Martin Luthers lille Katekismus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Martin Luthers lille Katekismus"

Transkript

1 Martin Luthers lille Katekismus

2

3 Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de seneste årtier har vist, at behovet ikke er blevet mindre. Eftersom folkeskolens undervisning i kristendom er kundskabsgivende, har vi i folkekirken et stort behov for en religionspædagogisk indsats som aldrig før. Derfor opruster folkekirken på det område ved bl.a. at ansætte skole-kirkemedarbejdere, som i samvirke med skolen oplyser om muligheder for at skabe en vedkommende og nærværende undervisning der lever op til folkeskolens minimumskrav i eksempelvis kristendom. Styrken ved en katekismus er, at den med enkle ord forklarer hvad kristendom er. Det er også tilfældet med Martin Luthers lille katekismus. Sproget er fyndigt, karskt, pædagogisk og let forståeligt selv her næsten 500 år efter dens tilblivelse. Sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen har oversat Luthers lille Katekismus fra grundsproget, og det er der kommet en lille i omfang, men stor i betydning god bog ud af. Mit håb er, at bogen vil blive anvendt både i skole og kirke og hjem. Det fortjener bogen, da den kan være med til at fastholde os på vores lutherske arv. Samtidig med at vi kan få repeteret og indskærpet fundamentet for vores evangeliske-lutherske folkekirke i Danmark. Henning Toft Bro Biskop over Aalborg Stift Oktober

4 Indledning I 1517 slog Martin Luther ifølge overleveringen sine teser mod afladen op på kirkedøren i Wittenberg. Derved begyndte den samfundsomvæltende og samfundsfornyende bevægelse, vi kalder for reformationen. Et nyt menneskesyn og nye måder at se på samfundets institutioner dukkede op, og tanke om at mennesket var et individ, der kunne tage ansvar uafhængig af andre autoriteter også tage ansvar for sin tro, spirede ligeledes frem. I 1528 drog Luther så på visitats i egnen rundt om Wittenberg for at se hvordan tingene stod til. Luther var efterfølgende bestyrtet: folk levede, som han sagde, som svin, der hverken kunne fadervor eller trosbekendelse. Det kan vi heldigvis i dag. Men for at kunne tage vare på dette, skrev Luther i 1529 Den lille Katekismus, som er en af Luthers væsentligste værker. I 1530 kom Den store Katekismus, som blev skrevet til sognepræsten, og som Luther gerne så, at sognepræsten gennemlæste og studerede mindst en gang om året ved siden af de nødvendige studier af Bibelen. Den lille Katekismus er en kort og præcis gennemgang af den kristne tro. Den begynder med De ti bud, hvor Luther slår fast, at ærefrygt og tro på Gud er begyndelsen på det hele. Derfor indledes alle de efterfølgende gennemgange af buddene også med ordene: Vi skal ære og elske Gud, så at Vi skal ære og elske Gud, så at kærlighedens gerninger følger deraf. Vi skal ikke elske, for at blive frelst, men vi skal elske, fordi vi er frelst. Dernæst følger gennemgang af troen, fadervor, sakramenterne, hvor Luther regner skriftemålet med, hvilket også maleren Lucas Cranach gør det på den berømte altertavle i bykirken i Wittenberg. Dernæst følger to korte vejledninger i bøn. Men kernen i kristentroen er De ti Bud, Troen, Fadervor og Sakramenterne. Luther udgiver katekismen til husfaderen, der ved hjælp af katekismen skal vejlede og undervise sin husstand. Han overlader ansvaret for husstandens opdragelse til huset selv. Således standser øvrighedens magt altså ved husets dørtærskel. Magten er ikke uindskrænket. Men at husfaderen får undervisningen af troen i hænde, er i sandhed revolutionerende. Den tages her ud af gejstlighe- 4

5 dens hænder og gives til almindelige mennesker. Husfaderen kan varetage undervisningen, fordi han er autoritet i egen tro i kraft af bibelen. Hver mand har ret til at læse bibelen, og hver mand har derved ret til at være autoritet i troen. Dette er reformationens kerne: bibellæsningen sættes fri og bliver derved et opgør med enhver form for åndelig autoritet. Derfor er det efter Luthers klare opfattelse afgørende, at man læser i sin bibel, for at bevare ens frihed i åndelige spørgsmål. Et menneske, der holder op med at læse i bibelen, lægger sig ind under andres bestemmelse og autoritet. Derfor er Den lille Katekismus også opbygget således, at vi skal lære hinanden. Menigheden skal sammen lære hinanden om troen. Der er ingen, der kan bestemme hvorledes troen er hos andre, men vi kan lede og tale med hinanden om den. Menigheden er derved ikke underlagt en pavelig autoritet, men kun den bekendende menigheds egen autoritet. Katekismen lægger altså op til at menigheden selv tager ansvar for troen gennem en stadig samtale og fordybelse i den. Den lille Katekismus har en stor og omfattende virkningshistorie. Den er anvendt i skolestuer og konfirmandstuer, og har med tiden fået et præg af terperi og sort skole over sig. Men det er ufortjent. Den lille Katekismus er et pædagogisk mesterværk, der stadig den dag i dag kan fremkalde nye indsigter i troen. Man skal læse den med glæde og fryd, og forundres over de klare vendinger og kernefulde ord. Det er et mesterværk i den europæiske kulturhistorie og et hovedværk i den kristne pædagogik. Martin Luther taler her ganske ligefremt og i ordets bedste mening enfoldigt om Gud. Gud er for Luther god, også på trods af at livet kan gøre ondt. Gud er god, og Gud bevæger sig altid mod os. Det gør Gud som en treenig Gud: Fader, Søn og Helligånd; skaber, frelser og forløser. Gud er ikke bare tre guder, men er altid en bevarende og beskyttende Gud. Altid en frelsende Gud. Gud er en enhed, der med apostlen Johannes ord er kærlig-hed (1. Johs. 4,16). Thomas Reinholdt Rasmussen, Sct. Catharinæ kirke, oktober

6 De ti bud, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Det første bud Du skal ikke have andre guder Vi skal over alle ting ære, elske og have tillid til Gud Det andet bud Du må ikke misbruge din Guds navn Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke i hans navn bander, sværger, udøver trolddom, lyver eller bedrager, men derimod i al nød anråber, beder, lover og takker Gud Det femte bud Du må ikke slå ihjel Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke skader hinanden eller lader andre lide; men derimod hjælper og støtter hinanden i al daglig nød Det sjette bud Du må ikke bryde ægteskab Vi skal ære og elske Gud, så vi lever ordentligt og anstændigt i ord og gerning og som ægtepar elsker og ærer hinanden Det tredje bud Du skal holde hviledagen hellig Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke foragter evangeliet, men derimod holder det helligt, og gerne hører og lærer det Det fjerde bud Du skal ære din far og din mor Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke foragter vores forældre og dem, der bestemmer, eller gør dem vrede, men derimod ærer dem, tjener dem, viser dem respekt, elsker og agter dem Det syvende bud Du må ikke stjæle Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke tager hinandens penge eller ejendom og heller ikke tager dem ved falske varer eller handel, men derimod hjælper hinanden til at beholde, hvad vi har og forbedre det Det ottende bud Du må ikke lyve Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke siger noget falsk, forråder eller bagtaler hinanden, eller skaber onde rygter, men at vi derimod undskylder hinanden og forstår alt i bedste mening 6

7 De ti bud, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Det niende bud Du må ikke være misundelig Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke med list ønsker hinandens arv eller hus, og - som om det er i orden - tager det, men at vi derimod passer på og tjener hinanden, så at vi kan beholde, hvad der er vores Det tiende bud Du må ikke være misundelig på din næstes hustru, venner, dyr eller andet, der hører ham til. Vi skal ære og elske Gud, så vi ikke lokker eller tvinger den andens ægtefælle, venner eller dyr fra hinanden, eller på anden måde får dem til at gå fra hinanden, men derimod får dem til at blive og være sammen Hvad siger nu Gud om alle disse bud? Han siger sådan: Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud, som over dem, som hader mig, hjemsøger fædrenes synd på børnene i tredje og fjerde led. Men dem, som elsker mig og holder mine bud, vil jeg gøre godt imod i tusind led. Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud, derfor skal vi frygte Guds vrede og ikke handle mod buddene. Men han lover nåde og alt godt til alle, som holder disse bud, derfor skal vi også elske ham og have tillid til Gud og gerne gøre hans bud. 7

8 Troen, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden mod alt ondt, og alt dette gør han ud af ren og skær faderlig og guddommelig godhed og barmhjertighed uden nogen fortjeneste og værdighed hos mig. For alt dette er jeg skyldig i at takke, love, tjene og lyde Gud. Det er vores tro. Den anden artikel om genløsningen Den første artikel om skabelsen Jeg tror på Gud Fader den almægtige, himlens og jordens skaber Jeg tror, at Gud har skabt mig sammen med alle andre skabninger, og givet mig legeme og sjæl, øjne, ører, og alle lemmer, fornuft og alle sanser og stadig opretholder alt dette. Samtidig giver han klæder og sko, mad og drikke, hus og hjem, ægtefælle og børn, marker, dyr og alt godt, som er nødvendigt for mig og at han rigeligt og dagligt sørger for næring til legeme og liv, beskytter mig mod al fare og bevogter og bevarer mig Og på Jesus Kristus, hans enbårne søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet, nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde, opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den almægtiges, højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde. Jeg tror, at Jesus Kristus, i sandhed Gud født af Faderen i evighed og i sandhed menneske født af jomfru Maria, er min Herre, som har genløst mig fortabte og fordømte menneske, har erhvervet og vundet mig fra alle synder, fra død og fra Djævelens magt ikke med guld eller sølv; men med sit hellige, 8

9 dyrebare blod og med sin uskyldige lidelse og død, for at jeg kan være hans og leve under ham i hans rige og tjene ham i evig retfærdighed, uskyldighed og salighed, og ligesom han er opstået fra de døde, lever og regerer i evighed. Det er vores tro. Den tredje artikel om helliggørelsen Jeg tror på Helligånden, En hellig almindelig kirke, de helliges samfund, synderens forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Amen Jeg tror, at jeg ikke ved egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre, eller komme til ham. Men derimod at Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro, ligesom han kalder, samler, oplyser og helliger den hele kristenhed på jorden og bevare den hos Jesus Kristus i en ret tro. I denne kristenhed forlader han mig og alle troende dagligt alle synder og på den yderste dag vil han opvække mig og alle døde og i Kristus give mig og alle troende evigt liv. Det er vores tro. Fadervor, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Fader vor, du som er i himlen Gud vil dermed indbyde os til at tro, at han er vores rette far og vi er hans rette børn, så vi trygt og med al tillid skal bede ham, som kære børn beder deres kære far. Den første bøn Helliget vorde dit navn Guds navn er selvfølgelig helligt i sig selv, men vi beder i denne bøn, at det også må blive helligt hos os. Hvordan sker det? Når Guds ord læres klart og rent og vi som Guds børn lever helligt efter det. Hjælp os til det kære Fader i himmelen. Men det, som læres og lever anderledes end Guds ord lærer, vanhelliger Guds navn. Bevar os fra det, himmelske fader. Den anden bøn Komme dit rige Guds rige kommer nok af sig 9

10 selv uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at det også må komme til os. Hvordan sker det? Når den himmelske Fader giver os sin Helligånd, så vi gennem hans nåde tror hans hellige ord og lever i gudstro, her i tiden og siden i evigheden. Den tredje bøn Ske din vilje som i himlen således også på jorden Guds gode, nådige vilje sker vel uden vores bøn, men vi beder i denne bøn, at den også må ske hos os. Hvordan sker det? Når Gud bryder og forhindrer enhver ond plan og vilje, som ikke vil lade Guds navn blive helligt eller hans rige komme, som jo er Djævelens, verdens og vort køds vilje, men derimod styrker og befæster os i hans ord og i troen indtil vores sidste stund. Det er hans nådige, gode vilje. Den fjerde bøn Giv os i dag vort daglige brød Gud giver også uden vor bøn det daglige brød, endog til onde mennesker; men vi beder i denne bøn, at vi må forstå det og modtage vort daglige brød med tak. Hvorfor hedder det dagligt brød? Det er alt, hvad vi behøver i livet så som mad, drikke, tøj, sko, hus, hjem, marker, dyr, penge, ejendom, god ægtefælle, gode børn, gode kollegaer, gode og sande myndigheder, god regering, godt vejr, fred, sundhed, ordentlig og ret tilværelse, gode venner, trofaste naboer og lignende. Den femte bøn Og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere Vi beder i denne bøn, at vor far i himlen ikke vil se på vores synd og på grund af den vil afvise vores bøn. For vi er værd, som vi beder om og har heller ikke fortjent det. Men derimod beder vi, at han vil give os alt af nåde, selvom vi dagligt synder meget og kun fortjener straf. Så vil vi i sandhed også selv af hjertet tilgive og gøre godt mod dem, der forsynder sig mod os. Den sjette bøn Led os ikke i fristelse 10

11 Gud frister vel ingen, men vi beder i denne bøn, at Gud vil beskytte og bevare os, således at Djævelen, verden eller vores kød ikke skal narre os og forføre os til mistro, fortvivlelse og anden stor skam og last og, selvom vi bliver angrebet, at vi da endelig må vinde og beholde sejren. Den syvende bøn Men fri os fra det onde Vi beder samlet i denne bøn, at faderen i himlen vil fri os fra alt ondt på legeme og sjæl, ejendom og ære og endelig, når vores time kommer, give os en salig død og i nåde tage os fra denne jammerdal til sig i himlen. Amen At jeg skal være sikker på, at sådan en bøn tager vor far i himlen imod og den hører han, for han har selv bedt os om at bede således, og lovet, at han vil høre os. Amen, amen, det er: ja, ja, det skal ske således. 11

12 Den hellige dåbs sakramente, som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden. For det første Hvad er dåben? Dåben er ikke kun vand, men derimod er den vandet indeholdt i Guds bud og forbundet med Guds ord. Hvad er da dette Guds ord? Dette siger vor Herre Kristus i Matthæusevangeliet 28,19: Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn For det andet Hvad giver eller nytter dåben? Den virker syndernes forladelse, forløser fra død og Djævel og giver den evige salighed til alle, som tror, som Guds ord og løfte lyder. Hvad er da dette Guds ord 12

13 og løfte? Vor Herre Kristus siger i Markusevangeliet 16,16: Den, der tror og bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror, skal dømmes. For det tredje Hvordan kan vand gøre så store ting? Det er ganske vist ikke vandet, der gør det; men derimod Guds ord, som er med og ved vandet, og troen, som har tillid til Guds ord ved vandet. For uden Guds ord er vandet kun vand og ingen dåb; men med Guds ord er det en dåb, hvilket er et nåderigt livets vand og et bad til genfødsel ved Helligånden, som apostlens Paulus siger det i brevet til Titus kap. 3,5-7: ved det bad, der genføder og fornyer ved Helligånden, som han i rigt mål udgød over os ved Jesus Kristus, vor frelser, for at vi, gjort retfærdige ved hans nåde, i håbet skulle blive arvinger til evigt liv. Troværdigt er det ord. For det fjerde Hvad betyder en sådan dåb i vand? Det betyder, at den gamle Adam i os gennem daglig anger og bod skal druknes og skal dø med alle synder og onde lyster, og der til gengæld daglig skal fremkomme og opstå et nyt menneske, der skal leve for Gud for evigt i retfærdighed og renhed. Hvordan man lærer enkelt og ligefremt at skrifte Hvad er skriftemålet? Skriftemålet består af to dele: Først at man bekender synderne og for det andet, at man fra den man skrifter til, modtager absolution eller tilgivelse som kom den fra Gud selv, og ikke tvivler på dette, men derimod ved fast tro på, at synderne er tilgivet for Gud i himlen. Hvilke synder skal man da bekende? Overfor Gud er man skyldig i alle synder, også i dem, vi ikke kender, som vi også gør 13

14 i Fadervor. Men overfor den vi skrifter til, skal vi alene bekender synder, som vi ved af og føler i hjertet. Hvad er det for nogle? Se hvorledes du står i forhold til De ti Bud, og du er far, mor, søn, datter, husfader, husmoder, elev om du her har været ulydig, utro, doven, vred, fræk, stridslysten, eller om du har været led med ord eller gerning, om du har stjålet, været forsømmelig eller skødesløs, eller har gjort nogen skade. Giv mig en kort vejledning i at skrifte! Sådan skal du sige til den du skrifter til: Kære ven jeg beder dig om, at du vil høre min bekendelse og give mig forladelse for Guds skyld Sig frem! Jeg arme synder bekender mig for Gud skyldig i alle synder. Særligt bekender jeg for dig, at jeg er en dreng, pige osv., men desværre ikke har troskab overfor min skole, arbejdsplads o.l., for her og der har jeg ikke gjort, hvad de bad mig om. Jeg har gjort dem vrede og fået dem til at skælde ud. Jeg har været forsømmelig og ladet skade ske. Jeg har også været skamløs i ord og gerning, har skændes med andre. Har talt dårligt og ondt om min lærer. Alt dette gør mig ondt og jeg beder om nåde; jeg vil forbedre mig. En far eller mor kan sige således: Særligt bekender jeg for dig, at jeg ikke trofast har opdraget min familie til Guds ære. Jeg har bandet, givet et dårligt eksempel for dem med forargelig ord og gerninger, voldt skade på min nabo og har talt ondt om ham. Jeg har solgt ting for dyrt, givet falske og ikke helt korrekte varer og hvad mere han nu har gjort mod Guds bud, og den position han nu er betroet. Men skulle nogen ikke være besværet af sådanne eller større synder, da skal han ikke være bekymret eller søge efter andre synder, heller ikke opdigte nogen og dermed gøre en pinsel ud af skriftemålet, men derimod 14

15 fortælle en eller to synder du kender til. Altså: Særligt bekender jeg, at jeg engang har bandet, ligesom jeg engang har været hensigtsløs i mine ord, engang har forsømt osv. Og lad dette være nok. Men kender du slet ikke til nogen synd (det er dog næppe muligt), så sig heller ikke noget særligt, men modtag så det almindelige skriftemål, som du giver over for Gud til den, du skrifter til. Derefter skal den, man skrifter til, sige: Gud være dig nådig og styrke din tro. Amen Sig: Tro du også, at min tilgivelse er Guds tilgivelse? ja Derpå skal han sige: Det skal ske dig, som du tror. Og på vor herre Jesu Kristi befaling tilgiver jeg dig dine synder i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Gå med fred Men den, som har store samvittighedskvaler eller er bedrøvet og anfægtet, vil den, man bekender sig til, nok kunne vide at trøste med ord fra bibelen og opmuntre til troen. Dette skal kun være den almindelige måde at skrifte på. 15

16 Alterets sakramente, således som vi enkelt og ligefremt skal lære hinanden Hvad er alterets sakramente? Det er vor Herre Jesu Kristi sande legeme og blod under brødets og vinens skikkelse, og det er indstiftet af Kristus selv til for os kristne at spise og drikke. Hvor står det skrevet? Således skriver de hellige evangelister Matthæus, Markus, Lukas og apostlen Paulus: Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat da han blev forrådt et brød, takkede og brød det, og gav sine disciple det og sagde: tag dette og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig. Ligeså tog han kalken efter aftensmåltidet, takkede, gav dem den, og sagde: drik alle heraf; denne kalk er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer til synderens forladelse. Gør dette, så ofte som I drikker den, til ihukommelse af mig! 16

17 Hvad nytter det da at spise og drikke sådan? Det forstår vi ved disse ord: givet for jer og udgydt til synderens forladelse, nemlig: gennem disse ord i sakramentet gives syndernes forladelse, liv og salighed, for hvor synderens forladelse er, dér er også liv og salighed. Hvordan kan det legemligt at spise og drikke have denne virkning? Det er ganske vist ikke det at spise og drikke, som gør det, men derimod de ord, der står: givet for jer og udgydt til syndernes forladelse. Disse ord er sammen med den legemlige spise og drikken hovedsagen i sakramentet, og den som tror disse ord, han har, hvad de siger og som de lyder: syndernes forladelse. Hvem modtager da dette sakramente værdigt? Faste og legemlig beredelse er vel en fin ydre tugt, men man er ret og værdig klar, hvis man tror disse ord: givet for jer og udgydt til synderens forladelse. Den som ikke tror disse ord eller tvivler er uværdig og ikke klar. For ordet for jer kræver just troende hjerter. Hvordan vi skal lære hinanden at bede morgen- og aftenbøn Om morgenen, når du står ud af sengen, skal du gøre det hellige korsets tegn for dig og sige: Al magt er hos Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen. Derpå siges knælende eller stående trosbekendelsen eller fadervor, og om du vil, kan du bede denne lille bøn: Jeg takker dig, min himmelske far ved Jesus Kristus, din kære søn, at du i denne nat har beskyttet mig fra al skade og fare, og jeg beder dig, at du også denne dag vil beskytte mig fra synd og alt ondt, så at alt jeg gør og lever, må være dig til behag, for jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i din hånd. Din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke kan få magt over mig. Amen. Og gå da med glæde til din gerning og syng gerne en salme, som for eksempel de 17

18 ti bud, eller hvad du har lyst til i din andagt. Om aftenen, når du går i seng, skal du gøre det hellige korsets tegn og sige: Al magt er hos Gud Fader, Søn og Helligånd. Amen Derpå siges knælende eller stående trosbekendelsen eller fadervor, og om du vil, kan du bede denne lille bøn: Jeg takker dig, min himmelske far ved Jesus Kristus, din kære søn, at du nådigt har beskyttet mig i dag, og jeg beder dig, at du vil forlade mig al min synd, hvor jeg har gjort uret, og at du i nat nådigt vil beskytte mig, for jeg befaler mig med legeme og sjæl og alle ting i dine hænder. Din hellige engel være med mig, så den onde fjende ikke kan få magt over mig. Amen. Gå da straks og glad i seng. 18

19 Hvordan vi skal lære hinanden at bede til og fra bords Børn og hele familien skal med foldede hænder og ordentligt stille sig hen til bordet og sige: Alle øjne er rettet mod dig, og du giver dem føde i rette tid. Du åbner din hånd og mætter alle skabninger med det, de ønsker. Forklaring: det, de ønsker betyder, at alle dyr får så meget at spise, at de er glade og ved godt mod, for bekymring og griskhed hindrer, at de får det, de ønsker. Derpå Fadervor og følgende bøn: Herre Gud, himmelske Fader, velsign os og disse dine gaver, som vi får af din milde godhed ved Jesus Kristus, vor Herre. Amen. Takkebøn Også efter måltidet skal de på samme måde ordentligt og med foldede hænder siger: Tak Herren, for han er god, hans trofasthed varer til evige tid. Han giver føde til alt levende. Han giver kvæget dets føde, og ravnene, hvad de skriger efter. Han bryder sig ikke om hestens styrke. Han glæder sig ikke over menneskes formåen. Men Herren har glæde over dem, som frygter ham og som venter hans godhed. Derpå Fadervor og følgende bøn: Vi takker dig, Herre Gud Fader ved Jesus Kristus, vor Herre, for alle dine velgerninger, du som lever og regerer i evighed. Amen. 19

20 Gendigtet, oversat og med indledning ved sognepræst Thomas Reinholdt Rasmussen i anledning af reformationsjubilæet Forord ved Biskop Henning Toft Bro Aalborg Stift 2013

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2011 HvadErKristendom Augustanakirkens Forlag

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2011 HvadErKristendom Augustanakirkens Forlag Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2011 HvadErKristendom Augustanakirkens Forlag Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Nøglemagten*... 13 Hvordan de enfoldige

Læs mere

Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther

Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Indhold 1. De 10 bud 2. Troen 3. Fadervor 4. Dåben 5. Skriftemål 6. Nadver 1. De ti bud De ti bud således som en husfader letfatteligt skal lære sin husstand

Læs mere

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus Luthers lille Katekismus Af Dr. Martin Luther Luthers lille Katekismus er gengivet i samme form som i Den danske Salmebog Indhold De 10 bud Troen Fadervor Dåben Skriftemål Nadver De ti bud De ti bud således

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse.

Luthers katekismus. I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Luthers katekismus I dette hæfte er Luthers katekismus gengivet i dansk oversættelse. Hæftet er uden kommentarer og forklaringer, det er udelukkende en gengivelse af Luthers egne ord. Forord Martin Luther

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN

DÅB HØJMESSE. MED DÅB PRÆLUDIUM LOVPRISNING OG BØN INDGANGSBØN HØJMESSE. MED DÅB DÅB PRÆLUDIUM INDGANGSBØN INDGANGSSALME HILSEN P: Herren være med jer! M: Og Herren være med dig! P: Lad os alle bede! INDLEDNINGSKOLLEKT LÆSNING DÅBSSALME LOVPRISNING OG BØN P: Lovet

Læs mere

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991

Konfirmation. Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmation Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1991 Konfirmationen foregår ved en ordinær gudstjeneste, som følger højmesseordningen efter stedets sædvane. Under indgangen (præludiet) kan konfirmanderne

Læs mere

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned

= Menigheden står op! = Menigheden sidder ned = Menigheden står op! = Menigheden sidder ned 1. PRÆLUDIUM 2. INDGANGSBØN Kirkesanger / Kordegn: Lad os alle bede! Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre hvad du, Gud Fader, min skaber, du

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen

Altrets sakramente. Lovprisning af Altrets Sakramente. Bøn før kommunionen. Bøn efter kommunionen Altrets sakramente Lovprisning af Altrets Sakramente I Altrets helligste Sakramente være Jesus evig tak og pris og ære. Bøn før kommunionen Almægtige, evige Gud! Se, jeg træder hen til din enbårne Søns,

Læs mere

Kristendom på 7 x 2 minutter

Kristendom på 7 x 2 minutter Kristendom på 7 x 2 minutter Der er skrevet tusindvis af tykke bøger om kristendommen. Men her har jeg skrevet kort og enkelt, hvad den kristne tro går ud på. Det har jeg samlet i syv punkter, som hver

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle!

Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herres Jesu Kristi nåde og Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med jer alle! Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. INDGANG (PRÆLUDIUM)

Læs mere

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør.

Begravelse på havet foretages efter et af de anførte ritualer med de ændringer, som forholdene nødvendiggør. Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale.

Når dåb finder sted ved en særlig dåbsgudstjeneste, kan forud for dåbssalmen indledes med præludium, indgangssalme og dåbstale. Dåb Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Præludium og indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn.

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn. (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor?

Fadervor. Abba. Bruger du Fadervor? Beder du Fadervor? Hvornår? Hvor ofte? Hvorfor? Fadervor Trosbekendelsen beskriver, hvordan Gud kommer til os. Man kan sige, at bøn handler om det modsatte: Vi kommer til Gud. (Selvom Gud faktisk også kommer til os, når vi beder!) Da Jesu disciple spørger

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Grindsted Kirke Torsdag d. 1. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til nytårsdag, Luk 2,21. 1. tekstrække Salmer DDS 712: Vær velkommen, Herrens år DDS 726: Guds godhed vil vi prise - -

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HVEM ER GUD? KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS TRO OG TVIVL»Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses«, står der i Bibelen (Hebræerbrevet 11,1). Troen på Gud forhindrer

Læs mere

Guide til til Højmessen

Guide til til Højmessen Guide til til Højmessen Velkommen til højmesse i Sct. Pauls Kirke. Denne guide beskriver forløbet af de højmesser, der ledes af sognepræst Flemming Baatz Kristensen. INDLEDNING: Klokkeringning og bedeslag.

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE.

KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. KSBBS JUBILÆUMS- GUDSTJENESTE. Viborg Domkirke. 27.9.2014 v/hartvig Wagner Tekst: 2 Kor 1,18-20. Salmer: 334 / 308 // 341 / 469 / 526,7 / 353 Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET SAMTALE MED GUD KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS FADERVOR Den vigtigste kristne bøn er Fadervor. Det er en bøn, som Jesus lærte sine disciple. I den bøn bliver det tydeligt, at vi kan bede til

Læs mere

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken!

Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Kære dåbsforældre, Tillykke med jeres barn! - Velkommen til barnedåb i kirken! Her er nogle praktiske oplysninger om barnedåben i kirken: I møder op i kirkens våbenhus ca. 5-10 minutter før gudstjenestens

Læs mere

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham.

Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det vil sige: Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Det første bud. Du må ikke have andre guder. Det største af alt er kærlighed. Det er vigtigere end

Læs mere

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom

Ledervejledning. God fornøjelse med materialet. IMU - Indre Missions Ungdom Ledervejledning TeenTools Katekismus er et ledermateriale som du som teenleder, konfirmandleder, forkynder eller dig som har andet arbejde med teenagere kan bruge og finde inspiration i. Vi siger forkyndelse

Læs mere

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer.

MESSENS LITURGI. Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS LITURGI Så ofte vi spiser dette brød og drikker af kalken, forkynder vi, Herre, din død, indtil den dag, du kommer. MESSENS INDLEDNING KORSTEGN OG HILSEN P: I Faderens og Sønnens og Helligåndens

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog

Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Denne hellige lektie skrives i 2. mosebog Gud sagde til Moses ved den brændende tornebusk: Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal føre mit folk israelitterne ud af Egypten.«v11 Moses sagde til Gud:»Hvem

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål sakset fra Kristeligt Dagblad. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus.

Fælles skriftemål forud for gudstjenesten. HILSEN Præsten siger: Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Fader, og Herren Jesus Kristus. Skriftemål Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Fælles skriftemål forud for gudstjenesten Fælles skriftemål kan holdes forud for gudstjenesten imellem anden og tredje ringning efter følgende

Læs mere

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN

Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN 20. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Mattæus 22, 1-14 Herre, Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig synder. AMEN Sommeren er forbi. Der er slut med varme og milde vinde. Efteråret

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab

Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Der kan indledes med kimning eller ringning efter stedets skik. INDGANG (PRÆLUDIUM) INDGANGSSALME HILSEN

Læs mere

Notat vedr. ritual for dåb af voksne

Notat vedr. ritual for dåb af voksne Notat vedr. ritual for dåb af voksne I brev af 29.4.99 fra biskop Karsten Nissen er jeg blevet anmodet om en redegørelse for ritualet for dåb af voksne foranlediget af en henvendelse fra sognepræst Georg

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Konfirmandord - og der er vildt mange:

Konfirmandord - og der er vildt mange: Konfirmandord - og der er vildt mange: Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere

Læs mere

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige

Retfærdighed: at Jesus går til Faderen. Det retfærdige er, at noget sker som Gud vil, altså efter Guds vilje. Det retfærdige Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 3. maj 2015 Kirkedag: 4.s.e.påske/A Tekst: Joh 6,5-15 Salmer: SK: 722 * 393 * 600* 310,2 * 297 LL: 722 * 396 * 393 * 600* 310,2 * 297 Kristne menneskers

Læs mere

Sakramenterne og dåben

Sakramenterne og dåben Lektion 17 Sakramenterne og dåben Dåb og nadver er mere end vand, vin og brød. Kristne tror at både dåben og nadveren har afgørende betydning i den kristne tro. Hverken dåb eller nadver er til at forstå,

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke

DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke 1 DET VIGTIGSTE Katekismusgudstjeneste i Sct. Pauls Kirke Onsdag den 8. februar 2017 kl. 16.45: Fyraftensgudstjeneste Special Indledning til LOVEN katekismens første del Åbningshilsen Nåde være med jer

Læs mere

Havde Luther en teologi om Guds rige?

Havde Luther en teologi om Guds rige? Havde Luther en teologi om Guds rige? Nej Guds rige er ikke et centralt begreb i luthersk teologi, (TRE 15,221) Paul Althaus Oswald Bayer C.F. Wisløff Fadervor i Luthers store katekismus, 2. bøn Men som

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft

Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Helligånden Guds Ånd og Guds kraft Det kan være svært at forholde sig til Helligånden. Hvad er det for en størrelse, og hvordan virker Han? Er Han en person eller en kraft? Når vi hører om Helligånden,

Læs mere

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER.

2 Mos 20,3-17 DIN NÆSTE ER DINE MEDMENNESKER, DET VIL SIGE ANDRE MENNESKER, SOM DU MØDER. 2 Mos 20,3-17 De ti bud blev givet af Gud til hans udvalgte folk, det jødiske folk, mere end 1200 år, før Jesus blev født. Men de er også en rettesnor for kristne. Budene hjælper os ikke til at blive frelst.

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt

De 5 mosebøger mosebog: Velsignelserne. 2. mosebog: Gudsfrygt. 3. mosebog: For Herrens ansigt De 5 mosebøger Gud skabte Israel, som sit hellige folk: I. 1 Mos 1 11: Skabelsen af himlen og jorden, dyrene, planter og træer, og menneskene II. 1 Mos 12 50: Patriark-historien III. 2 Mos 1 18: Guds folks

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst:

Jeg har også været i kirke: Konfirmandens navn: Telefonnummer: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Dato : Kirke: Præst: Jeg har også været i kirke: Dato : Præst: Dato : Præst: Dato : Præst: Konfirmandens navn: Telefonnummer: 12 1 Konfirmander skal gå i kirke For at lære gudstjenesten at kende skal alle konfirmander gå i

Læs mere

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED

MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Troens lydighed MIDTJYLLANDS FRIKIRKE TEMA: TROENS LYDIGHED Fordi vores kulturs forståelse af ordet tro er anderledes end Bibelens forståelse af ordet tro, er mange der misforstår hvad det vil sige at

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12

Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Alle Helgens søndag 2014 Mattæus 5, 1-12 Evige Gud, vor Far i Himlen hold vore døde i dine gode hænder og tag imod vore nyfødte, så at de erfarer, at de altid bliver ledet af din hånd nu og i evighed.

Læs mere

Langfredag 3. april 2015

Langfredag 3. april 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gudsforladt Salmer: 193, 191; 192, 196 Læsninger: Sl. 22,2-12; Matt. 27,46 Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst:»elí, Elí! lemá sabaktáni?«det betyder:»min Gud,

Læs mere

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner.

Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992. Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Vielse (bryllup) Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Kirkelig vielse foretages af en præst i en kirke i nærværelse af mindst to vidner. Forud for vielsen kan der kimes eller ringes efter stedets

Læs mere

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer:

Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst. Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: Gudstjeneste 220215 10.30 - Brændkjærkirken 1. søndag i fasten Prædikant: Ole Pihl sognepræst Tekster: 1. Mos 3,1-19 & Matt 4,1-11 Salmer: DDS 739 - Rind nu op DDS 449 - Vor Herre tar de små i favn DDS

Læs mere

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr.

Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Fredag 3. til søndag 5. november Rosborg Gymnasium, Vejle Smågruppeleder på Event (+20 år): 175 kr. Bøn i Bibelen Find dias på Spørgsmål Beder du? Hvis ja: Hvordan? Hvor ofte? Hvornår? Hvis nej: Hvorfor

Læs mere

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362

7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 1 7. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 22. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 748/434/24/655//37/375 Uddelingssalme: 362 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Denne solbeskinnede

Læs mere

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET

HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET HÅBET KRISTUS-VEJEN TRO I MØDET TROENS PRAKSIS KÆRLIGHEDEN ER STÆRKERE END DØDEN Kærligheden overvinder alt! Det er betydningen af påskens budskab om Jesu død og opstandelse. Fordi døden ikke er det sidste

Læs mere

Hel He las K t a ek t ism i u sm s

Hel He las K t a ek t ism i u sm s Hellas Katekismus Hellas Katekismus En udgivelse om kristendom - til debat og samtale af Hella Joof Folkekirkens Konfirmandcenter Hella Joof Hellas Katekismus Hella Joof Folkekirkens Konfirmandcenter

Læs mere

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN

UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN UGE 8: MISSIONEN OG KRAFTEN FØR DU BEGYNDER Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Missionsbefalingen om at gøre til disciple og om

Læs mere

Vielse af par af samme køn

Vielse af par af samme køn Vielse af par af samme køn Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 2012 TILSPØRGSEL og ERKLÆRING Præsten siger: Så spørger jeg dig, NN: Vil du elske og ære hende/ham og følges med hende/ham både i

Læs mere

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække. Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Nollund Kirke Søndag d. 12. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 6. søndag efter påske, Joh 15,26-16,4. 1. tekstrække Salmer DDS 318: Stiftet Guds Søn har på jorden et åndeligt rige DDS

Læs mere

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre.

Målet for vandringen er kærlighedens forening med Gud og et fuldt udfoldet liv i tjeneste for andre. Kristuskransen En bedekrans i luthersk tradition Kristuskransens ophavsmand er den svenske biskop Martin Lønnebo, som har hentet inspiration fra den kristne mystik og Østens spiritualitet. Han oplevede

Læs mere

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og

For jeg ved med mig selv, at livet byder på udfordringer, hvor end ikke nok så meget fromhed og tro, kirkegang, bøn og Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 2. februar 2014 Kirkedag: 4.s.e.H3K/B Tekst: Matt 14,22-33 Salmer: SK: 720 * 447 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 LL: 720 * 23 * 13 * 636 * 487,7 * 34,3 Jesus

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer:

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: Prædiken Frederiksborg Slotskirke Ida Secher 19. juni 2011 kl. 10 Trinitatis søndag Joh. 3,1-15 Salmer: 15 292 448 403 352-353 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Der var et menneske,

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Prædiken til d.8. januar 2017, Lemvig Bykirke kl v/brian Christensen Tema: Vi fødes ind i Guds rige.

Prædiken til d.8. januar 2017, Lemvig Bykirke kl v/brian Christensen Tema: Vi fødes ind i Guds rige. Prædiken til d.8. januar 2017, Lemvig Bykirke kl. 10.30 v/brian Christensen Tema: Vi fødes ind i Guds rige. Tekster: Sl 84; Rom 12,1-5; Mark 10,13-16 1. søndag efter Hellig 3 konger, 1. tekstrække. De

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Prædiken til Fastelavns søndag d. 15/2-15, Højmesse kl. 10.30 i Hinge. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus:

Prædiken til Fastelavns søndag d. 15/2-15, Højmesse kl. 10.30 i Hinge. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Prædiken til Fastelavns søndag d. 15/2-15, Højmesse kl. 10.30 i Hinge Salmer: 478/ 70, 49. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Korsvar Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan

Læs mere