Å rsrapport Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å rsrapport 2014. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning"

Transkript

1 Å rsrapport 2014 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds - og samfundsvidenskabelige forskning

2 Indhold Rigsarkivet en organisation i forandring... 3 Fra Statens Arkiver til Rigsarkivet et forskningsdataperspektiv... 5 Indsamling af forskningsdata... 6 De Frie Forskningsråd... 6 Kontakt til yderligere offentlige forskningsfonde... 6 Samarbejde med private fonde... 6 Samarbejde med Datatilsynet... 6 Bevaring af forskningsdata... 7 Teams, konvertering og nyt bevaringsformat... 7 Bevaring og kvalitetssikring af sundhedsvidenskabelige datamaterialer... 7 DDI en international datadokumentationsstandard... 8 EpiData præsenteret ved EDDI Formidling af forskningsdata...10 Styrkelse af registerforskningen...10 Sofia på nettet adgang til metadata om arkiverede data fra it-systemer...11 Vejledning af forskere og studerende...12 Ph.d.-kursus i forskningsdatamanagement...12 Undervisning i brug af forskningsdata...12 Internationalt samarbejde...14 Europæisk forskningsinfrastruktur for surveydata

3 Baggrunden for en ERIC for surveydata...14 Danmark i CESSDA ERIC...14 International dataudveksling...15 Fordele for forskning og uddannelse...15 Nordiske sundhedsdata synliggøres...15 Afsluttende bemærkninger...16 Bilag 1: Forskningsdata indsamlet til arkivering i Bilag 2: Udvalgte registre modtaget og godkendt til arkivering i

4 Rigsarkivet en organisation i forandring Ifølge Kulturministeriets rammeaftale med Rigsarkivet for perioden skal Rigsarkivet årligt afrapportere om sin varetagelse af rollen som leverandør af data, service og vejledning til den sundhedsog samfundsvidenskabelige forskning. I nærværende afrapporteres om denne varetagelse for Enhver årsrapport for Rigsarkivet 2014 må og skal naturligt stå i organisationsændringens tegn. Man kan ganske enkelt i Rigsarkivet ikke omtale året 2014 uden at nævne den omfattende organisationsændring, der trådte i kraft 1. maj Udover at vi med organisationsændringen skiftede navn fra Statens Arkiver til netop Rigsarkivet, betød det store forandringer i måden, vi organiserer og fordeler vores arbejdsopgaver i organisationen. Hvor Statens Arkivers organisation i høj grad byggede på geografiske kriterier, er organisationen i Rigsarkivet funktionsbestemt. Det er med andre ord Rigsarkivets opgaver, og ikke hvor i landet disse opgaver udføres, der nu strukturerer vores organisation, arbejdsdeling og arbejdsgange. Organisationsændringen har styrket Rigsarkivets evne til at levere henholdsvis data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning. De enkelte opgaver er blevet specialiserede og målrettede. Det fulde udbytte af organisationsændringen vil først materialisere sig i de kommende år. Det tager tid at implementere nye måder at organisere og fordele arbejdsopgaverne. Kimen blev lagt i 2014, men frugterne vil først for alvor kunne høstes i årene der kommer. Dog er der allerede nu gevinster lavthængende frugter, for nu at blive i terminologien ved den nye måde at gøre tingene på. Det skulle gerne stå klart efter endt læsning af rapporten. Rigsarkivet servicerer og understøtter den samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskning på flere måder: For det første indsamles data med forskningspotentiale, det være sig fra universiteter og forskningsinstitutioner og fra offentlige myndigheder. For det andet bevares data, således at de vil kunne genanvendes til videnskabelige analyser mv. nu og i fremtiden. Rigsarkivet formidler data og stiller dem til rådighed for blandt andre forskere og studerende på landets universiteter. Videre vejleder og underviser Rigsarkivet i brugen af data i forskning, primært, hvordan de bedst dokumenteres, bevares og genanvendes. Endelig indgår Rigsarkivet i internationalt samarbejde med det formål at kunne understøtte den samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskning på tværs af landegrænser. Denne rapport er opdelt i de fem overordnede temaer indsamling, bevaring, formidling, vejledning og internationalt samarbejde og beskriver, de væsentligste tiltag og aktiviteter, Rigsarkivet har gennemført på områderne i Dog vil første afsnit være dedikeret til en nærmere beskrivelse af ovennævnte organisationsændring, med særligt fokus på konsekvenserne for Rigsarkivets service over for den samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskning. 3

5 Rapporten er udarbejdet med bidrag fra områderne: - Dansk Data Arkiv - Digital bevaring og oparbejdning - Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata - It-udvikling 4

6 Fra Statens Arkiver til Rigsarkivet et forskningsdataperspektiv Organisationsændringen har haft stor betydning for måden, vi løser vores opgaver på i Rigsarkivet. Det gælder for alle dele af organisationen, men måske i særlig grad for området, som denne rapport omhandler: arbejdet med forskningsdata. Det giver derfor mening her kort at dvæle ved, hvordan opgaven blev løst før 1. maj Før 1. maj var arbejdet med forskningsdata samlet i Dansk Data Arkiv, som stod for såvel indsamling, bevaring, formidling, vejledning og internationalt samarbejde på området. Denne organisering, som i høj grad var historisk betinget, gjorde, at især indsamlingen og bevaringen af forskningsdata foregik på et andet grundlag og ud fra andre principper og metoder i forhold til den måde, de øvrige data i Statens Arkiver blev indsamlet og bevaret. En væsentlig motivation for organisationsændringen er netop at homogenisere måden at arbejde med data på. Indsamling af offentlige registre og af forskningsdata sker nu ét sted i organisationen, så den tværgående viden om indsamling af data bliver koncentreret og kan udnyttes bedre. Det betyder, at man vil møde os som Rigsarkivet, når vi indsamler forskningsdata, hvor man før mødte os som Dansk Data Arkiv i den sammenhæng. Ligeledes blev bevaringen af forskningsdata samlet med bevaringen af offentlige registre, journalsystemer mv. ét sted i organisationen med det mål at sikre langtidsbevaringen af begge typer data ud fra samme principper. Dansk Data Arkiv (DDA) findes fortsat og har som opgave at stille data til rådighed for forskere og studerende. Det gælder ligeledes såvel data fra offentlige registre som forskningsdata. Der er et tæt samarbejde mellem henholdsvis indsamlings- og bevaringsområderne i Rigsarkivet og DDA for at sikre den bedst mulige tilgængelighed til data. DDA arbejder desuden for at gøre det lettere for myndigheder og private at få adgang til samlingen. DDA står fortsat for en stor del af Rigsarkivets involvering i internationalt samarbejde vedrørende forskningsdata. Ved at samle forskningsdata og de øvrige data, således at de behandles ens, når det kommer til indsamling, bevaring og formidling, opnår Rigsarkivet en række fordele. Det må forventes, at vi vil se en effektivisering de kommende år som følge af ensretningen af arbejdsmetoderne. Ens arbejdsgange for ens opgaver giver kort sagt god mening. Derudover forventer vi væsentlig synergi ved, at erfaringer fra arbejdet med henholdsvis forskningsdata og offentlige registre vil blive udvekslet mere selvfølgeligt internt i organisationen. Sidst men ikke mindst er det produkt, vi kan tilbyde forskningen, potentielt øget markant, kvantitativt såvel som kvalitativt, da det nu både er surveys og en lang række offentlige registre med et betydeligt forskningspotentiale, vi vil kunne indsamle, bevare og formidle mere effektivt og målrettet. 5

7 Indsamling af forskningsdata Rigsarkivet indsamler værdifulde forskningsdata både fra offentlige myndigheder, universiteter og private forskningsinstitutioner. Indsamling af forskningsdata uanset deres oprindelse er som følge af organisationsændringen nu forankret ét sted i Rigsarkivet: I Indsamling af myndighedsdokumentation og forskningsdata (se forrige afsnit). De indsamlede forskningsdata og registre for 2014 fremgår af henholdsvis bilag 1 og 2. De Frie Forskningsråd Rigsarkivet har siden 2001 haft en aftale med Det Frie Forskningsråd, Samfund og Erhverv og Det Frie Forskningsråd, Sundhed og Sygdom om, at rådene indfører en klausul i forskernes bevillingsskrivelse, hvor den bevillingshavende forsker forpligtes til aflevering af data til Rigsarkivet, hvis forskningsprojektet indeholder sådanne. Årligt fremsendes der kopi af bevillingsskrivelserne fra forskningsrådene til Rigsarkivet, hvorefter Rigsarkivet kontakter forskerne og informerer om aflevering af data og afleveringsdato. Det er en aftale, Rigsarkivet har haft godt udbytte af i de forløbne år. I sommeren 2014 blev aftalen udvidet til yderligere at omfatte Det Frie Forskningsråd, Kultur og Kommunikation. Yderligere blev det aftalt, at forskningsrådenes sekretariat orienteres, hvis data fra de klausulerede projekter ikke afleveres. Proceduren ved indsamling af forskningsrådsklausulerede data blev yderligere effektiviseret i løbet af Ved udløb af afleveringsfristen kontaktes forskeren af Rigsarkivet med henblik på aflevering af data. Derefter følges der op med faste intervaller. Hvis forskeren, på trods af gentagne opfordringer til aflevering, stadig ikke afleverer data kontaktes Forskningsrådenes sekretariat. Den skærpede procedure har givet gode resultater, og det har endnu ikke været nødvendigt at kontakte forskningsrådene grundet manglende aflevering. Kontakt til yderligere offentlige forskningsfonde De Frie Forskningsråd er dog ikke de eneste offentlige bevillingsgivere. Rigsarkivet har således også undersøgt muligheden for at tage kontakt til andre offentlige fonde som Innovationsfonden for at få lignende ordninger i stand. Det er håbet, at flere samarbejder af denne slags kan give en betydelig højere lokalisering af forskningsdata fremadrettet. Samarbejde med private fonde Udover de offentlige fonde findes der en lang række private fonde, som bidrager med midler til både den sundhedsvidenskabelige og den samfundsvidenskabelige forskning. Det er i Rigsarkivets og samfundets interesse, at disse fonde, i lighed med De Frie Forskningsråd, klausulerer deres uddeling af midler, således at data fra deres støttede projekter arkiveres i Rigsarkivet med henblik på senere genanvendelse. Den første kortlægning af private fonde er startet i Samarbejde med Datatilsynet Gennem adskillige år har Rigsarkivet haft et givende samarbejde med Datatilsynet vedrørende indsamling af forskningsdata. Når Datatilsynet ved deres tilsyn opdager data som i henhold til Datatilsynets tilladelse snarest skal slettes, så anbefaler tilsynet forskeren snarest at arkivere data hos Rigsarkivet, således at sletningskravet er opfyldt, og data bevaret. 6

8 Bevaring af forskningsdata Med Rigsarkivets nye organisationsstruktur er der påbegyndt en samordning mellem bevaring og oparbejdning af alle typer data, uanset om der er tale om data fra forvaltningens registre og andre itsystemer eller strukturerede forskningsdata. Opgaverne vedrørende bevaring og oparbejdning er nu samlet i det område, som hedder DBO digital bevaring og oparbejdning. Allerede i løbet af 2014 er der sket en optimering af processerne for langtidsbevaring og oparbejdning af offentlige forskningsdata. Det kan for eksempel måles ved konvertering af modtagne data til bevaringsformater, som nu sker via mere standardiserede metoder og yderligere ved hjælp af nyerhvervede regnekraftige maskiner. Det har resulteret i en bedre ramme til at drøfte og på sigt løse de udfordringer, som opstår i forbindelse med digital bevaring. Der er samtidig opstået faglig synergi i forhold til at sammenholde og kvalificere arbejdsgange, systemer og afleveringsformater. Alt dette kommer ultimativt forskeren til gode. Teams, konvertering og nyt bevaringsformat Et blandt flere formål med tilblivelsen af DBO har været at forbedre bevaringsgrundlaget for eftertiden. Som et led i denne proces blev der i 2014 oprettet forskellige teams med hver sit særlige fokusområde, heriblandt et bevaringsteam og et oparbejderteam. Det har bidraget konstruktivt ved for eksempel at fremme og opmuntre til vidensdeling i den nye organisationsstruktur. Blandt andre positive tiltag skal nævnes, at der blev givet nye personaleressourcer til konvertering af forskningsdata fra et ældre til et nyere format (jf. Årsrapport 2013, s. 7). Resultatet af dette har været bedre drift og kvalitetssikring i projektet til gavn for forskerne, idet det ældre format er forældet. Projektet illustrerer i øvrigt, at der er flere omkostninger forbundet med at vedligeholde flere bevaringsformater. Afslutningsvis kan det nævnes, at der i 2014 er udført et indledende arbejde vedrørende nye og mere klare regler for aflevering af offentlige forskningsdata. I første omgang vil det i starten af 2015 resultere i en justering af de eksisterende retningslinjer for aflevering. Efterfølgende vil DBO i samarbejde med Rigsarkivets indsamlings- og tilgængeliggørelsesfunktioner arbejde videre med et bevaringsformat for strukturerede forskningsdata, som sikrer en bedre synergi med bevaringen af forvaltningens data. Rigsarkivets forventning er, at en mere ensartet bevaring af forskellige typer af data vil have et betragteligt effektiviseringspotentiale. Bevaring og kvalitetssikring af sundhedsvidenskabelige datamaterialer Bevaring og kvalitetssikring af sundhedsvidenskabelige datamaterialer er et vigtigt formål for Rigsarkivet, og det sker i vidt omfang ved at bistå forskningsmiljøer med at dokumentere datamaterialer under vejledning. I Rigsarkivet gøres der en betydelig indsats for at oparbejde datamaterialer efter den internationale standard DDI-L. 15 datamaterialer om sundheds- og sygdomsrelaterede emner er oparbejdet med det interne værktøj DDI-Editoren, og dermed tilgængeliggjort og forberedt til sekundæranalyse. Datamaterialerne kan efter aftale med primærforsker eller myndighed udleveres til anvendelse i nye forskningsprojekter. Blandt de oparbejdede datamaterialer er bl.a. en serie af undersøgelser om befolkningens 7

9 rygevaner fra 1970 erne og frem til 1990 erne gennemført af Kræftens Bekæmpelse. 1 Eksternt har Rigsarkivet, ved DDA Sundhed, ydet dokumentationsbistand til oparbejdning af data fra Rigshospitalets Mor-Barnkohorte (RHMB), Forløbet har omfattet en kontrakt om ekstern oparbejdelse indgået mellem professor Thorkild I. A. Sørensen og DDA Sundhed, hvorefter arbejdet med datadokumentation kunne påbegyndes af forskere ved Institut for Sygdomsforebyggelse efter retningslinjer og vejledning fra DDA Sundhed. Data fra undersøgelsen ved fødsel og et-årsopfølgningen er nu oparbejdet, dokumenteret og afleveret til arkivering i Rigsarkivet. Data kan dermed indgå i nye analyser. Samarbejdet med Thorkild I. A. Sørensen og Institut for Sygdomsforebyggelse har yderligere medført, at der er indgået kontrakt om ekstern oparbejdning af skolelægejournal- og sessionsdata for de involverede i RHMB. Derved bliver det samlede datamateriale om kohorten til en bedre ressource for de forskningsprojekter, der med fokus på specifikke forskningsspørgsmål og målinger følger kohortens udvikling. Data og dokumentation vil blive tilgængeliggjort via DDA søgeservice i DDI en international datadokumentationsstandard Rigsarkivet har igennem 2014 været repræsenteret i forbindelse med datadokumentationsstandarden Data Document Initiative DDI. 1 Rygeundersøgelsen består af 11 bølger: 1970 (DDA-22257), 71 (22510), 72 (22511), 73 (22512), 74 (22513), 75 (22514), 80 (22561), 81 (22562), 91 (22487), 92 (22563) og 93 (22564). DDI anvendes i arkivet som det åbne, internationalt anerkendte format til langtidsopbevaring af forsknings- og registerdata. Rigsarkivet har ved flere internationalt anerkendte dataarkivkonferencer gjort sig positivt bemærket. På den internationale dataarkivkonference IASSIST i Toronto fremlagde Rigsarkivet sin nye open source DDA søgeservice, udviklingsresultaterne af samarbejdet med det svenske dataarkiv, SND og afholdt workshop i anvendelse af egenudviklet software til kuration af forsknings- og registerdata med titlen Using Open Source Tools for creation and sharing of DDI-Lifecycle Metadata. Senere på året ved den europæiske DDI-brugerkonference (EDDI) i Paris fremlagde Rigsarkivet resultaterne af sit samarbejde med Danmarks Statistik (DST), et samarbejde, der spænder over en længere dialog angående implementering af DDI i DST og udbredelsen af DDI i Danmark. Konkret blev der på EDDI-konferencen præsenteret udviklingen af statistiske klassifikationer implementeret i DDI. Samarbejdet mellem Rigsarkivet og DST fortsætter ind i 2015 med et fælles værtskab for EDDI-konferencen med afholdelse i december måned i København. Videreudviklingen af 4. version af DDI fortsætter i 2015 med Rigsarkivet som videncenter i datadokumentation. Videreudviklingen af DDI har første delleverance andet kvartal Link: DDA søgeservice: EpiData præsenteret ved EDDI 2014 Ved EDDI 2014, en årlig DDI-konference for primært forskere og itudviklere i Europa, kunne deltagerne høre om EpiData s nye DDI 3.1 8

10 konverteringsfunktion samt de nye muligheder for at dokumentere og klargøre data til analyse og arkivering. EpiData er et program til datadokumentation, indtastning og behandling i sundhedsvidenskab og socialvidenskab (fx epidemiologi og demografiske projekter). Programmet er gratis og kan downloades fra htp://www.epidata.dk. EpiDatas nye funktioner blev præsenteret ved en stand og med en poster for de deltagende brugere og it-udviklere. Der var positiv respons på programmets funktionalitet og DDI XML grundlag. Udviklingen af programmets funktioner er et resultat af et årelangt (2010 til 2013) samarbejde mellem DDA Sundhed og EpiData Selskabet/foreningen ved Jens Lauritsen og Torsten Bonde Christiansen. 9

11 Formidling af forskningsdata Formidling af forskningsdata skal med den nye organisation forstås bredere end tidligere. Hvor fokus førhen primært har ligget på at formidle samfunds- og sundhedsvidenskabelige forskningsdata (primært surveys) gennem DDA søgeservice, skal forskningsdata nu ses som alt data, der potentielt kan bruges i en forskningsmæssig sammenhæng, primært gennem kvantitative analyser og lignende. Det er altså ikke blot samlingen af surveys i DDA søgeservice, der skal gøres tilgængelige for forskerne, men også Rigsarkivets øvrige samling af registre mv., som indeholder værdifuld information om danskernes ageren, forhold, sundhed, livssituation og lignende. I 2014 udleverede Rigsarkivet 516 studier til forskere og studerende, hvilket er udmærket, hvis man sammenligner med de seneste års udleveringer (se nedenstående tabel). 2 År Udleveringer Styrkelse af registerforskningen Sekretariatsfunktionen for det Koordinerende Organ for Registerforskning (KOR) blev efter beslutning i Forsknings- og Innovationsstyrelsen placeret hos Rigsarkiver fra KOR s arbejde understøttes af en 3-årig bevilling på 15,3 mio. kr. Det er sekretariatets formål at styrke registerforskningen ved at få alle ressourcer for 2 Studierne findes og bestilles hos DDA: DDA udsender jævnligt nyheder om bl.a. aktuelle studier: registerforskning bragt i spil samt at styrke samarbejdet mellem de involverede myndigheder, herunder dataejere og forskere, så der kan skabes mere og bedre forskning. Opgaven er stor, men Rigsarkivet er godt rustet til at løse den. Rigsarkivet har en bred kontaktflade i forskersamfundet og har erfaring med at gå i dialog med forskere og i at formidle ny viden til forskersamfundet. Rigsarkivet har desuden en bred indsigt i registerdata og i regelgrundlaget for at gemme, tilgængeliggøre og formidle data i forskningssammenhænge, ligesom Rigsarkivet har kompetencer til at understøtte samarbejdet og koordinationen mellem registerejere og forskere. Medlemmerne af Det Koordinerende Organ for Registerforskning blev officielt nedsat i slutningen af maj. KOR fik afholdt sit første møde i slutningen af september. Herefter har aktivitetsniveauet været højt, og følgende aktiviteter er påbegyndt: - Der er skitseret et projekt for et registeroverblik baseret på Rigsarkivets oplysninger og procedurer for anmeldelse af statslige it-systemer - Der er indkaldt relevante interessenter til udarbejdelse af projektinitieringsdokumentation for etablering af et multigenerationsregister - Der er udarbejdet kommissorium for en referencegruppe - Der er taget initiativ til et projekt, der skal give forskerne bedre adgang til data, projektet foregår i samarbejde med Danish e- Infrastructure Cooperation (DeiC) - Der er påbegyndt kontraktforhandling med forskerserviceenhederne om fordeling af midler fra finanslovens registerforskningsbevilling - Der er påbegyndt et højkvalitetsdokumentationsprojekt hos 10

12 Statens Seruminstitut - Der er truffet aftale med SFI om finansiering af European Social Survey runde 8 Arbejdet med at styrke registerforskningen gennem KOR-sekretariatet er kommet godt i gang, og perspektiverne er lovende. Sofia på nettet adgang til metadata om arkiverede data fra it-systemer I Sofia kan der ses dokumentation af udvalgte arkiveringsversioner, det vil sige data ældre end 20 år. Dokumentationen fortæller om det oprindelige it-system og dets brug og om formål med registrering af data. Der kan desuden søges i data i nogle få arkiveringsversioner, der må ses af alle, da data er ældre end 20 år og ikke indeholder personhenførbare oplysninger. sundhedsvidenskabelig forskning, hvor traditionen for forskning ved brug af administrative registre er stærkest. Hvis en forsker på nuværende tidspunkt får adgangstilladelse til data, kan data enten udleveres som en kopi af arkiveringsversionen, eller forskeren kan logge ind i Sofia med NemID og foretage opslag i data. Sofia er stadig under udvikling, der er således p.t. tale om en betaversion, og dets funktionalitet vil løbende blive forbedret. Sofias adresse er https://sofia.sa.dk. Herudover har brugerne siden udgangen af 2014 kunne se metadata på arkiveringsversionerne. Da disse metadata ikke er omfattet af tilgængelighedsfrister, kan de principielt vises uden begrænsninger umiddelbart efter aflevering af data. Hermed får brugeren eksempelvis registerforskere et grundlag for at vurdere, om han/hun skal søge om adgang til selve data, der næsten altid har 75 års tilgængelighedsfrist. Med den nye funktionalitet i Sofia på nettet blev detaljeret information om over 400 arkiveringsversioner tilgængeliggjort for brugerne i Med henblik på at sikre den størst mulige interesse for den nye service fra forskningsverdenen er det især prioriteret at tilgængeliggøre detaljeret information om arkiveringsversioner med relevans for 11

13 Vejledning af forskere og studerende Vejledning af forskere og studerende i at anvende, dokumentere og håndtere forskningsdata er en vigtig opgave for Rigsarkivet. Gennem vejledning og undervisning understøtter vi forskeres og studerendes (gen)brug af forskningsdata og styrker derved sundhedsog samfundsvidenskaberne i Danmark. Ph.d.-kursus i forskningsdatamanagement Ansvarlig management af forskningsdata er afgørende for integriteten af forskningen i Danmark. Kan man ikke stole på, at de anvendte forskningsdata er håndteret korrekt, er det også vanskeligt at stole på forskningsresultaterne. For at fremme god datamanagementskik afholder Rigsarkivet, ved DDA Sundhed, derfor jævnligt kurser i datamanagement rettet mod ph.d.- studerende ved landets universiteter. Der er p.t. planlagt og forberedt et kursus i ansvarlig forskningsdatamanagement i samarbejde med OPEN (Odense Patient data Exploratory Network), en forskningsinfrastruktur i Region Syddanmark til facilitering af klinisk forskning og registerforskning. Kurset udbydes af ph.d.-skolen ved SDU s sundhedsvidenskabelige fakultet og undervisningen bliver fordelt mellem OPEN og Rigsarkivet. Kurset dækker emnerne: - udformning af datamanagementplan - datamanagement herunder forberedelse af data til analyse - datakontrol og fejlopretning - håndtering af manglende oplysninger - Persondatalovens og Arkivlovens krav til behandling af persondata Kursusmateriale og erfaringer fra kurset skal indgå i et CESSDA samarbejdsprojekt om undervisning i forskningsdatamanagement. Dette projekt modtager støtte fra den internationale organisation FOSTER (http://www.dcc.ac.uk/projects/foster/facilitate-open-sciencetraining-european-research-foster), der arbejder for at fremme træning og metoder i forskning og dataanvendelse. Undervisning i brug af forskningsdata Rigsarkivet vejleder og underviser studerende i anvendelse af forskningsdata fra arkiverne. Universitetsstuderende, f.eks. sundhedsvidenskabsstuderende, samfundsvidenskabsstuderende eller sociologistuderende, bruger forskningsmaterialer fra Rigsarkivet. Data bliver primært brugt til større opgaver som specialeopgaver. Datasættene giver de studerende mulighed for at lave statistiske analyser på et datagrundlag, som de ikke selv har mulighed for at indsamle på grund af sparsom tid og begrænsede ressourcer. Det betyder, at de kan arbejde med analyser af virkeligheden, og derved øge både deres statistiske færdigheder og deres viden om omverdenen. Ligeledes kan datamaterialerne bruges til inspiration og sammenligning for de studerende. Rigsarkivet bidrager på den måde til at højne standarden i de kvantitative metodiske fag på en række studier. Det giver dygtigere studerende, der kan bidrage væsentligt til samfundet. Derudover vil en del af de studerende fortsætte i universitetsverdenen og selv blive forskere. Hvis de tidligt i deres akademiske karriere er bevidste om mulighederne i Rigsarkivet, bliver det nemmere at få dem 12

14 til at bruge Rigsarkivet, når de på et senere tidspunkt indsamler eller skal have udleveret data som forskere. I 2014 blev der afholdt undervisning for studerende fem gange. Det fremgår af udleveringsstatistikken, at der bliver udleveret flere datamaterialer til studerende fra de uddannelser, som vi jævnligt underviser i genbrug af forskningsdata, end til studerende fra andre uddannelser. 13

15 Internationalt samarbejde Internationalt udsyn er et vigtigt aspekt i Rigsarkivets arbejde med forskningsdata. Rigsarkivet samarbejder med dataarkiver i Norden og resten af Europa om det fælles mål at understøtte den samfunds- og sundhedsvidenskabelige brug af forskningsdata. Europæisk forskningsinfrastruktur for surveydata Betegnelsen ERIC European Research Infrastructure Consortium følger af en EU-satsning på at styrke den tværnationale og paneuropæiske forskning og uddannelse i EU. Der er etableret flere ERIC er, blandt andet SHARE for forskning i aldring, ESS for European Social Survey og DARIAH for forskning i sprog og kommunikation. Baggrunden for en ERIC for surveydata Inden for surveydataområdet har man også set det som et mål at cementere og styrke dataudveksling mellem landene i EU. Samarbejdet omkring etablering af en CESSDA ERIC udspringer af CESSDA Corsortium for European Social Science Data der daterer sig tilbage til 1970 erne. CESSDA har arbejdet og arbejder fortsat for at styrke udveksling og anvendelse af data på tværs af de europæiske lande med de nationale dataarkiver som deltagere. CESSDA ERIC har til formål at udbyde en forskningsinfrastruktur for surveydata til forskere og studerende, der hermed får unik mulighed for at søge i og arbejde med surveydata fra alle deltagende europæiske lande. Fra dansk side ønsker man at deltage i CESSDA ERIC forskningsinfrastrukturen, fordi den på en gang vil udnytte en allerede etableret national forskningsservice for surveydata og udvikle denne service i international retning. Danmark i CESSDA ERIC DDA har med sin forskningsservice for samfundsbeskrivende surveydata været dansk deltager i CESSDA-samarbejdet siden sin etablering i Arkivet har derfor etableret og udviklet sig i tæt samarbejde med andre dataarkiver i CESSDA. CESSDA-samarbejdet kommer konkret til udtryk ved valg af løsninger for bevaring og tilgængeliggørelse af danske surveydata. Rigsarkivet, ved DDA, er derfor den danske institution, der bedst bærer erfaring og kompetencer omkring bevaring og tilgængeliggørelse af surveydata ind i CESSDA ERIC på Danmarks vegne. Derfor fungerer Rigsarkivet/DDA som Danmarks repræsentant og service provider i CESSDA ERIC. Det er meldt ud fra CESSDA ERIC, at DDI-Lifecycle vil være den datadokumentationsstandard der anbefales anvendt for deltagere i forskningsstrukturen. DDA har været blandt de første dataarkiver, der overgik til DDI-L-beskrivelsesstandarden. DDA deltager aktivt i udvikling af it-værktøj til anvendelse af standarden. Hermed har DDA et godt udgangspunkt for sin deltagelse i samarbejdet i CESSDA ERIC og i kraft af sin erfaring med DDI-L god mulighed for at præge arbejdet. DDA er blandt de få dataarkiver, der også tilbyder forskningsservice for sundhedsvidenskabelige data. DDA vil med sin placering i CESSDA ERIC kunne arbejde for en stærkere positionering af sundhedsvidenskabelige data i forskningsinfrastrukturen. Dette arbejde vil også være motiveret af, at denne type 14

16 forskningsinfrastrukturer er mindre udbredt inden for det sundhedsvidenskabelige område. International dataudveksling Danmark vil med sin deltagelse i forskningsinfrastrukturen udbudt af CESSDA ERIC også medvirke til, at europæiske surveydata gøres tilgængelige også for forskningsmiljøer uden for Europa, der i dag står med begrænsede muligheder for at finde frem til europæiske surveydata. På et mere overordnet plan støtter Danmark med sin deltagelse i CESSDA ERIC forskning med internationalt sigte, der kan virke med til at pege på veje for samarbejde og integration mellem landene. Fordele for forskning og uddannelse En ERIC for samfundsbeskrivende surveydata vil kunne tilbyde optimale muligheder for at tilgå data tværnationalt for forskere og studerende. Strukturen skaber hermed unikke muligheder for komparative analyser et område hvor netop surveyundersøgelsens forskningspotentiale udnyttes optimalt. Med forskningsinfrastrukturen udbudt af CESSDA ERIC får forskerne mulighed for at besvare forskningsspørgsmål med data fra en vifte af europæiske lande. I en globaliseret verden arbejder flere og flere forskere med problemstillinger, som bør afdækkes i international/komparativ kontekst. Fokus kan være på alt fra sundhedsvæsenets kvalitet, velfærdsstatens overlevelse, religionens betydning for dagliglivet til egentlig benchmarking mellem lande. Udgangspunktet er, at uden sammenlignelige data landene imellem kan de opstillede forskningsspørgsmål ikke besvares, idet det er i komparation, at svarene findes. Nordiske sundhedsdata synliggøres Norsk Samfundsvidenskabelig Datatjeneste (NSD), Svensk National Dataservice (SND), Finsk Samfundsvidenskabeligt Dataarkiv (FSD) og Rigsarkivet samarbejder om synliggørelse af nordiske sundhedsdata i et projekt om en forskningsinfrastruktur til fremme af registerforskning. Første fase har haft fokus på idéudvikling af en fælles søgeindgang til sundhedsdata fra Finland, Norge, Sverige og Danmark samt kortlægning af data og metadata fra undersøgelser om sundhed i NSD, SND, FSD og Rigsarkivet. Søgeindgangen bliver i første omgang en prototype, der skal afprøve nye teknologier, der høster metadata fra flere datadepoter og arkiver, og den skal gøre det muligt at søge efter metadata på tværs af de nordiske sprog. Projektet imødekommer forskeres behov for overblik og forenkling af procedure for adgang til tilgængelige dataressourcer i de nordiske lande. It-udviklingen i projektet skal foregå som hackathons for arkivernes it-udviklere. Projektet er støttet af et program igangsat af NordForsk med Nkr., og projektledelsen varetages af NSD. 15

17 Afsluttende bemærkninger Denne rapport har dokumenteret Rigsarkivets arbejde som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning i Fra indsamling, bevaring og formidling af forskningsdata over vejledning af forskere og studerende i brug af forskningsdata til internationalt samarbejde. På alle disse områder gør Rigsarkivet en indsats for at understøtte det danske sundheds- og samfundsvidenskabelige forskningsmiljø, således også i Organisationsændringen, hvor Statens Arkiver blev til Rigsarkivet, har naturligt nok været et gennemgående tema i rapporten, da det har påvirket alle dele af vores virke, også når det kommer til arbejdet med forskningsdata. På nogle områder har organisationsændringen fra dag 1 forbedret vores evne til at løse opgaven, mens gevinsterne på andre områder først vil materialisere sig i årene, der kommer. Enhver forandring af den størrelsesorden vil naturligt blive fulgt af en periode, hvor de nye arbejdsgange og den nye arbejdsdeling skal sive ned gennem organisationen og implementeres. Det må derfor forventes, at de kommende år vil blive endnu bedre og mere produktive end det forgangne til gavn for den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning i Danmark. 16

18 Bilag 1: Forskningsdata indsamlet til arkivering i 2014 Amning af for tidligt fødte børn på danske neo-natalafdelinger, Asylbørns psykiske helbred, 2006 Begrænsning af aktiv terapi på danske intensivafsnit, Behandling af patienter med dyb venøs trombose - indlæggelse kontra ambulant behandling, 2013 Betydning af akut nyrepåvirkning for sygelighed og dødelighed efter hjerteoperation, 2012 Bevarelse af restnyrefunktion hos hæmodialysepatienter ved behandling med en angiotensin II antagonist - en dobbeltblind randomiseret undersøgelse (SAFIR), 2010 Danske familier mellem arbejdsliv og familieliv, 2006 Danskernes motions- og sportsvaner 2011, børn Danskernes motions- og sportsvaner 2011, voksne Diagnostik af nethinde centralveneokklusion under behandling med vaskulær endothelial vækstfaktorhæmmer, Efterspørgsel efter kommunal arbejdskraft - herunder betydningen af udligning og befolkningssammensætning, Eksem blandt skolebørn i 8. klasse i Odense Kommune - 15-årsopfølgning, 2010 Eksperimentel undersøgelse af samspillet mellem gener og smerter hos raske individer, 2014 Eurobarometer 78.1, november 2012 Eurobarometer 78.2, november-december 2012 Eurobarometer 79.1, april-maj 2013 Eurobarometer 79.2, april-maj 2013 Eurobarometer 79.3, maj 2013 Eurobarometer 79.4, maj-juni 2013 Eurobarometer 80.1, november 2013 Europæisering af interesseorganisationer i Danmark, Holland og Storbritannien, Fald i D-vitaminstatus i den voksne grønlandske befolkning, Forbedret diagnostik af infektion med mykobakterium tuberkulosis, 2008 Forbedret tuberkulosediagnostik, 2010 Forebyggelse af håndeksem blandt danske frisørelever, 2010 Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (I-V, ) Funktionelle non-epileptiske anfald (PNES) hos børn,

19 Fødselsinduktion vha. prostaglandiner - et retrospektivt kohortestudie, Healing som rehabilitering efter coloncancer, Hof- og statskalender 1872 Iltmætning i nethindeblodkar hos patienter med systemisk hypoxæmi, Institutionslederundersøgelsen - survey med kommunaldirektører i 76 kommuner, 2010 Insulinbehandling af ikke-diabetiske hæmodialysepatienter - en ny indikation for insulinbehandling, 2010 Interleukin-6 - en vigtig vækstfaktor for kollagensyntese i kronisk overbelastede seneskeder hos mennesker, 2010 Intervention mod partikelforurening i hjemmet og effekt på karfunktion hos ældre, 2006 Klinisk betydning af syre rebound ved funktionel dydpepsi; 2012 Konsekvenser af at have de laveste sociale ydelser som forsørgelsesgrundlag, 2009 Kontrolleret eksponeringsforsøg med luftforurening og effekt på karfunktion hos unge, 2006 Kostens og kønnets betydning i forebyggelse af hjerte-karsygdomme, cancer, osteoporose og over/undervægt, 2008 Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2010 Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2011 Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2012 Kvinder og børn på krisecenter - Årsstatistik, 2013 Langtidseffekten af fraktioneret strålebehandling vs. kirurgisk behandling på glukosemetabolismen ved akromegali samt opgørelser af strålerelateret helbredelses- og komplikationsrate, 2012 Lev sundt for to, opfølgning Livsstil og overvægt - en sociologisk analyse af overvægt baseret på Bourdieus livsstilsbegreb og mikro-økonomisk metode, Mad, drikke og tobak i det 19. århundrede. Forbrugsmønstre, kultur og diskurser. Mellem modstand og forfølgelse af muligheder, 2011 Monitorering i psykiatrisk speciallægepraksis, Mænd på mandecentre og mandekrisecentre - Årsstatistik, 2012 Mænd på mandecentre og mandekrisecentre - Årsstatistik, 2013 National identitet i Danmark (ISSP 2013) Når sorgen rammer, omsorgsmålingen - børn og unge, 2012 Når sorgen rammer, omsorgsmålingen - børneprofessionelle, 2012 Offentlig motivation - begreb, årsager og konsekvenser, 2008 Optur - En skolebaseret indsats til fremme af psykisk trivsel blandt skolebørn, Partikulær luftforurening og atherosclerosis,

20 Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Panelundersøgelse af danskernes politiske holdninger, Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Surveyeksperimenter med politiske partiers budskaber Partipolitisk konflikt og borgernes holdninger - Surveyeksperimenter med politiske partiers budskaber Photorefrativ keratectomi (PPK) med cooling og small-incision lenticule extraction (SMILE) til behandling af refraktionsanomalier, Procalcitonin og overlevelses undersøgelse (PASS), Psykologiske og biokemiske mekanismer, lav fødselsvægt og øget risiko for udvikling af type 2 diabetes, 2010 Rigshospitalets mor-barnkohorte (RHMB), 1-års-opfølgning, Rigshospitalets mor-barnkohorte (RHMB), ved fødsel, Sammenhængen mellem træning og slidgigt i knæene - translationelle studier af de bagvedliggende mekanismer og effektiviteten, 2011 Selvskade blandt danske gymnasieelever, 2009 Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, I - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, II - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 Senfølger efter fødsel med lav fødselsvægt, III - Et longitudinelt kohortestudie, 1980 Social kognition ved førsteepisode skizofreni, Spontan reduktion i tvillingegraviditeter ("vanishing twin") efter IVF og dennes betydning for overlevende tvilling, TBS1D1 - Rolle i stimulering af glukoseoptagelse samt forbedret insulinvirkning efter muskelarbejde, 2008 Tilfældigt fund af polypper i galdeblæren, 2012 Tryghedsmålingen 2004 Tryghedsmålingen Unge Tryghedsmålingen Voksne Tryghedsmålingen 2007 Tryghedsmålingen 2009 Tryghedsmålingen 2011 Tryghedsmålingen 2013 Uformelle mekanismer som løsningen på aftagende samarbejde mellem anonyme og tilfældigt tilknyttede mennesker, 2011 Ulykkesregisteret, Ulykkesregisteret, Ulykkesregisteret, Ulykkesregisteret, Ung Idræt - Undersøgelse af helbred, fysisk aktivitet og kostvaner, Valgkampagner - online panel,

21 Valgundersøgelsen 2005, kombinationsundersøgelse 2 Validering og internationalisering af thyroidspecifikt livskvalitetsspørgeskema, Værdien af nye ekkokardiografiske metoder og biomarkører til tidlig diagnostik af iskæmisk hjertesygdom og hjerteinsuffiens i befolkningen, 2008 Aarhus Kommune, Børn og Unge, Trivselsundersøgelse

22 Bilag 2: Udvalgte registre modtaget og godkendt til arkivering i 2014 Ankestyrelsen, Anbringelsesregistret Arbejdsmarkedsstyrelsen, Arbejdsmarkedsportalen Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2007 Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2008 Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2009 Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2010 Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2011 Center for Bibliotek, Medier og digitalisering, Biblioteksafgiftsregisteret 2013 Center for Rusmiddelforskning, DanRis CPR-kontoret, CPR Danmarks Journalisthøjskole, Studieadministrativt System Danmarks Statistik, ADAM 2007 og 2008 Danmarks Statistik, ADAM December 2009 og Oktober 2012 Danmarks Statistik, Arbejdskraftundersøgelsen - AKU 2013 Danmarks Statistik, Befolkningsstatistik 2012 Danmarks Statistik, Beskæftigelsesstatistik - RAS Danmarks Statistik, Boligstøttestatistik Danmarks Statistik, Boligstøttestatistik 2011 Danmarks Statistik, Børnetilskudsstatistik Danmarks Statistik, Daginstitutionsstatistik 2012 Danmarks Statistik, Det kumulerede børn- og ungeregister Danmarks Statistik, Erhvervsbeskæftigelsen Danmarks Statistik, ErhvervsStatistisk Register - ESR Danmarks Statistik, ErhvervsStatistisk Register 2010 Danmarks Statistik, Familieindkomst 2011 Danmarks Statistik, Fragtskibsfart på større trafikhavne

23 Danmarks Statistik, Færdselsuheldsstatistik Danmarks Statistik, Færdselsuheldsstatistik 2011 Danmarks Statistik, Generel regnskabsstatistik 2011 Danmarks Statistik, Generel regnskabsstatistik 2012 Danmarks Statistik, Industriens salg af varer 2012 Danmarks Statistik, Kommunernes regnskab 2011 Danmarks Statistik, Kontanthjælpsregistret 2012 Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2010 Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2011 Danmarks Statistik, Kriminalstatistik 2012 Danmarks Statistik, Kriminalstatistikregister Danmarks Statistik, Kursistregistret Danmarks Statistik, Kvalifikationsregistret Danmarks Statistik, Landbrugs- og gartneritælling 2011 Danmarks Statistik, Lønstatistikken , Danmarks Statistik, Offentligt Forsørgede 2011 Danmarks Statistik, Passager- og færgefart 2011 Danmarks Statistik, Pensionsstatistik 2010 Danmarks Statistik, Personindkomst 2011 Danmarks Statistik, Produktstatistik 2010 Danmarks Statistik, Produktstatistik 2011 Danmarks Statistik, Produktstatistik 2012 Danmarks Statistik, Regionernes regnskab 2011 Danmarks Statistik, Regnskabsstatistik for jordbrug 2012 Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2010 Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2011 Danmarks Statistik, Sygehusbenyttelsesstatistik 2012 Danmarks Statistik, Sygesikringsstatistik

24 Danmarks Statistik, Sygesikringsstatistik 2013 Danmarks Statistik, Udenrigshandelsstatistik Danmarks Statistik, Varestatistik for Industri 2013 Danmarks Statistik, Årlig godsomsætning på danske havne 2011 Digitaliseringsstyrelsen, FORM 2.2 Direktoratet for Kriminalforsorgen, Helsesystemet (EPJ for Kriminalforsorgen) Energistyrelsen, CO2-kvoteregistret Erhvervs- og Byggestyrelsen, OSAK Erhvervsstyrelsen (tidl. Erhvervs- og Byggestyrelsen), BTAS 4 FødevareErhverv, Administration af EU's markedsordninger Fødevarestyrelsen, Zoonoseregistret Kennedy Centret, Grønlands Blinderegister Lægemiddelstyrelsen, LOS Lægemiddelstyrelsen, Lægemiddelstatistikregistret Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Bygnings- og Boligregister (BBR) 2010 Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriets løn- og personaledata 2013 Moderniseringsstyrelsen, Statens Budgetsystem, årgang 2011 Moderniseringsstyrelsen, Statens Koncernsystem, årgang 2011 Naturstyrelsen, Jagttegnsregistret SKAT, Det Centrale Kommmuneregister, adresse- og konteringsdel - CKR-A, årgang 2013 SKAT, SAP SKAT, SAP SKAT, SVUR, årgang 2010 SKAT, SVUR, årgang 2011 Statens Administration, Hypotekbankens Garanti- og Låneadministrationssystem (GLAS) Statens Serum Institut, Dødsårsagsregistret, årgang 2000 Statens Serum Institut, Dødsårsagsregistret, årgang 2001 Statens Serum Institut, Overvågningsregister for Escherichia og Klebsiella Styrelsen for International Uddannelse register, Vurderingsdatabasen 23

25 Aarhus Universitet, Matrikel- og eksamensregister

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science

Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Open Science, open access, open data - Rigsarkivet som aktør indenfor e-science Anne Sofie Fink, områdeleder for DDA Formidling af it-arkivalier og forskningsdata Rigsarkivet 14-10-2016 DeIC konference

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Bevilling til indsats for sundhedsvidenskabelige data... 3 1.2 DDA Sundheds indsatser og resultater... 3

Læs mere

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012

DDA 2012 begivenheder, projekter og drift. Årsberetning for DDA 2012 DDA 2012 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2012 Indhold Årsberetning for DDA 2012 begivenheder, projekter og drift... 3 DDA som dataleverandør for samfunds- og sundhedsvidenskab...

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2015 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2015 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds opgaver og netværk 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Registerforskning - 1991

Registerforskning - 1991 Registerforskning et rids af nogle nyere centrale udvalgsarbejder DeICkonference2014, 30. september2014. Professor, mag. scient. soc. Lisbeth B. Knudsen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg

Læs mere

Rigsarkivets rolle for forskningsdata

Rigsarkivets rolle for forskningsdata Rigsarkivets rolle for forskningsdata Anne Sofie Fink, Brugerservices og Formidling og Mette Hall-Andersen, Indsamling og Bevaring Når juraen spænder ben for forskningen 1 Vores oplæg Hvilken rolle har

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata

Tal i tiden. percentil oparbejdning kodebog studiebes. median middelværdi gennemsnit outlier va 40 år med genbrug af forskningsdata variabel database svarkategorier frekvens respondenter population survey stikprøve spørgsmål selektionmetode forskningsdes statistik formidling nøglefiler personhenfør sikkerhed langtidsbevaring genbrug

Læs mere

Årsrapport 2015. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning

Årsrapport 2015. Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Årsrapport 2015 Rigsarkivet som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning INDHOLD Rigsarkivet gør genbrug af forskningsdata mulig 4 Indsamling af forskningsdata

Læs mere

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning

Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Årsrapport 2013 Statens Arkiver som leverandør af data, service og vejledning til den sundheds- og samfundsvidenskabelige forskning Å rsrapport 2013 STATENS ARKIVER som leverandør af data, service og vejledning

Læs mere

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver

Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Statens Arkivers brug af digitale arkivalier Erfaringer med brug af digitale arkivalier i Statens Arkiver Lone Smith Jespersen Specialkonsulent, Statens Arkiver Emner Sofia-systemet grundlaget for at bruge

Læs mere

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering

Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering Sådan afleverer du forskningsdata til arkivering For at kunne arkivere data på en meningsfuld måde skal Rigsarkivet bede om: 1. Et udfyldt afleveringsskema 2. Projektbeskrivelse i både en dansk og engelsk

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017

Rigsarkivet. DDA Sundhed. Årsplan 2017 Rigsarkivet DDA Sundhed Årsplan 2017 Indholdsfortegnelse 0. Om denne årsplan 1. DDA Sundheds indsatser og rammer 2. Personaleressourcer og deres fordeling på funktionsområder 3. Ressourceforbrug og produktionsmål

Læs mere

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier

Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Strategi for arkivering af digitalt skabte arkivalier Dette dokument beskriver Rigsarkivets strategi for modtagelse og bevaring af digitalt skabte arkivalier. Ved digitalt skabte arkivalier forstås upubliceret

Læs mere

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M

FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M FORSKNINGSPLAN FOR AFDELING M 2012-2015 Aarhus Universitetshospital, Risskov Opdateret maj 2013 1 Indledning Forskning er en af grundforudsætningerne for vedvarende at kunne kvalificere og udvikle patientbehandlingen.

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

DDA Sundhed ÅRSBERETNING

DDA Sundhed ÅRSBERETNING DDA Sundhed ÅRSBERETNING 2013 1 Årsberetning 2013 for DDA Sundhed Indhold 1. Indledning... 3 1.1 DDA Sundheds etablering... 3 1.2 DDA Sundhed videreføres efter ekstern evaluering... 3 1.3 Året kort fortalt...

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011

DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 DDA 2011 begivenheder, projekter og drift Årsberetning for DDA 2011 Årets begivenheder og projekter fulgt af nøgletal for lokalisering, arkivering & oparbejdning, udlevering & formidling samt personale

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Juridisk Institut Strategi

Juridisk Institut Strategi Juridisk Institut Strategi 2015-2020 Strategien i en nøddeskal Denne strategi er resultatet af en længere proces med inddragelse af instituttets medarbejdere. Strategien suppleres af en række bagvedliggende

Læs mere

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID

KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID KATALOG RIGSARKIVETS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2016 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE INDHOLD 4 ARKIVLOVEN OG DET DIGITALE ARKIV FOR STATSLIGE MYNDIGHEDER Statslige

Læs mere

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler.

Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Fakta om Kræftplan III Kræftplan III indeholder en række emner og deraf afsatte midler. I bilag ses fordelte midler. Diagnostisk pakke: Der skal udarbejdes en samlet diagnostisk pakke for patienter med

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed

Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed Region Hovedstaden Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed Et forskningscenter for folkesundhed 1964-2016 Oplæg i Sundhedsudvalget, Region Hovedstaden

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale

at understøtte åbne og inklusive uddannelser i samarbejde med nationale og internationale STRATEGI Vision og strategi for Educational IT på Arts, 2013-2020 Arts, dekanatet Vision Arts sætter i uddannelsesdelen af strategien for 2013 20 fokus på kvalitetsudvikling af uddannelserne, herunder

Læs mere

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret)

Vision. Sundhedsdataprogrammet. 8. september 2015 (revideret) Vision 8. september 2015 (revideret) Indhold 1. VISION... 3 2. VISIONENS KONTEKST... 3 INDLEDNING... 3 SAMMENHÆNG TIL POLITISKE RAMMER... 3 PROGRAMMETS BAGGRUND, UDFORDRINGER OG BARRIERER... 4 SAMMENHÆNG

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet.

Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. 21. maj 2010 Beskrivelse af stillingen som institutleder ved Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Syddansk Universitet. Syddansk Universitet Syddansk Universitet er et 40 årigt

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder

Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver. En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Aflevering af kommuner og og regioners digitale data og dokumenter til Statens Arkiver En generel vejledning til kommunale og regionale myndigheder Version 3, juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff

FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT. Marianne Gjerstorff FORSKERSERVICE PÅ STATENS SERUM INSTITUT Marianne Gjerstorff TEMAER Status på flytning af de nationale registre Muligheder i fremtiden Forskerservicering lige adgang til data for alle forskere MARTS 2012

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK

RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KURSER KONFERENCE ARKIVNETVÆRK Grafisk design: Mette Secher Indsamling og Bevaring Rigsdagsgården 9 1218 København K www.sa.dk/kurser RIGSARKIVET KURSUSKATALOG 2018 KONFERENCE ARKIVNETVÆRK OM RIGSARKIVETS, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

Læs mere

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5

Rigsarkivets fremtidige ressourcesituation side 5 1 Indledning side 2 2 Digitale udfordringer side 2 2.1 Digital bevaringsarkivet side 2 2.2 Digital tilgængeliggørelse side 3 2.3 Teknologisk kapabilitet side 3 2.4 It-strategisk modenhed side 4 3 Juridiske

Læs mere

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde.

Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. 1 Kære allesammen Lad mig begynde med at hilse fra kulturministeren, som er ked af ikke at kunne være her i dag. Han er til et længe planlagt Nordisk ministerrådsmøde. Når vi i Kulturministeriet alligevel

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik

Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Aktivitetsplan Danmarks Bløderforening 2012 et overblik Danmarks Bløderforening arbejder for at forbedre forholdene for blødere i Danmark. Foreningen arrangerer aktiviteter for medlemmerne, tilbyder støtte

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet

Brug af kliniske kvalitetsdata. Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Brug af kliniske kvalitetsdata Jens Hillingsø, klinikchef, overlæge, ph.d., MPG Kirurgisk Klinik Ctx, Rigshospitalet Kvalitetsbegrebet Kvalitet Kvalitet: Egenskab ved en ydelse eller et produkt, der betinger

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc

Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og dokumenthåndtering Godkendt af Styregruppen for edoc Politik for Elektronisk Sags- og Dokumenthåndtering i Region Nordjylland (ESDH) Lovgivning/aftalegrundlag Politikken

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016

Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling, land- og søkortlægning samt matrikel-

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer:

I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages følgende ændringer: Lovforslag (udkast) 17. februar 2015 Forslag til lov om ændring af arkivloven I arkivloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1035 af 21. august 2007, som ændret ved lov nr. 1170 af 10. december 2008, foretages

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital

Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Kommissorium for GCP-enheden ved Odense Universitetshospital Godkendt den 4. december 2009 af Styregruppen for Forskningsinfrastruktur i Syddanmark. Revideret juni + november 2012 1. GCP-enhedens baggrund

Læs mere

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier

Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Bevaring, aflevering og tilgængeliggørelse af digitale arkivalier Jan Dalsten Sørensen Fagligt forum 31. maj 2017 1 Indhold Afleveringer fra standardsystemer/paradigmesager Status på revision af bekendtgørelse

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet.

På denne måde giver den strategiske opmærksomhed på translationel forskning SUND en fokuseret interaktion med omgivelserne og samfundet. Translationel forskning - et vigtigt fokus i SUNDs forskningsstrategi Syddansk Universitets og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets (SUND) naturlige samspil med omverdenen samt kvaliteten af forskningsmiljøerne

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015.

Basisbidrag: De 3 ejere finansierer MedComs basisbidrag med hver 1/3. Finansieringsmodellen er aftalt i økonomiaftalerne for 2015. MEDCOM KORT FORTALT 2 HVEM ER MEDCOM? MedCom understøtter sammenhængen i sundhedsvæsenet med digitale løsninger, der er med til at sikre patienten og borgeren bedre service samt minimere fejl. Vi understøtter

Læs mere

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling

Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Årsrapport 2012: second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling 2013 Årsrapport 2012: Second Opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Svar på Spørgsmål 19 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2010 Publiceret september 2011 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 4 2. Samlede konklusioner 4 2.1

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Relevans, faglig kontekst og målgruppe

Relevans, faglig kontekst og målgruppe RESUMÉ Samarbejde mellem professionshøjskoler og universiteter om forskning og udvikling Denne rapport belyser professionshøjskolerne og universiteternes samarbejde om forskning og udvikling (FoU). Formålet

Læs mere

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap

Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Præsentation af OPEN og demonstration af REDCap Katrine Hass Rubin, PhD Peter Bjødstrup Jensen, PhD Aalborg Universitet 03. Marts 2016 OPEN - Supports your research www.sdu.dk/ki/open Program Hvad er Odense

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner

Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Sammenfatning af publikation fra : Henvisning og visitationspraksis i de fem regioner Kortlægning og inspiration Henriette Mabeck Marie Henriette Madsen Anne Brøcker Juni 2011 Hele publikationen kan downloades

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet

Vejledning til udfyldelse af anmeldelsesskema til Datatilsynet Afdeling: Direktionssekretariatet Udarbejdet af: Dorte Riskjær Larsen Sagsnr.: 13/1121 E-mail: dorte.riskjaer.larsen @ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 26. september 2013 Telefon: 2128 4616 Vejledning til

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik

Kulturministeriets it-arkitekturpolitik Kulturministeriets Kulturministeriets Januar 2012 Udgivet af Kulturministeriet Udarbejdet af Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V www.kulturstyrelsen.dk post@kulturstyrelsen.dk Kulturministeriets

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.6: Optimering af Digital Post og Fjernprint KL, September 2011 Baggrund Kommunerne er i 2010 begyndt at levere breve til Digital Post. Den fællesoffentlige

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark

Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 28. november 2012 Kommissorium for udredningen af idrættens økonomi og struktur i Danmark 1. Indledning og afgrænsning Af bemærkningerne til forslag til lov om udlodning af overskud fra lotteri- samt heste

Læs mere

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk

Notat LHP /- Se materialeplatform.emu.dk Notat 21.2.07 LHP /- Vedrørende: National materialeplatform - status 2006 Fordeling: Offentlig Skrevet af: Leo Højsholt-Poulsen m.fl. Version nr.: 1 National materialeplatform en samlet indgang til danske

Læs mere

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen

Udbudsmateriale for ENS udbud af kontrakt om sekretariat vedr. BSFS Kontraktbilag 1. Baggrund. Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 1 af 9 sider Sekretariat vedrørende byggeskadeforsikringsordningen Side 2 af 9 sider Indholdsfortegnelse 1.... 3 1.1 Formål med ordningen... 3 1.2 IT-system... 4 1.3 Hvordan gennemføres en sag i BSFS...

Læs mere

Kost, kræft og helbred Næste generationer

Kost, kræft og helbred Næste generationer En befolkningsundersøgelse for fremtiden KRÆFTENS BEKÆMPELSE Kost, kræft og helbred Næste generationer Information om deltagelse i forskningsprojektet Foto: Shutterstock Med denne folder vil vi uddybe

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen

Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen Del 1. Beskrivelse af KRAM-undersøgelsen 15 16 Kost Rygning Alkohol Motion Kapitel 1 Baggrund og formål Kapitel 1. Baggrund og formål 17 KRAM-undersøgelsen er en af de hidtil største undersøgelser af danskerne

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere