhed Gud født af Faderen i evighed og i sandhed menneske født af jomfru Maria, er min Herre, som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, har erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra død og fra Djævelens magt ikke med guld eller sølv; men med sit hellige, 8

9 dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg kan være hans og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, og ligesom han er opstået fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vores tro. Den tredje artikel om helliggørelsen Jeg tror på Helligånden, En hellig almindelig kirke, de helliges samfund, synderens forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham. Men derimod at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger den hele kristenhed på jorden og bevare den hos Jesus Kristus i en ret tro. I denne kristenhed forlader han mig og alle troende dagligt alle synder og på den yderste dag vil han opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Det er vores tro. Fadervor, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Fader vor, du som er i himlen Gud vil dermed indbyde os til at tro, at han er vores rette far og vi er hans rette børn, så vi trygt og med al tillid skal bede ham, som kære børn beder deres kære far. Den første bøn Helliget vorde dit navn Guds navn er selvfølgelig helligt i sig selv, men vi beder i denne bøn, at det også må blive helligt hos os. Hvordan sker det? Når Guds ord læres klart og rent og vi som Guds børn lever helligt efter det. Hjælp os til det kære Fader i himmelen. Men det, som læres og lever anderledes end Guds ord lærer, vanhelliger Guds navn. Bevar os fra det, himmelske fader. Den anden bøn Komme dit rige Guds rige kommer nok af sig 9

10 selv uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at det også må komme til os. Hvordan sker det? Når den himmelske Fader giver os sin Helligånd, så vi gennem hans nåde tror hans hellige ord og lever i gudstro, her i tiden og siden i evigheden. Den tredje bøn Ske din vilje som i himlen således også på jorden Guds gode, nådige vilje sker vel uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at den også må ske hos os. Hvordan sker det? Når Gud bryder og forhindrer enhver ond plan og vilje, som ikke vil lade Guds navn blive helligt eller hans rige komme, som jo er Djævelens, verdens og vort køds vilje, men derimod styrker og befæster os i hans ord og i troen indtil vores sidste stund. Det er hans nådige, gode vilje. Den fjerde bøn Giv os i dag vort daglige brød Gud giver også uden vor bøn det daglige brød, endog til onde mennesker; men vi beder i denne bøn, at vi må forstå det og modtage vort daglige brød med tak. Hvorfor hedder det dagligt brød? Det er alt, hvad vi behøver i livet så som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, marker, dyr, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode kollegaer, gode og sande myndigheder, god regering, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og ret tilværelse, gode venner, trofaste naboer og lignende. Den femte bøn Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere Vi beder i denne bøn, at vor far i himlen ikke vil se på vores synd og på grund af den vil afvise vores bøn. For vi er værd, som vi beder om og har heller ikke fortjent det. Men derimod beder vi, at han vil give os alt af nåde, selvom vi dagligt synder meget og kun fortjener straf. Så vil vi i sandhed også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os. Den sjette bøn Led os ikke i fristelse 10

11 Gud frister vel ingen, men vi beder i denne bøn, at Gud vil beskytte og bevare os, således at Djævelen, verden eller vores kød ikke skal narre os og forføre os til mistro, fortvivlelse og anden stor skam og last og, selvom vi bliver angrebet, at vi da endelig må vinde og beholde sejren. Den syvende bøn Men fri os fra det onde Vi beder samlet i denne bøn, at faderen i himlen vil fri os fra alt ondt på legeme og sjæl, ejendom og ære og endelig, når vores time kommer, give os en salig død og i nåde tage os fra denne jammerdal til sig i himlen. Amen At jeg skal være sikker på, at sådan en bøn tager vor far i himlen imod og den hører han, for han har selv bedt os om at bede således, og lovet, at han vil høre os. Amen, amen, det er: ja, ja, det skal ske således. 11

12 Den hellige dåbs sakramente, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden. For det første Hvad er dåben? Dåben er ikke kun vand, men derimod er den vandet indeholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord. Hvad er da dette Guds ord? Dette siger vor Herre Kristus i Matthæusevangeliet 28,19: Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn For det andet Hvad giver eller nytter dåben? Den virker syndernes forladelse, forløser fra død og Djævel og giver den evige salighed til alle, som tror, som Guds ord og løfte lyder. Hvad er da dette Guds ord 12

13 og løfte? Vor Herre Kristus siger i Markusevangeliet 16,16: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. For det tredje Hvordan kan vand gøre så store ting? Det er ganske vist ikke vandet, der gør det; men derimod Guds ord, som er med og ved vandet, og troen, som har tillid til Guds ord ved vandet. For uden Guds ord er vandet kun vand og ingen dåb; men med Guds ord er det en dåb, hvilket er et nåderigt livets vand og et bad til genfødsel ved Helligånden, som apostlens Paulus siger det i brevet til Titus kap. 3,5-7: ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. For det fjerde Hvad betyder en sådan dåb i vand? Det betyder, at den gamle Adam i os gennem daglig anger og bod skal druknes og skal dø med alle synder og onde lyster, og der til gengæld daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske, der skal leve for Gud for evigt i retfærdighed og renhed. Hvordan man lærer enkelt og ligefremt at skrifte Hvad er skriftemålet? Skriftemålet består af to dele: Først at man bekender synderne og for det andet, at man fra den man skrifter til, modtager absolution eller tilgivelse som kom den fra Gud selv, og ikke tvivler på dette, men derimod ved fast tro på, at synderne er tilgivet for Gud i himlen. Hvilke synder skal man da bekende? Overfor Gud er man skyldig i alle synder, også i dem, vi ikke kender, som vi også gør 13

14 i Fadervor. Men overfor den vi skrifter til, skal vi alene bekender synder, som vi ved af og føler i hjertet. Hvad er det for nogle? Se hvorledes du står i forhold til De ti Bud, og du er far, mor, søn, datter, husfader, husmoder, elev om du her har været ulydig, utro, doven, vred, fræk, stridslysten, eller om du har været led med ord eller gerning, om du har stjålet, været forsømmelig eller skødesløs, eller har gjort nogen skade. Giv mig en kort vejledning i at skrifte! Sådan skal du sige til den du skrifter til: Kære ven jeg beder dig om, at du vil høre min bekendelse og give mig forladelse for Guds skyld Sig frem! Jeg arme synder bekender mig for Gud skyldig i alle synder. Særligt bekender jeg for dig, at jeg er en dreng, pige osv., men desværre ikke har troskab overfor min skole, arbejdsplads o.l., for her og der har jeg ikke gjort, hvad de bad mig om. Jeg har gjort dem vrede og fået dem til at skælde ud. Jeg har været forsømmelig og ladet skade ske. Jeg har også været skamløs i ord og gerning, har skændes med andre. Har talt dårligt og ondt om min lærer. Alt dette gør mig ondt og jeg beder om nåde; jeg vil forbedre mig. En far eller mor kan sige således: Særligt bekender jeg for dig, at jeg ikke trofast har opdraget min familie til Guds ære. Jeg har bandet, givet et dårligt eksempel for dem med forargelig ord og gerninger, voldt skade på min nabo og har talt ondt om ham. Jeg har solgt ting for dyrt, givet falske og ikke helt korrekte varer og hvad mere han nu har gjort mod Guds bud, og den position han nu er betroet. Men skulle nogen ikke være besværet af sådanne eller større synder, da skal han ikke være bekymret eller søge efter andre synder, heller ikke opdigte nogen og dermed gøre en pinsel ud af skriftemålet, men derimod 14

15 fortælle en eller to synder du kender til. Altså: Særligt bekender jeg, at jeg engang har bandet, ligesom jeg engang har været hensigtsløs i mine ord, engang har forsømt osv. Og lad dette være nok. Men kender du slet ikke til nogen synd (det er dog næppe muligt), så sig heller ikke noget særligt, men modtag så det almindelige skriftemål, som du giver over for Gud til den, du skrifter til. Derefter skal den, man skrifter til, sige: Gud være dig nådig og styrke din tro. Amen Sig: Tro du også, at min tilgivelse er Guds tilgivelse? ja Derpå skal han sige: Det skal ske dig, som du tror. Og på vor herre Jesu Kristi befaling tilgiver jeg dig dine synder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Gå med fred Men den, som har store samvittighedskvaler eller er bedrøvet og anfægtet, vil den, man bekender sig til, nok kunne vide at trøste med ord fra bibelen og opmuntre til troen. Dette skal kun være den almindelige måde at skrifte på. 15

16 Alterets sakramente, således som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Hvad er alterets sakramente? Det er vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod under brødets og vinens skikkelse, og det er indstiftet af Kristus selv til for os kristne at spise og drikke. Hvor står det skrevet? Således skriver de hellige evangelister Matthæus, Markus, Lukas og apostlen Paulus: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat da han blev forrådt et brød, takkede og brød det, og gav sine disciple det og sagde: tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den, og sagde: drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til synderens forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig! 16

17 Hvad nytter det da at spise og drikke sådan? Det forstår vi ved disse ord: givet for jer og udgydt til synderens forladelse, nemlig: gennem disse ord i sakramentet gives syndernes forladelse, liv og salighed, for hvor synderens forladelse er, dér er også liv og salighed. Hvordan kan det legemligt at spise og drikke have denne virkning? Det er ganske vist ikke det at spise og drikke, som gør det, men derimod de ord, der står: givet for jer og udgydt til syndernes forladelse. Disse ord er sammen med den legemlige spise og drikken hovedsagen i sakramentet, og den som tror disse ord, han har, hvad de siger og som de lyder: syndernes forladelse. Hvem modtager da dette sakramente værdigt? Faste og legemlig beredelse er vel en fin ydre tugt, men man er ret og værdig klar, hvis man tror disse ord: givet for jer og udgydt til synderens forladelse. Den som ikke tror disse ord eller tvivler er uværdig og ikke klar. For ordet for jer kræver just troende hjerter. Hvordan vi skal lære hinanden at bede morgen- og aftenbøn Om morgenen, når du står ud af sengen, skal du gøre det hellige korsets tegn for dig og sige: Al magt er hos Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen. Derpå siges knælende eller stående trosbekendelsen eller fadervor, og om du vil, kan du bede denne lille bøn: Jeg takker dig, min himmelske far ved Jesus Kristus, din kære søn, at du i denne nat har beskyttet mig fra al skade og fare, og jeg beder dig, at du også denne dag vil beskytte mig fra synd og alt ondt, så at alt jeg gør og lever, må være dig til behag, for jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i din hånd. Din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke kan få magt over mig. Amen. Og gå da med glæde til din gerning og syng gerne en salme, som for eksempel de 17

18 ti bud, eller hvad du har lyst til i din andagt. Om aftenen, når du går i seng, skal du gøre det hellige korsets tegn og sige: Al magt er hos Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen Derpå siges knælende eller stående trosbekendelsen eller fadervor, og om du vil, kan du bede denne lille bøn: Jeg takker dig, min himmelske far ved Jesus Kristus, din kære søn, at du nådigt har beskyttet mig i dag, og jeg beder dig, at du vil forlade mig al min synd, hvor jeg har gjort uret, og at du i nat nådigt vil beskytte mig, for jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke kan få magt over mig. Amen. Gå da straks og glad i seng. 18

19 Hvordan vi skal lære hinanden at bede til og fra bords Børn og hele familien skal med foldede hænder og ordentligt stille sig hen til bordet og sige: Alle øjne er rettet mod dig, og du giver dem føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker. Forklaring: det, de ønsker betyder, at alle dyr får så meget at spise, at de er glade og ved godt mod, for bekymring og griskhed hindrer, at de får det, de ønsker. Derpå Fadervor og følgende bøn: Herre Gud, himmelske Fader, velsign os og disse dine gaver, som vi får af din milde godhed ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Takkebøn Også efter måltidet skal de på samme måde ordentligt og med foldede hænder siger: Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evige tid. Han giver føde til alt levende. Han giver kvæget dets føde, og ravnene, hvad de skriger efter. Han bryder sig ikke om hestens styrke. Han glæder sig ikke over menneskes formåen. Men Herren har glæde over dem, som frygter ham og som venter hans godhed. Derpå Fadervor og følgende bøn: Vi takker dig, Herre Gud Fader ved Jesus Kristus, vor Herre, for alle dine velgerninger, du som lever og regerer i evighed. Amen. 19

20 Gendigtet, oversat og med indledning ved sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen i anledning af reformationsjubilæet Forord ved Biskop Henning Toft Bro Aalborg Stift 2013

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus

Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Titel: Heidelberg katekismus Forfattere: Zacharias Urinius og Caspar Olevianus Om denne udgave: Dette er en revideret udgave af den danske oversættelse af Heidelberg katekismus fra 1928 (udgivet af Richard

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen.

Hvor det ønskes, kan Fadervor udelades efter Indgangs- (og Udgangs-)bønnen. Efterfølgende gengiver den grønlandske gudstjenesteordning i dansk oversættelse, sådan som den er trykt i ritualbogen fra 1959:»malagtarissasagssat ilagîngne kalâliussine atorfigdlit nâlagiartitsissarneráne

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov

Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Huskeliste til gudstjenesteledere i Luthersk Mission, Bylderup Bov Som et led i planlægningen af gudstjenesten skal der lyde en opfordring til, at der bliver begyndt i god tid. For at gudstjenesten kan

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Haderslev Frimenighed Ritualbog

Haderslev Frimenighed Ritualbog Haderslev Frimenighed Ritualbog Vejledende gudstjenesteliturgi Skriftemål og afløsning Dåb Konfirmation Begravelse Salvning Den nikænske trosbekendelse Indsættelser Tjekliste for gudstjenesteledere Tjekliste

Læs mere

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753

Bønnebogens indhold. Salmebogens Bønnebog 753 Salmebogens Bønnebog 753 Bønnebogens indhold BØN (indledning) 1.-2. Morgen- og aftenbøn i Luthers lille Katekismus MENNESKELIVET 3.-6. At møde dagen Livsaldre 7.-8. Samliv og ægteskab Forældre og børn

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 6. september 2015 Kirkedag: 14.s.e.Trin/A Tekst: Luk 17,11-19 Salmer: SK: 3 * 330 * 508 * 582 * 468,4 * 12 LL: 3 * 508 * 582 * 468,4 * 12 I Benny Andersens

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010

Pilgrimsweekend Egholm 24.-25. sept. 2010 Til vandring Må din vej gå dig i møde, og må vinden være din ven, og må solen varme din kind, og må regnen vande mildt din jord, indtil vi ses igen må Gud holde, holde dig i sin hånd. (Irsk-keltisk tradition)

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst?

Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? 34 Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? ISLAMS UDFORDRING TIL FORKYNDELSEN I FOLKEKIRKEN * BISKOP OVER LOLLAND-FALSTER STEEN SKOVSGAARD Hvad kan du tilbyde mig som muslim, præst? Og nu skal du ikke

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Ungdomsgudstjeneste 1. Febr. 09: Forlad os vor skyld, som også vi forlader Af Øjvind Hansen Temaet ved den her gudstjeneste det er som nævnt den femte bøn i Fadervor: Forlad os vor skyld, som også vi forlader

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed,

Skulle man være i tvivl om danskernes kirkelige. og kristelige engagement, må den tvivl vist. Det har nok ikke forbigået jeres opmærksomhed, Søndag Sexagesima, 8.2.2015. Domkirken 10: 557 Her vil ties, 30 Op alle, 238 Det er så sandt, 319 Vidunderligst, 29 Spænd over os. Dåb: 446 O, lad din Ånd, Nadver: 313 Kom regn. Gråbrødre 17: 557, 238,

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

INDLEDNING Forslag til. Alterbog

INDLEDNING Forslag til. Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog INDLEDNING Forslag til Alterbog Betænkning afgivet af Kirkeministeriets liturgiske kommission BETÆNKNING NR. 1057 KØBENHAVN 1985 Indledning - Forslag til alterbog ISBN

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere