Young Arbitrators Copenhagen (YAC)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Young Arbitrators Copenhagen (YAC)"

Transkript

1 Young Arbitrators Copenhagen (YAC) v/ Carsten Pedersen og Henriette Gernaa

2 Disposition: 01. Baggrund, tradition og typer 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? 03. Regelgrundlaget 04. Hvordan fungerer det i praksis? 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis 06. Opsamling, tips og faldgruber

3 01. Baggrund, tradition og typer

4 01. Baggrund, tradition og typer Udblik & indblik Angelsaksisk tradition Adopteret fra det internationale miljø Princippet kendes også fra retsplejeloven (RPL 297, ikrafttræden 1. januar 2007) Retten kan tillade, at der under sagens forberedelse indhentes en skriftlig parts- eller vidneerklæring, hvis det findes ubetænkeligt Modparten skal have adgang til at udtale sig om spørgsmålet

5 01. Baggrund, tradition og typer Udblik & indblik (forts.) Retssikkerhedsmæssige overvejelser Bevisumiddelbarhed? Det grundlovsfæstede mundtlighedsprincip I retsplejen gennemføres offentlighed og mundtlighed i videst muligt omfang, jf. 65(1)

6 01. Baggrund, tradition og typer Anvendelse Internationale voldgiftssager (voldgift med tilknytning til udlandet): Standard i internationale sager Der udveksles skriftlige vidneerklæringer i 87% af sagerne Data fra International Arbitration Survey 2012 National dansk voldgiftspraksis (voldgift uden tilknytning til udlandet) Nu også anvendt i danske sager Ingen statistik, men opadgående tendens

7 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer 1. Witnesses of fact (witness statement, affidavit, etc.) 2. Expert witnesses (expert statement) Sagkyndig erklæring Hot topic: Skal bevisoptagelsen gøre brug af egne eksperter udmeldt af de respektive parter? Skal voldgiftsretten udmelde én autoritativ ekspert ( Mr Know-it-all )? Selvstændigt emne, der falder uden for dette oplæg Indgående behandlet og diskuteret på Voldgiftens Dag 2012 (Voldgiftsforeningen)

8 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer (forts.) 1. Faktumerklæringer Klassisk vidneforklaring Hvad er passeret? Hvordan fungerer forretningsgangen? Etc.

9 01. Baggrund, tradition og typer Eksempel (klassisk faktumerklæring, ICC, internationale parter)

10 01. Baggrund, tradition og typer Typer af erklæringer (forts.) 2. Tekniske (faktum)erklæringer Forklaring om komplekst teknisk faktum; uden at være en sagkyndig vurderende erklæring Grænsen er hårfin (se eksempel på næste slide bemærkninger til eksperterklæring) Uden anden aftale skal vidner kun udtale sig om deres kendskab til faktum (gælder også i dansk civil retspleje, se f.eks. UfR Ø) Sagkyndige vurderinger afgives af et expert witness og skal indleveres efter de aftalte processuelle regler om syn og skøn / optagelse af ekspertise Tekniske (faktum)erklæringer ses ofte anvendt som erstatning for lange redegørelser i et processkrift

11 01. Baggrund, tradition og typer Eksempel (teknisk (faktum)erklæring, ICC, international voldgiftsret)

12 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift?

13 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en mulighed (dvs. et tilvalg) Fordele og muligheder Mere smidigt system for så vidt angår udenlandske vidner Parterne og dommere er bedre forberedt ved hovedforhandlingen Mindre risiko for overraskelser, der kan føre til omberammelse Mere koncentreret og kortere hovedforhandling Omkostninger?

14 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en mulighed (dvs. et tilvalg) (forts.) Ulemper og udfordringer Mundtlighed virker (mere) overbevisende? (retorisk argumentationslære) Uforberedte vidner/advokater giver dårlige erklæringer (som evt. lægges til grund) Timing man skal have identificeret og sikret sine vidner tidligt i processen Et sent vidnebevis kan blive afskåret afhængig af procesaftalen Voldgiftsretten får ikke nødvendigvis mulighed for at stille opklarende spørgsmål

15 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed Skriftlig behandling af sagen Voldgiftsloven 24(1): Voldgiftsretten afgør, omder skal holdes mundtlig forhandling i sagen, ellerom sagen skal afgøres på grundlag af skriftlig behandling. Voldgiftsretten skal dog på et passende tidspunkt under sagen holde mundtlig forhandling, hvis en part anmoder om det. Instituttets regler 22: Voldgiftsretten fastsætter, efter høring af parterne, tid og sted for mundtlig forhandling, og giver med rimeligt varsel parterne meddelelse herom. Instituttets regler 18(2): Behandlingen af voldgiftssagen sker i overensstemmelse med reglerne. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i reglerne, afgøres spørgsmålet efter de regler, parterne i øvrigt har aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler efter de regler, voldgiftsretten måtte bestemme.

16 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed fortsat Skriftlig behandling af sagen ICC regler art. 20(6): The arbitral tribunal may decidethe case solely on the documents submitted by the parties unless any of the parties requests a hearing. LCIA regler art. 19.1: Any party which expresses a desire to that effect [hearings] has the right to be heard orally before the Arbitral Tribunal on the merits of the dispute, unless the parties have agreed in writing on documents-only arbitration. SCC regler art. 27(1): A hearingshallbeheld ifrequestedby a party, or ifdeemedappropriateby the Arbitral Tribunal.

17 02. Hvorfor anvendes skriftlige vidneerklæringer i voldgift? Anvendelse som en nødvendighed (forts.) Eksempel (uddrag fra beslutning fra voldgiftsretten, ICC, internationale parter, sole arbitrator)

18 03. Regelgrundlaget

19 03. Regelgrundlaget Reguleringen af skriftlige vidneerklæringer Voldgiftsloven er tavs vedrørende brugen af vidneerklæringer Regler vedtaget ved aftale: Instituttets regler 19(b) [ ] angivelse af parternes egne ekspertvidner, fremlæggelse af skriftlige vidneerklæringer mv. LCIA art. 20.3: Subject to any order otherwise by the Arbitral Tribunal, the testimony of a witness may be presented by a party in written form, either as a signed statement or as a sworn affidavit. SCC art. 28(2): The testimonyof witnessesor party-appointedexpertsmaybesubmittedin the form of signed statements.

20 03. Regelgrundlaget Reguleringen af skriftlige vidneerklæringer (forts.) Regler vedtaget ved aftale Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 3.2 og 3.3: [ ] Parterne kan fremlægge skriftlige vidneerklæringeri forbindelse med sagens forberedelse. Voldgiftsretten kan henstille, at en part fremlægger skriftlig erklæring fra de vidner, hvis forklaring parten ønsker at påberåbe sig. IBA s bevisoptagelsesregler art. 4(4): The Arbitral Tribunal may order each Party to submit within a specified time to the Arbitral Tribunal and to the other Parties Witness Statementsby each witness on whose testimony it intends to rely. IBA-reglerne anvendes i 60% af internationale voldgiftssager: 53% som vejledende regler 7% som bindende regler

21 04. Hvordan fungerer det i praksis?

22 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan fungerer det i praksis? Det traditionelle system helt kort: Hver part fremlægger vidneerklæringer fra sine vidner på fastlagte tidspunkter Hvis relevant, kalder den ene part modpartens vidner til modafhøring Ellers lægges erklæringen til grund som vidnets forklaring

23 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvordan fastlægges rammerne? Bevisoptagelsen bør lægges i faste rammer fra starten af processen, men kan åbne mulighed for fleksibilitet forud for hovedforhandlingen: ICC opfordring: Prior to anyhearing, considerwhetherall witnessesneedto give oral evidence.this is a matter on whichthe parties counselcanconferand seekto reachagreement. (Pkt. 77 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Sondre: Aftalt i voldgiftsaftalen (f.eks. via IBA reglerne)? I så fald skal fravigelse ske med udtrykkeligt samtykke fra parterne; ellers problemer i forhold til New York konventionen, etc. Vedtaget ved beslutning af voldgiftsretten? Kan modificeres undervejs Pragmatiske hersker i udpræget grad i (dansk) voldgift

24 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Oversigt 1. Hvornår fremlægges erklæringerne? 2. Skal der være adgang for vidnerne til at svare med nye, supplerende erklæringer? 3. Mulighed for mundtlig afhøring?

25 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Oversigt fortsat 4. Begrænsning i omfanget af vidner? 5. Begrænsning af, hvem en part kan føre som sit vidne? 6. Hvordan sikres det, at vidnerne taler/skriver sandt? 7. Må vidnerne fremlægge bilag til deres vidneerklæringer? 8. Andet?

26 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 1. Tidspunkt for udveksling af erklæringer (1. runde)? Samtidigt eller konsekutivt? Sammen med processkrifter eller individuelt? Efter alt dokumentbevis er fremlagt? For example, consider whether it is preferable for witness statements to be exchanged after all documentson which the parties wish to rely have been produced, so that the witnesses can comment on those documents in a single statement (Pkt. 61 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012))

27 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)?) Specifikke punkter 2. Skal der være mere end én erklæringsudveksling (2., 3., 4. [ ] runde), hvor vidnerne får mulighed for at forholde sig til øvrige vidners forklaringer? [ ] considerthe timing for the exchangeof suchstatements so as to minimizethe numberof rounds of statements thatarerequired. (Pkt. 61 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Ctr. værdien af, at indsigelser kommer på bordet inden hovedforhandlingen

28 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 3. Mulighed for mundtlig afhøring? a. Det traditionelle system: - Ingen direkte/hovedafhøring - Hvis relevant, kalder modparten vidnet til modafhøring The Parties may agree or the Arbitral Tribunal may order that the Witness Statement or Expert Report shall serve as that witness directtestimony. (IBA s bevisoptagelsesregler art. 8(4)) Cost and time can be saved by limiting or avoiding direct examination of witnesses. When appropriate, witness statements can substitute for direct examination at a hearing (Pkt. 78 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Modafhøring begrænset til temaer i skriftlig vidneerklæring eller fri?

29 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter b. Det relative system: Hovedafhøring begrænses Sanity check af forudbestemte udsagn Væsentlige temaer defineret og aftalt forud for hovedforhandlingen Parterne skal tidligst muligt, og i god tid inden forberedelsens afslutning, angive de vidner, hvis forklaringer de agter at påberåbe sig, samt genstanden og de væsentlige temaer for vidneforklaringerne. (Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 3.1) Modafhøring begrænses ikke Modparten er i sine spørgsmål ikke begrænset af den indledende afhøring. Den anden part kan efterfølgende stille supplerende spørgsmål. Voldgiftsretten kan når som helst stille spørgsmål. (Foreningens bevisoptagelsesregler, pkt. 7.6)

30 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter c. Misforstået pragmatisme (?): - Fuld adgang til mundtlig afhøring Et vidne, der har afgivet en vidneerklæring, skal afgive mundtlig forklaring for voldgiftsretten, medmindre parterne aftaler andet. (Foreningens bevisoptagelsesregler, 3.5) Striking the balance between fairness and pragmatism? Omkostningstjenligt? Hvorfor så overhovedet aftale skriftlighed i bevisoptagelsen?

31 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter Modafhøring Uanset valg af system bør en part altid kunne indkalde modpartens vidner til modafhøring Indgå aldrig aftaler, hvor denne mulighed afskæres (også af gyldighedshensyn)

32 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (ICC, international sammensætning af voldgiftsret)

33 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (international ad hoc (voldgiftsloven), ren dansk voldgiftsret)

34 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel (Voldgiftsinstituttet, international, ren dansk voldgiftsret) Se beslutning i samme sag på næste slide (ændring af systemet)

35 04. Hvordan fungerer det i praksis? Eksempel

36 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter Empiri Hvilket system foretrækkes? I 87% af internationale voldgiftssager udveksles skriftlige vidneerklæringer sammen med enten mundtlig hovedafhøring (48%) eller begrænset eller ingen mundtlig hovedafhøring (39%). 59% af aktørerne i det internationale voldgiftsmiljø finder, at brugen af skriftlige vidneerklæringer som erstatning for mundtlig hovedafhøring er et effektivt bevismiddel 90% af aktørerne vurderer, at modafhøring altid eller normalvis er et effektivt bevismiddel til at faktum-teste. (Kilde: International Arbitration Survey 2012)

37 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 4. Skal antallet af tilladte vidner begrænses? Every witness adds to the costs [ ] Costs can be saved by limiting the number of witnesses to those whose evidence is required on key issues.the arbitral tribunal may assist in identifying those issues [ ]. This whole process will be facilitated if the parties can reach agreement on non-controversial facts that do not need to be addressed by witness evidence. (Pkt. 60 i ICC s Techniques for Controlling Time and Costs in Arbitration (2012)) Skal alle vidner indlevere vidneerklæringer?

38 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 5. Har en part property i egne og andre bestemte vidner? IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013) er tavs vedrørende denne problemstilling Tilsiger dette, at ingen part har property i vidner? Hvad betyder de advokatetiske regler i denne sammenhæng? Gælder reglerne vedrørende henvendelse til modpartens vidner også i voldgift? Skal der sondres mellem National voldgift? International voldgift?

39 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 6. Hvordan sikres det, at vidnerne taler/skriver sandt? Each Witness Statement shall contain [ ] (d) an affirmation of the truth of the Witness Statement; and (e) the signature of the witness and its date and place. (IBA s bevisoptagelsesregler art. 4(5)) Hvad er retsfølgerne for et vidne ved ikke at tale (skrive) sandt under en voldgiftssag?

40 04. Hvordan fungerer det i praksis? Hvilke forhold skal overvejes (ikke udtømmende)? Specifikke punkter 7. Må vidnerne fremlægge bilag til deres vidneerklæringer? - Hvordan skal bilag til vidneerklæringer navngives (nummereres/litreres)? Bilagene indgår normalt i bilagssamlingens/ekstraktens bilagskronologi, hvor det kan være hjælpsomt for voldgiftsretten at vide, om bilaget er fremlagt af en part eller (en parts) vidne? 8. Andet?

41 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis

42 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til 1. Advokaten afholder (private) møder med det kaldte vidne Kritik / diskussion: Advokaten holder møder med vidnet om dets forklaring uden modpartens og/eller voldgiftsrettens deltagelse (?) 2. Advokaten bånder eller noterer vidnets udsagn

43 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) 3. Advokaten konciperer herefter et udkast til erklæring, eller vidnet skriver selv et udkast efter en skabelon A Party Representative may assist Witnesses in the preparation of Witness Statements and Experts in the preparationof Expert Reports. (IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), pkt. 20) Kun udsagn, som vidnet selv har formuleret, bør indgå i udkastet A Party Representative should seek to ensure that a Witness Statement reflects the Witness s own accountof relevant facts, eventsand circumstances. (IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013), pkt. 21)

44 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) Advokaten konciperer [ ] (fortsat) Det bør tilstræbes at ramme vidnets eget sprog og formuleringer Kan give udfordringer, hvis vidnet ikke eller vanskeligt begår sig på det vedtagne sprog Kritik / diskussion: Will facts cease to exist, because they are ignored (?) Facts do not cease to exist because they are ignored (Aldous Huxley)

45 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) 4. Vidnet gennemgår udkastet til erklæring og indarbejder eller gør opmærksom på ændringer 5. Advokaten implementerer ændringer og søger afledte spørgsmål opklaret og indarbejdet 6. Vidnet giver grønt lys til at låse erklæringen 7. Advokaten gør en execution version klar til underskrift 8. Vidnet underskriver og erklærer sig enig i korrektheden af indholdet 9. Erklæringen indleveres/udveksles i sagen

46 05. Om at udarbejde en skriftlig vidneerklæring i praksis En skriftlig vidneerklæring bliver til (forts.) Indhold / stilistik : Vidneerklæringer ses i praksis at være både beskrivende og argumenterende (lidt a la processkrifter) Der kommenteres på: Dokumentbevis Andre vidne- og eksperterklæringer Modpartens processkrifter/synspunkter Etc.

47 06. Opsamling, tips og faldgruber

48 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje 1. Omkostninger Kan sagen bære en skriftlig vidneproces, som jævnligt viser sig omkostningstung? Modellen egner sig som regel godt til internationale sager, men overvej alligevel nødvendigheden (omkostninger) i mindre sager

49 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 2. Skal der vedtages bindende regler for erklæringsoptagelsen eller blot guidelines? 3. Hvilke indskrænkninger i bevisoptagelsen kan accepteres i den konkrete sag, herunder i forhold til mundtlig hoved- og modafhøring?

50 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 4. Advokaten skal altid afstemme forventningerne til aftalen med klienten, herunder i forhold til en evt. indskrænkelse af partsforklaringen (f.eks. kun skriftlig erklæring) Visse parter har en klar forventning om at skulle tale sin sag mundtligt for voldgiftsrettens dommere uanset (dusinvis) af skriftlige vidneindlæg Eksempler: Visse typer af handelsagenter og eneforhandlere ( one-man-shops ) Andre udenlandske parter agerende lokalt uden nærmere tilknytning til seat of arbitration

51 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 5. Er det muligt at sikre alle relevante vidners tilgængelighed tidligt i processen? Et sent vidnebevis kan blive afskåret afhængig af procesaftalen Hvordan håndterer man relevante vidner, der ikke agter at deltage i voldgiftsforhandlingerne? Pragmatisme Danske domstoles bistand Haagerkonventionen

52 06. Opsamling, tips og faldgruber Man bør altid overveje (forts.) 6. Skal man acceptere, at der på et forud fastlagt tidspunkt falder et jerntæppe, som afskærer yderligere erklæringer efter X-antal udvekslinger? Omkostninger Praktiske erfaringer?

53 Spørgsmål

54 Tak for opmærksomheden

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus

Retssager og voldgiftssager. V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Retssager og voldgiftssager V/Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus Uddannelsesdagen 31. maj 2012 RETSSAGER OG VOLDGIFTSSAGER - Hvordan undgår man dem? - Hvordan vinder man dem? DISPOSITION 1. Præsentation

Læs mere

Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf

Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2010.323 Om voldgiftslovens 17 - og revision heraf I artiklen analyserer forfatteren voldgiftslovens 17, der omhandler voldgiftsrettens beslutning om foreløbige skridt (foreløbige

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse

Retningslinjer for udformning af en voldgiftskendelse Af landsdommer Oliver Talevski og direktør for Voldgiftsinstituttet Steffen Pihlblad Voldgiftsinstituttet modtager ofte forespørgsler om, hvordan man rent praktisk udformer en voldgiftskendelse. For at

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis

Oluf Engell. Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 201 Oluf Engell Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis 202 203 Editionspligt, discovery og andre metoder til fremskaffelse af bevis Af advokat Oluf Engell, Danmark Med udgangspunkt

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen)

Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Præsidenten for Sø- og Handelsretten Maj 2014 Vejledning om behandling af civile sager ved Sø- og Handelsretten (Retsafdelingen) Indholdsfortegnelse A. Indledning... 2 B. Forberedelse og berammelse...

Læs mere

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis

Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2011.71 Voldgiftsinstituttets inhabilitetspraksis Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) Voldgiftsinstituttet udpeger efter forslag fra parterne voldgiftsdommere

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. Sagsnr. 26014-0 VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende om den relevante jura... 3 2.1. Viljeserklæringer...

Læs mere

EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007. Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster

EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007. Kommercielle kontrakter som for eksempel samarbejdsaftaler, aktionæroverenskomster AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING EN ORIENTERING FRA PLESNER OM AKTUEL KONTRAKTSKRIVNING MARTS 2007 Præambler kræver omtanke En præambel er indledningen til en kontrakt. Præamblen bør kun beskrive faktiske forhold

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil

AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil AER advokatetiske regler, en oversigt over bestemmelserne og bemærkninger hertil Advokatrådets Almindelige bemærkninger Advokatnævnets og domstolenes praksis har været et solidt fundament for arbejdet,

Læs mere

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV

ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE AF KLAGERENS PERSPEKTIV ERFARINGER FRA LIGELØNSSAGER EN INTERVIEWUNDERSØGELSE

Læs mere

Handelshøjskolen i Århus

Handelshøjskolen i Århus 1 Skrevet af: Anders Engelbrett Olsen Studienummer: 242978 Vejleder: Hanne Kirk Deichmann Handelshøjskolen i Århus Kandidatafhandling Cand.merc. (jur) Februar 2005 Titel: Patent på computerprogrammer.

Læs mere

Revisors erklæringer

Revisors erklæringer CMA Afhandling, Aalborg Universitet Revisors erklæringer Afleveringsdato: 30. april 2012 Vejleder: Søren Rasmussen Opgaveløser: Jon K. Mortensen INDHOLDSFORTEGNELSE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMFORMULERING...

Læs mere

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup

Rekonstruktion. Cand.merc.aud. Udarbejdet af Heidi Bjerregaard Tandrup Rekonstruktion Cand.merc.aud. Titelblad Uddannelsesstadie: Uddannelsessted: Fag: Emne: 10. semester Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Erhvervsret Rekonstruktion Antal anslag: 180.541 Afleveringsdato:

Læs mere

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015

Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt. v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt v/sidsel Marie Kristensen og Ole Nørgaard Uddannelsesdagen 2015 2 Kommercielle kontrakter risikostyring og den gode kontrakt Emner Den gode kontrakt

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde

En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Institut for økonomi Afleveringsdato: d. 3. marts 2014 Cand. merc. aud. Antal anslag: 127.802 (inkl. figurer) Kandidatafhandling 2014 En udvidet gennemgang Betydning for revisor og dennes arbejde Forfatter:

Læs mere

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92

AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 AB 2012? Kandidatspeciale om Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i byggeog anlægsvirksomhed AB 92 Af Lars Juhl Vedel og Kresten Theill Devantier Jensen Institut for Mekanik og Produktion,

Læs mere

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion

Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion International ret 1 og 9- Retspleje 28.4 Om retlig beskyttelse af investeringer i udlandet - en introduktion Reglerne om beskyttelse af udenlandske investeringer er genstand for stor bevågenhed i udlandet,

Læs mere

Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN]

Via University College. Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN] 2014 Via University College Kasper Ask Nielsen [AB92 FORDELE OG ULEMPER FOR HOVEDENTREPRENØREN] TITELBLAD: RAPPORT TITEL: for hovedentreprenøren VEJLEDER: Navn: Sigurður Ólafsson (SIOL) E-mail: SIOL@via.dk

Læs mere

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT

BORTFALD AF REVISIONSPLIGT CAND.MERC.AUD.-STUDIET AALBORG UNIVERSITET NOVEMBER 2004 KANDIDATAFHANDLING BORTFALD AF REVISIONSPLIGT RS 2405 - ET ALTERNATIV TIL REVISION MÅLRETTET TIL MINDRE VIRKSOMHEDER UDARBEJDET AF CAMILLA MEHLSEN

Læs mere

Civil Proces. I - De grundlæggende principper... 3

Civil Proces. I - De grundlæggende principper... 3 Civil Proces I - De grundlæggende principper... 3 1. Inledning...3 2. Domstole, lovgivningsmagt, forvaltning...3 3. Processuelle grundprincipper...3 4. Civilprocessuelle grundprincipper...3 II - Domstolene...

Læs mere

Informative revisorpåtegninger

Informative revisorpåtegninger Informative revisorpåtegninger Analyse af opdaterede ISA er Forfatter: Jeanette Tost Dam Vejleder: Henrik Trangeled Kristensen Aarhus Universitet, Aarhus BSS Cand.merc.aud Juni 2015 Antal anslag: 131.924

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM - LCA UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DELDOM Afsagt den 21. april 2015 H-42-13 1) Lego System A/S og 2) Lego Trading s r.o. (advokat Jesper Windahl for begge) mod 1) Kuehne + Nagel A/S og 2) Kühne

Læs mere

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang!

Besparelser ved valg af udvidet gennemgang! Besparelser ved valg af udvidet gennemgang Er det praktisk muligt? Speciale Allan Paulsen Cand.merc.aud Vejleder: Hans B. Vistisen 9. april 2014 Aalborg Universitet 1 Indholdsfortegnelse 2 Executive summary

Læs mere

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER

Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Advokatrådets bemærkninger af 9. juni 2011 til DE ADVOKATETISKE REGLER Baggrund Advokatrådet nedsatte i forsommeren 2010 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at gennemgå de gældende advokatetiske regler

Læs mere