REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4"

Transkript

1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 22. maj 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Julie Herdal Molbech Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Mødet sluttede kl Fraværende: Charlotte Fischer Hanne Andersen stedfortræder Erik Gregersen Michael Lange stedfortræder Ole Stark Susanne Langer stedfortræder Torben Kjær Flemming Pless ved sag nr Birgitte Kjøller Petersen ved sag nr Danni Olsen ved sag nr. 17 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Udtalelse til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse høring i forbindelse med statsrevisorernes beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser på sygehusene 4 2. Endeligt regnskab 2011 for Region Hovedstaden 9 3. Rammeaftale 2013 udkast til udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning Orientering om tilsyn og magtanvendelser på sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri og Handicap i Godkendelse af projektbeskrivelse for Dream Team tænketanken for unge om uddannelse Høring om samling af uddannelsessteder under professionshøjskolen UCC (University College Copenhagen) Fastlæggelse af linjeføring og stationer for en letbane i Ring Ændret linjeføring for den regionale buslinje 400/400s gennem Bagsværd Omlægning af patologiservice, herunder lukning af speciallægepraksis samt de afledte økonomiske konsekvenser Sundhedsfaglige råd og komiteer habilitetserklæringer, dagsordener og mødereferater Ændring af styrelsesvedtægt nedsættelse af udvalg Udmøntning af restpulje til bæredygtige, innovative løsninger på hospitalerne Igangsætning af fornyelse af elforsyning samt forarbejder vedr. omlægning og fornyelse af andre dele af forsyningsområdet på Rigshospitalet Apparatur til akutmodtagelsen Hillerød Hospital Bevilling af erhvervsprojekter (Life Science Ambassador Programme og Copenhagen Connected fase 2) Udskiftning af vinduer og isolering af vinduesbrystninger på Rigshospitalet Ombygninger på Herlev Hospital til samling af hospitalets urologiske funktioner i Herlev Energibesparelser i hovedstadsregionen i kommunernes og regionens bygninger Cykelsuperstier godkendelse af videre proces Bevilling af medfinansiering til interreg Øresund Smart Cities 96 Side 2

3 21. Indberetning til Depotrådet Godkendelse af samarbejdsaftale med Region Sjælland om behandling af patienter Udpegning til trængselskommissionen Strategisk Uddannelsesforum Hillerød Status vedr. udvalgte planlægningsinitiativer på sundhedsområdet Statusredegørelse for sundhedsaftale Orientering om Videncenter for Innovation og Forskning Status på anskaffelse af samlet økonomi-, indkøbs- og logistiksystem til Region Hovedstaden (REFLEX) Status for Region Hovedstadens kvalitetsfonds-projekter samt nybyggeri på Glostrup Hospital Henvendelse fra regionsrådsmedlem Nina Berrig (C) om etablering af en udredningsgaranti for Region Hovedstadens borgere Henvendelse fra regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), om overbelægning på Helsingør Hospital og akutmodtagelsen på Hillerød Hospital Godkendelse af kontraktindgåelse om total-rådgivning med vinder af projektkonkurrence for kvalitetsfondsprojektet på Rigshospitalet Aftalesag (FORTROLIG) Ejendomssag (FORTROLIG) Ansættelse af koncerndirektør 148 3

4 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 2 SAG NR. 1 UDTALELSE TIL MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE HØRING I FORBINDELSE MED STATSREVISORERNES BERETNING 8/2011 OM KVALITETSINDSATSER PÅ SYGEHUSENE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at Statsrevisorernes beretning om kvalitetsindsatser tages til efterretning, og 2. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen fremførte. RESUME Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anmodet regionsrådet om udtalelse om Statsrevisorernes beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser. Beretningen er afgivet af Rigsrevisionen og fremsendes herefter af Statsrevisorerne til Folketinget og ministeriet. Beretningen er offentliggjort den 8. februar Rigsrevisionen har udarbejdet en beretning til Statsrevisorerne om kvalitetsindsatser. Statsrevisorerne finder det positivt, at der på alle niveauer i det offentlige sygehusvæsen gøres en væsentlig indsats for at sikre og udvikle kvaliteten i patientbehandlingen. Statsrevisorerne bemærker, at de mange kvalitetsindsatser øger behovet for at prioritere og lette arbejdet på afdelingerne og dermed øger behovet for at vurdere og koordinere de enkelte indsatsers indhold og relevans. Derfor er det afgørende, at Sundhedsministeriet og regionerne følger op på formål og resultater af kvalitetsindsatserne samt foretager en vurdering af det samlede resurseforbrug. SAGSFREMSTILLING Rigsrevisionen igangsatte i 2011 en undersøgelse af kvalitetsindsatser i sundhedsvæsenet. Baggrunden for undersøgelsen er, at der siden 1990 erne har været stigende fokus på kvalitet på sundhedsområdet og dermed også på hospitalerne. På landsdækkende og regionalt plan er der igangsat en række indsatser for at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene. Det er de landsækkende kvalitetsindsatser, der 4

5 sætter rammerne og retningen for sygehusafdelingernes arbejde med kvalitet, og det er personalet på sygehusene, der skal sikre og udvikle kvaliteten i relationen med patienten. Baggrunden for undersøgelsen er endvidere, at den følger op på notat af 18. januar 2011 til Statsrevisorerne om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse (mammografiundersøgelser). Rigsrevisor lovede i notatet at igangsætte en større undersøgelse om kvalitet i sundhedsvæsenet. Undersøgelsens formål og afgrænsning Det overordnede formål med undersøgelsen er at kortlægge de landsdækkende kvalitetsindsatser i det danske sygehusvæsen og at undersøge, om de landsdækkende kvalitetsindsatser er med til at sikre og udvikle kvaliteten på sygehusene. Det har Rigsrevisionen undersøgt ved at besvare følgende spørgsmål: Er der sammenhæng mellem de landsdækkende kvalitetsindsatser og sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten? Understøtter de landsdækkende kvalitetsindsatser sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten? Følger Sundhedsministeriet og regionerne op på, om de landsdækkende kvalitetsindsatser bidrager til at sikre og udvikle kvaliteten? Undersøgelsen beskæftiger sig udelukkende med kvalitetsindsatser i det offentlige sygehusvæsen. Dvs. at private sygehuse og klinikker, almen praksis, kommunerne mv. ikke er inkluderet i undersøgelsen. Beretningen er udfærdiget bl.a. med afsæt i tre indsatsområder fra hver region Hovedkonklusion og delkonklusioner Statsrevisorerne finder det positivt, at der på alle niveauer i det offentlige sygehusvæsen gøres en væsentlig indsats for at sikre og udvikle kvaliteten i patientbehandlingen. Statsrevisorerne bemærker, at de mange kvalitetsindsatser øger behovet for at prioritere og lette arbejdet på afdelingerne og dermed øger behovet for at vurdere og koordinere de enkelte indsatsers indhold og relevans. Derfor er det afgørende, at Sundhedsministeriet og regionerne følger op på formål og resultater af kvalitetsindsatserne samt foretager en vurdering af det samlede resurseforbrug. Beretningens hovedkonklusion er baseret på delkonklusionerne på de tre anførte spørgsmål. Er der sammenhæng mellem de landsdækkende kvalitetsindsatser og sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten? Rigsrevisionen konkluderer, at kvalitetsindsatserne gennemføres på sygehusafdelingerne i form af aktiviteter, der skal bidrage til udvikling og sikring af kvaliteten. 5

6 Sundhedsstyrelsen og regionerne har de seneste år skabt bedre sammenhæng mellem de kvalitetsindsatser, der er iværksat. Den samlede mængde af indsatser er dog betydelig, og arbejdet med at integrere indsatserne bør derfor fortsættes. Rigsrevisionen peger desuden på behov for prioritering af indsatserne. En af de store udfordringer i sundhedsvæsenet er at sikre, at relevant viden og tiltag genanvendes. Der sker i den forbindelse en meget stor vidensudveksling og spredning i Region Hovedstadens kvalitetsorganisation og fællesregionalt via fora i Danske Regioner, og til en vis grad i fora i Sundhedsstyrelsesregi. I den forbindelse kunne sidstnævnte formentlig styrkes, og nationale tiltag kunne med fordel i højere grad bygge på gode (fælles)regionale erfaringer. Der ses dog en række gode takter i den retning, bl.a. i forbindelse med kronikerområdet, men også på fx infektionsområdet. Dette samarbejde kunne med fordel udbygges, og indsatsområder fastlægges fælles. Desuden vil det være en betydelig forbedring hvis de centrale myndigheder involverer regionerne i lovgivningsarbejde mv., således at tiltag bliver implementerbare. Det gælder fx kontaktpersonordningen. Regionsrådet ønsker, at der er et stærkt fokus på kvalitetsområdet, herunder på områdets potentiale for at sikre optimal ressourceudnyttelse. Regionsrådet har derfor nedsat et udvalg vedrørene kvalitetsforbedringer, og har søgt regerionen om at udvalget bliver driftsudvalg. Regionsrådet har således noteret sig Rigsrevisionens bemærkninger. Understøtter de landsdækkende kvalitetsindsatser sygehusafdelingernes arbejde med at sikre og udvikle kvaliteten? Rigsrevisionen konkluderer, at de landsdækkende kvalitetsindsatser understøtter sygehusafdelingernes kvalitetsarbejde. Det påpeges, at antallet af indsatser giver behov for åbenhed og dialog i forbindelse med prioritering af arbejdet på afdelingerne. Det påpeges endvidere, at indhold og relevans af de enkelte indsatser bør vurderes. Endelig fremhæver rigsrevisionen, at it-understøttelsen af kvalitetsarbejdet kan forbedres. Det kan bemærkes, at langt de fleste dokumentationskrav stammer fra national lovgivning og bekendtgørelser. I relation til forenkling af rutiner omkring journalføring og mhp. at reducere redundans i sundhedspersonalets forskellige journalføringsredskaber har Region Hovedstaden nedsat et regionalt journaludvalg, der skal understøtte ibrugtagen af en fælles journal og i fællesskab tage stilling til forenklinger i dokumentationen, ligesom der arbejdes med fælles journalredskaber til sygeplejen. Der er stærkt fokus på konsolidering af it-understøttelsen af det kliniske arbejde, herunder kvalitetsarbejdet, i Region Hovedstaden. Etableringen af den tværgående virksomhed for it, medikoteknik og telefoni er et resultat af dette fokus, og forventes at føre til at problemerne vil blive løst løbende, og at it-understøttelsen af kvalitetsarbejdet forbedres. 6

7 Følger Sundhedsministeriet og regionerne op på, om de landsdækkende kvalitetsindsatser bidrager til at sikre og udvikle kvaliteten? Rigsrevisionen konkluderer, at ministeriet og regionerne følger op på kvalitetsindsatserne, omend opfølgningen på visse områder kan styrkes. Den Danske Kvalitetsmodel nævnes i flere sammenhænge og betegnes som den bredeste og mest rammesættende indsats, med henvisning til det store arbejde omkring udfærdigelse af retningslinjer og monitorering af en række indikatorer. Det konkluderes, at der generelt ikke er viden om ressourceforbruget i forbindelse med kvalitetsindsatserne. Rigsrevisionen finder det relevant, at ministeriet og regionerne vurderer, om formålene med Den Danske Kvalitetsmodel bliver opfyldt og står mål med indsatsen. Rigsrevisionen bemærker, at der i mange tilfælde ikke bliver estimeret omkostninger forbundet med kvalitetsindsatserne på regionsniveau. Der er ikke i nogen af de gennemgåede cases blevet estimeret omkostninger på sygehusniveau, fordi udgifterne forventes at blive holdt indenfor sygehusenes økonomiske rammer. Regionsrådet noterer sig Rigsrevisionens bemærkninger. Region Hovedstaden kan på denne baggrund tage beretningen til efterretning, og det indstilles at gennemgangen i sagsfremstillingen danner grundlag for regionsrådets udtalelse om Statsrevisorernes beretning. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet rækkefølgen på administrationens to indstillingspunkter byttes om som nedenfor: 1. at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse svares i overensstemmelse med det i sagsfremstillingen fremførte, og 2. at Statsrevisorernes beretning om kvalitetsindsatser tages til efterretning. 7

8 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Hanne Andersen (A), Charlotte Fischer (B), Michael Lange (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene (FU) Sagsnr:

9 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden anbefales overdraget til revisionen, 2. at investeringsregnskaber vedrørende afsluttede anlægs- og investeringsarbejder forelægges for regionsrådet i september 2012, og 3. at afrapportering på dialogaftalerne 2011 for regionens virksomheder tages til efterretning. RESUME Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger for områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Økonomi- og indenrigsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse samt balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af bilagssamlingen. I 1. økonomirapport 2012, som blev behandlet på regionsrådets møde i april 2012, indgik grundlag for genbevillinger i 2012 på baggrund af det foreløbige regnskab for Region Hovedstadens samlede omkostningsbaserede årsregnskab for 2011 udviser et overskud på mio. kr. mod et overskud på 398 mio. kr. i Det svarer til en forbedring på i alt 995 mio. kr. Overskuddet på sundhedsområdet er opgjort til mio. kr. Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Der er samlet investeret for i alt mio. kr. i Region Hovedstadens samlede langfristede gæld er ved udgangen af 2011 opgjort til mio. kr. Kassebeholdningen andrager ultimo 2011 i alt mio. kr., heraf vedrører mio. kr. eksternt finansierede forskningsmidler. 9

10 Egenkapitalen er i 2011 steget med mio. kr. Stigningen skyldes primært et driftsoverskud på mio. kr., og derudover er der andre ændringer, som samlet giver en nettoændring på 739 mio. kr. SAGSFREMSTILLING Baggrund Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2012, hvorefter revisionen senest den 15. august 2012 afgiver en beretning om revisionen af regnskabet. Årsregnskabet indeholder generelle og specielle bemærkninger om områderne sundhed, social- og specialundervisning samt regional udvikling og følger i opbygningen Økonomi- og indenrigsministeriets regler herom. Hertil kommer resultat- og pengestrømsopgørelse samt balance. Bemærkninger og tabeller fremgår af årsregnskabets bilagssamling. Årsregnskabet aflægges efter omkostningsbaserede principper. Det omkostningsbaserede regnskab indeholder ud over driftsindtægter og -udgifter blandt andet også afskrivninger, hensættelse til feriepenge mv. Imidlertid indgås den årlige økonomiaftale, der lægger rammerne for såvel sundhedsområdet som området for regional udvikling, på baggrund af udgiftsbaserede principper. Af den grund indeholder regnskabet ligeledes udgiftsbaserede opgørelser. Årsberetning og regnskabsresultat 2011 Årsberetningen for 2011 består af det formelle årsregnskab samt en afrapportering vedrørende dialogaftalerne med de enkelte virksomheder. I forbindelse med forelæggelsen af 1. økonomirapport for 2012 orienteredes samtidig om det foreløbige regnskabsresultat for Der er efterfølgende foretaget en kvalitetskontrol af de opgjorte regnskabstal med henblik på at sikre et retvisende regnskab for Region Hovedstadens samlede omkostningsbaserede årsregnskab 2011 (se nedenstående tabel) udviser et overskud på mio. kr.. Overskuddet blev i 2010 på 398 mio. kr.. Overskuddet for 2011 vedrører især sundhedsområdet, men der er også et overskud på social- og specialundervisningsområdet samt regional udvikling. Mio. kr. Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 afvigelse Nettodriftsudgifter , ,4 773,9 Omkostningselementer, drift, netto 975,8 902,5 73,3 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) , ,9 847,2 Finansieringsindtægter , ,8 32,8 Driftsresultat, i alt -494, ,9 880,0 Nettorenteindtægter 4,6-18,5 23,1 Nettodriftsresultat inkl. renter -490, ,4 903,1 10

11 I tabellerne svarer nettodriftsudgifter til det udgiftsbaserede regnskab, og drift i alt er det omkostningsbaserede regnskab. Sundhedsområdet De samlede nettodriftsudgifter efter omkostningsprincipperne på sundhedsområdet blev i 2011 på mio. kr. (se nedenstående tabel, drift i alt plus nettorenteindtægter), de samlede finansieringsindtægter var på mio. kr., og dermed var der et driftsresultat på mio. kr., jævnfør årsregnskabet side 26. Mio. kr. Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Nettodriftsudgifter , ,1 616,4 Omkostningselementer, drift, netto 953,5 886,6 66,9 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) , ,6 683,4 Finansieringsindtægter , ,9 32,9 Driftsresultat, i alt -572, ,2 716,2 Nettorenteindtægter -11,4-32,2 20,8 Nettodriftsresultat inkl. renter -583, ,4 737,0 Sammenholdes bevillingerne på det udgiftsbaserede område med det udgiftsbaserede regnskab, er der et samlet mindreforbrug på 637 mio. kr. inkl. administration og renter (tallet fremkommer ved sammenlægning af afvigelse på nettodriftsudgifter og afvigelsen på nettorenteindtægter). Når der korrigeres for investeringsudgifterne afholdt over driften, hvor bevillingen er placeret på investeringsbudgettet, er det samlede mindre forbrug 681 mio. kr. Regnskabet for hele praksisområdet blev på mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 42 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget primært grundet mindreforbrug vedrørende medicintilskud. Nedenfor er vist det udgiftbaserede regnskab på praksisområdet sammenholdt med bevillingerne kr. Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelser Afvigelse % Almen lægehjælp ,2 Speciallægehjælp ,8 Tandlægebehandling ,6 Øvrige praksissektor, i alt ,9 Medicintilskud ,1 Samlet ,6 Aktivitetsregnskabet for hospitaler Hospitalerne i Region Hovedstaden har i 2011 samlet præsteret udskrivninger mod ca i 2010, svarende til en stigning på knap 1,0 pct. Antallet af ambulante besøg blev på mod besøg i 2010, svarende til et fald på 2,5 pct. 11

12 Udskrivninger og ambulante besøg på somatiske hospitaler hhv og 2011 fremgår af nedenstående tabel. Somatik Ændring Ændring i pct. Udskrivninger ,9 Ambulante besøg ,5 Region Hovedstadens somatiske hospitaler præsterede i 2011, hvad der svarer til en samlet DRG/DAGS-produktionsværdi på 19,691 mia. kr. Den samlede DRG/DAGS-produktionsværdi svarer til ca. 50 mio. kr. mere end det gældende præstationsbudget og viser, at hospitalerne samlet har præsteret meraktivitet i Det lave omkostningsniveau i 2011 viser, at der er skabt balance i økonomien samtidig har der været fokus på kvalitet, flere behandlinger og øget produktivitet. Overskuddet afspejler også, at der er forholdsvis store overførsler fra 2011 til Aktivitetsregnskab for psykiatrien I nedenstående tabel ses nøgletal for den ordinære aktivitet i psykiatrien for 2011 sammenholdt med Ordinær psykiatri Ændring Ændring i pct. Udskrivninger ,8 Sengedage ,6 Ambulante besøg ,2 - heraf skadestuebesøg ,5 Region Hovedstadens Psykiatri har i 2011 haft knap flere ambulante besøg end budgetteret svarende til en forskel på 3,3 pct. og knap flere sengedage end budgetteret svarende til en forskel på 3,8 pct. Antallet af udskrivninger ligger knap under det budgetterede svarende til en forskel på 7,6 pct. Social- og specialundervisningsområdet Området er som udgangspunkt fuldt finansieret via takstindtægter. Merindtægter eller mindreomkostninger på dette område skal indregnes i taksterne i det efterfølgende budgetår. Det samlede overskud efter indregning af tillagte omkostninger på disse områder er genbevilget i 1. økonomirapport Af tabellen nedenfor ses et overskud på 11,8 mio. kr. i

13 Mio. kr. Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse Nettodriftsudgifter 13,9-4,9 18,8 Omkostningselementer, drift, netto 22,3 16,7 5,6 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) 36,2 11,8 24,4 Finansieringsindtægter -38,2-38,2 0,0 Driftsresultat, i alt -2,0-26,4 24,4 Nettorenteindtægter 16,1 14,5 1,6 Nettodriftsresultat inkl. Renter 14,1-11,8 25,9 Regional udvikling Området for regional udvikling finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Disse bidrag skal dække årets omkostninger, som udover driftsomkostninger indeholder de direkte og indirekte henførbare administrationsomkostninger. Udviser regnskabsresultatet for området et over- eller underskud, skal dette overføres til næste år. I forhold til det korrigerede budget udgør mindre forbruget på området samlet 140 mio. kr. Der er i 1. økonomirapport 2012 foretaget en genbevilling af det akkumulerede mindreforbrug til og med Nedenfor ses at der i 2011 er et overskud på 61,2 mio. kr. Mio. kr. Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 afvigelse Nettodriftsudgifter 959,9 821,2 138,7 Omkostningselementer, drift, netto 0,0-0,8 0,8 Drift, i alt (udgifter + omkostninger) 959,9 820,4 139,5 Finansieringsindtægter -880,8-880,8 0,0 Driftsresultat, i alt 79,1-60,3 139,4 Nettorenteindtægter -0,1-0,8 0,7 Nettodriftsresultat inkl. renter 79,0-61,2 140,2 Investeringer På investeringssiden viser regnskabet et samlet forbrug på mio. kr., hvoraf 44 mio. kr. er afholdt over driftsbudgettet Når der sammenlignes med det korrigerede investeringsbudget for 2011 på mio. kr., svarer det til et mindreforbrug på samlet 230 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget er genbevilget i 1. økonomirapport 2012 og hidrører fra tidsforskydninger i projekterne. Samlet set er der blevet genbevilget mio. kr., hvoraf de mio. kr. blev varslet i 4. økonomirapport Der er i 2011 færdiggjort og afsluttet i alt 23 projekter, som overstiger 10 mio. kr. I forbindelse med den endelige godkendelse af regnskab 2011 i september måned forventes disse investeringsregnskaber at blive forelagt til endelig godkendelse med særskilt revisionspåtegning. En oversigt over regnskaber, der skal forsynes 13

14 med en revisionspåtegning, fremgår af kapitel 10 i årsregnskabet. Projekter under 10 mio. kr. revisionspåtegnes ikke særskilt. Finansiering I det korrigerede budget er der i 2011 budgetteret med samlede finansieringsindtægter på mio. kr. Regnskabet viser en samlet finansiering på sundhedsområdet på mio. kr., hvilket giver en merindtægt på ca. 33 mio. kr. Merindtægten vedrører især de kommunale aktivitetsafhængige bidrag kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelser Kommunale grundbidrag Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag Aktivitetsbestemte tilskud fra staten Bloktilskud fra staten Tilskud fra bløderordningen Overgangsordning Nettoindtægter Sundhed Regnskabet viser samlede finansieringsindtægter fra de kommunale aktivitetsafhængige bidrag på mio. kr., hvilket er en merindtægt på ca. 20 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. I forhold til det oprindelige budget 2011 udgør merindtægterne 53 mio. kr. Den kommunale medfinansiering sker på grundlag af borgernes forbrug af somatiske og psykiatriske sygehusydelser samt forbrug af sundhedsydelser i praksissektoren. Likviditet Regionens bruttodrifts- og investeringsudgifter har i 2011 udgjort mio. kr. (heraf mio. kr. til drift og mio. kr. til investeringer). Finansieringen af disse udgifter fremgår af tabellen nedenfor. Mio. kr. Beløb Takstbetalinger og øvrige driftsindtægter Finansieringstilskud fra stat og kommuner Låneoptagelse og afdrag netto 79 Finansforskydninger og andre finansielle ændringer -420 Likviditetsforskydning -534 I alt Bruttodrifts- og investeringsudgifterne har kunnet finansieres ved driftsindtægter på mio. kr. (takstbetalinger mv. plus finansieringstilskud). Herudover er der foretaget nettolånoptagelse som bidrager med 79 mio. kr. Dette modsvares af finansforskydninger mv. som bidrager med nettoudgifter på 420 mio. kr. Indeholdt i dette tal er bl.a. afdrag på lån. Dette resulterer i årets samlede likviditetsforbedring på 534 mio. kr. 14

15 Egenkapital Egenkapitalen er ved udgangen af 2011 opgjort til mio. kr. svarende til en stigning på mio. kr. Stigningen skyldes primært et driftsoverskud på mio. kr., og derudover er der øvrige korrektioner som samlet giver en nettoændring på 739 mio. kr. Disse indgår ikke i selve driftsregnskabets resultatopgørelse. Der er nærmere redegjort herfor under note 16 egenkapitalforklaringen på side 36 i årsregnskabet. Forpligtelser Forpligtelserne til tjenestemandspensioner udgør ultimo mio. kr. svarende til en stigning på 39 mio. kr. fra Der er foretaget en opgørelse af Region Hovedstadens forpligtelser til arbejdsskader og patientskadeserstatninger. Disse er beregnet til henholdsvis 128 mio. kr. og 283 mio. kr. Der er en stigning på henholdsvis ca. 19 mio. kr. vedrørende arbejdsskader og 18 mio. kr. vedrørende patienterstatninger. Det er ikke i årsregnskabet fundet nødvendigt at foretage formelle hensættelser vedrørende ikke afsluttede retstvister. Dialogbaserede aftaler for 2011 Som bilag 2 er vedlagt en statusoversigt for de 15 virksomheders målopfyldelse i forhold til de dialogbaserede aftaler for Graden af målopfyldelse er efter administrationens opfattelse generelt tilfredsstillende. Der er for hver enkelt virksomhed angivet, hvorvidt målet er nået, eller om arbejdet fortsat er i proces. For 2011 er der to tværgående indsatsområder, som vedrører kvalitet og økonomi. Kvalitetsparametrene dækker over akkreditering, implementering af it-systemer, udvikling af den kliniske kvalitet, rationel medicinanvendelse, patientinddragelse og selvevaluering i forhold til regional kvalitetshandlingsplan. Økonomistyringen er vurderet på budgetoverholdelse, periodeopdelte budgetter, kvalitetssikring af periodiseringsgrundlag, beskrivelse af roller og ansvar, fremmødeplaner, overholdelse af 3 måneders reglen for investeringsregnskaber samt ajourføring af anlægskartoteket. Det fremgår af oversigten, at de fleste virksomheder er tæt på målopfyldelse, især vedrørende området økonomistyring. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 15

16 SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Der udsendes en pressemeddelelse, og en orientering til andre regioner, kommuner og samarbejdspartnere. Når regnskabet er endeligt godkendt i september 2012 sendes regnskabet med revisionsberetning til tilsynsmyndigheden. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Hanne Andersen (A), Charlotte Fischer (B), Michael Lange (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Årsregnskab 2011 inkl. bilag (FU) 2. Årsrapport Afrapportering på dialogaftaler (FU) Sagsnr:

17 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 4 SAG NR. 3 RAMMEAFTALE 2013 UDKAST TIL UDVIKLINGSSTRATEGI FOR DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OG SPECIALUNDERVIS- NING ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at udkast til udviklingsstrategi tiltrædes, og 2. at det over for Kommunekontaktrådet (KKR) tilkendegives, at regionen med en fortsat formel rolle og som en relativt stor driftsherre på det højt specialiserede område bør fremstå mere tydeligt som samarbejdspartner i udviklingsstrategien, og at regionen skal tænkes ind i diverse udviklingsopgaver på det højt specialiserede område. RESUME Med en ændring af serviceloven har kommunerne i fællesskab overtaget koordineringen af de sociale rammeaftaler fra regionerne med virkning fra rammeaftalen for Regionerne har fortsat ansvaret for koordinering af specialundervisningsområdet, men har aftalt med KKR, at dette skal indarbejdes som et samlet hele i udviklingsaftalen. KKR behandlede udkastet på møde den 23. marts 2012 og har udsendt det til godkendelse i kommuner og region. Regionsadministrationen har haft udkastet til kommentering forud for forelæggelse i KKR, uden at det har medført en øget tydeliggørelse af regionens rolle. Udviklingsaftalen peger på en række kapacitetsproblemer, der skal arbejdes videre med i det kommende år. Udviklingsaftalen giver, som den foreligger ikke anledning til bemærkninger. Dog bør Region Hovedstaden tilkendegive, at regionen med en fortsat formel rolle og som en relativt stor driftsherre på det højt specialiserede område bør fremstå mere tydeligt som samarbejdspartner i udviklingsstrategien, og at regionen skal tænkes ind i diverse udviklingsopgaver på det højt specialiserede område. 17

18 SAGSFREMSTILLING Kommunerne har med virkning fra rammeaftalen for 2012 overtaget koordineringen af rammeaftalen på det sociale område fra regionerne. Regionerne er fortsat ansvarlige for koordineringen af rammeaftalen på specialundervisningsområdet. Rammeaftalerne består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Det er administrativt aftalt med KKR, at udarbejdelse af rammeaftale for de to områder foregår som et samlet hele. Regionsadministrationen har haft materialet til administrativ kommentering forud for forelæggelse i KKR den 23 marts Regionsrådet har frist til den 31. maj 2012 til at godkende den foreliggende udviklingsstrategi. Region Hovedstaden er bidragsyder til rammeaftalen på linje med kommunerne i forhold til indberetning af kapacitetsoplysninger. Rammeaftalens udviklingsstrategi bygger alene på kommunernes synspunkter som myndighed på det sociale område. Hermed er dialogen med udbyderne udeladt, hvorved regionen som leverandør bliver usynlig. Regionen har som ovenfor anført haft udkastet til udviklingsstrategi til administrativ høring umiddelbart forud for forelæggelsen for KKR den 23. marts Meldingen fra regionen til kommunerne var, at regionen ikke er særlig synlig i forhold til, at regionen fortsat har en formel rolle og et ikke ubetydeligt driftsansvar på det højt specialiserede område. Endvidere blev det påpeget, at regionen med dens ansvar for en række højt specialiserede tilbud har en stor faglig viden, der naturligt skal udnyttes i forhold til samarbejde med kommuner. Regionen skal derfor tænkes ind i diverse udviklingsprojekter mm. Udviklingsstrategiens formål er at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene omfattet af rammeaftalen. Den skal skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet og pladser samt sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer. Indholdsmæssigt lægger udviklingsstrategien op til en bevægelse imod en ny specialisering på området. Strategien arbejder på mere flydende grænser mellem det almene, det let specialiserede og det moderat specialiserede område, hvor inklusion og forbindelse til de øvrige kommunale kerneområder styrkes. Det højt specialiserede område er ikke omtalt i denne bevægelse og er således ikke et område, som kommunerne mener har tæt forbindelse til de øvrige kommunale kerneydelser. Regionsadministrationen finder ikke, at der i udviklingsstrategien er taget stilling til udvikling af det højt specialiserede område. Det er bl.a. i dette lys, at Danske Regioners oplæg Klart ansvar for de svageste, der omhandler forslag til fremtidige regional drift og organisering af det højt specialiserede område, skal ses. 18

19 Der peges i udviklingsstrategien endvidere på en række udviklingsopgaver for 2012 og særlige temaer for 2013, hvor regionen bør deltage i arbejdsgrupper/bidrage med erfaring inden for det højt specialiserede område. Afslutningsvis indeholder udviklingsstrategien en gennemgang af udviklingen på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde, hvor kommunerne har en forventning om stigning i antal personer inden for voksne med sindslidelse med dobbeltdiagnose og voksne med autisme og ADHD. På børneområdet er forventningen også en stigning i antallet af børn inden for sindslidelsesområdet. Det fremgår ikke, hvordan kommunerne vil sikre tilbud på de områder, hvor efterspørgslen stiger. Det betyder risiko for et udækket behov for tilbud uden, der er taget stilling til behovets løsning. Flertallet af kommunerne i hovedstadsregionen har en forventning om uændret behov for ydelser fra kommunikationscentrene, dog forventer kommunerne, der typisk benytter regionens kommunikationscenter, en faldende efterspørgsel efter ydelser på Kommunikationscentret i Region Hovedstaden og Kommunikationscentret i Hillerød. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Forslaget til Rammeaftale 2013 udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning indebærer i sig selv ingen udgifter for regionen. Udgifter og indtægter ved de regionsdrevne tilbud er indarbejdet i budgetforslaget. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet C (2) og O (2) tilkendegav, at de på regionsrådets møde vil stemme imod indstillingens pkt. 2. Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling. 19

20 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Ø (1) fremsatte følgende ændringsforslag til punkt 2 i forretningsudvalgets indstilling: Enhedslisten foreslår indstillingen suppleret med, at der udtrykkes bekymring for konsekvenserne af kommunernes forståelse af ny specialisering, inklusion samt flydende grænser. Regionsrådsformanden satte enhedslistens forslag under afstemning: For stemte: Ø (1) Imod stemte: A (12), B (2), C (6) F (7), O (4), V (6), Karin Helweg-Larsen (ufp) og Andreas Røpke (ufp), i alt 39. Undlod: 0. I alt: 40. Ændringsforslaget var herefter forkastet. Regionsrådsformanden satte herefter indstillingens pkt. 2. under afstemning. For stemte: A (12), B (2), F (7), V (6), Ø (1), Karin Helweg-Larsen (ufp) og Andreas Røpke (ufp), i alt 30. Imod stemte: C (6), O (4), i alt 10. Undlod: 0. I alt: 40. Forretningsudvalgets indstilling var herefter tiltrådt. Hanne Andersen (A), Charlotte Fischer (B), Michael Lange (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Udkast til Rammeaftale udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning - Kommunerne i region Hovedstaden og Region Hovedstaden (FU) Sagsnr:

21 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 5 SAG NR. 4 ORIENTERING OM TILSYN OG MAGTANVENDELSER PÅ SOCIALE TILBUD I REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI OG HANDICAP I 2011 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at orienteringen tages til efterretning, idet erfaringerne indgår i det videre arbejde. RESUME Ifølge lov om social service er regionen forpligtet til at udføre tilsyn med egne tilbud indenfor lovens område, ligesom magtanvendelser skal indberettes til regionen. Regionsrådet har hvert år siden 2007 fået orientering om tilsynene og magtanvendelserne på regionens sociale tilbud. Ligesom de øvrige år, er der fulgt op på alle de anbefalinger og påbud, der er givet i forbindelse med tilsyn. Det samlede antal magtanvendelser har været faldende gennem årerne dog med udsving imellem de forskellige typer af tilbud. Der gøres meget for at begrænse omfanget af magtanvendelser, blandt andet ved at bruge erfaringerne fra episoderne med magtanvendelse i de faglige drøftelser og finde alternative tilgange til brugerne. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet vedtog i september 2007 retningslinjer for udøvelsen af det lovbestemte tilsyn, som Region Hovedstaden skal føre med de sociale tilbud i såvel Psykiatrien som i Handicap (nu Region Hovedstadens Psykiatri og Den Sociale Virksomhed). Region Hovedstaden Handicap førte i 2011 tilsyn med 5 tilbud til børn og unge, herunder sikrede afdelinger samt 7 bo- og dagtilbud til voksne. 21

22 Region Hovedstadens Psykiatri førte i 2011 tilsyn med 5 bo- og dagtilbud samt 4 forsorgshjem og herberger. Anmeldt tilsyn i 2011 Generelt fandt tilsynet hverken i Handicap eller Psykiatrien nogen alarmerende forhold. På tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri bestod tilsynet af følgende elementer: Fysisk gennemgang af tilbuddet Samtale med ledere og medarbejdere om punkterne: Opfølgning på den fysiske gennemgang, Fund ved audit (ydelsesspecifikke og organisatoriske område) og handleplaner, der er udarbejdet på baggrund af audit, Økonomi og drift, Opfølgning på anbefalinger fra Drøftelse med brugerne (brugeroplevet kvalitet). Afsluttende tilbagemelding til ledelsen. Tilbuddene havde fulgt op på de anbefalinger, der var givet i tilsynsrapporten for tilsyn i Ved tilsynet blev der givet 1 påbud. Påbuddet vedrørte opdatering af et tilbuds hjemmeside samt Tilbudsportalen. Der blev givet 10 anbefalinger. De 5 anbefalinger handlede om opstramning af de administrative procedurer, 3 om medicinhåndtering, 1 om fokus på nedbringelse af sygefravær og 1 om vedligeholdelse af adgangsveje. Det anmeldte tilsyn i Region Hovedstanden - Handicap bestod af: dokumentgennemgang, herunder standarder og vejledninger, interview med medarbejdere, ledelse og beboere/brugere/pårørende, fokus på generelle organisatoriske forhold, fokus på kvaliteten af ydelserne. Ved tilsynet blev der givet 1 påbud. Påbuddet vedrørte manglende navn og cpr. nr. på en æske receptpligtig medicin. Der blev givet 32 anbefalinger. De 21 omhandlede forbedring af procedurer i forbindelse med standarder og vejledninger, 9 omhandlede procedurer i forbindelse med indrapportering af utilsigtede hændelser og 2 omhandlede fysiske rammer. Uanmeldt tilsyn 2011 Der har i 2011 været uanmeldte tilsyn på alle botilbud i Region Hovedstaden - Handicap. Tilsynet fokuserede på brugernes dagligdag og aktiviteter og hermed 22

23 det daglige pædagogiske arbejde på tilbuddet. Tilsynet fandt derfor sted på tidspunkter på dagen/ugen, hvor tilsynet forventede, at en stor del af brugerne ville være til stede. Det var eksempelvis eftermiddag, aften eller weekend. Vurderinger blev foretaget ud fra observationer og eventuelt korte interviews med medarbejdere og beboere. Tilsynets observationer fokuserede på: Fysiske rammer, herunder tilgængelighed, akustik, vedligeholdelsesstandard, ryddelighed, funktionalitet og brug af støtteredskaber som for eksempel piktogrammer, Selvbestemmelse, herunder beboernes muligheder for valg, respekten for beboernes privatliv, medarbejdernes håndtering af eventuelle konflikter, beboernes fremtræden og samspillet mellem medarbejdere og beboere samt beboerne imellem, Arbejdstilrettelæggelse, herunder arbejdsfordeling mellem medarbejdere og generel tilrettelæggelse af arbejdet. Desuden den grad af forudsigelighed som tilbuddets målgruppe har behov for. Tilsynet vurderede generelt, at de fysiske rammer var funktionelt indrettet og der var pænt, rent og ryddeligt. Generelt blev det vurderet, at medarbejderne var opmærksomme på at give beboerne så meget selvbestemmelse som muligt. De fremstod venlige, imødekommende og omsorgsfulde i relationen til beboerne. Tilsynet oplevede ikke på noget tidspunkt en kaotisk stemning, uklare aftaler eller lignende. De oplevede kun aktive og engagerede medarbejdere. Der blev ved tilsynet givet 1 påbud. Påbuddet omhandlede at videoovervågning om natten skulle erstattes af epilepsialarmer. Der blev givet 3 anbefalinger som vedrørte lugtgener fra et badeværelse, arbejdsfordeling mellem medarbejderne i en afdeling på et værksted og brug af babyalarm i forhold til en ung med epilepsi. Herudover har der på baggrund af en konkret henvendelse været 1 uanmeldt tilsyn. Tilsynet fandt ingen kritisable forhold. Der har ikke været uanmeldt tilsyn i Region Hovedstadens Psykiatri i Magtanvendelser 2011 Ligesom på tilsynsområdet orienteres regionsrådet om indberetninger om magtanvendelser og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Ved magtanvendelser forstås fysiske indgreb. På voksenområdet i både Psykiatrien og Handicap er indgreb i selvbestemmelsesretten også magtanvendelse. Overordnet er reglerne om magtanvendelse, at der kun må anvendes magt, når barnet eller den voksne er til fare for sig selv eller omgivelserne eller til væsentlig gene for fællesskabet. Magtan- 23

24 vendelsen skal stå i rimeligt forhold til det, der søges opnået, og den skal udøves så skånsomt som muligt. På de sikrede afdelinger er det herudover indberetningspligtig magtanvendelse at undersøge de unges opholdsrum og person. Bilag 1 viser oversigt over antallet af magtanvendelser fra 2007 til 2011, fordelt på Børn og unge, Unge på sikrede afdelinger, Voksne på tilbud i Handicap samt Voksne på tilbud i Psykiatrien. Det fremgår af de 4 oversigter, at der har været et fald i antallet af indberetninger om magtanvendelser. Dette kan tilskrives at der tidligere år har været mange magtanvendelser over for enkelte beboere, som ikke længere bor på regionens tilbud. Eksempelvis var 292 magtanvendelser i 2009 blevet udøvet overfor kun 2 personer. Som nævnt i resumeet bruges erfaringerne fra episoderne med magtanvendelse i de faglige drøftelser, og man søger at finde alternative tilgange til brugerne. Dette tiltag intensiveres i 2012, idet der indføres fælles regionale standarder og vejledninger for procedurer omkring magtanvendelse. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. KOMMUNIKATION Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) orienteres om regionsrådets beslutning. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet administrationen forud for regionsrådets møde udarbejder et notat, der besvarer en række uddybende spørgsmål. Birgitte Kjøller Pedersen (F) deltog ikke i sagens behandling. 24

25 REGIONSRÅDETS BESLUTNING Administrationens notat om tilsyn og magtanvendelse på sociale tilbud mv. var eftersendt til mødet. Tiltrådt, idet der i det videre arbejde fokuseres på opfølgning i forhold til nedbringelse af sygefravær i de berørte institutioner. Hanne Andersen (A), Charlotte Fischer (B), Michael Lange (V) og Susanne Langer (Ø) deltog ikke i sagens behandling. Bilagsfortegnelse: 1. Magtanvendelser fra 1. januar 2007 til 31. december 2011 (FU) 2. Notat af 15. maj 2012 vedrørende FU-spørgsmål til FU sag om orientering om tilsyn og magtanvendelse på sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri og Handicap i 2011 (RR) Sagsnr:

26 Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 7 SAG NR. 5 GODKENDELSE AF PROJEKTBESKRIVELSE FOR DREAM TEAM TÆNKETANKEN FOR UNGE OM UDDANNELSE ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender projektbeskrivelsen til Dream Team-tænketanken. RESUME Regionsrådet besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 at nedsætte en tænketank med unge, der over de næste tre år kan komme med bud på løsninger til de aktuelle uddannelsespolitiske udfordringer. Projektbeskrivelse forelægges til godkendelse. SAGSFREMSTILLING Sagen forelægges regionsrådet som et forslag til udmøntning af det projekt Dream Team, som regionsrådet besluttede at iværksætte i forbindelse med budgetvedtagelsen for Sagen har været forelagt Udvalget for fremtidens Uddannelse og Forskning, som udtaler følgende: Udvalget for Fremtidens Uddannelse og Forskning har drøftet regionens uddannelsespolitiske satsning: Tænketanken Dream Team under overskriften: Region Hovedstaden inviterer de unge til at give bud på fremtidens uddannelser. Formålet med projektet er at udfordre det eksisterende uddannelsessystem ved at sætte en uddannelsesdagsorden, der tager udgangspunkt i de unges drømme og ønsker til job og uddannelse. Det sker ved at invitere unge ind i ca. ½ år ad gangen og gennem inddragende processer indsamle deres ideer til, hvordan uddannelse kan nytænkes. De unge deltager både i tænketanken og i advisory boardet. Udvalget ser Dream Team som et ambitiøst projekt, der vil give regionen mulighed for at sætte en ny dagsorden på uddannelsesområdet. For ungdomsuddannelserne gælder det, at der er igangsat mange forskellige aktiviteter, som alle har 26

27 til formål at nå 95 %- og 60 %-målsætningen. Det er imidlertid ofte de unge, der italesættes som problemet, når der fokuseres på restgruppen, frafald, mv. Udvalget ser derfor en mulighed for, at Dream Team på en anderledes måde - med afsæt i de unges drømme - kan bidrage med nyskabende og skæve vinkler, der kan inspirere den nuværende uddannelsestænkning. Regionen kan bruge projektet til at skabe en spændende og inddragende proces i samspil med uddannelsesinstitutionerne og de unge, der kan medvirke til at samle regionen om nye fælles indsatser. Desuden kan projektet pege på mulige uddannelses- og vejledningsformer, som vil skulle adresseres på nationalt niveau. Derfor ser udvalget Dream Team som en offensiv satsning, der kan være med til at markere Region Hovedstaden som en central spiller på det uddannelsespolitiske område. Baggrund for projektet Regionsrådet besluttede i forbindelse med budget 2012 at igangsætte et nyt, markant initiativ på uddannelsesområdet. Af budgettet fremgår det, at Dream Teamtænketanken skal bestå af unge, som kan bidrage til at finde løsninger på regionens uddannelsespolitiske udfordringer. Uddrag af budgettets tekst er vedlagt som bilag. Initiativet passer med Region Hovedstadens regionale udviklingsplan, der sætter fokus på: Kompetencer, der matcher fremtidens behov, Motiverende undervisning, Sammenhæng i uddannelserne. At initiativet er nødvendigt ses på Folketingets målsætninger om, at 95 pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have en ungdomsuddannelse, og at 60 pct. i 2020 skal have en videregående uddannelse. Trods et målrettet arbejde på mange niveauer er vi ikke endnu markant nærmere ved at nå de 95 pct. Formålet med projektet Formålet med projektet er at udfordre det eksisterende uddannelsessystem ved at sætte en uddannelsesdagsorden, der tager udgangspunkt i de unges drømme og ønsker til job og uddannelse. Konkret er målsætningerne, at: 1. Udvikle og afprøve bud på, hvordan en uddannelse kan designes, så den imødekommer de unges ønsker og drømme og fremtidens behov for uddannet arbejdskraft. 2. Udvikle bud på en vejledningsindsats for unge, der tager udgangspunkt i deres potentialer og afklarer deres drømme sammen med dem. 3. Skabe et vidensgrundlag om unges ønsker, drømme og forestillinger om fremtiden samt om områdets beskaffenhed, der kan danne basis for en ny uddannelsestænkning 27

28 4. Sætte en dagsorden ved at foreslå en nytænkning af uddannelsesområdet, som er anerkendende i forhold til de unges drømme og potentialer. Succeskriterier Projektet har til formål at styrke ungdomsuddannelserne, herunder reducere frafaldet. Projektet arbejder derfor med følgende succeskriterier: Frafaldet på erhvervsuddannelserne, EUD, er i gennemsnit 46 pct. Det skal falde til 25 pct. på de involverede skoler. Frafaldet på htx og hf omkring 27 pct. i Det skal på de involverede skoler falde til 20 pct. På hhx og stx skal det falde fra 18 pct. til 15 pct. Omvalgsfrekvensen skal falde fra 15 pct. til 10 pct. Manglende motivation skal ikke mere angives som hovedårsagen til, at de unge falder fra på EUD dvs. et forventet fald i den begrundelse fra 37 % til 27 %. Beskrivelse af Dream Team-tænketanken For at sikre de unge indflydelse i udviklingen af en ny uddannelsestænkning organiseres projektet med en tænketank for unge Dream Teamet og et advisory board tilknyttet tænketanken. Advisory boardet udgøres af eksperter, politikere, arbejdsmarkedsorganisationer og praktikere og stiller gennem projektet spørgsmål og udfordringer til dream team-tænketanken, som den skal arbejde med og komme med løsninger og idéer til. Dream teamet har flyvende udskiftning og består af de unge, som har forudsætningerne for at kunne arbejde med de udfordringer, voksenpanelet har stillet dem. Der rekrutteres bredt fra ungdomsuddannelserne, folkeskolen og elevorganisationerne for at sammensætte den profil, tænketanken har brug for. Dream Teamet diskuterer og bliver inspireret i en serie af møder. Rejser i ind- og udland kan forekomme, idet gruppen af unge bør have samme forudsætninger for at designe uddannelsestiltag, som andre tænketanke har. Tænketankens kvalitative del suppleres af en kvantitativ del 500 unge, som i et ungepanel kan spørges til de løsninger og idéer, som tænketanken foreslår. Organiseringens sidste ben er de kvantitative undersøgelser, som advisory boardet løbende iværksætter for at sætte fokus på aktuelle problematikker og udfordringer. Projektaktiviteter Tænketanken fungerer i en halvårlig kadence og kommer vinter og sommer med løsninger og idéer, der adresserer regionens uddannelsespolitiske udfordringer. Møder i advisory boardet Processen skydes i gang af advisory boardet, som udpeger den udfordring, som Dream Team-tænketanken i første omgang skal arbejde med. 28

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 4

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 4 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 15. maj 2012 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen

DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN. EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE REGIONSRÅDET Fredag den 27. august 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, regionsrådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik

Læs mere

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr.

D A G S O R D E N. EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2. Møde nr. T I L L Æ G S D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 21. august 2012 Kl. 16.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm

Læs mere

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN

B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Onsdag den 21. december 2011 Kl. 08.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H6 Møde nr. 19 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila

Læs mere

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010

REGIONSRÅDET ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 Den 20. september 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 13. september 2011, sag nr. 1 SAG NR. 1 ENDELIGT REGNSKAB 2010 FOR REGION HOVEDSTADEN OG RE- VISIONSBERETNING 2010 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER

REGION HOVEDSTADEN BESLUTNINGER BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE Tirsdag den 23. oktober 2012 Kl. 16.00 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H2 Møde nr. 13 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.00 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Maja Holt

Læs mere

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød.

Kl til på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN KVALITETSUDVALGET Onsdag den 10. april 2013 Kl. 12.30 til 14.00 på Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød. Møde nr. 11 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013

VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 VEDERLAG FOR VARETAGELSE AF REGIONALE HVERV I 2013 Det følger af regionsloven og den kommunale styrelseslov, at regionsrådet skal offentliggøre en oversigt over størrelsen af de særskilte vederlag, som

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i Marts 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens overførsler til kommuner og regioner i 2009 Marts 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Mandag den 8. maj 2006 Kl. 16.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 2 (Mødet afsluttet kl. 18.30)

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5

Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2012 Kl. 18.00 20.00 på regionsgården i mødelokale H 5 2. møde Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen (A) Maja Holt Højgaard

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde. statens overførsler til kommuner og regioner i 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om det specialiserede socialområde statens overførsler til kommuner og regioner i 2012 Maj 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 15. juni Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 11. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 15. juni 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 11 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø)

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 07-05-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 07-05-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 07-05-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Onsdag den 25. august 2010 Kl. 12.45 Sted: Pharmakon, Salen Milnersvej 42, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen Milton

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Udkast Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4 Sammenfatning

Læs mere

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland

Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Rammeaftale 2018 Udviklingsstrategi og styringsaftale Rammeaftale for det det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Midtjylland Skabelon Indhold Forord 3 Vision for Rammeaftale 2018 4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Kommunekontaktudvalget

Kommunekontaktudvalget D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 24. august 2009 Kl. 12.45 Sted: Hotel Scandic, grupperum A Kettevej 4, 2650 Hvidovre Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find Jensen

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 20. september 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 7 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr.

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET. Tirsdag den 13. december 2011. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 13. december 2011 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Danni Olsen (O)

Læs mere

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund

Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund N OTAT KKR HOVEDSTADEN Regionalt Dialogforum den 16. april 2015 Mødet holdes kl. 15 i mødelokale 915, blok C 2. sal, Albertslund Rådhus, Nordmarks Alle 1, Albertslund Deltagerliste Steen Christiansen,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Rammeaftale 2009 for det sociale område. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. september 2008 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling, Social- og Beskæftigelsesforvaltningen 1. Resume Med kommunalreformen,

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16

KVALITETSUDVALGET Torsdag den 13. oktober Kl til i H4 på regionsgården. Møde nr. 16 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 13. oktober 2011 Kl. 16.30 til 19.00 i H4 på regionsgården Møde nr. 16 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin Jannie Hjerpe Karsten

Læs mere

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Handicaprådet. Åben dagsorden. Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Åben dagsorden Mødetidspunkt: Kl 15:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Mødelokale 3, Hedensted Rådhus Birgit Jakobsen, Hanne Grangaard, Anne Marie Madsen, Anne Lise Pedersen, Mikael Bisted, Marianne Frahm,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2

EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl Møde nr. 2 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT FORRETNINGSUDVALGSMØDE Tirsdag den 6. februar 2007 Kl. 16.50 Møde nr. 2 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen Kirsten Lee Trine

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H6 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr.

REGION HOVEDSTADEN DAGSORDEN. FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet

Kvalitet. Kapitel til sundhedsplan kvalitet Dato: 4. september 2015 Brevid: 2596265 Kapitel til sundhedsplan kvalitet Læsevejledning Den følgende tekst skal efterfølgende bygges op på regionens hjemme-side, hvor faktabokse og links til andre hjemmesider

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 19.08.2013 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af Mediestrategi for folkeskolerne

Læs mere

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl.

UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012. Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3. Møde nr. 2. Mødet slut kl. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Tirsdag den 13. marts 2012 Kl. 15.00 til 17.00 på Regionsgården lokale H3 Møde nr. 2 Mødet slut kl. 17 Medlemmer: Kirsten Lee

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet. Kl på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 18. februar 2009 Kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Hvidovre, Brøndbyøstervej 160, 2605 Brøndby Møde

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015

KKR N OTAT. Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 N OTAT KKR HOVEDSTADEN Referat Regionalt Dialogforum 16. april 2015 Deltagerliste Steen Christiansen, formand for KKR Hovedstaden John Engelhardt, næstformand for KKR Hovedstaden Kirsten Elise Hove, Danske

Læs mere

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2

PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG. Tirsdag den 7. februar Kl til på Regionsgården i H8. Møde nr. 2 K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI- OG SOCIALUDVALG Tirsdag den 7. februar 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Regionsgården i H8 Møde nr. 2 Medlemmer: Arly Eskildsen (formand) (F) Hanne Andersen

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret

Kl til på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN UDVALG FOR KVALITETSFORBEDRINGER Torsdag den 24. maj 2012 Kl. 17.00 til 19.00 på Bispebjerg Hospital, Uddannelsescenteret lokale 12 Mødet slut kl. 19 Møde nr.

Læs mere

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden

Rammeaftale 2018 KKR. Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden KKR HOVEDSTADEN Rammeaftale 2018 Det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet Kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Udviklingsstrategi 2018 Styringsaftale 2018 Indhold

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. april 2010. Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT. Møde nr. 3. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 28. april 2010 Kl. 16.30 på Regionsgården i H6 OBS MØDE- TIDSPUNKT Møde nr. 3 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Per Seerup Knudsen (A) Jannie Hjerpe (F) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Torsdag den 22. juni 2006 Kl. 18.30 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Pernille Jensen

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 28. september Kl på Regionsgården i H6. Møde nr. 6. Medlemmer: K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN 28. september 2010 Kl. 17.00 på Regionsgården i H6 Møde nr. 6 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Julie Herdal Molbech (F) Per Seerup Knudsen (A) Lene Kaspersen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 31. august Kl på Regionsgården i H7. Møde nr. 13. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 31. august 2011 Kl. 17.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 13 Medlemmer: Lise Müller (F), formand Jannie Hjerpe (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen (Ø) Lene

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN. Kl til på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN PSYKIATRI OG HANDICAPUDVALG Mandag den 31. januar 2011 Kl. 16.00 til 19.00 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Bakke 23, bygning 52, 2400 København NV

Læs mere

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer:

UDVALGET VEDR. ULIGHED I SUNDHED 9. marts 2011. Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7. Møde nr. 10. Medlemmer: D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN 9. marts 2011 Kl. 17.00 20.00 på Regionsgården i H7 Møde nr. 10 Medlemmer: Jannie Hjerpe (F), formand Arly Eskildsen (F) Per Seerup Knudsen (A) Karin Helweg-Larsen

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset. Indholdsfortegnelse: Dagsorden Handicapråd Mødedato: 18. august 2016 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 1, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Orientering om ændringer i sammensætningen af Handicaprådet - Kl. 15:00-15:05 2 2

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALGET VEDR. SUNDHED Tirsdag den 20. juni 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget Tirsdag den 20. juni 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale H 4 Møde nr. 3 Medlemmer: Vibeke Rosdahl Jens-Ole Andersen Sophie

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET

Kommunekontaktudvalget KOMMUNEKONTAKTUDVALGET DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Kommunekontaktudvalget Mandag den 10. oktober 2011 Kl. 9.00 Sted: Regionsgården, regionsrådssalen Kongens Vænge 2, 3400 Hillerød Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Ole Find

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR SUNDHED Torsdag den 28. juni 2007 Kl. 18.00 21.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H4 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2

Kl til på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN Torsdag den 17. marts 2011 Kl. 16.30 til 19.00 på Rigshospitalet opgang 52D, 2. sal lokale AB2 Møde nr. 12 Medlemmer: Kirsten Lee (formand) Thor Grønlykke Karin Dubin

Læs mere

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue

Kl på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1. Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 21. april 2010 Kl. 16.30 på Bispebjerg Hospital opgang 20D lokale D1 Mødet indledes med en rundvisning på Bispebjerg Hospitals skadestue Møde nr. 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 28.04.2014 kl. 14:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Fokusområder for SSU 2014-2017 3 Tilfredshedsundersøgelse 5 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød

UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET. Kl på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET VEDRØRENDE PSYKIATRI OG SOCIALOMRÅDET Onsdag den 25. juni 2008 Kl. 16.30 på Orion, Københavnsvej 33, 3400 Hillerød Møde nr. 5 Medlemmer: Bente Møller

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne

Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Rigsrevisionens notat om beretning om forskningsmidler på hospitalerne Januar 2017 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om forskningsmidler på hospitalerne (beretning nr. 7/2014) 9.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted:

REBILD KOMMUNE. REFERAT Sundhedsudvalget. Mødedato: Tirsdag den 22-09-2009. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 15:00. Sted: Mødelokale 1, Administrationsbygningen i Nørager. Møde slut: 17:30. Fraværende: Børge Olsen. Indholdsfortegnelse Side 1. Temamøde - Socialområdet 199 2. Opfølgning

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost Mødelokale C, Medborgerhuset, Bindslevs Plads 5, Silkeborg Deltagere:

Læs mere

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL

BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALGET VEDR. PSYKIATRI OG SOCIAL Tirsdag den 28. november 2006 Kl. 19.00 Amtsgården i Hillerød, Mødelokale H4 Møde nr. 8 Medlemmer: Pernille

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet

K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Regionsrådet UNDERUDVALGET FOR PSYKIATRI OG SOCI- AL Onsdag den 29. april 2009 Kl. 16.30 i Opsøgende psykiatrisk team for retspsykiatriske patienter, Carl Nielsens

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Socialudvalget Dagsorden åben Mødedato 10. oktober 2013 Mødetidspunkt 07.00 Mødelokale Værelse 1108 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Socialudvalget den 10. oktober

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2

REGIONSRÅDET. Fredag den 6. februar 2015. Kl. 12.30. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 2 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Fredag den 6. februar 2015 Kl. 12.30 sgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 2 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Forretningsorden for bestyrelsen ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Dokumentdato: 27.03.2008 Dokumentansvarlig: MIC 1 Konstituering Bestyrelsen består af 14 medlemmer, der udpeges

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 17:00 Mødet afsluttet: kl. 18:45 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet

Notat vedrørende principper for takstberegning. for Socialtilsynet Side 1 Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet Indhold Notat vedrørende principper for takstberegning for Socialtilsynet... 1 Indhold... 1 1. Indledning og formål... 2 2. Baggrund

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus

Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 3. oktober 2011 kl. 14:00 i mødelokale 3, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Mødet hævet kl.: 14.50 Indkaldte: kl. 14.00 Anne-Marie Steen Schrøder, Børne- og Familiecentret,

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere