...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "...[Klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet"

Transkript

1 (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klagere] af september 2005 af 27. september 2005 over Energitilsynet af 23. september 2005 Investering i fibernet Fungerende nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann Energitilsynets afgørelse af 23. september 2005 stadfæstes I Energiklagenævnets afgørelse af 28. marts 2005 i nærværende sag, var der en fejl i dateringen af nævnets afgørelse. Fejlen berigtiges ved denne afgørelse, som træder i stedet for afgørelsen af 28. marts Sagen er indbragt for Energiklagenævnet ved brev af 27. september 2005 fra [...], hvorved Energitilsynets afgørelse af 23. september 2005 påklages. I afgørelsen fandt tilsynet ikke, at det var i strid med elforsyningslovens regler, at Thy Højspændingsværk Net A/S og Thy Højspændingsværk A.m.b.a. havde investeret provenuet fra salg af Elsam aktier i fibernet bredbånd. Den påklagede afgørelse Fra Energitilsynets afgørelse af 23. september 2005 fremgår følgende: [ ] Ved skrivelse af 5. august 2005 har De klaget til Energitilsynet over Thy Højspændingsværk Net A/S og Thy Højspændingsværk A.m.b.A. s forvaltning af provenuet i forbindelse med salg af Elsam aktier. Endvidere har De klaget over værkernes omgåelse af tidsfrister.

2 I Deres klage gør De gældende, at værkernes forvaltning bør få såvel personlige som økonomiske konsekvenser for bestyrelsen, direktøren og revisoren. De ønsker, at Energitilsynet skal tage stilling til følgende klagepunkter: 1. at Thy Højspændingsværk A.m.b.A. har gennemført køb af aktier i bredbånd i strid med formålsbestemmelsen i de gamle vedtægters 2, stk. 1, hvorefter selskabets formål er fremskaffelse og levering af elektricitet, 2. at selskabet efterfølgende har ændret i vedtægterne, således at selskabets formål i henhold til den nye bestemmelse i 1, stk. 3 er fremskaffelse og levering af elektricitet samt drive anden virksomhed med tilknytning til elforsyningsvirksomhed gennem ét selskab med begrænset ansvar. De mener ikke, at ændringen legaliserer investering i bredbånd, fordi elforsyningsvirksomhed ikke omfatter bredbånd, Side 2 af at køb af bredbåndsaktier ikke er nævnt i årsrapporten og referatet for foråret 2003, 4. at referatet for repræsentantskabsmødet 2005 er meget mangelfuldt, 5. at de 25 mio. kr., som værkerne har investeret i MidtVest Bredbånd ikke vil give udbytte de første 12 år. De er af den opfattelse, at konkurrencestyrelsen siger, at investering i bredbånd skal ske på markedsmæssige vilkår og give plads til en forrentning af den investerede kapital svarende til, hvad en privatøkonomisk investor i gennemsnit vil forlange, 6. at formanden Hans S. Marrebæk har en dobbeltrolle i Vilhelmsminde- sagen. De mener, at advokatredegørelsen munder ud i en konklusion, som bør få formanden for værket til at trække sig, 7. at Thy Højspændingsværk Net A/S ikke har overholdt tidsfristen i vedtægterne for afholdelse af generalforsamling, 8. at udlodningen af udbytte fra Thy Højspændingsværk Net A/S på kr. 25 mio. er uforenelig med vedtægterne. Energitilsynet sendte den 10. august 2005 klagen i høring hos Thy Højspændingsværk A.m.b.A. Bestyrelsen i Thy Højspændingsværk A.m.b.A. og Thy Højspændingsværk Net A/S afgav redegørelse i sagen den 18. august Bestyrelsen anfører, at vedtægtsændringen dels skyldes generelle krav fra Energistyrelsen, dels ændringer i årsregnskabsloven og dels et ønske om at ændre selskabets formålsbestemmelse. Ændringen var nært knyttet til spørgsmålet om investering i bredbånd, som blev besluttet af bestyrelsen i Bestyrelsen oplyser, at bestyrelsen har vedtaget vedtægtsændringen i overensstemmelse med proceduren for vedtægtsændringer. Endvidere gør bestyrelsen gældende, at vedtægtsændringen blev vedtaget på to

3 på hinanden efterfølgende repræsentantskabsmøder med mere end 70 pct. stemmemajoritet, og at ændringen er anmeldt til Energistyrelsen. Bestyrelsen anfører endvidere, at referatet fra repræsentantskabsmødet er i overensstemmelse med de krav, der stilles til et referat, og at generalforsamlingen er afholdt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Yderligere anfører bestyrelsen, at Vilhelmsminde-sagen 1 for længst er afsluttet, og at advokatredegørelsen, som blev gennemgået på det ordinære repræsentantskabsmøde i 2004, ikke gav anledning til at udtrykke nogen form for mistillid over for formanden. Bestyrelsen gør på denne baggrund gældende, at investeringen i bredbånd er fuldt ud lovlig. Energitilsynet har den 24. august forelagt Dem denne redegørelse. Ved brev af 1. september 2005 til Energitilsynet har De fastholdt Deres klagepunkter. Afgørelse For så vidt angår punkt 1 og 2 i Deres klagepunkter, hvor De anfører, at Thy Højspændingsværk har gennemført køb af aktier i bredbånd i strid med de gamle og nye vedtægter, kan Energitilsynet oplyse, at elselskabernes investering i bredbånd er underlagt en række krav i henholdsvis elforsyningsloven, konkurrenceloven og telelovgivningen. Energitilsynet har kompetence i henhold til elforsyningsloven. Ifølge elforsyningslovens 47, stk. 4, skal sideordnede aktiviteter, herunder kommercielle fibernetaktiviteter (investering i bredbånd), udskilles fra den kollektive elforsyningsvirksomhed i selvstændige selskaber med begrænset ansvar, således at elforsyningsvirksomheden og elkunderne ikke kommer til at hæfte for tab på disse aktiviteter. Elforsyningslovens 46 stk. 1, nr. 4, har desuden til hensigt at hindre elselskaberne i at hæve priserne for at finansiere de sideordnede aktiviteter ved at hindre krydssubsidiering fra elforsyningsvirksomheden til den sideordnede virksomhed. Det sker ved, at eventuelle aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Energitilsynets kompetence ved netselskabernes fiberaktiviteter er at sikre, at elforbrugerne ikke kommer til at betale for selskabernes aktiviteter på områder, som falder uden for det bevillingspligtige område (for eksempel investering i bredbånd). En vurdering af det forretningsmæssige grundlag for den pågældende aktivitet falder udenfor tilsynets virksomhed. Side 3 af 10 1 Energiklagenævnets note: Sagen vedrørte tilbud til Vilhelmsminde Vindmøllelaug om tilslutning af vindmølle i nærmeste punkt.

4 Da Thy Højspændingsværk A.m.b.A. har investeret i bredbåndsaktiviteter gennem selskabet MidtVest Bredbånd A/S, har værket udskilt de kommercielle fibernetaktiviteter fra den kollektive elforsyningsvirksomhed i et selvstændigt selskab med begrænset ansvar. Værket har således overholdt bestemmelsen i elforsyningslovens 47, stk. 4. Energitilsynet kan endvidere oplyse, at elselskaberne siden den 1. januar 2005 frit har kunnet råde over deres egenkapital og haft mulighed for frit at anvende denne til de formål, som deres kompetente forsamlinger ønsker, herunder udrulning af fibernet til televirksomhed (investering i bredbånd). Der stilles ikke krav i lovgivningen til, at andre end elselskabernes kompetente forsamlinger skal kunne disponere over elselskabernes egenkapital, herunder krav om, at andre end elselskaberne skal bruge deres egenkapital til at nedsætte priserne. Da værket alene har brugt sin egenkapital til investeringen i bredbånd, har Energitilsynet ikke noget at indvende mod investeringen. Side 4 af 10 For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt investeringen i bredbånd er i strid med formålsbestemmelsen i de gamle og nye vedtægter, kan Energitilsynet oplyse, at de kollektive elforsyningsvirksomheders vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af energistyrelsen, jf. elforsyningslovens 53. Energistyrelsen har både godkendt de gamle og de nye vedtægter i værket. Hvis De har spørgsmål i relation til godkendelsen af vedtægterne, skal Energitilsynet henvise Dem Energistyrelsen. Det fremgår af de nye vedtægters formålsbestemmelse, at selskabets formål er fremskaffelse og levering af elektricitet samt drive anden virksomhed med tilknytning til elforsyningsvirksomhed gennem et selskab med begrænset ansvar. Energitilsynet finder, at denne formulering dækker over selskabets investering i bredbånd. Energitilsynet vurderer på denne baggrund, at selskabets investering i bredbånd ikke er i strid med elforsyningsloven. For så vidt angår punkt 3 og 4 i Deres klagepunkter skal energitilsynet meddele, at det falder uden for Energitilsynets kompetence at vurdere, hvorvidt købet af bredbåndaktier skal angives i selskabets årsrapport og i referatet for foråret 2003, samt tage stilling til, hvorvidt referatet for repræsentantskabsmødet 2005 er meget mangelfuldt. Energitilsynet kan i denne forbindelse henvise Dem til Erhvervsog Selskabsstyrelsen med henblik på en vejledende udtalelse om, hvorvidt købet af bredbåndsaktier skal angives i selskabets årsrapport og i referatet. For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt referatet er mangelfuldt, kan tilsynet henvise Dem til domstolene. For så vidt angår punkt 5 i Deres klage, hvor De anfører, at investeringen i bredbånd ikke overholder konkurrencelovgivningens krav om, at investering i bredbånd skal ske på markedsmæssige vilkår og give plads til en forrentning af den investerede kapital

5 svarende til, hvad en privatøkonomisk investor i gennemsnit vil forlange, skal tilsynet henvise Dem til Konkurrencestyrelsen. Spørgsmål vedrørende overholdelse af konkurrencelovgivningen falder uden for Energitilsynets kompetence. For så vidt angår punkt 6 i Deres klage vedrørende spørgsmålet om formandens habilitet i den afsluttede Vilhelmsminde-sag, falder dette ligeledes uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til, hvorfor tilsynet skal henvise Dem til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. For så vidt angår punkt 7 og 8 i Deres klage, skal Energitilsynet oplyse, at i henhold til varmeforsyningslovens 21, stk. 4, kan tilsynet, hvis tilsynet finder, at tariffer, omkostningsfordeling eller andre betingelser er i strid med bestemmelserne i 20, 20 a eller 20 b eller regler udstedt i henhold til loven, give pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser. I henhold til 21, stk. 6 i varmeforsyningsloven finder bestemmelserne i 21, stk. 1-5 tilsvarende anvendelse for vedtægtsbestemmelser i forbrugerejede forsyningsvirksomheder. Side 5 af 10 Bestemmelserne giver alene tilsynet hjemmel til at tage stilling til indholdet af selskabets vedtægter, hvis vedtægterne angår priser og leveringsbetingelser. Energitilsynet kan således ikke tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt tidsfristen i vedtægterne for afholdelse af generalforsamling er overskredet, samt spørgsmålet om, hvorvidt udlodningen af udbytte fra Thy Højspændingsværk Net A/S på 25 mio. kr. er uforenelig med vedtægterne. Tilsynet kan i denne forbindelse henvise Dem til at rette henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. [ ] Klagen til Energiklagenævnet Ved brev til Energiklagenævnet af 27. september 2005 har [...] klaget over Energitilsynets afgørelse. Fra klagen citeres: [ ] Vi forstår ikke, at Energitilsynet kan give Thy Højspændingsværk (TH) medhold i investering i bredbånd. Energitilsynet skriver, at de nye vedtægter er dækkende, men THs beslutning er jo foretaget før vedtægtsændringen, og der er endvidere indskudt penge før ændringen. Vi har tre statsautoriserede revisorers udtalelser om, at en vedtægtsændring ikke kan foretages med tilbagevirkende kraft. Energitilsynet skriver endvidere, at elselskaberne siden frit har kunnet råde over egenkapitalen. I TH har man taget beslutningen og foretaget investeringen i 2004 altså inden ovennævnte dato. Vi kan ikke se, at THs investering af kr. 25 mio. i MidtVest Bredbånd holdes adskilt, idet pengene er taget fra de opsparede el/net

6 penge og overført i et A/S, hvilket principielt betyder, at hele beløbet kan være tabt, da det er ansvarlig kapital. Vi finder det i øvrigt ikke rimeligt, at et så stort beløb er besluttet af bestyrelsen uden om repræsentantskabet. Repræsentantskabet har aldrig stemt om investeringen i bredbånd, men kun stemt om vedtægtsændringer. [ ] Energitilsynets bemærkninger til klagen Ved brev til Energiklagenævnet af 11. oktober 2005 afgav Energitilsynet bemærkninger til klagen, hvoraf fremgår: [ ] Energitilsynet henholder sig til tilsynets afgørelse af 23. september 2005, hvor tilsynet fastslog, at selskabets investering i bredbånd ikke er i strid med elforsyningsloven, idet værket alene har brugt sin egenkapital til investeringen. Side 6 af 10 Klageren anfører i sin klage til Energiklagenævnet blandt andet, at Thy Højspændingsværks beslutning om investering i bredbånd er foretaget før vedtægtsændringen, og at der er indskudt penge før ændringen. Thy Højspændingsværk har ved brev af 18. august 2005 til Energitilsynet, som er sendt i høring hos klageren, oplyst, at bestyrelsen i Thy Højspændingsværk A.m.b.A. i 2004 besluttede at investere i bredbåndsaktiviteter. Investeringen i bredbånd blev herefter diskuteret og godkendt på repræsentantskabsmøder den 30. maj og 20. juni I denne forbindelse blev det vedtaget at ændre i vedtægterne, hvilket ligeledes fremgår af Thy Højspændingsværks A.m.b.A. s nye vedtægter. Således som sagen er oplyst, fremgår det, at vedtægtsændringen ikke er foretaget med tilbagevirkende kraft, og at investeringen er foretaget efter den 1. januar 2005, hvor selskabernes egenkapital blev frigjort. Tilsynet skal oplyse, at Energistyrelsen har godkendt vedtægtsændringerne i henhold til elforsyningslovens 53. Tilsynet har informeret klageren om klagerens adgang til at rette spørgsmål vedrørende godkendelsen til Energistyrelsen. Energitilsynet henholder sig i øvrigt til tilsynets afgørelse af 23. september [ ] Tilsynets bemærkninger har været forelagt såvel klagerne som Thy Højspændingsværk A.m.b.a. samt Thy Højspændingsværk Net A/S. Ingen af parterne har imidlertid afgivet udtalelse i den anledning.

7 Retsgrundlag Af elforsyningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005 fremgår det: Aftalevilkår 46. Aftaler, som kollektive elforsyningsvirksomheder indgår med andre virksomheder, herunder koncernforbundne virksomheder, skal indgås på markedsbestemte vilkår. Stk. 2. De af stk. 1 omfattede aftaler skal foreligge i skriftlig form på aftaletidspunktet. Virksomhederne skal på begæring fra Energitilsynet forelægge tilstrækkelig dokumentation for, hvordan priser og vilkår for væsentlige aftaler er fastsat. Udskillelse af aktiviteter 47. Bevilling til netvirksomhed og transmissionsvirksomhed kan med de i stk. 2 nævnte undtagelser ikke gives til samme virksomhed, og bevillingshaveren kan i virksomheden alene drive de aktiviteter, som ligger inden for bevillingen. Stk. 2. Bevilling til netvirksomhed og bevilling til transmissionsvirksomhed kan dog gives til samme virksomhed, hvis transportog energiministeren vurderer, at dette kan ske, uden at det er til hinder for en forsvarlig varetagelse af de bevillingspligtige aktiviteter. Stk. 3. I det i stk. 2 nævnte tilfælde skal der i virksomheden være regnskabsmæssig adskillelse mellem de to bevillingspligtige aktiviteter. Stk. 4. Andre aktiviteter, som ligger uden for bevillingen, herunder produktion eller handel med elektricitet, skal udøves i selvstændige selskaber med begrænset ansvar. Stk. 5. [ ] 53. [ ] Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheders vedtægter og ændringer i disse skal godkendes af transport- og energiministeren. Dette gælder dog ikke Energinet Danmark. Side 7 af 10 Energiklagenævnets praksis I nævnets afgørelse af 16. juni 2004 (j.nr ) om en transformerforenings oprettelse af et aktieselskab til varetagelse af forsyningspligt fremgår det af nævnets bemærkninger: Om realiteten bemærker nævnet, at sagen i det væsentlige handler om, hvorvidt der er hjemmel i foreningens vedtægter til at stifte selskabet, herunder forholdet mellem vedtægterne og bestyrelsens bemyndigelse. Der er dernæst rejst spørgsmål om forøgelse af andelshavernes forretningsmæssige risiko.

8 Klager har endelig bestridt, at Energistyrelsen kan godkende et selskabs bevillingsansøgning om forsyningspligt, hvis der er tvivl om, hvorvidt det bevillingssøgende selskab er stiftet i strid med moderselskabets vedtægter. Elforsyningsloven indeholder ikke bestemmelser, der afgør de rejste klagepunkter. Energiklagenævnet giver Energistyrelsen medhold i, at den ved godkendelsen af vedtægter bl.a. påser, at kravene om forbrugerindflydelse i elforsyningslovens er opfyldt. Energiklagenævnet kan ligeledes tiltræde, at Energistyrelsen ikke fører tilsyn med efterlevelsen af selskabs- og andelsselskabsretlige regler, der ikke er omhandlet i elforsyningsloven. Spørgsmål om forøgelse af andelshavernes forretningsmæssige risiko, herunder om bestyrelsens handlinger og undladelser måtte give anledning til erstatningsansvar, skal bedømmes efter dansk rets almindelige regler om andelsselskaber. Side 8 af 10 Derfor er det ikke er op til Energistyrelsen, men op til andelshaverne at vurdere, om bestyrelsen i konkrete tilfælde findes at have handlet uden for sin bemyndigelse. Hvilke retsmidler, andelshaverne måtte overveje at træffe i den forbindelse, reguleres hverken af elforsyningsloven eller af bekendtgørelse nr. 559 af 18. juni 2001 om standardvedtægter i netvirksomheder og forsyningspligtige virksomheder, men derimod af dansk rets almindelige ansvars- og andelsselskabsretlige regler. Spørgsmålene kan derfor alene afgøres af domstolene under et civilt søgsmål. Energiklagenævnets bemærkninger Energiklagenævnet bemærker, at denne sag i det væsentlige vedrører andelsretlige selskabsforhold i Thy Højspænding A.m.b.A. Klagerne anfører således, at beslutningsprocessen i forbindelse med selskabets investering af provenu fra salg af Elsam aktier i fibernet er fejlbehæftet. Energiklagenævnet konstaterer, at Thy Højspænding A.m.b.A. har disponeret over egenkapital opnået ved salg af Elsam aktier ved investeringen af 25 mio. kr. i fibernet i MidtVest Bredbånd A/S. Nævnet finder, at bredbåndsinvesteringen i overensstemmelse med elforsyningslovens 47, stk. 4 er sket gennem er et selskab med begrænset ansvar, der er udskilt fra den kollektive elforsyningsvirksomhed. Nævnet bemærker, at aftaler, som kollektive elforsyningsselskaber indgår med andre virksomheder, skal indgås på markedsvilkår efter elforsyningslovens

9 46, stk. 1. Bestemmelsen skal bl.a. hindre krydssubsidiering mellem koncernforbundne selskaber og sikre, at elforbrugerne ikke gennem for høje priser er med til at finansiere koncernens aktiviteter på områder uden for bevillingsområdet. Thy Højspændingsværk A.m.b.A. har brugt egne midler fra salg af Elsam aktier til den foretagne investering, hvorefter nævnet ikke finder, at handlingen er i strid med elforsyningslovens 46, stk. 1. For så vidt angår selskabets vedtægter, bemærker nævnet, at Energistyrelsen har godkendt Thy Højspænding A.m.b.A. s vedtægter før og efter vedtægtsændringen på repræsentantskabsmøderne 30. maj og 20. juni 2005, jf. elforsyningslovens 53. Energiklagenævnet finder herefter, at elforsyningslovens bestemmelser er overholdt ved Thy Højspændingsværks investering i bredbånd. Side 9 af 10 Med hensyn til efterlevelsen af selskabs- og andelsselskabsretlige regler, der ikke er omhandlet i den energiretlige lovgivning, kan Energiklagenævnet tiltræde, at Energitilsynet ikke fører tilsyn hermed, idet sådanne spørgsmål må henhøre under domstolene. Nævnet finder derfor, at afgørelsen bør stadfæstes. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 23. september 2005 stadfæstes. Sagen har været behandlet på Energiklagenævnets møde den 23. marts Afgørelsen er truffet i henhold til 89 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 286 af 20. april 2005, og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside.

10 Afgørelsen er sendt til Kathrine Pedersen, Knud-Allan Knudsen, Thy Højspændingsværk Net A/S, Thy Højspændingsværk A.m.b.A. og Energitilsynet. P. N. V. Chr. Hjorth-Andersen Fungerende nævnsformand / Trine Frederiksen Fuldmægtig Side 10 af 10

Elselskabernes udrulning af fibernet

Elselskabernes udrulning af fibernet Elselskabernes udrulning af fibernet September 2005 2/71 Indholdsfortegnelse Boks-, figur- og tabelfortegnelse... 3 1 Sammenfatning og konklusioner... 5 1.1 Undersøgelsens formål og omfang... 6 1.2 Forholdet

Læs mere

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT

(Elforsyning) 24. juni 2004 J.nr.: 11-167 Eksp.nr.: 15631 TAT (Elforsyning) Elsam A/S, Fredericia, over Energitilsynet af 26. maj 2003 Pladsleje for benyttelse af dele af Eltra s offshore transformerplatform ved Horns Rev Havvindmøllepark Nævnsformand, professor,

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004

NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 NORDTHY ENERGI A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M 16. juni 2008 Sag 4/0720-0402-0232 / HGO Deres ref. Godkendelse af priser og avancer for 2002, 2003 og 2004 Energitilsynet fremsendte den 27. maj 2008 udkast

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT

(Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. 8. november 2004 J.nr.: 11-203 Eksp.nr.: 17944 TAT (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 4. marts 2004 NESA Forsyning A/S ændring af prisen for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Læs mere

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002

SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) SEAS Strømmens Elforsyning A/S af 2. november 2004 over Energitilsynet af 6. oktober 2004 Prisgodkendelse for 2002 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S

Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S (Elforsyning & Varmeforsyning) Haderslev Kraftvarmeværk A/S v/advokat Per Hemmer over Energitilsynet af 20. november 2002 Udstedelse af pålæg til Sydjysk Affaldsvarme I/S Nævnsformand, professor, cand.jur.

Læs mere

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

[...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energitilsynet af 10. november 2003 Udgifter til repræsentation i I/S Middelfart Fjernvarme, nu Middelfart Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002

Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 (Elforsyning) Energi Nord Forsyning A/S, Aalborg af 2. november 2004 over Energitilsynet af 1. november 2004 Prisgodkendelse for 2002 Fungerende nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi [klagers navn udeladt] [klagers adresse udeladt] 2300 København S Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 20. juli 2004 vedr. Deres elregning fra Københavns Energi Den 30. juli 2004

Læs mere

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven

EKSTERNT HØRINGSUDKAST. Forslag. Ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven Lovforslag nr. L xx Folketinget 2014-15 Fremsat den xx. xxx xxxx af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Pedersen) EKSTERNT HØRINGSUDKAST Forslag til Ændring af lov om varmeforsyning og

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer

KMH Invest ApS, Greve Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form KMH Invest ApS, Greve over Energitilsynet af 15. november 2002 NESAs opkrævning af renter og gebyrer Nævnsformand, cand.jur. Jørgen Nørgaard

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 27. marts 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2001 INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2001. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets redegørelse for nævnets

Læs mere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere

Forslag. Lov om finansielle rådgivere Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om finansielle rådgivere Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde og definitioner 1. Denne lov finder anvendelse på virksomheder,

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 28. marts 2011 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGER Odense Kraftvarmeværk A/S, DONG Energy

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand. jur. og ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2006 www.erhvervsankenaevnet.dk - 1 - INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2006. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter

Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Vejledning om virkningen af Fondsrådets afgørelser om ændring af regnskabsinformation i års- og delårsrapporter Version 1.0 23. august 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Regelgrundlag... 5

Læs mere