Virksomhedskriminalitet i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedskriminalitet i Danmark 2005-2007"

Transkript

1 Dispute and Forensic Services Virksomhedskriminalitet i 25-2 Uddrag fra Global Economic Crime Survey

2 Introduktion I sommeren 2 har Pricewaterhouse- Coopers for fjerde gang gennemført en global undersøgelse af i offentlige og private virksomheder gennem de seneste 2 år. Undersøgelsen er denne gang øget fra 3.6 til 5. virksomheder og giver en unik indsigt i omfang og konsekvenser af den faktiske på verdensplan. I undersøgelsen indgår med 5 og med 2.55 virksomheder. Som supplement til den internationale rapport præsenterer PwC i her hovedresultaterne fra den danske del af undersøgelsen sammenholdt med virksomheder i og globalt. Endvidere foretages sammenligninger til tidligere undersøgelser. Undersøgelsen er foretaget af et uafhængigt analysebureau, der på lokalt sprog har interviewet primært den øverste ledelse. Virksomhederne er tilfældigt udvalgt i det enkelte land og sikret anonymitet i forhold til PwC. I består undersøgelsespopulationen af landets 5 største virksomheder. Former for i undersøgelsen Som følge af forskelle i retssystemer og kulturer er der i de enkelte lande varierende opfattelser af, hvad er. Undersøgelsen anvender derfor en bred afgrænsning af handlinger inden for, hvilke er blevet beskrevet for de interviewe de per soner. Handlingerne kan være rettet mod virksomheden eller begået af virksomheden. Nedenfor i figur 2 er vist eksempler på typiske kriminalitetshandlinger, som indgår i undersøgelsen. Sammenfattende be næv nes denne type kriminalitet også Besvigelser eller Fraud. Fokusområder For at kunne følge ændringerne i en over tid har de hidtil gennemførte undersøgelser for årene været baseret på ensartede temaer af spørgsmål. Nedenfor i figur 3 ses de hovedspørgsmål, som undersøgelsen besvarer. Virksomhedskriminalitet en vedvarende udfordring Undersøgelsen viser en vedvarende høj forekomst af, som synes immun over for ledelsens forsøg på at kontrollere den. Virksomhedskriminalitet ændrer konstant karakter og er ofte begået af veluddannede ger nings mænd, hvilket gør det vanskeligt at forebygge problemet. Navnlig i inter nationalt orienterede virksomheder forbliver en af de store ledelsesmæssige udfordringer også fremadrettet. Tak til de virksomheder, som med deres deltagelse har muliggjort undersøgelsen. Vi ønsker god fornøjelse med læsningen og ser frem til at dele resultaterne fra den hidtil største undersøgelse af sin art med dansk erhvervsliv og andre interesserede. Søren Primdahl Partner, Dispute & Forensic Services PricewaterhouseCoopers 1 Antal virksomheder i undersøgelsen 2 Former for 3 Fokusområder for undersøgelsen Misbrug af aktiver Krænkelse af patenter, varemærker og andre rettigheder (immaterielle rettigheder) Regnskabsmanipulation Korruption og bestikkelse Omfang og typer Direkte tab og andre indirekte følgevirkninger af Afdækning Årsager Hvid- og sortvaskning af penge Profil af gerningsmanden DK Anden Inddækning af tab Gennemførte sanktioner Forebyggende tiltag Fremtidig risiko

3 Hvad er de overordnede resultater af undersøgelsen? I har hver tredje virksomhed gennem de seneste 2 år været udsat for en eller flere former for. Niveauet er lidt mindre end øvrige lande i og globalt, hvor der over de seneste 6 år er fastholdt et konstant niveau på 3-5 % af adspurgte virksomheder. Sammenlignet med og resten af verden har de adspurgte danske virksomheder et fornuftigt niveau af kontrolforanstaltninger, der skal forebygge og afsløre. Det er på baggrund heraf skuffende, at niveauet af ikke synes at være faldet, og at 36 % af tilfældene i og 6 % i opdages ved tip eller ved en tilfældighed. Virksomhedskriminalitet er et konstant muterende og tilbagevendende problem, som i varierende former og omfang er udbredt i alle lande, virksomhedsstørrelser og brancher. er det gennemsnitlige direkte tab ved den enkelte besvigelse de seneste 2 år steget med ca. % fra DKK 9,1 mio. til DKK 12,8 mio. I er det gennemsnitlige tab steget fra DKK 3,2 mio. til DKK 9, mio. Stigningen ses i dette års undersøgelse at væ re forårsaget af 2 tilfælde med større tab vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Ses der bort fra disse, er tabs niveauet væsentligt lavere i og ikke steget de sidste 2 år. Omregnes det gennemsnitlige tab forholds mæssigt for den danske undersøgelsespopulation på 5 virksomheder, kan det samlede økonomiske tab de sidste to år estimeres til mere end DKK 8 mio. I dette estimat er de 2 større tab ikke medregnet. Danske virksomheder får alene cirka 3 % af de mistede aktiver tilbage. 28 % har tegnet en særlig kriminalitetsforsikring. Ses der bort fra simpel i form af misbrug af aktiver, har 1 % af de danske virksomheder været udsat for regnskabsmanipulation, 1 % for krænkelse af immaterielle rettigheder og 5 % for korruption og bestikkelse. Der er alene tale om konstaterede tilfælde i inden for de sidste 2 år. Regnskabsmanipulation udøves normalt af virksomhedens øverste ledelse og medfører sædvanligvis store konsekvenser i form af direkte økonomiske tab, mistet troværdighed i omverdenen og mistillid hos medarbejdere samt påvirkning af aktiekurser m.m. I blev 29 % af en begået af mellem- eller topledere. Krænkelse af immaterielle rettigheder er siden sidste undersøgelse i 25 steget fra 6 % til 1 % og dermed på niveau med tidligere undersøgelser. I og globalt er niveauet på 1-15 %. Korruption og bestikkelse er siden sidste undersøgelse faldet fra 31 % til 5 %. Dette ligger på linie med andre undersøgelser, der ligeledes viser, at korruption og bestikkelser ikke er udbredt inden for Dan marks grænser. var 5 % af det oplyste samlede økonomiske tab tilknyttet virksomheder, som opererer i lande med høj vækst (The E Emerging Markets): Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Rusland og Tyrkiet. Danske virksomheder, der opererer i vækst lande, bør være særligt opmærksomme på øgede risici tilknyttet især korruption, krænkelse af immaterielle

4 25-2 rettigheder og regnskabsmanipulation. For at udnytte markedsmulighederne eller opnå omkostningsbesparelser i disse lande er der behov for hurtigt at etablere nye kunde- og leverandørforbindelser, tiltrække nye lokale medarbejdere og implementere nye it-systemer samt processer m.m. I en etablerings- eller forandringsfase opstår der ofte nye besvigelsesmuligheder uden et tilstrækkeligt kontrolniveau. Væsentlige midler mod er en stærk virksomhedskultur, som kommunikeres med stærkt commitment fra topledelsen, et målrettet risk management program, nul-tolerancepolitik mod kriminel adfærd og en vedvarende opfølgning på virksomhedens markeder og de forskellige niveauer i virksomheden. Mens det faktiske besvigelsesniveau i ligger på 35 %, forventer 8 % af de adspurgte virksomheder ikke at blive udsat for besvigelser de næste to år. Set i lyset af de seneste 8 års undersøgelse og den omstændighed, at det ofte skyldes tilfældigheder, at en kriminel handling opdages, er det vanskeligt at finde belæg for denne optimisme. Danske virksomhedsledere har fortsat en stor udf ordring i at bekæmpe. Omfang af Virksomhedskriminalitet er fortsat en væsentlig trussel mod virksomheder i. Hver tredje af de adspurgte danske virksomheder oplyser, at de inden for de seneste to år har været udsat for en eller flere virksomhedskriminelle handlinger. Dette niveau er højere end ved undersøgelsen i 25, men på niveau med undersøgelsen i 23. I 2-undersøgelsen er antallet af besvigelser i steget i forhold til det generelle niveau i, der er faldet fra 2 % i 25 til 38 % i 2. ligger nu på niveau med. Se figur. 56 % af de danske virksomheder i undersøgelsen oplyser, at de har 6 til 1 kontroller, der sigter mod at forhindre og afdække besvigelser. 19 % oplyser, at de har flere end 1. Alligevel er der ikke registreret væsentlige fald i antallet af rapporterede besvigelser gennem de seneste 6-8 år. Afsløring af over tid er påvirket af kontrol-paradokset, idet indførelse eller udbygning af kontroller øger antallet af kendte kriminalitetshandlinger. I betragtning af, at 36 % 6 % af fortsat opdages ved tips eller en tilfældighed, må denne målefejl vurderes at være forholdsvis begrænset. Danske virksomheder undervurderer risikoen for Uagtet at hver tredje danske virksomhed rapporterede om en eller flere besvigelser inden for de seneste 2 år, forventer 8 % ikke at blive udsat for besvigel se de næste 2 år. Ved PwCs undersøgelse i 25 gav virksomhederne en tilsvarende vurdering af den fremtidige risiko. 5 % oplyste, at de ikke anså det for sandsynligt, at de inden for de næste år ville blive ramt af en besvigelse. Kun 11 % anså det som en mulighed. En mulig forklaring på denne forskel i opfattelsen af forventning og realitet kan være, at virksomhederne vurderer de nuværende kontroller m.v. til forhindring af besvigelser som værende effektive. Således vurderer 85 %, at den interne kontrol er effektiv. Kontroller kan ikke alene forhindre besvigelser. Når en svaghed er fundet Omfang af geografisk fordelt 5 Omfang af fordelt på hovedtyper % af virksomheder Misbrug af aktiver Krænkelse af patenter og rettigheder Regnskabsmanipulation Korruption og bestikkelse Anden økonomisk kriminalitet Hvidvaskning af penge % af virksomheder

5 og lukket, opstår der nye varianter af. Typer af Den mest almindelige form for er misbrug af aktiver, der dækker over ansattes eller ledelsens personlige berigelse gennem underslæb, tyveri m.v. Denne form for besvigelse har berørt 19 % af alle danske virksomheder, der inden for de seneste 2 år har været udsat for. 1 % har oplevet krænkelser af patenter og rettigheder, 1 % af virksomhederne har været udsat for regnskabsmanipulation, 5 % for korruption/bestikkelse og % har oplevet andre former for økonomisk kriminalitet, se figur 5. Virksomhederne er blevet spurgt om, hvilke former for besvigelser, der efter deres vurdering er de mest udbredte. 28 % anser regnskabsmanipulation for den mest udbredte og 26 % anfører krænkelser af immaterielle rettigheder. De faktiske tal er som nævnt noget mindre. Selv om knap hver femte virksomhed har været udsat for en besvigelse i form af misbrug af aktiver eller krænkelse af patenter og rettigheder, rapporterer 33 %, at de intet gør for at forhindre misbrug af aktiver, og hele 5 %, at de intet gør for at forhindre krænkelse af patenter og rettigheder. Omkostninger ved Undersøgelsen viser, at jo større virksomhederne er, desto større er risikoen for tab ved. Størrelsen af tabet varierer ligeledes med virksomhedens størrelse. I den globale undersøgelse har virksomheder, der har været udsat for besvigelser, rapporteret det økonomiske tab af besvigelserne til sammenlagt cirka USD,2 mia. På globalt plan svarer dette til et gennemsnitligt tab på USD 2, mio. (DKK 12,8 mio.) pr. virksomhed. I 25 udgjorde det gennemsnitlige tab USD 1, mio. Det gennemsnitlige tab pr. virksomhed er således steget med cirka %. De danske virksomheder i undersøgelsen har rapporteret et gennemsnitligt tab på cirka USD 1, mio. (DKK 9, mio.). Heri er indeholdt 2 danske virksomheder, der har rapporteret om tab større end USD 1 mio. (DKK 53 mio.) vedrørende krænkelse af immaterielle rettigheder. Udelades disse 2 tilfælde, udgør det gennemsnitlige tab USD,6 mio. (DKK 3 mio.). I 25 blev det gennemsnitlige tab beregnet til DKK 3,2 mio. Omregnes det gennemsnitlige tab forholdsmæssigt for den danske undersøgelsespopulation på 5 virksomheder, kan det samlede tab anslås til USD 19 mio. eller cirka DKK 8 mio. Heri er udeladt de 2 tab større end USD 1 mio. (DKK 53 mio). I figur 6 er vist de gennemsnitlige tab for de forskellige typer af. Tab i er primært tilknyttet krænkelse af patenter og rettigheder, hvor der i gennemsnit tabes DKK 18 mio. De gennemsnitlige tab for de andre former for er mere beskedne, selv om de for den enkelte virksomhed kan være væsentlige. Ud over det direkte tab ved besvigelsen bliver virksomhederne ofte påført omkostninger til juridisk bistand og opklaring af besvigelsen m.v. Disse økonomiske følgeomkostninger er af virksomhederne globalt estimeret til i gennemsnit at andrage USD,6 mio. eller DKK 2,9 mio. i perioden. I har virksomhederne estimeret omkostninger til gennemsnitligt USD, mio. eller DKK 3, mio. 6 Gennemsnitligt tab fordelt på hovedtyper af Direkte og indirekte omkostninger ved sammenlignet geografisk Misbrug af aktiver Krænkelse af patenter og rettigheder Regnskabsmanipulation Korruption og bestikkelse Anden økonomisk kriminalitet Hvidvaskning af penge, 1,8,3,3 1, 1,3 1,,6, 5, 6,8 6, 6,,8 1 1,1 16, 18, 2 Tab i MDKK MDKK Direkte tab (gennemsnit) 9, 12, 12,8 Ledelsesomkostninger (gennemsnit) 3, 2,6 2,9 12, 1,6 15, Skade på virksomhedens image 92 % 88 % 88 % Fald i aktiekurs *) 83 % 68 % 69 % Negativ påvirkning af arbejdsmoral 92 % 88 % 88 % Svækkelse af forhold til forretningsforbindelser 85 % 86 % 8 % Forhold til myndigheder 81 % 82 % 8 % Omkostninger ved at opfylde myndighedskrav 3 % 8 % 8 % *) kun for børsnoterede selskaber

6 Derudover følger andre skader, som det kan være vanskeligt eller umuligt at opgøre økonomisk, jf. figur på side 5. Afdækning af forudsætter ofte væsentlig involvering af topledelsen, hvilket reducerer ledelsesindsatsen på andre områder. Når en og medfølgende ledelsesomkostninger vurderes under ét, oplyser 8 % eller flere af de danske virksomheder, at der har været følgeskader med nogen eller væsentlig betydning. Følgevirkningerne omfatter påvirkning af virksomhedens image, medarbejderes arbejdsmoral, forhold til forretningsforbindelser og offentlige myndigheder. Dette mønster følger tendensen i og resten af verden. Afdækning af Besvigelser kan være vanskelige at afdække, fordi gerningsmanden ofte forsøger at sløre hæn delsen. Blandt de forskellige metoder til afdækning af besvigelser har interne og eksterne tips afdækket besvigelser i 29 % af de rapporterede danske tilfælde. Intern revision har spillet en afgørende rolle i 19 % af de afdækkede tilfælde, mens % er opdaget ved en tilfældighed. I kun få af de danske tilfælde førte virk somhedernes egne risk management systemer til opdagelse af besvigelsen. Se figur 8. Årsager til For at begå en besvigelse skal gerningsmanden normalt have et incitament (f.eks. dyr livsstil eller situationspres), mulighed for at udføre besvigelsen (f.eks. brist på en kontrol) samt en logisk begrundelse for at udføre handlingen (minimum over for sig selv). I indgår dyr livsstil som motiv i 2 % af tilfældene. Kontrollerne er vurderet som utilstrækkelige i 32 % af tilfældene. I 5 % af tilfældene er gerningsmanden af den opfattelse, at han ikke gør noget forkert. Hvem begår? Den typiske gerningsmand i er en mand på 31- år. Besvigelser begås på alle niveauer i virksomhederne med 2 % af den øverste ledelse og 5 % af mellemledere. Se figur 9 og 1. Halvdelen af gerningsmændene har en højere uddannelse. Til denne kategori hører typisk top- og mellemledere. Ved afgrænsningen af potentielle ger nings mænd i er det karakteristisk, at 5 % af gerningsmændene har været ansat under 2 år i virksomheden. Baggrundscheck af medarbejdere før ansættelse er mindre almindeligt i end i og globalt, se senere figur 12. Inddækning af tab ved 6 % af de danske virksomheder, der har været ramt af, får ifølge undersøgelsen intet erstattet. Dette 8 Hvordan afdækkes Internt tip Intern revision Gerningsmændenes stillings- og uddannelsesniveau Tilfældigt 6 Topledelse 2 Personalerotation 3 3 Mellemledere Anden medarbejdere 5 62 Efterforskning foretaget af myndigheder, f.eks. politi eller statsadvokat 3 Ansat i datterselskab/ midlertidig ansat 1 Eksternt tip Whistle-blowing og tip Automatisk rapportering af mistænkelige transaktioner Kandidatgrad Bachelorgrad Studentereksamen eller derunder % af gerningsmænd Corporate security Fraud Risk Management Andre % af virksomheder 3

7 25-2 skal især ses i sammenhæng med, at 2 % af de adspurgte danske virksomheder ikke har tegnet en kriminalitetsforsikring mod besvigelser. Muligheden for at få inddækket et tab som følge af besvigelser sker normalt enten gennem inddrivelse hos gerningsmanden eller via forsikringsdækning. I 33 % af de danske tilfælde, hvor der er opnået hel eller delvis erstatning, har gerningsmanden inddækket beløbet i 3 % af tilfældene. I % af tilfældene er der opnået erstatning på anden måde, mens kun % er dækket via forsikring. Der er i de fleste tilfælde mulighed for at sikre tekniske beviser til brug for en efterfølgende erstatningssag. Det er vor erfaring, at mange virksomheder ikke er bekendt med dette og derved ikke får sikret sig beviser, herunder elektroniske beviser på servere og i mails m.m. Gennemførte sanktioner De adspurgte virksomheder har allerede i dag en række politikker og kontroller, der tager sigte mod at undgå eller mindske omfanget af. I 2 % af tilfældene vil virksomheden efter konstatering af kriminalitet udbygge eller styrke nuværende kontroller. Når en gerningsmand afsløres, politianmeldes han i 6 % af tilfældene. I % af tilfældene mister gerningsmanden sit arbejde, og i 8 % af tilfældene anlægges en civil retssag med henblik på helt eller delvis at opnå kompensation. Tiltag mod økonomisk I undersøgelsen har virksomhederne i hovedtyper rapporteret om de kontrolsystemer, som de råder over, se figur 12. I er egen intern revision og revi sionskomiteer mindre udbredt end i udlandet. Dette forklares normalt med, at der generelt er mindre virksomhedsstørrelser i. Alene 31 % af de danske virksomheder har en formaliseret kontrol med leverandører, hvilket er noget mindre end på 8 % og globalt på 52 %. Det synes nærliggende for danske virksomheder at overveje en styrkelse heraf. Set i lyset af de allerede etablerede formelle systemer må eventuelt yderligere tiltag formodes at have en mindre marginal effekt ved bekæmpelse af. Når det tages i betragtning, at 5 % af gerningsmændene i har været ansat i virksomheden i under 2 år, kan det tyde på, at virksomhedernes holdninger til ønsket forretningsadfærd ikke kommunikeres tilstrækkeligt til nyansatte. Danske virksomheder bør løbende følge op på, om de etablerede systemer til forebyggelse af følges som planlagt. Gerningsmændene finder imidlertid nye muligheder i takt med, at eksisterende svagheder i systemer sikres. Formelle procedurer skal understøttes af en virksomhedskultur, der afspejler den ønskede adfærd. Virksomhedskulturen 1 Gerningsmandens personprofil 11 Hvor meget af tabet er blevet dækket? Kvinde Mand Ældre end 5 år 1 til 5 år til år Under 3 år 5 5 1% % af gerningsmænd Samlet dækning: Ingen Samlet dækning: Op til 6 % Samlet dækning: 61 % op til 1 %

8 skal fastlægges af den øverste ledelse, da ledelsens adfærd afspejler sig i den øvrige organisation. Virksomheder med en stærk og forankret virksomhedskultur er betydelig mindre sårbare over for. Vækstmarkeder (E-lande) I den internationale rapport er i Section 3 vist en dybdegående analyse af de kriminalitetsproblemer, der typisk møder virksomheder med aktiviteter på The seven emerging markets (E-landene), dvs. Brasilien, Kina, Indien, Indonesien, Mexico, Rusland og Tyrkiet. Analysen er baseret på interviews af 615 lokale virksomheder samt mere end 1.5 eksperter med ledelses- eller investeringserfaring på disse markeder. E-landene har samme typer som øvrige lande i verden. Det specielle ved markederne er den høje vækst, der på virksomhedsniveau gør det nødvendigt med hurtige dynamiske forandringer for at kunne udnytte markedsmuligheder eller opnå omkostningsbesparelser. Det er samtidig markeder, hvor der hersker et helt andet forretningsmiljø, herunder holdning til bestikkelse og inddragelse af familie og venner i forretningstransaktioner. Ingen af markederne har længerevarende tradition med fri handel. Idet der i øvrigt henvises til den internationale rapport, er der efterfølgende kun anført få kommentarer vedrørende danske virksomheder. I rapporterer under 3 % af virksomhederne, at de har oplevet at blive opfordret til at betale bestikkelse, og i alle tilfælde har det været på foranledning af udlændinge. I E-landene varierer antallet af opfordrede virksomheder fra 21 % til 5 % med Rusland, Indonesien og Brasilien blandt de øverste (se fig. 3.5 i international rapport). I udgør de faktisk rapporterede tilfælde af korruption og bestikkelse inden for landets grænser 5 % for de seneste 2 år. I seks af E-landene (Kina ikke undersøgt) varierer den faktiske forekomst inden for de respektive landegrænser fra 6 % til 3 %. Tyrkiet har den laveste andel, mens Indonesien og Rusland har de højeste (se figur 3. i international rapport). Krænkelse af immaterielle rettigheder blandt adspurgte virksomheder i E-landene varierer over 2 år fra 12 % til 28 % mellem landene, hvilket er noget højere end det samlede globale gennemsnit på 15 %. Hvor en udenlandsk virksomhed er involveret som krænker af immaterielle rettigheder, er % af alle forekomster på verdensplan relateret til kinesiske virksomheder. Når danske virksomheder investerer i de nævnte vækstmarkeder, oplyser mere end 5 %, at økonomisk kriminalitet er et væsentligt forhold, der overvejes. Ved investering i Rusland øges dette til 1 % af de adspurgte virksomheder og ved investering i Kina til 6 % af de adspurgte virksomheder. I alle tilfælde har utilstrækkelig lovgivning og korruption været en væsentlig del af overvejelserne. Dette ligger på linie med virksomheder både i og øvrige dele af verdenen. For adspurgte virksomheder i undersøgelsen er der opgjort et samlet globalt tab for på USD.2 billion, hvoraf 5 % (cirka DKK 1 mia.) er relateret til virksomheder, der opererer i E-landene. Mens det gennemsnitlige tab pr. forekomst af globalt udgør DKK 12,8 mio., har virksomheder med aktiviteter i E-landene samlet et dobbelt så stort gennemsnitligt tab. Den internationale rapport viser på side 3 det opgjorte gennemsnitlige tab pr. kriminalitetstype. 12 Udbredelsen af kontrolsystemer i % sammenlignet geografisk 13 Ledelsens risikomæssige overvejelser ved etablering på vækstmarkeder Ansættelsestest Whistle-blowing og tip Oplysninger fra offentlige kilder 36 6 Personalerotation Intern revision Ekstern revision Revisionskomite Corporate security Fraud Risk Management Compliance programmer Interne kontroller Intern undervisning Egne analyseteknikker Etiske retningslinier/adfærdskodeks Intern konsultation/rådgivning Anti-korruptionsplaner/-politik Overvågning af mistænkelige transaktioner Overvågning af leverandører Andre Overvejelser om omkostninger relateret til overholdelse andre krav Overvejelser omkring omkostninger relateret til overholdelse af SEC regler Overvejelser omkring korruption Overvejelser omkring personalets sikkerhed Overvejelser omkring integritet Manglende tillid til håndhævelse af lovgivningen % af virksomheder

9 Fremtidens 1 % af de danske virksomheder er af den opfattelse, at de over de næste 2 år med større sandsynlighed vil blive ramt af. 8 % anser ikke dette for sandsynligt. Cirka en fjerdedel af danske virksomheder anser misbrug af aktiver, regnskabsmanipulation samt krænkelse af patenter og rettigheder for at være de mest udbredte former for. Kontakt PricewaterhouseCoopers Dispute & Forensic Services Strandvejen, 29 Hellerup Søren Primdahl Statsautoriseret revisor Karsten Egedesø Statsautoriseret revisor Lars Østerkryger Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers. Med forbehold af alle rettigheder. PricewaterhouseCoopers betegner det netværk af medlemsfirmaer, der er omfattet af PricewaterhouseCoopers International Limited, hvor hver enkelt virksomhed er en særskilt og uafhængig juridisk enhed.

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 2 l oktober 2009 l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 6 l IR-nyhedsbrev nr. 2 2009 TrygVesta årsrapport 20 l Profil l l Side 1 af 6 l I løbet af 2009 har der været mediefokus på forsikringssvindel. Flere investorer har derfor udtrykt bekymring

Læs mere

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet

IT- SIKKERHED. Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT- SIKKERHED Omfanget og konsekvensen af IT-kriminalitet IT-KRIMINALITET & -SIKKERHED 1 IT-kriminalitet I 2015 rapporterede mellem 32-41% af alle virksomheder om cyberkriminalitet på globalt plan. Dermed

Læs mere

Undersøgelse af uregelmæssigheder

Undersøgelse af uregelmæssigheder Undersøgelse af uregelmæssigheder CERTA råder over medarbejdere, der har omfattende viden og erfaring fra bl.a. politi og efterretningstjenester, når det gælder undersøgelsen og efterforskningen af uregelmæssigheder

Læs mere

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater

PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater PwC s Global CEO Survey 2016 Danske resultater Om PwC s Global CEO Survey 2016 PwC s Global CEO Survey er en af verdens førende toplederundersøgelser og er i år gennemført for 19. gang. Flere end 1.400

Læs mere

Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Arbejdsplan for revisionsudvalget. . Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne.

SURVEY. Årsregnskaberne Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne. Årsregnskaberne 2013 - Hvilke væsentlige fejl retter revisor under revisionen af 2013-årsregnskaberne SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk

ANALYSE. Revisorbranchen i tal. www.fsr.dk Revisorbranchen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk. OM FSR ANALYSE

Læs mere

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014

Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen. Aktiviteter i tal 2014 Hvidvasksekretariatet og Sporingsgruppen Aktiviteter i tal 2014 Underretninger og transaktioner Antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner er tilsvarende tidligere år også steget i 2014.

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion

Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion www.pwc.com/financialcrime Bekæmpelse af hvidvask en praktisk introduktion Tobias Søttrup 1 Introduktion Tobias Søttrup Senior Manager, Internal Audit Services, Danmark www.pwc.dk 2 Agenda 1. del Lidt

Læs mere

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014

Antikorruption. Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Antikorruption Ved CSR-rådgiver Morten Hove Henriksen Uddannelsesdagen 2014 Tendenser og initiativer 3 Incitamenter til at bekæmpe korruption Risikoprofil Undgå straf- og erstatningsansvar Omdømme Konkurrenceparameter

Læs mere

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND

GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND GLOBAL CORRUPTION BAROMETER 2016 HOVEDKONKLUSIONER FRA GRØNLAND TRANSPARENCY INTERNATIONAL GREENLAND KORT OM TI OG TIG Transparency International er en global bevægelse med én vision: En verden hvor politik,

Læs mere

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE

CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE CYBERFORSIKRING OFFENTLIG KONFERENCE Den 23 September 2015 Introduktion Kan en forsikring afdække det økonomiske tab, hvis den risiko organisationen er eksponeret for bliver en realitet? Agenda: Eksponering

Læs mere

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater

EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater Yderligere krav for anvendelse af derivatkontrakter 7. august 2013 EMIR Nye krav for virksomheders anvendelse af OTC-derivater OTC-derivater dækker kontrakter, som handles direkte mellem to parter. Eksempler

Læs mere

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi

Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og strategi 2016 Nye krav om offentliggørelse af skattepolitik Fremtidens skattelandskab: Skattepolitik og

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

Handel med forfalskede og piratkopierede varer:

Handel med forfalskede og piratkopierede varer: Handel med forfalskede og piratkopierede varer: KORTLÆGNING AF DE ØKONOMISKE VIRKNINGER April 2016 SAMMENFATNING Denne undersøgelse giver en opdateret analyse af den virkning, som varemærkeforfalskede

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

ectrl Modtagelse af elektroniske

ectrl Modtagelse af elektroniske ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer. ectrl vejledning 1 ectrl Modtagelse af elektroniske fakturaer Modtagelse af elektroniske fakturaer OBS: Dette dokument opdateres løbende med nye funktioner efterhånden

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Antikorruption og hvidvask

Antikorruption og hvidvask Antikorruption og hvidvask Har din virksomhed et complianceprogram, der sikrer, at I arbejder inden for reglernes område? 2 3 Lovgivningen ændrer sig. Tiden ændrer sig også. Det er i dag ikke altid nok,

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2016 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20

C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 www.pwc.dk/c20bynumbers C20+ by Numbers Analyse af udviklingen i C20 s analyse C20+ by Numbers har for tredje år i træk lavet analysen C20 by Numbers, som giver dig et indblik i udviklingen i regnskabstallene

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen

Advokatundersøgelser. Ved Lars Lindencrone Petersen Advokatundersøgelser Ved Lars Lindencrone Petersen 2 Advokatundersøgelser Hvornår? Hvorfor? Hvordan? Hvor meget? 3 Hvem efterforsker her i landet? Hvilke typer af sager Retsgrundlag Krav til udførelsen

Læs mere

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009:

Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Dansk Erhverv medlemsundersøgelse om værdibaseret ledelse august 2009: Indledning Dette notat præsenterer hovedresultaterne af Dansk Erhvervs undersøgelse af, hvordan virksomhederne arbejder med den værdibaserede

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

CYBER RISIKOAFDÆKNING

CYBER RISIKOAFDÆKNING CYBER RISIKOAFDÆKNING Den 4 september 2015 Kort om Willis WILLIS ER DANMARKS STØRSTE FORSIKRINGSMÆGLER OG BLANDT VERDENS FØRENDE VIRKSOMHEDER MED SPECIALE I RISIKOSTYRING. VI ER PÅ VERDENSPLAN 17.000 ANSATTE

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017

Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Er der styr på anti-hvidvask i den finansielle sektor? November 2017 Hvidvaskningens natur Anbringe Sløre Reintegration Indsamling af beskidte penge Pengene integreres i banken Pengene adskilles fra dets

Læs mere

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune

Forsikrings- og risikostyringsvejledning. Viborg Kommune Forsikrings- og Viborg Kommune Oktober 2015 Side 1 af 5 Forsikrings- og Formål Denne vejledning ligger i naturlig forlængelse af Viborg Kommunes Forsikrings- og risikostyringspolitik. Vejledningen fastlægger

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

Empowerment 2010-2011

Empowerment 2010-2011 Empowerment 2010-2011 Introduktion Bygge- og anlægsbranchen har i mange år været kendetegnet af stigende efterspørgsel og heraf særdeles flotte omsætningstal. Ikke desto mindre har det vist sig, at rigtig

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA

Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 299 6323 JULI 217 Usikkerhed om Donald Trumps retning for USA Der hersker stor usikkerhed om den politiske kurs i USA. Kursen har stor betydning for amerikansk

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal

Alexander Hughes. Management Performance Survey. Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Alexander Hughes Management Performance Survey Nøgletalsanalyse med sammenligningstal Oktober 2016 Østergade 1, 2nd 1100 Copenhagen K Denmark Tel : +45 70 22 43 70 E-mail : copenhagen@alexanderhughes.com

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Til kamp for øget produktivitet

Til kamp for øget produktivitet 14. marts 2012 Til kamp for øget produktivitet Produktivitet. 83 procent af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har fokus på, at forbedret produktivitet kan øge deres indtjening. I

Læs mere

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold

April 2016. Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder. Indhold April 2016 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder Indhold Opsummering...2 Metode...2 Højtuddannede i små og mellemstore virksomheder...3 Ansættelse af studerende... 10 Tilskudsordninger... 11

Læs mere

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser

Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser Sagsnr. 11-0115 - - 28.01.2011 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Behov for whistleblower-ordninger på danske arbejdspladser FTF viser i en ny undersøgelse, at forholdsvis mange FTF

Læs mere

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET

CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET GENNEMSIGTIGHEDSRAPPORT 2010 1 1 CHRISTENSEN KJÆRULFF DEN JURIDISKE STRUKTUR OG EJERSKABET CK Holding 2009 Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab (CVR nr. 32 06 94 36) er moderselskab for den 100% ejede

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

NKT whistleblower GROUP

NKT whistleblower GROUP NKT whistleblower GROUP Alle i NKT koncernen kan indberette Som medarbejder i NKT Cables, Nilfisk-Advance, Photonics Group, og NKT Holding er du en del af NKT koncernen. NKT Holding har det generelle ansvar

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger

Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger Fra intern service til ekstern leverandør - globale løsninger DFM præsentation Søren Andersen Facility Management Director Novozymes A/S 6. oktober 2011 2 Summary og anbefaling FM Deep Dive fra McKinsey

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011

Leverandører til vindmølleindustrien. 31. august 2011 Leverandører til vindmølleindustrien 31. august 2011 Vores team Peter Rønde Jakobsen Corporate Finance Lars Skovgaard Corporate Finance Frederik Behnk Financial Advisory Services Sune Olsen Clients & Markets

Læs mere

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring

ADMINISTRATOR ANSVAR. Willis i Danmark. Ansvarsforsikring. Markedsandele. Ansvarsforsikring. Ansvarsforsikring ADMINISTRATOR ANSVAR Jan Linde 18. November 2008 Willis i Danmark Danmark: Partnerejet virksomhed Willis Ltd. ejer 87 % 4 kontorer og 347 ansatte (07) DKK 378,5 mio. i omsætning (07) Internationalt: 16.000

Læs mere

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi?

Revisorbranchens Ekspertpanel. Hvad siger årsregnskaberne fra 2009 om virksomhedernes økonomi? Revisorbranchens Ekspertpanel Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? April 21 Hvad siger årsregnskaberne fra 29 om virksomhedernes økonomi? FSR har nu gennemført sin første survey-undersøgelse.

Læs mere

Familiernes formue og gæld

Familiernes formue og gæld Kvartalsoversigt, 2. kvartal 212 - Del 1 39 Familiernes formue og gæld Af Asger Lau Andersen, Anders Møller Christensen og Nick Fabrin Nielsen, Økonomisk Afdeling, Sigrid Alexandra Koob og Martin Oksbjerg,

Læs mere

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey.

A better beginning. Revisortrainee i EY. Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning. ey. A better beginning Revisortrainee i EY Første skridt mod en lovende karriere inden for revision, regnskab og rådgivning ey.com/dk/karriere Vil du til tops? Din start på din karriere Gennem EY s revisortraineeprogram

Læs mere

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.

Deloitte. Holstebro-Struer Trafikhavn. Revisionsprotokollat til arsrapport 2014. Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte. Deloitte Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Veerkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www, de loitte.dk Holstebro-Struer Trafikhavn

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres:

Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen. Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Beierholm Bregentvedvej 22 4690 Haslev Regnskabserklæring til revisor for Business Faxe Copenhagen Efter anmodning skal jeg afgive nedenstående erklæring i forbindelse med jeres: Revision af årsregnskabet

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011

CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 CSR-forankring i danske virksomheder Resultater fra Deloittes CSR-undersøgelse 2011 Udenrigsudvalget - høring den 27. april 2011 Lars Konggaard, director, Deloitte Tilgang til CSR-survey Der blev identificeret

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015

Uddannelsesdagen 2015. Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 Uddannelsesdagen 2015 Mette Klingsten og Morten Hove Tang-Jensen Den 28. maj 2015 CSR: Whistleblowing Forretningsstrategi og tiltag ved implementeringen af whistleblowerordninger 3 4 Forankring af CSR

Læs mere

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold.

På alle områder er konklusionen klar: Der er en statistisk sammenhæng mellem forældre og børns forhold. Social arv 163 8. Social arv nes sociale forhold nedarves til deres børn Seks områder undersøges Der er en klar tendens til, at forældrenes sociale forhold "nedarves" til deres børn. Det betyder bl.a.,

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Forskningssamarbejde og -kompetence blandt danske virksomheder med biotekforskning Michael Mark Ebbe Krogh Graversen Notat 2002/6 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish

Læs mere

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S

Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S Revisionsudvalgskommissorium for Arkil Holding A/S På bestyrelsesmødet den 30. april 2014 besluttede bestyrelsen for Arkil Holding A/S at nedsætte et egentligt revisionsudvalg. Nærværende kommissorium

Læs mere

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver

Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver Mette Klingsten, partner Morten Hove Henriksen, CSR-rådgiver 1 Business rationale for aktiv bekæmpelse af bestikkelse Compliance Risikoprofil Undgå ubehagelige overraskelser Fokus på drift Omdømme Værdifastsættelse

Læs mere