From non reader to reader

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "From non reader to reader"

Transkript

1 From non reader to reader ADR En udfordring LLES Lithuanian Labour Education Society

2 Forord Påstanden for denne undersøgelse og projekt From non reader to reader er at transportsektoren i Sverige, Litauen og Danmark har relativt mange medarbejdere og arbejdsgivere, der har læse- og stave vanskeligheder (herunder også dysleksi). Kravene til de professionelle chaufførers evne til at kunne læse og skrive er steget markant i takt med EU s fokus på transport og trafiksrhed. Udover den almindelige teori- og køreprøve er det nødvendigt at kunne erhverve en række certifikater og efteruddannelsesbeviser for at kunne ernære sig som erhvervschauffør. I 2003 introducerede EU et nyt direktiv for at regulere erhvervschaufførernes grundlæggende kvalifikationer og deres efteruddannelse. Det blev besluttet, at alle nuværende og fremtidige erhvervschauffører, der kører godstransport eller buskørsel skal gennemføre efteruddannelse hvert femte år. Kravene til et efteruddannelsesbevis blev indført samtidigt i 30 EES lande 1. I daglig tale kaldet et CUB-bevis i DK YKB bevis i SE Et andet eksempel er transport af farlig gods på tværs af grænser, som er reguleret af "Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej" i daglig tale "ADR-konventionen" eller blot "ADR" for "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route." Der er dyretransport kompetencebevis og mange andre. Gældende for dem alle er at både certifikater og efteruddannelsesbeviser skal fornyes hvert 5 år. Formålet med undersøgelsen og projektet er at få en fornemmelse af problemets omfang og hvordan chauffører med læse-og staveproblemer kan få den nødvendige hjælp til at erhverve eller forny beviser og ADRcertifikater eller bestå en forberedende teoriprøve, så de kan fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Undersøgelsen har defineret hverken grænsen for ordblindhed eller niveau for opfattelsen af at have problemer med at læse- og skrive. 1 EU s 27 medlemsstater samt Norge, Island og Liechtenstein 2

3 At være læse- og stave svag Der har været forsket i ordblindhed i godt 100 år og i voksnes problemer med at læse, stave og skrive i næsten lige så mange år, alligevel er der stadig mange myter og fordomme. En af de mest sejlivede opfattelser er, at mennesker der har læsevanskeligheder nok er lidt dumme og dovne. Som læsende kan det være svært at sætte sig ind i, hvor svært det kan være at være læse- og stave svag. Små praktiske opgaver som at skrive en huskeseddel, følge en madopskrift, anvende en brugsanvisning, finde en tog tid, eller de større ting som at læse breve fra stat og kommune eller informationer på en opslagstavle, er for en stor gruppe læsesvage et uoverkommeligt dagligt problem. Mange klarer sig nogenlunde igennem en hverdag ved at optræne en imponerende hukommelse, opfinde små strategier og få hjælp fra de nærmeste i familien eller kolleger på arbejdspladsen, men i et samfund, som konstant stiller krav til forandringsparathed og omstilling til nye arbejdsfunktioner, er det blevet vanskeligere end nogensinde at være læsesvag. For mange er det at være læse- og stave svag så tabubelagt at de forsøger at skjule vanskelighederne. Det er meget krævende at skulle skjule sine vanskeligheder, man skal hele tiden sno sig for at blive opdaget. For mange voksne med læse og stave problemer var skolen præget af nederlag og følelsen af at slå til. De er blevet stemplet som urolige, adfærdsvanskelige, dumme, dovne og meget mere. Det er derfor også svært at få dem tilbage på skolebænken igen. Samfundsmæssigt er der tale om et enormt spild af ressourcer, når så mange voksne får indskrænket deres udfoldelsesmuligheder på grund af manglende færdigheder med skriftsproget. Førhen kunne man som boglig altid vælge et praktisk arbejde, men kravene til at kunne læse og skrive er steget markant de sidste 10 år. Evnen til at kunne læse, skrive og tilegne sig information, er blevet en ufravigelig del af et moderne liv. Som rengøringsassistent skal man kunne læse etiketter og kende forskel på dunke med gulvrens, som maskinarbejder skal man kunne håndtere avancerede computerstyrede anlæg og en social- og sundhedsassistent skal kunne skrive rapporter om patienterne, så også på arbejdspladsen er kravene til den enkeltes læsning og skrivning skærpet. Dermed bliver det mere og mere handicappende at have læsevanskeligheder, og det betyder, at mange voksne med læsevanskeligheder får en uddannelse eller et arbejde, der modsvarer deres øvrige evner. Nordiske 2 undersøgelser vurderer, at 2-5 procent af befolkningen er ordblinde, alt efter hvor man sætter grænsen for ordblindhed og at ca. 20% af den voksne befolkning i Norden har læse- og stave problemer. En dansk befolkningsundersøgelse har vist, at 12-46% af alle voksne danskere har utilstrækkelige læsefærdigheder - alt efter om man måler læseforståelse af forholdsvis simple hverdagstekster (12%), eller om man ser på læsekravene på uddannelser eller efteruddannelser (46%) 3 En anden befolkningsundersøgelse viser at 7 procent af voksne danskere opfatter sig selv som ordblinde (Elbro m.fl., 1991). 4 Det betyder at i alderen år opfatter sig selv som ordblinde. I en undersøgelse af Munch-Hansen & Albæk (1994) blev 206 AMU 6 -kursister spurgt, om de oplevede at have vanskeligheder med forskellige typer af hverdagstekster, fx brugsanvisninger, køreplaner og bykort. Generelt var der kun få deltagere, der sagde at de havde vanskeligheder med de forskellige teksttyper. Det mærkelige var, at det primært var kursister fra landstransportområdet (dvs. bus- og lastbilchauffører), der sagde at de havde vanskeligheder med f.eks. køreplaner. 14 % af deltagerne fra landtransportområdet oplevede vanskeligheder med læsning af køreplaner, mens det kun gjaldt for 7 % af hele gruppen. Forklaringen skal ifølge rapportens forfattere søges i det fravalg af vanskelig læsning, som mange voksne med læse- og stave problemer bevidst eller ubevidst foretager. Projektets mini undersøgelse 7 ser ud til at bekræfte denne antagelse idet 8,7% svarer, at de har problemer med at læse og skrive, 15,9% at de har lidt svært ved det. 7,6% svarer ja til spørgsmålet Er du ordblind og 16,3% svarer, at de ved det. Som det kan ses af tabel 1 er der forskel på de nationale besvarelser. 9,9% af de danske chauffører svarer ja til at have problemer med at kunne læse og skrive og kun 7,6% af de litauerske chauffører svarer ja. Hele 12,6% af de danske chauffører svarer ja til at de er ordblinde og 14,4% at de ved det medens kun 3,5% af de litauerske chauffører svarer ja, men 18,1% at de ved det. 2 Kilde: Rapport til Nordisk råd Forbedring af læse- skrive- og IT færdigheder for kortuddannede voksne en nordisk undersøgelse februar Kilde: Martin Hauerberg Olsen Faglig konsulent, ordblindhed - Servicestyrelsen 4 Kilde: Videnscenter for handicap og socialpsykiatri Enheden for ordblinde 5 Kilde Danmarks statistik AMU Arbejdsmarkedsuddannelser chauffører fra Danmark, Litauen og Sverige 266 mænd og 10 kvinder 3

4 Ja Danmark Litauen Sverige Total Nej Lidt Ja Nej Lidt Ja Nej Lidt Ja Nej Lidt Har du problemer med at læse og skrive? 9,9% 70,3% 18,9% 7,6% 77,8% 14,6% 9,5% 81,0% 9,5% 8,7% 75,0% 15,9% Er du ordblind? 12,6% 73,0% 14,4% 3,5% 78,5% 18,1% 9,5% 76,2% 14,3% 7,6% 76,1% 16,3% du hvor du kan få hjælp til at blive bedre til at læse og skrive? 65,8% 29,7% 38,2% 61,8% 34,8% 60,9% 49,1% 49,1% Man kan tage et førerbevis i LT, hvis man er diagnosticeret ordblind. Det medfører at det at være ordblind er forbundet med rigtig mange fordomme og tabuer. Det bliver for rigtig mange et livslangt handicap, som forsøges skjult på alle mulige måder. Kædes tallene sammen med svarene på spørgsmålet tror du det bliver svært for dig at forny dit EUefteruddannelsesbevis svarer kun 10,8% af de danske chauffører ja, hvorimod 34,7% af de litauerske chauffører svarer ja. Også her kan der være en sammenhæng, idet de selv skal betale både uddannelse og tiden, der skal bruges på uddannelsen, men adspurgt om hvordan de oplevede uddannelsen svarer 52,8% fra LT at det var lidt svært og 11,8% at det var meget svært, medens 27% i DK svarer bekræftende på om det var lidt svært og kun 3,6% svarer, at det var meget svært. I både DK og SE er der en overordnet politik og en lovgivning på området, der er på plads. Tilbudene til læse- stave svage voksne er mange og gratis. I Litauen har vi kunnet finde det store udbud af undervisning for læse- og stave svage voksne. Det virker som om der ligger en overordnet politik på området. Tiltagene er spredte og forholdsvis ukendte for den almene litauer. Både I DK, SE og LT har det været endog meget svært at trænge igennem tabuer og fordomme omkring det at være læse- og stave svag. Alle forsvarsværker har været oppe. Ikke kun hos de chauffører, der har problemet, men også hos udbydere af uddannelse for chauffører og uddannelse i læsning og skrivning. På udbyder siden er der en tendens til at sige at vi har en masse tilbud til læse- og stave svage, de skal bare komme. For den læse- og stave svage voksne er det derimod bare at komme. Det med at skulle tilbage på skolebænken er for nogen forbundet med en enorm ballast af nederlag og smerte. De læse- og stave svage voksne, der kommer tilbage på skolebænken, er dem, der har fået hjælp til det, eller dem der er så stærke, at de kan tage sig sammen til at gøre noget ved det. Rigtig mange af de læse- og stave svage voksne tager fat i deres problem før de selv får børn, der måske også får problemer med at læse- og skrive. Den sociale arv er også her meget stærk. Som det kan ses af diagram 2 er der 11% af chaufførerne, der tror det bliver et problem at tage det nye EU uddannelsesbevis, selvom de skal til en egentlig prøve i det gennemgåede stof. Vi har spurgt 59 kursister på 2 efteruddannelses kurser om hvordan de oplevede undervisningen og 13,6% svarede, at det var lidt svært ingen svarede, at det var meget svært. Men bekymringen for at kunne klare det, når de om 5 år skal generhverve efteruddannelsesbe-viset er der. Vi spurgte et par stykker på holdet hvorfor: Fordi jeg har haft en kollega siddende på hver side af mig, der hjælper mig, når jeg kan finde ud af det. Det har jeg måske næste gang. Uden hjælp fra lærerne var det gået. Lærerne er rigtig gode til at hjælpe os, der har lidt svært ved det boglige, men hvem siger de kan hjælpe næste gang? 4

5 Valg af metoder Vi har i undersøgelsen spurgt: Hvilken metode virker bedst på dig?. Svarene er entydige. Der var 5 svar muligheder og de måtte sætte mere end et kryds. 1. En blanding af teori og praktiske opgaver? 2. At få læst teksten højt? 3. At læse teksten selv? 4. At der er billeder der forklarer teksten? 5. En blanding af alle metoder? På spørgsmål 1 svarer 42,1% (DK) og 36% (SE) at det virker bedst for dem, hvorimod kun 26,5 % fra LT giver denne metode et kryds. 19,5% LT vil gerne have billeder der forklarer teksten medens dette kun gør sig gældende for h.h.v 8,3% fra DK og 9% fra SE. Svarene på spørgsmål 5 er også meget forskellige 30,6% af de danske chauffører vil gerne have en blanding af alle metoderne medens 55% af de SE chauffører svarer bekræftende på denne metode. LT ligger lige i mellem med 40,5%. 5. En blanding af alle metoder er top scorer både samlet og for Litauen og Sverige. Hvorimod Danskernes topscorer er 1. En blanding af teori og praktiske opgaver. Spørgsmål 1 og 5 ligner hinanden for meget til, at der kan drages en endegyldig konklusion, men at blande metoder og teoretiske og praktiske opgaver så meget som muligt ser ud til at være de foretrukne metoder i alle 3 lande. Alle de undervisere vi har været i kontakt med siger det samme. På CBSI (Center for beskæftigelse, sprog og integration) underviser man bl.a. kommende buschauffører med dansk som andet sprog. Underviser Bendt Schimmell, der underviser på transport området, understreger: at undervise deltagere med læse- og skrivevanskeligheder kræver metoder, der matcher den enkelte deltagers behov. De rigtige metoder er helt afgørende for deres læreproces, så de kan bestå de krævede test. BS fortsætter: Praktisk læring bruges som én metode til at gøre komplicerede ting forståelige. Rundt omkring i vores klasseværelser finder man alle mulige reservedele / indre dele af forskellige køretøjer. Deltagerne kan få dem i deres hænder, kigge på dem, huske dem og finde ud af hvor de hører til, og hvad deres funktion er osv. Det er en særdeles nyttig genvej til læring for deltagere med begrænsede læsefærdigheder. I Sverige er der mulighed for at få indlæst en tekst via TPB (tal-och punktskriftsbiblioteket) og i nogen lærebøger ligger en CD med teksten indlæst. Hvis dette findes kan man selv scanne teksten og få den læst op med talesynthesizer. På Malmö Folkhögskola gennemgår de teksterne individuelt og i grupper. Sammen med diskussioner om ordenes mening og betydning øger det srheden og ordforrådet for den enkelte. F.eks. diskuteres forskellige situationer i trafn for at få en bedre forståelse af de data der bliver læst. Det øger også deltagernes tro på egne evner. På Malmö Folkhögskola er en af de metoder, der bruges meget oplæsning via IT værktøjer, og netop muligheden for at kunne lytte til det indtalte materiale igen og igen giver deltagerne en større srhed så de tør stille spørgsmål både til teksten og de forskellige tekniske termer. Men metoden at få læst teksten højt bliver vurderet særligt højt af de adspurgte. Kun 5,8% og 5,9% fra DK og LT, ingen fra SE synes om metoden. Om det er fordi der tænkes på at teksten bliver læst op af en lærer i klassen, medens de andre arbejder selvstændigt, og det dermed bliver en nedværdigende situation eller hvad årsagen kan være, ved vi rigtig. 5

6 Og det er interessant, hvis man sammenligner svaret fra spørgsmålet hvilken hjælp fik du til testen? hvor 4,8% af svenskerne, 6,7% af litauerne og 10,6% af danskerne får teksten læst højt til ADR-testen. At metoden virker og at deltagerne har stor nytte af at få læst teksten op, er der, trods svarene, ingen tvivl om, men det er vigtig for den enkelte deltager, at situationen bliver forbundet med nederlagsfølelsen. Det er svært at lære, når man føler sig dum. Netop det med nederlagsfølelsen og følelsen af at være mindre godt begavet er så stor en faktor for voksne med læse- og stave problemer, at det for manges vedkommende gør læreprocessen endnu sværere end den behøver at være. Det er rigtig svært at stille spørgsmål, når man tror man kan forstå, hvad der bliver sagt eller læst, fordi man føler sig dummere end de andre. At tale om det at være læse og stavesvag er, specielt for chaufførerne i aldersgruppen over 30 år, fyldt med tabuer og fordomme. Mange af dem har skoleoplevelser med i rygsækken, som gør det rigtig svært for dem at sætte sig på skolebænken igen. De har oplevet folkeskolen som en lang række af nederlag. Mange af dem oplever næsten dagligt, at deres læse- og skrive kompetencer slår til og at problemet bliver større og større i takt med at kravene til deres evne til at kunne læse og skrive øges. Reaktionerne er forskellige, men rigtig mange resignerer og giver op. Andre bliver vrede og skælder ud over læreren, lokalet, frokosten og meget andet. Hverken den resignerede eller den vrede deltager beder om hjælp eller opsøger et voksenuddannelses center frivilligt. Chaufførerne tilbydes faktisk hjælp på transportuddannelserne i alle 3 lande i form af oplæsning, mere tid, IT redskaber mv., hvis underviserne ved det, men alt for ofte fortæller den læse- og stavesvage først at hun har problemer, når hun dumper 1. gang eller lige før en test eller eksamen. Mange af underviserne siger bare de dog ville sige det, når vi går i gang med undervisningen, i stedet for når det er eller næsten er for sent. De gør det jo bare meget sværere for sig selv. Der skal et opsøgende og diskret arbejde til fra uddannelsesinstitutionerne og undervisere til før de kan ændre adfærd. Diskret selvom det eneste der hjælper de læse- og stave svage med at blive bedre til at læseog skrive er at sige højt, at det er jeg særlig god til, men for hovedparten er det forbundet med år tiers vane med at dække over at være læse- og stavesvage, at det bare lige er noget man gør. Modstanden mod at ændre eller gøre noget andet end det vi plejer er stor. Hverken de læse- stave svage voksne eller udbyderne af undervisning for voksne har været rigtig engageret i at komme i dialog om problemet. Før projektet startede, havde vi tilsagn fra adskillige læse- og stavesvage chauffører om at deltage på seminarerne med deres viden om det at være læse- og stavesvag. Adskillige var tilmeldt, men med undtagelse af et par enkelte deltagere mødte de op. Udover de meget engagerede undervisere på området har institutionerne generelt været sikre på, at de gør, hvad de kan. De kan jo bare kontakte os er en sætning vi er løbet ind i rigtig mange gange. Forståelsen af, at man bare kontakter en skole, hvis man er læseog stavesvag er lille. Vi har desværre også oplevet, at det blev vigtigere for eksperterne at få defineret, hvor vi i spørgeskemaundersøgelsen, havde lagt grænsen for ordblindhed, i stedet for at interessere sig for, hvorfor så mange i branchen har problemer med at læse og skrive, og hvad der skal til for at afhjælpe problemet. 6

7 Den enkelte underviser gør et stort og fantastisk arbejde med at undervise den enkelte, der har fundet vej tilbage på skolebænken, men de har hverken tid eller økonomisk mulighed for at gøre det opsøgende arbejde som er så nødvendigt for lige præcis denne målgruppe. I målgruppen svarer 25% enten ja eller ja lidt til spørgsmålet har du problemer med at læse og skrive. Det er derfor betænkeligt og også deprimerende at 49% af de adspurgte ved, hvor de skal gå hen for at forbedre deres læse- og stave kompetencer. Både i SE og Litauen er det over 60% af de adspurgte, der ved, hvor de kan blive bedre til at læse- og skrive i DK er det 35%. Samfundsmæssigt har vi råd til at mellem 10-20% af alle voksne får sværere og sværere ved at forbedre deres faglige kompetencer og dermed fastholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet, fordi de har problemer med at læse og skrive. Vi er nødt til at få dem tilbage på skolebænken. For at det kan ske, er vi nødt til i fællesskab, at kunne tale om ansvar for egen læring underviserkompetencer og ændring af tilgangen til læse- og stavesvage uden at være bange for at støde nogen, og uden at de mange kommercielle interesser, der er på området i alle 3 lande, spænder ben. 7

Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet. Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen. AKF Forlaget August 2001

Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet. Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen. AKF Forlaget August 2001 Læsefærdigheder og deltagelse i samfundslivet af Torben Pilegaard Jensen, Angelo Andersen og Tue Halgreen AKF Forlaget August 1 2 Forord I udgav AKF en rapport med resultater fra den danske deltagelse

Læs mere

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse

Mobning og Konflikt 2006. en undersøgelse i 9. klasse Mobning og Konflikt 2006 en undersøgelse i 9. klasse 2 M O B N I N G O G K O N F L I K T E R 2 0 0 6 Indhold Forord 3 Resultater og Konklusioner 4 Fakta om mobning i 9. klasse 6 SMS mobning en myte? 12

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb

En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb En kvalitativ undersøgelse af læringspraksis og fastholdelse af elever på hovedforløb Set fra elev- og lærerperspektik på vvs-energispecialistuddannelsen på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb

En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb En kvalitativ undersøgelse af læring, motivation og tvivl om fuldførelse af grundforløb Set fra elevperspektiv på IT-support- og chaufførgrundforløb på TEC Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium November

Læs mere

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009

Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Unge om ordblindhed Fokusgruppeinterviews med unge ordblinde SKAB DIG! og bliv hørt-konference, Nota, 29. oktober 2009 Af: Stine Liv Johansen, adjunkt, ph.d., Center for Playware, DPU Moderatorer: Stine

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige

Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser. Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Idékatalog til til jobcentre, andre aktører og og a-kasser Styrkelse af læse-, skrive- og regnefærdigheder hos voksne ledige Udarbejdet af ISBN Design Fotos Tryk Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Faglig læsning (47670)

Faglig læsning (47670) Faglig læsning (47670) Rammer, tilrettelæggelse og gennemførelse Arbejdsmarkedsuddannelsen indgår i FKB 2270 Obligatorisk fælleskatalog Udarbejdet for Undervisningsministeriet af Susan Møller, Råd om Undervisning

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse

Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Efterskolens betydning for unge ordblindes liv og uddannelse Tilde Mette Juul, Thomas Brahe og Niels-Henrik M. Hansen Center for Ungdomsforskning 2013 1 2 Efterskolens betydning for unges ordblindes liv

Læs mere

I uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet I uddannelsessystemet (Young and vulnerable in the educational system) Udarbejdet af: Christina Nielsen, studie nr.: 41110189 Henriette Møller Jørgensen, studie nr.: 41110180 University College Lillebælt.

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser

Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Kolofon Titel: Jo, vi kan! om unge med kommunikative funktionsnedsættelser Copyright

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne?

Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Juni 2006 Praktik i udlandet hvad lærer eleverne? Indhold 1. Indledning...4 2. Sammenfatning...6 2.1 Elevernes tilfredshed med udlandsopholdet...6 2.3 Hvad kan eleverne

Læs mere

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder

AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder Rapport om en analyse gennemført inden for

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen

Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen Faser i din spørgeskemaundersøgelse af Erik Kristiansen - En guide - Forord Hvis viden er vigtig, er måden, vi samler informationer ind og behandler dem på, også vigtig. Sociologisk metode handler om at

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering

Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere. Effektevaluering Den digitale vej til fremtidens velfærd også farbar for usikre læsere Effektevaluering Evaluering Bent Saabye Jensen Februar 2013 2 Indhold Resume... 5 Baggrund... 5 Kursusrammen... 6 Evalueringsmål...

Læs mere

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD

Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD 180 Evaluering af nyt udviklingsforløb for voksne kontanthjælpsmodtagere med ADHD Mange voksne med ADHD har svært ved at få hverdagen til at fungere. STRUKTUR De har ofte vanskeligheder med at organisere

Læs mere

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION

FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION FORSLAG TIL AT ØGE GYMNASIEELEVERS MOTIVATION Kirsten Vinstrup Jakobsen Erik Prinds 1 Indholdsfortegnelse. Indledning. s. 4 Kapitel 1.Konklusion. s. 7 Kapitel 2. Generelt om motivation. s. 9 2.1.Teorier

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere