Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1: Overblik over interviews og surveys"

Transkript

1 Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

2 Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere Husholdninger Offentlig sektor og virksomheder Datakvalitet 10

3 1. Interview Der er afholdt interview med repræsentanter fra følgende brancheorganisationer og organisationer, og besvarelser på tværs af disse organisationer er indeholdt i evalueringen. Dansk Energi Dansk Fjernvarme Energi- og olieforum HMN, som repræsentant for naturgasselskaberne FRI Forbrugerrådet Dansk Byggeri Dansk Industri Landbrug og fødevarer Dansk Erhverv KTC Håndværksrådet Derudover er følgende interviewet: Energitilsynet Energistyrelsen Dong Klimapartnerskaber Dansk Energirådgivning Viegand Maagøe De Frie Energiselskaber De forskellige interviews har varet mellem 1-3 timer afhængig af hvor involveret interessenten har været i forbindelse med indsatsen. 3 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

4 2. Survey Der er foretaget survey af energiselskaber, eksterne aktører (inkl. kontrolgruppe), slutbrugere i form af husholdninger (inkl. kontrolgruppe), produktionserhverv, handel og service og offentlig sektor. Nedenfor er en samlet oversigt over antal besvarelser, som uddybes i de følgende afsnit. Energiselskaber (survey del A) Energiselskaber (survey del B) Eksterne aktører (del af indsats, telefon) Eksterne aktører (kontrolgruppe, telefon) Hustande (del af indsats, telefon) Husstande (kontrolgruppe, web) Erhverv (web) Offentlig sektor (web) Antal besvarelser Figur 1. Oversigt over samlet antal besvarelser på gennemførte surveys. Erhverv omfatter handel og service, produktionserhverv og andet. Som figuren viser, er der både gennemført telefon- og websurveys. Der er for alle grupper opnået et højt antal besvarelser, i alle tilfælde fra over 100 respondenter (når erhverv og offentlig sektor anses som én slutbrugergruppe), og for kontrolgruppen for husholdninger er der opnået besvarelser. Dette opfylder de mål, der var sat. Nedenfor ses en samlet oversigt over de forskellige aktører, der er indhentet surveybesvarelser fra i denne evaluering, samt et overblik over antal aktører der blev indhentet besvarelser fra i den tidligere gennemførte evaluering i Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

5 Tabel 1. Antal surveybesvarelser i nærværende evaluering samt for den seneste evaluering. Målgruppe Antal surveybesvarelser fra involverede aktører Antal surveybesvarelser fra kontrolgruppe Antal besvarelser i alt Antal besvarelser fra den seneste evaluering** Energiselskaber Websurvey: 94 (dækkende 100 selskaber) Eksterne aktører Telefonsurvey: 153 Telefonsurvey: Involveret: 27 Kontrolgruppe: 24 Husholdninger Telefonsurvey: 186 Webpanel: 72 Webpanel: Store: 22 Små: 27 Erhvervsvirksomheder* Websurvey: Offentlig sektor Websurvey: Andre slutbrugere Total *) Omfatter produktionserhverv samt handel og service **) Titel: Evaluering af energiselskabernes energispareaktiviteter, udgivet , udarbejdet af Ea Energisanalyse, NIRAS samt Viegand og Maagøe. Som tabellen viser, er der indhentet besvarelser fra i alt respondenter i nærværende evaluering. Set i forhold til den tidligere evaluering hvor der var 260 respondenter, bygger nærværende evaluering på et mere robust grundlag. I den tidligere evaluering fra 2012 blev der ikke foretaget survey af energiselskaberne, hvorfor deres holdninger blot blev afspejlet gennem brancheforeningerne. Derudover er der væsentlig flere respondenter, for så vidt angår eksterne aktører og husholdninger. Survey af energiselskaber Evalueringen bygger blandt andet på en række besvarelser fra energiselskaberne. Der er udtrukket en stikprøve af energiselskaber, fordelt på de fire forskellige brancher. Stikprøven til stikprøveanalysen blev udtaget først, og der blev ved udtagelsen af stikprøve til surveyundersøgelsen taget højde for, at de samme energiselskaber ikke skulle udtages hertil. Stikprøven af fjernvarme- og elselskaber til surveyundersøgelsen blev foretaget tilfældigt, på baggrund af energiselskabernes realiserede besparelser. Der blev udtrukket 22 procent af stikprøven blandt den 1/3 af energiselskaber med den mindste spareforpligtelse og 33 procent blandt de selskaber der har en forpligtelse større end forpligtelsen for den laveste 1/3 og lavere end forpligtelsen for den største 1/3 af selskaberne. Slutteligt blev 44 procent udtrukket på baggrund af at deres energispareforpligtelse var blandt den højeste 1/3. Energi- og Olieforum blev udvalgt, da de håndterer forpligtelsen for alle olieselskaber. Blandt de to naturgasselskaber der ikke var udtrukket til stikprøven blev et udvalgt tilfældigt til at deltage i surveyet. Nedenfor ses en oversigt over antallet og den procentvise andel af udtrukne selskaber i forhold til det samlede antal selskaber indenfor hver branche samt total set. 5 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

6 Fjernvarme El Olie 1 Gas 1 2 Total % 20% 40% 60% 80% 100% Figur 2. Oversigt over antallet af udvalgte energiselskaber til survey, total set samt indenfor hver branche. Således er 113 energiselskaber udtrukket til at besvare et survey. Dette survey består af to dele, del A og del B. Del A er et webbaseret spørgeskema, som omhandler de 14 evalueringsspørgsmål fra Energistyrelsens opdrag. Spørgeskemaet indeholder både åbne og lukkede spørgsmål. Alle besvarelser kan ses i hhv. bilag 2 og bilag 3. Besvarelserne er ofte opgjort på brancheniveau samt total set. Da besvarelserne fra naturgasselskabet ikke nødvendigvis repræsenterer hele naturgasbranchen, er disse besvarelser ikke vist for sig. I figurerne med besvarelser på de lukkede spørgsmål indgår naturgasselskabernes svar i Total (bilag 2). I oversigten over besvarelser på åbne spørgsmål, er naturgasselskabets svar indskrevet under El (bilag 3). Del B omhandler indsamling af viden omkring specifikke energioptimeringsprojekter, der blev indberettet i Disse projekter danner en samlet projektdatabase. Det enkelte energiselskab er bedt om at fremsende information om et udvalgt antal projekter. Antallet af projekter er bestemt ud fra det enkelte selskabs energispareforpligtelse, således at selskaber med en stor energispareforpligtelse skulle fremsende information om flere projekter end selskaber med en lille energispareforpligtelse. Energiselskaberne valgte, indenfor en vis ramme, selv hvilke projekter de fremsendte information om. Dette blev valgt for at lette processen for energiselskaberne, idet de ellers skulle have fremsendt oversigter over alle deres projekter, som Deloitte kunne have valgt et passende antal projekter fra. Det skal derfor bemærkes, at projektdatabasen ikke er repræsentativ. Derfor kan analyser på baggrund af denne projektdatabase ikke bruges til endelige konklusioner, men grundet databasens størrelse (824 projekter) kan analyserne vise nogle overordnede tendenser. Projektdatabasen er bl.a. benyttet til at indhente kontaktoplysninger på forskellige slutbrugere samt eksterne aktører. Der blev ikke indhentet nok kontaktdata ved denne metode, hvorfor enkelte energiselskaber blev kontaktet igen, med henblik på at fremsende yderligere kontaktdata. Hermed blev der indsamlet yderligere kontaktinformation (men ikke information om det enkelte projekt) på 380 projekter. Nedenfor er en oversigt over antallet og den procentvise fordeling af besvarelser indenfor del A og del B. 6 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

7 Fjernvarme El Olie Gas Total 84% 73% 100% 97% 100% 100% 100% 100% 88% 80% Figur 3. Oversigt over svarprocenter for survey til energiselskaberne (både del A og del B), total set samt afhængig af branche. Indenfor alle brancher samt total set er der opnået høje svarprocenter. Der har ikke tidligere været gennemført survey hos energiselskaberne, men kun blandt de eksterne aktører og slutbrugere. Nogle af elselskaberne har overdraget ansvaret for deres energispareforpligtelse til det samme selskab. Dermed er der nogen besvarelser, der dækker flere elselskaber. Således er der i alt modtaget 94 besvarelser på del A dækkende i alt 100 selskaber. Survey af eksterne aktører For de eksterne aktører er der foretaget survey af aktører der, jf. energiselskaberne, har været involveret i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats, samt en kontrolgruppe af aktører. Kontaktinformationer på eksterne aktører der har været en del af indsatsen blev identificeret gennem energiselskabernes survey del B projektdatabasen. Herudover blev der foretaget survey af tilfældigt udvalgte virksomheder, hvor nogle viste sig at have været en del af indsatsen, og andre viste sig ikke at have været en del af indsatsen. Survey af både indsats- og kontrolgruppe blev foretaget via rundringning. Dette for at sikre så høj svarprocent som muligt. Eksterne aktører 14% 67% 19% Figur 4. Svarprocenter for de eksterne aktører - rundringning. Svarprocenten blandt de eksterne aktører er kun på 14 procent, hvilket skyldes, at det ikke har været muligt at træffe to tredjedele af stikprøven. På grund af den lave svarprocent er der gennemført en frafaldsanalyse, og det tyder ikke på, at der har været systematisk frafald i stikprøven, hvorfor den endelige stikprøve vurderes nogenlunde repræsentativ. 7 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

8 Der skelnes fremadrettet mellem de eksterne aktører, der har været involveret i forbindelse med indsatsen, og de eksterne aktører der ikke har været involveret i forbindelse med energispareindsatsen (kontrolgruppen). Dette evalueres på baggrund af følgende to spørgsmål. 1. Har I på noget tidspunkt været involveret i energispareprojekter for energiselskaberne i forbindelse med denne aftale (dvs. har ydet rådgivning, udførende aktiviteter, eller formidling af tilskud til slutbrugere med henblik på indberetning af besparelser til energiselskaber) 2. Hvor ofte er din virksomhed involveret i aftaler relateret til energiselskabernes energispareindsats De eksterne, aktører der vurderes at være en del af indsatsen, har svaret Ja til spørgsmål 1, og mellem 1-50 gange om året eller over 50 gange om året til spørgsmål 2. Det andet spørgsmål stilles kun, hvis der er svaret Ja til det første. På baggrund heraf, er der indhentet følgende antal besvarelser for de to grupper. Eksterne aktører - alle: Har I på noget tidspunkt været involveret i energispareprojekter for energiselskaberne i forbindelse med denne aftale (dvs. har ydet rådgivning, udførende aktiviteter, eller formidling af tilskud til slutbrugere med henblik på indberetning af besparelser til energiselskaber) 153, svarende til 48% 165, svarende til 52% Ja Nej Ja Nej - Figur 5. Antal besvarelser fra eksterne aktører, både i forhold til de vi ved har været involveret samt kontrolgruppen. Der er i alt opnået besvarelser fra 318 eksterne aktører, og det er cirka halvdelen, der har været involveret, og halvdelen der ikke har været involveret i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Der er enkelte, vi er blevet informeret om har været involveret, som selv angiver, at de ikke har (hvilket ikke nødvendigvis betyder, at de ikke har været involveret, men også kan skyldes, at de ikke husker det, eller ikke har forstået involveringen som en del af energiselskabernes energispareindsats). Ud af den tilfældigt udvalgte kontrolgruppe havde 35 procent af de eksterne aktører været involveret i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. 8 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

9 Survey af slutbrugere Husholdninger Som for eksterne aktører er der for husholdninger både kontaktet husholdninger, vi ved har været involveret i forbindelse med indsatsen, samt en kontrolgruppe hvor det ikke på forhånd vides, om husholdningerne har været involverede. Kontaktoplysninger på involverede husholdninger er trukket fra projektdatabasen, og der er foretaget rundringning til disse husholdninger. Husholdningerne er blevet spurgt ind til et specifikt projekt, som vi er bekendte med, de har fået implementeret. Kontrolgruppen består af et webpanel, der er registreret til at bo i et enfamiliehus, de selv ejer. Webpanelet har fået et link til et survey, som de skulle besvare online. Nedenfor ses en oversigt over antal besvarelser fra de forskellige grupper. Husstande (telefon) 57% 15% 27% Husstande (web) 92% 8% Figur 6. Svarprocenter for husholdninger både for rundringning og web-survey Nedenfor ses antal besvarelser for husholdninger indenfor rundringning og web. Antal besvarelser for hhv. de husholdninger som vi ved har været involveret (rundringning) og antal besvarelser i kontrolgruppen (web). Antal er fordelt på hhv. om husholdningerne ved de har været involveret eller ej. Vi ved har været del af indsats (rundrigning) 186 Kontrolgruppe (web) Figur 7. Oversigt over besvarelser fra husholdninger, både dem vi ved har været involveret og kontrolgruppen. Samlet set er der 258 husholdninger der har været involveret i energiselskabernes energispareindsats. 72 af husholdninger i kontrolgruppen har været involveret i forbindelse med indsatsen. Dermed har 7 procent af kontrolgruppen været involveret i forbindelse med indsatsen Offentlig sektor og virksomheder For slutbrugere indenfor den offentlige sektor, produktionserhverv og handel og service er gennemført web-survey med slutbrugere vi ved har været involveret i forbindelse med energiselskabernes energispareindsats. Kontaktoplysninger er indhentet via projektdatabasen, som energiselskaberne har bidraget til at bygge op. Der er opnået følgende antal besvarelser og svarprocenter. 9 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

10 Svarprocenter for besvarelser på web-survey til slutbrugere indenfor hhv. offentlig sektor, handel og service og produktionserhverv. Total antal besvarelser på web-survey til slutbrugere indenfor hhv. offentlig sektor, handel og service og produktionserhverv. Total 35% 65% Total 137 Offentlig sektor 37% 63% Offentlig sektor 30 Handel og service 34% 66% Handel og service 37 Produktionserhverv 36% 64% Produktionserhverv 70 Figur 8. Oversigt over antal besvarelser og besvarelsesprocenter for den offentlige sektor, handel og service og produktionserhverv. Samlet set er der for handel og service og produktionserhverv opnået 107 besvarelser svarende til en svarprocent på 35. Der er for disse slutbrugere ikke foretaget survey af en kontrolgruppe Datakvalitet Alle involverede respondenter har besvaret survey efter bedste evne. Nogle af spørgsmålene bygger på, at respondenten skal foretage en vurdering eller et skøn, hvorfor disse besvarelser afhænger af den enkelte respondent. For at minimere risikoen ved denne subjektive vurdering, er der indhentet besvarelser fra mange respondenter. Der er ikke foretaget kvalitetssikring af de enkelte besvarelser Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen

11 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser indenfor revision, skat, consulting og financial advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes cirka medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited.

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Lange svartider? Test af internetforbindelse

Lange svartider? Test af internetforbindelse Lange svartider? Test af internetforbindelse Reaktionstid ved brug af ectrl Når du benytter ectrl, er du afhængig af din internetforbindelse for at kunne kommunikere med ectrl. I den forbindelse er der

Læs mere

PSO 344-044: Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur

PSO 344-044: Udvikling og demonstration. incitamentsstruktur 30-06-2014 PSO 344-044: Udvikling og demonstration af finansierings- og incitamentsstruktur til energioptimering af erhvervsbygninger med lejemål Afrapportering Dansk Energi Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V5: Empiriske undersøgelser af energimærkning af bygninger og vurderinger omkring bygningsreglement

Læs mere

Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Fritekstfaktura Ny funktionalitet Fritekstfaktura Ny funktionalitet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Energiselskabernes energispareindsats BAGGRUNDSRAPPORTER 14-05-2012 2 Energiselskabernes energispareindsats, Baggrundsrapporter - 14-05-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th.

Læs mere

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen.

Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014. Analyse af installationsbranchen. Branchegruppe Installatører og sikring Oktober 2014 Analyse af installationsbranchen. Indhold 4 5 6 12 14 16 20 21 22 26 28 29 30 31 Overordnede resultater Elementer i en sund installationsvirksomhed Indtjening

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag V4: Empiriske undersøgelser af energiselskaberne December 2008 Udarbejdet af konsortiet

Læs mere

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet

Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Fritekstfaktura Brug af fritekstfaktura i salgsforløbet Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. I den nye fritekstfaktura har man en række muligheder som ikke er i den almindelige/gamle fritekstfaktura

Læs mere

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet

28. november 2012. Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet 28. november 2012 Kortlægning af specialiseret viden Socialområdet og specialundervisningsområdet Kortlægning af specialiseret viden. Socialområdet og specialundervisningsområdet Kolofon: Udgivet af Social-

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Fra udbud til tilbud Juraen og processen

Fra udbud til tilbud Juraen og processen Fra udbud til tilbud Juraen og processen v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Slagelse og Køge 29. august og 5. september 2012 Agenda Formålet med udbudsreglerne De forskellige udbudsformer

Læs mere

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet

12. maj 2014 Rapport - udkast. Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet 12. maj 2014 Rapport - udkast Digitalt ledelsesværktøj på beskæftigelsesområdet KL Indholdsfortegnelse 1. Fokus på resultater kræver digitalt ledelsesværktøj 4 1.1. Om disponering af beskrivelsen 4 1.2.

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL?

Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Effektivisering via krav om elektronisk indberetning af finansielle data Udnytter du mulighederne ved XBRL? Industrigruppe Finans Er du klar til digital indrapportering af finansielle data? Finansielle

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport

Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen April 2014 Evalueringsrapport Kolofon Evaluering af ICS Integrated Children s System Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2014 Forfatter:

Læs mere

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse

Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse Evaluering af projektet Styrkelse af den forebyggende indsats over for arbejdsulykker gennem arbejdsmiljøledelse 9. marts 2006 Aalborg Universitet Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Forord

Læs mere

En vej til flere og billigere energibesparelser

En vej til flere og billigere energibesparelser En vej til flere og billigere energibesparelser En evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Teknisk bilag M3: Rundspørge blandt energiansvarlige offentlige kontorer og skoler December 2008

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark.

Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Analyse vedrørende fremme af konkurrence ved etablering af store havmølleparker i Danmark. Hovedrapport Klima- og Energiministeriet 28. april 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis

Analyse. Offentlige indkøbsfunktioner. - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis Analyse Offentlige indkøbsfunktioner - Effekter af oprustning og eksempler på god praksis 2013 Offentlige indkøbsfunktioner Effekter af oprustning og eksempler på god praksis On-line ISBN 978-87-7029-552-9

Læs mere

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING

EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING EFFEKTVURDERING AF DEN OBLIGATORISKE BYGGESKADEFORSIKRING COPENHAGEN 2010 Udarbejdet af Epinion for Erhvervs- og Byggestyrelsen November 2010 COPENHAGEN AARHUS SAIGON Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Rapportens

Læs mere

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet IG Finans Forretningsudvikling Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet Indledning Pengeinstitutterne har igennem de seneste år brugt tid og kræfter på at beskytte og genetablere,

Læs mere

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren.

Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Strategisk tilstandsvurdering i forsyningssektoren. Skab et strategisk overblik med mulighed for benchmarking, læring og udvikling Hvad er en strategisk tilstandsvurdering? Rådgivningsfirmaerne Qant og

Læs mere