Young Arbitrators Copenhagen (YAC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Young Arbitrators Copenhagen (YAC)"

Transkript

1 Young Arbitrators Copenhagen (YAC) v/ Carsten Pedersen og Henriette Gernaa

2 Disposition: 01. Baggrund, tradition og typer 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? 03. Regelgrundlaget 04. Hvordan fungerer det i praksis? 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis 06. Opsamling, tips og faldgruber

3 01. Baggrund, tradition og typer

4 01. Baggrund, tradition og typer Udblik & indblik Angelsaksisk tradition Adopteret fra det internationale miljø Princippet kendes også fra retsplejeloven (RPL 297, ikrafttræden 1. januar 2007) Retten kan tillade, at der under sagens forberedelse indhentes en skriftlig parts- eller vidneerklæring, hvis det findes ubetænkeligt Modparten skal have adgang til at udtale sig om spørgsmålet

5 01. Baggrund, tradition og typer Udblik & indblik (forts.) Retssikkerhedsmæssige overvejelser Bevisumiddelbarhed? Det grundlovsfæstede mundtlighedsprincip I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang, jf. 65(1)

6 01. Baggrund, tradition og typer Anvendelse Internationale voldgiftssager (voldgift med tilknytning til udlandet): Standard i internationale sager Der udveksles skriftlige vidneerklæringer i 87% af sagerne Data fra International Arbitration Survey 2012 National dansk voldgiftspraksis (voldgift uden tilknytning til udlandet) Nu også anvendt i danske sager Ingen statistik, men opadgående tendens

7 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer 1. Witnesses of fact (witness statement, affidavit, etc.) 2. Expert witnesses (expert statement) Sagkyndig erklæring Hot topic: Skal bevisoptagelsen gøre brug af egne eksperter udmeldt af de respektive parter? Skal voldgiftsretten udmelde én autoritativ ekspert ( Mr Know-it-all )? Selvstændigt emne, der falder uden for dette oplæg Indgående behandlet og diskuteret på Voldgiftens Dag 2012 (Voldgiftsforeningen)

8 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer (forts.) 1. Faktumerklæringer Klassisk vidneforklaring Hvad er passeret? Hvordan fungerer forretningsgangen? Etc.

9 01. Baggrund, tradition og typer Eksempel (klassisk faktumerklæring, ICC, internationale parter)

10 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer (forts.) 2. Tekniske (faktum)erklæringer Forklaring om komplekst teknisk faktum; uden at være en sagkyndig vurderende erklæring Grænsen er hårfin (se eksempel på næste slide bemærkninger til eksperterklæring) Uden anden aftale skal vidner kun udtale sig om deres kendskab til faktum (gælder også i dansk civil retspleje, se f.eks. UfR Ø) Sagkyndige vurderinger afgives af et expert witness og skal indleveres efter de aftalte processuelle regler om syn og skøn / optagelse af ekspertise Tekniske (faktum)erklæringer ses ofte anvendt som erstatning for lange redegørelser i et processkrift

11 01. Baggrund, tradition og typer Eksempel (teknisk (faktum)erklæring, ICC, international voldgiftsret)

12 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift?

13 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en mulighed (dvs. et tilvalg) Fordele og muligheder Mere smidigt system for så vidt angår udenlandske vidner Parterne og dommere er bedre forberedt ved hovedforhandlingen Mindre risiko for overraskelser, der kan føre til omberammelse Mere koncentreret og kortere hovedforhandling Omkostninger?

14 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en mulighed (dvs. et tilvalg) (forts.) Ulemper og udfordringer Mundtlighed virker (mere) overbevisende? (retorisk argumentationslære) Uforberedte vidner/advokater giver dårlige erklæringer (som evt. lægges til grund) Timing man skal have identificeret og sikret sine vidner tidligt i processen Et sent vidnebevis kan blive afskåret afhængig af procesaftalen Voldgiftsretten får ikke nødvendigvis mulighed for at stille opklarende spørgsmål

15 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed Skriftlig behandling af sagen Voldgiftsloven 24(1): Voldgiftsretten afgør, omder skal holdes mundtlig forhandling i sagen, ellerom sagen skal afgøres på grundlag af skriftlig behandling. Voldgiftsretten skal dog på et passende tidspunkt under sagen holde mundtlig forhandling, hvis en part anmoder om det. Instituttets regler 22: Voldgiftsretten fastsætter, efter høring af parterne, tid og sted for mundtlig forhandling, og giver med rimeligt varsel parterne meddelelse herom. Instituttets regler 18(2): Behandlingen af voldgiftssagen sker i overensstemmelse med reglerne. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i reglerne, afgøres spørgsmålet efter de regler, parterne i øvrigt har aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler efter de regler, voldgiftsretten måtte bestemme.

16 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed fortsat Skriftlig behandling af sagen ICC regler art. 20(6): The arbitral tribunal may decidethe case solely on the documents submitted by the parties unless any of the parties requests a hearing. LCIA regler art. 19.1: Any party which expresses a desire to that effect [hearings] has the right to be heard orally before the Arbitral Tribunal on the merits of the dispute, unless the parties have agreed in writing on documents-only arbitration. SCC regler art. 27(1): A hearingshallbeheld ifrequestedby a party, or ifdeemedappropriateby the Arbitral Tribunal.

17 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed (forts.) Eksempel (uddrag fra beslutning fra voldgiftsretten, ICC, internationale parter, sole arbitrator)

18 03. Regelgrundlaget

19 03. Regelgrundlaget Reguleringen af skriftlige vidneerklæringer Voldgiftsloven er tavs vedrørende brugen af vidneerklæringer Regler vedtaget ved aftale: Instituttets regler 19(b) [ ] angivelse af parternes egne ekspertvidner, fremlæggelse af skriftlige vidneerklæringer mv. LCIA art. 20.3: Subject to any order otherwise by the Arbitral Tribunal, the testimony of a witness may be presented by a party in written form, either as a signed statement or as a sworn affidavit. SCC art. 28(2): The testimonyof witnessesor party-appointedexpertsmaybesubmittedin the form of signed statements.

20 03. Regelgrundlaget Reguleringen af skriftlige vidneerklæringer (forts.) Regler vedtaget ved aftale Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 3.2 og 3.3: [ ] Parterne kan fremlægge skriftlige vidneerklæringeri forbindelse med sagens forberedelse. Voldgiftsretten kan henstille, at en part fremlægger skriftlig erklæring fra de vidner, hvis forklaring parten ønsker at påberåbe sig. IBA s bevisoptagelsesregler art. 4(4): The Arbitral Tribunal may order each Party to submit within a specified time to the Arbitral Tribunal and to the other Parties Witness Statementsby each witness on whose testimony it intends to rely. IBA-reglerne anvendes i 60% af internationale voldgiftssager: 53% som vejledende regler 7% som bindende regler

21 04. Hvordan fungerer det i praksis?

22 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan fungerer det i praksis? Det traditionelle system helt kort: Hver part fremlægger vidneerklæringer fra sine vidner på fastlagte tidspunkter Hvis relevant, kalder den ene part modpartens vidner til modafhøring Ellers lægges erklæringen til grund som vidnets forklaring

23 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan fastlægges rammerne? Bevisoptagelsen bør lægges i faste rammer fra starten af processen, men kan åbne mulighed for fleksibilitet forud for hovedforhandlingen: ICC opfordring: Prior to anyhearing, considerwhetherall witnessesneedto give oral evidence.this is a matter on whichthe parties counselcanconferand seekto reachagreement. (Pkt. 77 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Sondre: Aftalt i voldgiftsaftalen (f.eks. via IBA reglerne)? I så fald skal fravigelse ske med udtrykkeligt samtykke fra parterne; ellers problemer i forhold til New York konventionen, etc. Vedtaget ved beslutning af voldgiftsretten? Kan modificeres undervejs Pragmatiske hersker i udpræget grad i (dansk) voldgift

24 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Oversigt 1. Hvornår fremlægges erklæringerne? 2. Skal der være adgang for vidnerne til at svare med nye, supplerende erklæringer? 3. Mulighed for mundtlig afhøring?

25 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Oversigt fortsat 4. Begrænsning i omfanget af vidner? 5. Begrænsning af, hvem en part kan føre som sit vidne? 6. Hvordan sikres det, at vidnerne taler/skriver sandt? 7. Må vidnerne fremlægge bilag til deres vidneerklæringer? 8. Andet?

26 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 1. Tidspunkt for udveksling af erklæringer (1. runde)? Samtidigt eller konsekutivt? Sammen med processkrifter eller individuelt? Efter alt dokumentbevis er fremlagt? For example, consider whether it is preferable for witness statements to be exchanged after all documentson which the parties wish to rely have been produced, so that the witnesses can comment on those documents in a single statement (Pkt. 61 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012))

27 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)?) Specifikke punkter 2. Skal der være mere end én erklæringsudveksling (2., 3., 4. [ ] runde), hvor vidnerne får mulighed for at forholde sig til øvrige vidners forklaringer? [ ] considerthe timing for the exchangeof suchstatements so as to minimizethe numberof rounds of statements thatarerequired. (Pkt. 61 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Ctr. værdien af, at indsigelser kommer på bordet inden hovedforhandlingen

28 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 3. Mulighed for mundtlig afhøring? a. Det traditionelle system: - Ingen direkte/hovedafhøring - Hvis relevant, kalder modparten vidnet til modafhøring The Parties may agree or the Arbitral Tribunal may order that the Witness Statement or Expert Report shall serve as that witness directtestimony. (IBA s bevisoptagelsesregler art. 8(4)) Cost and time can be saved by limiting or avoiding direct examination of witnesses. When appropriate, witness statements can substitute for direct examination at a hearing (Pkt. 78 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Modafhøring begrænset til temaer i skriftlig vidneerklæring eller fri?

29 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter b. Det relative system: Hovedafhøring begrænses Sanity check af forudbestemte udsagn Væsentlige temaer defineret og aftalt forud for hovedforhandlingen Parterne skal tidligst muligt, og i god tid inden forberedelsens afslutning, angive de vidner, hvis forklaringer de agter at påberåbe sig, samt genstanden og de væsentlige temaer for vidneforklaringerne. (Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 3.1) Modafhøring begrænses ikke Modparten er i sine spørgsmål ikke begrænset af den indledende afhøring. Den anden part kan efterfølgende stille supplerende spørgsmål. Voldgiftsretten kan når som helst stille spørgsmål. (Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 7.6)

30 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter c. Misforstået pragmatisme (?): - Fuld adgang til mundtlig afhøring Et vidne, der har afgivet en vidneerklæring, skal afgive mundtlig forklaring for voldgiftsretten, medmindre parterne aftaler andet. (Foreningens bevisoptagelsesregler, 3.5) Striking the balance between fairness and pragmatism? Omkostningstjenligt? Hvorfor så overhovedet aftale skriftlighed i bevisoptagelsen?

31 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter Modafhøring Uanset valg af system bør en part altid kunne indkalde modpartens vidner til modafhøring Indgå aldrig aftaler, hvor denne mulighed afskæres (også af gyldighedshensyn)

32 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (ICC, international sammensætning af voldgiftsret)

33 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (international ad hoc (voldgiftsloven), ren dansk voldgiftsret)

34 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (Voldgiftsinstituttet, international, ren dansk voldgiftsret) Se beslutning i samme sag på næste slide (ændring af systemet)

35 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel

36 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter Empiri Hvilket system foretrækkes? I 87% af internationale voldgiftssager udveksles skriftlige vidneerklæringer sammen med enten mundtlig hovedafhøring (48%) eller begrænset eller ingen mundtlig hovedafhøring (39%). 59% af aktørerne i det internationale voldgiftsmiljø finder, at brugen af skriftlige vidneerklæringer som erstatning for mundtlig hovedafhøring er et effektivt bevismiddel 90% af aktørerne vurderer, at modafhøring altid eller normalvis er et effektivt bevismiddel til at faktum-teste. (Kilde: International Arbitration Survey 2012)

37 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 4. Skal antallet af tilladte vidner begrænses? Every witness adds to the costs [ ] Costs can be saved by limiting the number of witnesses to those whose evidence is required on key issues.the arbitral tribunal may assist in identifying those issues [ ]. This whole process will be facilitated if the parties can reach agreement on non-controversial facts that do not need to be addressed by witness evidence. (Pkt. 60 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Skal alle vidner indlevere vidneerklæringer?

38 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 5. Har en part property i egne og andre bestemte vidner? IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013) er tavs vedrørende denne problemstilling Tilsiger dette, at ingen part har property i vidner? Hvad betyder de advokatetiske regler i denne sammenhæng? Gælder reglerne vedrørende henvendelse til modpartens vidner også i voldgift? Skal der sondres mellem National voldgift? International voldgift?

39 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 6. Hvordan sikres det, at vidnerne taler/skriver sandt? Each Witness Statement shall contain [ ] (d) an affirmation of the truth of the Witness Statement; and (e) the signature of the witness and its date and place. (IBA s bevisoptagelsesregler art. 4(5)) Hvad er retsfølgerne for et vidne ved ikke at tale (skrive) sandt under en voldgiftssag?

40 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 7. Må vidnerne fremlægge bilag til deres vidneerklæringer? - Hvordan skal bilag til vidneerklæringer navngives (nummereres/litreres)? Bilagene indgår normalt i bilagssamlingens/ekstraktens bilagskronologi, hvor det kan være hjælpsomt for voldgiftsretten at vide, om bilaget er fremlagt af en part eller (en parts) vidne? 8. Andet?

41 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis

42 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til 1. Advokaten afholder (private) møder med det kaldte vidne Kritik / diskussion: Advokaten holder møder med vidnet om dets forklaring uden modpartens og/eller voldgiftsrettens deltagelse (?) 2. Advokaten bånder eller noterer vidnets udsagn

43 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) 3. Advokaten konciperer herefter et udkast til erklæring, eller vidnet skriver selv et udkast efter en skabelon A Party Representative may assist Witnesses in the preparation of Witness Statements and Experts in the preparationof Expert Reports. (IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), pkt. 20) Kun udsagn, som vidnet selv har formuleret, bør indgå i udkastet A Party Representative should seek to ensure that a Witness Statement reflects the Witness s own accountof relevant facts, eventsand circumstances. (IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), pkt. 21)

44 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) Advokaten konciperer [ ] (fortsat) Det bør tilstræbes at ramme vidnets eget sprog og formuleringer Kan give udfordringer, hvis vidnet ikke eller vanskeligt begår sig på det vedtagne sprog Kritik / diskussion: Will facts cease to exist, because they are ignored (?) Facts do not cease to exist because they are ignored (Aldous Huxley)

45 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) 4. Vidnet gennemgår udkastet til erklæring og indarbejder eller gør opmærksom på ændringer 5. Advokaten implementerer ændringer og søger afledte spørgsmål opklaret og indarbejdet 6. Vidnet giver grønt lys til at låse erklæringen 7. Advokaten gør en execution version klar til underskrift 8. Vidnet underskriver og erklærer sig enig i korrektheden af indholdet 9. Erklæringen indleveres/udveksles i sagen

46 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) Indhold / stilistik : Vidneerklæringer ses i praksis at være både beskrivende og argumenterende (lidt a la processkrifter) Der kommenteres på: Dokumentbevis Andre vidne- og eksperterklæringer Modpartens processkrifter/synspunkter Etc.

47 06. Opsamling, tips og faldgruber

48 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje 1. Omkostninger Kan sagen bære en skriftlig vidneproces, som jævnligt viser sig omkostningstung? Modellen egner sig som regel godt til internationale sager, men overvej alligevel nødvendigheden (omkostninger) i mindre sager

49 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 2. Skal der vedtages bindende regler for erklæringsoptagelsen eller blot guidelines? 3. Hvilke indskrænkninger i bevisoptagelsen kan accepteres i den konkrete sag, herunder i forhold til mundtlig hoved- og modafhøring?

50 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 4. Advokaten skal altid afstemme forventningerne til aftalen med klienten, herunder i forhold til en evt. indskrænkelse af partsforklaringen (f.eks. kun skriftlig erklæring) Visse parter har en klar forventning om at skulle tale sin sag mundtligt for voldgiftsrettens dommere uanset (dusinvis) af skriftlige vidneindlæg Eksempler: Visse typer af handelsagenter og eneforhandlere ( one-man-shops ) Andre udenlandske parter agerende lokalt uden nærmere tilknytning til seat of arbitration

51 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 5. Er det muligt at sikre alle relevante vidners tilgængelighed tidligt i processen? Et sent vidnebevis kan blive afskåret afhængig af procesaftalen Hvordan håndterer man relevante vidner, der ikke agter at deltage i voldgiftsforhandlingerne? Pragmatisme Danske domstoles bistand Haagerkonventionen

52 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 6. Skal man acceptere, at der på et forud fastlagt tidspunkt falder et jerntæppe, som afskærer yderligere erklæringer efter X-antal udvekslinger? Omkostninger Praktiske erfaringer?

53 Spørgsmål

54 Tak for opmærksomheden

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Praktisk voldgiftsret

Praktisk voldgiftsret Praktisk voldgiftsret MED FOKUS PÅ VOLDGIFTSINSTITUTTET Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen Håkun Djurhuus Praktisk voldgiftsret med fokus på Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad,

Læs mere

Nordisk maritim og offshore voldgift

Nordisk maritim og offshore voldgift Dansk input v/ Peter Appel Praksis Praksis Eksempel på voldgiftsklausul om skandinavisk ret i aftale fra 1990 I en voldgiftsklausul i en aftale fra 1990 havde parterne angivet følgende: Tvistigheder om

Læs mere

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen?

Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Bevis i skiljeförfarande inspiration för domstolsprocessen? Advokat Jesper Lett, Danmark Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en af grundene være, at voldgiftsproceduren,

Læs mere

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011

Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Strengt fortroligt Ethics in arbitration certain issues related to witnesses Advokatdagarna, 14 October 2011 Debated issues regarding witnesses Debate spurred by the 38 th Nordiskt Juristmöte Niels Fisch-Thomsen:

Læs mere

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen

20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret. Ved Asbjørn Jensen 20 minutter om anvendelse af syn og skøn og sagkyndige erklæringer og sagkyndige vidner i dansk ret Ved Asbjørn Jensen Retsplejelovens grundprincipper: Forhandlingsprincippet, 338 Parterne skal tilvejebringe

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Voldgiftens Dag, torsdag den ~2. marts Effektiv voldgift i forbindelse med sel~kabsretlige og kontraktuelle tvister v/advokat Carsten Pedersen

Voldgiftens Dag, torsdag den ~2. marts Effektiv voldgift i forbindelse med sel~kabsretlige og kontraktuelle tvister v/advokat Carsten Pedersen Voldgiftens Dag, torsdag den ~2. marts 2012 Effektiv voldgift i forbindelse med sel~kabsretlige og kontraktuelle tvister v/advokat Carsten Pedersen =lom Traditionelle beg ru ndel~~er for va Ig af voldgift

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun

VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere. Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun VOLDGIFTENS DAG DEN 8.11.2012 Praksis om bevisoptagelse samt udnævnelse af voldgiftsdommere Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun SPØRGSMÅL TIL DELTAGERNE Hvor mange her har oplevet, at en énsidigt

Læs mere

Transportretligvoldgift

Transportretligvoldgift Transportretligvoldgift Voldgiftens dag den 28. november 2013 ved advokat Jes Anker Mikkelsen 2 Facts Voldgiftsinstituttet: Omkring 4 transportretlige sager om året (ca. 3 % af alle sager) Oslo: Størstedelen

Læs mere

Voldgift. Danske Virksomhedsjurister

Voldgift. Danske Virksomhedsjurister Voldgift Danske Virksomhedsjurister 18. maj 2017 It s all about the money Principper i dansk ret Som udgangspunkt kravstillers bevisbyrde Fri bevisbedømmelse Alene det faktiske tab kan kræves erstattet

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Tvistløsning i internationalt regi

Tvistløsning i internationalt regi Tvistløsning i internationalt regi København, den 26. maj 2016 2 Tvistløsningsmuligheder Retssagsførelse ved de almindelige domstole Voldgift Mediation 1 3 Forskellige typer af voldgift Ad hoc (baseret

Læs mere

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE. Ved partner Carsten Pedersen UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE Ved partner Carsten Pedersen HVAD ER VOLDGIFT? Voldgift kommer af udtrykket "at give i vold, altså at overlade en skæbne til andre Alternativ til domstolsbehandling Voldgiftsrettens

Læs mere

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007

International skatteret. Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 International skatteret Advokaternes Forening for Skatteret Torsdag den 10. maj 2007 Den danske pensionsbeskatningssag Sag C-150/04, Komm. mod Danmark Kommissionen rejste spørgsmålet i 1991 1992: Bachmann-sagen,

Læs mere

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi

Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi Udpegning af voldgiftsdommere i Voldgiftsinstituttets regi påkalder sig betydelig og berettiget interesse. Instituttet oplever, at der blandt

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED VOLDGIFTSINSTITUTTET DANISH ARBITRATION - 2008 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttet Danish Arbitrations

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse

Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse Sag: I-261 Dato: 21. december 2016 Notat om praksisændringer vedr. syn og skøn, faglige dommere og berammelse 1. Indledning Voldgiftsnævnet har gennem de seneste år gennemført en række tiltag for at sikre

Læs mere

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard)

IT-konfliktløsning. Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) IT-konfliktløsning Vejledende udtalelser i IT-sager (Introduktion v. advokat Niels Chr. Ellegaard) Disposition 1. Hvad er problemet med IT-tvister? 2. Udvalgsarbejdet i regi af DITA 3. Gennemgang af regler

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling. inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2010) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER

VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER VEJLEDNING TIL SAGKYNDIGE I IT-SAGER Voldgiftsinstituttet er en non-profit selvejende institution, som virker for at fremme brugen af alternativ tvistløsning herunder særligt voldgift og mediation. Voldgiftsinstituttet

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Underbilag 3H. Kodekvalitet. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Underbilag 3H Kodekvalitet Side 1/6 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 26. februar 2016 Indhold Ordforklaring Kommentarer

Læs mere

NR. 10 DecemBER FÅ NU FART PÅ Peter Thommesen skriver om de nye internationale voldgiftsregler, der sætter fokus på fremdrift i sagerne.

NR. 10 DecemBER FÅ NU FART PÅ Peter Thommesen skriver om de nye internationale voldgiftsregler, der sætter fokus på fremdrift i sagerne. UDGIVET AF ADVOKATSAMFUNDET NR. 10 DecemBER 2011 FÅ NU FART PÅ Peter Thommesen skriver om de nye internationale voldgiftsregler, der sætter fokus på fremdrift i sagerne. Få nu fart på den voldgift! ICC

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 10. juni 2014 Sag 243/2013 A (advokat Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Sune Riisgaard) I påkendelsen har deltaget tre dommere:

Læs mere

Konfliktløsning i erhvervssager

Konfliktløsning i erhvervssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.355 Konfliktløsning i erhvervssager Voldgift vil nærliggende komme til at fylde (end nu) mere i erhvervssager på bekostning af domstolene. Dette skyldes dels de senere

Læs mere

Reform af voldgiftsloven

Reform af voldgiftsloven ADVOKATRADETS RETSUDVALG Reform af voldgiftsloven Udarbejdet af Peter Arnt Nielsen Jesper Lett Stig Bigaard Karsten Havkrog Pedersen Karsten Kristoffersen Rasmus Møller Madsen 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager

Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager Regler for juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager 1 Disse regler for afgivelse af juridisk/teknisk udtalelse i IT-sager gælder, når parterne enten ved allerede opståede eller i forbindelse med fremtidige

Læs mere

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular

Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Masters Thesis - registration form Kandidatafhandling registreringsformular Godkendelse af emne for hovedopgave af vejleder og undervisningskoordinator. Læs venligst retningslinjerne sidst i dette dokument

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik

Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold. - et overblik Afgørelse af tvister i internationale kontraktforhold - et overblik Indhold Værnetings- og voldgiftsaftaler Forskelle Fordele og ulemper Voldgiftsaftaler Voldgiftsinstitutter eller voldgiftslov (ad hoc

Læs mere

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen

KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER. Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen KONFLIKTHÅNDTERING I KONTRAKTFORHANDLINGER Ved partner Carsten Pedersen og partner Jes Anker Mikkelsen FORPLIGTELSER I FORHANDLINGER Ingen kontraheringspligt Loyalitetspligt Erstatningsansvar i forbindelse

Læs mere

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene,

Udvalget om bedre og mere effektiv behandling af civile sager ved domstolene, Retsplejerådet Dato: 14. august 2013 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Cecilie Maarbjerg Qvist Sagsnr.: 2012-4007-0003 Dok.: 746516 Retsplejerådets notat til Udvalget om bedre og mere effektiv behandling

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ]

[RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] 2011 Kolonihavernes Fælles Rådgivning FLEBO [RETTENS BLANKET TIL SMÅSAGER ] Jeg skal opfylde de krav som domstolene kræver som det fremgår af denne vejledning som jeg har hentet via internettet på domstole.dk

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index

DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK. Index DET KONGELIGE Index Download driver... 2 Find the Windows 7 version.... 2 Download the Windows Vista driver.... 4 Extract driver... 5 Windows Vista installation of a printer.... 7 Side 1 af 12 DET KONGELIGE

Læs mere

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer

Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Dokumentation af produktionsudstyr til fødevarer Fødevarekontaktmaterialer (og maskinsikkerhed) IDA 21. marts 2017 Chefkonsulent Jens Sinding Dokumentation i forhold til hvad? Relevante materialer med

Læs mere

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012

EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 EFFEKTIV VOLDGIFT - IT-TVISTER AF CARSTEN RAASTEEN VOLDGIFTENS DAG 22. MARTS 2012 OVERSIGT Hvad er effektivitet inden for voldgift? Hvorfor voldgift? Kan voldgift være effektiv? Særligt om IT-sager Midler

Læs mere

Bevisvurdering. Fredag 14. oktober 2011 Christian Lundblad

Bevisvurdering. Fredag 14. oktober 2011 Christian Lundblad Bevisvurdering Fredag 14. oktober 2011 Christian Lundblad Temaer 1. Bevisprincipper 2. Indl. om bevisbyrde og -vurdering 3. Domstolene - målgruppen 4. De enkelte bevismidler 5. Bevistvivl rettens medvirken

Læs mere

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen

bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen - 1 Lovforslag nr. L 20 FT 2016/17 om sagkyndig bevisførelse ændrede regler for syn og skøn samt udvidede muligheder for at fremlægge andre sagkyndige beviser bodilogtommyvchristiansen Af advokat (L) og

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller

Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Dansk standard DS/ISO/IEC 23000-2 CD-rom 1. udgave 2008-03-07 Informationsteknologi Multimedieanvendelsesformat (MPEG-A) Del 2: Anvendelsesformat for MPEGmusikafspiller Information technology Multimedia

Læs mere

DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER

DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER DANSK FORENING FOR VOLDGIFT OG DANSKE VIRKSOMHEDSJURISTER Voldgiftsklausuler fora og strategier Fællesarrangement den 17. marts 2015 Advokat Jens Rostock-Jensen SUNDKROGSGADE 5, DK-2100 KØBENHAVN Ø CVR.

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse

Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse Brug af videolink i retsmøder RM 3/2014 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 2. Politiets efterforskning og sagsbehandling 3. Forberedelse 3.1. Sigtedes deltagelse i retsmøder via videolink 3.1.1. Grundlovsforhør

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Læreplan for Retssagens forberedelse

Læreplan for Retssagens forberedelse Delemne: Processkrifter Den skriftlige forberedelse af retssagen er afgørende for sagens bedst mulige tilrettelæggelse. Advokatfuldmægtige skal derfor kunne udarbejde processkrifter, som fastlægger sagens

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring

Microsoft Development Center Copenhagen, June Løn. Ændring Microsoft Development Center Copenhagen, June 2010 Løn Microsoft Dynamics C5 20100 Ændring af satser r på DA-Barsel Contents Nye satser på DA-barsefra DA-Barsel...... 3 Brev 6 2 Nye satser på DA-barsel

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001

Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave. COPYRIGHT Danish Standards. NOT FOR COMMERCIAL USE OR REPRODUCTION. DS/EN 61595-3:2001 Dansk Standard DS/EN 61595-3 1. udgave Godkendt:2001-05-18 Digitalt lydbåndoptagersystem med flere kanaler (DATR), spoletil-spolesystem, til professionelt brug Del 3: 24-bits funktion til 16-bits medier

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger

Microsoft Dynamics C5. Nyheder Kreditorbetalinger Microsoft Dynamics C5 Nyheder Kreditorbetalinger INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Uddybning af ændringer... 4 Forbedring vedr. betalings-id er... 4 Ændringer i betalingsmåder (kreditorbetalinger)...

Læs mere

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE

VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE 6. MAJ 2015 VOLDGIFTSKENDELSE TILSIDESAT SOM UGYLDIG PRINCIPPER FOR ERSTATNINGSOPGØRELSE VED BYG- NINGSSKADE En ny dom illustrerer, at såfremt en voldgiftsret behandler og afgør en sag på en anden måde

Læs mere

Dansk Forening for Voldgift

Dansk Forening for Voldgift Indledning Der har i nogle lande været en vis tradition for, at voldgiftssager behandles efter regler for behandling af civile sager ved domstolene. Dansk Forening for Voldgifts Regler om bevisoptagelse

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009

Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 Ekstraordinær Generalforsamling Vilvorde Kursuscenter 27. maj 2009 1 Safe Harbour Statement This presentation may contain forward-looking statements, including statements about our expectations of the

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 4 juni 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem? DISPOSITION 1. Præsentation

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014

Rentemarkedet. Markedskommentarer og prognose. Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet Markedskommentarer og prognose Kilde, afdækning Dato 12. august 2014 Rentemarkedet DKK siden august og fremover 2.5 2 1.5 1 0.5 August 2013 NU Vores forventning til renteniveauet om 1 år

Læs mere

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler

Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Dansk Standard Tillæg DS/ISO/IEC 10746-4/Amd.1 1. udgave 2002-06-04 Informationsteknologi Åben distribueret databehandling Referencemodel: Arkitektonisk semantik Tillæg 1: Computerbaserede formler Information

Læs mere

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010

Til rette vedkommende. Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Til rette vedkommende Dansk fællesstand på IFAT-miljømessen i München 13. 17. september 2010 Date: 30/10/2009 Det er med stor glæde, at WTC i samarbejde med den danske ambassade i Berlin inviterer jeres

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager

DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCES Advokatens arbejde med civile retssager DEN GODE PROCESS // ALMINDELIGE PRINCIPPER FOR ADVOKATENS ADFÆRD FORORD 2 2 De advokatetiske regler, punkt 8.1 // 3 De advokatetiske regler, punkt

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet den 12. august 2014. Dealer Pernille Linnerup Kristensen

Læs mere