Fakta om pårørendeinddragelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fakta om pårørendeinddragelse"

Transkript

1 Fakta om pårørendeinddragelse Litteraturgennemgang, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, marts 2015 Hver dag indlægges patienter med mange forskellige sygdomme, livssituationer, værdier og præferencer. Det er vigtigt, at sundhedsvæsenet er åbent og muliggør pårørendes aktive deltagelse i behandlingsforløb, information og beslutningstagning. Hvis sundhedsvæsenet er til for patienterne, er de pårørende en naturlig partner. Pårørende kan hjælpe patienten følelsesmæssigt og bidrage til et bedre behandlingsforløb dels fordi den pårørende kan hjælpe med at huske information og diskutere beslutninger med patient, sygeplejerske og læge, og dels fordi den pårørende kan hjælpe i forlængelse af indlæggelsen og dermed til at sikre bedst mulig rekonvalescens og/eller håndtering af eventuelle symptomer. Undtagelsen herfor er naturligvis patienter, der ikke har pårørende eller ikke ønsker, at deres pårørende inddrages. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden har i forbindelse med kampagnen Hej Sundhedsvæsen 2013, 2014 og igen primo 2015 gennemført en undersøgelse af de udmeldinger om tidspunkter for pårørendes besøg hos indlagte, som danske hospitalsafdelinger havde lagt på nettet (1). Undersøgelserne viser, at begrænsninger er udbredte, uden at dette er udtryk for nogen gennemgående faglig systematik. Det kan tyde på, at besøgstider generelt i højere grad er udslag af varierende ledelsesmæssige, politiske eller lokale beslutninger end for en systematisk afvejning af diverse hensyn, ikke mindst patienters og pårørendes ret til vide rammer for besøg og aktiv deltagelse i behandling og beslutninger om behandling. I forhold til de pårørendes muligheder for at støtte patienten bør besøgstiderne kun begrænses, hvis der er vægtige sundhedsfaglige argumenter for det. Her præsenteres facts og evidens, der gennem de senere år er lagt frem om fordele og ulemper ved inddragelse af pårørende i patienters sygdomsforløb. Hovedbudskabet er, at der ikke er holdepunkter for, at pårørendes tilstedeværelse eller deltagelse spænder ben for behandlingen, udtrætter patienten, er en byrde for familien eller bidrager til spredning af infektioner, og der, hvor der overhovedet ligger data herom, peger undersøgelserne på, at der kan være fordele ved at inddrage de pårørende mere aktivt. Fakta Social isolation er en risikofaktor. Det at isolere patienter, der er i den mest sårbare situation, fra de mennesker, der kender dem bedst, øger risikoen for utilsigtede hændelser, følelsesmæssige skader og usammenhængende pleje og behandling (2-4). Der er påvist en række negative psykologiske konsekvenser for patienten og for behandlingskvalitet og patientsikkerhed ved isolation af patienter i forbindelse med smitsom sygdom og immundefekter. Således øges angst, depressive symptomer og vrede. Desuden er patienter op til 8 gange hyppigere udsat for forebyggelige utilsigtede hændelser som fx fald. Hos denne gruppe patienter kan virkningen af isolation dog også bero på, at personalet tilser disse patienter sjældnere end patienter, der ikke er isoleret (4).

2 Patienter og pårørende ønsker, at pårørende inddrages i et større omfang, end det sker i dag. I et dansk survey var 19 % af de interviewede patienter med kroniske sygdomme enige eller helt enige i udsagnet Hvis mine pårørende var mere involveret i mit forløb, ville der ske færre fejl, mens 30 % var uenige eller helt uenige i dette udsagn. I samme undersøgelser finder 67 % af patienterne, at deres dagligdag går lettere, hvis pårørende er med til samtaler og kontroller, 93 % mener, at pårørendes støtte er godt eller virkeligt godt for deres forløb, og 74 % at det har nogen eller stor betydning, at personalet inddrager pårørende som støtte (5). De Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser (LUP) har vist, at 18 % af de indlagte og 9 % af de ambulante patienter ikke er enige i, at pårørende er passende inddraget i beslutninger om behandlingen. Ca. 1 % af både indlagte og ambulante patienter fandt, at deres pårørende var inddraget for meget. Blandt patienter, der har oplevet fejl i sundhedsvæsenet, var ønsket om en større inddragelse af pårørende endnu mere udtalt end hos patienter, der ikke havde oplevet fejl. Og blandt de patienter, der svarede, at deres pårørende var for lidt inddraget, var der 32 %, der var utrygge eller meget utrygge ved at komme hjem fra hospitalet mod kun 8 % blandt patienter, der mente, at deres pårørende var passende inddraget (6). Det er et udtalt ønske blandt pårørende, at de sundhedsprofessionelle inviterer dem ind i forløbet, og at de bliver både synlige og anerkendte som ressource i patientens forløb. Dette ønske synes udtalt både blandt de pårørende, der rent faktisk involverer sig, og de pårørende som oplever, at det ikke er velkomment at involvere sig. Pårørende efterlyser, at sundhedsvæsenet efterspørger deres viden om patienten og inddrager dem i behandlingsforløbet. Pårørende vil gerne spille en aktiv rolle og hjælpe både patienten og de sundheds- professionelle (7). Litteraturen om effekten af inddragelse af pårørende på patientsikkerheden er sparsom. Et nyligt review inkluderende i alt 68 studier fandt 9 studier der belyste forholdet, heraf tre vedrørende børn der fik intensiv terapi. Generelt spillede pårørende en positiv rolle i forbindelse med medicinering både hjemme og på hospitalet, ligesom de havde en vigtig rolle som fortaler for patienten (8). Et dansk studie beskriver, at sygeplejersker ofte undgår kontakt med pårørende, fordi de kan opleves som krævende. Det sker i modstrid med deres egne værdier, hvor pårørende ideelt ses som en vigtig ressource. Kompetenceudvikling, god organisering af plejen, og opbakning fra organisation og ledelse er vigtig for at modvirke denne konflikt (9). Pårørende til ældre, skrøbelige patienter er mere tilfredse med pleje- og behandlingsforløbet, jo mere de er blevet involveret i det som samarbejdspartner af plejepersonalet. Aktiv inddragelse af pårørende i fælles beslutningstagning giver navnlig i indlæggelses- og udskrivningsfasen muligheder for at forbedre plejen (10). Et succesfuldt amerikansk forsøg med forebyggelse af faldulykker konkluderede bl.a., at en af årsagerne var at patienterne og deres pårørende blev aktivt inddraget og derved styrket til at indgå i et partnerskab, der forebyggede fald (11). Pårørendes tilstedeværelse hos voksne patienter i intensivafdelinger reducerer forekomsten af angst, uro og konfusion, øger tilfredsheden hos patient og pårørende, fremmer kommunikationen, forbedrer personalets forståelse for patienten og højner patientsikkerhed og behandlingens kvalitet. En undersøgelse har vist, at i intensivafdelinger foretrækker 78% af sygeplejerskerne fri besøgstid for

3 pårørende. I praksis er der restriktioner i besøgstiden ved 70 % af disse afdelinger, hvilket kan skabe forvirring blandt de pårørende (12). Et observationsstudie af kommunikation mellem intensivpatienter, deres besøgende pårørende og intensiv- sygeplejerskerne tyder på, at sygeplejerskerne får et mere personligt indtryk af deres patient gennem kontakt med pårørende. Familien udgør en afgørende ressource til emotionel støtte for patienterne, hvilket har positive effekter på både det fysiske og psykologiske behandlingsresultat (13). De pårørende er en integreret del af pleje og behandling på intensivafsnit. De bør anerkendes for deres indsats og inviteres indenfor som ressource i den verden og det arbejde, som intensivafsnit repræsenterer (14). Pårørendes tilstedeværelse i intensivafsnit er ikke forbundet med øget infektionshyppighed. I et intensiv afsnit i et hospital i Texas blev respiratorassocierede lungebetændelser elimineret og hyppigheden af kateterassocierede blodinfektioner halveret efter at afsnittet gik fra meget restriktiv til næsten helt fri besøgstid for pårørende. Der blev dog samtidig indført en klinisk pakke til forebyggelse at respiratorassocieret lungebetændelse (15). På en brandsårsafdeling i Kentucky blev infektionshyppigheden halveret efter at pårørende fik adgang (16). Forekomsten af sepsis (blodforgiftning) blev i et lodtrækningsforsøg ikke øget, når patienter indlagt i intensivafsnit selv kunne bestemme, hvornår og hvor længe de kunne have besøg, selvom de modtog flere besøg og den mikrobiologiske forurening af miljøet omkring patienterne blev øget. Patienter i kontrolgruppen med restriktioner i besøgstiden havde fordoblet risiko for komplicerende hjerte- karsygdomme. Denne forskel var statistisk sikker. Patienternes dødelighed var endda i perioderne med liberal besøgstid reduceret (1,8 % vs. 5,2 %), hvilket dog ikke var statistisk sikkert (17). I en nylig oversigt er de negative effekter for pårørende til intensivpatienter beskrevet som "Postintensive care syndrome- family", hvor de pårørende har angst, akut stress, post- traumatisk stress syndrom, depression og kompliceret sorgforløb op til fire år efter intensivbehandlingen. Pårørende kan med fordel inddrages mere i selve plejen fx. med negle-, læbe- og hudpleje, ligesom god kommunikation fra personalet om patientens tilstand kan reducere risikoen for syndromet. Der mangler dog resultater vedrørende intervention med systematisk kommunikation og pårørendeinddragelse (18). Pårørendes tilstedeværelse er forbundet med øget varighed af udtrapningsforsøg hos patienter i respiratorbehandling (9,80 timer gennemsnitligt dagligt ved pårørendes tilstedeværelse mod 7,62 uden pårørendes tilstedeværelse) (19). Pårørende er positive overfor muligheden for at være til stede hos patienten under genoplivningsforsøg. Da 25 familiemedlemmer til patienter, der var døde i skadestuen efter alvorlig tilskadekomst, blev interviewet herom, svarede 80 %, at de gerne ville have været til stede på stuen, hvis de havde fået tilbuddet. Næsten alle de interviewede fandt at pårørende burde have mulighed for at være sammen med deres elskede, og 64 % af familiemedlemmerne mente, at det ville have hjulpet dem bedre gennem sorgen (20). Det fremgår dog af et kvalitativt studie, at de pårørende tilsidesættes og informationsniveauet er lavt, mens hjerte- lunge- redning pågår (21).

4 Sygeplejerskeperspektivet er blandt andet belyst i en tysk interviewundersøgelse. To tredjedel af de intensivsygeplejersker, der havde oplevet, at patientens familiemedlemmer var med på stuen under genoplivning, var negative over for det, og 56 % var bekymrede for, at det kunne forringe personalets præstationer under procedurerne (22). En fransk undersøgelse med 500 patienter, der blev genoplivet eller forsøgt genoplivet med hjertelungeredning (CPR) viste, at pårørende, der ikke var tilstede ved genoplivningen, var 60 % mere tilbøjelige til at få posttraumatisk stress- sygdom og i højere grad fik angst og depression, end hvis de havde overværet behandlingen. Pårørendes tilstedeværelse gav ikke personalet mere stress og var ikke forbundet med længere varighed af behandlingen eller med patientens chance for overlevelse (23). Også en lidt ældre undersøgelse har vist, at der ikke var psykologiske skadevirkninger hos pårørende, der overværede genoplivningsforsøg ved hjertestop (24). En nylig oversigtartikel om personalets holdninger til pårørendes adgang til at overvære genoplivningsforsøg viste, at der var både positive og negative holdninger og forventninger. Kulturelle baggrundsfaktorer spillede en stor rolle, og erfarne sundhedsprofessionelle med god uddannelse og selvtillid havde færre forbehold mod at lade pårørende være til stede (25). En oversigt over sygeplejersker og lægers erfaringer med og holdninger til pårørendes overværelse af genoplivningsforsøg konkluderede, at sidstnævnte faktorer også er forbundne med øget accept fra personalets side. Den samme oversigt fandt i øvrigt store variationer i de inkluderede artikler med hensyn til de personalets accept af de pårørendes tilstedeværelse (26).

5 Litteratur 1. Undersøgelse af besøgstider 2013, 2014 og Hej Sundhedsvæsen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Cacioppo JT et al. Social isolation and health, with an emphasis of underlying mechanisms. Perspectives in Biology and Medicine 2003; 46; S39- S Cacioppo JT et al. Social isolation. Ann N Y Acad Sci 2011, 1231: Abad C et al. Adverse effects of isolation in hospitalized patients: A systematic review. J Hosp Infect 2010; 76: Draborg E et al. Dokumentationsrapport. Spørgeskemaundersøgelse. PaRIS Patientens rejse i Sundhedssektoren. Syddansk Universitet, Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser Enheden for Brugerundersøgelser i Sundhedsvæsenet. national- rapport pdf 7. Foged, M.; Schulze, S.; Freil, M.: Pårørendes forventninger og behov for medinddragelse i patientens indlæggelsesforløb. Enheden for Brugerundersøgelser, Region Hovedstaden, oktober Doherty C, Stavropoulou C. Patients willingness and ability to participate actively in the reduction of clinical errors: A systematic literature review. Soc Sci Med 2012;75: Lindhardt T et al. Nurses' experience of collaboration with relatives of frail elderly patients in acute hospital wards: A qualitative study. Int J Nurs Stud May;45(5): Lindhardt T et al. Collaboration between relatives of elderly patients and nurses and its relation to satisfaction with the hospital care trajectory. Scand J Caring Sci; 2008; 22; DuPree E et al. A new approach to preventing falls with injuries. Journal of Nursing Care Quality 2014; 29: American Association of Critical- Care Nurses. (2011). AACN practice alert: Family presence: Visitation in the adult ICU. visitation- adult- icu- practicealert.pdf 13. Williams MA et al. The identification of family members contribution to patients care in the intensive care unit: A naturalistic inquiry. Nursing in Critical Care 2005; 10: McAdam JL et al. Unrecognized contributions of families in the intensive care unit. Intensive Care Medicine 2008; 34: Adams S et al. Visitation in the intensive care unit: Impact on infection prevention and control. Critical Care Nursing Quarterly 2011; 34: 3-10.

6 16. Bishop SM. Family presence in the adult burn intensive care during dressing changes. Critical Care Nurse 2013; 33: Fumagalli S et al. Reduced cardiocirculatory complications with unrestricted visiting policy in an intensive care unit: Results from a pilot, randomized trial. Circulation 2001; 113: Davidson JE et al. Family response to critical illness: Postintensive care syndrome family. Crit Care Med 2012; 40: Happ MB et al. Family presence and surveillance during weaning from prolonged mechanical ventilation. Heart Lung 2007 Jan- Feb; 36: Meyers TA. Do families want to be present during CPR? A retrospective survey. J Emerg Nurse 1998; 24: Wagner JM. Lived experience of critically ill patient s family members during cardiopulmonary resuscitation. American Journal of Critical Care 2004; 13 (5): Köberich et al. Family witnessed resuscitation experiences and attitudes of German intensive care nurses. Nursing in critical care 2010; 15 (5): Jabre P et al. Family presence during cardiopulmonary resuscitation, New Engl J Med 2013; 368: Robinson SM. Psychological effects of witnessed resuscitation on bereaved relatives. Lancet 1998; 352: Boudreaux ED et al. Family presence during invasive procedures and resuscitations in the emergency department: A critical review and suggestions for future research. Ann Emerg Med 2002; 40: Sak- Dankovsky N et al. Integrative review: Nurses and physicians experiences and attitudes towards inpatient- witnessed resuscitation of an adult patient. J Adv Nurs 2014; 70:

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse

Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 - en spørgeskemaundersøgelse Pårørendes oplevelse af afdeling 4141 en spørgeskemaundersøgelse Resumé Mål At undersøge, i hvor høj grad de pårørendes behov og ønsker bliver imødekommet på afdeling RT 4141. Baggrund Fra politisk side

Læs mere

Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143

Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143 Pårørendepolitik på Hjertecentrets intensive afdelinger RT4141 og B2143 Indledning og formål På Rigshospitalets intensive afdelinger i Hjertecentret, RT 4141 og B 2143, vil vi optimere samarbejdet med

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

Patienters perspektiver på akutmodtagelser

Patienters perspektiver på akutmodtagelser Notat Patienters perspektiver på akutmodtagelser Et litteraturstudie Anne Rytter Hansen Laura Emdal Navne Dansk Sundhedsinstitut Juni 2011 Indholdsfortegnelse Baggrund og formål... 3 Søgestrategi... 3

Læs mere

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen

PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE FORLØB En kortlægning af den professionelle indsats i det danske sundhedsvæsen Karen Marie Dalgaard PÅRØRENDE TIL LIVSTRUET SYGE MENNESKER I PALLIATIVE

Læs mere

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet?

Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? Hvad er vigtigt for borgerne i deres møde med sundhedsvæsenet? En undersøgelse af seks forskellige patientgruppers samt pårørendes oplevelser af, hvad der er vigtigt for dem, når de har kontakt med det

Læs mere

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED

INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED INVOLVERING AF PATIENTER I PATIENTSIKKERHED Litteraturgennemgang 2005-2010 Involvering af patienter i patientsikkerhed. Litteraturgennemgang 2005-2010 Dansk Selskab for Patientsikkerhed c/o Hvidovre Hospital,

Læs mere

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter

Strategisk oplæg Kræftens Bekæmpelse. Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Kræftens Bekæmpelses anbefalinger til den palliative indsats til kræftpatienter Patientstøtte & Lokal Indsats, 2014 Forord Kræftens Bekæmpelse ønsker at sætte fokus på en forbedring af indsatsen for de

Læs mere

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet

Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kvalitet og Patientsikkerhed Kræftens Bekæmpelse Kræftramtes behov og oplevelser gennem behandling og i efterforløbet Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse, 2013 Kræftens Bekæmpelses Barometerundersøgelse,

Læs mere

Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet

Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet ORIGINALARTIKEL Klinisk Sygepleje 24. årgang nr. 2 2010 37 Guidet egenbeslutning Pilottest af dialogark hos patienter med blodprop i hjertet Guided Self-Determination A pilot test of a dialogue sheet among

Læs mere

Pårørende i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien

Pårørende i psykiatrien. Magt og afmagt i psykiatrien Pårørende i psykiatrien Magt og afmagt i psykiatrien Pårørende i psykiatrien Denne tekst behandler tre delvist sammenhængende emner vedrørende inddragelse af og kontakt med pårørende til patienter i det

Læs mere

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN

Plan for. Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Plan for Borgernes Sundhedsvæsen vores sundhedsvæsen 1 / PLAN FOR BORGERNES SUNDHEDSVÆSEN - VORES SUNDHEDSVÆSEN Indhold Kursen mod Borgernes Sundhedsvæsen er sat 4 Behov for en kulturforandring 4 Input

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Tidlig indsats mod fødselsdepression

Tidlig indsats mod fødselsdepression Finn Breinholt Larsen Karen Ghoula Birgit Wexel Poul Videbech Tidlig indsats mod fødselsdepression - erfaringer fra et projekt i Århus Kommune Århus Kommune Mødrehjælpen Region Midtjylland Finn Breinholt

Læs mere

Høringsudkast 11. august 2011

Høringsudkast 11. august 2011 Høringsudkast 11. august 2011 Flere og flere danskere får diagnosticeret en livstruende sygdom og lever længere tid med en livstruende sygdom. Dette er en følge af forbedret diagnostik og behandling.

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital

En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Etniske forskelle i patienters oplevelser En spørgeskema- og interviewundersøgelse om etniske forskelle i patientoplevelser i forløbet fra praktiserende læge til hospital Forsknings- og udviklingsrapport

Læs mere

Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard. Kvalitet og mål i akutmodtagelser

Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard. Kvalitet og mål i akutmodtagelser Anne Brøcker, Iben Emilie Christensen, Louise Ladegaard Bro, Marie Glent-Madsen og Signe Lund Tovgaard Kvalitet og mål i akutmodtagelser Kvalitet og mål i akutmodtagelser kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb

Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb Helle Max Martin og Louise Borst Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb En undersøgelse af patienter og pårørendes oplevelser Sammenhæng i tværsektorielle KOL-forløb kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013

Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 Patienters oplevelser i Region Hovedstaden 2013 En del af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) Udarbejdet af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse på vegne af Region Hovedstaden

Læs mere

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7

Titel Primære forfatter side. Helen Bernt Andersen. A systematic review for the Cochrane Collaboration Ingrid Greve. 7 Udvikling- og forskningsaktiviteter inden for den kliniske sygepleje på Rigshospitalet 2014 Indholdsfortegnelse Titel Primære forfatter side Forord Helen Bernt Andersen. 5 A systematic review for the Cochrane

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling. Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende.

Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling. Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende. Kandidatspeciale Sygeplejersken som ledvogter på stuen i intensivafdeling Om lederskab i intensivsygeplejerskers samspil med pårørende af Anne Sophie Ågård Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for

Læs mere

Diabetes mellitus er en sygdom i

Diabetes mellitus er en sygdom i Kommunikation med mennesker, der lever med sygdommen diabetes mellitus Med udgangspunkt i konkrete problemstillinger fra praksis beskrives forskellige problemer, der kan opstå, når mennesker med diabetes

Læs mere

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler

Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler 62 Klinisk Sygepleje 26. årgang nr. 4 2012 Hvordan varetager sygeplejersker patienternes perspektiv i indlæggelsessamtaler How do nurses take the patient perspective at hospital admission ORIGINALARTIKEL

Læs mere

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010

LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2010 Afsnitsrapport for indlagte patienter på Patienthotel D Onkologisk Afdeling D Århus Sygehus 01-04-2011 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser 2010 for

Læs mere