Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009"

Transkript

1 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS Dato: 28. januar 2009 Tid: Kl Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone Christiansen Lone de Neergaard Vagn Nielsen Erling Friis Poulsen Pernille Slebsager Vinni Breuning Referent Trille B. Johansen Fra IKAS Karsten Hundborg Carsten Engel Marianne Eberhard Susanne Bencke Elkjær Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1.th Århus N Telefon: Dagsorden Pkt. 169/09 Meddelelser ved bestyrelsesformanden Pkt. 170/09 Etablering af akkrediteringsnævn Pkt. 171/09 Principper for gennemførelse af akkrediteringsprocessen Pkt. 172/09 Surveyorkursus Pkt. 173/09 Akkrediteringsstandarder til det præhospitale område Pkt. 174/09 Gensidig orientering Pkt. 175/09 Eventuelt Bilagsoversigt: Bilag til pkt. 170/09 Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn af 20. januar 2009 Bilag til pkt. 171/09 Principnotat om akkrediteringsprocessen af 28. januar 2009 Bilag til pkt. 172/09 Notat om surveyorkursus af januar 2009 Bilag til pkt. 173/09 Notat vedrørende "Udvikling af akkrediteringsstandarder til det præhospitale områder" af 20. januar 2009 Bilag 1 - Beskrivelse af temaer i Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 1 af 10

2 Punkt 169/09: Meddelelser ved bestyrelsesformanden Bestyrelsesformanden orienterede om besøg hos den franske akkrediteringsorganisation HAS (Haute Autorité de Santé). Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 2 af 10

3 Punkt 170/09: Etablering af akkrediteringsnævn Til bestyrelsens principielle drøftelse vedlægges udkast til etablering af et akkrediteringsnævn. Nævnets rolle i den samlede akkrediteringsproces er beskrevet i notatet "Principnotat om akkrediteringsprocessen" af 28. januar 2009, jfr. senere punkt på bestyrelsens dagsorden den 28. januar Det forudsættes, at bestyrelsen etablerer et akkrediteringsnævn, der har til opgave at vurdere de rapporter, som udarbejdes på grundlag af eksterne surveys, og lægge disse rapporter til grund for nævnets stillingtagen til en akkrediteringsstatus for den enkelte institution. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at den eksterne survey gennemføres af et hold af surveyors, som administreres af IKAS, og med en ledende surveyor selvstændigt gennemfører eksterne surveys og konkluderer indholdet af en resulterende surveyrapport. Ligesom det er væsentligt at sikre, at eksterne surveys i situationen gennemføres af det enkelte surveyteam, uden indflydelse fra bestyrelse eller IKAS, i henhold af til de retningslinjer for surveys, som bestyrelsen fastsætter, er det tilsvarende væsentligt at sikre, at akkrediteringsnævnets virksomhed og afgørelser træffes på et sagligt og troværdigt grundlag. For at tilsikre dette, anbefales akkrediteringsnævnet etableret efter hovedprincipperne i det i vedlagte notat om "Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn" af 20. januar 2009 beskrevne. Der lægges vægt på, at bestyrelsen og IKAS ingen indflydelse har på akkrediteringsnævnets endelige afgørelser. Akkrediteringsnævnet forudsættes at skulle være på plads for at kunne behandle de akkrediteringssager, som følger af planerne om akkreditering af de første apoteker med udgangen af 2009 i september måned. Herefter påbegyndes akkreditering af de første hospitaler andet halvår af Det er pt. uvist, i hvilket omfang og på hvilket tidspunkt akkreditering af kommunale institutioner skal finde sted. ISQua skriver følgende om kravene til fastlæggelse af akkrediteringsstatus, standard 8.2: "The determination of the outcome of the assessment and the award of accreditation is transparent, consistent and independent of the assessment process." I CHKS tildeles akkrediteringsstatus af et Accreditation Awards Panel, der beskrives som et uafhængigt beslutningsorgan. CHKS udvælger medlemmerne - Accreditation Council - et rådgivende udvalg med bred repræsentation af interessenter (både faglige og institutionelle), har en superviserende rolle, både i forhold til sammensætningen af Awards Panel og i forhold til Awards Panels virksomhed (ikke de konkrete beslutninger). Medlemmerne i Awards Panel kommer fra samme kreds som Accreditation Council, men inkluderer også to ledende medarbejdere fra CHKS. Nogle af medlemmerne er tillige surveyors. Proceduren for rekruttering af nævnsformand og nævnsmedlemmer skal drøftes med henblik på snarlig stillingtagen, på baggrund af bestyrelsen stillingtagen til principperne for akkrediteringsnævnets virksomhed. Indstilling: Sagen forelægges til bestyrelsen til indledende drøftelse. Sagen vil på dette grundlag blive genforelagt til konkret beslutning. Bilag: "Udkast til principnotat vedrørende akkrediteringsnævn" af 20. januar 2009 Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 3 af 10

4 Beslutning: Principnotat vedrørende akkrediteringsnævn tilrettes i overensstemmelse med bemærkninger i mødet, herunder indskrives forudsætningen om, at nævnet sammensættes med et formandskab bestående af 2-3 personer. Dette formandskab udpeger nævnets medlemmer. Det tilrettede principnotat genforlægges til bestyrelsens endelige stillingtagen. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 4 af 10

5 5Punkt 171/09: Principper for gennemførelse af akkrediteringsprocessen Bestyrelsen behandlede på mødet den 25. november 2008 principperne for gennemførelse af akkrediteringsprocessen på grundlag af notat af 18. november 2008 "Oplæg til principbeslutning om akkreditering". Principperne i en række af notatets afsnit blev tiltrådt med bemærkninger, som efterfølgende er indarbejdet. Afsnittene 3.6 og 5 om hhv. principperne for vurdering af en institution og for indstilling til akkrediteringsstatus ønskedes genforelagt i en revideret form. Specielt ønskede bestyrelsen, at der skal ske en vurdering af opfyldelsen af hver standard (jf. afsnit 3.6) tildeling af akkrediteringsstatus skal ske ud fra en samlet vurdering af de faktiske fund (jf. afsnit 5) På denne baggrund forelægges revideret "Principnotat om akkrediteringsprocessen" af 28. januar 2009 (bilag). I afsnittene 1 til 3.2, , 3.7, 4, 6, 7, 8 og 10 er der foretaget tilretninger på baggrund af behandlingen i det seneste bestyrelsesmøde samt i konsekvens af revisionen af afsnit 3.6 og 5, ligesom der er sket enkelte sproglige forenklinger. I afsnit 3.3 er der foretaget nogle præciseringer vedrørende surveyorkurset. I afsnit 9 er præciseret - som vedtaget i det seneste bestyrelsesmøde - at der principielt gennemføres midtvejsbesøg, og at der arbejdes videre med grundlag for en beslutning om indhold og metode. Afsnittene 3.6 og 5 er gennemgribende revideret. Principperne, der nu fremlægges, har været i kort skriftlig høring hos medlemmerne af rådgivningsudvalget for sygehuse samt hos styregruppen vedrørende apotekerne. Der er herved ikke fremkommet væsentlige bemærkninger. Vurderingsprocessen beskrives nu på følgende måde: Institutionens opfyldelse af de enkelte indikatorer er de basale målepunkter. På baggrund af disse vurderes institutionens opfyldelsesgrad af hver standard, hvor hovedprincippet er, at en standard anses for opfyldt, hvis kravene i alle indikatorer er opfyldt i en sådan grad, at standardens formål nås, eller hvis surveyorne vurderer, at igangværende tiltag vil føre til opfyldelse. Kriterierne for tildeling af akkrediteringsstatus er, at institutionen opnår "akkreditering", hvis alle standarder er opfyldt. I modsat fald opnås som udgangspunkt "akkreditering med krav om opfølgning". Hvis institutionens evne til at sikre brugernes sikkerhed eller lovfæstede rettigheder er mangelfulde, kan institutionen ikke akkrediteres. En sådan afgørelse må baseres på en konkret og begrundet vurdering. Det kan vurderes, om det er hensigtsmæssigt, at der i særlige tilfælde kan tildeles status som "akkrediteret med udmærkelse". I afsnit 5.2 er der, som ønsket af bestyrelsen, indsat regler for, hvornår der gives henholdsvis 6 og 3 måneders frist til resurvey. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder det forelagte principnotat. IKAS udarbejder herefter de fornødne materialer til brug for information af institutioner, uddannelse af surveyors og gennemførelse af akkrediteringsprocessen. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 5 af 10

6 Bilag: Principnotat om akkrediteringsprocessen af 28. januar Beslutning: IKAS er anmodet om at udarbejde retningslinjer, der lægges til grund for dimensionering af et surveyteam samt for varigheden af et eksternt survey. Som hovedregel vil et survey på et større sygehus afvikles med et team af 5-6 surveyors over 5 dage. Der skal her tages hensyn til, at et "sygehus" defineres forskelligt i landets regioner. Der er enighed om, at IKAS har ansvaret for, at disse rammer fastsættes forud for hver enkelt survey. Afsnit 5.1 i notatet ændres som følger: Surveyteamet anbefaler og IKAS indstiller institutionen til akkrediteringsstatus ud fra følgende principper: Institutionen tildeles status som "akkrediteret", når den har demonstreret evnen til at sikre kvaliteten på de områder, der omfattes af DDKM. Dette er tilfældet, hvis standarderne i alt væsentligt er opfyldte, og eventuelle mangler i opfyldelsen ud fra en helhedsvurdering må anses for mindre væsentlige Institutionen tildeles status som "akkrediteret med bemærkninger", når ikke alle standarder er opfyldt, men når disse i alt væsentligt forventes opfyldt inden for en rimelig tidsfrist. En tilstrækkelig opfyldelse vurderes gennem et fokuseret genbesøg eller ved indsendelse af dokumentation Institutionen tildeles status som "ikke akkrediteret", når institutionens ikke inden for en rimelig tidsfrist i tilstrækkelig grad kan leve op til kravene i akkrediteringsstandarderne. Specielt skal institutionen kunne sikre brugernes sikkerhed og lovfæstede rettigheder. Ved sikkerhed forstås her både sikkerhed mod skadevoldende hændelser og sikkerhed mod skader som følge af mangelfuld indsats fra institutionens side En anbefaling om tildeling af status "ikke akkrediteret" skal konkret begrundes. Da der lægges vægt på, at Den Danske Kvalitetsmodel skal understøtte læring og udvikling, skal der uanset akkrediteringsstatus gives institutionerne konkret information om karakteren af konstaterede væsentlige og mindre væsentlige mangler i opfyldelsen af akkrediteringsstandarderne. Når de fornødne erfaringer med akkrediteringsforretningerne er erhvervet og akkrediteringsnævnet har fået erfaring med anvendelsen af ovennævnte akkrediteringsstatus, tages disse op til revision. Når første akkrediteringsrunde er gennemført, skal det drøftes, om der skal gives mulighed for status som "akkrediteret med udmærkelse" og hvad kriterierne herfor i givet fald vil være. IKAS giver på baggrund af surveyteamets anbefaling en indstilling om formen for opfølgning med anbefaling af tidsfrist. Akkrediteringsnævnet træffer endelig beslutning herom. Opfølgning på opfyldelsen af en standard kræves, hvis den er vurderet som ikke opfyldt Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 6 af 10

7 den er vurderet som delvist opfyldt, og surveyteamet har anbefalet, at der sker en opfølgning Opfølgning kan ske i form af indsendelse af dokumentation fokuseret genbesøg Hvis institutionen indstilles til status "ikke akkrediteret", tager akkrediteringsnævnet stilling til resurvey (jf. afsnit 5.2 Fokuseret resurvey). Herudover foretages følgende tilretninger: Sætningen side 10 øverst "Udgangspunktet er, at alle akkrediteringsstandarder er lige vigtige i DDKM" slettes. Afsnit 5.2 tilrettes således, at akkrediteringsnævnet afgør, om en institution, der indstilles til "ikke akkrediteret", bør tildeles et resurvey forud for den endelige afgørelse. Side 14, andet afsnit i 9 - sætningen "Midtvejsbesøget kan være kontrollerende, vurderende eller udviklende" ændres til "Midtvejsbesøget skal være udviklende". På baggrund af ovenstående og med det i mødet i øvrigt vedtagne, færdiggøres principnotatet i sin helhed. IKAS oplyste under dette punkt, at Danske Regioner har udmeldt følgende rækkefølge for akkreditering i regionerne: Sygehus Sønderjylland i Region Syddanmark Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Hovedstaden Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 7 af 10

8 Punkt 172/09: Surveyorkursus Bestyrelsen godkendte på sit møde den 4. september 2007 de overordnede principper for rekruttering og uddannelse af surveyors (punkt 103/07). Det besluttedes her, at kurset består af 2 internater á 3½ dag efterfulgt af 1 uges observationssurvey samt 1 dags opfølgning. Første hold sygehussurveyors skal derudover på en uges observationssurvey inden de teoretiske moduler. På nuværende tidspunkt har alle deltagere i hold 1 af sygehussurveyorkurset deltaget i deres indledende observationssurvey, mens resten af kurset på sygehusområdet er udsat som følge af udsættelsen af overdragelsen af standarderne. Kurset gennemføres med start i efteråret 2009, således at de første surveys kan gennemføres i På apoteksområdet gennemføres kurset i marts 2009, så surveyorne er klar efter sommeren Ved behandlingen af punkt 163/08 - principper for gennemførelse af akkrediteringsprocessen - den 25. november 2008, besluttede bestyrelsen, at IKAS på dette bestyrelsesmøde forelægger en konkret plan for surveyorkurset. IKAS forelægger notat om surveyorkursus af januar 2009 (bilag), som er udarbejdet i samråd med CHKS. Notatet beskriver formålet med træning af surveyors og ledende surveyors, den overordnede opbygning af træningsprogrammet for surveyors og ledende surveyors samt principper for evaluering af programmet. Herefter følger en beskrivelse af de enkelte sessioner i programmet. For hver session angives formål læringsmål indhold læringsmetoder underviser evaluering af deltagerens udbytte af sessionen (hvornår og hvordan) Træningsprogrammet vil blive anvendt ved såvel uddannelsen på apoteksområdet som på sygehusområdet, idet der inden for den ramme, som programmet udstikker, vil ske konkret tilpasning til den enkelte sektor. En væsentlig forskel er, at surveyorne på sygehusområdet under de teoretiske moduler gennemfører øvelser i et virkeligt sygehusmiljø, mens apotekssurveyorne trænes med rollespil. Det bemærkes, at CHKS vil blive inddraget som medaktører ved undervisningen. De enkelte undervisere fra IKAS er ansvarlige for dette. Indstilling: Det indstilles, at IKAS gennemfører surveyorkurset på det forelagte grundlag. Bilag: Notat om surveyorkursus af januar Beslutning: Bestyrelsen besluttede, at IKAS gennemfører surveyorkurset på det forelagte grundlag. Bestyrelsen understregede vigtigheden af, at IKAS iværksætter initiativer til støtte for fastholdelse og udvikling af surveykorpset. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 8 af 10

9 Punkt 173/09: Akkrediteringsstandarder til det præhospitale område På mødet den 25. november 2008 behandlede bestyrelsen et forslag om udvikling af akkrediteringsstandarder til det præhospitale område (punkt 166/08). Bestyrelsen tiltrådte, at IKAS påbegynder udviklingen af standarder på baggrund af en konkret plan, udarbejdet på det forelagte grundlag i samråd med Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen. IKAS har på denne baggrund afholdt to møder med Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. Gruppen har udarbejdet vedlagte notat af 20. januar 2009, som beskriver arbejdets formål, opgavens organisering og omfang, arbejdsprocessen og projektorganisationen, afgrænsningen af den del af det præhospitalsområdet, der omfattes af standarderne samt tidsplan. Det anbefales, at standarderne afgrænses til at omhandle patienttransporter, hvor der kræves behandling eller overvågning, fra der sendes et udkald til ambulancen indtil patienten enten er overdraget til en anden sundhedsaktør eller på anden måde er afsluttet. Alarmeringen og disponeringen inkluderes således ikke. Både transporter, der starter på et skadested og transporter mellem sygehuse omfattes. Det anbefales videre, at standarderne omhandler alle former for behandling på skadestedet, uanset hvor aktøren kommer fra. Udviklingsprocessen tilrettelægges som hidtil i overensstemmelse med IKAS' model for standardudvikling. Processen styres af en styregruppe med repræsentation fra Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner og IKAS. Det ville være ønskeligt, såfremt IKAS kan indgå aftale med Danske Regioner om faglig rådgivning i udviklingsperioden. Udgifterne afholdes inden for IKAS' grundbevilling fra Staten og Danske Regioner. Der vil efterfølgende blive opkrævet et gebyr af de institutioner, der akkrediteres efter standarderne. Gebyret dækker de direkte udgifter i forbindelse med ekstern survey og akkreditering og giver tillige et bidrag til dækning af udviklingsomkostningerne. Der skal på et senere tidspunkt tages stilling til udvikling af standarder på det øvrige præhospitale område. Det er overfor IKAS oplyst, at der påtænkes nedsat en national arbejdsgruppe, der skal kigge på det præhospitale område. Det vil være naturligt at lægge resultatet at arbejdsgruppens arbejde til grund for den videre beslutning. Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen tiltræder, at IKAS påbegynder udviklingen af akkrediteringsstandarder for præhospitalsområdet på det forelagte grundlag. Bilag: Notat vedrørende "Udvikling af akkrediteringsstandarder til det præhospitale områder" af 20. januar 2009 Bilag 1 - Beskrivelse af temaer i Den Danske Kvalitetsmodel for sygehuse Beslutning: Bestyrelsen tiltrådte, at IKAS påbegynder udviklingen af akkrediteringsstandarder for præhospitalsområdet på det forelagte grundlag. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 9 af 10

10 Pkt. 174/09 Gensidig orientering - henvendelse fra Danmarks Apotekerforening om offentliggørelse af akkrediteringsrapporter IKAS forelægger henvendelsen for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse ad. et responsum. - kontrakt for samarbejdet med danske kommuner og IKAS om overdragelse af DDKM - møde med DAK-E, Danske Regioner og PLO om Den Danske Kvalitetsmodel for praktiserende læger IKAS' oplæg til en samordning af kvalitetsudviklingen forelægges for bestyrelsen forinden svar afgives til DAK-E. IKAS omdelte brev fra Danmarks Apotekerforening af 23. januar 2009 vedrørende bestyrelsesrepræsentation. Pkt. 175/09: Eventuelt Intet Næste møde er den 24. marts 2009 kl i IKAS. Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2009 Side 10 af 10

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 2 Dato: 18. januar 2011 Tid: Kl. 9.15-12.30 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Olof Palmes Allé 13, 1. th. 8200 Aarhus N www.ikas.dk

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde 26. juni 2007 kl. 9.30 IKAS, Olof Palmes Allé 13, 1.th. Mødelokale 1 Deltagere: Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone de Neergaard Erling Friis Poulsen Vinni

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde Sted: Bondestuen, Aalborg Kongres & Kultur Center Europa Plads 4, 9000 Aalborg Dato: 15. april 2011 Tid: Kl. 9.30-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (formand) Jesper Gad Christensen

Læs mere

Akkrediteringsstandarder for sygehuse

Akkrediteringsstandarder for sygehuse Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2.version August 2012 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Hermed foreligger 2. version af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM) for sygehuse,

Læs mere

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010

Bilag til pkt. 329/10 Bilag 1 - Forventet regnskab 2010 og budgetrevision pr. 30.06.2010 Bilag 2 - Noter til forventet regnskab 2010 R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: IKAS, mødelokale 1 Dato: 12. august 2010 Tid: Kl. 9.15-12.00 Deltagere Fra IKAS Else Smith (konst. formand) Jesper Gad Christensen Jens Elkjær (næstformand) Carsten

Læs mere

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion

Februar 2010. Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen. Pilottestversion Februar 2010 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen Pilottestversion Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 5 Indledning... 6 Introduktion til

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014

Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Den Danske Kvalitetsmodel Akkrediteringsstandarder for almen praksis 1. version, 1. udgave November 2014 Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet Forord Dette er 1. version af Den Danske

Læs mere

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE

UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE DAGSORDEN Udvalget vedr. tværsektorielt samarbejde - mødesager UDVALGET VEDR. TVÆRSEKTORIELT SAMARBEJDE MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 19:30 MØDESTED Mødelokale H4 på regionsgården MEDLEMMER Maja Holt Højgaard

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE

UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE UNDERSØGELSE AF HÆNDELSESFORLØBET VEDRØRENDE SERVICETILPASNINGER PÅ FOREBYGGENDE FORANSTALT- NINGER FOR BØRN OG UNGE I ODENSE KOMMUNE PAGE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OPGAVEN 3 1.1 Indledning 3 1.2 Beskrivelse

Læs mere

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen

Referat. Handicaprådsmøde. Mødedato: tirsdag den 17-08-2010 Mødetidspunkt: 17:30-19:30. Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Referat Handicaprådet Møde nr.: Handicaprådsmøde Mødedato: tirsdag den 17-8-21 Mødetidspunkt: - 19:3 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71, benyt hovedindgangen via glasgangen Medlemmer Jan Jakobsen

Læs mere

Kvalitetssystem for folkeskolen

Kvalitetssystem for folkeskolen Kvalitetssystem for folkeskolen et arbejdspapir en procesguide Danmarks Lærerforening Indhold Indledning 4 Formål 4 Opbygning 6 Proceduren en oversigt Systemets anvendelsesområde 8 Kompetencefordeling

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013

Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Dato 9. december 2013 Slettet: 4. november 2013 Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013 Udkast til referencegruppen med indarbejdede kommentarer fra høringen 1 Indledning

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020

Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 Vejledning om tilskud til oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020 5. februar 2015 [Skriv tekst] Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen. ved Graduate School of Health. 2015 ved Graduate School of Health. 2015 Forord Retningslinjerne for den sundhedsvidenskabelige ph.d.-skole Graduate School of Health (herefter Ph.d.-skolen), Aarhus Universitet er udarbejdet på grundlag af

Læs mere

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen

CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING. Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen CENSORINSTITUTIONEN UNDER FORANDRING Rapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Videnskabsministeriet, Universitets- og Bygningsstyrelsen Februar 2008 Indholdsfortegnelse FORORD 1. INTRODUKTION... 3 2. RESUMÉ...

Læs mere

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b

Cirkulæreskrivelse 279 - bilag b Side 1 af 36 Domstolsstyrelsen St. Kongensgade 1-3, 4.sal 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 E-mail: post@domstolsstyrelsen.dk MPK10504/Sagsbeh.mpk J.nr. 02.04.01.02.1999-1.40 RAPPORT OM

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

S P E J D E R K O R P S

S P E J D E R K O R P S + december - 2003 D E T D A N S K E S P E J D E R K O R P S Nye tider, nye skikke... 3 Muligheder og udfordringer for grupper og divisioner... 3 Grundlov og love for Det Danske Spejderkorps... 11 Grundlov...

Læs mere

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1

Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00. Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Deltagere: DASSOS-kredsen Afbud: Karin Holland, Mødedato: 27. maj februar 2014 Mødetid: kl. 10.00 12.00 Mødested: Regionshuset i Viborg, Konference 1 Dato: Deltagere: Jesper Thyrring Møller, Hedensted

Læs mere

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00

Dagsorden. Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 Dagsorden Regions-MEDudvalget (RMU) - Region Midtjylland den 2. december 2010 kl. 13.00 17.00 (Mødested: Regionshuset Viborg, konference 1) (Formøde for ledelsessiden kl. 11.00-12.00, lokale C3) (Formøde

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere