METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS"

Transkript

1 METODOLOGISK RETORIK I SURVEY PRAKSIS et essay review af Henning Olsen (2001): Sprogforståelse og hukommelse i danske surveyundersøgelser. København: SFI af Ole Steen Kristensen, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Survey er en almindelig forekommende undersøgelsestype, som vandt sin udbredelse især i 60 erne som svar på den stigende interesse for befolkningens holdninger og adfærd. Historisk ser vi den første survey i begyndelsen af 20 erne, hvor amerikanske socialforskere var interesserede i at undersøge, hvordan befolkningen reagerede på forbudet mod alkohol. De første undersøgelser af Thurstone m.fl. blev brugt som videnskabelige indlæg i debatten om alkoholforbudet. Karl Marx forsøgte ganske vist tidligere at anvende et spørgeskema dels til indsamling af oplysninger om arbejderklassens arbejdsvilkår, dels til bevidstgørelse af arbejdsklassen om deres arbejdsvilkår. Efter nutidens standarder vil man dog næppe henregne dette skema til survey, idet Karl Marx primært anvendte åbne spørgsmål om relativt komplekse fænomener, mens survey overvejende anvender afgrænsede spørgsmål med lukkede svarmuligheder. Denne særlige stilart stiller store krav til forskerens sproglige formåen. Om måleproblemer ved udspørgen af mennesker I sin nye afhandling påpeger Henning Olsen, at forståelse af spørgsmålsformuleringer og genskabelse af information, foranlediget af spørgsmål, kan give anledning til alvorlige målefejl. Henning Olsen baserer primært sin afhandling på amerikansk kognitionsforskning og konstaterer, at den viden, der findes her, sjældent anvendes i danske surveys, hvilket medfører en lang række måleproblemer. Dette kan indebære, at forskeren giver et skævt billede af det fænomen, som studeres, og dette indtryk bekræftes ved læsning af utallige danske survey-undersøgelser. Dermed placerer Olsen sig i forlængelse af amerikansk forskning vedrørende kunsten at stille spørgsmål (jfr. Sudman & Bradburn: Asking Questions. San Francisco: 1982). Debatten pro et contra survey synes imidlertid at rumme et betydelig større antal nuancer end debatten normalt viderebringer. Debatten om survey og det strukturerede interview trænger således til en revision, og Olsens nye afhandling er en glimrende anledning til denne revision. Olsen opstiller en lang række hypoteser i sin afhandling, som primært testes dels ved tekstanalyse og laboratorieinterviews baseret på lingvistiske og hukommelsesteoretiske begreber og dels ved såkaldte split-sample survey om sprogsensitivitetens udbredelse. Laboratorieinterviewene er kvalitative forskningsinterviews med 32 informanter, som bliver bedt om at forklare deres svar i et spørgeskema, mens split-sample survey undersøgelsen er en survey under- 56

2 søgelse blandt et sample, der er delt i to, og som besvarer et spørgeskema, der emnemæssigt er ens, men sprogligt formuleret forskelligt. Lad os følge Olsens argument lidt i det følgende. 1. Formuleringer af spørgsmål kan være spørgeskemaets skrøbeligste del. Det er et af udgangspunkterne for Olsens analyse. Den gængse måde at tackle problemet på prøveundersøgelser imødekommer ikke problemet, idet prøveundersøgelser ikke undersøger forskelle i opfattelsen af spørgsmål; forskelle, der er skabt af respondentens ord- og sprogforståelse. Alene forståelsen af ord i spørgsmål kan være en væsentlig fejlkilde i surveys, idet mennesker lægger flere betydninger i ord, end forskeren bryder sig om. Selv relativt enkle spørgsmål om afsluttet erhvervsuddannelse eller civilstand kan give anledning til forståelses- og/eller korttidshukommelsesproblemer hos respondenten, som kan have vanskeligheder med at forstå eller huske spørgsmålet og desuden have vanskeligheder med at bruge de afgrænsninger (f.eks. tidsgrænse), som spørgsmålet lægger op til, mens spørgsmål om f.eks. politik kan give anledning til en del fortolkning hos respondenten. Et spørgsmål om besøg hos lægen kan give anledning til en del målefejl, idet respondenten i sin besvarelse kun medregner lægebesøg ved sygdom og således ikke medregner et besøg hos lægen i forbindelse med graviditet (Olsen, 2001: 226). Olsen leverer i kapitel 7 et betydeligt antal eksempler af samme karakter. Tvetydige ord må følgelig reduceres, og der må stilles spørgsmål, der stiller få krav til korttidshukommelsen. 2. Når der spørges til bestemte episoder, vil respondenten søge at genskabe den information, der spørges om. Dette kan medføre et betydeligt antal fejlkilder og et betydeligt antal strategier for at huske konkrete begivenheder og især antallet af samme begivenheder, f.eks. antallet af lægebesøg, antal gange, man har været sammen med egne børn eller deltagelse i politiske møder. I flere tilfælde konstateres det, at respondenten skifter svar undervejs. På et spørgsmål om lægebesøg svarer respondenten først, at denne ikke har været hos lægen, men ved nærmere udspørgen viser det sig, at svarpersonen faktisk har besøgt en ørelæge fem gange (2001: 297). Olsen viser med dette og mange andre eksempler i kapitel 8, at det lader sig gøre at anvende informationsfremmende interviewteknikker, der får afdækket forhold, som et enkelt spørgsmål i en survey ikke afdækker. At respondenter således ændrer svar som følge af en grundigere udspørgen er ikke usædvanligt. Hvis begivenhederne, der spørges til, er relativt sjældne, skaber svarpersonen nogle gange særlige episoder og tilføjer elementer, som aldrig har fundet sted. Omvendt, hyppige og ensartede begivenheder modvirker episodisk genskabelse. For at sikre en rimelig korrekt genskabelse bør surveyen anvende hukommelsesvink, datering af hændelser, dagbøger, og andre spørgetilpassende teknikker. Situationen er den, at respondenten ofte svarer på noget andet end det, der bliver spurgt om, eller glemmer begivenheder, som har betydning for svaret. 3. Kontekst spiller en væsentlig rolle og kan forstyrre svarets korrekthed, idet svarpersonens baggrundsforståelse spiller en rolle i besvarelsen af spørgsmål. Et spørgsmål om deltagelse i politiske møder afføder et svar, der demonstrerer, at et politisk møde hos en og samme person forstås forskelligt: medlemskab af politisk parti, deltagelse i landsmøder, konferencer om politiske 57

3 emneområder og medlemskab af foreninger med politiske særinteresser (2001: ). De mange betydninger af et relativt enkelt spørgsmål viser, hvorledes definitioner stammer fra den baggrundsforståelse, som personen har af det givne fænomen. Mange andre tilsvarende eksempler på kognitive skemaer, som styrer personens svar, snarere end det, der spørges om, ses i kapitel 9. Som Olsen selv bemærker, så forsøger respondenten at forene det, som forskeren adskiller. For at undgå konteksteffekter bør survey forskeren reducere behagesvar, sproglige tvetydigheder og sammenhængende spørgeforløb. Det sidste er en normal anbefaling, som der også her sættes spørgsmålstegn ved. 4. Der viser sig at være en væsentlig forskel på sprogsensitivitet, forstået som spørgsmåls forskellige formuleringer. Varieres spørgsmålsformuleringer opnås forskellig svarhyppighed, hvilket illustreres af nedenstående tabel fra bilag V. Ved læsning af spørgsmålene er det klart, at der ikke er tale om samme spørgsmålsformulering, hvilket i sig selv kunne have medført en afvisning af sammenligning, idet spørgsmålene provokationsgrad (evnen til at fremkalde responser) er forskellig. Olsen mener imidlertid på grundlag af sin receptionsteoretiske forståelse, at dette ikke er en indlysende afvisning og bruger disse spørgsmål (og mange andre) til at demonstrere sprogsensitivitet; svarvirkninger af moderate sproglige transformationer af spørgsmål og kontekster (2001, bd. II: 17). 15B Er/var det nødvendigt at arbejde meget koncentreret? 14C: Skal/skulle De arbejde meget koncentreret (f.eks. arbejde årvågent, påpasseligt, lukke alt andet ude eller fordybe sig) Ofte Sommetider Sjældent/aldrig 7 16 I alt N P <.00 Uanset spørgsmålstype er survey målinger almindeligvis mangelfulde, og Olsen mener selv, at den basale opdagelse i afhandlingen er surveyundersøgelsens markante empiriske skrøbelighed. Olsen forsøger at undersøge sensitivitet og konteksteffekter blandt forskellige grupper af befolkningen og søger at bestemme biografiske baggrundsfaktorers (f.eks. bopæl og erhvervsgruppe) indflydelse på de sproglige fænomener, som han er interesseret i. At undersøgelsen derudover ikke har et emne i sig selv ud over det specifikt metodiske indikerer, at Olsen forudsætter, at emner som sprogforståelse, kontekst og sensitivitet eksisterer og kan studeres uafhængigt af sit emne. Variabler som bopæl og erhvervsgruppe giver imidlertid ringe information om variationer i sprogsensitivitet i den danske befolkning, men er snarere aggregerede betegnelser for grupper af mennesker. Individet bliver en betegnelse og et gruppefænomen, og der gives ingen forklaring på, hvordan individuelle fænomener i spørgeskemateknikker opstår. 58

4 Gennemgående viser det sig, at der er færre forståelses- og genskabelsesproblemer med faktuelle spørgsmål end med holdningsspørgsmål. Faktuelle spørgsmål er mindre påvirkelige af betydningsvidde, af genskabelsesstrategier, af kontekst og mindre sprogsensitive end holdningsspørgsmål. Spørgsmålsformulering er en uhyre skrøbelig affære, og med et spørgeskema er det næppe muligt at foretage en præcis måling. Afhandlingen kan tages til indtægt for det synspunkt, at surveys skal fokusere på faktuelle spørgsmål og undlade holdningsspørgsmål. Survey Univers For ti år siden kunne man i tidsskriftet Journal of Occupational and Organizational Psychology læse i en editorial (1992, Vol. 65, 1-3), at man efterlyser artikler, der udvider eller supplerer spørgeskemaet med andre typer data som f.eks. longitudinelle undersøgelser eller registeroplysninger 1. Forklaringen på denne efterlysning er muligvis, at man i spørgeskemaer forbliver i det univers, som spørgeskemaet og dermed forskeren selv skaber. Selv om Olsen inddrager kvalitative forskningsinterviews i sin undersøgelse, brydes der ikke grundlæggende med det univers, som survey'en sætter. Interviewene giver ganske vist indblik i kontekstuelle forhold, men dette indblik er forklaret af svarpersonen selv og dermed muligvis også behæftede med fejl. Olsen bestræber sig på at formulere entydige spørgsmål og undlader at tage stilling til modsigelser, dilemmaer og paradokser i menneskers oplevelser. Sådanne spørgsmål indebærer imidlertid en helt anden undersøgelsesstrategi, hvor spørgsmål relaterer sig til hverdagen, og hvor hverdagens modsigelser fremtræder i besvarelserne. Med prototype-teori argumenteres der for den opfattelse, at spørgsmål på basisniveau besvares lettere end spørgsmål på overordnet niveau. Det er lettere at spørge konkret om hverdagens fænomener basiskategorier har kognitiv forrang - end om de begreber, vi som mennesker gør os om disse fænomener (Olsen, 2001: 56). Dette synspunkt indebærer, at der er fænomener, som vi indirekte må udlede noget om ellers kan vi ikke vide noget. Principielt findes der to måder at reducere sin afhængighed af spørgsmålsformuleringer på: den første strategi handler om at lade enkelte spørgsmål indgå i en latent struktur tilgang, hvor hvert enkelt spørgsmål blot spiller den rolle at være indikator for en ikke observerbar størrelse. Den anden handler om at fokusere på det enkelte spørgsmål og søge at anvende sproglige analyser og opnå størst mulig præcision i formuleringen for at nå de oprigtige og oprindelige opfattelser. Olsen hælder klart til sidste anskuelse og berører slet ikke problemet med den latente struktur. Uanset nuancer i den statistiske diskussion om måling af menneskelige reaktioner har survey affødt den opfattelse, at survey splitter et socialt fænomen i atomer og efterlader det indtryk, at menneskers tilværelse består af en række enkeltfænomener uden indbyrdes sammenhæng, som det er forskerens opgave at stykke sammen i sin helhed. Denne analytiske stil er kernen i 1 Cross-sectional questionnaire surveys, based on single samples and where all variables are selfreported, tend to reveal interesting patterns of statistical relationships between variables, but advance understanding about behavior to only a very limited extent 59

5 forskning, baseret på surveys, og indebærer, at oplevede helheder af analytiske grunde deles og samles igen i helheder, skabt af forskeren. Denne proces er behæftet med muligheder for fejl og dermed med måleproblemer. En måde at komme omkring surveyens vanlige problemer på er ved at etablere en særlig teoretisk forståelse, som kan sikre, at de oplysninger, der samles sammen, bliver vurderet i den rette kritiske sammenhæng. Denne tankegang opstod under den såkaldte positivisme-kritik i 70 erne og blev bl.a. fremført af den kritiske skole, hvor det siden blev modificeret til, at de empiriske metoder kun er anvendelige til særlige formål, og når problemstillingen former sig på en særlig måde. Udgangspunktet for Olsen er, at teoretiske forudsætninger gør det muligt at se empirien som noget bestemt, og teoretisk forståelse opfattes som en grundlæggende vilkår for generalisering af empiriske resultater. Dermed lægger Olsen sig op af nyere tanker om almengørelse og den deraf følgende teoretiske gyldighed. Generaliseringer er empirisk underbyggede teoretiske konstruktioner, hvor man kun kan antage, at generaliseringer korresponderer med den objektive virkelighed. Den teoretiske viden, der bliver indsamlet, kan følgelig kun betragtes som en foreløbig viden om det værende, hvis objektive eksistens man kan beslutte sig for. Man opnår kun probabilistisk erkendelse ifølge Olsen - ved at sandsynliggøre viden via operationaliseringer og omhyggelige metodologiske procedurer. Olsen argumenterer således for en erkendelsesrelativisme, hvor det kun er muligt at sandsynliggøre abstrakte fænomeners eksistens, og hvor virkeligheden kun er noget, man kan gætte kvalificeret om. Og så gælder det om at have det bedste argument i forskersamfundet. Denne tilgang får betydning for Olsens tilrettelæggelse af sin egen undersøgelse. De undersøgelser, han gør til genstand for tekstanalyse, analyseres ikke i den kontekst, hvori de er skabt og anvendt, mens de til gengæld analyseres ud fra Olsens egen teoretiske forståelse. Dette medvirker til at gøre nogle af undersøgelsens resultater givne på forhånd. Et spørgeskema anvendes i en interaktion, hvor to personer (udspørger og adspurgt) gensidigt påvirker hinandens forståelse og motivation. Kommunikation følger ikke kausale lovmæssigheder, og der må tages hensyn til, at begge personer har deres udgangspunkt i en bestemt social baggrund og livshistorie. I den klassiske metodelære tages der kun i begrænset omfang højde for interaktionen; personlige forholds indflydelse på svarene opfattes mest som et teknisk problem, der kan standardiseres. Dette hviler på følgende forudsætninger, som ofte er blevet antastet af såvel kritikere som surveybrugere: 1) at spørgsmål kan formuleres entydigt og forstås entydigt, 2) at adspurgte er klar over formålet med spørgeskemaet og har samme interesse i dets gennemførelse, 3) at adspurgte har dannet sig en færdig, stabil mening om spørgsmålene, og 4) at den endimensionale reduktion forudsætter, at "genstanden" for en persons holdning er fri for modsigelser, og at den følelsesmæssige vurdering er fri for ambivalens. Skaber Olsen blot et billede af uklar sprogforståelse i befolkningen? Olsens eget billede af situationen er, at spørgsmål aktiverer relevant hukommelse og viden (p. 38, bd. I). Han undlader at diskutere måleproblemer, der skyldes social interaktion. Dermed skabes det billede, at viden blot skal genskabes via relevante spørgsmål, og at viden er repræsenteret i skemaer af forskellig type med forskellige facetter. Og med justerede spørgeteknikker kan det sandsynligvis lade sig gøre at få adgang til menneskers oprigtige og oprindelige holdninger og viden. Dermed 60

6 forbliver han i et survey univers med stor fokus på omhyggelighed i spørgeteknik, og dermed forbliver dette en retorisk disciplin. Henning Olsen har med sin afhandling tilvejebragt grundig dokumentation for de måleproblemer, som opstår i forbindelse med kunsten at stille spørgsmål i en survey. Henning Olsen har formået at tydeliggøre, hvor svært det er at formulere entydige og præcise spørgsmål i surveys, og dette grundige arbejde bør påskønnes. Svagheden er, at Henning Olsen ikke diskuterer, i hvor høj grad surveys med bedre spørgeteknik er i stand til at give os ny indsigt i menneskers vilkår. 61

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien

Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien Roskilde Festivalen i oplevelsesøkonomien - er festivalen klar til den konkurrence og de krav oplevelsesøkonomien medfører? Modul 1 og 2 juni 2007 RUC - Virksomhedsstudier Jonas Ais Andersen, Rasmus Forstberg

Læs mere

Det mindst ringe spørgeskema?

Det mindst ringe spørgeskema? Henning Olsen Det mindst ringe spørgeskema? Artiklens tema er strategier for konstruktion af spørgeskemaer ved gennemførelse af samfundsvidenskabelige surveyundersøgelser. Strategierne baseres på analyseresultater

Læs mere

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Børneperspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Børneperspektiver 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger,

Læs mere

TEORI OG ANALYSE...46

TEORI OG ANALYSE...46 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 PROBLEMFELT OG -STILLING...2 Problemformulering...6 Afgrænsning...6 Arbejdsspørgsmål...8 VIDENSKABSTEORETISKE OVERVEJELSER...10 PROJEKTETS VIDENSKABELIGE KONTEKST...15

Læs mere

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion

Den kliniske vejleders forståelse af refleksion Afgangsprojekt Sundhedsfaglig diplomuddannelse i Sundhedsformidling og klinisk uddannelse Viden- og udviklingscentret, Sundheds CVU Aalborg Den kliniske vejleders forståelse af refleksion - set i relation

Læs mere

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber

Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Idékatalog til evaluering af borgerinddragelse introduktion til mulige metoder og redskaber Henriette Holm Stabel cand.scient.san Regionshospitalet Hammel Neurocenter Forskningsenheden Må anvendes med

Læs mere

- New Public Management i Kvalitetsreformen

- New Public Management i Kvalitetsreformen Fra ydelse til service Gruppe 17 Kasper Viktor von Würden Lund Kathrine Louise Lyneborg Nielsen Helene Lind Kryger Nielsen Jesper Thunberg Svendsen Vejleder: Peter Ussing Det Samfundsvidenskabelige Basisstudium,

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Forord. Læsevejledning

Forord. Læsevejledning Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 13gr832, i perioden fra den 4. februar 2013 til den 31. maj 2013, ved School of Medicine and Health ved Aalborg Universitet, med vejledning af Henrik Vardinghus-Nielsen.

Læs mere

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $

Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ Roskilde)Universitet) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) Den$samfundsvidenskabelige$bacheloruddannelse$ $ *Forsiden$er$til$administrativt$brug$og$derfor$ikke$en$del$af$den$skrevne$opgave

Læs mere

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse

At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse At stemme eller ikke at stemme - et studie af de unges faldende kommunalvalgsdeltagelse Roskilde Universitet Det Samfundsvidenskabelige Basisstudie Forår 2013 Vejleder Peter Nielsen Gruppe 14 Siv Louise

Læs mere

Sociologiske metoder i praksis

Sociologiske metoder i praksis Sociologiske metoder i praksis Forord...3 Sociologiske metoder i praksis...5 Kapitel I: Hvad ved vi om samfundet?...7 Kapitel II: Hvad er samfundsvidenskabelige metoder?...9 Kapitel III: Hvordan tilrettelægger

Læs mere

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren

Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Økonomisk nedgang i sundhedssektoren Roskilde Universitet 4. semesteropgave, 2010 Hus 19.1, gruppe 7 Skrevet af: Cömert Sertdemir, Tuna Halil Baysal, Waqar Mahmoud, Nezihat Olgun og Michelle Isabelle Groth

Læs mere

Fleksibilitet og balance

Fleksibilitet og balance Roskilde Universitet Fleksibilitet og balance Projekttitel: Fleksibilitet og balance Fag: Arbejdslivsstudier Udarbejdet af (Navn(e) og studienr.): Studienr.: Projektets art Emma Kjeldsteen Nørgaard 49526

Læs mere

Kevin Bøje Petersen Roskilde Universitet 19-12-2014 Simone Maigaard Hansen Simone Rebekka Rahbek Vickie Isabella Westen. Abstract

Kevin Bøje Petersen Roskilde Universitet 19-12-2014 Simone Maigaard Hansen Simone Rebekka Rahbek Vickie Isabella Westen. Abstract Abstract This study will examine the various trends within political marketing on social medias; where our main focus is on the application Instagram. We will through theories and analysis examine how

Læs mere

1. Indledning. 1.1 Motivation og problemfelt

1. Indledning. 1.1 Motivation og problemfelt 1. Indledning 1.1 Motivation og problemfelt Overvægt er et stigende problem blandt børn og voksne i Danmark og resten af den vestlige verden. Ifølge regeringens sundhedsprogram Sund hele livet er andelen

Læs mere

Indhold Indledning... 3

Indhold Indledning... 3 Indhold Indledning... 3 Problemformulering... 4 Hvad er Tinder?... 6 Metode... 7 Fænomenologi... 7 Interview som kvalitativ forskningsmetode... 8 Hvorfor vælge interviews?... 9 Hvordan skal interviewer

Læs mere

Den skinbarlige virkelighed

Den skinbarlige virkelighed Side 1 af 20 Den skinbarlige virkelighed Forfatter: Ib Andersen Fag: HRM 1 Lidt om bogen og noget grundlæggende metode og vidensproduktion (Side 13) 1.1 Hvad handler denne bog om? (Side 13) 1.2 Bogens

Læs mere

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed...

Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... Indhold Problemfelt... 3 Problemformulering... 5 Metodiske overvejelser... 7 Teoretisk afsæt... 7 Reliabilitet, validitet og generaliserbarhed... 8 Afgrænsning... 8 Fokusgrupper som metode... 9 Informanter

Læs mere

Diskrimination i det københavnske natteliv

Diskrimination i det københavnske natteliv Diskrimination i det københavnske natteliv Stine Laura Muldbak Andersen Freja Dencker Mangs Sørensen Sascha Hohlmann Anne Katrine Thestrup Hus 19.2, 3. semester projekt 2013 Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin

Executive Summary. Employer Branding The other side of the coin 1 Executive Summary 2 Employer Branding The other side of the coin The thesis is based on an interest in the phenomena employer branding and how an employer branding strategy affects employees either positively

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38

INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 METODE... 13 3.0 TEORI... 30 4.0 EMPIRI... 38 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 PROBLEMFELT.... 3 1.2 PROBLEMFORMULERING... 8 1.3 DEFINITION AF NØGLEBEGREBER... 9 1.4 ANTAGELSER... 12 2.0 METODE... 13 2.1 VIDENSKABSTEORETISK TILGANG... 13

Læs mere

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17

1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 3 PROBLEMFORMULERING 11 4 VIDENSKABSTEORETISK PARADIGME 13 5 METODE 17 Indholdsfortegnelse 1 ABSTRACT 4 2 PROBLEMSTILLING 5 2.1 Princippet om brugerinddragelse 6 2.2 Evidensbaseret viden i socialt arbejde 8 2.3 Problemfelt 9 3 PROBLEMFORMULERING 11 3.1 Problemanalyse 11 4

Læs mere

E-læring - selvfølgelig?

E-læring - selvfølgelig? Cand. merc. Strategi, Organisation og Ledelse (SOL) Videregående Projekt (VIP) E-læring - selvfølgelig? En diskursanalyse om italesættelsen af e-læring på en uddannelsesinstitution: er e-læring et effektivt

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder?

Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? Copenhagen Games -Et produkt med muligheder? RUC, Sambas Gruppe, 7: 2. semester, 2012 Bo Jul Jeppesen Hus: 20.1 Rasmus Stampe Skovgaard Vejleder: Niels Nolsoe Grünbaum Jakob Aaberg Lauridsen Emil Gede

Læs mere