Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014"

Transkript

1 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2014 Projektgruppe: Mikkel Vedby Rasmussen Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Lars Bangert Struwe Januar 2014

2

3 Denne rapport er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening for Forsvarsministeriet. Formålet med rapporten er at skabe en faktuel basis for diskussionen om mål og midler i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Surveyet gentages årligt. Center for Militære Studier er et forskningscenter på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. På centret forskes der i sikkerheds- og forsvarspolitik samt militær strategi, og centrets arbejde danner grundlag for forskningsbaseret myndighedsbetjening af Forsvarsministeriet og de politiske partier bag forsvarsforliget. Denne rapport er et analysearbejde baseret på forskningsmæssig metode. Rapportens konklusioner kan således ikke tolkes som udtryk for holdninger hos den danske regering, det danske forsvar eller andre myndigheder. Læs mere om centret og dets aktiviteter på: Projektgruppe: Professor MSO, ph.d., Mikkel Vedby Rasmussen Seniorforsker, ph.d., Kristian Søby Kristensen Seniorforsker, ph.d., Henrik Ø. Breitenbauch Forsker, ph.d., Lars Bangert Struwe Stud.scient.pol, Mikkel Broen Jakobsen, har bistået projektgruppen med databehandling. ISBN: I

4 Indholdsfortegnelse 1. HIGHLIGHTS Der efterlyses sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Aktivisme er den store skillelinje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik METODE RESULTATER : Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter : Danmarks alliancer : Danmarks forsvarspolitik : Militære operationer : Centrale sammenhænge II

5 1. Highlights Det sikkerhedspolitiske barometer giver indsigt i, hvad der optager politikere, embedsmænd, officerer, forskere og journalister i Hvad synes de om udenrigspolitikken? Synes de, forsvarsforbeholdet skal afskaffes? Mener de, krigen i Afghanistan var en succes? Tror de, Grønland bliver selvstændigt? Mener de Danmark har behov for nye kampfly? Disse og mange andre spørgsmål har Center for Militære Studier stillet de personer, som former, forstår og fortæller om dansk udenrigspolitik. Vi ønskede at trække på indsigter og erfaringer fra politikere, embedsmænd, officerer, meningsdannere, forskere og andre for at give et balanceret og analytisk blik på status for dansk udenrigspolitik. Vi vil gennemføre dette "elitesurvey" igen de kommende år for at spore, hvorvidt holdninger og vurderinger forandrer sig. Formålet med denne undersøgelse er således over tid at give et faktuelt og nuanceret grundlag for diskussioner om mål og midler i dansk udenrigspolitik. I årets undersøgelse er der tre forhold, som springer i øjnene: Der efterlyses sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Aktivisme er den store skillelinje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1.1 Der efterlyses sammenhæng i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Som det fremgår af figur 1 nedenfor, mener kun 35 procent af de adspurgte, at Danmark i høj grad har en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik. I den forbindelse er det værd at huske, at dette er et elitesurvey. Det er således personer med indsigt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik - og måske endda med ansvar for at føre den - der ikke mener, at Kongeriget formår at opstille en sammenhængende politik. Det er derfor sigende, at 36 procent svarer "hverken/eller" på spørgsmålet. 1

6 Figur 1: I hvilken grad respondenterne mener, at DK har en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Procent I høj grad I lav grad 36 Denne manglende sammenhæng skal muligvis ses i kontekst af, hvilke stater, som de adspurgte mener, er et foregangsland for Danmark. Som det fremgår af figur 2 ser 29 procent USA som et foregangsland og 33 procent ser Storbritannien som et foregangsland. I begge lande har der været en stor debat om evnen til at formulere nationale strategier og sætte konkrete strategiske mål. Man kan overveje, hvorvidt dette er et udtryk for, at Danmark har importeret denne strategiske forvirring. Figur 2: Hvilket land der ifølge respondenterne er foregangsland for Danmark på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Procent USA Storbritannien Frankrig Tyskland Holland Norge Sverige Finland Andet 2

7 1.2 Aktivisme er den store skillelinje i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Undersøgelsen viser, at aktivisme er et centralt begreb for forståelsen af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. I en kendelse af at aktivisme er et politisk begreb, der begrunder en særlig udenrigs- og sikkerhedspolitik, snarere end et præcist defineret karakteristika ved en given udenrigs- og sikkerhedspolitik, var aktivisme ikke på forhånd defineret i undersøgelsen. I stedet lod vi det være op til de adspurgte at definere aktivisme og dens effekt. Det har de gjort i direkte spørgsmål om aktivisme og indirekte ved at besvare en række specifikke spørgsmål, hvor der tydeligvis er en sammenhæng mellem deres holdning til aktivisme og deres holdning til specifikke udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Et flertal af de adspurgte mener således, at Danmark har haft en aktivistisk udenrigspolitik i de sidste 20 år, og at aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer. Som det fremgår af figur 3 og 4 er der imidlertid flere (91 procent), der finder at aktivisme beskriver fortiden, end der mener, at aktivisme er en guide til fremtiden (63 procent). Figur 3: I hvilken grad respondenterne mener, at dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik har været aktivistisk de sidste 20 år. Procent 3 6 I høj grad I lav grad 91 3

8 Figur 4: I hvilken grad respondenterne mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent I høj grad I lav grad At denne forskel er væsentlig for analysen af udenrigspolitiske problemstillinger fremgår bl.a. af svarene på, om ISAF's operationer har været en sejr. Det er 49 procent af de, der mener en aktivistisk udenrigspolitik er svaret på fremtidige udfordringer, enige i, mens 57 procent af de, der ikke mener, at aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer, er uenige. Det fremgår her af figur 5 og 6. Troen på aktivisme er også afgørende for, hvor entusiastisk man er overfor militær indgriben mod Iran. Figur 5: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter, der mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent

9 Figur 6: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter, der ikke mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent Aktivisme er ikke kun afgørende for politisk stillingtagen, men også for hvilke militære midler, man mener skal være til rådighed for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. De, som mener at aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer, er således langt mere positive over for at købe nye kampfly. Holdningen til det danske forsvarsforbehold i EU er ligeledes tydeligt påvirket af holdningen til aktivisme. Det fremgår tydeligt af figur 7 og 8. Blandt de adspurgte, som mener, at aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer, vurderer 93 procent, at forsvarsforbeholdet bør afskaffes, mens kun 48 procent af de, der ikke mener aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer, vurderer, at forsvarsforbeholdet bør afskaffes. Figur 7: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Respondenter, der mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent. 1 6 I høj grad I lav grad 93 5

10 Figur 8: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Respondenter, der ikke mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent I høj grad I lav grad Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Barometret står højt på spørgsmålet om Grønland. Som det fremgår af figur 9 mener 89 procent, at Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Figur 9: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigsog sikkerhedspolitik. Procent Svarene på dette spørgsmål er, som et af de få spørgsmål, ikke påvirket af, hvorvidt de adspurgte mener aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer. Grønland opfattes således ikke som en opgave, der kan vælges til eller fra på samme måde som operationer i Libyen eller Afghanistan. Det bliver også bekræftet af figur 10, der viser, at operationer i Arktis bliver identificeret som det område, hvor forsvaret har størst behov for at udvikle sine kapaciteter inden for de næste fem år. 6

11 Figur 10: I hvilken grad respondenterne mener, at forsvaret har behov for at udvikle sine kapaciteter på en række områder inden for de næste fem år, for at kunne imødegå nye trusler. Gennemsnit. Lige så vigtig Grønland er for Kongerigets udenrigs- og sikkerhedspolitik, lige så bevidst er den danske udenrigspolitiske elite om, at Grønlands status er under forandring. Det fremgår af figur 11 og 12, der viser, at 13 procent mener, at Grønland vil være selvstændig inden for 10 år, mens 45 procent mener, at Grønland vil være selvstændigt inden for 20 år. Figur 11: Hvorvidt respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 10 år. Procent

12 Figur 12: Hvorvidt respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år. Procent I det følgende vil vi vise undersøgelsens resultater, men først vil vi kort gøre rede for, hvordan undersøgelsen blev gennemført. 8

13 2. Metode Det sikkerhedspolitiske barometer er udarbejdet på grundlag af en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet i løbet af sommeren Spørgeskemaundersøgelsen er foretaget blandt personer med særlig viden, indsigt og erfaring på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Der er således tale om et ekspertsurvey, der ikke kortlægger hvad alle danskere mener, men har til formål at formidle, hvad de, som må formodes at have den største viden om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, mener. Undersøgelsen omfatter 288 personer og inkluderer ansatte i centraladministrationen, ansatte i forsvaret, politikere, forskere, meningsdannere og erhvervslivet. I udvælgelsen af respondenter er der ud over deres indsigt i udenrigs- og sikkerhedspolitiske forhold taget hensyn til at sikre en bred repræsentation af interesser, og det er blevet tilstræbt at skabe en ligelig fordeling af personer med tilknytning til det politiske system og personer, som står uden for dette. Det sikkerhedspolitiske barometer kan derfor ses som en valid måling af, hvad et bredt udsnit af danske eksperter mener om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Svarprocenten for undersøgelsen var 49, hvilket er tilfredsstillende for denne type undersøgelse. Tabel 1 viser fordelingen af forskellige erhvervsgrupper blandt hhv. de adspurgte og de, som har besvaret undersøgelsen. Tabellen viser, at fordelingerne er nogenlunde ens, dog er der en klar underrepræsentation af politikersvar og en klar overrepræsentation af svar fra erhvervslivet samt fagorganisationer. Tabel 1: Andelen af forskellige erhvervsgrupper blandt hhv. adspurgte og indkomne svar. Procent (antal i parentes). Adspurgte Svar Politikere 24,0 (69) 17,7 (25) Embedsmænd 14,6 (42) 12,1 (17) Forsvaret 6,9 (20) 7,8 (11) Forskere 20,5 (59) 20,6 (29) Journalister 7,6 (22) 8,5 (12) Erhvervslivet og fagorganisationer 13,5 (39) 18,4 (26) Andre 12,8 (37) 14,9 (21) Total 100 (288) 100 (141) 9

14 Det sikkerhedspolitiske barometer indeholder spørgsmål, der falder inden for fire temaer, hhv.: 1) Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter 2) Danmarks alliancer 3) Danmarks forsvarspolitik 4) Militære operationer. Der kan desuden skelnes mellem spørgsmål af mere generel karakter og spørgsmål, der knytter sig til specifikke, aktuelle problematikker. Spørgsmålene har været formuleret som påstande, hvor respondenterne har kunne erklære deres grad af enighed ved at svare meget enig / i meget høj grad, enig / i høj grad, hverken/eller, uenig / i lav grad, meget uenig / i mindre grad eller ved ikke. For overskuelighedens skyld er nogle af undersøgelsens resultater præsenteret ved at slå hhv. de to positive kategorier og de to negative kategorier sammen. Fx er kategorierne meget enig og enig slået sammen til kategorien enig, mens kategorierne uenig og meget uenig er slået sammen til kategorien uenig. Ved ikke -svar er konsekvent udeladt af de præsenterede resultater. Derudover skal der for en god ordens skyld gøres opmærksom på, at nogle af spørgsmålene har over de 141 besvarelser, som svarer til den opnåede svarprocent på 49. Det skyldes at nogle få af de adspurgte er faldet fra undervejs i deres besvarelse af spørgeskemaet og derfor ikke tælles med i svarprocenten, der udelukkende omfatter fulde besvarelser. I det følgende præsenteres resultaterne af undersøgelsen opdelt i de fire overordnede temaer. Derefter præsenteres en række krydstabuleringer, der har til formål at afdække centrale sammenhænge i de afgivne besvarelser. Tilsammen udgør disse resultater Center for Militære Studiers sikkerhedspolitiske barometer for Det indsamlede data ligger desuden tilgængeligt på Center for Militære Studiers hjemmeside, og det står således enhver interesseret frit for at foretage sine egne analyser på baggrund heraf. 10

15 3. Resultater 3.1: Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter Figur 13: Respondenternes syn på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. I mindre grad I meget høj grad Har DK haft aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? 4,17 Beskriver aktivisme dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? 3,39 Er en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik svaret på fremtidige udfordringer? 3,57 Har DK haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? 3,61 Har DK indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? 3,20 Står den danske indsats mål med det, som investeres? 3,23 Figur 14: Har Danmark haft en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? Procent. 3 6 I høj grad I lav grad 91 Figur 15: Beskriver aktivisme dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? Procent I høj grad I lav grad 11

16 Figur 16: Er en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik svaret på fremtidige udfordringer? Procent I høj grad I lav grad Figur 17: Har Danmark haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år? Procent I høj grad I lav grad 68 Figur 18: Har Danmark indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag? Procent I høj grad I lav grad 29 12

17 Figur 19: Står den danske indsats mål med det, som bliver investeret? Procent I høj grad I lav grad 19 Figur 20: I hvilken grad respondenterne finder en række emner vigtige i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. 13

18 Figur 21: I hvilken grad respondenterne finder en række redskaber vigtige i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. Figur 22: I hvilken grad respondenterne mener, at DK har en sammenhængende udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 36 14

19 Figur 23: Hvilket land der ifølge respondenterne er foregangsland for Danmark på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område. Procent USA Storbritannien Frankrig Tyskland Holland Norge Sverige Finland Andet Figur 24: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent

20 Figur 25: I hvilken grad respondenterne er enige i, at en stor kinesisk tilstedeværelse i Grønland udgør et sikkerhedsproblem. Gennemsnit og procent Figur 26: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 10 år. Gennemsnit og procent

21 Figur 27: I hvilken grad respondenterne er enige i, at Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år. Gennemsnit og procent

22 3.2: Danmarks alliancer Figur 28: I hvilken grad respondenterne mener, at følgende lande er vigtige alliancepartnere for Danmark. Gennemsnit. Figur 29: I hvilken grad respondenterne mener, at Danmark har fordel af at operere sammen med følgende lande. Gennemsnit. 18

23 Figur 30: I hvilken grad respondenterne mener, at følgende internationale organisationer er vigtige for Danmark. Gennemsnit. Figur 31: I hvilken grad respondenterne mener, at værdier er en drivkraft i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent. 19 I høj grad I lav grad 19

24 Figur 32: I hvilken grad respondenterne mener, at interesser er en drivkraft i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit og procent. 7 6 I høj grad I lav grad 87 20

25 3.3: Danmarks forsvarspolitik Figur 33: I hvilken grad respondenterne mener, at nedenstående forhold udgør en trussel mod Danmark. Gennemsnit. Figur 34: I hvilken grad respondenterne er enig i fire udsagn om konsekvenserne ved at fusionere forsvarsministeriet og forsvarskommandoen. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Mere effektiv sagsbehandling 3,33 Mindre indsigt i forsvarets arbejde og derfor mindre demokratisk kontrol 2,73 Mere effektive internationale operationer 2,86 Mere effektiv økonomistyring 3,50 21

26 Figur 35: En fusion af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre en mere effektiv sagsbehandling. Procent Figur 36: En fusion af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre mindre indsigt i forsvarets arbejde og derfor mindre demokratisk kontrol. Procent Figur 37: En fusion af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre mere effektive internationale operationer

27 Figur 38: En fusion af forsvarsministeriet og forsvarskommandoen vil medføre en mere effektiv økonomistyring Figur 39: I hvilken grad respondenterne er enig i udsagn om konsekvenserne ved de besparelser på ca. 15 % af forsvarsbudgettet, forsvaret skal gennemføre i perioden Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Forsvaret vil blive mere effektivt 3,17 DK vil kunne gennemføre militære operationer uden for rigsfællesskabet som hidtil 2,73 Det vil IKKE påvirke DK's forhold til sine allierede 3,11 Hæren vil blive svækket i forhold til de to andre værn 3,16 Flyvevåbnet vil blive svækket i forhold til de to andre værn 2,61 Søværnet vil blive svækket i forhold til de to andre værn 2,66 Figur 40: Besparelserne vil betyde at forsvaret bliver mere effektivt. Procent

28 Figur 41: Besparelserne vil betyde, at Danmark vil kunne gennemføre militære operationer uden for rigsfællesskabet som hidtil. Procent Figur 42: Besparelserne vil ikke påvirke Danmarks forhold til sine allierede. Procent Figur 43: Besparelserne vil betyde, at hæren vil blive svækket i forhold til de to andre værn. Procent

29 Figur 44: Besparelserne vil betyde, at flyvevåbnet vil blive svækket i forhold til de to andre værn. Procent Figur 45: Besparelserne vil betyde, at søværnet vil blive svækket i forhold til de to andre værn. Procent Figur 46: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyene må udfases pga. alder. Gennemsnit. I mindre grad I meget høj grad Har DK brug for nye kampfly? 3,37 Bør DK anskaffe droner i stedet for kampfly? 2,18 Bør DK anskaffe droner og kampfly? 3,05 Bør DK anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet for kampfly? 2,79 25

30 Figur 47: Mener du, at Danmark har brug for nye kampfly? Procent. 29 I høj grad I lav grad Figur 48: Mener du, at Danmark bør anskaffe droner i stedet for kampfly? Procent I høj grad I lav grad Figur 49: Mener du, at Danmark bør anskaffe droner og kampfly? Procent I høj grad I lav grad 14 26

31 Figur 50: Mener du at Danmark bør anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet for kampfly? Procent I høj grad I lav grad 20 Figur 51: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 82 27

32 3.4: Militære operationer Figur 52: Respondenternes holdning til den danske indsats i Afghanistan. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Danmark trækker sig ud af Afghanistan for tidligt 2,41 Danmark efterlader Helmand i en bedre situtation end i 2006 Danmark efterlader Afghanistan i en bedre situation end i ,24 3,32 Danmarks indsats i Afghanistan har givet indflydelse hos allierede 4,21 Danmarks indsats i Afghanistan har været for militært fokuseret 3,18 Danmarks indsats i Afghanistan har været for civilt fokuseret 2,18 Danmark har lært meget af indsatsen i Afghanistan 3,96 Figur 53: Danmark trækker sig ud af Afghanistan for tidligt. Procent Figur 54: Danmark efterlader Helmand i en bedre situation end i Procent

33 Figur 55: Danmark efterlader Afghanistan i en bedre situation end i Procent Figur 56: Danmarks indsats i Afghanistan har givet indflydelse hos allierede. Procent Figur 57: Danmarks indsats har været for militært fokuseret. Procent

34 Figur 58: Danmarks indsats har været for civilt fokuseret. Procent Figur 59: Danmark har lært meget af indsatsen i Afghanistan. Procent

35 Figur 60: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Gennemsnit og procent Figur 61: I hvilken grad respondenterne mener, at Danmark siden 2001 har formået at samtænke civile og militære indsatser i internationale operationer. Gennemsnit og procent I høj grad I lav grad 25 31

36 Figur 62: Respondenternes holdning til, hvordan Danmark skal prioritere sit forsvar. Valget stod mellem fire modeller. Procent Defensiv forsvarsstyrke Langsigtet stabiliseringsstyrke International indsatsstyrke Humanitær indsatsstyrke 46 Figur 63: I hvilken grad respondenterne mener, at forsvaret har behov for at udvikle sine kapaciteter på en række områder inden for de næste fem år, for at kunne imødegå nye trusler. Gennemsnit. 32

37 Figur 64: Respondenternes holdning til dansk deltagelse i en evt. militær aktion i hhv. Syrien og Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage i den militære aktion 2,12 2,88 DK bør deltage i den militære aktion, hvis FN-mandat 3,02 3,54 DK bør deltage i den militære aktion også uden FN-mandat 1,86 2,36 DK bør bidrage med civile kapaciteter til at støtte op om et militært angreb 2,77 3,50 Syrien Iran Note: Syrienspørgsmålet lød som følger: Det diskuteres hvorvidt det internationale samfund bør gribe ind i borgerkrigen i Syrien. Hvis en sådan militær aktion blev planlagt inden for det næste år, i hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Iranspørgsmålet lød som følger: Det diskuteres, hvorvidt Israel, USA og allierede vil bombe Iran pga. landets atomprogram. Hvis et sådant angreb blev planlagt inden for det næste år, i hvilken grad er du enig i følgende udsagn? Figur 65: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien. Procent

38 Figur 66: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien, hvis der foreligger et eksplicit FNmandat. Procent Figur 67: Danmark bør deltage i den militære aktion i Syrien, også selv om der ikke foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent Figur 68: Danmark bør bidrage med civile kapaciteter i Syrien til at støtte op om et militært angreb. Procent

39 Figur 69: Danmark bør deltage i den militære aktion i Iran. Procent Figur 70: Danmark bør deltage i den militære aktion i Iran, hvis der foreligger et eksplicit FNmandat. Procent Figur 71: Danmark bør deltage i den militære aktion i Iran, også selvom der ikke foreligger et eksplicit FN-mandat. Procent

40 Figur 72: Danmark bør bidrage med civile kapaciteter i Iran til at støtte op om et militært angreb. Procent

41 3.5: Centrale sammenhænge Aktivisme som skillelinje a) Er der en sammenhæng mellem synet på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og vurderingen af indsatsen i Afghanistan? Figur 73: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der mener, at aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag. Procent Figur 74: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der IKKE mener, at aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag. Procent

42 Figur 75: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent Figur 76: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der IKKE mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent

43 Figur 77: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der mener, at Danmark har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag. Procent Figur 78: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der IKKE mener, at Danmark har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag. Procent

44 Figur 79: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der mener, at Danmark har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år. Procent Figur 80: I hvilken grad respondenterne er enige i, at ISAF s operationer i Afghanistan fra har været en sejr. Respondenter der IKKE mener, at Danmark har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år. Procent

45 b) Er der en sammenhæng mellem synet på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og holdningen til at deltage i en evt. militær aktion mod Syrien eller Iran? Figur 81: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Syrien. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,52 3,29 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,45 3,8 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,17 2,84 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,59 3,79 Respondenter der ikke mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer Figur 82: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,43 2,44 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,32 3,33 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,30 2,11 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,52 2,93 Respondenter der ikke mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer 41

46 Figur 83: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Syrien. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 2,74 2,81 DK bør deltage hvis FN-mandat 3,43 3,50 DK bør deltage, også uden FN-mandat 2,26 2,37 DK bør bidrage med civile kapaciteter 3,43 3,56 Respondenter der ikke mener, aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Respondenter der mener, aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Figur 84: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 2,00 2,20 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,86 3,10 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,70 2,00 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,68 2,83 Respondenter der ikke mener, aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Respondenter der mener, aktivisme beskriver dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Figur 85: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Syrien. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,79 3,27 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,92 3,76 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,25 2,72 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,75 3,77 Respondenter der ikke mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år Respondenter der mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år 42

47 Figur 86: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,21 2,46 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,25 3,33 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,13 2,13 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,04 3,08 Respondenter der ikke mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år Respondenter der mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år Figur 87: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Syrien. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 2,25 3,28 DK bør deltage hvis FN-mandat 3,06 3,75 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,91 2,65 DK bør bidrage med civile kapaciteter 3,13 3,63 Respondenter der ikke mener, DK har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Respondenter der mener, DK har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Figur 88: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,65 2,49 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,71 3,34 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,38 2,19 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,40 3,00 Respondenter der ikke mener, DK har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag Respondenter der mener, DK har indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik i dag 43

48 c) Er der en sammenhæng mellem, hvorvidt aktivisme opfattes som løsningen på fremtidige udfordringer, og hvorvidt forsvarsforbeholdet ønskes afskaffet? Figur 89: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Respondenter, der mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent Figur 90: I hvilken grad respondenterne mener, at det danske forsvarsforbehold bør afskaffes. Respondenter, der IKKE mener, at en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer. Procent

49 d) Er der en sammenhæng mellem holdningen til hvorvidt indsatsen i Afghanistan var en sejr og holdningen til at deltage i en evt. militær aktion mod Syrien eller Iran Figur 91: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Syrien. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 2,3 3,3 DK bør deltage hvis FN-mandat 3,1 3,6 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,8 2,9 DK bør bidrage med civile kapaciteter 3,0 3,8 Respondenter der ikke mener, ISAF's operationer i Afghanistan fra har været en sejr Respondenter der mener, ISAF's operationer i Afghanistan fra har været en sejr Figur 92: I hvilken grad respondenterne er enige i, at DK bør deltage i en evt. militær aktion i Iran. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig DK bør deltage 1,6 2,7 DK bør deltage hvis FN-mandat 2,6 3,3 DK bør deltage, også uden FN-mandat 1,5 2,3 DK bør bidrage med civile kapaciteter 2,9 3,2 Respondenter der ikke mener, ISAF's operationer i Afghanistan fra har været en sejr Respondenter der mener, ISAF's operationer i Afghanistan fra har været en sejr 45

50 Kampflyindkøb e) Er der en sammenhæng mellem synet på dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik og holdningen til indkøb af nye kampfly? Figur 93: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyene må udfases pga. alder. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Har DK brug for nye kampfly? 2,57 3,7 Bør DK anskaffe droner i stedet for kamplfly? 2,2 2,21 Bør DK anskaffe både droner og kampfly? 2,45 3,3 Bør DK anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet? 2,62 2,85 Respondenter der ikke mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer Figur 94: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyene må udfases pga. alder. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Har DK brug for nye kampfly? 1,76 3,81 Bør DK anskaffe droner i stedet for kamplfly? 2,14 2,43 Bør DK anskaffe både droner og kampfly? 1,86 3,34 Bør DK anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet? 2,62 2,9 Respondenter der ikke mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år Respondenter der mener, DK har haft indflydelse gennem sin udenrigs- og sikkerhedspolitik de sidste 20 år 46

51 f) Er der en sammenhæng mellem hvilket land der opfattes som foregangsland for Danmark på det udenrigs- og sikkerhedspolitiske område og holdningen til indkøb af kampfly? Figur 95: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyene må udfases pga. alder. Foregangslande grupperet i interventionstraditioner. Gennemsnit ,59 3 2,93 2,41 3,2 2,75 2,59 3,18 2 2,05 1 Har DK brug for nye kampfly? Bør DK anskaffe droner i stedet for kamplfly? Bør DK anskaffe både droner og kampfly? Bør DK anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet? Aktivistisk interventionstradition (USA, Storbritannien og Frankrig) Ikke-aktivistisk interventionstradition (Tyskland, Nordiske lande og andre) 47

52 Grad af enighed g) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, hvordan Danmark skal prioritere sit forsvar i fremtiden og holdningen til indkøb af kampfly? Figur 96: Respondenternes holdning til, hvordan flyvevåbnet bør udstyres, når F-16 flyene må udfases pga. alder. Respondenter grupperet efter hvilken model for de danske styrker, de foretrækker. Gennemsnit. 5 4,1 4 3,6 3,5 3,5 3, ,3 2,2 2,0 2,0 2,5 2,1 2,6 2,6 2,1 3,0 2,3 1 Har DK brug for nye kampfly? Bør DK anskaffe droner i stedet for kamplfly? Bør DK anskaffe både droner og kampfly? Bør DK anskaffe transportfly og kamphelikoptere i stedet? Defensiv forsvarsstyrke Langsigtet stabiliseringsstyrke Humanitær indsatsstyrke International indsatsstyrke 48

53 Prioritering og besparelser i forsvaret h) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, om en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer og holdningen til på hvilke områder forsvaret har behov for at udvikle sine kapaciteter for at imødegå nye trusler? Figur 97: I hvilken grad respondenterne mener det danske forsvar har behov for at udvikle sine kapaciteter på en række områder. Gennemsnit. I mindre grad I meget høj grad Arktis Efterretning Specialoperationer Samtænkning Maritime sikkerhedsoperationer Kapacitetsopbygning Værnsfælles operationer Kombinerede våbenarter Beredskab Respondenter der ikke mener, at en aktivisktisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, at en aktivisktisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer 49

54 Meget uenig Meget enig i) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, om en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer og holdningen til konsekvenserne ved besparelser i forsvaret? Figur 98: I hvilken grad respondenterne er enig i udsagn om konsekvenserne ved de besparelser på ca. 15 % af forsvarsbudgettet, forsvaret skal gennemføre i perioden Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Forsvaret vil blive mere effektivt 3,1 3,4 DK vil kunne gennemføre militære operationer uden for rigsfællesskabet som hidtil 2,6 3,0 Det vil IKKE påvirke DK's forhold til sine allierede 2,9 3,8 Respondenter der ikke mener, en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer j) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, hvordan Danmark skal prioritere sit forsvar i fremtiden og holdningen til konsekvenserne ved besparelser i forsvaret? Figur 99: I hvilken grad respondenterne er enig i udsagn om konsekvenserne ved de besparelser på ca. 15 % af forsvarsbudgettet, forsvaret skal gennemføre i perioden Gennemsnit ,6 3,7 3 3,2 2,8 3 3,0 3,2 2,9 2,4 2,5 2,5 2,5 2 1 Forsvaret vil blive mere effektivt DK vil kunne gennemføre militære operationer uden for rigsfællesskabet som hidtil Det vil IKKE påvirke DK's forhold til sine allierede Defensiv forsvarsstyrke Langsigtet stabiliseringsstyrke Humanitær indsatsstyrke International indsatsstyrke 50

55 Meget uenig Meget enig k) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, hvordan Danmark skal prioritere sit forsvar i fremtiden, og vurderingen af indsatsen i Afghanistan? Figur 100: Respondenternes holdning til den danske indsats i Afghanistan. Gennemsnit ,93 4,04 3,61 3,68 3,7 3,25 3,2 3 2,6 2,5 2,62 2,3 2 1,71 1,7 1,71 1,43 1,7 1 Trak DK sig for tidligt ud af Afghanistan? Efterlades Helmand i bedre situation? Efterlades Afghanistan i bedre situation? ISAF's operationer i Afghanistan fra har været en sejr? Defensiv forsvarsstyrke Langsigtet stabiliseringsstyrke Humanitær indsatsstyrke International indsatsstyrke 51

56 Arktis l) Er der en sammenhæng mellem holdningen til, om en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer og holdningen til Grønlands rolle i dansk udenrigs og sikkerhedspolitik? Figur 101: Respondenternes holdning til fem udsagn om Grønland og dets rolle i dansk udenrigsog sikkerhedspolitik. Gennemsnit. Meget uenig Meget enig Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 4,2 4,4 En stor kinesisk tilstedeværelse i Grønland udgør et sikkerhedsproblem 2,8 3,6 Grønland vil blive selvstændigt inde for 10 år 2,2 2,6 Grønland vil blive selvstændigt inden for 20 år 3,1 3,3 Grønland vil IKKE blive selvstændigt inden for 20 år 2,9 3,0 Respondenter der ikke mener, en aktivistisk udenrigs- og sikkerhedspolitik er svaret på fremtidige udfordringer Respondenter der mener, aktivisme er svaret på fremtidige udfordringer 52

57 Forsvarets behov for at udvikle sin kapacitet i Arktis m) Er der en sammenhæng mellem holdningen til hvordan Grønland bør prioriteres i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, og holdningen til forsvarets behov for at udvikle sine kapaciteter i Arktis? Figur 102: Holdningen til forsvarets behov for at udvikle sin kapacitet i Arktis. For respondenter der erklærer sig hhv. enige og uenige i to udsagn om Grønlands rolle i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Gennemsnit. 5 4,21 4,31 4 3,76 3 2, Grønland bør prioriteres højt i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik Stor kinesisk tilstedeværelse i Grønland udgør et sikkerhedsproblem 53

58

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Socialdemokratiets Forsvarspolitik

Socialdemokratiets Forsvarspolitik Socialdemokratiets Forsvarspolitik 5. september 2008 v/forsvarsordfører John Dyrby Paulsen (S) Agenda: 1. Tidsplan for forsvarsforhandlingerne 2. Er danske soldater gode? 3. Hvad gør S? 4. Holdningsundersøgelse

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2016 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Mikkel

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh

Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Perspektiver for dansk udenrigspolitik efter Fogh Rasmus Brun Pedersen Lektor, PhD Institut for statskundskab & Institut for Erhvervskommunikation Aarhus Universitet Email: brun@ps.au.dk Udenrigspolitisk

Læs mere

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så?

Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Den udenrigspolitiske aktivisme: Hvorfor? Hvordan? Og hvad så? Lektor, Jens Ringsmose Institut for Statskundskab Syddansk Universitet INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Plottet 1. Hvad er dansk udenrigspolitisk

Læs mere

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012

Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 1 Tale ifm arrangementet Policy Director for en dag, Kastellet, 5. marts 2012 Vi skaber vores egen skæbne Da jeg var dreng besøgte vi ofte mine bedsteforældre i deres hus i Stubberup på Lolland. Der havde

Læs mere

Radikale principper for forsvarspolitikken

Radikale principper for forsvarspolitikken Radikale principper for forsvarspolitikken Tag ansvar Radikale principper for forsvarspolitikken 1.0. Radikale principper for forsvarspolitikken - Forsvaret er blot et af mange instrumenter i Danmarks

Læs mere

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge

Mangel på penge er roden til alt ondt, sagde George Bernhard Shaw, mens den amerikanske rigmand Paul Getty nøjedes med at konstatere, at Penge Som bekendt skiftede regeringsmagten hænder ved seneste folketingsvalg, hvilket betød overdragelse af landets ministerier til den nye regering. Især tre ministerier har Folk & Sikkerheds interesse, nemlig

Læs mere

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden

Flyvevåbnets kampfly. - nu og i fremtiden Flyvevåbnets kampfly - nu og i fremtiden Danmark skal have nyt kampfly for: fortsat at kunne udfylde rollen som luftens politi over Danmark og imødegå evt. terrortrusler. fortsat at råde over et højteknologisk

Læs mere

Udgangspunkter: De 16 udsagn er:

Udgangspunkter: De 16 udsagn er: Foreløbige undersøgelsesresultater 21 september 2015 HOD s kvalificerende undersøgelse HOD s undersøgelse til kvalificering af HR-målingernes resultater har basis i såvel Forsvarets nyligt gennemførte

Læs mere

Forsvarets. mission og vision

Forsvarets. mission og vision Forsvarets mission og vision Forsvarets mission Ved at kunne kæmpe og vinde fremmer Forsvarets soldater en fredelig og demokratisk udvikling i verden og et sikkert samfund i Danmark Forsvaret Forsvarskommandoen

Læs mere

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV

DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV DANSK SØMAGT I ET STRATEGISK PERSPEKTIV Af Kontreadmiral Nils Wang Artiklen er skrevet med afsæt i den tale, som forfatteren holdt ved åbningen af konferencen Seapower.dk., som Søe-Lieutenant-Selskabet

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012

En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 En analyse af vilkår for dansk forsvarspolitik strategiske valg 2012 Denne analyse er en del af Center for Militære Studiers forskningsbaserede myndighedsbetjening af forsvarsforligskredsen. Formålet med

Læs mere

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3389 - udenrigsanliggender Bilag 2 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, sagsnr: 2015-214 FORSVARSMINISTERET Den 4. maj 2015 Rådsmøde (udenrigsanliggender, inkl. forsvar) den

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I GLOBAL POLITIK OG SIKKERHED UENDELIG KRIG? DANMARK, SAMTÆNKNING OG STABILISERING AF GLOBALE KONFLIKTER HENRIK Ø. BREITENBAUCH JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Studier i global politik og sikkerhed

Læs mere

Dansk forsvar i den nye verdensorden

Dansk forsvar i den nye verdensorden Dansk forsvar i den nye verdensorden Det handler om mennesker Dansk forsvar i den nye verdensorden et radikalt oplæg til det kommende forsvarsforlig Indhold: Kampfly i kontekst.... side 2 Tre fokusområder

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2

ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 Bent Jensen ULVE, FÅR OG VOGTERE 2 DEN KOLDE KRIG I DANMARK 1945-1991 UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Gyldendal Indhold 13. Danmarks militære forsvar - var det forsvarligt? 13 Tilbud

Læs mere

Formanden: Den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Holger K. Nielsen, for begrundelse. Begrundelse

Formanden: Den første, der får ordet, er ordføreren for forespørgerne, hr. Holger K. Nielsen, for begrundelse. Begrundelse 1) Forespørgsel nr. F 4: Forespørgsel til forsvarsministeren [om køb af kampfly]: Hvad kan regeringen oplyse om planerne vedrørende køb af nye kampfly i lyset af rapporten fra Dansk Institut for Militære

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelse af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik september 2010 Version 1 Side 1 af 5 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af

Læs mere

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014

På vej mod fuldt afghansk ansvar Afghanistanplanen 2013-2014 - Regeringen har sammen med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance vedtaget en toårig plan for den danske indsats i Afghanistan 2013-2014. Planen afløser både Helmand-planen

Læs mere

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme.

100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. 1 100-dages talen januar 2012 Solidaritet (Center for Militære Studier) Tak fordi jeg måtte komme. Det er ikke tilfældigt, jeg holder netop denne tale i dag. Og for jer, her på Center for Militære Studier.

Læs mere

Januar, 2013 BILAG 1 TIL PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT BESKRIVELSE AF PROJEKTER FOR 2013

Januar, 2013 BILAG 1 TIL PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT BESKRIVELSE AF PROJEKTER FOR 2013 Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt Januar, 2013 BILAG 1 TIL PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT BESKRIVELSE AF PROJEKTER FOR 2013 Dette

Læs mere

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde.

Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder mig at se det flotte fremmøde. Oplæg af forsvarsminister Søren Gade på Venstres antiterrorkonference Fredag d. 27. januar 2006 kl. 9.30-15.30 Fællessalen på Christiansborg Tak for invitationen til at tale på denne konference. Det glæder

Læs mere

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken

Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken Borgerlige vælgere sender blå blok på bænken 43 procent af de vælgere, der ved seneste valg stemte borgerligt, mener, at blå blok trænger til at komme i opposition. Det fremgår af en meningsmåling, som

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse over 2013

Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Tilfredshedsundersøgelse over 2013 Spørgeskema VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse har til formål at afdække tilfredsheden med kvaliteten af konsulenternes rådgivning og vejledning. 104 virksomheder

Læs mere

Danskerne ønsker valg om sundhed

Danskerne ønsker valg om sundhed Danskerne ønsker valg om sundhed Sundhedsvæsenet er det vigtigste tema for vælgerne, når de skal stemme ved det kommende folketingsvalg. Derefter følger skattepolitik og beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitik.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK.

Læs mere

Italesættelse af krigen i Afghanistan

Italesættelse af krigen i Afghanistan Italesættelse af krigen i Afghanistan 1 Fakta Danmark har i alt (gennem årene) haft over 10.000 tropper udstationeret i Afghanistan. 43 soldater er blevet dræbt. Der er brugt mere end 13 milliarder danske

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt?

Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Er vidensmonopolet på efterretningsvirksomhed brudt? Indlæg af chefen for operations- og analysesektoren, Peter Michael Nielsen, ved en workshop om Efterretningstjenesters Vidensproduktion den 18. november

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres

Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres 19. august, 2012 Politikerne tager fejl: Dansk udenrigspolitik skal omprioriteres I stedet for at ofre danske soldaters liv på umulige opgaver bør Danmark føre en ny udenrigspolitik. En udenrigspolitik,

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri

Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri Vrede vestjyder afviser Løkkes stemmefiskeri På trods af VK-regeringens hjælpepakke til peger kun hver 11. vestjyde på Venstre som partiet, der vil løse udkantsdanmarks problemer. Kan koste venstre sejren

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan. Marts 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Forsvarets understøttelse af sine militære operationer i Afghanistan Marts 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Forsvarets understøttelse

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Den nationale forsvarsindustrielle strategi

Den nationale forsvarsindustrielle strategi 27. juni 2013 Arbejdsgruppen om en forsvarsindustriel strategi Den nationale forsvarsindustrielle strategi Indledning Truslerne mod Danmark kan opstå overalt i verden og er uforudsigelige og komplekse.

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2013

Nyhedsbrev marts 2013 Nyhedsbrev marts 2013 med forsvars- beredskabs- og sikkerhedspolitisk fokus Tema: Forslag til lov om ændring af Forsvarsloven Forsvarsministeren fremsatte kort efter nytår forslag til lov om ændring af

Læs mere

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU.

- en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. - en drivkraft i det sociale arbejde? Maja Lundemark Andersen, lektor, Ph.d. i socialt arbejde, AAU. Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor i socialt arbejde

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010

Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Forsvarsministerens tale på Harvard University, Belfers Center, den 3. november 2010 Talen følger efter et kort oplæg fra USA's tidligere ambassadør til NATO Professor Nicolas Burns og er en del af universitetets

Læs mere

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7

Type: AT-synopsis Fag: Fysik og Historie Karakter: 7 Indledning og problemformulering Anden verdenskrig blev afsluttet i 1945 og det lod USA i en fronts krig med Japan. Den 6. august 1945 kastet USA bomben little boy over Hiroshima. Man har anslået at 80.000

Læs mere

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.

PIAAC i Norden. Seminar Tórshavn 29 september 2015. Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi. PIAAC i Norden Seminar Tórshavn 29 september 2015 Anders Rosdahl SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, København www.sfi.dk ar@sfi.dk 16-10-2015 1 Oversigt 1. PIAAC 2. Norden og andre lande

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum

Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt. Fælles ambitioner for folkeskolen. læring i centrum Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 202 Offentligt Fælles ambitioner for folkeskolen læring i centrum Fælles ambitioner mangler Mange forskellige faktorer rundt om selve undervisningssituationen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001:

Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: KAPITEL 7 De internationale konflikter Folketingsbeslutning 2001: Danske soldater til Afghanistan Beslutning i det danske folketing den 14. december 2001: Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske

Læs mere

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017

Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 10. april 2014 Organiseringen af ledelsen af forsvaret og tillæg til aftale på forsvarsområdet 2013-2017 En ændret organisering af den øverste ledelse skal bidrage til den yderligere effektivisering af

Læs mere

De lette krige og de hårde sejre

De lette krige og de hårde sejre DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER STRANDGADE 56 1401 København K 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk DIIS Brief De lette krige og de hårde sejre Mikkel Vedby Rasmussen December 2004 Dette brief

Læs mere

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011

Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 SIUMUT ORDFØRERTALE Redegørelse til Folketinget om det nordiske samarbejde og om arktisk samarbejde Folketinget d. 17. november 2011 Doris Jakobsen På Siumuts vegne skal jeg starte med at takke den nye

Læs mere

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser.

Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. Bilag 3 Videnskabelige undersøgelser. Bilag 3 indeholder en beskrivelse af aktuelle videnskabelige undersøgelser samt en kort beskrivelse af tidligere undersøgelser. AKTUELLE UNDERSØGELSER Undersøgelse

Læs mere

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007

Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder- og leder, juli 2007 April 2015 BESTEMMELSE FOR UANSØGT AFGANG AF STUDERENDE VED FORSVARSAKADEMIETS UDDANNELSER. Ref.: a. FPTBST 180-6 Bestemmelse for uansøgt afgang af elever på grund- og videreuddannelser til mellemleder-

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

KOMMISSORIUM 4. december 2013

KOMMISSORIUM 4. december 2013 KOMMISSORIUM 4. december 2013 Bilag: 1 STYRKELSE AF FORSVARSMINISTERIETS OPGAVELØSNING I ARKTIS Indledning Der sker i disse år store og gennemgribende forandringer i Arktis. Klimaforandringerne i Arktis

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

Kvalitet i opgaveløsningen

Kvalitet i opgaveløsningen Nationale opgaver 1N Støtte til Forsvaret Anmodninger fra Forsvaret skal tilfældene inden for rammerne af Forsvarskommandoens direktiv for Hjemmeværnets operative anvendelse samt respektive operative myndigheders

Læs mere

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013

Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 26 Offentligt Til Folketingets Forsvarsudvalg 3. december 2013 Forsvarets ledelse Jeg har i onsdags i Søe-Lieutenant-Selskabet givet et debatoplæg med argumenter

Læs mere

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015

BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG SURVEY MED FOLKETINGSPOLITIKERNE. September 2015 CLICK TO ADD TEXT BYGGET PÅ KOMPETENCER. OG KOMPETENCER Vi kombinerer altid faglig indsigt I kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. LOBBYISME PÅ CHRISTIANSBORG

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Citat 1: Jens Rohde om Lissabontraktaten:...spillereglerne for borgerne forbedres, (Ny EU grundlov styrker dine rettigheder, Politiken, 01.12.2009).

Citat 1: Jens Rohde om Lissabontraktaten:...spillereglerne for borgerne forbedres, (Ny EU grundlov styrker dine rettigheder, Politiken, 01.12.2009). MATRIX De indsamlede citater er blevet placeret i et matrixskema for at skabe overblik. Citaterne er blevet indsat efter det tidsinterval, de blev udtalt i, og dernæst efter hvilken overordnet holdning

Læs mere

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse,

Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner. Tabelsamling. Dansk Center for Forskningsanalyse, Arbejdsvilkå r ved de tidligere og nuværende sektorforsknings-institutioner Tabelsamling Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab Aarhus Universitet Marts 2012 Carter Bloch Heidi

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE

HØRINGSNOTAT. 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE HØRINGSNOTAT 12. november 2014 HØRINGSNOTAT VEDR. FORSVARETS MILITÆRE MASTERUDDANNELSE Indledning Forsvarsministeriet sendte den 2. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om Forsvarets militære masteruddannelse

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige

40.000 33.500 33.400 30.000 23.600 20.000. Danmark Finland Norge Sverige Notat: DANMARK HAR DOBBELT SÅ HØJ SU SOM SVERIGE, FINLAND OG NORGE 01-06-2016 Af cheføkonom Mads Lundby Hansen (21 23 79 52) og chefkonsulent Jørgen Sloth Bjerre Hansen Resumé Den danske SU er den højeste

Læs mere

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag

Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag Familiens behov og forventninger til barselsplejen i dag KONFERENCEN FORÆLDRE OG NYFØDT - SUNDHEDSVÆSENETS INDSATSER DE FØRSTE 14 DAGE VEJLE 1.11.2013 Tine Rostgaard Professor Institut for Statskundskab

Læs mere

info info tema Sikkerhedspolitik Forbehold fra en svunden tid o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k Når alt kommer til alt.

info info tema Sikkerhedspolitik Forbehold fra en svunden tid o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k Når alt kommer til alt. info s i k k e r h e d s p o l i t i s k o p l y s n i n g o m s i k k e r h e d s p o l i t i k info feb 09 Med udgangen af 2004 overtog EU missionen i Kosovo fra NATO. Hermed kunne Danmark ikke længere

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed

Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed København, den 23.05.2014 Ny undersøgelse: Se og Hør-sagen skader journalisters troværdighed Fire ud af ti danskere mener, at Se og Hør-sagen har påvirket deres generelle opfattelse af journalister negativt.

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

Hvilke betydninger tillægger voksne en ADHD diagnose. Maja Lundemark Andersen, socialrådgiver, cand.scient.soc og ph.d.

Hvilke betydninger tillægger voksne en ADHD diagnose. Maja Lundemark Andersen, socialrådgiver, cand.scient.soc og ph.d. Hvilke betydninger tillægger voksne en ADHD diagnose Maja Lundemark Andersen, socialrådgiver, cand.scient.soc og ph.d. Afhandlingens drivkraft ADHD som sociologisk forskningsområde Forskning og praksis

Læs mere