Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien"

Transkript

1 Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

2 Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund og Ledernes Hovedorganisation i regi af Træets Arbejdsmiljøudvalg. Vejledningen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets part i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet som den foreligger, og Tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for det pågældende område. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside Industriens Branchearbejdsmiljøråd Web: Denne vejledning kan downloades fra Bureau: Dplus.dk August 2012

3 Indhold Rammebetingelser... 5 Hvad er betingelserne for at børn og unge må arbejde i træ- og møbelindustrien Trainee... 8 Parterne har indgået en aftale om at unge kan indgå i et trainee forløb under særlige vilkår. Denne aftale er godkendt af Arbejdstilsynet. Her finder mere information om ordningen I denne vejledning bruges tre forskellige udråbstegn i forbindelse med teksten. Et grønt, et gult og et rødt udråbstegn. Det grønne udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor det anbefales at udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det gule udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man bør udføre en bestemt handling i forbindelse med arbejdet Det røde udråbstegn bruges de steder i vejledningen, hvor man skal udføre (i følge lovgivningen) en bestemt handling i forbindelse med arbejdet 3

4 I denne vejledning vil Træets Arbejdsmiljøudvalg komme med gode råd til hvordan virksomhederne sikre børn og unge i forbindelse med arbejde i industrien 4

5 I træ- og møbelindustrien er børn og unge ansat på forskellige vilkår. Nogle er ansat få timer efter skoletid eller i forbindelse med ferier, mens andre har et fastere tilhørsforhold til virksomheden som f.eks. lærlinge. Børn og unge tilhører en særlig udsat gruppe i træ- og møbelindustrien. De er ofte helt uden erfaring og skal derfor først til at lære, hvordan man begår sig på en arbejdsplads. Hertil kommer, at mange børn og unge endnu ikke er fuldt udvoksede og derfor mere sårbare over for de arbejdsmiljøpåvirkninger de udsættes for. Det er ved første møde med virksomheden, at gode og dårlige vaner grundlægges. Børn og unge skal derfor fra starten have den nødvendige introduktion og instruktion. Det er vigtigt, at børn og unge lærer virksomhedens sikkerhedsforskrifter. Grundig introduktion og instruktion er en forudsætning herfor. Børn og unge har masser af gåpåmod, når de starter på en ny arbejdsplads. Alt er nyt og spændende, og de er meget ivrige efter at komme i gang. De vil gerne gøre et godt indtryk og vise, at de er til noget. Børn og unge stopper sjældent op og spørger, hvis der er noget, de er i tvivl om. De vil ikke virke uvidende eller dumme og tror måske, at de kan klare arbejdet uden grundig instruktion. Men for den uerfarne kan det nemt føre til farlige situationer. Det er de færreste børn og unge, der kan overskue konsekvenserne af deres handlinger. Det gælder både den umiddelbare ulykkesrisiko og de mere langsigtede konsekvenser for helbredet. Børn og unge er gode til at kopiere de ældre kollegaers adfærd på arbejdspladsen, derfor bør de kun instrueres af medarbejdere med den rigtige og gode sikkerhedsmæssige adfærd. Pas godt på de unge, det er vores fremtid det gælder. 5

6 Er man under 18 år, må man ikke beskæftige sig med farligt arbejde. Det indebærer i praksis, at der er en række arbejdsopgaver de ikke må udføre. De må ikke arbejde med visse tekniske hjælpemidler, stoffer og materialer, og de må ikke udsættes for sundhedsskadelige fysiske påvirkninger. Virksomheden skal underrette forældre til årige samt unge, der er undervisningspligtige; om arbejdstidens længde, eventuelle sundhedsfarer og om hvilke sikkerhedsforanstaltninger der er foretaget. Der er i denne vejledning udarbejdet 2 tjeklister, som giver et klart billede af hvad børn og unge må og ikke må i træ- og møbelindustrien. De to tjeklister er delt op i én for børn og unge mellem år eller undervisningspligtige (Bilag 1)og én for børn og unge mellem år (Bilag 2), som ikke er undervisningspligtige. 6

7 7

8 Trainee Arbejdstilsynet har åbnet op for at Træ- og Møbelindustrien kan få en trainee ordning, for unge mellem 15 og 17 år. Træets Arbejdsgiverforening (TA) og Forbundet Træ, Industri og Byg (TIB nu 3F) har sammen udviklet en trainee ordning for at give unge mellem 15 og 18 år mulighed for at prøvekræfter med et job i træ- og møbelindustrien. Du har således som arbejdsgiver mulighed for at indgå en trainee aftale på op til et halvt år med en ung person som endnu ikke er fyldt 18 år. Traineen får mulighed for at afprøve interesser og evner sammen med din virksomhed, inden en evt. uddannelsesaftale indgås. Denne vejledning er udarbejdet for at synliggøre de rammer, som skal være opfyldt inden en trainee aftale mellem virksomheden og en ung mellem 15 og 18 år kan indgås. Grundlag for aftalen Aftalen om trainee ordningen bygger på en dispensation fra bekendtgørelsen om børn og unges arbejde fra Arbejdstilsynet. Dispensationen er givet under forudsætning af, at følgende krav er opfyldt: Trainee-eleven er fyldt 15 år og ikke er undervisningspligtig. Arbejdet skal udføres under effektivt tilsyn af en faglært over 18 år inden for området. Traineen skal være velinstrueret i brugen af maskinen og kende de farer, som brugen indebærer. Dispensationen gælder kun anvendelse - ikke vedligeholdelse og reparation. Den unge må ikke arbejde med maskiner, hvor der er risiko for at komme i kontakt med farlige bevægelige dele. Vejledningen indeholder bindende retningsliner for hvilket arbejde, der må udføres og hvordan, aftaledokumenter mellem Arbejdstilsynet, TA og 3F, samt henvisninger til ansættelseskontrakter. 8

9 Dispensationen gælder for arbejde med følgende maskiner: Afkorter med mekanisk fiksering af emnet Bordfræser med automatisk fremføring Mejselstemmer Multisav til bearbejdning af emner over 1 meters længde Horisontal pladesav Presseudstyr med tohåndsbetjening Tykkelseshøvl til bearbejdning af emner over 1 meters længde CNC-bearbejdningsmaskine ved anlæg afskærmet med støjhus Dobbelttapper med ilægningsmagasin eller automatisk ilægning Enkelttapper med automatisk fremtræk, ilægningsmagasin eller automatisk ilægning Kantlimer med ilægningsmagasin Kehlemaskine med ilægningsmagasin Sinkemaskine - automatisk Aftale mellem Trainee og Arbejdsgiver Virksomheden skal indgå en skriftlig ansættelseskontrakt med den unge i forbindelse med trainee aftalen. Kontraktskabelon findes hos Snedkernes Uddannelser på Aftalen er tidsbegrænset og kan maksimalt løbe over 6 måneder. Kopi af aftalen sendes til snedkernes uddannelse, Bygmestervej 5 2, 2400 København NV. Trainee-ordningen er ikke en lærlingekontrakt og traineen må derfor ikke på noget tidspunkt arbejde alene med en maskine. Traineen skal være under konstant og effektivt opsyn af en eller flere erfarne operatører. 9

10 10

11 Forberedelse Inden virksomheden modtager traineen planlægger virksomheden hvilke arbejdsopgaver traineen skal igennem i kontraktperioden, samt hvordan dette kan ske sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Virksomheden udpeger en faglært medarbejder, som er ansvarlig for traineen. Medarbejderen skal sikre, at traineen får den fornødne instruktion inden arbejdet går i gang. Organisationerne anbefaler at virksomhederne inddrager maskinkørekortet som instruktionsværktøj for trainee. Virksomheden skal - i forbindelse med planlægningen af trainee forløbet sikre, at traineen kun kommer til at arbejde med maskiner jf. ovennævnte liste. Listen består af maskiner, hvor traineen ikke får kropsdele i nærheden af skærende værktøjer i forbindelse med arbejdsprocesserne. Kontraktperiode Som instruktionsværktøj til traineen anbefaler TA og 3F, at virksomheden bruger maskinkørekortet. Traineen må ikke - på noget tidspunkt i kontraktperioden - arbejde alene ved en maskine! Det betyder, at der hele tiden skal være en faglært (eller tilsvarende kompetent person) operatør ved samme maskine som traineen. Denne operatør skal til stadighed og under alle forhold kunne overskue de arbejdsprocesser som trainee udfører. Traineen må kun arbejde ved de maskiner, som er nævnt i grundlaget for aftalen. Arbejdstid Arbejdstiden udgør 37 timer om ugen. Traineen må kun arbejde inden for normal arbejdstid og kan ikke indgå i aften- og nathold. Maskinkørekortet er et elektronisk læringsværktøj om sikker betjening af en række maskiner i træ- og møbelindustrien. Traineen kan bruge til at lære om sikkerhed ved den maskine, som traineen skal arbejde med. Det giver traineen både en introduktion til sikkerhed og samtidig forståelse af maskinens funktionalitet. Du kan efterfølgende teste traineens viden om maskinens sikkerhed og funktionalitet ved en teoretisk og praktisk prøve. Har du spørgsmål om Maskinkørekortet, så tal med TA eller 3F. 11

12 BILAG 1 Hvis der på nogen af spørgsmålene i tjekskemaerne kan svares JA! må den unge ikke arbejde med det pågældende arbejde. Tjekliste for børn mellem år samt unge, der er undervisningspligtige Spørgsmål Ja Nej Er arbejdstiden på mere end 2 timer på skoledage? Er arbejdstiden på mere end 7 timer på andre dage end skoledage? Er arbejdstiden på mere en 8 timer på andre dage end skoledage for årige? Er den samlede ugentlige arbejdstid på mere end 12 timer i uger med skoledage? Ligger arbejdet i tidsrummet mellem kl og 06.00? Skal der løftes tunge byrder på mere end 12 kg.? Skal der arbejdes med stoffer og materialer med mal kode på 00-1, som samtidigt indeholder mere end 0,5 % opløsningsmidler? Skal der arbejdes med maskiner? Skal arbejdet foregå i umiddelbar nærhed af maskiner i drift? Skal der arbejdes med stoffer og marterialer med mal-kode på over 00-1? Skal arbejdet foregå i umiddelbar nærhed af hvor der arbejdes med stoffer og materialer med mal kode på 00-1, som samtidigt indeholder mere end 0,5 % opløsningsmidler? 12

13 BILAG 2 Hvis der på nogen af spørgsmålene i tjekskemaerne kan svares JA! må den unge ikke arbejde med det pågældende arbejde. Tjekliste for unge mellem år, der ikke er undervisningspligtige. Spørgsmål Ja Nej Ligger arbejdet i tidsrummet mellem kl og 06.00? Skal der løftes tunge byrder på mere end 12 kg.? Skal der arbejdes med skærende værktøjer og/eller maskiner? Skal der arbejdes med stempellignende maskiner f.eks. kantlimer? Skal der arbejdes med maskiner med åbne valser eller snegle? Skal der arbejdes med søm eller hæfteklammer med en masse på over 0,3 gram.? Hvis der er tale om lettere malearbejde, er det så med sprøjtepistol? Skal der arbejdes med motorkædesav? Skal der arbejdes med rengøringsapparater o.l. med et arbejdstryk på over 70 bar? Skal der arbejdes med rystepudser eller andet vibrerende håndværktøj med et vibrationsniveau over 130 db (ha)? Skal der arbejdes med stoffer og marterialer med mal-kode på over 00-1? Skal der arbejdes med stoffer og materialer med mal kode på 00-1, som samtidigt indeholder mere end 0,5 % opløsningsmidler? Skal der arbejdes med stoffer og marterialer med mal-kode på over 00-1? Skal arbejdet foregå i umiddelbar nærhed af hvor der arbejdes med stoffer og materialer med mal kode på 00-1, som samtidigt indeholder mere end 0,5 % opløsningsmidler? 13

14

15

16 Dansk Industri H. C. Andersens Boulevard København V Tlf Træets Arbejdsgivere H. C. Andersens Boulevard København V Tlf F Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade København V Tlf Dansk Byggeri Kejsergade København K Tlf Lederne Vermlandsgade København S Tlf Industriens Branchearbejdsmiljøråd

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

En tryg og sikker jobstart

En tryg og sikker jobstart Fik du instrueret ham i hvordan kranen virker? En tryg og sikker jobstart En tryg og sikker jobstart Nyansatte er mest udsat for ulykker i de første måneder af deres ansættelse. Det viser ulykkesstatistikken

Læs mere

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd

En god arbejdsdag. Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø. Industriens Branchearbejdsmiljøråd En god arbejdsdag Værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb

Planlægning af nye arbejdspladser. Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Planlægning af nye arbejdspladser Vejledning om planlægning af indretning af nye arbejdspladser og af indkøb Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Opbygning af en sikkerhedsorganisation

Opbygning af en sikkerhedsorganisation Opbygning af en sikkerhedsorganisation Alle virksomheder uanset størrelse har, ifølge arbejdsmiljøloven, de samme arbejdsmiljøopgaver, og samarbejdet om opgaverne skal i alle virksomheder foregå mellem

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

6. Særlige forhold ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6. Særlige forhold :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 6.1 Psykisk arbejdsmiljø 6.1.1 Gennemgang af hjemmeopgave

Læs mere

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams

Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kommunernes anvendelse af rehabiliteringsteams Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsen

Læs mere

Sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentant Arbejdsmiljø F O A F A G O G A R B E J D E Sikkerhedsrepræsentant hvad så? Valgt som sikkerhedsrepræsentant hvad så? Dine kolleger har valgt dig til sikkerhedsrepræsentant for en 2-årig periode. FOA ønsker

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren

En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren En vejledning i håndtering af grænseløst arbejde i IKT-sektoren Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk CO-industri Vester Søgade 12 1790 København V Telefon:

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken

Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen. Du kan vente dig i butikken Gravides arbejdsmiljø i detailhandlen Du kan vente dig i butikken 1 Tillykke med din graviditet! Når du er gravid, sker der utrolig mange ting i din krop. Derfor dukker der naturligvis en masse spørgsmål

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv.

Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Vejledning til Uddannelsesplan for elever i 9. klasse, der søger ind på ungdomsuddannelse mv. Om uddannelsesplanen Uddannelsesplanen er din plan for fremtiden. Du skal bruge den til at finde ud af, hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende

Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold. Lær spillereglerne at kende Værktøjskasse om Forebyggelse af trusler og vold Lær spillereglerne at kende Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen med branchernes parter i Rådet udarbejdet denne værktøjskasse,

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 6 Spørgeskemaet Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet som et redskab til vurdering

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere